မြေသြဇာကော်မတီမှ ခွင့်ပြုသော ပြည်ပသို့ တင်ပို့သော မြေသြဇာ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်များ

စဉ် ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းအမည် မြေသြဇာအမည် အိတ် ပါဝင်သော အပင်အာဟာရဓါတ်
အချိုးအစား
မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်
အမှတ်စဉ် (တပ)
မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးမည့်ရက်
မှတ်ချက်
1 ဇွန် စက်မှုလက်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလီမိတက် ရွှေသြဇာ စပီရူလိုင်းနား ဇီဝမြေသြဇာ 25 Kg (Spirulina + Nostoc -1000g+250g, Sargassum - 1250g, Zeolite-2500g, Dolomite - 2500g, Gypsum - 5000g, နုံး- 12500g ) 002 ၃.၉.၂၀၂၀ Organic
2 ဇွန် စက်မှုလက်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလီမိတက် ရွှေသြဇာ စပီရူလိုင်းနား ဇီဝမြေသြဇာ 5 Kg (Spirulina + Nostoc -200g+50g, Sargassum - 250g, Zeolite-500g, Dolomite - 500g, Gypsum - 1000g, နုံး- 2500g ) 003 ၃.၉.၂၀၂၀ Organic
3 ဇွန် စက်မှုလက်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလီမိတက် ရွှေသြဇာ စပီရူလိုင်းနား ဇီဝမြေသြဇာ 1 Kg (Spirulina + Nostoc -40g+10g, Sargassum - 50g, Zeolite-100g, Dolomite - 100g, Gypsum - 200g, နုံး- 500g ) 004 ၃.၉.၂၀၂၀ Organic