မိုးနေကြာစံပြကွက် ကွင်းသရုပ်ပြပွဲ

သင်တန်းသားဦးရေ

- ဝန်ထမ်း() ဦး

ဆောင်ရွက်သည့်နေရာ

- သပြေသာ ၊ ဉီးဝိုင်းနေကြာစံပြကွက်

ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ရက်

- ၅.၉.၂၀၁၉

Knowledge sharing from Project farmer,  Field day in Tatkone Township (5.9.2019)