(၃၉)ကြိမ်မြောက် မြေသြဇာကော်မတီ အစည်းအဝေးထိ ခွင့်ပြုသော ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မြေသြဇာ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်များ

စဉ်ကုမ္ပဏီ / လုပ်ငန်းအမည်​မြေသြဇာအမည်ပါဝင်သောအာဟာရဓါတ်အချိုးအစားမှတ်ပုံတင်
လက်မှတ်
အမှတ်စဉ်
(ထလ)
မှတ်ပုံတင်
သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးမည့်
ရက်
မှတ်ချက်
1Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
မိုက်ခရိုမက်(စ်) အနည်းလိုအာဟာရရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ500 gm( Ca: 4.409 %, Mg: 7.296 %, S: 6.394%, Mn: 7.58 % )015၂၈.၁.၂၀၂၄Foliar
2Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
ဂျက်အပင်အထမြန်အားဆေး စိမ်းရောင်စို 500 gm( N: 9.107 %, P2O5: 18.14 %, K2O: 8.86 % )021
Author:
၂၈.၁.၂၀၂၄Foliar
3Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
ရွှေခြင်္သေ့ အသီးပွဆေး၊ အသီးကြီးဆေး Fruit King500 gm( N: 2.61%, P2O5: 6.334 %, K2O: 30.24 % )025၂၈.၁.၂၀၂၄Foliar
4Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
​ရွှေခြင်္သေ့ ငရုတ်သီးသန့်အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ600 gm( N: 8.802 %, P2O5: 1.257 %, K2O: 7.03 % ) 029၂၈.၁.၂၀၂၄Foliar
5
Farm Link Co., Ltd.
SMATR စမတ် သီးနှံစုံရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( နီ )500 gm( N : 15.858 %, P2O5 : 10.441 %, K2O : 8.95 % )033၂၈.၁.၂၀၂၄Foliar
6
Farm Link Co., Ltd.
SMATR စမတ် သီးနှံစုံရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ပြာ )500 gm( N : 13.801%, P2O5 : 4.903 %, K2O : 8.18 % )034၂၈.၁.၂၀၂၄Foliar
7Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ 50 Kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % , S : 5 % ) ( 50 kg )044၅.၂.၂၀၂၄Compound
8Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ40 Kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % , S : 5 % ) ( 40 kg )047၅.၂.၂၀၂၄Compound
9Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % ) ( 50 kg )047၅.၂.၂၀၂၄Compound
10
ACI - စိုက်ပျိုးရေးဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေး နှင့် ပလပ်စတစ်ပုလင်းနှင့်အဖုံးလုပ်ငန်း
နီတိုပလပ်စ် ( သီးနှံအထွက်တိုးဆေး )500 gm( K2O : 0.079 %, Ca : 0.4098 %, S : 0.927 %, Mn : 0.328 % )068၂၇.၄.၂၀၂၄Foliar
11
ACI - စိုက်ပျိုးရေးဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေး နှင့် ပလပ်စတစ်ပုလင်းနှင့်အဖုံးလုပ်ငန်း
မိုနိုပလပ်စ် ( အပင်ရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအရည် )300 gm( N : 0.178 %, P2O5 : 10.178 %, K2O : 0.061 %, Ca : 0.16 %, Mg : 0.34 %,
S : 0.064 %, Mn : 0.219 % )
069၂၇.၄.၂၀၂၄Foliar
12Myanma Awba Group Co., Ltd.Fertilizer Cab(Calcium Boron)
(Calbomag Super )
50 gm( Ca : 5.0 %, Mg : 3.0 %, B :0.5 % )087၂၉.၉.၂၀၂၄Foliar
13Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် စပါးအထူး အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 700 gm( N : 29 %, P2O5 : 14 %, K2O : 9 % )109၂၉.၉.၂၀၂၄Foliar
14Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 500 gm( N : 30 %, P2O5 : 15 %, K2O : 10 %, Mg:330 ppm,
Zn:150 ppm, Fe:400 pmm, Mn:400 ppm, Mo:10ppm,
Cu:150ppm, B:50ppm, S:360 ppm )
111၂၉.၉.၂၀၂၄Foliar
15Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 1 Kg( N : 30 %, P2O5 : 15 %, K2O : 10 %, Mg:330 ppm,
Zn:150 ppm, Fe:400 pmm, Mn:400 ppm, Mo:10ppm,
Cu:150ppm, B:50ppm, S:360 ppm )
112၂၉.၉.၂၀၂၄Foliar
16Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ပလပ်(စ်) အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 500 gm( N : 22 %, P2O5 : 11 %, K2O : 22 %, Mg:3958 ppm,
Zn:150 ppm, Fe:400 pmm, Mn:400 ppm, Mo:10ppm,
Cu:150ppm, B:50ppm, S:5573 ppm ) )
113၂၉.၉.၂၀၂၄Foliar
17Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ပလပ်(စ်) အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 1 Kg( N : 22 %, P2O5 : 11 %, K2O : 22 %, Mg:3958 ppm,
Zn:150 ppm, Fe:400 pmm, Mn:400 ppm, Mo:10ppm,
Cu:150ppm, B:50ppm, S:5573 ppm ) )
114၂၉.၉.၂၀၂၄Foliar
18Myanma Awba Group Co., Ltd.စတက်တာ အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်1 Kg( N : 45% )115၂၉.၉.၂၀၂၄Foliar
19Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 500 gm( N : 38%, K2O : 5 %, Trace Elements (Mg, S, B,
Mo, Cu, Fe, Zn, Mn, Co ) : 2 % )
116၂၉.၉.၂၀၂၄Foliar
20Anawrahta Production Co., Ltd.တီစူပါဖော့စဖိတ်အရည်500 cc( P2O5 : 70 % )119၁.၂.၂၀၂၅Foliar
21Anawrahta Production Co., Ltd.Chili ( အရည် )500 cc( N : 1 %, P2O5 : 8 %, K2O : 0.043 % )120၁.၂.၂၀၂၅Foliar
22စူပါတင်မြေသြဇာလုပ်ငန်းစူပါတင် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည်500 gm( N : 30 %, P2O5 : 4 %, K2O : 6 %, MgO : 0.02 %, S:0.10 %, Fe:0.20 %, Zn:0.01%, Mn:0.02 %,Cu:0.02 %, B:0.01%, Mo:0.10 % )129၇.၂.၂၀၂၅Foliar
23စူပါတင်မြေသြဇာလုပ်ငန်းစူပါတင် ရေဖျော်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်350 gm( N : 30 % )130၇.၂.၂၀၂၅Foliar
24Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် သီးနှံစုံအထူး အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်500 gm(N:20%, P2O5:10%, K2O:20%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69 %,
Mn:1.37%,Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.50%)
133၁၄.၂.၂၀၂၅Foliar
25
Myat Min Co., Ltd.
​ရွှေသီးမြေသြဇာ ( အစေ့ )50 Kg ( N : 3 %, P2O5 : 4 % , K2O : 1 %, Ca : 12 %, S : 0.31 %, OM : 28 % )138၁၉.၉.၂၀၂၂Organic
26Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် မိုးမြေပဲအထူး - ၂ အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်700 gm(N:8%, P2O5:24%, K2O:16%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%,
Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
163၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
27Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် မိုးမြေပဲ အထူး - ၁၊ ၂
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
350 gm
700 gm
(N:16%, P2O5:16%, K2O:16%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%,
Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
(N:8%, P
2O5:24%, K2O:16%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%,
Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
164၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
28Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ဆောင်းမြေပဲ အထူး - ၁၊ ၂
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
700 gm
350 gm
(N:8%, P2O5:24%, K2O:16%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%,
Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
(N:15%, P
2O5:15%, K2O:15%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%,
Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
165၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
29Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် မြေပဲ အထူး - ၁၊ ၂
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
700 gm
350 gm
(N:16%, P2O5:16%, K2O:16%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%,
Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
(N:8%, P
2O5:24%, K2O:16%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%,
Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
166၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
30Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် နှမ်းအထူး အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 350 gm(N:16%, P2O5:16%, K2O:16%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.88%,
Mn:1.33%, Mo:0.02%, Cu:0.36%, Bo:0.15%, S:0.75%)
167၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
31Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် နှမ်းအထူး အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 700 gm(N:16%, P2O5:16%, K2O:16%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.88%,
Mn:1.33%,Mo:0.02%, Cu:0.36%, Bo:0.15%, S:0.75%)
168၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
32Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် သခွားမွှေးအထူး - ၂
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
700 gm(N:5%, P2O5:25%, K2O:25%, Mg:1.86%, Zn:0.5%, Fe:0.7%,
Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
169၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
33Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် လိမ္မော်၊ ရှောက်၊ သံပုရာ၊ ကျွဲကော
အထူး - ၁ အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
700 gm(N:20%, P2O5:20%, K2O:20%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:1.04%,
Mn:1.08%,Mo:0.02%, Cu:0.41%, Bo:0.13%, S:0.5%)
170၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
34Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ အထူး - ၁
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
350 gm(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, Mg:1.86%, Zn:0.82%, Fe:0.56%,
Mn:1.37%,Mo:0.02%, Cu:0.51%, Bo:0.08%, S:0.75%)
171၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
35Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ အထူး - ၁၊ ၂
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
700 gm
350 gm
(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, Mg:1.86%, Zn:0.82%, Fe:0.56%,
Mn:1.37%,Mo:0.02%, Cu:0.51%, Bo:0.08%, S:0.75%)
(N:10%, P
2O5:20%, K2O:20%, Mg:1.86%, Zn:0.82%, Fe:0.56%,
Mn:1.37%,Mo:0.02%, Cu:0.51%, Bo:0.08%, S:0.75%)
172၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
36Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ခရမ်းချဉ် အထူး အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 350 gm(N:8%, P2O5:16%, K2O:27%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%,
Mn:1.38%,Mo:0.02%, Cu:0.46%, Bo:0.17%, S:0.75%)
173၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
37Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ခရမ်းချဉ် အထူး အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 700 gm(N:8%, P2O5:16%, K2O:27%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%,
Mn:1.38%, Mo:0.02%, Cu:0.46%, Bo:0.17%, S:0.75%)
174၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
38Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် အာလူးအထူး
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
520 gm(N:0%, P2O5:48%, K2O:32%, Mg:1.98%, Zn:0.51%, Fe:1 %,
Mn:1.38%,Mo:0.02%, Cu:0.46%, Bo:0.13%, S:0.75%)
175၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
39Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ကုလားပဲအထူး
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
560 gmN:10%, P2O5:20%, K2O:20%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69 %,
Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
176၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
40Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအရည်1 Liter( N : 15 %, P205 : 7 %, K2O : 5 % ) 177၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
41Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအရည်500 cc( N : 15 %, P205 : 7 %, K2O : 5 % ) 178၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
42Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ပလပ်(စ်) အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအရည် 1 Liter( N : 12 %, P205 : 7 %, K2O : 12 % ) 179၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
43Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ပလပ်(စ်) အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအရည် 500 cc( N : 12 %, P205 : 7 %, K2O : 12 % ) 180၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
44Golden Key Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( မြင်းကျား )50 Kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )250၂၈.၉.၂၀၂၃Compound
45Myanma Awba Industries Co.,Ltd.NPK Fertilizer50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 % )260၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
46Golden Key Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ ( မြင်းကျား )50 Kg( N : 12 %, P2O5 : 13 % )268၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
47Alluvium Trading Co., Ltd.စွမ်းတောက်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ480 gm( N : 0.05 %, P2O5 : 33 %, K2O : 8 % )270၇.၁၂.၂၀၂၃Foliar
48Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ 50 Kg( N : 13 %, P2O5 : 12 %, K2O : 5 % )288၁၄.၉.၂၀၂၂Compound
49Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ကောမက်( NPK Fertilizer)50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 10 %, K2O : 15 %, )291၅.၆.၂၀၂၄Compound
50Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ကောမက်( NPK Fertilizer)50 Kg( N : 20 %, P2O5 : 12 %, K2O : 12 % )292၅.၆.၂၀၂၄Compound
51Myanma Awba Group Co., Ltd.Comet Mega1 Kg( N : 20%, P2O5 : 20%, K2O : 10%, Ca : 2.82%,
Mg : 1.90%, S : 6.38%, Zn : 0.67%, Mn : 0.34%,
Cu:0.50%, B:0.01%, Fe:0.001%, Mn:0.03%)
293၅.၆.၂၀၂၄Foliar
52Myanma Awba Group Co., Ltd.Comet Zeta1 Kg( N : 25%, P2O5 : 25%, Ca : 1.88%, Mg : 0.85%,
S : 8.03%, Zn : 0.40%, Mn : 0.27%,Cu : 0.46%,
B : 0.07%, Fe : 0.007%, Mn : 0.0265% )
294၅.၆.၂၀၂၄Foliar
53ပဒေသာအဟာရစုံမြေသြဇာ
ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
A.1 ပဒေသာ50 Kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )303၁၉.၁၂.၂၀၂၄Compound
54ပဒေသာအဟာရစုံမြေသြဇာ
ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
A.1 ပဒေသာ50 Kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % )304၁၉.၁၂.၂၀၂၄Compound
55​လောကနတ်လချေးမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်း​Gypsum ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ
(ရွှေစပါး) SSP
၆ ပိဿာ( Gypsum : 61 %, S : 11 %, Ca : 21 % )309၁၉.၁၂.၂၀၂၄Gypsum
56​လောကနတ်လချေးမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်း​Gypsum သဘာဝလချေးမြေသြဇာ
( လောကနတ် )
၃၀ ပိဿာ( Gypsum : 85 %, S : 15 %, Ca : 21 % )310၁၉.၁၂.၂၀၂၄Gypsum
57​L.K.N (လောကနတ်)သဘာဝ
ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာလုပ်ငန်း
Compound Fertilizer (L.K.N)
Super Power High Quality
(လောကနတ်ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ)
၃၀ ပိဿာ( N : 7.75 %, P2O5 : 4.11 %, K2O : 7.22 %, Ca : 2.62 %,
S : 5.54 % )
311၁၉.၁၂.၂၀၂၄Compound
58​L.K.N (လောကနတ်)သဘာဝ
ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာလုပ်ငန်း
Compound Fertilizer (L.K.N)
(လောကနတ်ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ)
၃၀ ပိဿာ( N : 9.29 %, P2O5 : 5.7 %, K2O : 7.93 %, Ca : 2.1 %,
S : 5.96 % )
312၁၉.၁၂.၂၀၂၄Compound
59ဦးကိုကြီးကျောက်အမှုန့်ကြိတ်
လုပ်ငန်း
​Gypsum ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ( ရွှေကြာပန်း)10 Kg( Ca : 20 %, S : 10 % )317၁၆.၁၀.၂၀၂၂Gypsum
60Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Rubber & Oil Palm Special (1) (လှည်းယဉ်)50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 6 %, MgO : 4 %,
Zn : 400(ppm), B : 400(ppm) )
320၁၆.၁၀.၂၀၂၂Compound
61Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Rubber Special (2) (လှည်းယာဉ်)50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 7%, K2O : 18 %, MgO : 2 %,
Zn : 400(ppm), B : 400(ppm) )
321၁၆.၁၀.၂၀၂၂Compound
62ဦးဇေယျာဝင်းကျောက်မှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်း​Gypsum ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ ( ရွှေဝါနှံ ) ၁၅ ပိဿာ( Ca : 21 %, S : 12 % )324၁၆.၁၀.၂၀၂၂Gypsum
63ဦးဇေယျာဝင်းကျောက်မှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်း​Gypsum ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ ( ရွှေဝါနှံ ) ၅ ပိဿာ( Ca : 21 %, S : 12 % )325၁၆.၁၀.၂၀၂၂Gypsum
64ပြည်ကျော်လင်းလချေးမှုန့်ကြိတ်
လုပ်ငန်း
အထူးရှယ်လချေးမှုန့်မြေသြဇာ (ပြည်ကျော်လင်း) ၂၇ ပိဿာ( Ca : 28 %, S : 18 % )330၁၆.၁၀.၂၀၂၂Gypsum
65မြတ်လချေးမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်းဂျစ်(ပ်)ဆမ်သဘာဝလကြေးမြေသြဇာ( မြတ် )50 Kg( Ca : 20 %, S : 7 % )345၁၆.၁၀.၂၀၂၂Gypsum
66Yaza Tagon Co., Ltd.ကမ္ဘာကျော် ( Special Fertilizer ) 50 Kg( N : 14.511%, P2O5 : 0.0375 %, K2O : 0.0435 % )349၄.၃.၂၀၂၃Compound
67Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
N - Power 25 Kg( N : 40 % )353၄.၃.၂၀၂၃Nitrogen
68Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
U - Max 30 Kg( N : 46 % )354၄.၃.၂၀၂၃Nitrogen
69Anawrahta Production Co., Ltd.မတ်ပဲအရွက်ဖျန်းအားဆေးရည် 500 cc( N : 2.38 %, P2O5 : 6.723 %, K2O : 3.110 % )371၄.၃.၂၀၂၃Foliar
70Anawrahta Production Co., Ltd.ပဲတီစိမ်းအားဆေးရည် 500 cc( N : 3.19 %, P2O5 : 10.149 %, K2O : 2.649 % )372၄.၃.၂၀၂၃Foliar
71Anawrahta Production Co., Ltd.ပဲတီစိမ်းအားဆေးရည် 1000 cc( N : 3.19 %, P2O5 : 10.149 %, K2O : 2.649 % )373၄.၃.၂၀၂၃Foliar
72​ရွှေပင်ငွေပင်လချေးမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်းကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( ဂိုးဒင်းကရောင်း )50 Kg( N : 5 %, P2O5 : 7 %, K2O : 8 % )374၄.၃.၂၀၂၃Compound
73​ရွှေပင်ငွေပင်လချေးမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်း​ဂျစ်(ပ်)ဆမ်ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ ( ရွှေပင်ငွေပင် )50 Kg( CaSO4.2H2O : 63 %, Ca : 20 %, S : 11 % )375၄.၃.၂၀၂၃Gypsum
74​ရွှေပင်ငွေပင်လချေးမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်း​Gypsum ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ ( ရွှေသီးနှံ ) ၅ ပိဿာ( CaSO4.2H2O : 87 %, Ca : 21 %, S : 16 % )376၄.၃.၂၀၂၃Gypsum
75​ရွှေပင်ငွေပင်လချေးမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်း​ဂျစ်(ပ်)ဆမ်ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ ( ရွှေသရဖူ )50 Kg( CaSO4.2H2O : 63 %, Ca : 20 %, S : 11 % )377၄.၃.၂၀၂၃Gypsum
76သံကွင်းငါးကွင်း NPK အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမဟာဧကရာဇ် မြေသြဇာ 50 Kg( N : 3 %, P2O5 : 1 %, K2O : 12 %, OM : 3 % )380၄.၃.၂၀၂၃Compound
77Ever Green ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (EG - ကျွဲနီ )
( Ever Green )
40 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, Ca : 0.753 %,
Mg : 0.226 %, S : 1.285 % )
383၄.၃.၂၀၂၃Compound
78Ever Green ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းစူပါဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေသြဇာ (EG - ကျွဲဝါ )
( Ever Green )
40 Kg( P2O5 : 46 %, Ca : 11.301 %, S : 1.317 % )384၄.၃.၂၀၂၃Phosphorus
79Ever Green ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ (EG - ကျွဲစိမ်း )
( Ever Green )
40 Kg( N : 45.72 %, S : 1.918 % )385၄.၃.၂၀၂၃Nitrogen
80​ရွှေပြည်မိုး ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( အီးဂဲတံဆိပ် )40 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, Ca : 1.202 %,
Mg : 0.305 %, S : 2.68 % )
386၄.၃.၂၀၂၃Compound
81​ရွှေပြည်မိုး ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( ဖျံတံဆိပ် ) 50 Kg( N : 12 %, P2O5 : 13 %, Ca : 1.204 %, Mg : 2.437 %,
S : 1.724 % )
387၄.၃.၂၀၂၃Compound
82​ရွှေပြည်မိုး ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( ဖားတံဆိပ် ) 45 Kg( N : 15 %, P2O5 : 7 %, K2O : 8 %, Ca : 2.417 %, Mg : 0.733 %,
S : 5 % )
388၄.၃.၂၀၂၃Compound
83​ရွှေပြည်မိုး ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ ( ဖားတံဆိပ် ) 40 Kg( N : 44.48 %, S : 1.929 % )389၄.၃.၂၀၂၃Nitrogen
84​ရွှေပြည်မိုး ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ ( ရွှေစပါးနှံတံဆိပ် )50 Kg( N : 46 %, S : 1.842 % )390၄.၃.၂၀၂၃Nitrogen
85​ရွှေပြည်မိုး ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ ( ရေမြင်းတံဆိပ် )50 Kg( N : 45 %, S : 1.842 % )391၄.၃.၂၀၂၃Nitrogen
86​အောင်ဂျစ်ဆမ်မြေသြဇာလုပ်ငန်းကင်း ဂျစ်ဆမ်မြေသြဇာမှုန့် 25 Kg( CaSO4.2H2O : 93 %, Ca : 20 %, S : 17 % )393၄.၃.၂၀၂၃Gypsum
87​အောင်ဂျစ်ဆမ်မြေသြဇာလုပ်ငန်းကင်းစကန်ထရီ မြေသြဇာမှုန့် 25 Kg( Ca : 20 %, S : 15 %, Mg : 10 % )397၄.၃.၂၀၂၃Gypsum
88ရွှေလရောင်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာလုပ်ငန်းဟိန်းစတားရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ 1000 gm( N : 27 %, P2O5 : 10 %, K2O : 10 % )398၄.၃.၂၀၂၃Foliar
89ရွှေလရောင်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာလုပ်ငန်းဟိန်းစတားရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ 500 gm ( N : 27 %, P2O5 : 10 %, K2O : 10 % )399၄.၃.၂၀၂၃Foliar
90မြတ်လချေးမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်းဂျစ်(ပ်)ဆမ်ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ (မြသရဖူ)50 Kg( Ca : 20 %, S : 7 % )402၄.၃.၂၀၂၃Gypsum
91National Prosperity Co., Ltd.နတ်သြဇာစိန်(အထူး) အာဟာရစုံမြေသြဇာ
( Diamond Multi - Nutrients Fertilizer )
50 Kg( N : 12 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 % )406၄.၃.၂၀၂၃Compound
92စိန်မြင်းပျံကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
အားဖြည့်သဘာဝကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ
( စိန်မြင်းပျံ )
50 Kg( N : 9 %, P2O5 : 3 %, K2O : 7 %, S : 5 % )407၄.၃.၂၀၂၃Compound
93​ရွှေအိုးဓာတ်မြေသြဇာလုပ်ငန်း​ရွှေအိုးမြေသြဇာ 50 Kg( N : 2 %, P2O5 : 10 %, K2O : 4 % )409၄.၃.၂၀၂၃Compound
94Htet Myat Naing Co., Ltd.Compound Fertilizer ( ရွှေရာဇာ ) 50 Kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )415၄.၃.၂၀၂၃Compound
95ဦးကျော်ဦး ကျောက်မှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်းသဘာဝကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ ( စိန်သရဖူ )၂၅ ပိဿာ( Ca : 20 %, S : 10 % )416၄.၃.၂၀၂၃Gypsum
96ရွှေလမင်း Gypsum သဘာဝ
ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာလုပ်ငန်း
Gypsum သဘာဝကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ
( ရွှေလမင်း)
25 Kg( Ca : 20 %, S : 9 % )417၄.၃.၂၀၂၃Gypsum
97ရွှေလမင်း Gypsum သဘာဝ
ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာလုပ်ငန်း
Gypsum သဘာဝကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ
( ရွှေလမင်း)
၅ ပိဿာ( Ca : 20 %, S : 9 % )418၄.၃.၂၀၂၃Gypsum
98Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa
Co., Ltd.
​ရွှေလမင်းကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
( လှည်းယှဉ် )
50 Kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 %, S : 5 % )419၄.၃.၂၀၂၃Compound
99M.M.P သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းM.M.P မြေသြဇာ 50 Kg( N : 5%, P2O5 : 3 %, K2O : 14 % )422၃.၉.၂၀၂၃Compound
100Marlarmyaing Manufacturing Co., Ltd.Complex Fertilizer ( နေရွက်လှေ ) 50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15%, S : 8 % )425၃.၉.၂၀၂၃Compound
101Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
ရွှေခြင်္သေ့ ပဲမျိုးစုံသီးသန့်အားဖြည့်ဆေး
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအရည်
1 Liter( N:7.5%, P2O5:6%, K2O : 6% )427၃.၉.၂၀၂၃Foliar
102
Farm Link Co., Ltd.
Smart (Yellow) အပွင့်အသီးအထူး
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာ
500 cc( N:5%, P2O5:10%, K2O : 12% + TE )428၃.၉.၂၀၂၃Foliar
103Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက် ဇီတာစတား အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 1 Kg( N:23%, P2O5:23 %, Mg:4353 ppm, Zn:7758ppm,Fe :1975ppm,
Mn :2630ppm,Mo :620ppm,Cu :742ppm, B:124ppm, S:12572ppm )
430၃.၉.၂၀၂၃Foliar
104Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက် မိုးကေ
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
1 Kg( N:14%, P2O5:4 %, K2O : 39% ,Mg:330 ppm, Zn:150ppm,Fe :400ppm,
Mn :400ppm,Mo :10ppm,Cu :150ppm, B:50ppm, S:360ppm )
431၃.၉.၂၀၂၃Foliar
105Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.​မစ္စတာဘင်း(ပဲမျိုးစုံအထူး)
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
1 Kg( N:23%, P2O5:23 %, Mg:4353 ppm, Zn:7758ppm,Fe :1975ppm,
Mn :2630ppm,Mo :620ppm,Cu :742ppm, B:124ppm, S:12572ppm )
432၃.၉.၂၀၂၃Foliar
106ဓာတုအင်ဂျင်နီယာ ကုန်ုထုတ် သမဝါယမအသင်း လီမိတက်Zifer (ဇီဖာ) ဓာတ်မြေသြဇာ ၃ ပေါင်( ZnSO4 : 99% )435၃.၉.၂၀၂၃Other
107ဓာတုအင်ဂျင်နီယာ ကုန်ုထုတ် သမဝါယမအသင်း လီမိတက်Zifer (ဇီဖာ) ဓာတ်မြေသြဇာ၁၀၀ ပေါင်( ZnSO4 : 99% )436၃.၉.၂၀၂၃Other
108United Nilar Agribusiness
Co., Ltd.
ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် (Ezy - Gro)
(အီးဇီးဂရိုး )
1 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % + Microbe ( Bacillus subtillis ) )439၃.၉.၂၀၂၃Foliar
109United Nilar Agribusiness
Co., Ltd.
ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် (Ezy - Gro)
(အီးဇီးဂရိုး )
500 gm( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % + Microbe ( Bacillus subtillis ) )440၃.၉.၂၀၂၃Foliar
110Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Compound Fertilizer (လှည်းယဉ်)
N+P2O5 ≥ 50% (MAP)
50 Kg( N : 6%, P2O5 : 31 % )446၃.၉.၂၀၂၃Compound
111ပြည်ကျော်လင်းလချေးမှုန့်ကြိတ်
လုပ်ငန်း
ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ (ရွှေပြည်ဟိန်း) 50 Kg( N : 5%, P2O5 : 5 %, K2O : 7 % )448၃.၉.၂၀၂၃Compound
112ပြည်ကျော်လင်းလချေးမှုန့်ကြိတ်
လုပ်ငန်း
ပြည်ကျော်လင်း(ရှယ်)ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ၂၈ ပိဿာ( Ca : 22%, S : 16% )449၃.၉.၂၀၂၃Gypsum
113National Prosperity Co., Ltd.အာဟာရစုံမြေသြဇာ (သဘာဝအခြေခံ) (နတ်သြဇာ)
Multi Nutrients Fertilizer (Organic Base)
50 Kg( N:3.04%, P2O5:1.66%, K2O:2.24%, Ca:10%, Mg:1.5%, S : 4%,
Total Organic Matter:20%, Moisture:7.16% )
453၃.၉.၂၀၂၃Organic
114Green Field Agriculture & Livestock Products Co-Op Ltd.(BZO)သီးနှံစုံအထွက်တိုးအရွက်ဖျန်း
ဓာတ်မြေသြဇာ
40 gm( N : 12 %, P2O5 : 5 %, K2O : 36 %, Ca : 1.963 %, B : 0.750%) 454၃.၉.၂၀၂၃Foliar
115Green Field Agriculture & Livestock Products Co-Op Ltd.( ဂလက်ဇီ ) ပဲမျိုးစုံအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ500 gm( N : 15%, P2O5 : 21 %, K2O : 27 % ) 455၃.၉.၂၀၂၃Foliar
116Green Field Agriculture & Livestock Products Co-Op Ltd.( ဂလက်ဇီ ) ခရမ်းချဉ်အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ500 gm( N : 15%, P2O5 : 27 %, K2O : 24 % ) 456၃.၉.၂၀၂၃Foliar
117Green Field Agriculture & Livestock Products Co-Op Ltd.( ဂလက်ဇီ ) မြေပဲအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ500 gm( N : 12%, P2O5 : 5 %, K2O : 42 % ) 457၃.၉.၂၀၂၃Foliar
118Green Field Agriculture & Livestock Products Co-Op Ltd.( ဂလက်ဇီ ) ပဲတီစိမ်းထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ500 gm( N : 16%, P2O5 : 25 %, K2O : 25 % ) 458၃.၉.၂၀၂၃Foliar
119Green Field Agriculture & Livestock Products Co-Op Ltd.( ဂလက်ဇီ ) သီးနှံစုံအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ500 gm( N : 12%, P2O5 : 18 %, K2O : 24 % ) 459၃.၉.၂၀၂၃Foliar
120Green Field Agriculture & Livestock Products Co-Op Ltd.( ဂလက်ဇီ ) ပဲအထူးအထွက်တိုးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ 1 Liter( N : 8 %, P2O5 : 9 %, K2O : 13 %, Ca : 0.983 %, MgO : 0.192 %,
S : 1.5 %, Fe : 0.066 %, Mn : 0.066 %, Cu : 0.024 %, Zn : 0.042 %,
B : 0.612 %, Mo : 0.12 % )
460၃.၉.၂၀၂၃Foliar
121Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဘိုစတာ(အပင်အားဆေး)
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
500 gm( N : 38 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5%, Mg:2144 ppm, Zn:75ppm, Fe:200ppm,
Mn : 200 ppm, Mo :5 ppm, Cu : 75ppm, B : 25 ppm, S : 2786 ppm )
461၃.၉.၂၀၂၃Foliar
122Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဘိုစတာ(အပင်အားဆေး)
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
1 Kg( N : 38 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5%, Mg:2144 ppm, Zn:75ppm, Fe:200ppm,
Mn : 200 ppm, Mo :5 ppm, Cu : 75ppm, B : 25 ppm, S : 2786 ppm )
462၃.၉.၂၀၂၃Foliar
123Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဆိုလူဖိဒ် (သီးနှံစုံအထူးစပါယ်ရှယ်)
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
500 gm(N : 15%, P2O5 : 30%, K2O : 15%, Mg:3133 ppm, Zn:75ppm, Fe:200ppm,
Mn : 200 ppm, Mo :5 ppm, Cu : 75ppm, B : 25 ppm, S : 4090 ppm )
463၃.၉.၂၀၂၃Foliar
124Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဆိုလူဖိဒ် (သီးနှံစုံအထူးစပါယ်ရှယ်)
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
1 Kg( N : 15%, P2O5 : 30 %, K2O : 15%, Mg:3133 ppm, Zn:75ppm, Fe:200ppm,
Mn : 200 ppm, Mo :5 ppm, Cu : 75ppm, B : 25 ppm, S : 4090 ppm )
464၃.၉.၂၀၂၃Foliar
125Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဆိုလူဖိဒ် (စပါယ်ရှယ်ကေ)
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
500 gm( N : 12%, P2O5 : 13%, K2O : 34%, Mg:330 ppm, Zn:1859ppm, Fe:400ppm,
Mn :400ppm,Mo :10ppm,Cu :150ppm, B:50ppm, S:1197ppm )
465၃.၉.၂၀၂၃Foliar
126Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဆိုလူဖိဒ် (စပါယ်ရှယ်ကေ)
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
1 Kg( N : 12%, P2O5 : 13 %, K2O : 34%, Mg:330 ppm, Zn:1859ppm, Fe:400ppm,
Mn :400ppm,Mo :10ppm,Cu :150ppm, B:50ppm, S:1197ppm )
466၃.၉.၂၀၂၃Foliar
127Wi Sar Ra International Co., Ltd.ရွှေတိုး(ပါဝါ) ပဲတီစိမ်းနှင့်ပဲမျိုးစုံအထူး
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
1 Kg( N : 25%, P2O5 : 25 %, Mg:4353 ppm, Zn:706ppm, Fe:1975ppm,
Mn :2630ppm,Mo :56ppm,Cu :742ppm, B:124ppm, S:9118ppm )
467၃.၉.၂၀၂၃Foliar
128Wi Sar Ra International Co., Ltd.ရိုက်(စ်)အပ် ((Rise Up)
(ကြီးထွား၊သီးပွင့်အာဟာရဖျော်ရည်)
500 cc( Zn : 213ppm, S : 104ppm )468၃.၉.၂၀၂၃Foliar
129Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဝိစာရ ကွန်ဘီ (Wisarra Combi)
အရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်
100 gm( N : 3.69%,(36900ppm), Mg:29500 ppm, Zn:18600ppm,Na : 8800ppm,
Mn :40100ppm,Mo :60ppm,Cu :30200ppm, B:150ppm, S:173000ppm )
469၃.၉.၂၀၂၃Foliar
130Wi Sar Ra International Co., Ltd.အပ်ဂရိတ် (Up - Grade )
ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်
250 gm( N : 19%, P2O5 : 19 %, K2O : 19%,Mg:2506 ppm, Zn:60ppm,
Fe : 160ppm, Mn :160ppm,Mo :4ppm,Cu :60ppm, B:20ppm, S:3272ppm )
470၃.၉.၂၀၂၃Foliar
131Wi Sar Ra International Co., Ltd.ပဲဘုရင် (ပါဝါ) မတ်ပဲအထူးအားဆေး
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
1 Kg(N:20%, P2O5:20 %, K2O : 10%,Mg:4353 ppm, Zn:706ppm,Fe :1975ppm,
Mn :2630ppm,Mo :56ppm,Cu :742ppm, B:124ppm, S:9118ppm )
471၃.၉.၂၀၂၃Foliar
132Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဝိစာရ ကွန်ဘီ (Wisarra Combi)
အရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်
50 gm( N : 3.69%,(36900ppm), Mg:29500 ppm, Zn:18600ppm,Na : 8800ppm,
Mn :40100ppm,Mo :60ppm,Cu :30200ppm, B:150ppm, S:173000ppm )
472၃.၉.၂၀၂၃Foliar
133Wi Sar Ra International Co., Ltd.ရိုက်(စ်)အပ် ((Rise Up)
(ကြီးထွား၊သီးပွင့်အာဟာရဖျော်ရည်
500 cc( Zn : 213ppm, S : 104ppm )473၃.၉.၂၀၂၃Foliar
134Wi Sar Ra International Co., Ltd.ရိုက်(စ်)အပ် ((Rise Up)
(ကြီးထွား၊သီးပွင့်အာဟာရဖျော်ရည်
100 cc( Zn : 213ppm, S : 104ppm )474၃.၉.၂၀၂၃Foliar
135Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဘိုစတာ(အသီးအားဆေး)
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
500 gm( N : 20%, P2O5 : 5 %, K2O : 30%, Mg:3133 ppm, Zn:75ppm, Fe:200ppm,
Mn : 200 ppm, Mo :5 ppm, Cu : 75ppm, B : 25 ppm, S : 4090 ppm )
475၃.၉.၂၀၂၃Foliar
136Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဘိုစတာ(အသီးအားဆေး)
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
1 Kg( N : 20%, P2O5 : 5 %, K2O : 30%, Mg:3133 ppm, Zn:75ppm, Fe:200ppm,
Mn : 200 ppm, Mo :5 ppm, Cu : 75ppm, B : 25 ppm, S : 4090 ppm )
476၃.၉.၂၀၂၃Foliar
137Wi Sar Ra International Co., Ltd.သီးနှံစုံကြီးထွားသီးပွင့်အထွက်တိုးမြှင့်အာဟာရ
အားဆေးရည် ( ပါဝါ ) ( Power )
သီးနှံစုံကြီးထွားသီးပွင့်အထွက်တိုးမြှင့်အာဟာရ
အားဆေးရည် ( စူပါ ) ( Super )
500 cc +
500 cc
( N : 1.2% (12000ppm), P2O5:6 %(60000ppm), B:250ppm,Mg:1250ppm,
Mn :1250ppm, Mo :6500ppm, Zn : 3500ppm )
( N : 16.1% (161000ppm) )
477၃.၉.၂၀၂၃Foliar
138Wi Sar Ra International Co., Ltd.ကယ်(လ်)စီပလပ်(စ်) (Calci Plus) 100 cc( Ca : 5.50%(55000ppm), Mg : 0.62% (6200ppm),
B: 0.21%(2100ppm) )
478၃.၉.၂၀၂၃Foliar
139Wi Sar Ra International Co., Ltd.ကယ်(လ်)စီပလပ်(စ်) (Calci Plus) 500 cc( Ca : 5.50%(55000ppm), Mg : 0.62% (6200ppm),
B: 0.21%(2100ppm) )
479၃.၉.၂၀၂၃Foliar
140Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyBasfoliar CoMol HC (ကိုမို) 500 cc( Co : 0.2%, Mo : 12% )480၃.၉.၂၀၂၃Foliar
141Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyBasfoliar CoMol HC (ကိုမို) 250 cc( Co : 0.2%, Mo : 12% )481၃.၉.၂၀၂၃Foliar
142Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyBasfoliar CoMol HC (ကိုမို) 100 cc( Co : 0.2%, Mo : 12% )482၃.၉.၂၀၂၃Foliar
143Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyBasfoliar Kelp SL ( ကဲ့လ်(ပ်)) (1) Liter1 Liter( N : 0.2%, P2O5 :1.0%, K2O : 0.1%, B: 0.25mg/kg, Cu:0.17mg/kg, Fe:0.61 mg/kg ,
Mn : 0.01mg/kg, Zn : 0.56mg/kg, Mo:0.11mg/kg, Protein : 1.95%,
Amino acid : 0.2%, Ash : 1.57% )
486၃.၉.၂၀၂၃Foliar
144Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyBasfoliar Kelp SL ( ကဲ့လ်(ပ်)) (500) CC500 cc( N : 0.2%, P2O5 :1.0%, K2O : 0.1%, B: 0.25mg/kg, Cu:0.17mg/kg, Fe:0.61 mg/kg ,
Mn : 0.01mg/kg, Zn : 0.56mg/kg, Mo:0.11mg/kg, Protein : 1.95%,
Amino acid : 0.2%, Ash : 1.57% )
487၃.၉.၂၀၂၃Foliar
145Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyBasfoliar Kelp SL ( ကဲ့လ်(ပ်)) (250) CC250 cc( N : 0.2%, P2O5 :1.0%, K2O : 0.1%, B: 0.25mg/kg, Cu:0.17mg/kg, Fe:0.61 mg/kg ,
Mn : 0.01mg/kg, Zn : 0.56mg/kg, Mo:0.11mg/kg, Protein : 1.95%,
Amino acid : 0.2%, Ash : 1.57% )
488၃.၉.၂၀၂၃Foliar
146မန်းမြို့ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အထွေထွေ ရောင်းဝယ်ရေး သမဝါယမအသင်း လီမိတက်NPK မြေသြဇာ ( Super Top ) ( 15:10:4 )50 kg( N : 15%, P2O5 : 10%, K2O : 4% )489၃၀.၆.၂၀၂၄Compound
147မန်းမြို့ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အထွေထွေ ရောင်းဝယ်ရေး သမဝါယမအသင်း လီမိတက်NPK မြေသြဇာ ( Super Top ) ( 10:12:12 )50 kg( N : 10%, P2O5 : 12%, K2O : 12% )490၃၀.၆.၂၀၂၄Compound
148မန်းမြို့ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အထွေထွေ ရောင်းဝယ်ရေး သမဝါယမအသင်း လီမိတက်NPK မြေသြဇာ ( Super Top ) ( 15:15:15 )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )491၃၀.၆.၂၀၂၄Compound
149မန်းမြို့ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အထွေထွေ ရောင်းဝယ်ရေး သမဝါယမအသင်း လီမိတက်​NPK မြေသြဇာ ( Super Top ) ( 13:9:5 )50 kg( N : 13%, P2O5 : 9%, K2O : 5% )494၃၀.၆.၂၀၂၄Compound
150​ရွှေတောင်တန်းနှင့်ရွှေဝါနှံ အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝကျောက်မှုန့် မြေသြဇာလုပ်ငန်းဂျစ်ပဆန်သဘာဝကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ
( ရွှေတောင်တန်း )
၁၅
ပိဿာ
( CaSO4.2H2O : 38%, Ca : 20%, S : 7% )499၃၀.၆.၂၀၂၄Gypsum
151​ရွှေတောင်တန်းနှင့်ရွှေဝါနှံ အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝကျောက်မှုန့် မြေသြဇာလုပ်ငန်းဂျစ်ပဆန်သဘာဝကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ
( ရွှေတောင်တန်း )

ပိဿာ
( CaSO4.2H2O : 38%, Ca : 20%, S : 7% )500၃၀.၆.၂၀၂၄Gypsum
152Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyBasfoliar Aktiv SL ( အက်တစ်(ဗ်) )1 Ltr( N : 4%, P2O5 : 37%, K2O : 24%, B : 0.01%, Cu : 0.02%,
Fe : 0.02%, Mn : 0.01%, Zn : 0.01%, Mo : 0.001% )
509၃၀.၆.၂၀၂၄Foliar
153Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyBasfoliar Aktiv SL ( အက်တစ်(ဗ်) )500 cc( N : 4%, P2O5 : 37%, K2O : 24%, B : 0.01%, Cu : 0.02%,
Fe : 0.02%, Mn : 0.01%, Zn : 0.01%, Mo : 0.001% )
510၃၀.၆.၂၀၂၄Foliar
154Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyBasfoliar Aktiv SL ( အက်တစ်(ဗ်) )250 cc( N : 4%, P2O5 : 37%, K2O : 24%, B : 0.01%, Cu : 0.02%,
Fe : 0.02%, Mn : 0.01%, Zn : 0.01%, Mo : 0.001% )
511၃၀.၆.၂၀၂၄Foliar
155Myanmar Pioneer Star Co., Ltd.ပိုင်အိုးနီးယားစတား သီးနှံစုံအရည်အသွေးမြင့် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ500 g( N : 10%, P2O5 : 35%, K2O : 18% + TE )514၃၀.၆.၂၀၂၄Foliar
156Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.​ရွှေပင်ရွှေသီး S1 မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်းအထူး
ရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအရည်
500 cc( N : 1.2% w/v, P2O5 : 6% w/v , B : 250 ppm, Mg : 1250 ppm,
Mo : 6500 ppm, Zn : 3500 ppm, Mn : 1250 ppm )
518၃၀.၆.၂၀၂၄Foliar
157Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.​ရွှေပင်ရွှေသီး S2 မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်းအထူး
ရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအရည်
500 cc( N : 16.1% w/v )519၃၀.၆.၂၀၂၄Foliar
158Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.သုခဗိုက်တာသီးနှံပင်များမရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အပင်၊ အရွက်၊အပွင့်၊အသီး၊အစေ့၊အမြစ်နှင့် ဥ အားဆေး100 g( S : 73321 ppm, Zn : 5600 ppm, Cu : 5895 ppm, Fe : 15674 ppm,
Mn : 20877 ppm, Mg : 35281 ppm, Mo : 445 ppm, B : 987 ppm )
520၃၀.၆.၂၀၂၄Foliar
159Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.​ကောင်းသုခ - ၁ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်500 g( N : 30%%, P2O5 : 11%, K2O : 11%, Mg : 330 ppm, Zn : 150 ppm, Fe : 400 ppm,
Mn : 400 ppm, Mo : 10 ppm, Cu : 150 ppm, B : 50 ppm, S : 360 ppm,
Inter : 47.85% )
521၃၀.၆.၂၀၂၄Foliar
160Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.​ကောင်းသုခ - ၁ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်1 Kg( N : 30%%, P2O5 : 11%, K2O : 11%, Mg : 330 ppm, Zn : 150 ppm, Fe : 400 ppm,
Mn : 400 ppm, Mo : 10 ppm, Cu : 150 ppm, B : 50 ppm, S : 360 ppm,
Inter : 47.85% )
522၃၀.၆.၂၀၂၄Foliar
161Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.​ကောင်းသုခ - ၂ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်500 g( N : 15%%, P2O5 : 15%, K2O : 30%, Inter : 39.815%, Mg : 330 ppm, Fe : 400 ppm,
Mo : 10 ppm, B : 50 ppm, Zn : 150 ppm, Mn : 400 ppm, Cu : 150 ppm,
S : 360 ppm )
523၃၀.၆.၂၀၂၄Foliar
162Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.​ကောင်းသုခ - ၂ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်1 Kg( N : 15%%, P2O5 : 15%, K2O : 30%, Inter : 39.815%, Mg : 330 ppm, Fe : 400 ppm,
Mo : 10 ppm, B : 50 ppm, Zn : 150 ppm, Mn : 400 ppm, Cu : 150 ppm,
S : 360 ppm )
524၃၀.၆.၂၀၂၄Foliar
163Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက်ဘီတာ (ပဲမျိုးစုံအထူး - ၁)
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအရည်
500 cc( N : 1.2% w/v, P2O5 : 6% w/v , B : 250 ppm, Mg : 1250 ppm,
Mn : 1250 ppm, Mo : 6500 ppm, Zn : 3500 ppm )
525၃၀.၆.၂၀၂၄Foliar
164Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက်ဘီတာ (ပဲမျိုးစုံအထူး - ၂)
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအရည်
500 cc( N : 16.1% w/v )526၃၀.၆.၂၀၂၄Foliar
165Evogro Co., Ltd.အီဗို ပဲကောင်း ပဲမျိုးစုံအထူးရွက်ဖျန်းဓာတ် မြေသြဇာအရည်(၁)500 cc( N : 1.2% w/v, P2O5 : 6% w/v , B : 250 ppm, Mg : 1250 ppm,
Mn : 1250 ppm, Mo : 6500 ppm, Zn : 3500 ppm )
527၃၀.၆.၂၀၂၄Foliar
166Evogro Co., Ltd.အီဗို ပဲကောင်း ပဲမျိုးစုံအထူးရွက်ဖျန်းဓာတ် မြေသြဇာအရည်(၂)500 cc( N : 16.1% w/v )528၃၀.၆.၂၀၂၄Foliar
167Seinn Lann Myay Kyaukme Co., Ltd.စိမ်းလန်းမြေဂျစ်ပဆမ်မြေသြဇာ50 kg( Ca : 24%, S : 17%, CaSO4.2H2O : 95% )529၄.၂.၂၀၂၅Gypsum
168ပဒေသာအဟာရစုံမြေသြဇာ
ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
A1 ပဒေသာအာဟာရစုံမြေသြဇာ50 kg( N : 6.68%, P2O5 : 3.74%, K2O : 4.75%, Ca : 13.58%,
Mg : 1.21%, S : 3.98% )
532၄.၂.၂၀၂၅Compound
169Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.သီးနှံစုံအဆင့်မြင့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(၂)
ဆင်ညီနောင်
1000 g( P2O5 : 52%, K2O : 34% )539၄.၂.၂၀၂၅Foliar
170Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.သီးနှံစုံအဆင့်မြင့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(၁)
ဆင်ညီနောင်
1000 g( N : 30%, P2O5 : 10%, K2O : 10% + TE )540၄.၂.၂၀၂၅Foliar
171Lady Myint & Sons Industrial Co., Ltd.ထိပ်တန်းဂျစ်ပဆမ်အထူးမြေသြဇာ25 kg( CaSO4.2H2O : 98%, Ca : 24%, S : 17% )542၄.၂.၂၀၂၅Gypsum
172Supreme Bio Tech Co.,Ltd.ဘိုင်အိုစူပရင်း ဇီဝသဘာဝမြေသြဇာ50 kg( N : 1.2%,P2O5 : 1.5%,K2O : 0.5%,Ca : 2.2%, Mg : 0.5%, S : 0.4%,
OM : 23.5%,Humic Acid,Amino Acid နှင့် အနည်းလိုအာဟာရဓာတ်များ,
Bacillus spp = 10
6 CFU/ml,Streptomyces spp = 107 CFU/ml,
Bacillus sphaericus = 10
6 CFU/ml )
543၄.၂.၂၀၂၅Bio
173“ ရွှေဒုံးပျံ ” ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( ရွှေဒုံးပျံ )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )545၄.၂.၂၀၂၂Compound
174Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyFetrilon Combi 12.5 g( S : 3.0%, Zn ; 1.5%, Cu : 1.5%, Fe : 4.0%, Mn : 4.0%, MgO : 3.3%,
Mo : 0.1%, B : 0.5% )
550၄.၂.၂၀၂၅Foliar
175Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyFetrilon Combi 1100 g( S : 3.0%, Zn ; 1.5%, Cu : 1.5%, Fe : 4.0%, Mn : 4.0%, MgO : 3.3%,
Mo : 0.1%, B : 0.5% )
551၄.၂.၂၀၂၅Foliar
176Wi Sar Ra International Co., Ltd.ရိုက်(စ်)အပ် ( Rise Up )
( ကြီးထွား၊သီးပွင့်အာဟာရဖျော်ရည် )
30 cc( Zn : 213 ppm, S : 104 ppm )552၄.၂.၂၀၂၅Foliar
177Wi Sar Ra International Co., Ltd.ရိုက်(စ်)အပ် ( Rise Up )
( ကြီးထွား၊သီးပွင့်အာဟာရဖျော်ရည် )
10 cc( Zn : 213 ppm, S : 104 ppm )553၄.၂.၂၀၂၅Foliar
178Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက် မိုးကေအရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာ
အမှုန့်
500 g( N: 14%,P2O5 : 4%,K2O : 39%,Mg : 330(ppm),Zn : 150(ppm), Fe : 400(ppm),
Mn : 400(ppm),Mo : 10(ppm),Cu : 150(ppm),B : 50(ppm), S : 360(ppm) )
554၄.၂.၂၀၂၅Foliar
179Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက်ထရေ့စ် ( Comet Trace )100 g( N: 36900 ppm,Mg : 29500 ppm,Zn : 18600 ppm,Na : 8800 ppm,
Mn : 40100 ppm, Mo : 60 ppm, Cu : 30200 ppm, B : 150 ppm, S : 173000 ppm )
555၄.၂.၂၀၂၅Foliar
180Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက်ထရေ့စ် ( Comet Trace )50 g( N: 36900 ppm,Mg : 29500 ppm, Zn : 18600 ppm, Na : 8800 ppm,
Mn : 40100 ppm,Mo : 60 ppm,Cu : 30200 ppm,B : 150 ppm, S : 173000 ppm )
556၄.၂.၂၀၂၅Foliar
181Wi Sar Ra International Co., Ltd.ကွမ်းရွက်အရည်အသွေးကောင်း
အလေးချိန်စီး အားဆေး
500 g+
50 g +
10 cc
ဆိုလူဖိဒ်(စပါယ်ရှယ်ကေ) အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
( N : 12%,P2O5 : 13%, K2O : 34%, Mg : 330ppm, Zn : 1859 ppm, Fe : 400 ppm,
Mn : 400 ppm, Mo : 10 ppm, Cu : 150 ppm, B : 50 ppm, S : 1197 ppm )
ဝိစာရ ကွန်ဘီ ( Wi Sar Ra Combi ) အရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်
( N : 3.69%(36900 ppm),Mg : 29500 ppm, Zn : 18600 ppm, Na : 8800 ppm,
Mn : 40100 ppm, Mo : 60 ppm, Cu : 30200 ppm, B : 150 ppm, S : 173000 ppm )
ရိုက်(စ်)အပ် ( Rise Up ) ( ကြီးထွား၊သီးပွင့်အာဟာရဖျော်ရည် )
( Zn : 213 ppm, S : 104 ppm )
560၄.၂.၂၀၂၅Foliar
182Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဝိစာရ အထူးသီးသန့် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
( နှမ်းအထူးအားဆေး )
250 g +
100 g +
50 cc
အပ်ဂရိတ်( Up - Grade ) အရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်
( N : 19%, P2O5 : 19%, K2O : 19%, Mg : 2506 ppm, Zn : 60 ppm, Fe : 160 ppm,
Mn : 160 ppm, Mo : 4 ppm, Cu : 60 ppm, B : 20 ppm, S : 3272 ppm )
ဝိစာရ ကွန်ဘီ ( Wi Sar Ra Combi ) အရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်
( N : 3.69%(36900 ppm),Mg : 29500 ppm, Zn : 18600 ppm, Na : 8800 ppm,
Mn : 40100 ppm, Mo : 60 ppm, Cu : 30200 ppm, B : 150 ppm, S : 173000 ppm )
ရိုက်(စ်)အပ် ( Rise Up ) ( ကြီးထွား၊သီးပွင့်အာဟာရဖျော်ရည် )
( Zn : 213 ppm, S : 104 ppm )
562၄.၂.၂၀၂၅Foliar
183Integrated Swanyee Social Business Co., Ltd.တီကျစ်ရွက်ဖျန်းအားဆေးရည် ( စွမ်းရည် )
( Vermi Liquid )
1 Ltr( N: 0.078%, P2O5 : 0.004%, K2O : 0.274%, Ca : 0.112%, Mg : 0.03%,
OM : 0.278%, S : 0.008%, C:N - 2.07, pH : 7.79 )
567၄.၂.၂၀၂၅Foliar
184Agro Tech Co., Ltd.VETO ( ဗီတို )အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ1 Kg( N: 20%, P2O5 : 5%, K2O : 8% + TE )569၄.၂.၂၀၂၅Foliar
185Agro Tech Co., Ltd.TIPTOP ( တစ်တော့ပ် ) အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ1 Ltr( N: 10%, P2O5 : 4%, K2O : 7% + TE )570၄.၂.၂၀၂၅Foliar
186စူပါတင်မြေသြဇာလုပ်ငန်းပန်းအထူး ကယ်ဘိုနိုက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာရည်
( စူပါတင် )
500 cc( Ca : 10%, B : 1.5%, N : 5.0% )571၄.၂.၂၀၂၅Foliar
187ဇင်ယော်အမှတ်တံဆိပ်(၃)မျိုးစပ်
ဓာတ်မြေသြဇာလုပ်ငန်း
ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
( ဇင်ယော်အမှတ်တံဆိပ် )
40 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, Ca : 3%, S : 2% )575၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
188“ Top Fertilizer ”ရွက်ဖျန်းနှင့်
ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာလုပ်ငန်း
ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Premium )( Top )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )577၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
189ရွှေကြာပန်းမြေသြဇာအမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းပုလဲမြေသြဇာ (အခဲ) ( ရွှေကြာပန်း )50 kg( N : 46% )578၂၉.၂.၂၀၂၃Nitrogen
190ရွှေကြာပန်းမြေသြဇာအမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းပုလဲမြေသြဇာ (အခဲ) ( ရွှေကြာပန်း )10 kg( N : 46% )579၂၉.၂.၂၀၂၃Nitrogen
191“ ဇီဝရာဇာ ”ဇီဝရွက်ဖျန်း မြေသြဇာ အရည်လုပ်ငန်းဘူမိသုခ သီးနှံစုံသုံးကွန်းပေါင်းမြေသြဇာ
( ACT )
50 Kg( N : 6%, P2O5 : 4%, K2O : 5%, Ca : 7.78%, Mg : 0.604%,
S : 2%, OM : 12% )
584၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
192ဦးဝင်းကိုမြတ်အုန်းဆီကြိတ်နှင့်
အမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်း
သြဂဲနစ်မြေသြဇာ ( စိမ်းလန်း )၂၀
ပိဿာ
( N : 2.6%, P2O5 : 0.4%, K2O : 0.8%, Ca : 1.3%, Mg : 0.4%,
S : 0.2%, OM : 60%, C : N - 14.36 )
585၂၉.၂.၂၀၂၃Organic
193National Prosperity Co., Ltd.ဂျစ်ပဆမ်ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ ( နတ်သြဇာ )25 kg( Ca : 20%, S : 12%, Gypsum : 65%++ )586၂၉.၂.၂၀၂၃Gypsum
194“ ဇီဝရာဇာ” ဇီဝရွက်ဖျန်း မြေသြဇာ အရည်လုပ်ငန်းဘူမိသုခ သီးနှံစုံသုံး သဘာဝမြေသြဇာ
( ACT )
50 kg( N : 2.5%, P2O5 : 3%,K2O : 2%,Ca : 12%, S : 3%,Mg : 3%,
OM : 20% )
587၂၉.၂.၂၀၂၃Organic
195Aventine Limited.အာမိုပိုလာ ( 16-16-8 + 13S )50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 13% )588၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
196Myanma Awba Group Co., Ltd.Fertilizer Cab ( ကယ်လ်ဘိုမဂ်စူပါ )
( Calbomag Super )
250 CC( Ca : 5%, Mg : 3%, B : 0.5% )589၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
197
Farm Link Co., Ltd.
​မြေပြင်အထွက်တိုးဂျစ်ဆင်မြေသြဇာမှုန့်
( ရီဗိုက် ) ( REVIVE )
25 kg( Ca : 24%, S : 17% )590၂၉.၂.၂၀၂၃Gypsum
198Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Multi Fit Compound Fertilizer
( လှည်းယာဉ် )
50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 20% )593၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
199Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.နွားနောက်တံဆိပ်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
( လှည်းယာဉ် )
50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% )594၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
200Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.နွားတံဆိပ်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
( လှည်းယာဉ် )
50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% )595၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
201Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ပုလဲအစားထိုးဓာတ်မြေသြဇာ ( လှည်းယာဉ် )50 kg( N : 20%, Humic Acid : 2% )596၂၉.၂.၂၀၂၃Nitrogen
202စူပါစတား သဘာဝမြေသြဇာ လုပ်ငန်းCompound Fertilizer ( SUPER STAR )50 kg( N : 3.5%, P2O5 : 5.3%, K2O : 7.77%, Ca : 6.7%, Mg : 1.0%,
S : 1.2%, OM : 7.4% )
598၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
203Aventine Limited.ဆာလ်ဖာပုလဲမြေသြဇာ ( အာမို )50 kg( N : 21%, S : 24% )599၂၉.၂.၂၀၂၃Nitrogen
204Aventine Limited.ဆာလ်ဖာပုလဲမြေသြဇာ ( အာမို )50 kg( N : 21%, S : 24% )600၂၉.၂.၂၀၂၃Nitrogen
205Anawrahta Production Co., Ltd.အမိုနီယမ်(အခြေခံ)ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ50 kg( N : 24%, P2O5 : 5%, MgO : 4.5%, S : 8% )605၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
206Aventine Limited.အာမို မဂ္ဂနီဆယ်လ်100 g( N : 11%, MgO : 16% )609၂၉.၂.၂၀၂၃Other
207Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက် ကြီးထွား ဓာတ်မြေသြဇာ50 kg( N : 25%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )610၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
208Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက် စွမ်းအား ဓာတ်မြေသြဇာ50 kg( N : 15%, P2O5 : 30%, K2O : 7% )611၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
209Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက် NPK ဓာတ်မြေသြဇာ
( 16:16:8 + 13S )
50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 13% )612၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
210Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက် NPK ဓာတ်မြေသြဇာ ( 15:15:15 )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )613၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
211Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ရွှေကောမက် ဓာတ်မြေသြဇာ ( ပဲအထူး )25 kg( N : 11%, P2O5 : 20%, K2O : 20% )614၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
212Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ရွှေကောမက် ဓာတ်မြေသြဇာ 50 kg( N : 20%, P2O5 : 12%, K2O : 12% )615၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
213Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက် Speed50 kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, CaO : 2%, MgSO4 : 0.2%,
ZnSO
4 : 0.2%, CuSO4 : 20 ppm, FeSO4 : 60 ppm,
MnSO
4 : 40 ppm, Mo : 16 ppm, B2O3 : 80 ppm )
616၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
214Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက် ဗီ - စူပါ50 kg( N : 15%, P2O5 : 10%, K2O : 20%, MgSO4 : 0.2%,
ZnSO
4 : 0.2%, CuSO4 : 20 ppm, FeSO4 : 60 ppm,
MnSO
4 : 40 ppm, Mo : 16 ppm, B2O3 : 80 ppm )
617၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
215Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( လှည်းယာဉ် )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )618၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
216မန်းမြို့ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အထွေထွေ ရောင်းဝယ်ရေး သမဝါယမအသင်း လီမိတက်NPK - မြေသြဇာ ( Super Top ) (10:10:5 )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )619၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
217Agro Asia Star Group
Co., Ltd.
အထွက်တိုးဆေးပုလဲမြေသြဇာ NS - Fertilizer
( ဘိုကာ )
50 kg( N : 37%, S : 5% )620၂၉.၂.၂၀၂၃Nitrogen
218Agro Asia Star Group
Co., Ltd.
​ဆေးပုလဲဓါတ်မြေသြဇာ ( ငါးနှစ်ကောင် )50 kg( N : 38%, S : 7% )621၂၉.၂.၂၀၂၃Nitrogen
219ဆင်ငါးကောင် မြေသြဇာလုပ်ငန်းကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ဆင်ငါးကောင် )50 kg( N : 16%, P2O5 : 15%, K2O : 16% )622၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
220Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Comet NPK Fertilizer
( 13-9-20 + 4 MgO )
50 kg( N : 13%, P2O5 : 9%, K2O : 20%, MgO : 4% )623၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
221Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Comet NPK Fertilizer ( 20-8-6 + 2 MgO )50 kg( N : 20%, P2O5 : 8%, K2O : 6%, MgO : 2% )624၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
222Evogro Co., Ltd.အီဗိုအားတိုး (20-12-12) သီးနှံစုံသုံး
ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
25 kg( N : 20%, P2O5 : 12%, K2O : 12% )625၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
223Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဝိစာရ ရွှေတိုးကွန်ပေါင်း ၁၇: ၈: ၈ + ၁၅ S50 kg( N : 17%, P2O5 : 8%, K2O : 8%, S : 15% )626၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
224Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက် ပရီမို50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgSO4 : 0.2%,
ZnSO
4 : 0.2%, CuSO4 : 20 ppm, FeSO4 : 60 ppm,
MnSO
4 : 40 ppm, Mo : 16 ppm, B2O3 : 80 ppm )
627၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
225Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဝိစာရအထွက်တိုးကွန်ပေါင်း ( ၁၅: ၁၅ : ၁၅ )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )628၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
226Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဝိစာရအထွက်တိုးကွန်ပေါင်း
( ၁၆: ၁၆ : ၈ + ၁၂ S )
50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% + S : 12% )629၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
227TZ General Trading Co., Ltd.သဘာဝမြေသြဇာ ( တေဇာ )25 kg( N : 3%, P2O5 : 2.5%, K2O : 2%, OM : 20% )630၂၉.၂.၂၀၂၃Organic
228Seinn Lann Myay Kyaukme Co., Ltd.မိုနိုဖေါ့စ် (Mono Phos) စိမ်းလန်းမြေ25 kg( N : 10%, P2O5 : 50% )632၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
229Seinn Lann Myay Kyaukme Co., Ltd.ပိုတက်ရှ် ( Potash ) စိမ်းလန်းမြေ25 kg( K2O : 60% )633၂၉.၂.၂၀၂၃Potash
230Seinn Lann Myay Kyaukme Co., Ltd.အမိုနီယမ်ဆာလဖိတ် (AS ) စိမ်းလန်းမြေ50 kg( N : 21%, S : 24% )634၂၉.၂.၂၀၂၃Nitrogen
231Aicorp (Myanmar)Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ဖိုးသာအောင် )25 kg( N : 46% )636၂၉.၂.၂၀၂၃Nitrogen
232Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyENTEC (13:10:20 + 3S )2 kg( N : 13%, P2O5 : 10%, K2O : 20%, S : 3% )637၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
233Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyENTEC (12:12:17+2+8 )2 kg( N : 12%, P2O5 : 12%, K2O : 17%, Mg : 2%, S : 8% )638၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
234Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyENTEC ( 20:10:10 + 3S )2 kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, S : 3% )639၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
235Aventine Limited.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ (ဂရိတ်ဝမ်း)
( Eagle ) (N-P-K 12:6:6 )
50 kg( N : 12%, P2O5 : 6%, K2O : 6% )640၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
236Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ရွှေကောမက်ဓာတ်မြေသြဇာ25 kg( N : 20%, P2O5 : 12%, K2O : 12% )641၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
237Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက် Speed2.5 kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, CaO : 2.00%, MgSO4 : 0.200%,
ZnSO
4 : 0.200%, CuSO4 : 20.00 ppm, FeSO4 : 60.00 ppm,
MnSO
4 : 40.00 ppm, Mo : 16.00 ppm, B2O3 : 80.00 ppm )
642၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
238Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက် ဗီ - စူပါ2.5 kg( N : 15%, P2O5 : 10%, K2O : 20%, MgSO4 : 0.200%,
ZnSO
4 : 0.200%, CuSO4 : 20.00 ppm, FeSO4 : 60.00 ppm,
MnSO
4 : 40.00 ppm, Mo : 16.00 ppm, B2O3 : 80.00 ppm )
643၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
239Wi Sar Ra International Co., Ltd.တာဝါစွမ်းအားတိုးမြှင့် ရွက်ဖျန်းအားဆေးအမှုန့်750 g( N : 11%,K2O : 42%,Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm,
Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 67 ppm, Cu : 274 ppm,
B : 90 ppm )
644၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
240Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက်အားကောင်း(စပါး)အရွက်ဖျန်း
ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
500 g( N : 28%,P2O5 : 14%,K2O : 8%,Mg : 1492 ppm, Zn : 237 ppm,
Fe : 660 ppm, Mn : 882 ppm, Mo : 16 ppm, Cu : 249 ppm,
B : 82 ppm,Inert Ingredient : 49.43% )
645၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
241Myanma Awba Group Co., Ltd.ဘင်ဂို မျိုးစေ့လူးနယ်ဆေး100 CC( N : 0.61%, K2O : 2.18%, Agrisol A : 1% )646၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
242ဇီဝနည်းပညာ သုတေသန ဦးစီးဌာန(ကျောက်ဆည်)သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန​ရွှေဇီဝ ဇီဝမြေသြဇာ (အမှုန့်)50 Kg( N : 0.49%, P2O5 : 0.225%, K2O : 0.66%, CaO : 2.004%, MgO : 0.607%,
S : 0.26%, OM : 6.407%, C:N - 7.571, Moisture : 27.329% )
( Azotobacter sp,Lysobacter sp, Saccharomyces cerevisiae )
647၂၉.၂.၂၀၂၃Bio
243ဇီဝနည်းပညာ သုတေသန ဦးစီးဌာန(ကျောက်ဆည်)သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန​အသီးအပွင့်အားဖြည့်မြေသြဇာ ( ရွှေသီးပွင့် )25 Kg( N : 0.525%, P2O5 : 0.425%, K2O : 0.633%, CaO : 3.406%,
MgO : 0.656%, S : 0.92%, OM : 6.621%, C:N - 7.314,
Moisture : 8.386%, Bacillus megaterium, Yeast, Pseudomonas spp )
648၂၉.၂.၂၀၂၃Bio
244BS ဘက်စုံ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
ပဲမျိုးစုံအထူး ရွက်ဖျန်းဆေး ( တယ်လီ )1 Kg( N : 13.28%, P2O5 : 11.81%, K2O : 8.92%, Mg : 1.78%,
S : 16.915% )
649၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
245Myanma Awba Group Co., Ltd.တင်ပို (Tempo)AMINO အပင်အားဆေး250 CC( Amino acid : 18.8% w/w )651၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
246Myanma Awba Group Co., Ltd.တင်ပို (Tempo)AMINO အပင်အားဆေး100 CC( Amino acid : 18.8% w/w )652၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
247“ ဇီဝရာဇာ ”ဇီဝရွက်ဖျန်း မြေသြဇာ အရည်လုပ်ငန်းဇီဝရာဇာ ဇီဝရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည်
( ACT )
1 Ltr( N : 0.082%, P2O5 : 0.033%, K2O : 0.124%, OM : 0.944%,
Lactic Acid Bacteria 10
6 CFU/ml, Yeast - 105 CFU/ml)
653၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
248“ ဇီဝရာဇာ ”ဇီဝရွက်ဖျန်း မြေသြဇာ အရည်လုပ်ငန်းစူပါဇီဝရာဇာစွမ်းအားမြှင့် သဘာဝရွက်ဖျန်း
မြေသြဇာအရည် ( ACT )
1 Ltr( N : 0.096%, P2O5 : 0.072%, K2O : 0.240%, OM : 4.046%,
Lactic Acid Bacteria 10
6 CFU/ml, Yeast - 107 CFU/ml)
654၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
249Integrated Swanyee Social Business Co., Ltd.ဇီဝတီကျစ်မြေသြဇာ (စွမ်းရည်)25 Kg( N : 0.519%,P2O5 : 0.3193%,K2O : 0.633%,Ca : 0.32%,
Mg : 0.048%, OM : 21.401%,S : 0.292%,C:N - 23.916,
pH - 7.65,Bacillus Sp - 10
6 CFU/ml )
655၂၉.၂.၂၀၂၃Bio
250Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက်အားကောင်း(ကွမ်း)အရွက်ဖျန်း
ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
100 g( N : 28%,P2O5 : 14%,K2O : 8%,Mg : 1492 ppm, Zn : 237 ppm,
Fe : 660 ppm, Mn : 882 ppm, Mo : 16 ppm, Cu : 249 ppm,
B : 82 ppm,Inert : 49.43% )
656၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
251Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက်အားကောင်း(ပဲမျိုးစုံ)အရွက်ဖျန်း
ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
500 g( N : 21%,P2O5 : 10%,K2O : 21%,Mg : 1641 ppm,
Zn : 260 ppm,Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 22 ppm,
Cu : 274 ppm, B : 90 ppm,Inert : 47.26% )
657၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
252Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.​ကောင်းသုခ သီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
( ပဲတီစိမ်း )
500 g( N : 21%,P2O5 : 10%,K2O : 21%,Mg : 1641 ppm,
Zn : 260 ppm,Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 22 ppm,
Cu : 274 ppm, B : 90 ppm )
658၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
253Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ဂလိုဘယ် (ပဲမျိုးစုံအထူး) အရွက်ဖျန်းဓာတ်
မြေသြဇာအမှုန့်
1 Kg( N : 25%,P2O5 : 25%,Mg : 4353 ppm,Zn : 706 ppm,
Fe : 1975 ppm, Mn : 2630 ppm, Mo : 56 ppm, Cu : 742 ppm,
B : 124 ppm, S - 9118 ppm )
659၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
254
Farm Link Co., Ltd.
ပဲအထူးသီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
(စမတ်ရှယ်)
1 Ltr( N : 10%, P2O5 : 4%, K2O : 7% )660၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
255Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
ထပ်ဆင့်ပွား ရွက်ဖျန်းအားဖြည့်ဆေး
( ရွှေခြင်္သေ့ )
500 g( N : 5.554%, P2O5 : 9.694%, K2O : 16.74% )661၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
256National Prosperity Co., Ltd.ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် သီးနှံစုံအထူးရှယ်ရွက်ဖျန်း
မြေသြဇာ ( နတ်သြဇာ )
500 CC( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 7%, Ca : 1.00%, Mg : 0.04%,
S : 0.9%, Mo : 0.2%, Mn : 0.2%, Zn : 0.3%, B : 0.2%,
Fe : 0.2%, Cu : 0.01% )
662၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
257မြမြင့်မိုရ်မြေသြဇာလုပ်ငန်းဗားကျူး(၁) ရွက်ဖျန်းအားဆေးရည်
( အပင်ကောင်း )
500 CC( N : 18%, P2O5 : 8%, K2O : 4%, Mg : 0.3%, S : 4%,
Zn : 0.23% )
663၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
258Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက်အားကောင်း (မြေပဲ) အရွက်ဖျန်း
ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
500 g( N:21%, P2O5 :10%, K2O:21%, Mg -1641ppm, Zn- 260 ppm,
Fe- 728 ppm, Mn : 971ppm, Mo - 22 ppm,Cu - 274 ppm,
B - 90 ppm,Inert - 47.26% )
664၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
259Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက်အားကောင်း(ဖရဲ) အရွက်ဖျန်း
ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
500 g( N:21%,P2O5 :10%,K2O:21%,Mg -1641ppm,Zn- 260 ppm,
Fe- 728 ppm, Mn : 971ppm,Mo - 22 ppm,Cu - 274 ppm,
B - 90 ppm,Inert - 47.26% )
665၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
260Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.​ကောင်းသုခ(မြေပဲအထူးသီးသန့်) ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်500 g( N:17%,P2O5 :7%,K2O:30%,Mg -1781ppm,Zn- 280 ppm,
Fe- 783 ppm, Mn : 1043 ppm,Mo - 22 ppm,Cu - 294 ppm,
B - 49 ppm, S : 3688 ppm )
666၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
261Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ဘီကာ ( B Ca )500
CC
( Ca : 5%, Mg : 3%, B : 0.5% )667၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
262BS ဘက်စုံ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
တယ်လီ (အထူး-၁)၊ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ500
CC
( N : 28.5%, S : 4.3%, Mg : 3.0% )669၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
263BS ဘက်စုံ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
တယ်လီ (အထူး-၂)၊ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ500
CC
( P2O5 : 8.0%, K2O : 7.9% )670၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
264Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.​ကောင်းသုခ သီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ကြက်သွန် )500 g( N:21%,P2O5 :10%,K2O:21%,Mg -1641 ppm,Zn- 260 ppm, Fe- 728 ppm, Mn : 971 ppm,Mo - 22 ppm,Cu - 274 ppm, B - 90 ppm )671၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
265Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက်အားကောင်း(ဝါ)အရွက်ဖျန်း
ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
500 g( N:21%,P2O5 :10%,K2O:21%,Mg -1641 ppm,Zn- 260 ppm, Fe- 728 ppm, Mn : 971 ppm,Mo - 22 ppm,Cu - 274 ppm, B - 90 ppm, Inert : 47.26% )672၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
266မြမြင့်မိုရ်မြေသြဇာလုပ်ငန်းဗားကျူး(၂) ရွက်ဖျန်းအားဆေးရည်
( အပွင့်၊အသီးကောင်း)
500 CC( N : 10.5%, P2O5 : 20%, K2O : 6%, Mg : 0.3%,
S : 4.6%, Zn : 0.3% )
673၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
267Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ဘီကာ ( B Ca )250 CC( Ca : 5%, Mg : 3%, B : 0.5% )674၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
268Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ဘီကာ ( B Ca )100 CC( Ca : 5%, Mg : 3%, B : 0.5% )675၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
269United Nilar Agribusiness
Co., Ltd.
အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် (အီးဇီးဂရိုး-ပလပ်စ်)1 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, Ca : 0.975%, Mg : 0.345%, S : 7.456%,
B : 0.029%, Cytokinin : 1%, GA - 3:1%, Bacillus subtillis (10
8CFU/ml) )
679၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
270United Nilar Agribusiness
Co., Ltd.
အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် (အီးဇီးဂရိုး-ပလပ်စ်)500 gm( N : 15%,P2O5 : 15%,K2O : 15%,Ca : 0.975%,Mg : 0.345%, S : 7.456%,
B : 0.029%,Cytokinin : 1%,GA - 3:1%, Bacillus subtillis (10
8CFU/ml) )
680၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
271Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက်အားကောင်း(ငရုတ်)အရွက်ဖျန်း
ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
500 gm( N : 21%,P2O5 : 10%,K2O : 21%,Mg - 1641 ppm, Zn - 260 ppm, Fe - 728 ppm,
Mn - 971 ppm,Mo - 22 ppm, Cu - 274 ppm,B - 90 ppm, Inert : 47.26% )
681၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
272Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက်အားကောင်း(ခရမ်းချဉ်)အရွက်ဖျန်း
ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
500 gm( N : 21%,P2O5 : 10%,K2O : 21%,Mg - 1641 ppm, Zn - 260 ppm, Fe - 728 ppm,
Mn - 971 ppm, Mo - 22 ppm, Cu - 274 ppm, B - 90 ppm, Inert : 47.26% )
682၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
273Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက်အားကောင်း ( ကြက်သွန်နီ/ဖြူ )
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
500 gm( N : 21%,P2O5 : 10%,K2O : 21%, Mg - 1641 ppm, Zn - 260 ppm, Fe - 728 ppm,
Mn - 971 ppm, Mo - 22 ppm, Cu - 274 ppm, B - 90 ppm, Inert : 47.26% )
683၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
274Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.​ကောင်းသုခသီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(ငရုတ်)500 gm( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg - 1641 ppm, Zn - 260 ppm,
Fe - 728 ppm, Mn - 971 ppm, Mo - 22 ppm, Cu - 274 ppm, B - 90 ppm )
684၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
275Wi Sar Ra International Co., Ltd.Cross ခရော့(စ်) စွမ်းအားတိုးမြှင့် ရွက်ဖျန်း
အားဆေးအမှုန့်
750 g( P2O5 : 47%,K2O : 31%,Mg - 1641 ppm,Zn - 260 ppm,
Fe - 728 ppm, Mn - 971 ppm, Mo - 67 ppm, Cu - 274 ppm,
B - 90 ppm, Inert : 21.60% )
687၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
276Wi Sar Ra International Co., Ltd.Hero Plus ဟီးရိုးပလပ်(စ်) မျိုးစေ့လူးနယ်ဆေးနှင့် တွယ်ကပ်ဆေး100 cc( N2 : 0.61%, K2O : 2.18%, Agrisol A - 1.00% )688၂၉.၂.၂၀၂၃Sticker
277Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyBasfoliar ® Avant Natur SL( အဗန်နာထို )1 Ltr( N : 5.5%, OM : 37.3%, Amino Acids : 10.3% )689၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
278Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyBasfoliar ® Avant Natur SL( အဗန်နာထို )500 cc( N : 5.5%, OM : 37.3%, Amino Acids : 10.3% )690၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
279Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyBasfoliar ® Avant Natur SL( အဗန်နာထို )250 cc( N : 5.5%, OM : 37.3%, Amino Acids : 10.3% )691၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
280Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက် အားကောင်း ( အာလူး )
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
500 gm( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg - 1641 ppm,
Zn - 260 ppm, Fe - 728 ppm, Mn - 971 ppm, Mo - 22 ppm,
Cu - 274 ppm, B - 90 ppm, Inert - 47.26% )
692၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
281Evogro Co., Ltd.အီဗို အားတိုး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်500 gm( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg - 1641 ppm,
Zn - 260 ppm, Fe - 728 ppm, Mn - 971 ppm, Mo - 22 ppm,
Cu - 274 ppm, B - 90 ppm, Inert - 47.26% )
693၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
282​ရွှေပုပ္ပါး စိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေသြဘာ) ( နှမ်းအထူး )500 gm( N : 10.5%, P2O5 : 0.25%, K2O : 2%, Mg : 4.5%, S : 4%,
Zn : 0.055%, B : 0.012% )
695၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
283​ရွှေပုပ္ပါး စိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေသြဘာ) ( ငရုတ်အထူး )500 gm( N : 10.5%, P2O5 : 0.25%, K2O : 2%, Mg : 4.5%, S : 4%,
Zn : 0.055%, B : 0.012% )
696၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
284​ရွှေပုပ္ပါး စိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေသြဘာ) ( ဝါအထူး )500 gm( N : 10.5%, P2O5 : 0.25%, K2O : 2%, Mg : 4.5%, S : 4%,
Zn : 0.055%, B : 0.012% )
697၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
285​ရွှေပုပ္ပါး စိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေသြဘာ) ( မြေပဲအထူး )500 gm( N : 10.5%, P2O5 : 0.25%, K2O : 2%, Mg : 4.5%, S : 4%,
Zn : 0.055%, B : 0.012% )
698၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
286​ရွှေပုပ္ပါး စိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေသြဘာ)
( ကြက်သွန်အထူး )
500 gm( N : 10.5%, P2O5 : 0.25%, K2O : 2%, Mg : 4.5%, S : 4%,
Zn : 0.055%, B : 0.012% )
699၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
287​ရွှေပုပ္ပါး စိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေသြဘာ)
( ပဲတီစိမ်းအထူး )
500 gm( N : 10.5%, P2O5 : 0.30%, K2O : 2%, Mg : 4.5%, S : 4%,
Zn : 0.05%, B : 0.01%, Mo : 305 ppm )
700၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
288​ရွှေပုပ္ပါး စိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေသြဘာ) ( ပဲမျိုးစုံအထူး )500 gm( N : 10.5%, P2O5 : 0.30%, K2O : 2%, Mg : 4.5%, S : 4%,
Zn : 0.05%, B : 0.01%, Mo : 305 ppm )
701၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
289​ရွှေပုပ္ပါး စိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေသြဘာ) ( မတ်ပဲအထူး )500 gm( N : 8%, P2O5 : 2%, K2O : 4%, Mg : 5%, S : 13.5%,
Zn : 0.07%, B : 0.02%, Mo : 0.1% )
702၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
290Myanmar Golden Fertilize Co.,Ltd.​မြေသားပြုပြင်ဆေးရည် ( မြန်မာ့ရွှေသြဇာ )1 Ltr( Organic Matter : 15%, Beet Molasses : 10%,
Amino Acid : 20%, Water : 55% )
706၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
291ဦးမျိုးမြင့်ဦးမြေဖြူနှင့် လချေးကျောက်မှုန့် လုပ်ငန်းဂျစ်(ပ်)ဆမ်ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ ( မိုးပုလဲ )25 Kg( Gypsum : 97%, Ca : 25%, Mg : 1%, S : 18% )707၂၂.၆.၂၀၂၃Gypsum
292ဦးမျိုးမြင့်ဦးမြေဖြူနှင့် လချေးကျောက်မှုန့် လုပ်ငန်းဂျစ်(ပ်)ဆမ်မြေသြဇာ ( အခဲ ) ( မိုးပုလဲ )25 Kg( Gypsum : 78%, Ca : 20%, Mg : 1%, S : 14% )708၂၂.၆.၂၀၂၃Gypsum
293Marubeni Myanmar Fertilizer Co.,Ltd..ကယ်လ်စီယမ် ဆီလီကာမြေသြဇာ ( ရွှေမြေသီး )50 Kg( CaO : 30%Min, SiO2 : 15%Min, MnO : 3%Min, P2O5 : 1.5%Min )709၂၂.၆.၂၀၂၃Other
294Wi Sar Ra International Co., Ltd.မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲမျိုးစုံ အထူးကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေသြဇာ ( အာသီသ )25 Kg( N : 15%, P2O5 : 20%, K2O : 15% )711၂၂.၆.၂၀၂၃Compound
295Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ကောမက် NPK ဓါတ်မြေသြဇာ ( 9:25:25 ) 50 Kg( N : 9%, P2O5 : 25%, K2O : 25% )712၂၂.၆.၂၀၂၃Compound
296Evogro Co., Ltd.ကောင်းသီးနှံ ( N-P-K 15-15-15 )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )713၂၂.၆.၂၀၂၃Compound
297Evogro Co., Ltd.ကောင်းသီးနှံ ( N-P-K 16-16-8 )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% )714၂၂.၆.၂၀၂၃Compound
298ပေါင်းစည်းလယ်ယာ သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်း​ပေါင်းစည်းလယ်ယာ သဘာဝမြေသြဇာ25 Kg( N : 0.935%, P2O5 : 4.006%, K2O : 1.188%, Ca : 4.335%,
Mg : 0.43%, Organic Matter : 20.15%, C:N - 12.49 )
715၂၂.၆.၂၀၂၃Organic
299Pyi Taw Soe Enterprise Ltd.မြေပြင်အားဖြည့်မြေသြဇာ ( မင်းကြီး ) 25 Kg( Ca : 13%, S : 0.25%, Mg : 1.50%, Zn : 0.08%, B : 0.02% )716၂၂.၆.၂၀၂၃Gypsum
300Pyi Taw Soe Enterprise Ltd.သီးနှံစုံ မြေခံ မြေသြဇာ ( မင်းကြီး ) 25 Kg( N : 7%, P2O5 : 2%, K2O : 7%, S : 7% )717၂၂.၆.၂၀၂၃Compound
301Kaung Sane Len Co.,Ltd.ဆေးပုလဲဓါတ်မြေသြဇာ ( ဆင်ရိုင်း )50 Kg( N : 36%, S : 11% )718၂၂.၆.၂၀၂၃Nitrogen
302Myanma Aung Si Than Co.,Ltd..စပါးသီးသန့်အထွက်တိုးဓါတ်မြေသြဇာ
( အဲဗားဂရင်းကျွဲစိမ်း )
25 Kg( N : 36%, S : 11% )719၂၂.၆.၂၀၂၃Nitrogen
303Myanma Awba Group Co., Ltd.Fertilizer Cab ( Calcium Boron )
( ကယ်လ်ဘိုမဂ်စူပါ ) ( Calbomag Super )
100 CC( Ca : 5.0%, Mg : 3.0%, B : 0.5% )720၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
304Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( လွိုင်ဖာခမ်း )
( NPK 10:10:5 )
50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )722၂၂.၆.၂၀၂၃Compound
305Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( လွိုင်ဖာခမ်း )
( NPK 15:5:5 )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )723၂၂.၆.၂၀၂၃Compound
306Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( လွိုင်ဖာခမ်း )
( NPK 13:12:0 )
50 Kg( N : 13%, P2O5 : 12% )724၂၂.၆.၂၀၂၃Compound
307Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျားအရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ အမှတ်(၂)
( 5:27:27 + 2MgO )
500 g( N : 5%, P2O5 : 27%, K2O : 27%, MgO : 2% )725၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
308Golden Key Co., Ltd.ဖော်မြူလာ-ဝမ်း ရွက်ဖျန်းအားဆေး ငရုတ်အထူး
( မြင်းကျား ) ( 7:13:34 + 2MgO )
500 g( N : 7%, P2O5 : 13%, K2O : 34%, MgO : 2% )726၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
309Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျား ဝါအထူး ရွက်ဖျန်းအားဆေး အမှတ် (၂)
( 7:13:34 + 2MgO )
500 g( N : 7%, P2O5 : 13%, K2O : 34%, MgO : 2% )727၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
310Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျား နှမ်းအထူးရွက်ဖျန်းအားဆေး
( 25:10:10 + MgO )
500 g( N : 25%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, MgO : 0.789% )728၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
311ပြည်ကျော်လင်းလချေးမှုန့်ကြိတ်
လုပ်ငန်း
ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ ( အလတ်စ )
( ပြည်ကျော်လင်း )
28 Viss( Ca : 20.72%, S : 17.13% )729၂၂.၆.၂၀၂၃Gypsum
312Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက် သီးစုံဓါတ်မြေသြဇာ50 Kg( N : 16%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )731၂၂.၆.၂၀၂၃Compound
313Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyHydro Speed ဟိုက်ဒရိုစပိ(ဒ်) 25 Kg( N : 15%, CaO : 26%, B : 0.2% )732၂၂.၆.၂၀၂၃Other
314Evogro Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ
( အီဗိုအားတိုး ၂၀-၁၂-၁၂ )
50 Kg( N : 20%, P2O5 : 12%, K2O : 12% )733၂၂.၆.၂၀၂၃Compound
315Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ
( ကောင်းသုခ ရွှေသီးနှံ )
50 Kg( N : 18%, P2O5 : 7%, K2O : 7%, S : 16% )734၂၂.၆.၂၀၂၃Compound
316Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ပြောင်းအထွက်တိုး ဓါတ်မြေသြဇာ ( ရွှေကောမက် )50 Kg( N : 25%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )735၂၂.၆.၂၀၂၃Compound
317စူပါတင်မြေသြဇာလုပ်ငန်း​ရေဖျော်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် ( စူပါတင် )1000 g( N : 30% )736၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
318မန်းမြို့ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အထွေထွေ ရောင်းဝယ်ရေး သမဝါယမအသင်း လီမိတက်NPK မြေသြဇာ ( Super Top )50 Kg( N : 13%, P2O5 : 11%, K2O : 9% )737၂၂.၆.၂၀၂၃Compound
319" သစ်ဆန်း " မြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( သစ်ဆန်း )50 Kg( N : 1%, P2O5 : 2%, K2O : 2%, Ca : 3%, Mg : 0.4%,
S : 0.3%, OM : 20% )
738၂၂.၆.၂၀၂၃Organic
320“ဝတုတ်ကြီး”သဘာဝသြဂဲနစ်မြေသြဇာလုပ်ငန်းEM အခြေခံသော - သဘာဝမြေသြဇာ
( ဝတုတ်ကြီး )
50 Kg( N : 1.6%, P2O5 : 7%, K2O : 1%, OM : 30%, Ca : 8%,
Mg : 1.2%, S : 1% )
739၂၂.၆.၂၀၂၃Organic
321Aventine Limited.NPK Fertilizer ( 16:16:8+13S max )
( အာမိုအနက်ကြား ) ( With Micronutrients )
50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 13% max )741၂၂.၆.၂၀၂၃Compound
322Aventine Limited.NPK Fertilizer ( 15:15:15+7S )
( အာမိုအပြာကြား ) ( With Micronutrients )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% )742၂၂.၆.၂၀၂၃Compound
323Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ကောမက်ဂျစ်ပ်ဆမ်မြေသြဇာအမှုန့်25 Kg( CaSO4.2H2O) : 98%, Calcium (Ca) : 24%, Sulphur(S) : 17% )743၂၂.၆.၂၀၂၃Gypsum
324Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် အားကောင်း (ဂေါ်ဖီထုပ်) အရွက်ဖျန်း ဓါတ်မြေသြဇာအမှုန့် 500 g( N : 28%, P2O5 : 14%, K2O : 8%, Mg: 1492 ppm, Zn : 237 ppm,
Fe : 660 ppm, Mn : 882 ppm, Mo : 16 ppm, Cu : 249 ppm, B : 82 ppm,
Inert : 49.43% )
744၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
325Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ပိုအားကောင်း(ပဲတီစိမ်းအထူး) အရွက်ဖျန်း ဓါတ်မြေသြဇာအမှုန့် 100 g( N : 3%, P2O5 : 31%, K2O : 32%, Mg: 4000 ppm, Zn : 500 ppm,
Fe : 1800 ppm, Mn:2000ppm, Mo:30ppm, Cu:500ppm, B:100ppm,
Salicylic Acid:9000ppm )
745၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
326Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် အားကောင်း(နှမ်း) အရွက်ဖျန်း ဓါတ်မြေသြဇာအမှုန့် 500 g( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm,
Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 22 ppm, Cu : 274 ppm, B : 90 ppm,
Inert : 47.26% )
746၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
327Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ကောင်းသုခသီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (နှမ်း)500 g( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm,
Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 22 ppm, Cu : 274 ppm, B : 90 ppm )
747၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
328Shwe Thit Oo Co.,Ltdမတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်းအထူးသီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
(ရွှေတောင်သူ) A1
500CC( N :10%, P2O5 : 6%, K2O : 6%, Amino Acid :10%,
Molybdenum(Mo) : 5% )
748၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
329Shwe Thit Oo Co.,Ltdမတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်းအထူးသီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
(ရွှေတောင်သူ) A2
500CC( P2O5 : 8%, K2O : 10%, Amino Acid :7%, Molybdenum(Mo) : 5% )749၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
330Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ကောင်းသုခသီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ဝါ)500 g( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm, Fe : 728 ppm,
Mn : 971 ppm, Mo : 22 ppm, Cu : 274 ppm, B : 90 ppm )
750၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
331Shwe Thit Oo Co.,Ltdစူပါအန် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့်
( Super N 38-5-5 )
500 g( N : 38%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )751၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
332Shwe Thit Oo Co.,Ltdစူပါအန်ပီကေ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့်
( Super NPK 21-21-21 )
500 g( N : 21%, P2O5 : 21%, K2O : 21% )752၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
333Shwe Thit Oo Co.,Ltdစူပါပီ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့်
( Super P 10-52-10 )
500 g( N : 10%, P2O5 : 52%, K2O : 10% )753၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
334Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ရွှေနဂါးနှမ်းအထူးသီးသန့် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
A1 , A2
500 CC
+
500 CC
( N2 : 2.4%, P2O5 : 0.2%, K2O : 0.005%, Amino Acid : 8%,
Rare Earth Chilate Compound : 2% )
( N
2 : 1.4%, P2O5 : 6.4%, K2O : 5.9%, Mo : 71 ppm )
754၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
335Green Field Agriculture & Livestock Products Co-Op Ltd.( ဂလက်ဇီ ) ပဲအထူးအထွက်တိုး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ 5000 CC( N : 8%, P2O5 : 9%, K2O : 13%, Ca : 0.983%, MgO: 0.192%,
S : 1.5%, Fe : 0.066%, Mn : 0.066%, Cu : 0.024%, Zn : 0.042%,
B : 0.612%, Mo : 0.12% )
756၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
336Mingalar Hinthar Co.,Ltdသီးနှံစုံ အရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( အပင်အထူး )
( ရွှေမင်္ဂလာ )
1 Kg( N : 38%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )757၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
337​ရွှေပုပ္ပါး စိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ရွှေသြဘာ )
( ပဲတီစိမ်းအထူး )
1000g( N : 10.5%, P2O5 : 0.30%, K2O : 2%, Mg : 4.5%, S : 4%, Zn : 0.05%,
B : 0.01%, Mo : 305 ppm )
758၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
338​ရွှေပုပ္ပါး စိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ရွှေသြဘာ ) ( နံနံအထူး )500g( N : 19%, P2O5 : 0.3%, K2O : 2%, S : 15%, Ca : 0.35% )759၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
339Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်ဘီတာ ခရမ်းချဉ်အထူး
အရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေသြဇာရည် (၁)(၂)
500CC
+
500CC
( N:1.2%w/v, P2O5:6.0%w/v, B:500 ppm, Mg:2000 ppm, Mn:2500 ppm,
Mo:2000 ppm, Zn:10000 ppm, Fe:600 ppm, Cu:150ppm )
( N : 16.1%w/v )
760၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
340Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်ဘီတာ ငရုတ်အထူး
အရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေသြဇာရည် (၁)(၂)
500CC
+
500CC
( N:1.2%w/v, P2O5:6.0%w/v, B:500 ppm, Mg:2000 ppm, Mn:2500 ppm,
Mo:2000 ppm, Zn:10000 ppm, Fe:600 ppm, Cu:150ppm )
( N : 16.1%w/v )
761၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
341Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်ဘီတာ နှမ်းအထူး
အရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေသြဇာရည် (၁)(၂)
500CC
+
500CC
( N:1.2%w/v, P2O5:6.0%w/v, B:500 ppm, Mg:2000 ppm, Mn:2500 ppm,
Mo:2000 ppm, Zn:10000 ppm, Fe:600 ppm, Cu:150ppm )
( N : 16.1%w/v )
762၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
342Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်ဘီတာ ဂေါ်ဖီအထူး
အရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေသြဇာရည် (၁)(၂)
500CC
+
500CC
( N:1.2%w/v, P2O5:6.0%w/v, B:500 ppm, Mg:2000 ppm, Mn:2500 ppm,
Mo:2000 ppm, Zn:10000 ppm, Fe:600 ppm, Cu:150ppm )
( N : 16.1%w/v )
763၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
343​ရွှေပုပ္ပါး စိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ရွှေသြဘာ )
( ခရမ်းချဉ်အထူး )
500g( N : 10.5%, P2O5 : 0.25%, K2O : 3.5%, Mg : 3.5%, S : 16.5%,
Zn : 0.05%, B : 0.005% )
764၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
344ရွှေသူဌေး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာလုပ်ငန်းပဲမျိုးစုံအထူး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(၁)
(​ရွှေသူဌေး) (Golden Boss)
500CC( N : 15%, P2O5 : 4%, K2O : 3% )765၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
345ရွှေသူဌေး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာလုပ်ငန်းပဲမျိုးစုံအထူး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(၂)
(​ရွှေသူဌေး) (Golden Boss)
500CC( N : 13%, P2O5 : 4%, K2O : 4%, B : 0.014%, Mg : 0.3%, Fe : 0.036% )766၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
346Seven Tigers Trading Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( Hi - Grow 1 ) ( Nancy )1 Kg( N : 20%, P2O5 : 20%, K2O : 20% )767၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
347Seven Tigers Trading Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( Hi - Grow 2 ) ( Nancy )1 Kg( P2O5 : 52%, K2O :34% )768၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
348Seven Tigers Trading Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( Hi - Grow 3 ) ( Nancy )1 Kg( N : 13%, K2O : 46% )769၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
349Mingalar Hinthar Co.,Ltdသီးနှံစုံ အရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( သီးပွင့်အထူး )
( ရွှေမင်္ဂလာ )
1Kg( N : 7%, P2O5 : 13%, K2O : 34%, Zn : 1% )770၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
350လိပ်ပြာရွက်ဖျန်းမြေသြဇာလုပ်ငန်းလိပ်ပြာရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ1000 CC( K2O : 14%, S : 0.5%, Mg : 0.05% )771၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
351Shwe Thit Oo Co.,Ltdစူပါပီကေ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့်
(Super PK 0-40-40)
500g( P2O5 : 40%, K2O : 40% )772၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
352Myanma Awba Group Co., Ltd.အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာရည် ကောမက်ဘီတာ မြေပဲအထူး (၁)(၂)500 CC
+
500 CC
( N:1.2%w/v, P2O5:6.0%w/v, B:500 ppm, Mg:1500 ppm,
Mn:2500 ppm, Mo:15000 ppm, Zn:10000 ppm)
( N : 16.1%w/v )
773၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
353Myanma Awba Group Co., Ltd.အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
ကောမက်အားကောင်း (ပဲတီစိမ်:)
500g( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm,
Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 22 ppm, Cu : 274 ppm,
B : 90 ppm, Inert : 47.26% )
774၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
354ဆင်ငါးကောင် မြေသြဇာလုပ်ငန်းသီးနှံစုံ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ဆင်ငါးကောင် ) 500g( N :21%, P2O5 : 21%, K2O : 21% )775၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
355စပွန်ဆာ လချေးမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်းစပွန်စာသီးပွင့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(5:7:18+TE)500CC( N :5%, P2O5 : 7%, K2O : 18%+TE ) ( B, Mn, Zn ) 776၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
356Agro Tech Co., Ltd.ဗီတိုပါဝါ အသီးအားဖြည့်ရွက်ဖျန်း1Kg( N :5%, P2O5 : 10%, K2O : 17% )777၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
357Agro Tech Co., Ltd.ဗီတိုပါဝါ အသီးအားဖြည့်ရွက်ဖျန်း500g( N :5%, P2O5 : 10%, K2O : 17% )778၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
358Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်ဘီတာ အာလူးအထူး
အရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေသြဇာရည် (၁)(၂)
500CC
+
500CC
( N:1.2%w/v, P2O5:6.0%w/v, B:500 ppm, Mg:2000 ppm, Mn:2500 ppm,
Mo:2000 ppm, Zn:10000 ppm, Fe:600 ppm, Cu:150ppm )
( N : 16.1%w/v )
780၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
359Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်ဘီတာ ကွမ်းအထူး
အရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေသြဇာရည် (၁)(၂)
100CC
+
100CC
( N:1.2%w/v, P2O5:6.0%w/v, B:500 ppm, Mg:2000 ppm, Mn:2500 ppm,
Mo:2000 ppm, Zn:10000 ppm, Fe:600 ppm, Cu:150ppm )
( N : 16.1%w/v )
781၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
360Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်အားကောင်း(မတ်ပဲ)
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
500g( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm,
Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 22 ppm, Cu : 274 ppm, B : 90 ppm,
Inert : 47.26% )
782၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
361Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်အားကောင်း(ကုလားပဲ)
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
500g( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm,
Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 22 ppm, Cu : 274 ppm, B : 90 ppm,
Inert : 47.26% )
783၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
362Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဆိုလူဖိဒ်(စပါယ်ရှယ်ကေ) အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 30g( N : 12%, P2O5:13%, K2O : 34%, Mg : 330ppm, Zn : 1859ppm,
Fe : 400ppm, Mn : 400ppm, Mo : 10ppm, Cu : 150ppm, B : 50ppm,
S : 1197ppm )
784၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
363Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဝိစာရ ကွန်ဘီ ( Wi Sar Ra Combi )
အရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်
10g( N : 3.69% ( 36900 ppm ), Mg : 29500 ppm, Zn : 18600 ppm,
Na : 8800 ppm, Mn : 40100 ppm, Mo : 60 ppm, Cu : 30200 ppm,
B : 150 ppm, S : 173000 ppm)
785၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
364Uni Crop Co., Ltd.ရိုးရှင်းအဟာရဓာတ်စုံရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
(18-18-18+TE)
100g ( N : 18%, P2O5 : 8%, K2O : 18% )786၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
365ရွှေလရောင်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာလုပ်ငန်းဟိန်းစတားရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်
(နှမ်းအထူး)
500 g ( N : 12%, K2O : 3% )787၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
366ရွှေလရောင်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာလုပ်ငန်းဟိန်းစတားရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် (ခရမ်းချဉ်အထူး)500 g ( N : 12%, K2O : 3% )788၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
367ရွှေလရောင်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာလုပ်ငန်းဟိန်းစတားရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
(ငရုတ်အထူး)
500 g ( N : 12%, K2O : 3% )789၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
368ရွှေလရောင်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာလုပ်ငန်းဟိန်းစတားရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်
(မတ်ပဲအထူး)
500 g ( N : 12%, K2O : 3% )790၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
369ရွှေလရောင်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာလုပ်ငန်းဟိန်းစတားရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်
(ဝါအထူး)
500 g ( N : 12%, K2O : 3% )791၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
370ရွှေလရောင်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာလုပ်ငန်းဟိန်းစတားရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် (ပဲတီစိမ်းအထူး)1 Kg ( N : 12%, K2O : 3% )792၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
371ရွှေလရောင်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာလုပ်ငန်းဟိန်းစတားရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် (ပဲတီစိမ်းအထူး)500 g ( N : 12%, K2O : 3% )793၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
372ရွှေလရောင်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာလုပ်ငန်းဟိန်းစတားရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်
(ပဲမျိုးစုံအထူး)
500 g ( N : 12%, K2O : 3% )794၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
373​ကျော်ဇော်သီဟ အာဟာရပြည့် ဓါတ်ပေါင်းမြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ငန်း​ကျော်ဇော်သီဟ မြေသြဇာ50 kg( N : 10%, P2O5 : 3%, K2O : 3%,Ca : 4%, Mg : 1.5% )796၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
374​ကျော်ဇော်သီဟ အာဟာရပြည့် ဓါတ်ပေါင်းမြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ငန်း​ကျော်ဇော်သီဟ သဘာဝမြေသြဇာ50 kg( N :1.28%,P2O5 :1.45%,K2O :0.52%,Ca :4.81%,Mg :0.486%,
S : 0.949%,OM : 21.63%,Moisture : 1.631%,C : N - 9.80 )
797၂၁.၉.၂၀၂၃Organic
375Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက်ဓာတ်မြေသြဇာ ( Comet Hi - K )50 kg( K2O : 60% )798၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
376Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက်ဓာတ်မြေသြဇာ ( Comet Hi - K )25 kg( K2O : 60% )799၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
377Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ကျားခေါင်း )50 kg( N : 15%, P2O5 : 5, K2O : 5% )800၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
378Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Golden Horse )50 kg( N : 16%, P2O5 : 22% + TE )801၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
379Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer ( HINTHAR )50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% + TE )802၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
380Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer
( AWRATHA / သြရသ )
50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% + TE )803၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
381Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer ( မြင်းခေါင်း)50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% + TE )804၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
382Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Comet NPK Fertilizer (ကောမက်) (16-16-16)50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )805၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
383Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက် ဗီ-စူပါလိုက်50 kg( N :18%,P2O5 :9%,K2O :19%,Ca :15000ppm,MgO :500ppm,Fe :700ppm,
S :100ppm,Mn :50ppm,B :2ppm, Cu : 9ppm,Zn : 5ppm )
806၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
384Evogro Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-0-28) ( Solar )50 kg( N : 17%, K2O : 28% )807၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
385Evogro Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) ( Solar )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )808၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
386Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (ရွှေလမင်း) 50 kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% ) 809၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
387Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyNitrophoska ( 15:15:15)50 kg( N :15%,P2O5 :15%,K2O :15%,CaO :6.5%,MgO :0.2%, S :2%,
Fe : 1000 ppm, Mn : 50 ppm,Zn : 30 ppm,Cu : 10 ppm,Mo : 2 ppm)
810၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
388Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyNitrophoska ( 20:10:10)50 kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, S : 3% )811၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
389Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyENTEC (12:12:17+2+8) 40 kg( N : 12%, P2O5 : 12%, K2O : 17%, Mg : 2%, S : 8% )812၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
390Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyENTEC (20:10:10+3S) 40 kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, S : 3% )813၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
391Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyKorn Kali + B50 kg( K2O : 40%, MgO : 6%, S : 4%, B2O3 : 0.8% )814၂၁.၉.၂၀၂၃Potash
392Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanySANPYA 12+36+12 (NPK Fertilizer)50 kg( N : 12%, P2O5 : 36%, K2O : 12% ) 815၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
393Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Granular Urea ( Solar )50 kg( N : 46% ) 821၂၁.၉.၂၀၂၃Nitrogen
394Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Solar )50 kg( N : 46% ) 822၂၁.၉.၂၀၂၃Nitrogen
395Htet Myat Naing Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ ( ထက်မြက်ရာဇာ )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) 823၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
396Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Compound Fertilizer (16:16:16)(လှည်းယှဉ်)50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16%, S : 2%, MgO : 0.15%,
Zn : 400 ppm, B : 400 ppm )
824၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
397Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.​ဆေးပုလဲဓါတ်မြေသြဇာ ( ကျွဲတံဆိပ် )50 kg( N : 33%, S : 12.26% ) 825၂၁.၉.၂၀၂၃Nitrogen
398Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.​ကောင်းသုခ ဂျစ်ပ်ဆမ်25 kg( CaSO4.2H2O : 98%, Ca : 24%, S : 17% )828၂၁.၉.၂၀၂၃Gypsum
399Wi Sar Ra International Co., Ltd.​မော်နီတာ ဂျစ်ပ်ဆမ်ကျောက်မှုန့်25 kg( CaSO4.2H2O : 98%, Ca : 24%, S : 17% )829၂၁.၉.၂၀၂၃Gypsum
400“ ဝမ်းပါဝါ ” သဘာဝမြေသြဇာ (အော်ဂဲနစ်မြေဆွေး)လုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( Worm Power )
အော်ဂဲနစ်မြေဆွေး(2.0:0.3:0.048+OM : 82%)
25 kg( N : 2.0%, P2O5 : 0.3%, K2O : 0.048%, OM : 82% ) 830၂၁.၉.၂၀၂၃Organic
401“ ဝမ်းပါဝါ ” သဘာဝမြေသြဇာ (အော်ဂဲနစ်မြေဆွေး)လုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( Worm Power )
အော်ဂဲနစ်မြေဆွေး(0.7:0.7:1.45+OM : 40%)
25 kg( N : 0.7%, P2O5 : 0.7%, K2O : 1.45%, OM : 40% ) 831၂၁.၉.၂၀၂၃Organic
402Evogro Co., Ltd.အီဗို ဂျစ်ပ်ဆမ်မြေသြဇာအမှုန့်25 kg( CaSO4.2H2O : 98%, Ca : 24%, S : 17% )837၂၁.၉.၂၀၂၃Gypsum
403Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက် ဓာတ်မြေသြဇာ50 kg( N : 18%, P2O5 : 46% ) 838၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
404​ကျေးလက်ဒေသပြည်သူများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ (စီအေအာရ်ဒီ)ချယ်ရီသဘာဝမြေသြဇာ35 kg( N : 1.04%,P2O5 : 1.02%,K2O : 1.29%,Ca : 5.122%,
Mg : 1.55%, S : 0.157%, OM : 21.945%, C:N - 12.23)
839၂၁.၉.၂၀၂၃Organic
405Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (လှည်းယဉ်) (17:15:15)50 kg( N : 17%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 2%, MgO : 0.15%,
Zn : 400 ppm, B : 400 ppm )
840၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
406Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Compound Fertilizer (လှည်းယဉ်) (15:5:5)50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% ) 841၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
407Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyNitrophoska ( 15:15:15)50 kg( N : 15%,P2O5 : 15%,K2O : 15%,MgO : 0.2%,S : 2%, CaO : 6.5%,
Fe : 1000 ppm,Mn : 50 ppm,Zn : 30 ppm,Cu : 10 ppm,Mo : 2 ppm )
845၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
408Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.အဆင့်မြင့်ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ရွှေလမင်း )
( 15:15:15:10S + TE )
50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 10%, Mg : 0.5%,
Zn : 0.2%, B : 0.2%)
846၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
409Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.အထွက်နှုံန်းတိုးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
( မြှားကမ္ဘာ ) (NPK 12-13-0+TE)
50 kg( N : 12%, P2O5 : 13% + TE ) 847၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
410Myanmar Golden Fertilize Co.,Ltd.အပင်၊ အသီး၊ အပွင့်အားဆေးရည်
( မြန်မာ့ရွှေသြဇာ )
1 Ltr( N : 1.36%,P2O5 : 0.2%,K2O : 2.44%,OM : 15%,Amino Acid : 20%,Water : 60% )848၂၁.၉.၂၀၂၃Foliar
411Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.​ရွှေနဂါး မြေပဲအထူး သီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ A1 , A2500 CC
+
500 CC
( N2 : 1.3%, P2O5 : 5.6%, K2O : 5.1%, Amino Acid : 8%,
Rare Earth Chilate Compound : 2%, Mg : 0.03%, S : 0.9% )
( Mo : 6 ppm )
849၂၁.၉.၂၀၂၃Foliar
412Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.​ရွှေနဂါး သီးနှံစုံ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ A1 , A2500 CC
+
500 CC
( N2 : 4.2%,P2O5 : 7.3%,K2O : 4.7%,Ca : 0.06%, Mg : 0.009%,
S : 0.3%,Zn : 0.009%,Fe : 0.03% )
( N
2 : 1.9%, P2O5 : 0.1%, K2O : 0.007%, Mo : 12 ppm )
850၂၁.၉.၂၀၂၃Foliar
413Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.​ရွှေနဂါး ငရုပ်အထူး သီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ A1 , A2500 CC
+
500 CC
( N2 : 2.3%, P2O5 : 6.2%, K2O : 6.2%, Amino Acid : 8%,
Rare Earth Chilate Compound : 2%, B : 0.3% )
( Vitamin B
1, B6 , C : 6%, Ampicillin : 2% )
851၂၁.၉.၂၀၂၃Foliar
414Loverly Organic Co., Ltd.သြဂဲနစ်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( EYE MAX )7 g( N : 2.9%, P2O5 : 2.5%, K2O : 18%, Ca : 1.2%, Mg : 0.17%, S : 1.2%, OM : 61% )853၂၁.၉.၂၀၂၃Organic
415Wi Sar Ra International Co., Ltd.တာဝါစွမ်းအားတိုးမြင့် ရွက်ဖျန်းအားဆေးအမှုန့်100 g( N : 11%, K2O : 42%, Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm, Fe : 728 ppm,
Mn : 971 ppm, Mo : 67 ppm, Cu : 274 ppm, B : 90 ppm, Inert : 46.60% )
855၂၁.၉.၂၀၂၃Foliar
416Wi Sar Ra International Co., Ltd.Cross ခရော့(စ်) စွမ်းအားတိုးမြှင့် ရွက်ဖျန်းအားဆေးအမှုန့်100 g( P2O5 : 47%, K2O : 31%, Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm, Fe : 728 ppm,
Mn : 971 ppm, Mo : 67 ppm, Cu : 274 ppm, B : 90 ppm, Inert : 21.60% )
856၂၁.၉.၂၀၂၃Foliar
417“ ငွေကျား ” စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း​ငွေကျားရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာ
(အပင်အားဆေး)မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်းအထူး
1 Kg( N : 36%, P2O5 : 6%, K2O : 4%, Mg : 0.5%, S : 1.2% )857၂၁.၉.၂၀၂၃Foliar
418“ ငွေကျား ” စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း​ငွေကျားရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာ
(အသီး၊အပွင့်အားဆေး) မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်းအထူး
1 Kg( N : 27%, P2O5 : 10%, K2O : 14%, Mg : 0.5%, S : 1.2% )858၂၁.၉.၂၀၂၃Foliar
419Evogro Co., Ltd.အီဗိုအားတိုး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်500 g( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm, Fe : 728 ppm,
Mn : 971 ppm, Mo : 22 ppm, Cu : 274 ppm, B : 90 ppm, Inert Ingredient : 47.26% )
859၂၁.၉.၂၀၂၃Foliar
420Octagon Luminous Co., Ltd.မန်းဒ (၃၁)25 ml( N : 0.3%, P2O5 : 0.1%, K2O : 0.7%,OM : 68%, Amino Acid Contents -
Valine : 64, Cystine : 17,Isoleucine : 49,Glycine : 48,Threonine : 41,
Leucine : 86, Aspartic acid : 260, Proline : 66, Histidine : 27, Glutamaic
acid : 207,Arginine : 53,Serine : 56,Methionine : 17, Alanine : 69,
Lysine : 37, Tyrosine : 37, Typtophan : 10,Phenylalanine : 53 )
860၂၁.၉.၂၀၂၃Foliar
421Octagon Luminous Co., Ltd.မန်းဒ (၃၁)10 ml( N : 0.3%, P2O5 : 0.1%, K2O : 0.7%,OM : 68%, Amino Acid Contents -
Valine : 64, Cystine : 17,Isoleucine : 49,Glycine : 48,Threonine : 41,
Leucine : 86, Aspartic acid : 260, Proline : 66, Histidine : 27, Glutamaic
acid : 207,Arginine : 53,Serine : 56,Methionine : 17, Alanine : 69,
Lysine : 37, Tyrosine : 37, Typtophan : 10,Phenylalanine : 53 )
861၂၁.၉.၂၀၂၃Foliar
422Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.သုခဗိုက်တာ (သီးနှံပင်များမရှိမဖြစ်လိုအပ်သော
အပင်အရွက်၊အပွင့်၊အသီး၊အစေ့၊ အမြစ်နှင့်ဥအားဆေး
10 gm( S-73321 ppm, Zn 5600 ppm, Cu-5896 ppm, Fe - 15674 ppm,
Mn - 20877 ppm,Mg - 35281 ppm, Mo -445 ppm, Bo - 987 ppm )
863၂၁.၉.၂၀၂၃Foliar
423Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်ဘီတာ ဝါအထူးအရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာရည်(၁)(၂)500 CC( N : 1.2%w/v,P2O5 : 6.0%w/v,B : 500ppm,Mg : 2000 ppm,Mn : 2500 ppm, Mo : 2000 ppm, Zn : 10000 ppm, Fe : 600 ppm,Cu : 150 ppm )
( N : 16.1%w/v )
864၂၁.၉.၂၀၂၃Foliar
424Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်ဘီတာ ကြက်သွန်အထူး အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာရည်(၁)(၂)500 CC( N : 1.2%w/v,P2O5 : 6.0%w/v,B : 500ppm,Mg : 2000 ppm,Mn : 2500 ppm, Mo : 2000 ppm, Zn : 10000 ppm, Fe : 600 ppm,Cu : 150 ppm )
( N : 16.1%w/v )
865၂၁.၉.၂၀၂၃Foliar
425Seinn Lann Myay Kyaukme Co., Ltd.Super N Fertilizer ( စိမ်းလန်းမြေ )50 kg( N : 30%, S : 15% )866၂၇.၁၂.၂၀၂၃Nitrogen
426စိမ်းအောင်မြေအားသစ်သဘာဝမြေသြဇာ လုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ (စိမ်းအောင်မြေအားသစ်)50 kg( N : 2%, P2O5 :2.5%, K2O : 1%, OM : 20% )867၂၇.၁၂.၂၀၂၃Organic
427Wi Sar Ra International Co., Ltd.​မော်နီတာ ဂျစ်ပ်ဆမ်ကျောက်မှုန့် 5Kg( CaSO4.2H2O : 98%, Ca : 24%, S : 17% )868၂၇.၁၂.၂၀၂၃Gypsum
428Anawrahta Production Co., Ltd.အရိန္ဒမာ သဘာဝမြေသြဇာ50Kg( N : 1.46%, P2O5 :2%, K2O : 0.449%, Ca : 9%, S : 3%,
Mg : 2%, OM : 22%, Amino Acid : 0.003% )
869၂၇.၁၂.၂၀၂၃Organic
429Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyENTEC ( 13:10:20+3S ) 40Kg( N : 13%, P2O5 : 10%, K2O : 20%, S : 3% )870၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
430Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Comet G-2150Kg( N : 21%, S : 24% )873၂၇.၁၂.၂၀၂၃Nitrogen
431Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Compound Fertilizer
( ကောမက် Speed Lite ) ( 25-9-9 )
50Kg( N : 25%, P2O5 : 9%, K2O : 9%, Ca - 15000ppm, MgO-500ppm,
Fe-700ppm, S-100ppm, Mn-50ppm, B-2ppm, Cu-5ppm, Zn-5ppm)
874၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
432ပဒေသာအဟာရစုံမြေသြဇာ
ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
Compound Fertilizer ( A1 ပဒေသာ )
( NPK-16:8:8+11Ca+4Mg+2S)
50Kg( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8%, Ca : 11%, Mg : 4%, S : 2%)875၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
433ပဒေသာအဟာရစုံမြေသြဇာ
ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
Compound Fertilizer ( A1 ပဒေသာ )
( NPK-20:12:12+10Ca+2Mg+2S)
50Kg( N:20%, P2O5:12%, K2O : 12%, Ca:10%, Mg:2%, S:2%)876၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
434ပဒေသာအဟာရစုံမြေသြဇာ
ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
Compound Fertilizer ( A1 ပဒေသာ )
( NPK-16:16:16+7Ca+3Mg+3S)
50Kg( N:16%, P2O5:16%, K2O:16%, Ca:7%, Mg : 3%, S:3%)877၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
435ပဒေသာအဟာရစုံမြေသြဇာ
ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
Compound Fertilizer ( A1 ပဒေသာ )
( NPK-15:15:15+9Ca+2Mg+2S)
50Kg( N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, Ca : 9%, Mg : 2%, S:2%)878၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
436ပဒေသာအဟာရစုံမြေသြဇာ
ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
Compound Fertilizer ( A1 ပဒေသာ )
( NPK-19:9:19+7Ca+3Mg+2S)
50Kg( N:19%, P2O5:9%, K2O:19%, Ca :7%, Mg :3%, S:2%)879၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
437ပဒေသာအဟာရစုံမြေသြဇာ
ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
Compound Fertilizer ( A1 ပဒေသာ )
( NPK-16:16:8+10Ca+2Mg+2S)
50Kg( N:16%, P2O5:16%, K2O:8%, Ca :10%, Mg :2%, S:2%)880၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
438ပဒေသာအဟာရစုံမြေသြဇာ
ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
Compound Fertilizer ( A1 ပဒေသာ )
( NPK-6:6:20+11Ca+4Mg+3S)
50Kg( N : 6%, P2O5:6%, K2O : 20%, Ca : 11%, Mg:4%, S:3%)881၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
439ပဒေသာအဟာရစုံမြေသြဇာ
ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
Compound Fertilizer ( A1 ပဒေသာ )
( NPK-20:10:5+10Ca+3.5Mg+3.5S)
50Kg( N:20%, P2O5:10%, K2O:5%, Ca:10%, Mg:3.5%, S:3.5%)882၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
440Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.အထွက်နှုန်းတိုးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
( မြှားကမ္ဘာ ) (NPK - 12-5-8+TE )
50 kg( N : 12%, P2O5 : 5%, K2O : 8% + TE )883၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
441Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.အထွက်နှုန်းတိုးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
( မြှားကမ္ဘာသီးစုံ ) (NPK - 10-10-5+TE )
50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% + TE )884၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
442Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.အထွက်နှုန်းတိုးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
( မြှားကမ္ဘာ / သားပိုက်ကောင် )(NPK - 16-16-8+TE )
50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% + TE )885၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
443Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Complex Fertilizer (15:15:20 + 5S + TE )
( ရွှေခမောက် )
50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 20% , S : 5% )894၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
444Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Complex Fertilizer (16:16:8 + 2S + TE )
( ရွှေခမောက် )
50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% , S : 2% )895၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
445Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Complex Fertilizer (15:7:8 + 2S + TE)
( ရွှေခမောက် )
50 kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% , S : 2% )896၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
446Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 25:5:5 ) ( ရွှေလမင်း )50 kg( N : 25%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )897၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
447Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (25:5:10+TE)
(လှည်းယဉ်)
50 kg( N : 25%, P2O5 : 5%, K2O : 10%, S : 2%, MgO : 0.15%,
Zn : 400 ppm, B : 400 ppm )
901၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
448Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (15:15:8+MgO:4%+TE)
Rubber & Oil Palm Special (1) (မြစ်ဆုံ)
50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 8%, MgO : 4% , S : 2%,
Zn : 400 ppm, B : 400 ppm )
902၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
449Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (15:7:20+MgO : 2%+TE)
Rubber Special (2) (မြစ်ဆုံ)
50 kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 20%, MgO : 2%, S : 2%,
Zn : 400 ppm, B : 400 ppm)
903၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
450Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.အထွက်တိုးမြေသြဇာ မက် - ၃၀ (လှည်းယဉ်)50 kg( P2O5 ≥ 30% )904၂၇.၁၂.၂၀၂၃Phosphate
451Seven Golden Lions Enterprise Ltd.Organic Liquid Fertilizer ( VEDAGRO )
သြဂဲနစ်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ဗီတာဂရို)
1 Ltr( N : 4% Min,P2O5 : 0.1% Min ,K2O : 1.5% Min,OM : 30% Min )907၂၇.၁၂.၂၀၂၃Organic
452Evogro Co., Ltd.အီဗိုအားတိုးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်500 g( N :21%,P2O5 :10%,K2O :21%,Mg :1641 ppm,Zn :260 ppm,
Fe : 728 ppm,Mn : 971 ppm, Mo : 22 ppm, Cu : 274 ppm,
B : 90 ppm, Inert Ingredient - 47.26% )
908၂၇.၁၂.၂၀၂၃Foliar
453Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ကွစ်ကာမျိုးစေ့လူးနယ်ဆေး100
CC
( N : 0.61%, K2O : 2.18%, Agrisol A : 1.00% )909၂၇.၁၂.၂၀၂၃Sticker
454ရာဇာမင်း(YZM)အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ (ရာဇာမင်း) ၂၅
ပိဿာ
( N : 1.09%, P2O5 : 0.808%, K2O : 0.712% , Ca : 6.412%,
Mg : 3.89%, S : 0.231%, OM : 22% )
911၇.၃.၂၀၂၄Organic
455ရာဇာမင်း(YZM)အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းNatural Fertilizer (Super KKK)၂၅
ပိဿာ
( N : 1.09%, P2O5 : 0.808%, K2O : 0.712% , Ca : 6.412%,
Mg : 3.89%, S : 0.231%, OM : 22% )
912၇.၃.၂၀၂၄Organic
456Myanma Awba Industries Co.,Ltd.NPK Fertilizer ( ကောမက် Speed )50 Kg(N : 20%,P2O5 : 10%,K2O : 10%,Mg : 192 ppm,Zn : 448 ppm,
Cu : 4.8 ppm,Fe : 11.2 ppm,Mn : 12.8 ppm,Mo : 8 ppm,B : 16 ppm )
915၇.၃.၂၀၂၄Compound
457Myanma Awba Industries Co.,Ltd.NPK Fertilizer ( ကောမက် ဗီ-စူပါ )50 Kg(N : 15.5%,P2O5 : 9.5%,K2O : 19.5%,Mg : 192 ppm,Zn : 448 ppm,
Cu : 4.8 ppm,Fe : 11.2 ppm,Mn : 12.8 ppm,Mo : 8 ppm,B : 16 ppm )
916၇.၃.၂၀၂၄Compound
458Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Comet + အပင်ကောင်း40 Kg( N : 21%, S : 24% )917၇.၃.၂၀၂၄Nitrogen
459Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက် ပရီမိုလိုက်50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )918၇.၃.၂၀၂၄Compound
460Wi Sar Ra International Co., Ltd.အရည်အသွေးမြင့် ဓါတ်မြေသြဇာ (ရွှေဖြူ)50 Kg( N : 13%, P2O5 : 9%, K2O : 20% , MgO : 4% )919၇.၃.၂၀၂၄Compound
461Wi Sar Ra International Co., Ltd.အရည်အသွေးမြင့် ဓါတ်မြေသြဇာ (N-Power)50 Kg( N : 25%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )920၇.၃.၂၀၂၄Compound
462Wi Sar Ra International Co., Ltd.အရည်အသွေးမြင့် ဓါတ်မြေသြဇာ (ပိရမစ်)50 Kg( N : 20%, P2O5 : 12%, K2O : 12% )921၇.၃.၂၀၂၄Compound
463Wi Sar Ra International Co., Ltd.အရည်အသွေးမြင့် ယူရီးယား (ဝိစာရ မိုးပုလဲ)50 Kg( N : 46% )922၇.၃.၂၀၂၄Nitrogen
464Wi Sar Ra International Co., Ltd.အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေသြဇာ (အိုးရှင်း)50 Kg( N : 18%, P2O5 : 46% )923၇.၃.၂၀၂၄Compound
465Wi Sar Ra International Co., Ltd.အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေသြဇာ (ပျားဘုရင်)50 Kg( N : 25%, P2O5 : 9%, K2O : 9% )924၇.၃.၂၀၂၄Compound
466Wi Sar Ra International Co., Ltd.အထွက်တိုးမြေသြဇာ (အောင်နှံဝေ)50 Kg( N : 21%, S : 24% )925၇.၃.၂၀၂၄Nitrogen
467Wi Sar Ra International Co., Ltd.Premium Fertilizer (Parker) (ပတ်ကား)50 Kg( N : 19%, P2O5 : 9%, K2O : 19% )926၇.၃.၂၀၂၄Compound
468Wi Sar Ra International Co., Ltd.Premium Fertilizer (Zillion) (ဇီလီယန်)50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )927၇.၃.၂၀၂၄Compound
469Wi Sar Ra International Co., Ltd.အရည်အသွေးမြင့် ပိုတက်စီယမ် ဓာတ်မြေသြဇာ
( Best - K ) ( ဘက်စ်ကေ )
50 Kg( K2O : 60% )928၇.၃.၂၀၂၄Potash
470Wi Sar Ra International Co., Ltd.အရည်အသွေးမြင့် ယူရီးယားဓါတ်မြေသြဇာ( မိုးစက် )50 Kg( N : 46% )929၇.၃.၂၀၂၄Nitrogen
471Wi Sar Ra International Co., Ltd.အရည်အသွေးမြင့် ဓါတ်မြေသြဇာ( ဟိုက်စပိဒ် )50 Kg( N : 25%, P2O5 : 9%, K2O : 9% )930၇.၃.၂၀၂၄Compound
472Evogro Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Solar - Granular Urea )50 Kg( N : 46% )933၇.၃.၂၀၂၄Nitrogen
473Evogro Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Solar )50 Kg( N : 46% )934၇.၃.၂၀၂၄Nitrogen
474Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.Kaung Thukha Marathon50 Kg( N : 21%, S : 24% )935၇.၃.၂၀၂၄Nitrogen
475Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.Kaung Thukha Marathon ( 777 )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )936၇.၃.၂၀၂၄Compound
476Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.Kaung Thukha Marathon ( 999 )50 Kg( N : 19%, P2O5 : 9%, K2O : 19% )937၇.၃.၂၀၂၄Compound
477Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.အထွက်နှုန်းတိုးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
( သံကွင်းတံဆိပ် )
50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )938၇.၃.၂၀၂၄Compound
478Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer (NPK -15-5-5+TE)
( မြင်းခေါင်း )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% + TE )939၇.၃.၂၀၂၄Compound
479Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer ( မြင်းခေါင်း )
(NPK -15-15-15-10S+TE)
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 10% + TE )940၇.၃.၂၀၂၄Compound
480Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Shwe Myinn )
(NPK -10-10-5+TE)
50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% + TE )941၇.၃.၂၀၂၄Compound
481Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer (NPK -15-7-5+TE)
( ရွှေမြင်း )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 5% + TE )942၇.၃.၂၀၂၄Compound
482Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer (NPK -20-6-6+TE)
( Golden Horse )
50 Kg( N : 20%, P2O5 : 6%, K2O : 6% + TE )943၇.၃.၂၀၂၄Compound
483Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer (NPK -25-0-5+TE)
( Golden Horse )
50 Kg( N : 25%, K2O : 5% + TE )944၇.၃.၂၀၂၄Compound
484Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer (NPK -16-0-16)
( Golden Horse )
50 Kg( N : 16%, K2O : 16% )945၇.၃.၂၀၂၄Compound
485Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.အထွက်နှုန်းတိုးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
( သံကွင်းတံဆိပ် ) (NPK -13-7-5)
50 Kg( N : 13%, P2O5 : 7%, K2O : 5% )946၇.၃.၂၀၂၄Compound
486Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( သြရသ )
( NPK - 15-10-5 + TE )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 10%, K2O : 5% + TE )947၇.၃.၂၀၂၄Compound
487Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.အထွက်နှုန်းတိုးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
( NPK 15-7-8+TE ) ( မြှားကမ္ဘာ )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% + TE )948၇.၃.၂၀၂၄Compound
488Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.အထွက်နှုန်းတိုးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
( NPK 16-9-9+S8 ) ( မြှားကမ္ဘာ )
50 Kg( N : 16%, P2O5 : 9%, K2O : 9%, S : 8% )949၇.၃.၂၀၂၄Compound
489Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer ( ဗမာလေး )
(NPK +S 30-0-5+15S)
50 Kg( N : 30%, K2O : 5%, S : 15%)950၇.၃.၂၀၂၄Compound
490Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer (NPK 20-0-5) (FY)50 Kg( N : 20%, K2O : 5% )951၇.၃.၂၀၂၄Compound
491Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.အထွက်နှုန်းတိုးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
( သံကွင်းတံဆိပ် ) (NPK 15-5-5)
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )952၇.၃.၂၀၂၄Compound
492Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer (NPK 15-5-20+2Mg)
( ရွှေမြင်း ) (with Potassium Sulphate + TE)
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 20% + 2Mg )953၇.၃.၂၀၂၄Compound
493Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Golden Horse )
( NPK 18-9-9 + TE )
50 Kg( N : 18%, P2O5 : 9%, K2O : 9% + TE )954၇.၃.၂၀၂၄Compound
494Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer (Golden Horse)
( NPK 30-0-6 + TE )
50 Kg( N : 30%, K2O : 6% + TE )955၇.၃.၂၀၂၄Compound
495Uni Crop Co., Ltd.ယူရီးယားအမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ် (G-44)
(တက်တိုး)
50 Kg( N : 24%, S : 20% )957၇.၃.၂၀၂၄Nitrogen
496Uni Crop Co., Ltd.အာဟာရစုံကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ
(21:11:11+TE) (တက်တိုး) (1)
50 Kg( N : 21%, P2O5 : 11%, K2O : 11% + TE )958၇.၃.၂၀၂၄Compound
497Uni Crop Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ပွင့်သီး / တက်တိုး )50 Kg( N : 25%, K2O : 15% )959၇.၃.၂၀၂၄Compound
498Uni Crop Co., Ltd.တက်တိုးမျိုးစေ့လူးနယ်ဆေး 100 g( N : 2%, P2O5 : 22%, K2O : 8% )960၇.၃.၂၀၂၄Other
499Green Colour Creators
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( YERZAR )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )961၇.၃.၂၀၂၄Compound
500Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက်ထရေ့စ် ( Comet Trace )10 g( N- 3690 ppm, Mg- 29500ppm, Zn- 18600ppm, Na - 8800 ppm, Mn - 40100 ppm,
Mo - 60 ppm, Cu - 30200 ppm, B - 150 ppm, S - 173000 ppm )
962၇.၃.၂၀၂၄Foliar
501Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.​ဆေးပုလဲမြေသြဇာ ( စာခြောက်ရုပ် )50 Kg( N : 33%, S : 12.26% )965၇.၃.၂၀၂၄Nitrogen
502Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ပုလဲဓါတ်မြေသြဇာ ( eco )50 Kg( N : 45%, S : 0.4%, MgO : 0.6% )967၇.၃.၂၀၂၄Nitrogen
503​ရွှေပံသုအမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းCompound Fertilizer ( Pwint Kaung )50 Kg( N : 6%, P2O5 : 3%, K2O : 9%, OM : 12% )971၇.၃.၂၀၂၄Compound
504​ရွှေပံသုအမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းCompound Fertilizer ( SHWE PAN THU )50 Kg( N : 6%, P2O5 : 2%, K2O : 10%, OM : 18% )972၇.၃.၂၀၂၄Compound
505​လကမ္ဘာနေကြာပန်းအမှတ်တံဆိပ်
သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်း
Compound Fertilizer ( MOON WORLD )50 Kg( N : 8%, P2O5 : 2%, K2O : 9%, OM : 9% )973၇.၃.၂၀၂၄Compound
506​လကမ္ဘာနေကြာပန်းအမှတ်တံဆိပ်
သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်း
Compound Fertilizer ( SUPER ONE )50 Kg( N : 7%, P2O5 : 2%, K2O : 9%, OM : 10% )974၇.၃.၂၀၂၄Compound
507​လကမ္ဘာနေကြာပန်းအမှတ်တံဆိပ်
သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်း
Compound Fertilizer ( NGWEGABA )50 Kg( N : 6%, P2O5 : 2%, K2O : 9%, OM : 15% )975၇.၃.၂၀၂၄Compound
508Pyi Taw Soe Enterprise Ltd.ကြဲပက်မြေသြဇာ (မင်းကြီး) (12:6:12)50 Kg( N : 12%, P2O5 : 6%, K2O : 12%, S : 10% )980၇.၃.၂၀၂၄Compound
509​ရွှေတောင်တန်းနှင့်ရွှေဝါနှံ အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝကျောက်မှုန့် မြေသြဇာလုပ်ငန်းGypsum အထူးသဘာဝကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ
(ရွှေတောင်တန်း)
25 Kg( CaSO4.2H2O : 78%, Ca : 20%, S : 14%, Mg : 2%,
B : 0.15%, Zn : 0.15% )
982၇.၃.၂၀၂၄Gypsum
510ဦးရဲလွင် သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်း​ရွှေငါးသဘာဝမြေသြဇာ50 Kg( N : 1%, P2O5 : 3%, K2O : 3%, OM : 25% )983၇.၃.၂၀၂၄Organic
511ဘန္ဓလ ( BANDALA ) မြေသြဇာ အရည်ထုတ်ပိုးမှုလုပ်ငန်း​မြေသြဇာအရည် ( ဘန္ဓလ )4500
CC
( N : 7.19%, P2O5 : 0.3%, K2O : 1.9% )984၇.၃.၂၀၂၄Foliar
512ရှမ်းတောင်သူဇီဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းရှမ်းတောင်သူသဘာဝမြေသြဇာ45 Kg( N : 1%, P2O5 : 0.5%, K2O : 1%, OM : 23%, Ca : 3%,
Mg : 1.5% )
991၇.၃.၂၀၂၄Organic
513
Myat Min Co., Ltd.
သဘာဝမြေသြဇာအမှုန့် ( ရွှေသီး )40 Kg( N : 2.8%, P2O5 : 8.2%, K2O : 2.3% , Ca : 12%, Mg : 3.4%,
S : 0.5%, OM : 24.8%, C:N - 5.15 )
992၇.၃.၂၀၂၄Organic
514​လေဆာအမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ
မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ ( လေဆာ )50 Kg( N : 0.5%, P2O5 : 2%, K2O : 0.5%, Ca : 3.5%, Mg : 0.9%,
S : 0.01%, OM : 20% )
994၇.၃.၂၀၂၄Organic
515​လေဆာအမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ
မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ ( ရွှေတောင်ပံ )50 Kg( N : 0.4%, P2O5 : 1.5%, K2O : 0.6%, Ca : 3.0%, Mg : 1%,
S : 0.01%, OM : 20.5% )
995၇.၃.၂၀၂၄Organic
516​လေဆာအမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ
မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ ( ထိုင်းဆင် )50 Kg( N : 1%, P2O5 : 2%, K2O : 0.5%, Ca : 4%, Mg : 2%,
S : 0.5%, OM : 22% )
996၇.၃.၂၀၂၄Organic
517​လေဆာအမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ
မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ ( ဂျိုကာ )50 Kg( N : 0.9%, P2O5 : 1.5%, K2O : 0.5%, Ca : 4.1%, Mg : 1.5%,
S : 0.3%, OM : 21% )
997၇.၃.၂၀၂၄Organic
518​ကျောက်ဆူး Anchor အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( ကျောက်ဆူး )50 Kg( N : 0.6%, P2O5 : 2.2%, K2O : 0.4%, Ca : 3.2%, Mg : 0.6%,
S : 0.01%, OM : 20% )
998၇.၃.၂၀၂၄Organic
519​ကျောက်ဆူး Anchor အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( စိန် )50 Kg( N : 0.5%, P2O5 : 2%, K2O : 0.3%, Ca : 3.3%, Mg : 0.7%,
S : 0.01%, OM : 20% )
999၇.၃.၂၀၂၄Organic
520​ကျောက်ဆူး Anchor အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( ရူဘီ )50 Kg( N : 1.1%, P2O5 : 2.2%, K2O : 0.6%, Ca : 4%, Mg : 2.2%,
S : 0.3%, OM : 21.5% )
1000၇.၃.၂၀၂၄Organic
521​OLYMPIC အမှတ်တံဆိပ်
သဘာဝမြေသြဇာ လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ ( အိုလံပစ် )50 Kg( N : 0.6%, P2O5 : 2%, K2O : 0.6%, Ca : 3.5%, Mg : 0.8%,
S : 0.01%, OM : 20% )
1001၇.၃.၂၀၂၄Organic
522​OLYMPIC အမှတ်တံဆိပ်
သဘာဝမြေသြဇာ လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ ( လိပ်ပြာ )50 Kg( N : 0.5%, P2O5 : 2.1%, K2O : 0.4%, Ca : 3.3%, Mg : 0.6%,
S : 0.1%, OM : 20.5% )
1002၇.၃.၂၀၂၄Organic
523​OLYMPIC အမှတ်တံဆိပ်
သဘာဝမြေသြဇာ လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ ( ဂရိတ်ဝေါ )50 Kg( N : 1%, P2O5 : 2%, K2O : 0.5%, Ca : 4%, Mg : 2%,
S : 0.5%, OM : 22% )
1003၇.၃.၂၀၂၄Organic
524​OLYMPIC အမှတ်တံဆိပ်
သဘာဝမြေသြဇာ လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ ( လူရိုင်းခေါင်း )50 Kg( N : 1.3%, P2O5 : 2%, K2O : 0.5%, Ca : 4.2%, Mg : 2.1%,
S : 0.4%, OM : 23% )
1004၇.၃.၂၀၂၄Organic
525​OLYMPIC အမှတ်တံဆိပ်
သဘာဝမြေသြဇာ လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ ( အဲဗားတော့ )50 Kg( N : 0.6%, P2O5 : 2%, K2O : 0.5%, Ca : 3.5%, Mg : 0.7%,
S : 0.01%, OM : 20.5% )
1005၇.၃.၂၀၂၄Organic
526​OLYMPIC အမှတ်တံဆိပ်
သဘာဝမြေသြဇာ လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ ( GRAND )50 Kg( N : 1.2%, P2O5 : 2.2%, K2O : 0.7%, Ca : 4.2%, Mg : 2.2%,
S : 0.3%, OM : 22.5% )
1006၇.၃.၂၀၂၄Organic
527Zarmani အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( ဇာမဏီ )50 Kg( N : 0.4%, P2O5 : 2.2%, K2O : 0.5%, Ca : 3.2%, Mg : 0.8%,
S : 0.01%, OM : 20% )
1007၇.၃.၂၀၂၄Organic
528Zarmani အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( ကောင်းမွန် )50 Kg( N : 0.5%, P2O5 : 2.1%, K2O : 0.5%, Ca : 3.3%, Mg : 0.7%,
S : 0.01%, OM : 20.2% )
1008၇.၃.၂၀၂၄Organic
529Zarmani အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( ရွှေပြည်စိုး )50 Kg( N : 1.2%, P2O5 : 2.2%, K2O : 0.6%, Ca : 4.1%, Mg : 2.2%,
S : 0.3%, OM : 21.5% )
1009၇.၃.၂၀၂၄Organic
530Zarmani အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( သိန်းရွှေပြည် )50 Kg( N : 1%, P2O5 : 2%, K2O : 0.7%, Ca : 3.5%, Mg : 2%,
S : 0.5%, OM : 22.3% )
1010၇.၃.၂၀၂၄Organic
531သရဖူ အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( သရဖူ )50 Kg( N : 0.6%, P2O5 : 2.1%, K2O : 0.5%, Ca : 3.5%, Mg : 0.8%,
S : 0.01%, OM : 20% )
1011၇.၃.၂၀၂၄Organic
532Mono အမှတ်တံဆိပ်ကွန်ပေါင်း မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( Mono )50 Kg( N : 0.7%, P2O5 : 2.2%, K2O : 0.6%, Ca : 3.6%, Mg : 0.7%,
S : 0.01%, OM : 20.5% )
1013၇.၃.၂၀၂၄Organic
533ဖိုက်စတား အမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ မြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( ဖိုက်စတား )50 Kg( N : 1.3%, P2O5 : 2.3%, K2O : 0.9%, Ca : 4.2%, Mg : 2.3%,
S : 0.3%, OM : 22.5% )
1014၇.၃.၂၀၂၄Organic
534KBK အမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ မြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( KBK )50 Kg( N : 1%, P2O5 : 2.5%, K2O : 0.7%, Ca : 4.1%, Mg : 2%,
S : 0.4%, OM : 22% )
1015၇.၃.၂၀၂၄Organic
535ရွှေသီးနှံဇီဝ သဘာဝမြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ ( ရွှေသီးနှံ )50 Kg( N : 0.5%, P2O5 : 2.1%, K2O : 0.6%, Ca : 3.4%, Mg : 0.8%,
S : 0.01%, OM : 20.5% )
1016၇.၃.၂၀၂၄Organic
536Polar နှင့် Bullion အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( ပိုလာ )50 Kg( N : 0.6%, P2O5 : 2.2%, K2O : 0.4%, Ca : 3.5%, Mg : 0.7%,
S : 0.01%, OM : 20.5% )
1017၇.၃.၂၀၂၄Organic
537ကြံ့မင်း အမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ
မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ ( ကြံ့မင်း )50 Kg( N : 1.2%, P2O5 : 2.3%, K2O : 0.5%, Ca : 4.2%, Mg : 2.2%,
S : 0.4%, OM : 22% )
1018၇.၃.၂၀၂၄Organic
538၇၇၇ နှင့် နိုင်းပါဝါ အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( နိုင်းပါဝါ )50 Kg( N : 0.6%, P2O5 : 2.2%, K2O : 0.4%, Ca : 3.2%, Mg : 0.6%,
S : 0.01%, OM : 20% )
1019၇.၃.၂၀၂၄Organic
539၇၇၇ နှင့် နိုင်းပါဝါ အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( 777 ) 50 Kg( N : 1%, P2O5 : 2%, K2O : 0.5%, Ca : 4%, Mg : 2%,
S : 0.5%, OM : 22% )
1020၇.၃.၂၀၂၄Organic
540ဦးအောင်သောင်း လချေးအမှုန့်
ကြိတ်လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ ( Power Star )50 Kg( N : 1.16%, P2O5 : 1.548%, K2O : 3.24%, Ca : 7.72%,
Mg : 1.56%, OM : 20.24% )
1022၇.၃.၂၀၂၄Organic
541Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
( KUJAKU 20-12-12-1.8 MgO+7S )
50 Kg( N : 20%, P2O5 : 12%, K2O :12%, MgO : 1.8%, S : 7% )1023၇.၆.၂၀၂၄Compound
542Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
( KUJAKU 18-18-18-1.3 MgO+1.5S )
50 Kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O :18%, MgO : 1.3%, S : 1.5% )1024၇.၆.၂၀၂၄Compound
543Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
( KUJAKU 15-15-25-1.1 MgO+1.5S )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O :25%, MgO : 1.1%, S : 1.5% )1025၇.၆.၂၀၂၄Compound
544Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
( KUJAKU 17-17-10-1.5 MgO+8.5S )
50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O :10%, MgO : 1.5%, S : 8.5% )1026၇.၆.၂၀၂၄Compound
545Agri First Co., Ltd.Fertilizer Mixture (Rubber Special)
( ZUMBA )
50 Kg( N:11.1%, P2O5:6.9%, K2O:24.1%, MgO:1.3%, S:10% )1027၇.၆.၂၀၂၄Compound
546Agri First Co., Ltd.Fertilizer Mixture (Rubber Special)
( ZUMBA )
50 Kg( N:10.6%, P2O5:8.1%, K2O:24.8%, MgO:1.5%, S:9.0% )1028၇.၆.၂၀၂၄Compound
547Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend
Fertilizer ( Shwe O Zi ) ( 15-15-15+7S)
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O :15%, S : 7% )1029၇.၆.၂၀၂၄Compound
548Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend
Fertilizer ( Shwe O Zi )
( 16-8-16+0.4 MgO+4S )
50 Kg( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O :16%, MgO : 0.4%, S : 4% )1030၇.၆.၂၀၂၄Compound
549Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
Organic Fertilizer ( VEDASUN )
သဘာဝမြေသြဇာ
50 Kg( N : Min 5%, P2O5 : Min 0.5%, K2O : Min 1.5%,OM : Min 50% )1031၇.၆.၂၀၂၄Organic
550Shu San Industry Co., Ltd.Compound Fertilizer (15:15:15+7S)
( SU SAN )
50Kg( N : 15%, P2O5 :15%, K2O :15%, S : 17% )1035၇.၆.၂၀၂၄Compound
551Shu San Industry Co., Ltd.Compound Fertilizer ( SU SAN )50Kg( N : 10%, P2O5 :10%, K2O :5% )1037၇.၆.၂၀၂၄Compound
552Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Comet Granular Urea50 Kg( N : 46% )1039၇.၆.၂၀၂၄Nitrogen
553Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ရွှေလယ်တော ပုလဲအလုံးကြီးမြေသြဇာ50 Kg( N : 46% )1040၇.၆.၂၀၂၄Nitrogen
554Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ဒို့တောင်သူ ပုလဲအလုံးသေးမြေသြဇာ50 Kg( N : 46% )1041၇.၆.၂၀၂၄Nitrogen
555Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ပလက်တီနံ ပိုတက်ဓာတ်မြေသြဇာ50 Kg( K2O : 60% )1042၇.၆.၂၀၂၄Potash
556Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဝိစာရကွန်ဘီ ( Wi Sar Ra Combi )အရွက်ဖျန်းအားဆေး250 g( N : 3.69% (36900 ppm), Mg - 29500 ppm, Zn - 18600 ppm,
Na - 8800 ppm, Mn - 40100 ppm, Mo - 60 ppm, Cu - 30200 ppm,
B - 150 ppm, S - 173000 ppm )
1043၇.၆.၂၀၂၄Foliar
557Wi Sar Ra International Co., Ltd.အထွက်တိုးမြေသြဇာ ( အောင်နှံဝေ )40 kg( N : 21%, S : 24% )1044၇.၆.၂၀၂၄Nitrogen
558Wi Sar Ra International Co., Ltd.အရည်အသွေးမြင့်ယူရီးယား (ဝီစာရမိုးပုလဲ)25 Kg( N : 46% )1045၇.၆.၂၀၂၄Nitrogen
559Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ဆေးပုလဲမြေသြဇာ (ရိန်းဘိုး/Rainbow)50Kg( N : 33%, S : 12.26% )1047၇.၆.၂၀၂၄Nitrogen
560 “ ပြည့်ဝ ”အာဟာရဖြည့်သဘာဝ မြေသြဇာလုပ်ငန်းအာဟာရဖြည့် သဘာဝမြေသြဇာ ( ပြည့်ဝ )25
Viss
( N : 1.5%, P2O5 : 3%, K2O : 2%, Ca : 3%, S : 0.2%,
OM : 22%, C : N - 9 )
1049၇.၆.၂၀၂၄Organic
561TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(MC)
(15:15:15+8.3S+TE )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O :15%, S : 8.3%, MgO : 0.1%,
B:0.02% )
1050၇.၆.၂၀၂၄Compound
562TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(MC)
(15:15:15+9.6S+TE )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O :15%, S : 9.6%, MgO : 0.1%,
B:0.02% )
1051၇.၆.၂၀၂၄Compound
563TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(MC)
(13:13:21+6.9S+TE )
50 Kg( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O :21%, S : 6.9%, MgO : 0.1%,
B:0.02% )
1052၇.၆.၂၀၂၄Compound
564TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(MC)
(18:12:6+12.9S )
50 Kg( N : 18%, P2O5 : 12%, K2O :6%, S : 12.9% )1053၇.၆.၂၀၂၄Compound
565TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(MC)
(15:7:8+11S )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O :8%, S : 11% )1054၇.၆.၂၀၂၄Compound
566TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(MC)
(25:7:7+7.5S )
50 Kg( N : 25%, P2O5 : 7%, K2O :7%, S : 7.5% )1055၇.၆.၂၀၂၄Compound
567TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(MC)
(16:16:8+9.1S )
50 Kg( N : 16%, P2O5 :16%, K2O :8%, S : 9.1% )1056၇.၆.၂၀၂၄Compound
568TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(MC)
(16:8:8+12.3S )
50 Kg( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O :8%, S : 12.3% )1057၇.၆.၂၀၂၄Compound
569TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(MC)
(18:4:5+15S )
50 Kg( N : 18%, P2O5 : 4%, K2O :5%, S : 15% )1058၇.၆.၂၀၂၄Compound
570TCCC Myanmar Limited.Ammonium Sulphate ( MC ) (21:0:0)50 Kg( N : 21%, S : 24% )1059၇.၆.၂၀၂၄Nitrogen
571TCCC Myanmar Limited.Ammonium Sulphate ( MC ) (21:0:0)50 Kg( N : 21%, S : 24% )1060၇.၆.၂၀၂၄Nitrogen
572TCCC Myanmar Limited.Potassium Chloride ( MC) (0:0:60)50 Kg( K2O : 60% )1061၇.၆.၂၀၂၄Potash
573TCCC Myanmar Limited.Urea ( MC ) (46:0:0)50 Kg( N : 46% )1062၇.၆.၂၀၂၄Nitrogen
574ICP Shwe Me Fertilizer
Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( Flying Horse-အိုင်စီပီ)50Kg( N : 46%, Biuret < 1% )1063၇.၆.၂၀၂၄Nitrogen
575ICP Shwe Me Fertilizer
Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( ယူမက်-ICP )50Kg( N : 46%, Biuret < 1% )1064၇.၆.၂၀၂၄Nitrogen
576ဦးတင်ဦး သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းOrganic Fertilizer ( စူပါပါဝါရိန်းဂျား )50 Kg( N : 1%, P2O5 : 0.5%, K2O : 0.7%, OM : 54% )1066၇.၆.၂၀၂၄Organic
577Shwe Thit Oo Co.,Ltdဂျစ်ပ်ဆမ်ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ (ရွှေတောင်သူ)25 Kg( Ca : 24%, S : 17% )1067၇.၆.၂၀၂၄Gypsum
578Shwe Thit Oo Co.,Ltdမြေပြင်အထွက်တိုးမြေသြဇာမှုန့်(ရွှေတောင်သူ)
( Dolomite )
25 Kg( Ca : 21%, Mg : 11% )1068၇.၆.၂၀၂၄Gypsum
579Seinn Lann Myay Kyaukme Co., Ltd.Potassium Fertilizer (ဂိုးလ်ကေ) (စိမ်းလန်းမြေ)50 Kg( K2O : 45%, CaO : 6%, MgO : 4%, S : 4%, Zn : 1200 ppm,
B : 1200 ppm )
1069၇.၆.၂၀၂၄Potash
580Seinn Lann Myay Kyaukme Co., Ltd.Compound Fertilizer (သိဒ္ဓိ) (စိမ်းလန်းမြေ)50 Kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18%, CaO : 0.15%,
MgO : 0.1%, S : 0.1% )
1070၇.၆.၂၀၂၄Compound
581Seinn Lann Myay Kyaukme Co., Ltd.Compound Fertilizer (အဓိက) (စိမ်းလန်းမြေ)50 Kg( N : 5%, P2O5 : 11%, K2O : 11%, CaO : 7%,
MgO : 4%, S : 4% )
1071၇.၆.၂၀၂၄Compound
582Seinn Lann Myay Kyaukme Co., Ltd.Compound Fertilizer (ပထမ) (စိမ်းလန်းမြေ)50 Kg( N : 5%, P2O5 : 25%, CaO : 15%, MgO : 9% )1072၇.၆.၂၀၂၄Compound
583Seinn Lann Myay Kyaukme Co., Ltd.Compound Fertilizer (မဟာ) (စိမ်းလန်းမြေ)50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 21%, CaO : 0.6%,
MgO : 0.4%, S : 0.3% )
1073၇.၆.၂၀၂၄Compound
584Seinn Lann Myay Kyaukme Co., Ltd.Compound Fertilizer ( သုခ ) (စိမ်းလန်းမြေ)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, CaO : 3.5%,
MgO : 2%, S : 3% )
1074၇.၆.၂၀၂၄Compound
585Seinn Lann Myay Kyaukme Co., Ltd.Compound Fertilizer ( သီရိ ) (စိမ်းလန်းမြေ)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 6%, K2O : 25%, CaO : 2.4%,
MgO : 1.5%, S : 3% )
1075၇.၆.၂၀၂၄Compound
586Seinn Lann Myay Kyaukme Co., Ltd.Compound Fertilizer ( ရွှေစိမ်း) (စိမ်းလန်းမြေ)50 Kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, CaO : 5%,
MgO : 3%, S : 2% )
1076၇.၆.၂၀၂၄Compound
587KK မြေသြဇာလုပ်ငန်းOrganic Fertilizer ( KM )50 Kg( N:4%, P2O5:1%, K2O : 3%, Ca:6%, Mg:3%, S:3%,
OM:29%, C:N - 4.15) )
1080၇.၆.၂၀၂၄Organic
588Htet Thiha Naing Co., Ltd.အပင်အထူး ရွက်ဖျန်းအားဆေးရည်(လိုက်(ခ်)1)1Ltr( N : 6%, P2O5 :2.0%, K2O :4.0%, S : 2.0%,Mg: 0.9%,
Ca : 0.15%,Fe : 0.011%, Mn : 0.5%, Cu : 0.003%, Zn : 0.25% )
1082၇.၆.၂၀၂၄Foliar
589Htet Thiha Naing Co., Ltd.အပင်အထူး ရွက်ဖျန်းအားဆေးရည်(လိုက်(ခ်)1)500CC( N : 6%, P2O5 :2.0%, K2O :4.0%, S : 2.0%,Mg: 0.9%,
Ca : 0.15%,Fe : 0.011%, Mn : 0.5%, Cu : 0.003%, Zn : 0.25% )
1083၇.၆.၂၀၂၄Foliar
590Htet Thiha Naing Co., Ltd.အသီးအပွင့်အထူး ရွက်ဖျန်းအားဆေးရည် (လိုက်(ခ်)2)1Ltr( N : 3%, P2O5 :5.5%, K2O :2.5%, S : 3%,Mg: 1.2%,
Ca : 0.1%,Fe : 0.01%, Mn : 0.4%,Zn : 0.1% )
1084၇.၆.၂၀၂၄Foliar
591Htet Thiha Naing Co., Ltd.အသီးအပွင့်အထူး ရွက်ဖျန်းအားဆေးရည် (လိုက်(ခ်)2)500CC( N : 3%, P2O5 :5.5%, K2O :2.5%, S : 3%,Mg: 1.2%,
Ca : 0.1%,Fe : 0.01%, Mn : 0.4%,Zn : 0.1% )
1085၇.၆.၂၀၂၄Foliar
592Htet Thiha Naing Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် (ဟိုက်ဂါကေ) (Higer K)1Kg( N : 13%, K2O : 43% )1086၇.၆.၂၀၂၄Foliar
593Htet Thiha Naing Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် (ဟိုက်ဂါကေ) (Higer K)500 g( N : 13%, K2O : 43% )1087၇.၆.၂၀၂၄Foliar
594Anawrahta Production Co., Ltd.စွမ်းအားမြင့်ရွက်ဖျန်းအားဆေးရည်( တောနစ်) 4Ltr( N: 8%, P2O5:2%, K2O:17% )1088၇.၆.၂၀၂၄Foliar
595Anawrahta Production Co., Ltd.စွမ်းအားမြင့်ရွက်ဖျန်းအားဆေးရည်( တောနစ်) 2Ltr( N: 8%, P2O5:2%, K2O:17% )1089၇.၆.၂၀၂၄Foliar
596Anawrahta Production Co., Ltd.စွမ်းအားမြင့်ရွက်ဖျန်းအားဆေးရည်( တောနစ်) 1Ltr( N: 8%, P2O5:2%, K2O:17% )1090၇.၆.၂၀၂၄Foliar
597Anawrahta Production Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့် (ဗိုက်တယ်ကေ) 3Kg( K2O: 58% )1091၇.၆.၂၀၂၄Foliar
598Anawrahta Production Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့် (ဗိုက်တယ်ကေ) 1Kg( K2O: 58% )1092၇.၆.၂၀၂၄Foliar
599Anawrahta Production Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့် (ဗိုက်တယ်ကေ)500g( K2O: 58% )1093၇.၆.၂၀၂၄Foliar
600Aventine Limited.ဂရိတ်ဝမ်း(Eagle)သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ50Kg( N : 12%, P2O5 :6%, K2O :6%, CaO:20%,
MgO : 4%, SiO
2 : 14%, B2O3 : 0.1% )
1094၇.၆.၂၀၂၄Compound
601Myo Thar Ki Co., Ltd.ဖြိုးကြွယ်သဘာဝမြေသြဇာ 25 Kg( N : 0.96%, P2O5 :0.379%, K2O :0.686%, Ca : 4.88%,
Mg: 0.534%,S : 0.256%, OM : 20.45%, C:N - 12.35 )
1095၇.၆.၂၀၂၄Organic
602Myanmar Pioneer Star Co., Ltd.ဆာလ်ဖာမြေသြဇာ (ဂျစ်ပ်ဆမ်) (ပိုင်အိုးနီးယားစတား)25Kg( Ca : 24%, S : 17% )1096၇.၆.၂၀၂၄Gypsum
603Myanmar Pioneer Star Co., Ltd.မဂ္ဂနီစီယမ်မြေသြဇာ(ဒိုလိုမိုက်) (ပိုင်အိုးနီးယားစတား)25Kg( CaO : 30%, MgO : 20% )1097၇.၆.၂၀၂၄Gypsum
604Myanmar Pioneer Star Co., Ltd.ဆီလီကိတ်မြေသြဇာ(High Silicate )(ပိုင်အိုးနီးယားစတား)25Kg( SiO2 : 60%, CaO : 0.3%, Mg : 0.2% )1098၇.၆.၂၀၂၄Gypsum
605​ရွှေတောင်တန်းနှင့်ရွှေဝါနှံ အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝကျောက်မှုန့် မြေသြဇာလုပ်ငန်း​ရွှေတောင်တန်း ရှယ် ဂျစ်ပဆန်သဘာဝကျောက်မှုန့် မြေသြဇာ 25Kg /
5 Viss
( Ca : 20%, Mg : 2%, S : 13%,Gypsum (CaSO4.2H2O) : 70%)1099၁၇.၁၀.၂၀၂၄Gypsum
606Aung Kyi MonTrading Co.,Ltd.သဘာဝသြဂဲနစ်ကြက်ချေးမြေသြဇာ
( ရွှေတောင်တန်း )
၁၅ပိဿာ/
၅ပိဿာ
( N : 3.10%, P2O5 : 4.73%, K2O : 3.62%, Ca : 14%, Mg : 1%,
Zn - 430ppm, OM : 37.79%, C:N - 7.5, Moisture : 17.7% )
1100၁၇.၁၀.၂၀၂၄Organic
607Great Unity Co., Ltd.သီးနှံအထူး ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (စိမ်းစို) (15:15:15+7S)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% ) 1101၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
608Great Unity Co., Ltd.အာဟာရစုံကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (စိမ်းစို) (15:7:8)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% ) 1102၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
609Great Unity Co., Ltd.မြေခံသီးသန့်ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (စိမ်းစို) (8:16:8)50 Kg( N : 8%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, Zn : 0.02%,
B : 0.04% )
1103၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
610Great Unity Co., Ltd.အထူးအထွက်တိုးကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (စိမ်းစို) (16:8:8)50 Kg( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8% ) 1104၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
611Great Unity Co., Ltd.ယူကလစ်အပင်ကျွေးသီးသန့်
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (စိမ်းစို) (18:6:8)
50 Kg( N : 18%, P2O5 : 6%, K2O : 8%, Zn : 0.02%,B : 0.12% ) 1105၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
612Jaguco Myanmar International Co.,Ltd.အကျိုးပြုအဏုဇီဝဖျော်ရည် (EM-1TM )20 Liter/
1 Liter
( pH : 3.23, Lactic acid Bacteria : 2.0 x 106 CFU/ml,
Yeasts : 30 x 10
4 CFU/ml )
1106၁၇.၁၀.၂၀၂၄Bio
613ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းGypsum Fertilizer ( SU SAN ) (စုစံ)25 Kg( Ca : 22%, S : 17%, Moisture : 1% )1107၁၇.၁၀.၂၀၂၄Gypsum
614Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( စုစံ / SU SAN )
( Prilled Urea )
50 Kg( N ≥ 46.4% )1108၁၇.၁၀.၂၀၂၄Nitrogen
615Shu San Industry Co., Ltd.Ammounim Chloride Fertilizer
(SU SAN) (စုစံ)
50 Kg( N ≥ 25% )1109၁၇.၁၀.၂၀၂၄Nitrogen
616Shu San Industry Co., Ltd.Ammounim Sulphate Fertilizer
( SU SAN ) (စုစံ)
50 Kg( N ≥ 21%, S ≥ 24% )1110၁၇.၁၀.၂၀၂၄Nitrogen
617Shu San Industry Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( MOP )
(SU SAN)
50 Kg( K2O : 60% ) 1111၁၇.၁၀.၂၀၂၄Potash
618Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (Hope / ဟုပ်)1 Kg/
500 g/
100 g
( N : 35%, MgO : 0.5%, S : 9%)1113၁၇.၁၀.၂၀၂၄Foliar
619Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( စူပါဂရိုး(A) )
မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( စူပါဂရိုး(B))
500 CC
500 CC
( N : 18%, Na : 0.15% )
( N : 4%, P2O5 : 3.5%, K2O : 7%, S : 5%, MgO : 3.5%,
B : 0.5%,Fe : 0.6%, Mn : 0.5%, Cu : 0.12%, Zn : 2% )
1114၁၇.၁၀.၂၀၂၄Foliar
620Uni Crop Co., Ltd.ပင်သန်ဓါတ်မြေသြဇာ ( တက်တိုး )50 Kg( N : 40%, CaO : 3.8%, S : 2.2% ) 1115၁၇.၁၀.၂၀၂၄Nitrogen
621Uni Crop Co., Ltd.မြေသန်ဆေး ( တက်တိုး )40 Kg( N : 4%, P2O5 : 18%, K2O : 18% ) 1116၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
622Uni Crop Co., Ltd.ပွင့်၊ သီး၊ ဥ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရိုးရှင်း)100 g( N : 10%, P2O5 : 12%, K2O : 20% )1117၁၇.၁၀.၂၀၂၄Foliar
623
Farm Link Co., Ltd.
ပဲတီစိမ်း၊ မတ်ပဲအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( မေဂျာ-1)
ပဲတီစိမ်း၊ မတ်ပဲအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(မေဂျာ-2)
500 CC
500 CC
( N : 18%, Na : 0.15% )
( N : 4%, P2O5 : 3.5%, K2O : 7%, S : 4.5%, MgO : 3.5%,
B : 0.5%, Fe : 0.6%, Mn : 0.5%, Cu : 0.12%, Zn : 2%,Mo : 0.5% )
1118၁၇.၁၀.၂၀၂၄Foliar
624Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ရွှေကောမက် ဓါတ်မြေသြဇာ25 Kg( N : 11%, P2O5 : 20%, K2O : 20% ) 1119၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
625Evogro Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ(အီဗိုဂွတ်ရှယ်)50 Kg( N : 25%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )1120၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
626Evogro Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ(အီဗို စတက်တာ)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 30%, K2O : 7% )1121၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
627Evogro Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (အီဗို ရာဘာ - ၁)50 Kg( N : 20%, P2O5 : 8%, K2O : 6% )1122၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
628ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းသီးနှံမျိုးစုံအထွက်တိုးမြေသြဇာအမှုန့် (AP Gypsum) 25 Kg( Ca : 23%, S : 17% )1123၁၇.၁၀.၂၀၂၄Gypsum
629ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းမြေပြင်အထွက်တိုးမြေသြဇာအမှုန့် (အေပီ ဒိုလိုမိုက်)25 Kg( Ca : 22%, Mg : 13%,S : 3% )1124၁၇.၁၀.၂၀၂၄Gypsum
630Agri First Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( AFC )50 Kg( K2O : 60% ) 1125၁၇.၁၀.၂၀၂၄Potash
631နှင်းသစ္စာမြေသြဇာလုပ်ငန်းGypsum Fertilizer ( နှင်းသစ္စာ )50 Kg( Ca : 20.25%, S : 17.32%, Gypsum : 93% )1126၁၇.၁၀.၂၀၂၄Gypsum
632နှင်းသစ္စာမြေသြဇာလုပ်ငန်းOrganic Fertilizer ( နှင်းသစ္စာ )50 Kg( N : 3.2%, P2O5 : 0.4%, K2O : 1.9%, Ca : 3%, Mg : 1.2%,
S : 0.5%, OM : 23% )
1127၁၇.၁၀.၂၀၂၄Organic
633Aventine Limited.ဆာလ်ဖာပုလဲမြေသြဇာ (အာမိုဓာတ်ဆား)
(အာမို)
40 Kg/
25 Kg/
20 Kg
( N : 21%, S : 24% )1128၁၇.၁၀.၂၀၂၄Nitrogen
634Anawrahta Production Co., Ltd.သီးနှံစုံကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ ( အရိန္ဒမာ )50 Kg( N : 6%, P2O5 : 5%, K2O : 4%, Ca : 7%, S : 3%, Mg : 0.7% ) 1130၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
635ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဒိုလိုမိုက် သဘာဝကျောက်မှုန့် ( လနတ်သား )25 Kg( Ca : 22%, Mg : 13%,S : 3% )1133၁၇.၁၀.၂၀၂၄Gypsum
636သန်းမေတ္တာ ဆန်ဖြူဖွတ်လုပ်ငန်းအရည်အသွေးမြင့် သဘာဝမြေသြဇာ ( guaranty )50 Kg( N : 1.16%, P2O5 : 1.61%, K2O : 0.88%,
Organic Mater : 25.21%, C : N - 12.66 )
1134၁၇.၁၀.၂၀၂၄Organic
637Swam La Pyae Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ( ပင်ပွား )(4-3-13)50 Kg( N : 4%, P2O5 : 3%, K2O : 13%, OM : 15% )1135၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
638Swam La Pyae Co., Ltd.သဘာဝမြေသြဇာ ( ပင်ပွား )50 Kg( N : 1%,P2O5 : 2%,K2O : 3%,Ca : 9%,Mg : 0.6%,S : 4%,OM : 25% )1136၁၇.၁၀.၂၀၂၄Organic
639Nawarat Myay Co.,Ltd.အပင်ကြီးမြန်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( နဝရတ် ) 2 Kg/ 1 Kg/
500g/ 100g
( N : 28%, P2O5 : 14%, K2O : 14% )1137၁၇.၁၀.၂၀၂၄Foliar
640Nawarat Myay Co.,Ltd.အပွင့်၊ အသီး၊ ဥ ကြီး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(နဝရတ်) 2 Kg/ 1 Kg/
500g/ 100g
( N : 3%, P2O5 : 37%, K2O : 37% )1138၁၇.၁၀.၂၀၂၄Foliar
641Nawarat Myay Co.,Ltd.မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း အထူး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( နဝရတ် ) 2 Kg/ 1 Kg/
500g/ 100g
( N : 20%,P2O5 : 20%,K2O : 20%,Mn : 100ppm,Zn : 100pm,B : 100ppm )1139၁၇.၁၀.၂၀၂၄Foliar
642ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
သမဝါယမအသင်းစုချုပ်လီမိတက်
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ဧရာဝတီ )
( 15:15:15+3S )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 3.2% ) 1140၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
643ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
သမဝါယမအသင်းစုချုပ်လီမိတက်
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ဧရာဝတီ )
( 20:10:5+10S )
50 Kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 5%, S : 10% ) 1141၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
644ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
သမဝါယမအသင်းစုချုပ်လီမိတက်
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ဧရာဝတီ )
( 13:13:21+3S )
50 Kg( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 21%, S : 3.2% ) 1142၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
645ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
သမဝါယမအသင်းစုချုပ်လီမိတက်
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ဧရာဝတီ )
( 15:7:8+14S )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8%, S : 14.7% ) 1143၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
646AK မြေသြဇာလုပ်ငန်းAK မြေသြဇာ50 Kg( N : 7%, P2O5 : 6%, K2O : 6% ) 1144၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
647CPP Fertilizer Co.,Ltd.အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်
( စီ.ပီ.ဆင်ဖြူတော်) (21-0-0 )
50 Kg( N : 21%, S : 24% )1147၁၇.၁၀.၂၀၂၄Nitrogen
648CPP Fertilizer Co.,Ltd.ယူရီးယားဓါတ်မြေသြဇာ
( စီ.ပီ.ဆင်ဖြူတော်) (46-0-0 )
50 Kg( N : 46%, Biuret : 1% )1148၁၇.၁၀.၂၀၂၄Nitrogen
649CPP Fertilizer Co.,Ltd.ပိုတက်ဓါတ်မြေသြဇာ
( စီ.ပီ.ဆင်ဖြူတော်) (0-0-60 )
50 Kg( K2O : 60% ) 1149၁၇.၁၀.၂၀၂၄Potash
650CPP Fertilizer Co.,Ltd.Bulk Blend Fertilizer
( စီ.ပီ.ဆင်ဖြူတော်) (20:10:5 )
50 Kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) 1150၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
651CPP Fertilizer Co.,Ltd.Bulk Blend Fertilizer
( စီ.ပီ.ဆင်ဖြူတော်) (15:15:15 )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 1151၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
652CPP Fertilizer Co.,Ltd.Bulk Blend Fertilizer
( စီ.ပီ.ဆင်ဖြူတော်) (12:6:33)
50 Kg( N : 12%, P2O5 : 6%, K2O : 33% ) 1152၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
653CPP Fertilizer Co.,Ltd.Bulk Blend Fertilizer
( စီ.ပီ.ဆင်ဖြူတော်) (16:8:8)
50 Kg( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8% ) 1153၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
654CPP Fertilizer Co.,Ltd.Bulk Blend Fertilizer
( စီ.ပီ.ဆင်ဖြူတော်) (12:24:24)
50 Kg( N : 12%, P2O5 : 24%, K2O : 24% ) 1154၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
655ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းPremium Gypsum Powder ( GOG )
(အဆင့်မြင့်ဂျစ်ပဆမ်)
25 Kg( Ca : 24%, S : 18% )1155၁၇.၁၀.၂၀၂၄Gypsum
656ICP Shwe Me Fertilizer
Co., Ltd.
Urea Fertilizer (အိုင်စီပီ-ICP)50 Kg( N : 46%, Biuret ≤ 1% )1156၁၇.၁၀.၂၀၂၄Nitrogen
657ICP Shwe Me Fertilizer
Co., Ltd.
Urea Fertilizer (မြင်းပျံ-ICP)50 Kg( N : 46%, Biuret ≤ 1% )1157၁၇.၁၀.၂၀၂၄Nitrogen
658Kaung Sane Len Co.,Ltd.Urea Ammonium Sulphate Fertilizer
( Daung Wai / ဒေါင်းဝေ )
50 Kg( N : 33%, S : 10% )1158၁၇.၁၀.၂၀၂၄Nitrogen
659အောင်ပြည့်စုံသဘာဝမြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
အောင်ပြည့်စုံသဘာဝမြေသြဇာ ( APS )50 Kg( N : 1.8%, P2O5 : 0.05%, K2O : 0.97%, OC : 12.25%,OM : 21% ) 1159၁၇.၁၀.၂၀၂၄Organic
660အောင်ပြည့်စုံသဘာဝမြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
အောင်ပြည့်စုံသဘာဝမြေသြဇာ ( APS )50 Kg( N : 1.8%, P2O5 : 0.05%, K2O : 0.97%, OC : 12.25%,OM : 21% ) 1160၁၇.၁၀.၂၀၂၄Organic
661ရွှေတောင်သူ လချေးအမှုန့်ကြိတ် လုပ်ငန်းခါတော်မှီဝင်း မြေပြင်ကျောက်မှုန့်25 Kg( Ca : 21%, Mg : 7% )1161၁၇.၁၀.၂၀၂၄Gypsum
662ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဂျစ်(ပ်)ဆမ်မြေသြဇာ ( ရွှေနယား ) 25 Kg( Ca : 22%, S : 18%,CaSO4.2H2O : 96% )1163၁၇.၁၀.၂၀၂၄Gypsum
663Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.ထရန်စဖော်မာ (Transformer)1 Ltr/
500 CC
( Alcohol Ethoxylate - 19.40%, အခြားပစ္စည်း - 80.60% )1164၁၇.၁၀.၂၀၂၄Other
664Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.အသီးအပွင့်အားကောင်းသည့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
(Ca, B, Zn) (စီအေဘီဇင့်)
1 Ltr/
500 CC/
250 CC/
100 CC
( Ca : 13%, B : 1%, Zn : 1%, N : 2.2%, P : 1% )1165၁၇.၁၀.၂၀၂၄Foliar
665​ရွှေပုပ္ပါး စိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်း​ရွှေသြဘာအသီးအပွင့် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာရည်
(ပဲတီစိမ်းအထူး)
1000 g( N : 14%, K2O : 14%, K2O : 3.5%, Mg : 1.5%, S : 15%,
Zn : 0.20%, B : 800ppm, Mo : 0.05% )
1166၁၇.၁၀.၂၀၂၄Foliar
666လိပ်ပြာကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (25:0:18) (လိပ်ပြာ)40 Kg( N : 25%, K2O : 18%, S : 2%, Cu : 2% ) 1168၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
667နိုက်ထရိုပလပ်စ် ဓါတ်မြေသြဇာ လုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ
(နိုက်ထရိုပလပ်စ် / NITROPLUS )
50 Kg( N : 2.39%, P2O5 : 0.7%, K2O : 0.97%, Ca : 5.34%,Mg : 1.62%,
S : 3.52%, SiO
2 : 5.649%, OM : 29.36%,C:N - 7.12 )
1169၁၇.၁၀.၂၀၂၄Organic
668သံကွင်းငါးကွင်း NPK အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအိုမန် ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ50 Kg( N : 7.28%, P2O5 : 4.46%, K2O : 4.44%, Ca : 5.67%,Mg : 2.064%,
S : 5.69%, Moisture : 3.667% )
1170၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
669သံကွင်းငါးကွင်း NPK အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသံကွင်းငါးကွင်း အဆင့်မြင့်ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ50 Kg( N : 7.28%, P2O5 : 4.46%, K2O : 4.44%, Ca : 5.67%,Mg : 2.064%,
S : 5.69%, Moisture : 3.667% )
1171၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
670ရွှေတြိဂံ သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းGT အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာ50 Kg( N : 1.5%, P2O5 : 2.8%, K2O : 0.93%, Ca : 4.4%, S : 0.58%,
Mg : 2.4%, OM : 24% )
1172၁၇.၁၀.၂၀၂၄Organic
671ရွှေတြိဂံ သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းရွှေပိုတိုး အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာ50 Kg( N : 1.5%, P2O5 : 2.8%, K2O : 0.93%, Ca : 4.4%,S : 0.58%,
Mg : 2.4%, OM : 24% )
1173၁၇.၁၀.၂၀၂၄Organic
672နွားနက်သဘာဝဓါတ်မြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ (နွားနက်)50 Kg( N : 2%, P2O5 : 2%, K2O : 2%, Ca : 5%, Mg : 1%,
S : 1%, OM : 22%, C:N - 8.6 )
1174၁၇.၁၀.၂၀၂၄Organic
673Agro Tech Co., Ltd.ပဲတီစိမ်း၊ မတ်ပဲ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ဗီတိုရှယ်-A)
ပဲတီစိမ်း၊ မတ်ပဲ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ဗီတိုရှယ်-B)
500 CC
500 CC
( N : 18%, Na : 0.15% )
( N : 4%, P2O5 : 3.5%, K2O : 7%, S : 4.5%, MgO : 3.5%, B : 0.5%,
Fe : 0.6%, Mn : 0.5%, Cu : 0.12%, Zn : 2%,Mo : 0.5% )
1176၁၇.၁၀.၂၀၂၄Foliar
674Htet Thiha Naing Co., Ltd.မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း အထူးရွက်ဖျန်းအားဆေးရည် - A500 CC( N : 6%, P2O5 : 2%, K2O : 4%, S : 2%, Mg : 1%, Ca : 0.1%,
Fe : 0.01%, Mn : 0.5%, Cu : 0.002%, Zn : 0.3% )
1178၁၇.၁၀.၂၀၂၄Foliar
675Htet Thiha Naing Co., Ltd.မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း အထူးရွက်ဖျန်းအားဆေးရည် - B500 CC( N : 3%, P2O5 : 7%, K2O : 3%, S : 2%, Mg : 1%, Ca : 0.1%,
Mn : 0.5%, Zn : 0.1% )
1179၁၇.၁၀.၂၀၂၄Foliar
676Agri First Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer (AFC)50Kg( N : 21%, S : 24% )1180၁၀.၁.၂၀၂၅Nitrogen
677Agri First Co., Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer
( AFC )
50Kg( N : 18%, P2O5 : 46% )1181၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
678Agri First Co., Ltd.Urea Fertilizer ( AFC )50Kg( N : 46% )1182၁၀.၁.၂၀၂၅Nitrogen
679Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer (Koto®)
(6-6-20+9.6%MgO+10.6%S)
50Kg( N : 6%, P2O5 : 6%, K2O : 20%, MgO : 9.6%, S : 10.6% )1183၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
680Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
(Koto ® Plus)( 8-8-28+3%MgO+8%S )
50Kg(N : 8%, P2O5 : 8%, K2O : 28%, MgO : 3%, S : 8%)1184၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
681Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer (Koto®Super) (20-10-10+2.5%MgO+9%S)50Kg(N : 20%,P2O5 : 10%,K2O : 10%,MgO:2.5%,S:9%)1185၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
682Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer (Hikari®)
(15-5-15+4%MgO+12%S)
50Kg(N : 15%,P2O5 : 5%,K2O : 15%, MgO : 4%,S:12%)1186၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
683Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
(Hikari ® Plus) (17-6-17+3%MgO+9%S)
50Kg(N : 17%,P2O5 : 6%,K2O : 17%,MgO : 3%,S : 9%)1187၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
684Agri First Co., Ltd.Fertilizer Mixture (NK 9-33)50Kg( N : 9.5%, K2O : 33% )1188၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
685Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
(Toki ®) (20-5-5+4%MgO+14.5%S)
50Kg(N : 20%, P2O5 : 5%, K2O : 5%, MgO : 4%, S : 14.5%)1189၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
686Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
(Toki ® Plus) (18-5-9+3.6%MgO+13.9%S)
50Kg(N : 18%, P2O5 : 5%, K2O : 9%, MgO : 3.6%,
S : 13.9%)
1190၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
687Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
(Toki ® Super) (22-6-11+3%MgO+9%S)
50Kg(N : 22%, P2O5 : 6%, K2O : 11%, MgO : 3%,S : 9%)1191၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
688Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend
Fertilizer (Yamata ® Plus)
(23-11-6+3%MgO+8%S)
50Kg(N : 23%, P2O5 : 11%, K2O : 6%, MgO : 3%,S : 8%)1192၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
689Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
(Yamata ® ) (20-9-5+5.1%MgO+11.1%S)
50Kg(N : 20%, P2O5 : 9%, K2O : 5%, MgO : 5.1%,S : 11.1%)1193၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
690Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.စပါးအထူးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(ရွှေနဂါး)(25-10-20) (ပေါ်ဆန်းမွှေး၊ဘေးကြားစပါး၊တောင်ယာစပါး)50Kg( N : 25%, P2O5 : 10%, K2O : 20% )1196၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
691Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ရွှေနဂါး )50Kg( N : 19%, P2O5 : 19%, K2O : 19% )1197၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
692Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး) ( 25-7-8)50Kg( N : 25%, P2O5 : 7%, K2O : 8% ) 1198၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
693Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.မြေခံကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး) (17-10-10)50Kg( N : 17%, P2O5 : 10%, K2O : 10% ) 1199၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
694Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံး ကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး) (16-16-16-8)50Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16%, S : 8% ) 1200၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
695Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး) (12-25-25)50Kg( N : 12%, P2O5 : 25%, K2O : 25% ) 1201၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
696Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး) (15-20-20+8)50Kg( N : 15%, P2O5 : 20%, K2O : 20%, S : 8% ) 1202၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
697Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.အချိုးမြင့် ကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး) (32-10-10)50Kg( N : 32%, P2O5 : 10%, K2O : 10% ) 1203၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
698Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.အချိုးမြင့် ကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး) (25-10-20)50Kg( N : 25%, P2O5 : 10%, K2O : 20% ) 1204၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
699Shu San Industry Co., Ltd.Compound Fertilizer (Shu San)50Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 7%, S : 12% )1206၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
700Evogro Co., Ltd.Granular Urea အလုံးကြီးပုလဲမြေသြဇာ
( အီဗိုပုလဲ ၊ Evo Palae )
50Kg( N : 46% )1211၁၀.၁.၂၀၂၅Nitrogen
701Evogro Co., Ltd.Prilled Urea အလုံးသေးပုလဲမြေသြဇာ
( အီဗိုအမြဲစိမ်း ၊ Evo Ever Green )
50Kg( N : 46% )1212၁၀.၁.၂၀၂၅Nitrogen
702Evogro Co., Ltd.ပိုတက်မြေသြဇာ
( အီဗိုအထွက်တိုး၊ Evo High Yield )
50Kg( K2O : 60% )1213၁၀.၁.၂၀၂၅Potash
703Evogro Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
( အီဗိုတိုးပွား၊ EVOINCREASING )
50Kg( N : 9%, P2O5 : 25%, K2O : 25% )1214၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
704Evogro Co., Ltd.Ammonium Sulphate(Evo ASEXTRA) (အီဗိုအေအက်စ်အိတ်စ်ထရာ) အထွက်တိုးမြေသြဇာ50Kg( N : 21%, S : 24% )1215၁၀.၁.၂၀၂၅Nitrogen
705Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက် ဗိုက်တာဓာတ်မြေသြဇာ50Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )1216၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
706Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Magnesium Sulphate
( မက်ဆာ / METSER )
25Kg( MgO : 25%, S : 18% )1217၁၀.၁.၂၀၂၅Other
707Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Ammonium Sulphate (ကောမက်အပင်ကောင်း) 40Kg( N : 20%, S : 23% )1218၁၀.၁.၂၀၂၅Nitrogen
708Wi Sar Ra International Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးမြေခံကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
( အာသီသ )
50Kg( N : 15%, P2O5 : 20%, K2O : 15% )1219၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
709အာဟာရ သဘာဝမြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ ( အာဟာရ)50Kg( N : 1.4%, P2O5 : 3.3%, K2O : 0.9%, Ca : 6.6%, Mg : 0.9%, S : 3.3%,
OM : 24% )
1220၁၀.၁.၂၀၂၂Organic
710CPP Fertilizer Co.,Ltd.Bulk Bend Fertilizer (စီ.ပီ ဆင်ဖြူတော်) (20-20-10)50Kg( N : 20%, P2O5 : 20%, K2O : 10% )1221၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
711ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းPremium Gypsum Powder
(အရည်အသွေးမြင့်ဂျစ်ပဆမ်မြေသြဇာ)
(ဆင်ရိုင်း/Sin Yine)
50Kg( Ca : 24%, S : 18% )1222၁၀.၁.၂၀၂၅Gypsum
712ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဂျစ်ပဆမ်မြေသြဇာအမှုန့် (စူပါ / Super) 25Kg( Ca : 24%, S : 17% )1223၁၀.၁.၂၀၂၅Gypsum
713Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးမြေသြဇာ (နဂါးကိုးကောင်)(15-5-5)50Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5%, S : 2%,MgO : 0.15%, B : 400 ppm,
Zn : 400 ppm )
1224၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
714Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးမြေသြဇာ (နဂါးကိုးကောင်) (15-15-20)50Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 20%, S : 2%, MgO : 0.15%, B : 400 ppm,
Zn : 400 ppm )
1225၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
715Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးမြေသြဇာ (နဂါးကိုးကောင်) (20-10-5)50Kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 5%, S : 2%, MgO : 0.15%, B : 400 ppm,
Zn : 400 ppm )
1227၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
716Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Soluble Compound Fertilizer (လှည်းယဉ်တံဆိပ်) (15-15-15-10S+TE)50Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 10%, MgO : 0.15%, B : 400 ppm,
Zn : 400 ppm )
1228၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
717Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Soluble Compound Fertilizer (လှည်းယဉ်တံဆိပ်) (16-8-7)50Kg( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 7%, S : 4%, MgO : 0.15%, B : 400 ppm,
Zn : 400 ppm )
1229၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
718Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( စံပယ်ဖြူ )
( 10-10-5+5S )
50Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5%, S : 5% )1231၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
719Pyi Taw Soe Enterprise Ltd.ကြဲပက်မြေသြဇာ(မင်းကြီး)
( အနည်းလိုအာဟာရဓာတ် )
1Kg( Mg : 8%, S : 9%, Fe : 0.6%, Zn : 15%, Mn : 3%, Cu : 4% )1244၁၀.၁.၂၀၂၅Other
720Vegetable Daily Growth International Trading Co., Ltd.သဘာဝမြေသြဇာ( ဗီတာပါဝါ ) (VEDAPOWER) 40Kg( N : 2%, P2O5 : 0.5%,K2O : 1.5%,Ca : 3.5%,Mg : 0.5%, S : 1%,OM : 23% )1245၁၀.၁.၂၀၂၅Organic
721"ယမင်းသန်း" ဂျစ်ပဆင်သဘာဝ မြေဆီလုပ်ငန်းဂျစ်ပဆင် ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ (ယမင်းသန်း)50Kg( Ca : 23%, S : 17% )1246၁၀.၁.၂၀၂၂Gypsum
722ကမ္ဘာလုံးမြေသြဇာလုပ်ငန်းသီးနှံထွက်တိုးသဘာဝမြေသြဇာ (ကမ္ဘာလုံး)50Kg( N : 2%, P2O5 ; 5%, K2O : 1%, OM : 22%,C : N - 8.5 )1247၁၀.၁.၂၀၂၅Organic
723စိန်မြင်းပျံကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ (စိန်မြင်းပျံ)
( NPK - 15-15-15 )
50Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )1248၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
724နဂါးပျံမြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( နဂါးပျံ )50Kg( N : 2%, P2O5 : 5%, K2O : 3%, OM : 22%, C:N -8 )1249၁၀.၁.၂၀၂၅Organic
725နဂါးပျံမြေသြဇာလုပ်ငန်းCompound Fertilizer (NPK - 20-10-5) ( နဂါးပျံ )50Kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )1250၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
726စိမ်းအောင်မြေအားသစ်သဘာဝမြေသြဇာ လုပ်ငန်းစိမ်းအောင်မြေအားသစ်ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ50Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )1251၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
727Super Htun Co., Ltd.စူပါထွဏ်း(အပင်)ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည်600CC( N : 16%, P2O5 : 0.38%,K2O : 4%,S:1.2%,Ca:0.2%, Mg:0.8%, Zn:0.26%,
Fe : 0.01%, B:0.02%,GA3-0.02%,A-Tonic -0.13% )
1252၁၀.၁.၂၀၂၅Foliar
728Super Htun Co., Ltd.စူပါထွဏ်း(အသီးအပွင့်)ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
အရည်
600CC( N:1.85%, P2O5:4.39%,K2O:7.2%,S:1.2%,Ca:0.32%, Mg:0.58%,Zn : 0.18%,
Fe : 0.26%, B : 0.02%,Mapiquat Chloride : 0.5% )
1253၁၀.၁.၂၀၂၅Foliar
729Super Htun Co., Ltd.စူပါထွဏ်း(မတ်ပဲအထူး)ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ500g( N : 12%, P2O5:8%,K2O:10%,S:10%,Ca:2.5%,Mg:3%, Zn:0.1%, Fe : 0.009%,
B : 0.25%, Mo : 0.8%, Mn : 0.9%,Cu : 0.3%)
1254၁၀.၁.၂၀၂၅Foliar
730Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer (Su San / စုစံ) (Granular)50 Kg( N ≥ 46% )1261၂၃.၄.၂၀၂၂Nitrogen
731Eco Life Co., Ltd.Muriate of Potash (Granule) (Rose)50 Kg( K2O : Min 60% )1262၂၃.၄.၂၀၂၂Potash
732Eco Life Co., Ltd.Muriate of Potash (Crystaline Solid) (Rose)50 Kg( K2O : Min 60% )1263၂၃.၄.၂၀၂၂Potash
733Eco Life Co., Ltd.ယူရီးယားဓါတ်မြေသြဇာ (မေဟွား/Meihwa)50 Kg( N : 46% )1264၂၃.၄.၂၀၂၂Nitrogen
734Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Compound Fertilizer (ကောမက် ပရီမို)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%,K2O : 15% )1265၂၃.၄.၂၀၂၂Compound
735Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Granular Urea ( KOSOLAR )50 Kg( N : 46% )1266၂၃.၄.၂၀၂၂Nitrogen
736Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Granular Urea
( Blue Diamond / ဘီလူးဒိုင်းမွန်း )
50 Kg( N : 46% )1267၂၃.၄.၂၀၂၂Nitrogen
737Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Urea ( 4 K / ဖိုးကေ )50 Kg( N : 46% )1268၂၃.၄.၂၀၂၂Nitrogen
738Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Urea ( 5 G / ဖိုက်ဂျီ )50 Kg( N : 46% )1269၂၃.၄.၂၀၂၂Nitrogen
739Hlyan Lone Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (MOP) (Granule) (ရွှေဒင်္ဂါး)50 Kg( K2O : 60% )1270၂၃.၄.၂၀၂၂Potash
740Hlyan Lone Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (MOP)
(Crystaline Solid) (ရွှေဒင်္ဂါး)
50 Kg( K2O : 60% )1271၂၃.၄.၂၀၂၂Potash
741Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( မြှားကမ္ဘာ )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )1272၂၃.၄.၂၀၂၂Compound
742Royal Greensmart Co., Ltd.Organic Fertilizer (Royal Greensmart)50 Kg, 25 Kg,
10 Kg, 5 Kg
( N : 1%, P2O5 : 5%,K2O : 1%, OM : 25% )1273၂၃.၄.၂၀၂၂Organic
743Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
( Kujaku - 8-15-15+ 8 MgO+ 8.4S )
50 Kg( N : 8%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 8%, S : 8.4% )1274၂၃.၄.၂၀၂၂Compound
744Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
( Kujaku - 9-18-9+ 9.8 MgO+ 8.8S )
50 Kg( N : 9%, P2O5 : 18%, K2O : 9%, MgO : 9.8%, S : 8.8% )1275၂၃.၄.၂၀၂၂Compound
745Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
( Kujaku - 7-5-30+ 4.1 MgO+ 8.5S )
50 Kg( N : 7%, P2O5 : 5%, K2O : 30%, MgO : 4.1%, S : 8.5% )1276၂၃.၄.၂၀၂၂Compound
746CPP Fertilizer Co.,Ltd.ပိုတက်ဆီယမ်ဆာလ်ဖိတ် ဓာတ်မြေသြဇာ
(စီ.ပီ ဆင်ဖြူတော်) (0:0:50)
50 Kg( K2O : 50%, S : 18% )1277၂၃.၄.၂၀၂၂Potash
747ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဆီလီကာသဘာဝကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ
(လနတ်သား)
25 Kg( Ca : 1.2%, Mg : 0.535%, S : 0.237%, SiO2 : 42% )1278၂၃.၄.၂၀၂၂Gypsum
748Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer
(မာရသွန် စပါးကောင်း)
40 Kg,
20 Kg
( N : 21%, S : 24% )1279၂၃.၄.၂၀၂၂Nitrogen
749Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.Kaung Thu Kha Marathon (777)25 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%,K2O : 16% )1280၂၃.၄.၂၀၂၂Compound
750Evogro Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer
(အီဗိုတောင်သူ)
40 Kg( N : 21%, S : 24% )1281၂၃.၄.၂၀၂၂Nitrogen
751Evogro Co., Ltd.အီဗိုဖိုးစတား စွမ်းအားတိုးမြှင့် အသီး၊အပွင့်ရွက်ဖျန်း
မြေသြဇာအမှုန့်
500 g( N : 7%, P2O5 : 52%,K2O : 10%, Mg : 1641 ppm,
Zn : 260 ppm, Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 67 ppm,
Cu : 274 ppm,B : 90 ppm, Inert Ingredient - 30.5% )
1282၂၃.၄.၂၀၂၂Foliar
752Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyComplex Fertilizer (Nitrophoska® )
(16:16:8) (+4S)
50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%,K2O : 8%, S: 4% )1283၂၃.၄.၂၀၂၂Compound
753Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyComplex Fertilizer (Nitrophoska® )
(24:8:7) (+2S)
50 Kg( N : 24%, P2O5 : 8%,K2O : 7%, S: 2% )1284၂၃.၄.၂၀၂၂Compound
754Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Urea Ammonium Sulphate Fertilizer
ပင်တက်ဓာတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး)
50 Kg, 40 Kg( N : 27%, S : 18% )1285၂၃.၄.၂၀၂၂Nitrogen
755“ မိုင်လွန် ” ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( မိုင်လွန် )1000 CC( N : 10%, P2O5 : 8%, K2O : 12% )1286၂၃.၄.၂၀၂၂Foliar
756TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( MC )
( 8-24-24+TE )
50 Kg( N : 8%, P2O5 : 24%,K2O : 24%, Mn : 0.15%,
Zn : 0.04%, B : 0.14% )
1287၂၃.၄.၂၀၂၂Compound
757TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( MC )
( 12-24-12+5.1S )
50 Kg( N : 12%, P2O5 : 24%,K2O : 12%, S : 5.1% )1288၂၃.၄.၂၀၂၂Compound
758TCCC Myanmar Limited.Ammonium Sulphate (MC) (21-0-0)50 Kg( N : 21%, S : 23% )1289၂၃.၄.၂၀၂၂Nitrogen
759TCCC Myanmar Limited.Ammonium Sulphate (MC) (21-0-0)50 Kg( N : 21%, S : 23% )1290၂၃.၄.၂၀၂၂Nitrogen
760TCCC Myanmar Limited.Potassium Chloride (MC) (0-0-60)50 Kg( K2O : 60% )1291၂၃.၄.၂၀၂၂Potash
761BT မြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( BT )50 Kg( N : 1.79%, P2O5 : 1.16%, K2O : 1.01%, Ca : 7.44%,
Mg : 1.409%, S : 4.976%, OM : 20.04% )
1293၂၃.၄.၂၀၂၂Organic
762ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဂျစ်ပ် ဆမ်မြေပြုပြင် အထွက်တိုးအဆင့်မြင့် ကျောက်မှုန့်(စွမ်းအားသစ်)25 Kg( Ca : 24%,S : 18%,Gypsum(CaSO4 2H2O) : 96% )1294၂၃.၄.၂၀၂၂Gypsum
763ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းမြေပြင်အထွက်တိုး ဂျစ်ပဆန် မြေသြဇာအမှုန့် (Best) 25 Kg( Ca : 24%, S : 17%, Gypsum(CaSO4 2H2O) : 95% )1295၂၃.၄.၂၀၂၂Gypsum
764Pyi Taw Soe Enterprise Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (မင်းကြီး) (16-8-8)1 Kg( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8%, S : 12% )1296၂၃.၄.၂၀၂၂Foliar
765Pyi Taw Soe Enterprise Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (မင်းကြီး) (4-0-36)1 Kg( N : 4%, K2O : 36%, S : 5% )1298၂၃.၄.၂၀၂၂Foliar
766Aventine Limited.Ammonium Sulphate Fertilizer
(အီးဂဲလ်ဖိုက်တာ)
50 Kg,40 Kg,
25 Kg,20 Kg
( N : 21%, S : 24% )1300၂၃.၄.၂၀၂၂Nitrogen
767Aventine Limited.Eagle Bulk Blend Fertilizer
(NPK-20-12-12) (Eagle)
50 Kg( N : 20%, P2O5 : 12%, K2O : 12% )1302၂၃.၄.၂၀၂၂Compound
768Aventine Limited.Eagle UAS - Urea Ammonium Sulphate(Eagle)
(Bulk Blend Fertilizer)(NPK-33-0-0+12S)
50 Kg( N : 33%, S : 12% )1303၂၃.၄.၂၀၂၂Nitrogen
769မာမာဝင်းသဘာဝအရိုးမှုန့်ကြိတ်
လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ (မာမာဝင်း)30 Kg( N : 4%, P2O5 : 18%, Ca : 9%, Mg : 4%, OM : 43% )1304၂၃.၄.၂၀၂၂Organic
770မာမာဝင်းသဘာဝအရိုးမှုန့်ကြိတ်
လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ (SP)25 Kg( N : 7%, P2O5 : 7%, K2O : 0.2%, Ca : 4%, Mg : 1%,
S : 0.3%, OM : 60% )
1305၂၃.၄.၂၀၂၂Organic
771Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Top One စပါးအထွက်တိုးမြေသြဇာ (ရွှေနဂါး)50 Kg( N : 20%, K2O : 12% )1307၂၉.၇.၂၀၂၂Compound
772Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ကောင်းသုခမြေပဲသီးသန့်ရွက်ဖျန်း
မြေသြဇာ(21:10:21)
500g( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg : 1641ppm,
Zn : 260ppm,Fe : 728ppm, Mn : 971ppm, Mo : 22ppm,
Cu : 274ppm, B : 90ppm,Inert Ingredient : 47.26% )
1308၂၉.၇.၂၀၂၂Foliar
773ဘူမိသုခဂျစ်(ပ်)ဆမ်မြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
ဂျစ်(ပ်)ဆမ်မြေသြဇာ (ဘူမိသုခ) 25 Kg( CaSO4.2H2O : 97%, Ca : 23%, S : 17% )1309၂၉.၇.၂၀၂၂Gypsum
774ICP Shwe Me Fertilizer
Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( ရွှေပွား / Shwe Pwar )50 Kg( N ≥ 46 % )1311၂၉.၇.၂၀၂၂Nitrogen
775Alone Myanmar Agri Processing
Co., Ltd.
Organic Liquid Fertilizer ( May Flower)1000ml( N : 0.84%, P2O5 : 1.1%, K2O : 0.57%, Ca : 1.36%,
OM : 21.37%, C:N - 14.706)
1312၂၉.၇.၂၀၂၂Organic
776Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
(Koto® Super ) (20-10-10+2.5%MgO+9%S)
50 Kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, MgO : 2.5%, S : 9% )1316၂၉.၇.၂၀၂၂Compound
777Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
(Yamoto R 20-9-5+16S )
50 Kg( N : 20%, P2O5 : 9%, K2O : 5%, , S : 16% )1317၂၉.၇.၂၀၂၂Compound
778Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
( ရွှေဖားစည်) ( 16-16-8+1.5MgO+12.1S )
50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, MgO : 1.5%, S : 12.1% )1320၂၉.၇.၂၀၂၂Compound
779Agro King Group Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ရွက်ဖျန်းဘုရင်)1Ltr( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 12%)1321၂၉.၇.၂၀၂၂Foliar
780Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Urea ( စင်္ကြာ)50 Kg( N : 46% )1323၂၉.၇.၂၀၂၂Nitrogen
781ဦးမင်းခေါင် အရိုးမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်းအရိုးမှုန့်အခြေခံမြေသြဇာ (ရွှေလယ်ယာ)(အမှုန့်)25 Kg( N : 1.5%, P2O5 : 12.5%, K2O : 0.1%, CaO:11%,
Mg : 2.5%, S : 0.5%, OM : 18% )
1324၂၉.၇.၂၀၂၂Organic
782Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.အပင်နှင့် အပွင့်၊ အသီးများအားကောင်း
စေသည့် ရွက်ဖျန်းအားဆေး (ဆန်းရိုက်စ်အမိုင်နို )( Sunrise Amino )
1000 cc, 500 cc,
250 cc, 100 cc
( N : 2.5%, P2O5 : 0.15%, K2O :3.2%,Amino Acid : 12%,
Alganic Acid : 1% ) w/w
1325၂၉.၇.၂၀၂၂Foliar
783Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.ပဲအဆင့်မြင့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ဆင်ညီနောင်) (NPK-22-11-22+TE)5 Kg, 1000 g, 500 g,100 g( N : 22%, P2O5 : 11%, K2O : 22%, Fe:500ppm,
Mn : 200ppm,Zn :100ppm, Cu : 50ppm, Mo : 200ppm
B:200ppm)
1326၂၉.၇.၂၀၂၂Foliar
784Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ဆီထွက်သီးနှံများအတွက်အဆင့်မြင့် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(ဆင်ညီနောင်)(NPK 20-20-20+TE) 5 Kg, 1000 g, 500 g,100 g( N : 20%, P2O5 : 20%, K2O :20%, B:200ppm, Fe : 700ppm,
Mn : 300ppm, Zn :100ppm, Cu : 50ppm, Mo : 10ppm )
1327၂၉.၇.၂၀၂၂Foliar
785Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.ဖရဲ၊ သခွား၊ သခွားမွှေး အဆင့်မြင့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ဆင်ညီနောင်) (NPK-14-7-39+TE)5 Kg, 1000 g, 500 g,100 g( N : 14%, P2O5 : 7%, K2O :39%, Mn : 1200ppm
Zn :1000ppm, B:800ppm )
1328၂၉.၇.၂၀၂၂Foliar
786Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyNitrophosk ® Perfect (15-5-20+2MgO+8S)50kg, 40 Kg,
25 Kg
( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 20%, , MgO : 2%, S : 8% )1329၂၉.၇.၂၀၂၂Compound
787Wi Sar Ra International Co., Ltd.ကွမ်းရွက်အရည်အသွေးကောင်းအလေးချိန်စီးအားဆေး

ဆိုလူဖိဒ်(စပါယ်ရှယ်ကေ) အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
(ထလ-၇၈၄)

ဝိစာရကွန်ဘီ (Wi Sar Ra Combi)
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာ အမှုန့် (10 g) (ထလ-၇၈၅)

ဝိစာရကွန်ဘီ (Wi Sar Ra Combi)
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာ အမှုန့် (10 g) (ထလ-၇၈၅)

30 g

10 g


10 cc
( N:12%, P2O5:13 %, K2O : 34%, Mg : 330 ppm, Zn : 1859ppm,
Fe : 400 ppm, Mn : 400 ppm,Mo : 10 ppm, Cu : 150 ppm,
B : 50 ppm, S : 1197 ppm)

( N : 3.69%(36900 ppm), Mg : 29500 ppm, Zn : 18600 ppm, Na:8800 ppm, Mn:40100 ppm, Mo : 60 ppm,Cu : 30200ppm, B : 150 ppm,
S : 173000 ppm)

( Zn:213 ppm, S:104 ppm )
1330၂၉.၇.၂၀၂၂Foliar
788Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( စူပါဂရိုး(A) )5 Ltr, 1 Ltr
( N : 18%, Na : 0.15% )1331၂၉.၇.၂၀၂၂Foliar
789Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( စူပါဂရိုး(B) )5 Ltr, 1 Ltr( N : 4%, P2O5 : 3.5%, K2O : 7%, S : 5%, MgO : 3.5%,
B : 0.5%,Fe : 0.6%, Mn : 0.5%, Cu : 0.12%, Zn : 2% )
1332၂၉.၇.၂၀၂၂Foliar
790
Farm Link Co., Ltd.
ပဲတီစိမ်း၊ မတ်ပဲအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( မေဂျာ-1)5 Ltr, 1 Ltr( N : 18%, Na : 0.15% )1333၂၉.၇.၂၀၂၂Foliar
791
Farm Link Co., Ltd.
ပဲတီစိမ်း၊ မတ်ပဲအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(မေဂျာ-2)5 Ltr, 1 Ltr( N : 4%, P2O5 : 3.5%, K2O : 7%, S : 4.5%, MgO : 3.5%,
B : 0.5%, Fe : 0.6%, Mn : 0.5%, Cu : 0.12%, Zn : 2%,Mo : 0.5% )
1334၂၉.၇.၂၀၂၂Foliar
792ဦးကျော်ဦး ကျောက်မှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်းGypsum Fertilizer (Super Grand/ စူပါဂရင်း)25 Kg( Gypsum CaSO4.2H2O : 96%, Ca : 23%, S : 17% )1335၂၉.၇.၂၀၂၂Gypsum
793ဦးကျော်ဦး ကျောက်မှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်းDolomite Fertilizer (Super Grand/ စူပါဂရင်း)25 Kg( Ca : 22%, Mg : 10% )1336၂၉.၇.၂၀၂၂Gypsum
794Aventine Limited.Muriate of Potash (KCL) (အာမိုပိုတက်(ရှ်)50 kg(K2O:60%)1337၁၃.၁၁.၂၀၂၂Potash
795Aventine Limited.NPK Fertilizer (NPK 16:16:16)(ARMO RED)50 kg(N:16%, P2O5:16%, K2O:16%)1338၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
796Aventine Limited.Compound Fertilizer ( အာမို365 + )
(NPK 15-15-15+7S)
50 kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, S:7%, B : 0.01%)1339၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
797Aventine Limited.Compound Fertilizer (Armo 19-9-19+ 2.1CaO+1S)50 kg(N:19%, P2O5:9%, K2O:19%, CaO:2.1%, S:1%)1340၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
798Aventine Limited.Compound Fertilizer (အာမိုဒိုင်းမွန်း)
(NPK 14-14-14+11S)
50 kg(N:14%, P2O5:14%, K2O:14%, S:11%)1341၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
799Shwe Crop Nutrients Co., Ltd.Muriate of Potash ( MOP ) (Shwe Crop Nutrients )50 kg(K2O 60%)1342၁၃.၁၁.၂၀၂၂Potash
800Shwe Crop Nutrients Co., Ltd.UREA (Shwe Crop Nutrients )50 kg (N ≥ 46%) 1343၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
801Crystal Diamond Livestock Co., LtdDIAMOND ORGANIC FERTILIZER
ဒိုင်းမွန်း သဘာဝကြက်ချေးမြေသြဇာ
25kg, 50kg(N:3%, P2O5:5%, K2O:2%, OM:45%)1345၁၃.၁၁.၂၀၂၂Organic
802Myanma Awba Group Co., Ltd.တင်ပို (TEMPO) ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ 100cc/ 250cc/ 500cc(Amino acid:40%, N:5168ppm, Mg:4430ppm, S:17300ppm, Mn:4528ppm, B:63ppm, Mo:115ppm, Cu:3545ppm, Zn:2170ppm,
Na:1148ppm)
1346၁၃.၁၁.၂၀၂၂Foliar
803Wi Sar Ra International Co., Ltd.ရိုက်(စ်)အပ်((Rise Up) အမိုင်နိုအက်ဆစ်ပါဝင်သော ကြီးထွား၊ သီးပွင့်အာဟာရဆေးရည် 10cc/30cc/
50cc/100cc
/500cc
(Amino acid:40%, N:5168ppm, Mg:4430ppm, S:17300ppm, Mn:4528ppm, B:63ppm, Mo:115ppm, Cu:3545ppm, Zn:2170ppm, Na:1148ppm)1347၁၃.၁၁.၂၀၂၂Foliar
804Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.မိုက်ခရို( Micro ) အမိုင်နိုအက်စစ်ပါဝင်သည့် ကြီးထွားသီးပွင့် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည်10cc/100cc/
250cc/500cc/ 1Liter
(Amino acid:40%, N:5168ppm, Mg:4430ppm, S:17300ppm, Mn:4528ppm, B:63ppm, Mo:115ppm, Cu:3545ppm,
Zn:2170ppm, Na:1148ppm)
1348၁၃.၁၁.၂၀၂၂Foliar
805Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
(Hikari Plus 17-6-17+0.1MgO+ 11.8S)
50 kg (N:17%, P2O5:6%, K2O:17%, MgO:0.1%, S:11%)1349၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
806Agri First Co., Ltd.Premiun Grade Granular Blend Fertilizer
(Hikari(R) 15-5-15+0.6MgO + 15.3S)
50 kg (N:15%, P2O5:5%, K2O:15%, MgO:0.6%, S:15.3%)1350၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
807Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
(Toki Super)(22-6-11+0.2MgO + 11.2S)
50 kg (N:22%, P2O5:6%, K2O:11%, MgO:0.2%, S:11.2%)1351၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
808Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
(Yamato Plus) (23-11-6+ 0.1MgO +11.2S)
50 kg (N:23%, P2O5:11%, K2O:6%, MgO:0.1%, S:11.2%)1352၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
809Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
(Toki(R) 20-5-5+ 18.5S)
50 kg (N:20%, P2O5:5%, K2O:5%, S:18.5%)1353၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
810Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
(Koto Super)
50 kg (N:20%, P2O5:10%, K2O:10%, MgO:0.1%, S:11.6%)1354၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
811Agri First Co., Ltd.PremiumGrade Granular Blend Fertilizer (Toki Plus) (18:5:9+ 0.1MgO+ 17.2S)50 kg (N:18%, P2O5:5%, K2O:9%, MgO:0.1%, S:17.2%)1355၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
812Agri First Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Kujaku )50 kg(N : 46%) 1356၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
813Agri First Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( ရွှေဖားစည် )50 kg (N : 21%, S : 24%) 1357၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
814Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Solar 17-0-28)50 kg(N:17%, K2O:28%)1358၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
815Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Solar 15-15-15)50 kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%)1359၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
816Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ကောင်းသီးနှံ(NPK) (16-16-8)50 kg(N:16%, P2O5:16%, K2O:8%)1360၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
817Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ကောင်းသီးနှံ(NPK) (15-15-15)50 kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%)1361၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
818Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Urea ( စင်္ကြာ/Set Kyar)50 kg(N:46%)1362၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
819Uni Crop Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ မြေသန်ဆေး (တက်တိုး) (888) 40Kg( N : 8%, P2O5 : 18%, K2O : 18% )1365၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
820Uni Crop Co., Ltd.ဆာလ်ဖာအားဖြည့် နိုက်ထရိုဂျင်မြေသြဇာ ဆေးပုလဲ(ရွှေဖားစည်) ရွှေ 4550 kg( N : 30%, S : 15% )1366၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
821CPP Fertilizer Co.,Ltd.ဒိုင်အမိုနီယမ်ဖောစ်ဖိတ်(စီ.ပီ.ဆင်ဖြူတော်)
Diammonium Phosphate ( DAP)
50 Kg(N:18%, P2O5:46%)1367၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
822CPP Fertilizer Co.,Ltd.Bulk Blend Fertilizer ( စီ.ပီ. ဆင်ဖြူတော် )50 kg(N:10%, P2O5:25%, K2O:5%)1368၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
823King Mineral Co., Ltd.GBS Your Good Brother ဂျစ်ပ်ဆမ်မြေပြင်မြေသြဇာ25Kg( Ca:24%, S:17%, CaSO4.2H2O:98% )1369၁၃.၁၁.၂၀၂၂Gypsum
824Nawarat Myay Co.,Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ စီအေပလပ်(စ်) ( CA Plus )2Kg, 1Kg,
500g, 100g
( N : 17%, CaO : 31% )1370၁၃.၁၁.၂၀၂၂Foliar
825Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး) (15-5-20)50 kg(N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 20%) 1371၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
826Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး)
( 15-5-24-5MgO+4S )
50 kg(N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 24%, MgO : 5%, S : 4%) 1372၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
827Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.အထွက်တိုးနိုက်ထရိုဂျင်မြေသြဇာ (ဆင်ပျံ)
Ammonium Chloride
40kg,50 Kg(N:25% MIN)1373၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
828Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.သီးနှံအထွက်တိုးနိုက်ထရိုဂျင်မြေသြဇာ (ဒေါင်းမင်း) 50 Kg N:30%1374၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
829Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.အထွက်တိုးနိုက်ထရိုဂျင်မြေသြဇာ (ဆင်ပျံ)50 kg( N : 30%)1375၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
830Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Urea Ammonium Sulphate Fertilizer (ဒေါင်းမင်း) 25Kg, 40Kg,
50kg
( N : 28%, S : 17% )1376၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
831Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( ဆင်ပျံ) (20-5-10+16S)50 kg(N : 20%, P2O5 : 5%, K2O : 10%, S:16% )1377၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
832Aicorp (Myanmar)Co., Ltd.ကျူပရိုတက်ရွက်ဖျန်းဆေးရည်1000cc, 500cc,
100cc
(N:8.589%, S:8.04%, Cu:1.64%)1378၁၃.၁၁.၂၀၂၂Foliar
833Yara Myanmar Ltd.Compound Fertilizer ( 15-9-20 )
( YaraMila® WINNER® )
50 kg(Total N : 15%,Nitrate-N(NO3) : 6.7%,Ammonium-N(NH+4) : 8.3%, P2O5:9%,K2O:20%,MgO:1.3%,S:3.4%,B : 0.012%, Mn : 0.016%,
Zn : 0.016% )
1379၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
834Yara Myanmar Ltd.Urea Ferilizer ( YaraVera® ) ( ယာရာဗဲရာ® )50 Kg(N : 46%) 1380၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
835Yara Myanmar Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15)
( Yara Mila ® Unik ® )
50Kg(Total N : 15%,Nitrate N(NO3-) : 6.5%, Ammonium
N(NH
4+) : 8.5%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)
1381၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
836Agro King Group Co., Ltd.အသီးအပွင့်အားကောင်းရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (တောင်သူလက်စွဲ) 1 Liter(K2O:8%, Ca:11%, B:0.17%)1383၁၃.၁၁.၂၀၂၂Foliar
837Luckyရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
Luckyရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ500g( N : 30.18%, B : 2.08% )1384၁၃.၁၁.၂၀၂၂Foliar
838Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (မာရသွန် သီးပွင့်ကောင်း) (50 40, 25)
kg
( N : 15%, P2O5 : 30%, K2O : 7% )1385၃.၃.၂၀၂၃Compound
839Agriculture Technology Myanmar Co.,Ltd.တောင်သူရွှေခေတ် ဂျစ်ပဆန် ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ25 Kg( Ca: 23%, Mg : 3%,S: 14%)1386၃.၃.၂၀၂၃Gypsum
840Inlay Treasure Trading
Co., Ltd.
သီးနှံစုံအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေပါဝါ) (5, 2.5, 1) kg,
500 g
(N : 30%, P2O5 : 12%, K2O : 12% )1387၃.၃.၂၀၂၃Foliar
841Inlay Treasure Trading
Co., Ltd.
သီးနှံစုံအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေတုံး) 500 cc(N > 19%, P2O5 > 5%, K2O > 3%) 1388၃.၃.၂၀၂၃Foliar
842Inlay Treasure Trading
Co., Ltd.
အသီးအပွင့် အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ပါဝါပလပ်) (5, 2.5, 1) kg,
500 g
(P2O5 : 52%, K2O : 34%) 1389၃.၃.၂၀၂၃Foliar
843Inlay Treasure Trading
Co., Ltd.
အသီးအပွင့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ကြယ်နီ) (5000, 2000,
1000, 500) cc
(N : 2%, P2O5 : 10%, K2O : 7%) 1390၃.၃.၂၀၂၃Foliar
844Inlay Treasure Trading
Co., Ltd.
အစွမ်းထက်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ကေသုံးလုံး) (5, 2.5, 1) kg,
500 g
(P2O5 : 40%, K2O : 40%) 1391၃.၃.၂၀၂၃Foliar
845Inlay Treasure Trading
Co., Ltd.
ပဲမျိုးစုံအထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ(ရတနာဝင်း-၁)(5000 ,2000, 1000,500 )cc(Rare Earth Chelate Compound :6%,N: 2%, P2O5: 9%,
K
2O: 6%, penetrant: 5%, Amino Acid: 13%)
1392၃.၃.၂၀၂၃Foliar
846Inlay Treasure Trading
Co., Ltd.
ပဲမျိုးစုံအထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ(ရတနာဝင်း-၂)(5000 ,2000, 1000,500 )cc(Rare Earth Chelate Compound :6%,N: 25%, P2O5: 5%)1393၃.၃.၂၀၂၃Foliar
847CPP Fertilizer Co.,Ltd.Bulk Blend Fertilizer (စီပီ.ဆင်ဖြူတော်)50 Kg(N : 12%, P2O5 : 24 %, K2O : 12% )1394၃.၃.၂၀၂၃Compound
848CPP Fertilizer Co.,Ltd.တီစူပါဓာတ်မြေဩဇာ(စီပီ ဆင်ဖြူတော်)
(0-46-0)
50 Kg(P2O5: 46%)1395၃.၃.၂၀၂၃Phosphate
849Yara Myanmar Ltd.Compound Fertilizer ( 12-11-18 )
( YaraMila® COMPLEX® )
50 kg(Total N : 12%,Nitrate-N(NO3) : 5%, Ammonium-N(NH+4) : 7%,
P
2O5 : 11%,K2O : 18%,MgO : 2%,S : 7.6%,B : 0.012%,Fe : 0.16%,
Mn : 0.016%,Zn : 0.016% )
1396၃.၃.၂၀၂၃Compound
850Yara Myanmar Ltd.Calcium Nitrate Fertilizer
(YaraLiva® NITRABOR® )
50 kg(Total N : 15.4%, Nitrate-N(NO3) : 14.1%,
Ammonium-N (NH
+4) : 1.3%, CaO : 25.6%, B : 0.25%)
1397၃.၃.၂၀၂၃Other
851Yara Myanmar Ltd.Compound Fertilizer ( 15-15-15 )
( YaraMila® TRISTAR® )
50 kg(Total N : 15%, Nitrate-N(NO3) : 6.5%,
Ammonium-N(NH
+4) : 8.5%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )
1398၃.၃.၂၀၂၃Compound
852ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဂျစ်(ပ်)ဆမ်မြေသြဇာ (ရွှေပွား/Shwe Pwar)25 kg(CaSO4 ≥ 98%, Ca ≥ 24%,S ≥ 18% )1400၃.၃.၂၀၂၃Gypsum
853​လေးကေ့ကော်ဘိုကာရှီ
သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်း
လေးကေ့ကော်(ဘိုကာရှီသဘာဝမြေသြဇာ)(25, 2) Kg( N:1.5%, P2O5 :0.25%, K2O : 1.61%,Ca:3.04%,Mg:1.06%, S:3.68%,OM:37.88% (C:N=14.55)1401၃.၃.၂၀၂၃Organic
854Aventine Limited.Compound Fertilizer (အာမို) (9-25-25)50 kg(N : 9%, P2O5 : 25%, K2O : 25%) 1402၃.၃.၂၀၂၃Compound
855Aventine Limited.Compound Fertilizer (အာမို) (စံချိန်သစ်)
(NPK 18-4-5)
50 kg(N : 18%, P2O5 : 4%, K2O : 5%, S : 15 % )1403၃.၃.၂၀၂၃Compound
856Aventine Limited.ချန်ပီယံအဆင့်မြင့် ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ (Eagle) (15-15-15+7S)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7 % )1404၃.၃.၂၀၂၃Compound
857Aventine Limited.ပုလဲအလုံးကြီးမြေသြဇာ (Eagle)50 kg( N : 46% ) 1405၃.၃.၂၀၂၃Urea
858Aventine Limited.ယူရီးယား ပုလဲအလုံးကြီးမြေသြဇာ (အာမို)50 kg( N : 46% ) 1406၃.၃.၂၀၂၃Urea
859Aventine Limited.Compound Fertilizer (အာမို) 16-8-8+12S) (အာမို)50 kg( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8%, S : 12% )1407၃.၃.၂၀၂၃Compound
860Shu San Industry Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (MOP) (Granular) (စုစံ/ Su San)50 Kg(K2O: 60%)1408၃.၃.၂၀၂၃Potash
861Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ဆာလ်ဖာဆေးပုလဲမြေသြဇာ (ကြာစိမ်း)50 Kg(N:30%, S:14%, MgO:600 ppm)1409၃.၃.၂၀၂၃Nitrogen
862Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Mono/မိုနို)50 Kg(N:16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S:4%, MgO : 0.15%,
Zn : 400 ppm, B : 400 ppm)
1410၃.၃.၂၀၂၃Compound
863Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Mono/မိုနို)50 Kg(N:15%, P2O5 : 8%, K2O : 8%, S:4%, MgO : 0.15%,
Zn : 400 ppm, B : 400 ppm)
1411၃.၃.၂၀၂၃Compound
864Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Mono/မိုနို)50 Kg(N:15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S:10%, MgO : 0.15%,
Zn : 400 ppm, B : 400 ppm)
1412၃.၃.၂၀၂၃Compound
865Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ဆာလ်ဖာဆေးပုလဲမြေသြဇာ (ပင်စိမ်း)50 Kg(N:30%, S:14%, MgO:600 ppm)1413၃.၃.၂၀၂၃Nitrogen
866Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ယူရီးယား ဓာတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး) (40, 25) kg(N : 46%) 1414၃.၃.၂၀၂၃Urea
867Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Urea Ammonium Sulphate Fertilizer
ဆေးပုလဲဓာတ်မြေဩဇာ(ဆင်ပျံ)
(50, 40) Kg(N: 27%, S: 18%)1415၃.၃.၂၀၂၃Nitrogen
868Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.သီးနှံအထွက်တိုးနိုက်နိုဂျင်မြေဩဇာ (ပုလဲမင်း)(50, 40) Kg( N: 28%, S: 17%, Amino Acid: 0.3% )1416၃.၃.၂၀၂၃Nitrogen
869Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (ဒေါင်းမင်း) (20-5-10)(50, 40) Kg(N : 20%, P2O5 : 5 %, K2O : 10% )1417၃.၃.၂၀၂၃Compound
870Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Top One အထွက်တိုးမြေဩဇာ (50, 40) Kg(N : 25%, Amino Acid : 0.2%)1418၃.၃.၂၀၂၃Nitrogen
871Aung Myay Tine Co.,Ltdဂျစ်ပဆမ်ကျောက်မှုန့်မြေဩဇာ
(အောင်မြေတိုင်း/A.M.T)
25 Kg(Ca:23%, S:17%, Gypsum:97%)1419၃.၃.၂၀၂၃Gypsum
872Royal Aung Chan Industries Co., Ltdဟာမိုနီသီးနှံစုံသုံးဂျစ်(ပ်)ဆပ် ဓာတ်မြေသြဇာ 25 kg( Ca : 23%, S:18%, Moisture :1% )1420၃.၃.၂၀၂၃Gypsum
873Royal Aung Chan Industries Co., Ltdဂျစ်(ပ်)ဆပ် ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ(အာမို)25 kg(Ca:23%, S:18%, Moisture :1% )1421၃.၃.၂၀၂၃Gypsum
874Royal Aung Chan Industries Co., Ltdရိုင်ရယ်ဂျစ်ပ်ဆပ် ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ(Eagle)25 kg( CaSO4 2H2O: 96%, Ca:23%, S:18% )1422၃.၃.၂၀၂၃Gypsum
875Great Momentum International Trading Co.,LtdPrilled Urea Fertilizer (GMI)50 Kg( N: 46% )1423၃.၃.၂၀၂၃Urea
876Great Momentum International Trading Co.,Ltd Granular Urea Fertilizer (GMI)50 Kg( N: 46% )1424၃.၃.၂၀၂၃Urea
877Agri First Co., Ltd.NPK Fertilizer (Super Yamar)
(15-15-10 + 2MgO + 11.7S)
50 Kg( N:15%, P2O5 :15%, K2O : 10%,MgO :2%, S:11.7%)1425၃.၃.၂၀၂၃Compound
878Agri First Co., Ltd.Urea Fertilizer (ယုန်)50 Kg( N: 46% )1426၃.၃.၂၀၂၃Urea
879Agri First Co., Ltd.Nitrogen Fertilizer (Kujaku) (စိမ်းစို )50 Kg( N:30%, MgO : 2.4%, S :13% )1427၃.၃.၂၀၂၃Nitrogen
880Agri First Co., Ltd.NPK Fertilizer
(Kujaku 15-5-25+ 1MgO + 7.5S)
50 Kg( N:15%, P2O5 :5%, K2O : 25%,MgO :1%,S: 7.5%)1428၃.၃.၂၀၂၃Compound
881Agri First Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Nagar Min )50 Kg( N: 46% )1429၃.၃.၂၀၂၃Urea
882Uni Crop Co., Ltd.နိုက်ထရိုဂျင်မြေသြဇာ(ပင်သန်မိုးသီး) (တက်တိုး)50 Kg( N: 40%, CaO : 3.8%, S : 2.2% )1430၃.၃.၂၀၂၃Nitrogen
883Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyComplex Fertilizer ENTEC(R) (20+10+10(+3S)) ( 50, 25 ) kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, S : 3% )1431၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
884Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyComplex Fertilizer ENTEC(R) (12+12+17(+2+8)) ( 50, 25 ) kg( N : 12%, P2O5 : 12%, K2O : 17%, Mg : 2%, S : 8% )1432၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
885Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyComplex Fertilizer ENTEC(R) (13+10+20(+3S))( 50, 25 ) kg( N : 13%, P2O5 : 10%, K2O : 20%, S : 3% )1433၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
886Agri First Co., Ltd.NPK Fertilizer (Shwe Phyu)
(10-5-25+2.5MgO+10.8S)
50 kg(N:10%,P2O5:5%, K2O :25%,MgO:2.5%,S:10.8%)1434၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
887Agri First Co., Ltd.Compact Compound Fertilizer (IMPETUS)
(12-12-17 +2MgO )
( 50, 25 ) kg( N : 12%, P2O5 : 12%, K2O : 17%, MgO : 2% )1435၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
888Agri First Co., Ltd.Compact Compound Fertilizer (IMPETUS)
(13-4-22 )
( 50, 25 ) kg( N : 13%, P2O5 : 4%, K2O : 22% )1436၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
889Agri First Co., Ltd.Compact Compound Fertilizer ( Impact )
(15-5-20+1MgO )
( 50, 25 ) kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 20%, MgO : 1% )1437၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
890Agri First Co., Ltd.Compact Compound Fertilizer ( Impact )
(16-16-16 )
( 50, 25 ) kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )1438၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
891Agri First Co., Ltd.Urea Fertilizer (ပုလဲဘုရင်)50Kg(N : 46% )1439၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
892Agri First Co., Ltd.Urea Fertilizer (Kujakuplus)( 50, 25 ) kg(N : 46% )1440၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
893Shu San Industry Co., Ltd.Nitrogen Fertilizer ( Su San/ချက်ချင်းစိမ်း)50 kg(N : 30%, S : 12% )1441၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
894Shu San Industry Co., Ltd.Compound Fertilizer ( စုစံ/ Su San )
(15:6:18+8S 3800ppm Mg )
50 kg(N : 15%, P2O5 : 6%, K2O : 18%, S: 8%, Mg≤ 3800ppm)1442၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
895Shu San Industry Co., Ltd.Compound Fertilizer ( စုစံ/ Su San) (15:15:15+7S+TE)50 kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S: 7%, Zn ≤ 0.04832%, B ≤ 0.0203% )1443၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
896Shu San Industry Co., Ltd.Compound Fertilizer(စုစံ/ SU SAN) (15:5:7+12S+Amino Acid)50 kg(N:15%, P2O5:5%, K2O:7%,S:12%, Amino Acid ≤ 0.08%)1444၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
897
Farm Link Co., Ltd.
ဂျစ်ပ်ဆမ်မြေသြဇာမှုန့် ( Revive/ရီဗိုက် )25 kg(Ca : 24%, S : 17% )1445၁၈.၆.၂၀၂၃Gypsum
898Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
မျိုးစေ့လူးနယ်ဆေး (ရွှေခြင်္သေ့ )(250, 100)g(N : 2.5%,P2O5 : 1.5%,K2O : 2.5%, CaO : 1.5%, MgO : 2.5%,S : 6% )1446၁၈.၆.၂၀၂၃Other
899Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
ဂျစ်ပ်ဆမ်မြေသြဇာမှုန့် (Terrafix/တာရာဖစ်)25 Kg(Ca : 24%, S : 17% )1447၁၈.၆.၂၀၂၃Gypsum
900Pyi Thu Dana Co., Ltd.ဒိုလိုမိုက်သဘာဝကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ (ပွင့်သစ်တိုး)50 Kg( Ca : 23%, Mg : 11%, Si : 4% )1448၁၈.၆.၂၀၂၃Gypsum
901Uni Crop Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (နဂါးမင်း) (15:15:15+9S)(50, 40, 25) Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S:9% )1449၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
902Uni Crop Co., Ltd.နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်မြေသြဇာ(ဒေါင်းမင်း-ပင်ထွား) (50, 40, 25)Kg( N : 41%, CaO : 3%, S : 2% )1450၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
903Uni Crop Co., Ltd.Urea Ammonium Sulphate Fertilizer (နဂါးမင်း )(50, 40, 25) Kg( N : 27%, S : 18% )1451၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
904Selective Star Agribusiness
Co., Ltd.
သဘာဝမြေသြဇာ (Golden Arrow’s Power )25 Kg(N : 2.17%, P2O5 : 2.6%, K2O : 0.24%, Ca : 4.72%, Mg: 0.24%, S : 5.3%,
OM : 67.898%, C:N–18.15 )
1452၁၈.၆.၂၀၂၃Organic
905King Mineral Co., Ltd.သဘာဝဂျစ်ပဆမ်မြေသြဇာ(ကျွဲသုံးကောင်)25Kg(Ca:24%, S:17%, CaSO4. 2H2O : 98%)1453၁၈.၆.၂၀၂၃Gypsum
906Evogro Co., Ltd.အီဗို ဂျစ်ပဆမ်မြေသြဇာအမှုန့်(25, 25, 10, 5, 3) kg( Ca:23%,S:17%,CaSO4.2H2O:94% )1454၁၈.၆.၂၀၂၃Gypsum
907Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Blended Compound Fertilizer (ကောမက်စွမ်းအား)(40, 35, 30, 25)kg( N:15%, P2O5:30%, K2O :7%)1455၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
908Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ကောမက်ဂျစ်ပဆမ်မြေသြဇာအမှုန့်(25, 15,10, 5, 3) kg( Ca : 23%, S : 17%, CaSO4.2H2O : 94% )1456၁၈.၆.၂၀၂၃Gypsum
909Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက်သီးစုံ ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ( 50, 40, 30,25) kg( N:18%, P2O5:10%, K2O:5% )1457၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
910Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Compound Fertilizer (ကောမက်ပရီမိုလိုက်)(50,40,30,25,
5) Kg
( N : 16%,P2O5:16%,K2O:16%,CaO:40000pm,S:1000ppm,MgO:1000ppm,
Fe:1000ppm, Cu:20ppm, Zn : 10ppm, B : 10ppm )
1458၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
911Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.Nitrogen Fertilizer
(Marathon M 45/မာရသွန် အမ်ဖိုတီဖိုက် )
(50,40,25) Kg( N : 33%, S : 12% )1459၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
912Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ကောင်းသုခဂျစ်ပ်ဆမ်
( Ca:23%,S:17%,CaSO4.2H2O:94% )
(25,15,10,5,
3)kg
( Ca:23%,S:17%,CaSO4.2H2O:94% )1460၁၈.၆.၂၀၂၃Gypsum
913Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဓနတိုး(၁)ပဲအမျိုးမျိုးအထွက်တိုးမြှင့်ရွက်ဖျန်း
ဓာတ်မြေသြဇာ
500 cc( N : 3.0%w/v,P2O5 : 6.0%w/v, B:250ppm,Mg : 1250ppm,Mn:1250ppm,
Mo : 6500ppm, Zn : 3500 ppm)
1461၁၈.၆.၂၀၂၃Foliar
914Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဓနတိုး(၂)ပဲအမျိုးမျိုးအပင်သန်ကြီးထွားရွက်ဖျန်း
ဓာတ်မြေသြဇာ
500 cc(N : 16.1% w/v)1462၁၈.၆.၂၀၂၃Foliar
915Wi Sar Ra International Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးမြေခံကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(အာသီသ)25 kg( N : 15%, P2O5 : 20%, K2O : 15% )1463၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
916Wi Sar Ra International Co., Ltd.​မော်နီတာ ဂျစ်ပဆမ်ကျောက်မှုန့်(25, 15,10, 5, 3) kg(Ca:23%,S:17%,CaSO4.2H2O:94% )1464၁၈.၆.၂၀၂၃Gypsum
917Myanma Awba Group Co., Ltd.( TEMPO ) တင်ပိုရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( 5, 1 )Ltr(Amino acid:40%,N:5168ppm,Mg:4430ppm,S:17300ppm,Mn:4528ppm,
B:63ppm, Mo:115ppm, Cu:3545ppm, Zn:2170ppm, Na:1148ppm)
1465၁၈.၆.၂၀၂၃Foliar
918Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်ငွေမိုးအပင်သန်ရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာ
( N : 16.1% w/v )
500 cc( N : 16.1% w/v )1466၁၈.၆.၂၀၂၃Foliar
919Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်ရွှေမိုးအထွက်တိုးရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာ500 cc(N:3.0%w/v, P2O5:6.0%w/v, B:250ppm, Mg:1250ppm, Mn:1250ppm,
Mo:6500ppm,Zn:3500ppm)
1467၁၈.၆.၂၀၂၃Foliar
920Aventine Limited.အမိုနီယမ်ဆာလဖိတ်(အာမိုဓာတ်ဆား) (Red)50 Kg( N : 21%, S : 24% )1468၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
921Aventine Limited.အမိုနီယမ်ဆာလဖိတ်(အာမိုဓာတ်ဆား) (Blue)50 Kg( N : 21%, S : 24% )1469၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
922Aventine Limited.Compound Fertilizer ( NPK 10-10-5) (အာမိုအစိမ်းကြား)50 kg(N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )1470၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
923Aventine Limited.အာမို(၁)ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်(NPK-21:11:21+ME)(1)Kg,
(500,250,100) g
(N : 21%, P2O5 : 11%, K2O : 21%, MgO : 2%,Fe : 1000ppm,Mn : 500ppm,
B : 200ppm, Zn:150ppm, Cu:110ppm,Mo : 70ppm )
1471၁၈.၆.၂၀၂၃Foliar
924Aventine Limited.အာမို(၂)ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်(NPK-15:15:30+ME)(1)Kg,
(500,250,100) g
(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 30%, Fe : 1000ppm, Mn:1500ppm,
B : 200ppm, Zn:150ppm, Cu:110ppm, Mo : 70ppm )
1472၁၈.၆.၂၀၂၃Foliar
925Aventine Limited.အီးဂဲလ်ဘဲလင့်စ်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့်(19:19:19)(1)Kg,
(500, 250,100) g
(N : 19%, P2O5 : 19%, K2O : 19% )1473၁၈.၆.၂၀၂၃Foliar
926Aventine Limited.အီးဂဲလ်ဟိုက်စပိဒ်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့်1 Kg,
(500,250,100)g
(N : 13%, P2O5 : 7%, K2O : 21%, CaO : 8% )1474၁၈.၆.၂၀၂၃Foliar
927Aventine Limited.Compound Fertilizer ( Armo 19-9-19 )50 kg( N : 19%, P2O5 : 9%, K2O : 19% )1475၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
928Aventine Limited.Muriate of Potash (KCL)
White Potash (Granular Fertilizer ) (အာမို)
50 kg ( K2O : 60% )1476၁၈.၆.၂၀၂၃Potash
929Aventine Limited.ဂျစ်ပဆမ်ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ (အာမို )(50,25) Kg( Ca:23%,S:18%,CaSO4.2H2O:95% )1477၁၈.၆.၂၀၂၃Gypsum
930Aventine Limited.ဟာမိုနီသီးနှံစုံသုံးဂျစ်ပ်ဆမ်ဓာတ်မြေသြဇာ( Eagale )(50,25) Kg( Ca : 23%, S : 18% )1478၁၈.၆.၂၀၂၃Gypsum
931Aventine Limited.အာမိုစပါးအထူး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့် ( NPK 13:3:43)1 Kg,
(500,250,100)g
( N : 13%, P2O5 : 3%, K2O : 43% )1479၁၈.၆.၂၀၂၃Foliar
932Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.သီးနှံအထွက်တိုးနိုက်ထရိုဂျင်မြေသြဇာ(ပုလဲသာ)(50, 40 )Kg(N : 30%, Amino Acid : 0.3% )1480၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
933ဖူးမားသဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(ဖူးမား)40 kg( N : 4%, P2O5 : 8%, K2O : 15%, Ca : 2.4%, Mg : 1.1%, S:2.5%, B:0.02%,
Fe:0.24%, Mn:0.02%, Zn:0.3%, Cu:0.003%, OM:30.03% )
1481၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
934ကြည်ကြည်ဝင်း အရိုးဝဲလုပ်ငန်းသဘာဝအရိုးမှုန့်မြေသြဇာ(30,15) kg(N:4%, P2O5 :15.5%, K2O:0.05%)1482၁၈.၆.၂၀၂၃Organic
935ဦးဖေအောင်အရိုးဝဲလုပ်ငန်းအရိုးမှုန့်သဘာဝမြေသြဇာ(ရွှေလမင်း)15 kg(N:4%,P2O5:15.5%, K2O :0.05%)1483၁၈.၆.၂၀၂၃Organic
936Thuta Thukha Co., Ltd ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (15:10:10+4MgO) (ဇာမဏီ)50 kg(N:15%, P2O5 :10% ,K2O:10%,MgO:4%)1484၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
937Thuta Thukha Co., Ltd ဂျစ်ပ်ဆမ်မြေသြဇာ (ဇာမဏီ)25 kg(Ca :23%, S:18%)1485၁၈.၆.၂၀၂၃Gypsum
938Gyi San Agri Co., Ltd.တိုင်းဟိသဘာဝကြက်ချေးဇီဝမြေသြဇာ(25, 15,12) Kg(Bacillus megaterium, Yeast, Bacillus subtilis, Solubilizing bacteria : 2x108CFU/ml, N:1.75%, P2O5:10.75%,K2O:2.88%,Cu:0.0014%,Zn:0.047%,
OM : 51.645%, C:N : 17.11 )
1486၁၈.၆.၂၀၂၃Organic
939Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ (ဒေါင်း)
(N : 46% )
50 Kg (N : 46% )1487၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
940​အောင်တံခွန်သဘာဝမြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ(အောင်တံခွန်)50 kg(N:2.6%,P2O5:1.7%, K2O :3.8%,Ca:8.8%,Mg:2.4%,Zn:0.05%, OM:25% )1488၁၈.၆.၂၀၂၃Organic
941Eco Life Co., Ltd.ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ( Rose ) (အိတ်ခွံအနီ)50 kg( N : 46% )1489၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
942Eco Life Co., Ltd.ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ( Rose ) (အိတ်ခွံအပြာ)50 kg( N : 46% )1490၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
943Great Unity Co., Ltd.အထွက်တိုးအော်ဂဲနစ်မြေသြဇာ
(Myanmar Golden Passion)
40 kg(N≥1%, P2O5≥ 2.5% ,K2O≥1%, OM≥35%)1491၁၈.၆.၂၀၂၃Organic
944Great Unity Co., Ltd.အထွက်တိုးအော်ဂဲနစ်မြေသြဇာ
(Myanmar Golden Passion)
40 kg(N≥1.5%, P2O5≥ 2% ,K2O≥1%, OM≥ 45%)1492၁၈.၆.၂၀၂၃Organic
945Shan Maw Myae Trading
Co., Ltd.
Fuji Power Natural Fertilizer ( 50,25) kg( N : 3.045%,P2O5 : 3.78%,K2O : 3.83%, Ca : 13.63%, OM : 52.57%,
Moisture : 21.121% )
1493၁၈.၆.၂၀၂၃Organic
946Aung Myay Tine Co.,Ltdမြေပြင်အထွက်တိုးဂျစ်ပဆမ်မြေဩဇာအမှုန့်
(တိုးလယ်ယာ)
25 kg( Ca:23%, S:17%, Gypsum:97% )1494၁၈.၆.၂၀၂၃Gypsum
947Lady Myint & Sons Industrial Co., Ltd.ဂျစ်ပဆမ်မြေဩဇာအမှုန့်(ရွှေပါဝါ)
( Gypsum:98%, Ca:23%, S: 17% )
25 kg( Gypsum:98%, Ca:23%, S: 17% )1495၁၈.၆.၂၀၂၃Gypsum
948Lady Myint & Sons Industrial Co., Ltd.ဂျစ်ပဆမ်မြေဩဇာအမှုန့်(Gypsum) (Yoon Yoon)
( Gypsum:98%, Ca:23%, S: 17% )
25 kg( Gypsum:98%, Ca:23%, S: 17% )1496၁၈.၆.၂၀၂၃Gypsum
949ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဂျစ်(ပ်)ဆမ်သဘာဝကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ(ရွှေထီး)25 kg(Ca:23%, S:18%, CaSO4. H2O : 97%)1497၁၈.၆.၂၀၂၃Gypsum
950ICP Shwe Me Fertilizer
Co., Ltd.
ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ (စွန်တံဆိပ်)50 Kg(N : 46%, Biuret : 1% )1498၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
951ICP Shwe Me Fertilizer
Co., Ltd.
ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ (ကျားတံဆိပ်)50 Kg(N : 46%, Biuret : 1% )1499၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
952ICP Shwe Me Fertilizer
Co., Ltd.
ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ (မိကျောင်းတံဆိပ်)50 Kg(N : 46%, Biuret : 1% )1500၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
953ICP Shwe Me Fertilizer
Co., Ltd.
ပိုတက်(ရှ်)ဓာတ်မြေသြဇာ (မြင်းပျံ)(0-0-60)50 kg(K2O:60%)1501၁၈.၆.၂၀၂၃Potash
954ICP Shwe Me Fertilizer
Co., Ltd.
ပိုတက်(ရှ်)ဓာတ်မြေသြဇာ (အိုင်စီပီတံဆိပ်)(0-0-60)50 kg(K2O:60%)1502၁၈.၆.၂၀၂၃Potash
955Good Brother ( Chemical )
Co., Ltd.
Urea Fertilizer (2.00-4.75 mm)(GBS)50 kg( N:46% )1503၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
956Good Brother ( Chemical )
Co., Ltd.
Muriate of Potash(MOP)(Brand:GBS)50 kg( K2O ≥60% ) 1504၁၈.၆.၂၀၂၃Potash
957GF"စိမ်းမြန်မာဂရု"စိုက်ပျိုးရေး
သုံး ပစ္စည်းနှင့်မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ငန်း
သီးနှံအထွက်တိုးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( GF-14)500 cc(N : 11%, P2O5 : 8%, K2O : 6%)1505၁၈.၆.၂၀၂၃Foliar
958United Nilar Agribusiness
Co., Ltd.
ဘိုင်အိုမြေဩဇာ (Maxgro/မက်စ်ဂရို) 25 kg( N : 1.5%, P2O5 : 1.9%, K2O : 4.5%, Ca : 8 %, S : 5.5 %,
Microbe (Bacillus Subtillics) : 1.4 x 10
9 CFU/ml )
1506၁၈.၆.၂၀၂၃Bio
959Agri First Co., Ltd.အထွက်တိုးမြေသြဇာ(ယုန်)
(20-0-12+3.9MgO+12.4S)
50 kgN:20%,K2O:12%,MgO:3.9%,S:12.4%1507၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
960Agri First Co., Ltd.နိုက်ထရိုဂျင်မြေသြဇာ(ပင်စိမ်း)50 kgN:25%,MgO:5.3%,S:15%1508၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
961Agri First Co., Ltd.နိုက်ထရိုဂျင်မြေသြဇာ(ရွှေဟင်္သာ)50 kgN:27%,MgO:3.5%,S:15%1509၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
962Agri First Co., Ltd.သီးနှံအထွက်တိုးမြေသြဇာ(ရွှေဟင်္သာ)
(10-15-15+6.2MgO+8.8S)
50 kgN:10%,P2O5:.15%,K2O:15%,MgO:6.2%,S:8.8%1510၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
963Agri First Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (ယုန်) 50 kgK2O:60%1511၁၇.၁၁.၂၀၂၃Potash
964Agri First Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (NAGAR MIN/နဂါးမင်း)50 kgK2O:60%1512၁၇.၁၁.၂၀၂၃Potash
965Agri First Co., Ltd.နိုက်ထရိုဂျင်မြေဩဇာ (ရွှေဟင်္သာ)50 kgN : 30%, MgO : 2.4 %, S : 13 %1513၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
966Anawrahta Production Co., Ltd.တိုမက်ခရမ်းရောင်ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည်500 ccN : 3%, P2O5 : 16%, K2O : 3%1514၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
967Anawrahta Production Co., Ltd.နှမ်းအထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည်500 ccN : 6%, P2O5 : 3%, K2O : 4%, S:4%, Zn:2%1515၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
968Anawrahta Production Co., Ltd.မြေပဲအထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည်500 ccN : 3%, P2O5 : 8%, K2O : 3%, Mg:0.58%, Ca:0.24%, S:1%,
B:0.3%, Zn:0.59%
1516၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
969Anawrahta Production Co., Ltd.ပဲမျိုးစုံအထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည်500 ccN : 3%, P2O5 : 6%, K2O : 4%, Mg:0.68%, S:1%, B:0.3%1517၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
970Anawrahta Production Co., Ltd.ကြက်သွန်အထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာဥထွားဆေးရည်500 ccN : 13%, P2O5 : 0.688%, K2O : 3%, Mg:0.78%,S:1%, Zn:0.468%1518၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
971Aventine Limited.အာမိုဇင့်မြေသြဇာ3 lb,
25 kg, 50 kg
Zn:22%, S:11%1519၁၇.၁၁.၂၀၂၃Other
972Aventine Limited.ဆီလီကာဓာတ်မြေဩဇာ20 kg, 50 kgSiO2:25%, CaO:35%, MgO:2%1520၁၇.၁၁.၂၀၂၃Other
973Aventine Limited.အာမိုဆီထွက်သီးနှံအထူး၊ ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာမှုန့်
(16-8-34+MgO+ME)
1 kg, 500 g,
250 g, 100 g
N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 34%, MgO : 0.1% + ME 1521၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
974Aventine Limited.Urea Fertilizer (Kala Oak)50 kgN:46%1522၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
975Aventine Limited.အာမိုခရက်(ဩဂဲနစ်ကြက်ချေးမြေဩဇာတောင့်)(5,10,15,25,50)
kg
N : 3%, P2O5 : 3%, K2O : 2%, Ca : 12%, Zn : 300ppm,
OM : 70%
1523၁၇.၁၁.၂၀၂၃Organic
976Ayerwin Trading Co.,Ltdနိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်မြေသြဇာ (Super Top)25 kgN:45%, K2O:1%, B:2000ppm, Zn:800ppm1524၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
977Best Bull Agriculture Technology Co.,LtdUrea Fertilizer (Sit Thu Gyi)50 kgN:46%1525၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
978Best Bull Agriculture Technology Co.,LtdAmmonium Sulphate (Best Bull)50 kgN:21%, S:24%1526၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
979Best Bull Agriculture Technology Co.,LtdPrilled Urea (Sit Thu Gyi)50 kgN:46%1527၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
980Best Bull Agriculture Technology Co.,LtdAmmonium Sulphate (Sit Thu Gyi)50 kgN:21%, S:24%1528၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
981Best Bull Agriculture Technology Co.,Ltdယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Golden Mountain/ရွှေတောင်)50kgN ≥ 46%1529၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
982Best Bull Agriculture Technology Co.,Ltdယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ(Shwe Pwar/ရွှေပွား)50 kgN≥46.4%1530၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
983Best Bull Agriculture Technology Co.,LtdGranular Urea (Bumithukha/ဘူမိသုခ)50 kgN : 46%1531၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
984Best Bull Agriculture Technology Co.,LtdAmminum Sulphate (Bumithukha/ဘူမိသုခ)50 kgN:21%,S:24%1532၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
985CPP Fertilizer Co.,Ltd.Bulk Blend fertilizer(စီပီ.ဆင်ဖြူတော်)50 kgN:15%, P2O5:10%,K2O:20%1533၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
986CPP Fertilizer Co.,Ltd.Bulk Blend fertilizer(စီပီ.ဆင်ဖြူတော်)50 kgN:20%, P2O5:12%,K2O:12%1534၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
987CPP Myat Min Agro Co.,Ltdသဘာဝမြေသြဇာ(စီပီဆင်ဖြူတော်)50 kgN ≥0.5%, P2O5≥0.5%,K2O≥0.5%,OM:20%1535၁၇.၁၁.၂၀၂၃Organic
988Golden Wax Co.,LtdUrea Fertilizer (ဖြိုးမောက်) (အိတ်ခွံ-အဝါ)50 kgN:46%1536၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
989Golden Wax Co.,LtdUrea Fertilizer (ဖြိုးမောက်) (အိတ်ခွံ-အပြာ)50 kgN:46%1537၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
990Great Momentum International Trading Co.,LtdPrilled Urea Fertilizer (GMI)50 kgN:46%1538၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
991Great Momentum International Trading Co.,LtdUrea Fertilizer (GMI)50 kgN:46%1539၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
992Great Momentum International Trading Co.,LtdGranular Urea Fertilizer (GMI)50 kgN:46%1540၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
993Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50 kgN:17%, P2O5:8%,K2O:8%1541၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
994Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50 kgN:17%, P2O5:5%,K2O:20%1542၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
995Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50 kgN:20%, P2O5:7%,K2O:11%1543၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
996Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50 kgN:25%, K2O:10%1544၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
997Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)(Blended)50 kgN:16%, P2O5:16%, K2O:16%1545၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
998Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50 kgN:15%, P2O5:13%, K2O:8%1546၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
999Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50 kgN:15%, P2O5:5%, K2O:5%1547၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1000Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50 kgN:16%, P2O5:16%, K2O:16%1548၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1001Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50 kgN:20%, P2O5:6%, K2O:10%1549၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1002Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50 kgN:18%, P2O5:6%, K2O:8%1550၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1003Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50 kgN:15%, P2O5:7%, K2O:8%1551၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1004Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50kgN:8%, P2O5:16%, K2O:8%1552၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1005Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50kgN:16%, P2O5:8%, K2O:8%1553၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1006Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို) 50kgN:15%, P2O5:15%, K2O:15%1554၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1007Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50kgN:15%, P2O5:15%,K2O:15%1555၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1008Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50kgN:12%, P2O5:8%, K2O:5%1556၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1009Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50kgN:13%, P2O5:17%, K2O:15%1557၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1010Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50kgN:10%, P2O5:12%, K2O:5%1558၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1011Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50kgN:20%, P2O5:8%, K2O:8%1559၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1012Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50kgN:16%, P2O5:16%, K2O:8%1560၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1013Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50kgN:8%, P2O5:20%, K2O:8%1561၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1014Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50kgN:20%, P2O5:9%, K2O:8%1562၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1015Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50kgN:25%, P2O5:7%, K2O:7%,S:7%1563၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1016Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50kgN:15%, P2O5:15%, K2O:15%,S:7%1564၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1017Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50kgN:20%, P2O5:8%, K2O:8%, S:7%1565၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1018Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50kgN:17%, P2O5:5%, K2O:20%, MgO:2%1566၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1019Great Unity Co., Ltd.အထွက်တိုးဩဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50kgN≥1.5%, P2O5≥2.5%, K2O≥1%, OM≥35%1567၁၇.၁၁.၂၀၂၃Organic
1020Great Unity Co., Ltd.အထွက်တိုးဩဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50kgN≥1.5%, P2O5≥2.5%, K2O≥1%, OM ≥ 45%1568၁၇.၁၁.၂၀၂၃Organic
1021Great Unity Co., Ltd.အထွက်တိုးဩဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို) 50kgNPK ≥ 5%, OM≥40%1569၁၇.၁၁.၂၀၂၃Organic
1022Great Unity Co., Ltd.အထွက်တိုးဩဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို) 50kgN≥1.5%, P2O5≥2.5%, K2O≥1%, OM≥40%1570၁၇.၁၁.၂၀၂၃Organic
1023Kaung Sane Len Co.,Ltd.Granular Blend Fertilizer(ဆင်ရိုင်း/SIN YINE)50 kg N:15%, P2O5 :15%, K2O:25%1571၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1024Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် အားကောင်း(ပဲတီစိမ်းအထူး)
အရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေသြဇာအမှုန့်
50g,1kg, 3kg, 5kg N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg : 1641 ppm,
Zn : 260 ppm, Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 22 ppm,
Cu : 274 ppm, B : 90 ppm, Inert : 47.26%
1572၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
1025Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်အားကောင်း(မတ်ပဲ)
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
1kg,3kg,
5 kg,50kg,
N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg : 1641 ppm,
Zn : 260 ppm, Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm,
Mo : 22 ppm, Cu : 274 ppm, B : 90 ppm,Inert : 47.26%
1573၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
1026Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ရွှေကောမက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(ပဲမျိုးစုံ)(20,25,30,40,
50) kg
N:11%, P2O5 :20%, K2O:20%1574၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1027Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Nitrogen Fertilizer (33-0-0+12S)
( ကောမက်ထွက်တိုး)
(25,35,40,
45,50)kg
N : 33 %, S : 12 %1575၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
1028Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Nitrogen Fertilizer (ကောမက် G-33)(25,35,40,
45,50)kg
N : 33 %, S : 12 %1576၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
1029Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Water Solule Fertilizer (ကောမက် ဖာတီဘို)
(15-15-15+TE)
(5, 25, 30,
40,50) kg
N:15%, P2O5 :15%, K2O:15%, S:8%, Fe:850 ppm, Mn:850ppm,Zn:300 ppm ,Cu:300ppm,B:80ppm1577၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1030Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Water Solule Fertilizer (ကောမက် ဖာတီဗွီ)
(15-10-20+TE)
(5,25,30,
40, 50) kg
N:15%, P2O5 :10%, K2O:20%, S:8%, Fe:900 ppm, Mn:900ppm , Zn:300 ppm,Cu:300ppm, B:100ppm1578၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1031Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Water Solule Fertilizer (ကောမက်ဖာတီဆော)
(5-5-45+TE)
(5, 25, 30,
40, 50) kg
N:5%, P2O5 :5%,K2O:45%, S:8%, Fe:700 ppm,
Mn:700ppm , Zn:250 ppm, Cu:250ppm, B:75ppm
1579၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1032Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Water Solule Fertilizer (ကောမက်ဖာတီလိုက်)
(16-9-18+TE)
(5, 25, 30,
40, 50) kg
N:16%, P2O5 :9%, K2O:18%, S:9%, Fe:300ppm, Mn:300ppm , Zn:100ppm, Cu:100ppm, B:25ppm1580၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1033Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Water Solule Fertilizer (ကောမက်ဖာတီမက်)
(13-30-15+TE)
(5,25,30,
40,50) kg
N:13%, P2O5 :30%,K2O:15%,S:3%,Fe:525ppm ,Mn:525ppm,
Zn:175 ppm ,Cu:175ppm,B:50 ppm
1581၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1034Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Water Solule Fertilizer (ကောမက်ဖာတီဘေ့စ်)
(17-10-10+TE)
(5, 25, 30,
40, 50) kg
N:17%, P2O5 :10% ,K2O:10%,S:13%,Fe:700 ppm,Mn:700ppm,Zn:250 ppm, Cu:250ppm, B:75ppm1582၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1035Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Preminum Grade Complex Fertilizer (15-15-15)
(ကောမက်ပရီမို)
(5, 25, 30,
40, 50) kg
N:15%,P2O5 :15%,K2O:15%,Fe:1000 ppm approx,
Mo:2ppm approx, MgO:0.2%approx, S:2%, CaO:4.5%approx,Mn:50ppm approx,Zn:30 ppm approx, Cu:10ppm approx
1583၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1036Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ကွန်ပလပ်ဓာတ်မြေဩဇာ(ရွှေကောမက်)
(20-10-10)
(5, 25, 30,
40, 50) kg
N:20%, P2O5 :10%, K2O:10%1584၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1037Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (မိုက်ခရိုစတား)(10, 8, 7,
5, 3) kg
N:10%, P2O5 :40%, MgO : 3%, SO3 : 11%1585၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1038Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Granular Urea Fertilizer (Comet G-46)(25, 40, 50)KgN:46%1586၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
1039Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Granular Urea (Solar)(25, 40, 50)KgN:46%1587၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
1040Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Preminum Grade Complex Fertilizer (15-15-15)
(ကောမက်ပရီမို)
(5,25,30,
40,50) kg
N:15%, P2O5 :15%, K2O:15%, Fe:1000 ppm approx,
Mo:2ppm approx, MgO:0.2%approx, S:2%, Cu:10ppm approx, Zn:30 ppm approx, Mn:50ppm approx
1588၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1041Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.အရည်အသွေးမြင့်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(ရွှေမြေယာ)
(15-15-15)
(25, 40, 50) kgN:15%, P2O5:15%,K2O:15%1589၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1042Myanma Sanpya Crop Nutrition Companyကွန်ပလက်ဓာတ်မြေဩဇာ(နိုက်ထရိုဖော့စကာ)
(15-15-15)
(2, 5,25,
40,50) kg
N:15%, P2O5 :15%, K2O:15%, MgO:0.2%, S:2%, Fe:1000ppm,Mn:50ppm, Zn:30 ppm Cu:10 ppm, Mo:2ppm1590၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1043Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Urea Ammonium Sulphate Fertilizer (ရွှေဆင်မင်း)40 kg, 50 kgN:27%, S:18%1591၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
1044Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.အထွက်တိုးနိုက်ထရိုဂျင်မြေသြဇာ(ရွှေဖားစည်)
Ammonium Chloride Fertilizer
40 kg,50 kgN:25%, Amino Acid:0.2%1592၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
1045Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.သီးနှံအထွက်တိုးနိုက်ထရိုဂျင်မြေသြဇာ(နဂါးမင်း)40kg,50kgN:21%,S:24%1593၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
1046Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Top One စပါးသီးသန့်ယူရီးယားမြေဩဇာ (ရွှေနဂါး) (25,50)kgN:46%, Amino Acid:1%1594၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
1047Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Urea Ammonium Sulphate Fertilizer (နဂါးမင်း) (40,50)kgN:27%, S:18%1595၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
1048Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd. Toe One နိုက်ထရိုဂျင်မြေဩဇာ (ရွှေနဂါး)50kg, 40kg,
25kg
N:46%, Amino Acid : 0.1% 1596၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
1049Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Swan Arr Shin)(25,40,50)kgN:46% 1597၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
1050Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Ammonium Chloride Fertilizer (နဂါးမင်း)(40,50)kgN:25%, Amino Acid:0.2%1598၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
1051Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Top One ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (ရွှေနဂါး) (အလုံးကြီး)(25,50)kgN:46%, Amino Acid:0.1%1599၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
1052Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ပွင့်သီးတင်ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (ရွှေနဂါး) (0-52-34)1kg, 600g,
60g
P2O5:52%, K2O:34%1600၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
1053Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ရွှေနဂါးမတ်ပဲ၊ ပဲတီးစိမ်းအထူး အာနိသင်မြင့်
ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (စူပါလပ်ကီးဆဲဗင်း A-1)
500ccN:3%, P2O5:13%, K2O:8%, Na:3.2%, Mo:6.5%,
Amino acid : 5%
1601၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
1054Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ရွှေနဂါးမတ်ပဲ၊ ပဲတီးစိမ်းအထူး အာနိသင်မြင့်
ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (စူပါလပ်ကီးဆဲဗင်း A-2)
500ccN : 12%1602၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
1055Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ရွှေနဂါးပဲမျိုးစုံအထူးသီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ
(Modal 6- A1 )
500ccN:2%, P2O5:15%, K2O:10%, Na:2%, Mo:3%,
Amino acid : 3%
1603၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
1056Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ရွှေနဂါးပဲမျိုးစုံအထူးသီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ
(Modal 6- A2 )
500ccN : 12%1604၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
1057Nawarat Myay Co.,Ltd.အထွက်တိုးမြှင့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည်
(နဝရတ် - မက်(စ်))
1kg,500g,250g,
50g
K2O:17%, Amino acid : 5%, OM:49%1605၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
1058Orgaworld Asia Myanmar
Co.,Ltd.
သဘာဝမြေဩဇာ 50 kgN:1%, P2O5:.1%, K2O:1%, OM:25%1606၁၇.၁၁.၂၀၂၃Organic
1059Sein Lae Thwin Co.,LtdUrea Fertilizer (ရွှေပွား) အိတ်ခွံအပြာ(25,40,50)kgN ≥ 46.4%1607၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
1060Sein Lae Thwin Co.,LtdUrea Fertilizer (ရွှေပွား) အိတ်ခွံအဝါ(25,40,50)kgN ≥ 46.4%1608၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
1061Selective Star Agribusiness
Co., Ltd.
သဘာဝမြေသြဇာ (Golden Arrow’s Power )(10,2,2,1,1)KgN : 2.17%, P2O5 : 2.6%, K2O : 0.24%, Ca : 4.72%,
Mg: 0.24%, S : 5.3%, OM : 67.898%, C:N–18.15
1609၁၇.၁၁.၂၀၂၃Organic
1062Valfert Co.,LtdGranular Urea Fertilizer (Gold Flower)50 kgN:46%1610၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
1063Valfert Co.,LtdPrilled Urea Fertilizer(Crown Flower)50KgN:46%1611၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
1064Win Organic Farm Myanmar Co., Ltd.အကျိုးပြုအဏုဇီဝ EM ပျော်ရည် (ES 100) (10 , 1) LiterLactobacillus 1×108 CFU/ml1612၁၇.၁၁.၂၀၂၃Bio
1065Yara Myanmar Ltd.Water Soluble Compound Fertilizer (13-4-25)
( YaraRega®/ယာရာရတ်ဂါ® )
(25,50)kgN:13%,(NO3-:5.3%,NH4+:7.7%),P2O5:.4%,K2O:25%, S:9%,
B:0.08%,Zn:0.08%
1613၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1066Yara Myanmar Ltd.Compound Fertilizer(GrowHow®/ဂရိုးဟောင်း)50kgN:15%,(NO3-:6.3%,NH4+:8.7%),P2O5:.15%,K2O:15%1614၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1067Yara Myanmar Ltd.Compound Fertilizer (21-7-14)
(YaraMala® ADVANCE®)
50kgN:21%, NO3- :10%, NH4+ :11%, P2O5:7%, K2O : 14%1615၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1068Yara Myanmar Ltd.Compound Fertilizer (14-14-21)
(YaraMala® GROWER ®)
50 kgN:14%,NO3- :6%,NH4+ :8%, P2O5:14%, K2O : 21%1616၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1069တို့ညီနောင်ရင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်ဩဇာမင်းသဘာဝမြေသြဇာ(A.Z.M)50kgN:2.6%, P2O5:.2.479%,K2O:1.526%,Ca:4.409%,Mg:1.215%, S:0.751%,OM:45.106%1617၁၇.၁၁.၂၀၂၃Organic
1070ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဂျစ်ပဆမ်ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ(မဟာ)25 kgCa:23%, S:17%,Mg:2%,Gypsum:98%1618၁၇.၁၁.၂၀၂၃Gypsum
1071ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဂျစ်ပဆမ်မြေသြဇာအမှုန့်(သီးကောင်း)25 kgCa:24%, S:18%, Gypsum:98%1619၁၇.၁၁.၂၀၂၃Gypsum
1072ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဂျစ်(ပ်)ဆန်ဓာတ်မြေဩဇာ(ဖိုးရွှေလ)25 kgCa:24%, S:17%1620၁၇.၁၁.၂၀၂၃Gypsum
1073ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဂျစ်ဆမ်သဘာဝကျောက်မှုန်မြေသြဇာ(လနတ်သား)25kgCa:24%, S:18%, Gypsum:97%1621၁၇.၁၁.၂၀၂၃Gypsum
1074ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဂျစ်ပဆမ်ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ(Best Bull)25kgCa:23%, S:17%, Gypsum:94%1622၁၇.၁၁.၂၀၂၃Gypsum
1075Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.အချိုးမြင့်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(ရွှေနဂါး)(25, 40, 50 Kg)( N:13%, P2O5:9%, K2O:21%, S:10% )1623၂.၉.၂၀၂၄Compound
1076Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(ရွှေနဂါး)( 50, 40, 25 Kg )(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, S:8%)1624၂.၉.၂၀၂၄Compound
1077Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (ရွှေနဂါး) (အိတ်ခွံအပြာ)( 25, 40, 50 Kg )( N:46% )1625၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1078Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (ရွှေနဂါး) (အိတ်ခွံအနီ)( 25, 40, 50 Kg )( N:46% )1626၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1079Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (နဂါးမင်း)( 50, 40, 25 Kg )(N:46%)1627၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1080Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Nitrogen Fertilizer (ကောမက် ထွက်တိုး) (50, 45, 40, 35, 25 Kg )( N : 28%, S : 16% )1628၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1081Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Nitrogen Fertilizer (ကောမက် ထွက်တိုး)(50, 45, 40, 35, 25 Kg )( N:27%, S:17% )1629၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1082Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Granular Urea (Comet G-46)(20, 15, 10,
5 Kg)
( N : 46% )1630၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1083Myanma Awba Industries Co.,Ltd.အရည်အသွေးမြင့် ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ
(Comet Hi-P)
(50, 40, 25 Kg)(N : 18%, P2O5 : 46%)1631၂.၉.၂၀၂၄Phosphate
1084Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ကွန်ပလပ်ဓာတ်မြေဩဇာ (ရွှေကောမက်)(50, 25, 15, 10,
5 Kg)
(N:20%, P2O5:10%, K2O:10%)1632၂.၉.၂၀၂၄Compound
1085Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ကောမက် ဗိုက်တာ)(50, 25, 15, 10,
5 Kg)
(N:15.5%, P2O5:15.5%, K2O:15.5%)1633၂.၉.၂၀၂၄Compound
1086Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Compound Fertilizer (ကောမက် ထွက်တိုး)(50, 40, 30, 25,
5 Kg)
(N:20%, P2O5:20%)1634၂.၉.၂၀၂၄Compound
1087Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Compound Fertilizer (ကောမက် ကြီးထွား)(50, 40, 30, 25,
5 Kg)
(N:20%, P2O5:20%)1635၂.၉.၂၀၂၄Compound
1088Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ကောမက် ဗိုက်တာ)(50, 40, 30, 25,
5 Kg)
(N:9%, P2O5:9%, K2O:9%)1636၂.၉.၂၀၂၄Compound
1089Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ကောမက် ဗိုက်တာ)(50, 40, 30, 25,
5 Kg)
(N:13%, P2O5:13%, K2O:13%)1637၂.၉.၂၀၂၄Compound
1090Evogro Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (အီဗို ပရို) (50, 40, 25,
10, 5 Kg)
(N: 15.5%, P2O5: 15.5%, K2O : 15.5%) 1638၂.၉.၂၀၂၄Compound
1091Evogro Co., Ltd.Nitrogen Fertilizer (အီဗို ပိုကောင်း) ( 50, 40, 25, 10,
5 Kg )
( N: 33%, S: 12% )1639၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1092Evogro Co., Ltd.Blended Compound Fertilizer (အီဗို အားဖြည့်)( 50, 40, 25, 10,
5 Kg )
(N: 18%, P2O5: 10%, K2O : 5%)1640၂.၉.၂၀၂၄Compound
1093Wi Sar Ra International Co., Ltd.Compound Fertilizer (ထွက်တိုးအောင်) ( 50, 40, 25, 20,
5 Kg )
N: 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%1641၂.၉.၂၀၂၄Compound
1094Wi Sar Ra International Co., Ltd.Compound Fertilizer (ဇောတိက) ( 50, 40, 25, 20,
5 Kg )
N: 20%, P2O5 : 20%1642၂.၉.၂၀၂၄Compound
1095Wi Sar Ra International Co., Ltd.Compound Fertilizer (ရတနာတိုး) ( 50, 40, 25, 20,
5 Kg )
(N : 15.5%, P2O5 : 15.5%, K2O : 15.5%) 1643၂.၉.၂၀၂၄Compound
1096Wi Sar Ra International Co., Ltd.Blended Fertilizer (ငွေတိုး) ( 50, 40, 25, 20,
5 Kg )
(N : 18%, P2O5 : 7%, K2O : 5%) 1644၂.၉.၂၀၂၄Compound
1097Wi Sar Ra International Co., Ltd.Nitrogen Fertilizer (နှင်းပုလဲ) ( 50, 40, 25, 20,
5 Kg )
(N : 33%, S : 12%) 1645၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1098Wi Sar Ra International Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ဒယ်လ်တာ) ( 50, 40, 25, 10
Kg )
(N : 9%, P2O5 : 9%, K2O : 9%) 1646၂.၉.၂၀၂၄Compound
1099Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.အရည်အသွေးမြင့်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ရွှေပင်စည်) ( 50, 40, 25 Kg )(N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%)1647၂.၉.၂၀၂၄Compound
1100Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.အရည်အသွေးမြင့်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ရွှေပင်ရွှေသီး) ( 50, 40, 25 Kg )(N : 20%, P2O5 : 20%)1648၂.၉.၂၀၂၄Compound
1101Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.အရည်အသွေးမြင့်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ရွှေအိုးကြီး) ( 50, 40, 25 Kg )(N : 15.5%, P2O5 : 15.5%, K2O : 15.5%)1649၂.၉.၂၀၂၄Compound
1102Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.အရည်အသွေးမြင့်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ရွှေပြည်တန်) ( 50, 40, 25 Kg )(N : 11%, P2O5 : 20%, K2O : 20%)1650၂.၉.၂၀၂၄Compound
1103Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.အရည်အသွေးမြင့်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ကျွဲမင်း) ( 50, 40, 25 Kg )(N : 9%, P2O5 : 9%, K2O : 9%)1651၂.၉.၂၀၂၄Compound
1104Wi Sar Ra International Co., Ltd.သီးနှံစုံကြီးထွားသီးပွင့်အထွက်တိုးမြှင့်အာဟာရ
အားဆေးရည် (ပါဝါ) (Power)
1 Ltr(N: 1.2% w/v, P2O5: 6% w/v, B: 250 ppm,
Mg: 1250ppm, Mn: 1250ppm, Mo: 6500ppm, Zn: 3500ppm)
1652၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1105Wi Sar Ra International Co., Ltd.သီးနှံစုံကြီးထွားသီးပွင့်အထွက်တိုးမြှင့်အာဟာရ
အားဆေးရည် (စူပါ) (Super)
1 Ltr(N: 16.1 % w/v)1653၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1106Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဟော်ရီဖုန် ( Horizon ) ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည်(500 cc)
(1, 5, 10, 20 Ltr)
(N : 12%, P2O5 : 8%, K2O : 6%, Fe:800 ppm, Mn:800 ppm,
Cu : 300 ppm,Zn : 300 ppm, B : 100 ppm)
1654၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1107Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဟော်ရီဖုန် ( Horizon ) ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည်(500 cc)
(1, 5, 10, 20 Ltr)
(N : 12%, P2O5 : 8%, K2O : 6%, Fe:800 ppm, Mn:800 ppm,
Cu : 300 ppm, Zn : 300 ppm, B : 100 ppm)
1655၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1108Wi Sar Ra International Co., Ltd.ရွှေတိုး(ပါဝါ) အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေဩဇာအမှုန့်500 gm(N : 25%, P2O5 : 25%, Mg : 4353 ppm, Zn : 706 ppm,
Fe : 1975 ppm, Mn : 2630 ppm, Mo : 56 ppm, Cu : 742 ppm,
B : 124 ppm, S : 9118 ppm)
1656၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1109Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်အေဖိုလန် ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ( 500 cc )
( 1 , 5 , 10 ,
20 Ltr )
(N: 12%, P2O5: 8%, K2O: 6%, Fe: 800ppm, Mn:800ppm,
Cu: 300ppm, Zn: 300ppm, B: 100ppm)
1657၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1110Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်ပီဖိုလန် ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ( 500 g ),
(1, 5 , 10,
25 Kg)
(P2O5: 51.50%, K2O: 33.5%, Fe: 100ppm, Mn: 100ppm,
Cu: 36ppm, Zn: 36ppm, B: 12ppm)
1658၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1111Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်ဘီတာ(ပဲမျိုးစုံအထူး-၁) အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာရည်1 Ltr(N:1.2%w/v, P2O5:6%w/v, B:250ppm, Mg:1250ppm, Mn:1250ppm, Mo: 6500ppm, Zn:3500 ppm)1659၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1112Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်ဘီတာ(ပဲမျိုးစုံအထူး-၂) အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာရည်1 Ltr( N:16.1% w/v )1660၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1113Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်အေဖိုလန် ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ( 500 cc )
( 1 , 5 , 10 ,
20 Ltr )
(N: 12%, P2O5: 8%, K2O: 6%, Fe: 800ppm, Mn:800ppm,
Cu: 300ppm, Zn: 300ppm, B: 100ppm)
1661၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1114Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်ပီဖိုလန် ရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေဩဇာ( 500 g ),
(1, 5 , 10,
25 Kg)
(P2O5: 51.50%, K2O: 33.5%, Fe: 100ppm, Mn: 100ppm,
Cu: 36ppm, Zn: 36ppm, B: 12ppm)
1662၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1115Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်နိုရီ Comet Nori (Liquid Seaweed Extract of Ascophyllum nodosum) ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (150, 250,
500 cc),
( 1 Ltr, 5 Ltr )
(N:4% min, K2O:6%min)1663၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1116Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေဩဇာအရည်( 3 , 5 , 10 ,
Ltr )
(N: 15%, P2O5: 7%, K2O: 5%)1664၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1117Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ပလပ်(စ်) အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေဩဇာအရည်( 3 , 5 , 10 ,
Ltr )
(N: 12%, P2O5: 7%, K2O: 12%)1665၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1118Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ခရိုမိုဆုမ်း (Chromosome)ရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေဩဇာ( 500 cc )
( 1 , 5 , 10 ,
20 Ltr )
(N: 12%, P2O5: 8%, K2O: 6%, Fe: 800ppm, Mn:800ppm,
Cu: 300ppm, Zn: 300ppm, B: 100ppm)
1666၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1119Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ရွှေပင်‌ရွှေသီး S1 မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်းအထူး ရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေဩဇာအရည်1 Ltr(N:1.2%w/v, P2O5:6%w/v, B:250ppm, Mg:1250ppm,
Mn:1250ppm, Mo: 6500ppm, Zn:3500 ppm)
1667၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1120Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ရွှေပင်‌ရွှေသီး S2 မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်းအထူး ရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေဩဇာအရည်1 Ltr( N: 16.1% w/v )1668၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1121Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ခရိုမိုဆုမ်း (Chromosome)ရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေဩဇာ( 500 cc )
( 1 , 5 , 10 ,
20 Ltr )
(N: 12%, P2O5: 8%, K2O: 6%, Fe: 800ppm, Mn:800ppm,
Cu: 300ppm, Zn: 300ppm, B: 100ppm)
1669၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1122Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyFetrilon® Combi 1 (ဖါထရီလွန်-ကွန်ဘီ)25 g (S:3.0%, Zn:1.5%, Cu:1.5%, Fe:4.0%, Mn:4.0%, MgO:3.3%, Mo:0.1%, B:0.5%)1670၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1123Aventine Limited. ဩဂဲနစ်ကြက်ချေးမြေဩဇာတောင့် ( အာမိုခရက် )(5 , 10 , 15, 25,
50 Kg )
(N: 3 %, P2O5: 2 %, K2O: 2 % ,Ca: 8 %, Zn: 300 ppm,
Organic Matter: 65 %)
1671၂.၉.၂၀၂၄Organic
1124Aventine Limited.ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာ (15-7-8 + 10 S) (အာမို)50 Kg(N: 15 %, P2O5: 7 %, K2O: 8 %, S: 10 %)1672၂.၉.၂၀၂၄Compound
1125Aventine Limited.Fertilizer GTSP (Guaranteed Nutrients) (အာမို)50 Kg( P2O5 ≥ 46% )1673၂.၉.၂၀၂၄Phosphate
1126Aventine Limited.Diammonium Phosphate Fertilizer
(ကွန်မန်ဒါ) (အာမို)
50 Kg(N:18 %, P2O5: 46 %)1674၂.၉.၂၀၂၄Compound
1127Aventine Limited.Magnesium Sulphate Fertilizer (MgSO4.H2O) (အာမို)50 Kg(MgO: 25 %, S: 16 %)1675၂.၉.၂၀၂၄Other
1128Aventine Limited.Nitro Crop Compound Fertilizer (15-15-15 + 7 S)
(Shwe Phar Si)
50 Kg(N: 15 %, P2O5: 15 %, K2O: 15 %, S: 7 %)1676၂.၉.၂၀၂၄Compound
1129Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 14-14-14 + 11 S)
(Shwe Yone Min)
50 Kg(N: 14 %, P2O5: 14 %, K2O: 14 %, S: 11 %)1677၂.၉.၂၀၂၄Compound
1130Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 16-16-16)
(Shwe Yone Min)
50 Kg(N: 16 %, P2O5: 16 %, K2O: 16 %)1678၂.၉.၂၀၂၄Compound
1131Aventine Limited.Urea Fertilizer (Shwe Phar Si)50 Kg(N: 46 %)1679၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1132Aventine Limited.Urea Fertilizer (Shwe Yone Min)50 Kg(N: 46 %)1680၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1133Aventine Limited.Urea Fertilizer (Armo)50 Kg(N: 46 %)1681၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1134Aventine Limited.Urea Alone Gyi Fertilizer (U Thar Aung)(50, 40, 25 Kg)(N: 46 %)1682၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1135Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (ဒေါင်းမင်း)40 Kg( N:15%, P2O5:10%, K2O:20%, S:9% )1683၂.၉.၂၀၂၄Compound
1136Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Compound Fertilizer (Full Max)50 Kg( N:15%, P2O5:10%, K2O:5%, Mg:0.14%, Zn:400ppm ,
B:400 ppm)
1684၂.၉.၂၀၂၄Compound
1137Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Compound Fertilizer (အိုရှင်းနေကြာ)50 Kg( N:15%, P2O5:5%, K2O:5%, S:5%, Mg:0.15%, Zn:400ppm,
B:400 ppm)
1685၂.၉.၂၀၂၄Compound
1138Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (‌လှည်းယဉ်)25 Kg( N:17%, P2O5:15%, K2O:15%, S:10% )1686၂.၉.၂၀၂၄Compound
1139ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဂျစ်(ပ်)ဆမ်ကျောက်မှုန့်မြေဩဇာ (တော်ဝင်ဓါး)25 Kg(Ca:23%, S:18%, Gypsum:97%)1687၂.၉.၂၀၂၄Gypsum
1140Shwe Thit Oo Co.,LtdPotash Fertilizer (Granular) (Shwe Taung Thu) ( 50, 25, 10, 5,
1 Kg )
(K2O : 60 %)1688၂.၉.၂၀၂၄Potash
1141Shwe Thit Oo Co.,LtdUrea Fertilizer (Granular) (Shwe Taung Thu) ( 50, 25, 10, 5,
1 Kg )
(N : 46 %) 1689၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1142Good Brother ( Chemical )
Co., Ltd.
ဒိုင်အမိုနီယမ်‌ဖော့စဖိတ် (DAP) (Three Circles)50 Kg( N:18%, P2O5:46% )1690၂.၉.၂၀၂၄Compound
1143Good Brother ( Chemical )
Co., Ltd.
တီစူပါဓာတ်မြေဩဇာ (GTSP) (Three Circles)50 Kg( P2O5 46% )1691၂.၉.၂၀၂၄Phosphate
1144Happy Farmer Co.,Ltd.ဂျစ်ပဆမ်ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ (စကားဝါမြေ)25 Kg(Ca : 23%, S : 18%)1692၂.၉.၂၀၂၄Gypsum
1145TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15-15-15+5S+TE )
(နွားခေါင်း-ထယ်)(MC)
50 Kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, S:5%, MgO:2%, B:0.02% )1693၂.၉.၂၀၂၄Compound
1146TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 16-8-8+12S )
(နွားခေါင်း-ထယ်)(MC)
50 Kg( N:16%, P2O5:8%, K2O:8%, S:12% )1694၂.၉.၂၀၂၄Compound
1147TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 18-4-5-14S )
(နွားခေါင်း-ထယ်)(MC)
50 Kg( N:18%, P2O5:4%, K2O:5%, S:14% )1695၂.၉.၂၀၂၄Compound
1148Agri First Co., Ltd.Compound Fertilizer (NAGAR MIN)
(15-15-15+2MgO+ 8 S)
50 Kg( N:15%, P2O5: 15%, K2O: 15%, MgO: 2% S: 8% )1696၂.၉.၂၀၂၄Compound
1149Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
အရည်သွေးမြင့်မြေဩဇာ(Kujaku Hi-P) (12-30-12+3.7MgO+2.7S)
(50, 40, 25 Kg)(N: 12%, P2O5: 30%, K2O: 12%, MgO: 3.7%, S: 2.7%)1697၂.၉.၂၀၂၄Compound
1150Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
အရည်သွေးမြင့် မြေဩဇာ (Hikari-NK)
(11-0-22+3MgO+14.5S)
(50, 40, 25 Kg)(N: 11%, K2O: 22%, MgO: 3%, S: 14.5%)1698၂.၉.၂၀၂၄Compound
1151Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
အရည်သွေးမြင့် မြေဩဇာ (Toki® - 7)
(15-3-7+7.8MgO+15.3S)
(50, 40, 25 Kg)(N: 15%, P2O5: 3%, K2O: 7%, MgO: 7.8%, S: 15.3%)1699၂.၉.၂၀၂၄Compound
1152Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
အရည်သွေးမြင့် မြေဩဇာ(Toki® - 9)
(9-3-15+8.4MgO+14.6S)
( 50, 40, 25 Kg )(N: 9%, P2O5: 3%, K2O: 15%, MgO: 8.4%, S: 14.6%)1700၂.၉.၂၀၂၄Compound
1153Agri First Co., Ltd.Compact Compound Fertilizer (IMPETUS BOR)
(10-5-20-2.5MgO+0.5B2O3)
( 50, 40, 25 Kg )(N:10%, P2O5:5%, K2O:20%, MgO:2.5%, B2O3:0.5%)1701၂.၉.၂၀၂၄Compound
1154Agri First Co., Ltd.Compact Compound Fertilizer (IMPETUS AZO)
(10-5-20-2MgO+2AZ)
( 50, 40, 25 Kg )(N:10%, P2O5:5%, K2O:20%, MgO:2%, AZ:2%)1702၂.၉.၂၀၂၄Compound
1155Agri First Co., Ltd.Nitrogen Fertilizer ( Hikari Hi-N 38 )( 50, 40, 25 Kg )(N:38%, MgO:2%, S:3.1%, Ca:2.3%)1703၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1156Agri First Co., Ltd.Nitrogen Fertilizer ( Hikari Hi-N 40 )( 50, 40, 25 Kg )(N:40%, MgO:0.5%, S:2.9%, Ca:2.4%)1704၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1157ဩဇာရွှေမြေ(AZSM)ဓာတ်မြေဩဇာထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းUrea Ammonium Sulphate Fertilizer (နိုက်တင်ဂေး)50 Kg( N:40%, S:5% )1705၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1158Old Lady Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာ (Farmer/ဖားမား)50 Kg( N:12%, P2O5:7%, K2O:7% )1706၂.၉.၂၀၂၄Compound
1159Old Lady Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာ (Farmer/ဖားမား)50 Kg( N:8%, P2O5:24%, K2O:24% )1707၂.၉.၂၀၂၄Compound
1160Old Lady Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာ (Farmer/ဖားမား)50 Kg( N:16%, P2O5:16%, K2O:8% )1708၂.၉.၂၀၂၄Compound
1161Old Lady Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာ (Farmer/ဖားမား)50 Kg( N:16%, P2O5:8%, K2O:8% )1709၂.၉.၂၀၂၄Compound
1162Old Lady Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာ (Farmer/ဖားမား)50 Kg( N:12%, P2O5: 12%, K2O:7% )1710၂.၉.၂၀၂၄Compound
1163Old Lady Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာ (Farmer/ဖားမား)50 Kg( N:10%, P2O5: 10%, K2O:5% )1711၂.၉.၂၀၂၄Compound
1164Old Lady Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာ (Farmer/ဖားမား)50 Kg( N:10%, P2O5: 7%, K2O:17% )1712၂.၉.၂၀၂၄Compound
1165Old Lady Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာ (Farmer/ဖားမား)50 Kg( N:9%, P2O5: 20%, K2O:9% )1713၂.၉.၂၀၂၄Compound
1166Old Lady Co., Ltd.ဂျစ်ပဆမ်မြေဩဇာ (Farmer/ဖားမား)25 Kg(Ca:24%, S:17% )1714၂.၉.၂၀၂၄Gypsum
1167Old Lady Co., Ltd.ဂျစ်ပဆမ်မြေဩဇာ ( ရွှေအား )25 Kg(Ca:24%, S:17% )1715၂.၉.၂၀၂၄Gypsum
1168Old Lady Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာ (Farmer/ဖားမား)50 Kg( N:10%, P2O5:10%, K2O:10% )1716၂.၉.၂၀၂၄Compound
1169Yara Myanmar Ltd.Calcium Nitrate Fertilizer (15.5-0-0)
( YaraTera CALCINIT™ )
(50, 25 Kg) N:15.5% (NO3-N :14.4%, NH4+N:1.1%), CaO: 26.5% 1717၂.၉.၂၀၂၄Other
1170Yara Myanmar Ltd.Compound Fertilizer (25:7:7) (YaraMila® FASTER®)50 Kg N:25% (NO3-N:12%, NH4+N:13%], P2O5:7%, K2O:7%)1718၂.၉.၂၀၂၄Compound
1171Yara Myanmar Ltd.Compound Fertilizer (8:24:24)
(YaraMila® MAXFLOWER®)
50 Kg N:8% ( NO3-N:1.0%, NH4+N:7.0%), P2O5:24%, K2O:24%1719၂.၉.၂၀၂၄Compound
1172Yara Myanmar Ltd.Compound Fertilizer (16-11-14) (YaraMila)50 Kg N:16%( NO3-N:7.0%, NH4+N:9.0%), P2O5:11%, K2O:14%1720၂.၉.၂၀၂၄Compound
1173Yara Myanmar Ltd.Water Soluble Compound Fertilizer (18-4-19)
(Yara Rega(R))
50, 25 Kg N:18%( NO3-N:8.2%, NH4+N:9.8%), P2O5:4%, K2O:19%,
S : 6%, B : 0.08%, Zn : 0.08%
1721၂.၉.၂၀၂၄Compound
1174Thuta Thukha Co., Ltd Compound Fertilier (ဇာမဏီ) (21:7:18) Granular50 Kg(N:21%, P2O5:7%, K2O:18%)1722၂.၉.၂၀၂၄Compound
1175Thuta Thukha Co., Ltd Compound Fertilier (ဇာမဏီ) (13:5:7) Granular50 Kg(N:13%, P2O5:5%, K2O:7%)1723၂.၉.၂၀၂၄Compound
1176Thuta Thukha Co., Ltd Urea Ammonium Sulphate (ဇာမဏီ) Granular50 Kg(N:31%, S:9%)1724၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1177Thuta Thukha Co., Ltd Compound Fertilier (15:15:15) (ဇာမဏီ) (Granular)50 Kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%)1725၂.၉.၂၀၂၄Compound
1178Min Mahaw Co., Ltd.အပင်ကြီးထွားအားဆေး(တာဘို)(1 kg ),
(500, 100, 50 g)
( N: 39%, P2O5: 3%, K2O: 3% )1726၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1179Min Mahaw Co., Ltd.အသီးတင်အထွက်တိုးအားဆေး(တာဘို)(1 kg ),
(500, 100, 50 g)
( N: 7%, P2O5: 13%, K2O: 34% )1727၂.၉.၂၀၂၄Foliar
11807 Star ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာထုတ်
လုပ်ငန်း
သီးနှံအထွက်တိုးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ(7 Star)500 g(N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 14%)1728၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1181စပွန်ဆာ လချေးမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်းအနည်းလိုရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (အော်တိုဘီ-စပွန်ဆာ)(30 , 100, 250 ,
500 cc) ( 1 Ltr )
(B:1.34%, Mg:1.45%, S:3.37%)1729၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1182စပွန်ဆာ လချေးမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်းရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအမှုန့် (အော်တိုစွယ်စုံ-စပွန်ဆာ)(50 , 100, 250 ,
500 g) (1 Kg)
(N:19%, P2O5:3%, K2O:24%+TE)1730၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1183Aung Htay Oo & Associates International Legal Services Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ(ရွှေခေတ်ဆက်)1 Kg(N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 19%+TE)1731၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1184Aka Yarzar Co., Ltd.မြေပြုပြင်အထွက်တိုး သဘာဝကျောက်မှုန့်
(စွဲမက် ဂျစ်ပ်ဆမ်)
25 Kg(Ca: 23%, S :17%, Gypsum : 94%)1732၂.၉.၂၀၂၄Gypsum
1185Marga Min Co., Ltd.မြေပြင်အထွက်တိုး သဘာဝကျောက်မှုန့်
(အမ်ဂျီအမ် ဂျစ်ပ်ဆမ်)
25 Kg(Ca: 23%, S :17%, Gypsum : 94%) 1733၂.၉.၂၀၂၄Gypsum
11861-2-1 Public Co., Ltd.Urea Fertilizer (K-star/ကေစတား)50 Kg( N : 46 % )1734၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1187Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ကောမက်သီးစုံ) (50, 40, 30,
25, 5 Kg)
(N : 15%, P2O5 : 10%)1735၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1188Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Compound Fertilizer (ကောမက်ကြီးထွား) (50, 40, 30, 25,
5 Kg)
(N : 15%, P2O5 : 10% )1736၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1189Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Compound Fertilizer (ကောမက် ကြီးထွား) (50, 40, 30, 25,
5 Kg)
(N : 13%, P2O5 : 13%) 1737၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1190Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Compound Fertilizer (ကောမက် ထွက်တိုး) (50, 40, 30, 25,
5 Kg)
(N : 13%, P2O5 : 13%) 1738၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1191Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ကောမက်သီးစုံ) (50, 40, 30, 25,
5 Kg)
(N : 12%, P2O5 : 13%)1739၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1192Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ကောမက်သီးစုံ) (50, 40, 30, 25,
5 Kg)
(N : 13%, P2O5 : 12%)1740၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1193Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Compound Fertilizer (ကောမက်ထွက်တိုး)(50, 40, 30,
25, 5 Kg)
(N: 13%, P2O5: 13%, K2O: 21% )1741၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1194Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.အရည်အသွေးမြင့်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (နေစင်္ကြာ) (50, 40, 25,
Kg)
(N : 15%, P2O5 : 10%)1742၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1195Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.အရည်အသွေးမြင့်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ကြံ့) (50, 40, 25,
Kg)
(N :12%, P2O5 : 13%) 1743၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1196Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.အရည်အသွေးမြင့်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ကြံ့) (50, 40, 25,
Kg)
(N :13%, P2O5 : 12%) 1744၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1197Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.အရည်အသွေးမြင့်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ကြံ့) (50, 40, 25,
Kg)
(N :13%, P2O5 : 13%) 1745၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1198Wi Sar Ra International Co., Ltd.အရည်အသွေးမြင့်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (သီးပွင့်အောင်)(50, 25, 10,
5 Kg)
(N : 15%, P2O5 : 10%)1746၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1199Wi Sar Ra International Co., Ltd.အရည်အသွေးမြင့်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (အောင်နှံတိုး)(50, 25, 10,
5 Kg)
(N : 13%, P2O5 : 12%)1747၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1200Wi Sar Ra International Co., Ltd.အရည်အသွေးမြင့်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ဧဒင်) (50, 25, 10,
5 Kg)
(N :12%, P2O5 : 13%)1748၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1201Wi Sar Ra International Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ဖီဒါ) (50, 40, 25,
10 Kg)
(N : 13%, P2O5 : 13%) 1749၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1202Evogro Co., Ltd.အီဗိုဖိုးစတား စွမ်းအားတိုးမြှင့် အသီး၊ အပွင့် အရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် ( 1, 3, 5 Kg )(N:7%, P2O5: 52%, K2O:10%, Mg:1641ppm, Zn: 260ppm,
Fe: 728ppm, Mn:971ppm, Mo:67ppm, Cu:274ppm, B:90ppm, Inert Ingredient: 30.5%)
1750၁၃.၁၂.၂၀၂၄Foliar
1203Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyCompound Fertilizer (SANPYA 999)(50, 40, 25 Kg)(N: 9%, P2O5: 9%, K2O: 9% )1751၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1204Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyCompound Fertilizer (SANPYA Moe Pyan)(50, 40, 25 Kg)(N: 11%, P2O5: 11%, K2O: 11% )1752၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1205Shu San Industry Co., Ltd.Compound Fertilzier ( မြားကမ္ဘာ )50 Kg(N : 12% , P2O5 : 13%)1753၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1206CPP Fertilizer Co.,Ltd.Bulk Blend Fertilizer(စီ.ပီ.ဆင်ဖြူတော်)(30-5-5)50 Kg(N : 30%, P2O5 : 5%, K2O : 5%)1754၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1207စိန်မြင်းပျံကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာ(ရွှေဒင်္ဂါး)(NPK 15:15:15)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)1755၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1208Thaung Tin Trading (TTT)
Co., Ltd.
ယူရီးယားဓါတ်မြေဩဇာ(မြင်းရိုင်း)50 Kg(N : 46%)1756၁၃.၁၂.၂၀၂၄Nitrogen
1209Yu Nature Myanmar
Co., Ltd.
သဘာဝမြေဩဇာ ( ရွှေပိုင် )50 Kg( N:1.2%, P2O5:3.1%, K2O:1.0%, OM:23.5%)1757၁၃.၁၂.၂၀၂၄Organic
1210Agri First Co., Ltd.နိုက်ထရိုဂျင် ဓာတ်မြေဩဇာ (နဂါးညီနောင်) (50, 40, 25 Kg)(N:35%, MgO:0.5%, S:10.1%)1758၁၃.၁၂.၂၀၂၄Nitrogen
1211Agri First Co., Ltd.နိုက်ထရိုဂျင် ဓာတ်မြေဩဇာ (ကြဲတိုင်းကောင်း)(50, 40, 25 Kg) (N:40%, MgO:0.5%, S:2.9%, Ca:2.4%)1759၁၃.၁၂.၂၀၂၄Nitrogen
1212Aventine Limited.နိုက်ထရိုဂျင်မြေဩဇာ (33-0-0 + 8 S + 2.5 MgO) (အာမို)(10, 15, 25 ,
40, 50 Kg)
(N: 33 %, S: 8 %, MgO: 2.5 %)1760၁၃.၁၂.၂၀၂၄Nitrogen
1213Agri First Co., Ltd.NPK Bulk Blend Fertilizer (ယုန်)
(10-25-5+9.8MgO+6.8S)
(50, 40, 25 Kg)(N:10%, P2O5:25%, K2O:5%, MgO:9.8%, S:6.8%)1761၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1214Agri First Co., Ltd.NPK Bulk Blend Fertilizer (နဂါးညီနောင်) (20-5-10+14.7S)(50, 40, 25 Kg)(N:20%, P2O5:5%, K2O:10%, S:14.7%)1762၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1215Agri First Co., Ltd.NPK Fertilizer (Kujaku) (15-15-15+2.5MgO+7.5S)(50, 40, 25 Kg)(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, MgO:2.5%, S:7.5%)1763၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1216Agri First Co., Ltd.Compact Compound Fertilizer (ရွှေသီးစုံ) (16-16-16)(50, 40, 25 Kg)N:16%, P2O5:16%, K2O:16%1764၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1217Aventine Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (NPK 15-15-15) (အာမို)50 Kg(N: 15 %, P2O5: 15 %, K2O: 15 %)1765၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1218Aventine Limited.ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာ (20-10-20 + 3 S + 0.5 MgO) (အာမို)(10, 15, 25 ,
40, 50 Kg)
(N: 20 %, P2O5: 10 %, K2O: 20 %, S: 3 %, MgO: 0.5 %)1766၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1219ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဂျစ်ပ်ဆမ်မြေပြုပြင်အထွက်တိုး သဘာ၀ကျောက်မှုန့် (ရွှေပြည်မာန်)25 Kg(Ca:23%, S:17%, Gypsum:94%)1767၁၃.၁၂.၂၀၂၄Gypsum
1220ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဂျစ်(ပ်)ဆမ်ကျောက်မှုန့်မြေဩဇာ (MPP)25 Kg(Ca:24%, S:18%, Gypsum:98%)1768၁၃.၁၂.၂၀၂၄Gypsum
1221ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းမြေချဉ်ပြုပြင် သဘာ၀ကျောက်မှုန့် (မိုက်တီး)25 Kg(Ca:23%, Mg:12%, Dolomite:96%)1769၁၃.၁၂.၂၀၂၄Gypsum
1222ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းမြေစုံပြုပြင်သဘာ၀ကျောက်မှုန့် (မိုက်တီး)25 Kg(Ca:23%, S:17%, Gypsum : 93%)1770၁၃.၁၂.၂၀၂၄Gypsum
1223ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဒိုလိုမိုက်မြေပြင်အထွက်တိုး‌မြေဩဇာအမှုန့် (ရွှေကျား)25 Kg(Ca:22.42%, Mg:13.14%, S:3.48%)1771၁၃.၁၂.၂၀၂၄Gypsum
1224ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းမြေပြင်အထွက်တိုး ဂျစ်(ပ်)ဆမ်မြေဩဇာမှုန့် (ရွှေကျား)25 Kg(Ca:23.2%, Mg : 0.486%, S:18.51%, Gypsum : 99.51% )1772၁၃.၁၂.၂၀၂၄Gypsum
1225Min Mahaw Co., Ltd.တာဘိုပလက်တီနမ်ရွက်ဖျန်းအားဆေး( 1 Kg),
(500, 100, 50g)
(N: 9%,P2O5: 10%, K2O: 40%, Zn: 1%, S: 0.5%, Mo: 0.05%)1773၁၃.၁၂.၂၀၂၄Foliar
1226Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(နဂါးမင်း)(25, 40, 50 Kg)( N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, S:8%)1774၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1227Aventine Limited.Ammonium Sulphate Fertilizer (Granular) (Armo)50 Kg( N: 20 %, S: 23 % )1775၁၃.၁၂.၂၀၂၄Nitrogen
1228စမ်းဝတီ မွေးမြူရေးနှင့် သဘာဝ
မြေဩဇာထုတ်လုပ်ရေးသမဝါယမ
အသင်းလီမိတက်
သဘာဝမြေဩဇာ (စမ်းဝတီ)(50 , 25, 5, 1 Kg)( N:1.64%, P2O5:0.9%, K2O:0.06%, Ca:3.08%, Mg:1.48%,
S:6.55%, Na:0.05%, Fe:0.33%, Mn:173.9ppm, Zn:67.38 ppm,
Cu:35.8 ppm, OM:26.18%, C:N-9.26)
1776၈.၂.၂၀၂၅Organic
1229Uni Crop Co., Ltd.နိုက်ထရိုဂျင်ဓါတ်မြေဩဇာ ( SMART )(25, 40, 50 Kg)(N:35%, S:11%)1777၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
1230Agri First Co., Ltd.Urea Fertilizer (ငွေပုလဲ)(25, 40, 50 Kg)( N : 46% )1778၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
1231Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Nitrogen Fertilizer (ကောမက် G-45)(25, 30, 50 Kg)(N : 33%, S : 12%)1779၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
1232Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Nitrogen Fertilizer (ကောမက်ထွက်တိုး G-45)(25, 30, 50 Kg)(N : 33%, S : 12% )1780၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
1233Sein Wut Hmon Co.,Ltd.Urea Fertilizer (Shwe Myay Thee)(50 , 40, 25 Kg) ( N:46% )1781၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
1234Good Brother ( Chemical )
Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( HUA SHAN ) (ပန်းဖူးပုလဲ)
(0.85 - 2.80 MM)
50 Kg ( N ≥ 46% )1782၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
1235Good Brother ( Chemical )
Co., Ltd.
Urea Fertilizer (GBS ) (1.18 - 3.35 MM)50 Kg( N : 46% )1783၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
1236Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer (Comet G-21)(5, 25, 30, 40,
50 Kg)
(N: 21%, S: 24%)1784၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
1237Aventine Limited.Ammonium Sulphate Fertilizer (Granular) (Armo)10, 15, 25, 40,
50 Kg
(N: 20 %, S: 23 %)1785၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
1238Aventine Limited.Ammonium Sulphate Fertilizer (Armo)10, 15, 25, 40,
50 Kg
(N: 20 %, S: 23 %)1786၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
1239Yara Myanmar Ltd.Calcium Nitrate Fertilizer
YaraLiva® NITRABOR®
25 Kg(Total N:15.4% (Nitrate-N (NO3-): 14.1%,
Ammonium-N(NH
4+):1.3%), CaO:25.6%, B:0.25%)
1787၃၀.၃.၂၀၂၅Other
1240Aventine Limited.Nitro+ Nitrogen Blended Fertilizer
(25-0-0 + 15 S + 2 MgO) (အာမို)
(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 25 %, S: 15 %, MgO: 2 %)1788၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
1241Aventine Limited.Nitro+ Nitrogen Blended Fertilizer
(30-0-0 +10 S+2.5 MgO) (အာမို)
(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 30 %, S: 10 %, MgO: 2.5 %)1789၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
1242Aventine Limited.Sulphate of Potash Fertilizer (SOP) (Armo)(5 , 15, 25, 40 ,
50 Kg)
(K2O: 50 %, S: 18 %)1790၃၀.၃.၂၀၂၅Potash
1243Uni Crop Co., Ltd.ရွှေသီးစုံကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(ရွှေဖားစည်)50 Kg(N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8%, S : 12%)1791၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1244Uni Crop Co., Ltd.တက်တိုးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(တက်တိုး)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 10%)1792၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1245Uni Crop Co., Ltd.သီးစုံကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(SMART)(25, 40, 50 Kg)(N : 19%, P2O5 : 7%, K2O : 8%)1793၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1246Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (16-8-8+TE) (GE-NEZ)50 Kg(N:16%, P2O5:8%, K2O:8%, S:5%, Zn:0.02%, B:0.02%)1794၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1247Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (24-0-5+TE) (GE-NEZ)50 Kg(N:24%,K2O:5%, Zn:0.02%, B:0.02%)1795၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1248Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (GE-NEZ)50 Kg(N:14%, P2O5:16%)1796၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1249Great Unity Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (စိမ်းစို)50 Kg(N:15%, P2O5:5%, K2O:5%, OM:25%)1797၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1250Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 19-9-19) (Armo)(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 19 %, P2O5: 9 %, K2O: 19 % )1798၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1251Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 16-8-8 + 12 S) (Armo )(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 16 %, P2O5: 8 %, K2O: 8 % , S: 12 %)1799၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1252Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 16-16-8 + 13 S)
(Armo Polar)
(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 16 %, P2O5: 16 %, K2O: 8 % , S: 13 %)1800၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1253Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 16-16-8 + 13 S)
(Armo Black)
(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 16 %, P2O5: 16 %, K2O: 8 %, S: 13 %)1801၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1254Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 18-4-5 + 15 S)
(Armo San Chain Thit)
(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
( N: 18 %, P2O5: 4 %, K2O: 5 %, S; 15 % )1802၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1255Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 15-7-8 + 10 S) (Armo )(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 15 %, P2O5: 7 %, K2O: 8 % , S : 10%)1803၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1256Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 9-25-25) (Armo)(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 9 %, P2O5: 25 %, K2O: 25 %)1804၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1257Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 16-16-16) (Armo Red)(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 16 %, P2O5: 16 %, K2O: 16 %)1805၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1258Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 10-10-5) (အာမိုအစိမ်းကြား)(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 10 %, P2O5: 10 %, K2O: 5 %)1806၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1259Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 14-14-14 + 11 S) (အာမိုဒိုင်းမွန်း)(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 14 %, P2O5: 14 %, K2O: 14 % , S: 11 %)1807၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1260Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 15-15-15 + 7 S)
(အာမို 365+)
(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 15 %, P2O5: 15 %, K2O: 15 % , S: 7 %)1808၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1261Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 15-15-15 + 7 S)
(Armo Blue)
(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 15 %, P2O5: 15 %, K2O: 15 % , S: 7 %)1809၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1262Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 15-15-15) (Armo)(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 15 %, P2O5: 15 %, K2O: 15 %)1810၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1263Aventine Limited.Multi+ Blended Compound Fertilizer (Armo)
(10-10-10 + 11 S + 6 MgO)
(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 10 %, P2O5: 10 %, K2O: 10 %, S: 11 %, MgO: 6 %)1811၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1264Aventine Limited.Multi+ Blended Compound Fertilizer (Armo)
(15-5-5 + 16 S + 2.5 MgO)
(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 15 %, P2O5: 5 %, K2O: 5 %, S: 16 %, MgO: 2.5 %)1812၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1265Aventine Limited.Multi+ Blended Compound Fertilizer (Armo)
(18-18-18 + 1 S)
(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 18 %, P2O5: 18 %, K2O: 18 %, S: 1 %)1813၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1266Aventine Limited.Multi+ Blended Compound Fertilizer (Armo)
(20-12-12 + 7 S)
(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 20 %, P2O5: 12 %, K2O: 12 %, S: 7 %)1814၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1267Aventine Limited.Multi+ Blended Compound Fertilizer (Armo)
(25-7-7 + 9 S)
(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 25 %, P2O5: 7 %, K2O: 7 % , S: 9 %)1815၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1268Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 15-9-8) (Armo)(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 15 %, P2O5: 9 %, K2O: 8 %)1816၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1269Yara Myanmar Ltd.Compound Fertilizer (23-8-8) YaraMila® RACER®50 Kg(Total N:23% (Nitrate-N(NO3-): 10.0%,
Ammonium-N(NH
4+) :13.0%), P2O5:8%, K2O:8%)
1817၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1270Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyComplex Fertilizer (Nitrophos (R) (20+20+0+2S)(50, 40, 25 Kg)(N:20%, P2O5:20%, S:2%)1818၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1271Evogro Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံး ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (စည်းစိမ်တိုး)(50, 40, 30, 25,
10 Kg)
(N: 15%, P2O5: 10%)1819၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1272Evogro Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံး ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (စွယ်စုံရ)(50, 40, 30, 25,
10 Kg)
(N: 9%, P2O5: 9%, K2O: 9%)1820၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1273Myanmar Agro Eagle Co., Ltd.Multi Nutrient Fertilizer ( Idol )50 Kg( N:7%, P2O5:7%, K2O:4%, Ca:14.02%, Mg:4.13%, S:3.62%,
OM:50% )
1821၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1274Myanmar Agro Eagle Co., Ltd.သီးနှံစုံအထူး ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ ( Swe'Met 7:7:4 )50 Kg( N:7%, P2O5:7%, K2O:4%, Ca:14.02%, Mg:4.13%, S:3.62%,
OM:50% )
1822၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1275Myanmar Agro Eagle Co., Ltd.Multi Nutrient Fertilizer ( High )50 Kg( N:7%, P2O5:7%, K2O:4%, Ca:14.02%, Mg:4.13%, S:3.62%,
OM:50%)
1823၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1276Myanmar Agro Eagle Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ ( MGM 15-15-15 )50 Kg( N:15%, P2O5:15%, K2O:15% )1824၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1277Myanmar Agro Eagle Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ ( IDOL 15-15-15 )50 Kg( N:15%, P2O5:15%, K2O:15% )1825၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1278Myanmar Agro Eagle Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ ( Swe'Met 15-15-15 )50 Kg( N:15%, P2O5:15%, K2O:15% )1826၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1279Myanmar Agro Eagle Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ ( MGM 16-16-8 )50 Kg( N:16%, P2O5:16%, K2O:8% )1827၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1280Myanmar Agro Eagle Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ ( Swe'Met 16-16-8 )50 Kg( N:16%, P2O5:16%, K2O:8% )1828၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1281Myanmar Agro Eagle Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ ( IDOL 16-16-8 )50 Kg(N:16%, P2O5:16%, K2O:8%)1829၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1282Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyCompound Fertilizer (Nitro-Feed 15+15+15)50 Kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%)1830၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1283Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyCompound Fertilizer (SANPYA 15+15+15)50 Kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%)1831၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1284Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Compound Fertilizer (ကောမက်ပရီမိုလိုက်)(50, 40, 30,
25 Kg)
(N: 15%, P2O5: 15%, K2O: 15%)1832၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1285Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyCompound Fertilizer (SANPYA Power 15+10+0)(50, 40, 25,
Kg)
(N:15%, P2O5:10%)1833၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1286Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyCompound Fertilizer (SANPYA 15+15+15)(50, 40, 25,
Kg)
(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%)1834၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1287Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyCompound Fertilizer (Nitro-Feed 15+15+15)(50, 40, 25,
Kg)
(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%)1835၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1288သာထူးအောင်သြဂဲနစ်မြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
သြဂဲနစ်​မြေသြဇာ (သာထူးအောင်)25 Kg(N:2.31%, P2O5: 0.9%, K2O: 5.28%, OM:76.44%, C:N- 19.19,
Moisture : 57.25%)
1836၃၀.၃.၂၀၂၅Organic
1289Top Star သဘာဝမြေဩဇာ လုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ ( Top Star )50 Kg(N:4.62%, P2O5:0.8%, K2O:0.96%, OM:23.42% )1837၃၀.၃.၂၀၂၅Organic
1290ထိုင်းပန်းသဘာဝမြေဩဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေဩဇာ (ထိုင်းပန်း)50 Kg(N: 0.7 %, P2O5: 0.7%, K2O: 0.08%, OM : 22.85%, C:N -18.93)1838၃၀.၃.၂၀၂၅Organic
1291ယိုးဒယားမယ်သဘာဝမြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ (ယိုးဒယားမယ်)50 Kg(N:0.84%, P2O5:1.0%, K2O:0.11%, OM:24.39%, C:N - 16.84)1839၃၀.၃.၂၀၂၅Organic
1292Shwe Wai Co., Ltd.သဘာဝမြေဩဇာ(Lucky 7)(50, 40, 25 Kg)(N : 1%, P2O5 : 2%, K2O : 1%, OM :22%, C:N-19.70)1840၃၀.၃.၂၀၂၅Organic
1293Shwe Wai Co., Ltd.သဘာဝမြေဩဇာ(ရွှေဝေ)(50, 40, 25 Kg)(N : 1.3%, P2O5 : 2.5%, K2O : 1.5%, OM :22%, C:N-17.33)1841၃၀.၃.၂၀၂၅Organic
1294Agri First Co., Ltd.မြေပြင်အထွက်ထိုးမြေဩဇာမှုန့် (တိုကီ® ဒိုလိုမိုက်)(50, 40, 25 Kg)(Ca:21%, Mg:13%)1842၃၀.၃.၂၀၂၅Gypsum
1295Agri First Co., Ltd.ကျောက်မှုန့်မြေဩဇာ (တိုကီ® ဂျစ်ပဆမ်)(50, 40, 25 Kg)(Ca:24% , S:17%)1843၃၀.၃.၂၀၂၅Gypsum
1296Agri First Co., Ltd.ကျောက်မှုန့်မြေဩဇာ (ကြဲတိုင်းကောင်း ဂျစ်ပဆမ်)(50, 40, 25 Kg)(Ca:24%, S:17%)1844၃၀.၃.၂၀၂၅Gypsum
1297Myint Myat Agrochemical Enterprise Limited.ဂျစ်ပ်ဆမ်မြေဩဇာမှုန့်(မြင့်မြတ်)25 Kg(Ca: 22%, S : 17%, Gypsum : 94%)1845၃၀.၃.၂၀၂၅Gypsum
1298Shwe Pyi Oak Shaung
Co., Ltd.
ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည်(တစ်(ပ်)တော့)1 Ltr , 500 cc(N:6%, P2O5:9%, K2O:3.5%, Ca:0.9%, Mg:3%, S:5%,
Zn:0.25%, Mn:1.3%, B:0.2%, OM:0.6%)
1846၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
1299Shwe Pyi Oak Shaung
Co., Ltd.
ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအမှုန့်(နှိုင်းမရ)1 Kg, 500 g(N:12%, K2O:43%)1847၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
1300Nawarat Myay Co.,Ltd.နှမ်းအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(နဝရတ်မြေ)1 Kg, 500 g(N:20%, P2O5:22%, K2O:19%, Fe:0.042%, Mn:0.048%,
Zn:0.039%, Cu:0.015%, Mo:0.01%, B:0.058%)
1848၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
1301Nawarat Myay Co.,Ltd.မြေပဲအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(နဝရတ်မြေ)1 Kg, 500 g(N:20%, P2O5:20%, K2O:19%, Mo:0.01%, B:0.058%,
Mn:0.048%, Zn:0.039%)
1849၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
1302Nawarat Myay Co.,Ltd.ခရမ်းချဉ်အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(နဝရတ်မြေ)1 Kg, 500 g(N:20%, P2O5:21%, K2O:19%, Mo:0.01%, B:0.058%,
Zn:0.039%, Cu:0.015%, Fe:0.042%)
1850၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
1303Taung Paw Tharr Yee Shinn(Agriculture) Co.,Ltd.ရွှေကြက်ထူးရှယ်အမိုင်နိုအော်ဂဲနစ်ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ(20, 5, 4, 1 Ltr), (500 cc)(N:0.742%, P2O5:0.7%, K2O:0.48%, Ca:1.20%, Mg:0.09%, S:0.36%, Fe:0.012%, OM : 20.03%, C:N:15:66 )1851၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
1304Myanma Awba Group Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေဩဇာအရည် (ဇော်ဂျီ - ၁) (Zaw Gyi -1)500 cc(N: 3.0%w/v, P2O5: 6.0%w/v, B: 250ppm, Mg: 1250ppm,
Mn: 1250ppm, Mo: 6500ppm, Zn: 3500ppm)
1852၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
1305Myanma Awba Group Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေဩဇာအရည် (ဇော်ဂျီ - ၂) (Zaw Gyi -2)500 cc(N: 16.1% w/v)1853၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
1306Myanma Awba Group Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေဩဇာအရည် (ချမ်းသာ -၁)
(Chan Thar -1)
500 cc(N: 3.0%w/v, P2O5: 6.0%w/v, B: 250ppm, Mg: 1250ppm,
Mn: 1250ppm, Mo: 6500ppm, Zn: 3500ppm)
1854၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
1307Myanma Awba Group Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေဩဇာအရည် (ချမ်းသာ -၂)
(Chan Thar -2)
500 cc( N: 16.1% w/v )1855၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
1308Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်ကေဖိုလန် အပွင့်အသီးအားပေးဆေး(250, 500 cc),
(1, 3, 5 Ltr)
( P2O5: 40%, K2O: 40% )1856၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
1309Wi Sar Ra International Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည်( ဝီဂရိုး ) (Wi Grow)(250, 500 cc),
(1, 3, 5 Ltr)
( P2O5: 40%, K2O: 40% )1857၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
1310Wi Sar Ra International Co., Ltd.ပွင့်သီးဖြိုင် (၁) Pwint Thee Phyine (1) ပဲအမျိုးမျိုး အထွက်တိုးမြှင့်ရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေဩဇာ500 cc, 1 Ltr(N: 3.0%w/v, P2O5: 6.0%w/v, B: 250ppm, Mg: 1250ppm,
Mn: 1250ppm, Mo: 6500ppm, Zn: 3500ppm)
1858၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
1311Wi Sar Ra International Co., Ltd.ပွင့်သီးဖြိုင် (၂) Pwint Thee Phyine (2) ပဲအမျိုးမျိုး အပင်သန်ကြီးထွား ရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေဩဇာ500 cc, 1 Ltr(N: 16.1%w/v)1859၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
1312Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ပွင့်ဝါထိန်(Pwint War Htein) ကြီးထွားမြန် ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာရည်(250, 500 cc),
(1, 5, 10 Ltr)
( P2O5: 40%, K2O: 40% )1860၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
1313Lawkanat (Myanmar) Group Co., Ltd.ဟားတားကဲ့ ဇီ၀ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (HATAKE)100 g( Bacillus Amyloliquefaciens D 203 > 5 X 107 CFU/g - 1%, Spore Mixture Starch 1% Calcium Carbonate : 98%)1861၃၀.၃.၂၀၂၅Bio
1314ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း၊ အရှေ့ပိုင်း) သမဝါယမ အသင်းချုပ်လီမိတက် ဗေဒါစွမ်းအားပြည့် သဘာဝမြေဩဇာ(50, 25 Kg)(N:1.05%, P2O5:0.4%, K2O:0.4%, S: 3.14%, OM:21.9%,
C:N-9.26)
1862၇.၆.၂၀၂၂Organic
1315Golden Wax Co.,LtdUrea Fertilizer (Phyo Mout) 50 Kg (N:46%)1863၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
1316Myat Thein Khaing Co.,Ltdနိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်မြေဩဇာ(ရွှေပေါက်ပြား)50 Kg(N:35%, S:10%, Mg:0.8%)1864၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
1317Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer (Comet )50 Kg(N: 20%, S: 23%)1865၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
1318Aventine Limited.Enriched Urea Fertilizer (Stabilizer Coated)(Armo)(10, 15, 25,
40, 50 Kg)
(N :46%, Urease Inhibitor: 500 ppm )1866၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
1319Aventine Limited.Enriched Urea Fertilizer (Znic Coated)(Armo)(10, 15, 25,
40, 50 Kg)
(N :46%, Zn: 1000 ppm )1867၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
1320Shwe Kay Thi Co.,Ltdနိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်မြေဩဇာ (ရွှေပင်သန်) 50 Kg(N :33%, S:12% )1868၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
1321Shwe Li International Co.,LtdUrea Fertilizer (Golden Tiger) 50 Kg(N:46%)1869၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
1322Shwe Li International Co.,LtdUREA Fertilizer (2.00-4.75 MM) (Red Horse) 50 Kg(N:46%)1870၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
1323Shwe Li International Co.,LtdUREA Fertilizer (0.85-2.80 MM) (Red Horse) 50 Kg(N:46%)1871၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
1324Shwe Li International Co.,LtdGTSP Fertilizer (Golden Tiger) 50 Kg(P2O5: 46%)1872၂၇.၇.၂၀၂၅Phosphate
1325Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyPotash Fertilizer (Korn-Kali+B)(5,25, 40, Kg)(K2O: 40 %, MgO: 6%, S: 4 %, B2O3 : 0.8%)1873၂၇.၇.၂၀၂၅Potash
1326Good Brother ( Chemical )
Co., Ltd.
Muriate of Potash (MOP) Powder50 Kg(K2O ≥60%)1874၂၇.၇.၂၀၂၅Potash
1327Shwe Li International Co.,LtdMuriate of Potash Fertilizer(Golden Tiger)50 Kg(K2O:60%)1875၂၇.၇.၂၀၂၅Potash
1328Valfert Co.,Ltdကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(15-15-15)( စိန်သုံးလုံး)(25, 40, 50 Kg)(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)1876၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1329CPP Fertilizer Co.,Ltd.Bulk Blend Fertilizer (စီ.ပီ.ဆင်ဖြူတော်) (20-10-0)50 Kg( N: 20%, P2O5: 10% )1877၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1330Kyaw Tha Ya Fu Co.,Ltdကွန်းပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(ရွှေသီးငွေသီး) 50 Kg(N:15%,P2O5: 5%, K2O: 5%)1878၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1331Kyaw Tha Ya Fu Co.,Ltdကွန်းပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(ရွှေသီးငွေသီး) 50 Kg(N:10%,P2O5: 10%, K2O: 5%)1879၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1332Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyCompound Fertilizer (R-TEC 13+9+20+4MgO)(25, 40, 50 Kg)(N:13%, P2O5:9%, K2O: 20%,MgO: 4%)1880၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1333Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyCompound Fertilizer (SANPYA 12+36+12)(5, 25, 40 Kg) (N:12%,K2O:36%, K2O: 12%)1881၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1334Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyCompound Fertilizer (Nitro-Feed 15+15+15)(25, 40 Kg) (N:15%,K2O: 15%, K2O: 15%)1882၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1335Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyCompound Fertilizer (SANPYA(R) 15+15+15)(25, 40 Kg) (N:15%,K2O: 15%, K2O: 15%)1883၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1336Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyComplex Fertilizer (Nitrophoska ®16+16+8+4S)(5, 25, 40 Kg) (N:16%,K2O: 16%, K2O: 8%,S: 4%)1884၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1337Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyComplex Fertilizer (Nitrophoska ®20+10+10+3S)(5, 25, 40 Kg) (N:20%,K2O: 10%, K2O: 10%,S: 3%)1885၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1338Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyComplex Fertilizer (Nitrophoska ®17+8+8+15S)( 25, 40, 50 Kg) (N:17%,K2O: 8%, K2O: 8%, S: 15%)1886၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1339Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyCompound Fertilizer (SANPYA Pin Pwar 18+10+5)( 25, 40, 50 Kg) (N:18%,K2O: 10%, K2O: 5%)1887၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1340Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyCompound Fertilizer (SANPYA 16+16+16)( 25, 40, 50 Kg) (N:16%,K2O: 16%, K2O: 16%)1888၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1341Aventine Limited.Diammonium Phosphate Fertilizer (DAP) (Armo)(10, 15, 25, 40, 50 Kg) (N: 15 %, P2O5: 44% )1889၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1342Aventine Limited.Multi+ Blended Compound Fertilizer (Armo)
(20-10-5 + 13 S )
(10, 15, 25, 40, 50 Kg)(N:20%, P2O5:10% K2O:5%, S:13%)1890၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1343Aventine Limited.Multi+ Blended Compound Fertilizer (Armo)
(18-10-5 + 14 S )
(10, 15, 25, 40, 50 Kg)(N:18%, P2O5:10%, K2O:5%, S:14%)1891၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1344Aventine Limited.Multi+ Blended Compound Fertilizer (Armo)
(13-5-7 + 15 S +4MgO)
(10, 15, 25, 40, 50 Kg) (N:13%,P2O5:5% K2O:7%,S:1%, MgO:4%)1892၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1345Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Premium Grade Complex Fertilizer (ကောမက်ပရီမို )( 50 Kg)(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, Fe:1000ppm approx, Mo:2ppm approx, MgO:0.2% approx, S:2.0%, Cu:10ppm approx, Zn:30ppm approx, Mn:50ppm approx )1893၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1346Romantic Co.,Ltd ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ ( ရိုမတ်တစ် )( 50 Kg)( N:15%, P2O5:15%, K2O:15% )1894၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1347နဂါးပျံမြေသြဇာလုပ်ငန်းကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ ( 5+Plus )(25, 50 Kg)( N:10%, P2O5:10%, K2O:10% )1895၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1348