ဆက်သွယ်ရန်

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ( မြေအသုံးချရေးဌာနခွဲ )
ရုံးအမှတ် (၄၃) ၊ နေပြည်တော်

၀၆၇-၃၄၁၀၆၆၇ (ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးခန်း)
၀၆၇-၃၄၁၀၃၈၄၊ ၀၆၇-၃၄၁၀၅၁၄ (စီမံရေးရာ)
၀၆၇-၃၄၁၀၆၆၈ (မြေဩဇာမှတ်ပုံတင်)
၀၁-၆၄၀၆၂၇ (ပြည်ပစီမံကိန်း)
၀၁-၆၄၄၂၁၅ (ပြည်တွင်းစီမံကိန်း)
၀၁-၃၅၈၈၈၅၄ (ဓာတ်ခွဲဌာန)

landusenpt@gmail.com
ludygnlab@gmail.com
fertilizerlud@gmail.com