(၄၁)ကြိမ်မြောက် မြေသြဇာကော်မတီ အစည်းအဝေးထိ ခွင့်ပြုသော ပြည်ပမှ တင်သွင်းသော မြေသြဇာ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်များ

စဉ်ကုမ္ပဏီ / လုပ်ငန်းအမည်​မြေသြဇာအမည်ပါဝင်သောအာဟာရဓါတ်အချိုးအစားမှတ်ပုံတင်
လက်မှတ်
အမှတ်စဉ်
(ထလ)
မှတ်ပုံတင်
သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးမည့်
ရက်
မှတ်ချက်
1Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
မိုက်ခရိုမက်(စ်) အနည်းလိုအာဟာရရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ500 gm( Ca: 4.409 %, Mg: 7.296 %, S: 6.394%, Mn: 7.58 % )015၂၈.၁.၂၀၂၄Foliar
2Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
ဂျက်အပင်အထမြန်အားဆေး 500 gm( N: 9.107 %, P2O5: 18.14 %, K2O: 8.86 % )021
Fertilizer Law:
၂၈.၁.၂၀၂၄Foliar
3Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
ရွှေခြင်္သေ့ အသီးပွဆေး၊ အသီးကြီးဆေး Fruit King500 gm( N: 2.61%, P2O5: 6.334 %, K2O: 30.24 % )025၂၈.၁.၂၀၂၄Foliar
4Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
​ရွှေခြင်္သေ့ ငရုတ်သီးသန့်အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ600 gm( N: 8.802 %, P2O5: 1.257 %, K2O: 7.03 % ) 029၂၈.၁.၂၀၂၄Foliar
5
Farm Link Co., Ltd.
SMATR စမတ် သီးနှံစုံရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( နီ )500 gm( N : 15.858 %, P2O5 : 10.441 %, K2O : 8.95 % )033၂၈.၁.၂၀၂၄Foliar
6
Farm Link Co., Ltd.
SMATR စမတ် သီးနှံစုံရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ပြာ )500 gm( N : 13.801%, P2O5 : 4.903 %, K2O : 8.18 % )034၂၈.၁.၂၀၂၄Foliar
7Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ 50 Kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % , S : 5 % ) ( 50 kg )044၅.၂.၂၀၂၄Compound
8Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ40 Kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % , S : 5 % ) ( 40 kg )045၅.၂.၂၀၂၄Compound
9Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % ) ( 50 kg )047၅.၂.၂၀၂၄Compound
10
ACI - စိုက်ပျိုးရေးဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေး နှင့် ပလပ်စတစ်ပုလင်းနှင့်အဖုံးလုပ်ငန်း
နီတိုပလပ်စ် ( သီးနှံအထွက်တိုးဆေး )500 gm( K2O : 0.079 %, Ca : 0.4098 %, S : 0.927 %, Mn : 0.328 % )068၂၇.၄.၂၀၂၄Foliar
11
ACI - စိုက်ပျိုးရေးဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေး နှင့် ပလပ်စတစ်ပုလင်းနှင့်အဖုံးလုပ်ငန်း
မိုနိုပလပ်စ် ( အပင်ရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအရည် )300 gm( N : 0.178 %, P2O5 : 10.178 %, K2O : 0.061 %, Ca : 0.16 %, Mg : 0.34 %,
S : 0.064 %, Mn : 0.219 % )
069၂၇.၄.၂၀၂၄Foliar
12Myanma Awba Group Co., Ltd.Fertilizer Cab(Calcium Boron)
(Calbomag Super )
50 gm( Ca : 5.0 %, Mg : 3.0 %, B :0.5 % )087၂၉.၉.၂၀၂၄Foliar
13Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် စပါးအထူး အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 700 gm( N : 29 %, P2O5 : 14 %, K2O : 9 % )109၂၉.၉.၂၀၂၄Foliar
14Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 500 gm( N : 30 %, P2O5 : 15 %, K2O : 10 %, Mg:330 ppm,
Zn:150 ppm, Fe:400 pmm, Mn:400 ppm, Mo:10ppm,
Cu:150ppm, B:50ppm, S:360 ppm )
111၂၉.၉.၂၀၂၄Foliar
15Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 1 Kg( N : 30 %, P2O5 : 15 %, K2O : 10 %, Mg:330 ppm,
Zn:150 ppm, Fe:400 pmm, Mn:400 ppm, Mo:10ppm,
Cu:150ppm, B:50ppm, S:360 ppm )
112၂၉.၉.၂၀၂၄Foliar
16Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ပလပ်(စ်) အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 500 gm( N : 22 %, P2O5 : 11 %, K2O : 22 %, Mg:3958 ppm,
Zn:150 ppm, Fe:400 pmm, Mn:400 ppm, Mo:10ppm,
Cu:150ppm, B:50ppm, S:5573 ppm ) )
113၂၉.၉.၂၀၂၄Foliar
17Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ပလပ်(စ်) အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 1 Kg( N : 22 %, P2O5 : 11 %, K2O : 22 %, Mg:3958 ppm,
Zn:150 ppm, Fe:400 pmm, Mn:400 ppm, Mo:10ppm,
Cu:150ppm, B:50ppm, S:5573 ppm ) )
114၂၉.၉.၂၀၂၄Foliar
18Myanma Awba Group Co., Ltd.စတက်တာ အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်1 Kg( N : 45% )115၂၉.၉.၂၀၂၄Foliar
19Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 500 gm( N : 38%, K2O : 5 %, Trace Elements (Mg, S, B,
Mo, Cu, Fe, Zn, Mn, Co ) : 2 % )
116၂၉.၉.၂၀၂၄Foliar
20Anawrahta Production Co., Ltd.တီစူပါဖော့စဖိတ်အရည်500 cc( P2O5 : 70 % )119၁.၂.၂၀၂၅Foliar
21Anawrahta Production Co., Ltd.Chili ( အရည် )500 cc( N : 1 %, P2O5 : 8 %, K2O : 0.043 % )120၁.၂.၂၀၂၅Foliar
22စူပါတင်မြေသြဇာလုပ်ငန်းစူပါတင် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည်500 gm( N : 30 %, P2O5 : 4 %, K2O : 6 %, MgO : 0.02 %, S:0.10 %, Fe:0.20 %, Zn:0.01%, Mn:0.02 %,Cu:0.02 %, B:0.01%, Mo:0.10 % )129၇.၂.၂၀၂၅Foliar
23စူပါတင်မြေသြဇာလုပ်ငန်းစူပါတင် ရေဖျော်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်350 gm( N : 30 % )130၇.၂.၂၀၂၅Foliar
24Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် သီးနှံစုံအထူး အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်500 gm(N:20%, P2O5:10%, K2O:20%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69 %,
Mn:1.37%,Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.50%)
133၁၄.၂.၂၀၂၅Foliar
25
Myat Min Co., Ltd.
​ရွှေသီးမြေသြဇာ ( အစေ့ )50 Kg ( N : 3 %, P2O5 : 4 % , K2O : 1 %, Ca : 12 %, S : 0.31 %, OM : 28 % )138၁၉.၉.၂၀၂၂Organic
26Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် မိုးမြေပဲအထူး - ၂ အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်700 gm(N:8%, P2O5:24%, K2O:16%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%,
Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
163၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
27Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် မိုးမြေပဲ အထူး - ၁၊ ၂
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
350 gm
700 gm
(N:16%, P2O5:16%, K2O:16%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%,
Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
(N:8%, P2O5:24%, K2O:16%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%,
Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
164၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
28Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ဆောင်းမြေပဲ အထူး - ၁၊ ၂
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
700 gm
350 gm
(N:8%, P2O5:24%, K2O:16%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%,
Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%,
Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
165၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
29Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် မြေပဲ အထူး - ၁၊ ၂
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
700 gm
350 gm
(N:16%, P2O5:16%, K2O:16%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%,
Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
(N:8%, P2O5:24%, K2O:16%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%,
Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
166၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
30Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် နှမ်းအထူး အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 350 gm(N:16%, P2O5:16%, K2O:16%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.88%,
Mn:1.33%, Mo:0.02%, Cu:0.36%, Bo:0.15%, S:0.75%)
167၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
31Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် နှမ်းအထူး အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 700 gm(N:16%, P2O5:16%, K2O:16%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.88%,
Mn:1.33%,Mo:0.02%, Cu:0.36%, Bo:0.15%, S:0.75%)
168၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
32Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် သခွားမွှေးအထူး - ၂
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
700 gm(N:5%, P2O5:25%, K2O:25%, Mg:1.86%, Zn:0.5%, Fe:0.7%,
Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
169၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
33Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် လိမ္မော်၊ ရှောက်၊ သံပုရာ၊ ကျွဲကော
အထူး - ၁ အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
700 gm(N:20%, P2O5:20%, K2O:20%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:1.04%,
Mn:1.08%,Mo:0.02%, Cu:0.41%, Bo:0.13%, S:0.5%)
170၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
34Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ အထူး - ၁
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
350 gm(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, Mg:1.86%, Zn:0.82%, Fe:0.56%,
Mn:1.37%,Mo:0.02%, Cu:0.51%, Bo:0.08%, S:0.75%)
171၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
35Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ အထူး - ၁၊ ၂
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
700 gm
350 gm
(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, Mg:1.86%, Zn:0.82%, Fe:0.56%,
Mn:1.37%,Mo:0.02%, Cu:0.51%, Bo:0.08%, S:0.75%)
(N:10%, P2O5:20%, K2O:20%, Mg:1.86%, Zn:0.82%, Fe:0.56%,
Mn:1.37%,Mo:0.02%, Cu:0.51%, Bo:0.08%, S:0.75%)
172၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
36Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ခရမ်းချဉ် အထူး အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 350 gm(N:8%, P2O5:16%, K2O:27%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%,
Mn:1.38%,Mo:0.02%, Cu:0.46%, Bo:0.17%, S:0.75%)
173၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
37Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ခရမ်းချဉ် အထူး အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 700 gm(N:8%, P2O5:16%, K2O:27%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69%,
Mn:1.38%, Mo:0.02%, Cu:0.46%, Bo:0.17%, S:0.75%)
174၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
38Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် အာလူးအထူး
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
520 gm(N:0%, P2O5:48%, K2O:32%, Mg:1.98%, Zn:0.51%, Fe:1 %,
Mn:1.38%,Mo:0.02%, Cu:0.46%, Bo:0.13%, S:0.75%)
175၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
39Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ကုလားပဲအထူး
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
560 gmN:10%, P2O5:20%, K2O:20%, Mg:1.86%, Zn:0.51%, Fe:0.69 %,
Mn:1.37%, Mo:0.03%, Cu:0.36%, Bo:0.17%, S:0.5%)
176၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
40Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအရည်1 Liter( N : 15 %, P205 : 7 %, K2O : 5 % ) 177၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
41Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအရည်500 cc( N : 15 %, P205 : 7 %, K2O : 5 % ) 178၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
42Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ပလပ်(စ်) အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအရည် 1 Liter( N : 12 %, P205 : 7 %, K2O : 12 % ) 179၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
43Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ပလပ်(စ်) အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအရည် 500 cc( N : 12 %, P205 : 7 %, K2O : 12 % ) 180၂၃.၉.၂၀၂၂Foliar
44Golden Key Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( မြင်းကျား )50 Kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )250၂၈.၉.၂၀၂၃Compound
45Myanma Awba Industries Co.,Ltd.NPK Fertilizer50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 % )260၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
46Golden Key Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ ( မြင်းကျား )50 Kg( N : 12 %, P2O5 : 13 % )268၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
47Alluvium Trading Co., Ltd.စွမ်းတောက်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ480 gm( N : 0.05 %, P2O5 : 33 %, K2O : 8 % )270၇.၁၂.၂၀၂၃Foliar
48Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ 50 Kg( N : 13 %, P2O5 : 12 %, K2O : 5 % )288၁၄.၉.၂၀၂၂Compound
49Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ကောမက်( NPK Fertilizer)50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 10 %, K2O : 15 %, )291၅.၆.၂၀၂၄Compound
50Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ကောမက်( NPK Fertilizer)50 Kg( N : 20 %, P2O5 : 12 %, K2O : 12 % )292၅.၆.၂၀၂၄Compound
51Myanma Awba Group Co., Ltd.Comet Mega1 Kg( N : 20%, P2O5 : 20%, K2O : 10%, Ca : 2.82%,
Mg : 1.90%, S : 6.38%, Zn : 0.67%, Mn : 0.34%,
Cu:0.50%, B:0.01%, Fe:0.001%, Mn:0.03%)
293၅.၆.၂၀၂၄Foliar
52Myanma Awba Group Co., Ltd.Comet Zeta1 Kg( N : 25%, P2O5 : 25%, Ca : 1.88%, Mg : 0.85%,
S : 8.03%, Zn : 0.40%, Mn : 0.27%,Cu : 0.46%,
B : 0.07%, Fe : 0.007%, Mn : 0.0265% )
294၅.၆.၂၀၂၄Foliar
53ပဒေသာအဟာရစုံမြေသြဇာ
ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
A.1 ပဒေသာ50 Kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )303၁၉.၁၂.၂၀၂၄Compound
54ပဒေသာအဟာရစုံမြေသြဇာ
ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
A.1 ပဒေသာ50 Kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % )304၁၉.၁၂.၂၀၂၄Compound
55​လောကနတ်လချေးမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်း​Gypsum ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ
(ရွှေစပါး) SSP
၆ ပိဿာ( Gypsum : 61 %, S : 11 %, Ca : 21 % )309၁၉.၁၂.၂၀၂၄Gypsum
56​လောကနတ်လချေးမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်း​Gypsum သဘာဝလချေးမြေသြဇာ
( လောကနတ် )
၃၀ ပိဿာ( Gypsum : 85 %, S : 15 %, Ca : 21 % )310၁၉.၁၂.၂၀၂၄Gypsum
57​L.K.N (လောကနတ်)သဘာဝ
ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာလုပ်ငန်း
Compound Fertilizer (L.K.N)
Super Power High Quality
(လောကနတ်ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ)
၃၀ ပိဿာ( N : 7.75 %, P2O5 : 4.11 %, K2O : 7.22 %, Ca : 2.62 %,
S : 5.54 % )
311၁၉.၁၂.၂၀၂၄Compound
58​L.K.N (လောကနတ်)သဘာဝ
ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာလုပ်ငန်း
Compound Fertilizer (L.K.N)
(လောကနတ်ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ)
၃၀ ပိဿာ( N : 9.29 %, P2O5 : 5.7 %, K2O : 7.93 %, Ca : 2.1 %,
S : 5.96 % )
312၁၉.၁၂.၂၀၂၄Compound
59ဦးကိုကြီးကျောက်အမှုန့်ကြိတ်
လုပ်ငန်း
​Gypsum ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ( ရွှေကြာပန်း)10 Kg( Ca : 20 %, S : 10 % )317၁၆.၁၀.၂၀၂၂Gypsum
60Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Rubber & Oil Palm Special (1) (လှည်းယဉ်)50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 6 %, MgO : 4 %,
Zn : 400(ppm), B : 400(ppm) )
320၁၆.၁၀.၂၀၂၂Compound
61Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Rubber Special (2) (လှည်းယာဉ်)50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 7%, K2O : 18 %, MgO : 2 %,
Zn : 400(ppm), B : 400(ppm) )
321၁၆.၁၀.၂၀၂၂Compound
62ဦးဇေယျာဝင်းကျောက်မှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်း​Gypsum ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ ( ရွှေဝါနှံ ) ၁၅ ပိဿာ( Ca : 21 %, S : 12 % )324၁၆.၁၀.၂၀၂၂Gypsum
63ဦးဇေယျာဝင်းကျောက်မှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်း​Gypsum ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ ( ရွှေဝါနှံ ) ၅ ပိဿာ( Ca : 21 %, S : 12 % )325၁၆.၁၀.၂၀၂၂Gypsum
64ပြည်ကျော်လင်းလချေးမှုန့်ကြိတ်
လုပ်ငန်း
အထူးရှယ်လချေးမှုန့်မြေသြဇာ (ပြည်ကျော်လင်း) ၂၇ ပိဿာ( Ca : 28 %, S : 18 % )330၁၆.၁၀.၂၀၂၂Gypsum
65မြတ်လချေးမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်းဂျစ်(ပ်)ဆမ်သဘာဝလကြေးမြေသြဇာ( မြတ် )50 Kg( Ca : 20 %, S : 7 % )345၁၆.၁၀.၂၀၂၂Gypsum
66Yaza Tagon Co., Ltd.ကမ္ဘာကျော် ( Special Fertilizer ) 50 Kg( N : 14.511%, P2O5 : 0.0375 %, K2O : 0.0435 % )349၄.၃.၂၀၂၃Compound
67Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
N - Power 25 Kg( N : 40 % )353၄.၃.၂၀၂၃Nitrogen
68Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
U - Max 30 Kg( N : 46 % )354၄.၃.၂၀၂၃Nitrogen
69Anawrahta Production Co., Ltd.မတ်ပဲအရွက်ဖျန်းအားဆေးရည် 500 cc( N : 2.38 %, P2O5 : 6.723 %, K2O : 3.110 % )371၄.၃.၂၀၂၃Foliar
70Anawrahta Production Co., Ltd.ပဲတီစိမ်းအားဆေးရည် 500 cc( N : 3.19 %, P2O5 : 10.149 %, K2O : 2.649 % )372၄.၃.၂၀၂၃Foliar
71Anawrahta Production Co., Ltd.ပဲတီစိမ်းအားဆေးရည် 1000 cc( N : 3.19 %, P2O5 : 10.149 %, K2O : 2.649 % )373၄.၃.၂၀၂၃Foliar
72​ရွှေပင်ငွေပင်လချေးမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်းကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( ဂိုးဒင်းကရောင်း )50 Kg( N : 5 %, P2O5 : 7 %, K2O : 8 % )374၄.၃.၂၀၂၃Compound
73​ရွှေပင်ငွေပင်လချေးမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်း​ဂျစ်(ပ်)ဆမ်ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ ( ရွှေပင်ငွေပင် )50 Kg( CaSO4.2H2O : 63 %, Ca : 20 %, S : 11 % )375၄.၃.၂၀၂၃Gypsum
74​ရွှေပင်ငွေပင်လချေးမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်း​Gypsum ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ ( ရွှေသီးနှံ ) ၅ ပိဿာ( CaSO4.2H2O : 87 %, Ca : 21 %, S : 16 % )376၄.၃.၂၀၂၃Gypsum
75​ရွှေပင်ငွေပင်လချေးမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်း​ဂျစ်(ပ်)ဆမ်ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ ( ရွှေသရဖူ )50 Kg( CaSO4.2H2O : 63 %, Ca : 20 %, S : 11 % )377၄.၃.၂၀၂၃Gypsum
76Ever Green ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (EG - ကျွဲနီ )
( Ever Green )
40 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, Ca : 0.753 %,
Mg : 0.226 %, S : 1.285 % )
383၄.၃.၂၀၂၃Compound
77Ever Green ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းစူပါဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေသြဇာ (EG - ကျွဲဝါ )
( Ever Green )
40 Kg( P2O5 : 46 %, Ca : 11.301 %, S : 1.317 % )384၄.၃.၂၀၂၃Phosphorus
78Ever Green ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ (EG - ကျွဲစိမ်း )
( Ever Green )
40 Kg( N : 45.72 %, S : 1.918 % )385၄.၃.၂၀၂၃Nitrogen
79​ရွှေပြည်မိုး ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( အီးဂဲတံဆိပ် )40 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, Ca : 1.202 %,
Mg : 0.305 %, S : 2.68 % )
386၄.၃.၂၀၂၃Compound
80​ရွှေပြည်မိုး ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( ဖျံတံဆိပ် ) 50 Kg( N : 12 %, P2O5 : 13 %, Ca : 1.204 %, Mg : 2.437 %,
S : 1.724 % )
387၄.၃.၂၀၂၃Compound
81​ရွှေပြည်မိုး ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( ဖားတံဆိပ် ) 45 Kg( N : 15 %, P2O5 : 7 %, K2O : 8 %, Ca : 2.417 %, Mg : 0.733 %,
S : 5 % )
388၄.၃.၂၀၂၃Compound
82​ရွှေပြည်မိုး ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ ( ဖားတံဆိပ် ) 40 Kg( N : 44.48 %, S : 1.929 % )389၄.၃.၂၀၂၃Nitrogen
83​ရွှေပြည်မိုး ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ ( ရွှေစပါးနှံတံဆိပ် )50 Kg( N : 46 %, S : 1.842 % )390၄.၃.၂၀၂၃Nitrogen
84​ရွှေပြည်မိုး ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ ( ရေမြင်းတံဆိပ် )50 Kg( N : 45 %, S : 1.842 % )391၄.၃.၂၀၂၃Nitrogen
85​အောင်ဂျစ်ဆမ်မြေသြဇာလုပ်ငန်းကင်း ဂျစ်ဆမ်မြေသြဇာမှုန့် 25 Kg( CaSO4.2H2O : 93 %, Ca : 20 %, S : 17 % )393၄.၃.၂၀၂၃Gypsum
86​အောင်ဂျစ်ဆမ်မြေသြဇာလုပ်ငန်းကင်းစကန်ထရီ မြေသြဇာမှုန့် 25 Kg( Ca : 20 %, S : 15 %, Mg : 10 % )397၄.၃.၂၀၂၃Gypsum
87မြတ်လချေးမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်းဂျစ်(ပ်)ဆမ်ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ (မြသရဖူ)50 Kg( Ca : 20 %, S : 7 % )402၄.၃.၂၀၂၃Gypsum
88National Prosperity Co., Ltd.နတ်သြဇာစိန်(အထူး) အာဟာရစုံမြေသြဇာ
( Diamond Multi - Nutrients Fertilizer )
50 Kg( N : 12 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 % )406၄.၃.၂၀၂၃Compound
89စိန်မြင်းပျံကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
အားဖြည့်သဘာဝကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ
( စိန်မြင်းပျံ )
50 Kg( N : 9 %, P2O5 : 3 %, K2O : 7 %, S : 5 % )407၄.၃.၂၀၂၃Compound
90​ရွှေအိုးဓာတ်မြေသြဇာလုပ်ငန်း​ရွှေအိုးမြေသြဇာ 50 Kg( N : 2 %, P2O5 : 10 %, K2O : 4 % )409၄.၃.၂၀၂၃Compound
91Htet Myat Naing Co., Ltd.Compound Fertilizer ( ရွှေရာဇာ ) 50 Kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )415၄.၃.၂၀၂၃Compound
92ဦးကျော်ဦး ကျောက်မှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်းသဘာဝကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ ( စိန်သရဖူ )၂၅ ပိဿာ( Ca : 20 %, S : 10 % )416၄.၃.၂၀၂၃Gypsum
93ရွှေလမင်း Gypsum သဘာဝ
ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာလုပ်ငန်း
Gypsum သဘာဝကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ
( ရွှေလမင်း)
25 Kg( Ca : 20 %, S : 9 % )417၄.၃.၂၀၂၃Gypsum
94ရွှေလမင်း Gypsum သဘာဝ
ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာလုပ်ငန်း
Gypsum သဘာဝကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ
( ရွှေလမင်း)
၅ ပိဿာ( Ca : 20 %, S : 9 % )418၄.၃.၂၀၂၃Gypsum
95Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa
Co., Ltd.
​ရွှေလမင်းကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
( လှည်းယှဉ် )
50 Kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 %, S : 5 % )419၄.၃.၂၀၂၃Compound
96M.M.P သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းM.M.P မြေသြဇာ 50 Kg( N : 5%, P2O5 : 3 %, K2O : 14 % )422၃.၉.၂၀၂၃Compound
97Marlarmyaing Manufacturing Co., Ltd.Complex Fertilizer ( နေရွက်လှေ ) 50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15%, S : 8 % )425၃.၉.၂၀၂၃Compound
98Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
ရွှေခြင်္သေ့ ပဲမျိုးစုံသီးသန့်အားဖြည့်ဆေး
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအရည်
1 Liter( N:7.5%, P2O5:6%, K2O : 6% )427၃.၉.၂၀၂၃Foliar
99
Farm Link Co., Ltd.
Smart (Yellow) အပွင့်အသီးအထူး
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာ
500 cc( N:5%, P2O5:10%, K2O : 12% + TE )428၃.၉.၂၀၂၃Foliar
100Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက် ဇီတာစတား အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 1 Kg( N:23%, P2O5:23 %, Mg:4353 ppm, Zn:7758ppm,Fe :1975ppm,
Mn :2630ppm,Mo :620ppm,Cu :742ppm, B:124ppm, S:12572ppm )
430၃.၉.၂၀၂၃Foliar
101Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက် မိုးကေ
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
1 Kg( N:14%, P2O5:4 %, K2O : 39% ,Mg:330 ppm, Zn:150ppm,Fe :400ppm,
Mn :400ppm,Mo :10ppm,Cu :150ppm, B:50ppm, S:360ppm )
431၃.၉.၂၀၂၃Foliar
102Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.​မစ္စတာဘင်း(ပဲမျိုးစုံအထူး)
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
1 Kg( N:23%, P2O5:23 %, Mg:4353 ppm, Zn:7758ppm,Fe :1975ppm,
Mn :2630ppm,Mo :620ppm,Cu :742ppm, B:124ppm, S:12572ppm )
432၃.၉.၂၀၂၃Foliar
103United Nilar Agribusiness
Co., Ltd.
ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် (Ezy - Gro)
(အီးဇီးဂရိုး )
1 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % + Microbe ( Bacillus subtillis ) )439၃.၉.၂၀၂၃Foliar
104United Nilar Agribusiness
Co., Ltd.
ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် (Ezy - Gro)
(အီးဇီးဂရိုး )
500 gm( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % + Microbe ( Bacillus subtillis ) )440၃.၉.၂၀၂၃Foliar
105Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Compound Fertilizer (လှည်းယဉ်)
N+P2O5 ≥ 50% (MAP)
50 Kg( N : 6%, P2O5 : 31 % )446၃.၉.၂၀၂၃Compound
106ပြည်ကျော်လင်းလချေးမှုန့်ကြိတ်
လုပ်ငန်း
ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ (ရွှေပြည်ဟိန်း) 50 Kg( N : 5%, P2O5 : 5 %, K2O : 7 % )448၃.၉.၂၀၂၃Compound
107ပြည်ကျော်လင်းလချေးမှုန့်ကြိတ်
လုပ်ငန်း
ပြည်ကျော်လင်း(ရှယ်)ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ၂၈ ပိဿာ( Ca : 22%, S : 16% )449၃.၉.၂၀၂၃Gypsum
108National Prosperity Co., Ltd.အာဟာရစုံမြေသြဇာ (သဘာဝအခြေခံ) (နတ်သြဇာ)
Multi Nutrients Fertilizer (Organic Base)
50 Kg( N:3.04%, P2O5:1.66%, K2O:2.24%, Ca:10%, Mg:1.5%, S : 4%,
Total Organic Matter:20%, Moisture:7.16% )
453၃.၉.၂၀၂၃Organic
109Green Field Agriculture & Livestock Products Co-Op Ltd.(BZO)သီးနှံစုံအထွက်တိုးအရွက်ဖျန်း
ဓာတ်မြေသြဇာ
40 gm( N : 12 %, P2O5 : 5 %, K2O : 36 %, Ca : 1.963 %, B : 0.750%) 454၃.၉.၂၀၂၃Foliar
110Green Field Agriculture & Livestock Products Co-Op Ltd.( ဂလက်ဇီ ) ပဲမျိုးစုံအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ500 gm( N : 15%, P2O5 : 21 %, K2O : 27 % ) 455၃.၉.၂၀၂၃Foliar
111Green Field Agriculture & Livestock Products Co-Op Ltd.( ဂလက်ဇီ ) ခရမ်းချဉ်အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ500 gm( N : 15%, P2O5 : 27 %, K2O : 24 % ) 456၃.၉.၂၀၂၃Foliar
112Green Field Agriculture & Livestock Products Co-Op Ltd.( ဂလက်ဇီ ) မြေပဲအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ500 gm( N : 12%, P2O5 : 5 %, K2O : 42 % ) 457၃.၉.၂၀၂၃Foliar
113Green Field Agriculture & Livestock Products Co-Op Ltd.( ဂလက်ဇီ ) ပဲတီစိမ်းထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ500 gm( N : 16%, P2O5 : 25 %, K2O : 25 % ) 458၃.၉.၂၀၂၃Foliar
114Green Field Agriculture & Livestock Products Co-Op Ltd.( ဂလက်ဇီ ) သီးနှံစုံအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ500 gm( N : 12%, P2O5 : 18 %, K2O : 24 % ) 459၃.၉.၂၀၂၃Foliar
115Green Field Agriculture & Livestock Products Co-Op Ltd.( ဂလက်ဇီ ) ပဲအထူးအထွက်တိုးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ 1 Liter( N : 8 %, P2O5 : 9 %, K2O : 13 %, Ca : 0.983 %, MgO : 0.192 %,
S : 1.5 %, Fe : 0.066 %, Mn : 0.066 %, Cu : 0.024 %, Zn : 0.042 %,
B : 0.612 %, Mo : 0.12 % )
460၃.၉.၂၀၂၃Foliar
116Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဘိုစတာ(အပင်အားဆေး)
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
500 gm( N : 38 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5%, Mg:2144 ppm, Zn:75ppm, Fe:200ppm,
Mn : 200 ppm, Mo :5 ppm, Cu : 75ppm, B : 25 ppm, S : 2786 ppm )
461၃.၉.၂၀၂၃Foliar
117Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဘိုစတာ(အပင်အားဆေး)
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
1 Kg( N : 38 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5%, Mg:2144 ppm, Zn:75ppm, Fe:200ppm,
Mn : 200 ppm, Mo :5 ppm, Cu : 75ppm, B : 25 ppm, S : 2786 ppm )
462၃.၉.၂၀၂၃Foliar
118Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဆိုလူဖိဒ် (သီးနှံစုံအထူးစပါယ်ရှယ်)
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
500 gm(N : 15%, P2O5 : 30%, K2O : 15%, Mg:3133 ppm, Zn:75ppm, Fe:200ppm,
Mn : 200 ppm, Mo :5 ppm, Cu : 75ppm, B : 25 ppm, S : 4090 ppm )
463၃.၉.၂၀၂၃Foliar
119Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဆိုလူဖိဒ် (သီးနှံစုံအထူးစပါယ်ရှယ်)
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
1 Kg( N : 15%, P2O5 : 30 %, K2O : 15%, Mg:3133 ppm, Zn:75ppm, Fe:200ppm,
Mn : 200 ppm, Mo :5 ppm, Cu : 75ppm, B : 25 ppm, S : 4090 ppm )
464၃.၉.၂၀၂၃Foliar
120Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဆိုလူဖိဒ် (စပါယ်ရှယ်ကေ)
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
500 gm( N : 12%, P2O5 : 13%, K2O : 34%, Mg:330 ppm, Zn:1859ppm, Fe:400ppm,
Mn :400ppm,Mo :10ppm,Cu :150ppm, B:50ppm, S:1197ppm )
465၃.၉.၂၀၂၃Foliar
121Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဆိုလူဖိဒ် (စပါယ်ရှယ်ကေ)
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
1 Kg( N : 12%, P2O5 : 13 %, K2O : 34%, Mg:330 ppm, Zn:1859ppm, Fe:400ppm,
Mn :400ppm,Mo :10ppm,Cu :150ppm, B:50ppm, S:1197ppm )
466၃.၉.၂၀၂၃Foliar
122Wi Sar Ra International Co., Ltd.ရွှေတိုး(ပါဝါ) ပဲတီစိမ်းနှင့်ပဲမျိုးစုံအထူး
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
1 Kg( N : 25%, P2O5 : 25 %, Mg:4353 ppm, Zn:706ppm, Fe:1975ppm,
Mn :2630ppm,Mo :56ppm,Cu :742ppm, B:124ppm, S:9118ppm )
467၃.၉.၂၀၂၃Foliar
123Wi Sar Ra International Co., Ltd.ရိုက်(စ်)အပ် ((Rise Up)
(ကြီးထွား၊သီးပွင့်အာဟာရဖျော်ရည်)
500 cc( Zn : 213ppm, S : 104ppm )468၃.၉.၂၀၂၃Foliar
124Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဝိစာရ ကွန်ဘီ (Wisarra Combi)
အရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်
100 gm( N : 3.69%,(36900ppm), Mg:29500 ppm, Zn:18600ppm,Na : 8800ppm,
Mn :40100ppm,Mo :60ppm,Cu :30200ppm, B:150ppm, S:173000ppm )
469၃.၉.၂၀၂၃Foliar
125Wi Sar Ra International Co., Ltd.အပ်ဂရိတ် (Up - Grade )
ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်
250 gm( N : 19%, P2O5 : 19 %, K2O : 19%,Mg:2506 ppm, Zn:60ppm,
Fe : 160ppm, Mn :160ppm,Mo :4ppm,Cu :60ppm, B:20ppm, S:3272ppm )
470၃.၉.၂၀၂၃Foliar
126Wi Sar Ra International Co., Ltd.ပဲဘုရင် (ပါဝါ) မတ်ပဲအထူးအားဆေး
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
1 Kg(N:20%, P2O5:20 %, K2O : 10%,Mg:4353 ppm, Zn:706ppm,Fe :1975ppm,
Mn :2630ppm,Mo :56ppm,Cu :742ppm, B:124ppm, S:9118ppm )
471၃.၉.၂၀၂၃Foliar
127Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဝိစာရ ကွန်ဘီ (Wisarra Combi)
အရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်
50 gm( N : 3.69%,(36900ppm), Mg:29500 ppm, Zn:18600ppm,Na : 8800ppm,
Mn :40100ppm,Mo :60ppm,Cu :30200ppm, B:150ppm, S:173000ppm )
472၃.၉.၂၀၂၃Foliar
128Wi Sar Ra International Co., Ltd.ရိုက်(စ်)အပ် ((Rise Up)
(ကြီးထွား၊သီးပွင့်အာဟာရဖျော်ရည်
500 cc( Zn : 213ppm, S : 104ppm )473၃.၉.၂၀၂၃Foliar
129Wi Sar Ra International Co., Ltd.ရိုက်(စ်)အပ် ((Rise Up)
(ကြီးထွား၊သီးပွင့်အာဟာရဖျော်ရည်
100 cc( Zn : 213ppm, S : 104ppm )474၃.၉.၂၀၂၃Foliar
130Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဘိုစတာ(အသီးအားဆေး)
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
500 gm( N : 20%, P2O5 : 5 %, K2O : 30%, Mg:3133 ppm, Zn:75ppm, Fe:200ppm,
Mn : 200 ppm, Mo :5 ppm, Cu : 75ppm, B : 25 ppm, S : 4090 ppm )
475၃.၉.၂၀၂၃Foliar
131Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဘိုစတာ(အသီးအားဆေး)
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
1 Kg( N : 20%, P2O5 : 5 %, K2O : 30%, Mg:3133 ppm, Zn:75ppm, Fe:200ppm,
Mn : 200 ppm, Mo :5 ppm, Cu : 75ppm, B : 25 ppm, S : 4090 ppm )
476၃.၉.၂၀၂၃Foliar
132Wi Sar Ra International Co., Ltd.သီးနှံစုံကြီးထွားသီးပွင့်အထွက်တိုးမြှင့်အာဟာရ
အားဆေးရည် ( ပါဝါ ) ( Power )
သီးနှံစုံကြီးထွားသီးပွင့်အထွက်တိုးမြှင့်အာဟာရ
အားဆေးရည် ( စူပါ ) ( Super )
500 cc +
500 cc
( N : 1.2% (12000ppm), P2O5:6 %(60000ppm), B:250ppm,Mg:1250ppm,
Mn :1250ppm, Mo :6500ppm, Zn : 3500ppm )
( N : 16.1% (161000ppm) )
477၃.၉.၂၀၂၃Foliar
133Wi Sar Ra International Co., Ltd.ကယ်(လ်)စီပလပ်(စ်) (Calci Plus) 100 cc( Ca : 5.50%(55000ppm), Mg : 0.62% (6200ppm),
B: 0.21%(2100ppm) )
478၃.၉.၂၀၂၃Foliar
134Wi Sar Ra International Co., Ltd.ကယ်(လ်)စီပလပ်(စ်) (Calci Plus) 500 cc( Ca : 5.50%(55000ppm), Mg : 0.62% (6200ppm),
B: 0.21%(2100ppm) )
479၃.၉.၂၀၂၃Foliar
135Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyBasfoliar Kelp SL ( ကဲ့လ်(ပ်)) (1) Liter1 Liter( N : 0.2%, P2O5 :1.0%, K2O : 0.1%, B: 0.25mg/kg, Cu:0.17mg/kg, Fe:0.61 mg/kg ,
Mn : 0.01mg/kg, Zn : 0.56mg/kg, Mo:0.11mg/kg, Protein : 1.95%,
Amino acid : 0.2%, Ash : 1.57% )
486၃.၉.၂၀၂၃Foliar
136Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyBasfoliar Kelp SL ( ကဲ့လ်(ပ်)) (500) CC500 cc( N : 0.2%, P2O5 :1.0%, K2O : 0.1%, B: 0.25mg/kg, Cu:0.17mg/kg, Fe:0.61 mg/kg ,
Mn : 0.01mg/kg, Zn : 0.56mg/kg, Mo:0.11mg/kg, Protein : 1.95%,
Amino acid : 0.2%, Ash : 1.57% )
487၃.၉.၂၀၂၃Foliar
137Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyBasfoliar Kelp SL ( ကဲ့လ်(ပ်)) (250) CC250 cc( N : 0.2%, P2O5 :1.0%, K2O : 0.1%, B: 0.25mg/kg, Cu:0.17mg/kg, Fe:0.61 mg/kg ,
Mn : 0.01mg/kg, Zn : 0.56mg/kg, Mo:0.11mg/kg, Protein : 1.95%,
Amino acid : 0.2%, Ash : 1.57% )
488၃.၉.၂၀၂၃Foliar
138မန်းမြို့ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အထွေထွေ ရောင်းဝယ်ရေး သမဝါယမအသင်း လီမိတက်NPK မြေသြဇာ ( Super Top ) ( 15:10:4 )50 kg( N : 15%, P2O5 : 10%, K2O : 4% )489၃၀.၆.၂၀၂၄Compound
139မန်းမြို့ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အထွေထွေ ရောင်းဝယ်ရေး သမဝါယမအသင်း လီမိတက်NPK မြေသြဇာ ( Super Top ) ( 10:12:12 )50 kg( N : 10%, P2O5 : 12%, K2O : 12% )490၃၀.၆.၂၀၂၄Compound
140မန်းမြို့ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အထွေထွေ ရောင်းဝယ်ရေး သမဝါယမအသင်း လီမိတက်NPK မြေသြဇာ ( Super Top ) ( 15:15:15 )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )491၃၀.၆.၂၀၂၄Compound
141မန်းမြို့ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အထွေထွေ ရောင်းဝယ်ရေး သမဝါယမအသင်း လီမိတက်​NPK မြေသြဇာ ( Super Top ) ( 13:9:5 )50 kg( N : 13%, P2O5 : 9%, K2O : 5% )494၃၀.၆.၂၀၂၄Compound
142​ရွှေတောင်တန်းနှင့်ရွှေဝါနှံ အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝကျောက်မှုန့် မြေသြဇာလုပ်ငန်းဂျစ်ပဆန်သဘာဝကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ
( ရွှေတောင်တန်း )
၁၅
ပိဿာ
( CaSO4.2H2O : 38%, Ca : 20%, S : 7% )499၃၀.၆.၂၀၂၄Gypsum
143​ရွှေတောင်တန်းနှင့်ရွှေဝါနှံ အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝကျောက်မှုန့် မြေသြဇာလုပ်ငန်းဂျစ်ပဆန်သဘာဝကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ
( ရွှေတောင်တန်း )

ပိဿာ
( CaSO4.2H2O : 38%, Ca : 20%, S : 7% )500၃၀.၆.၂၀၂၄Gypsum
144Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyBasfoliar Aktiv SL ( အက်တစ်(ဗ်) )1 Ltr( N : 4%, P2O5 : 37%, K2O : 24%, B : 0.01%, Cu : 0.02%,
Fe : 0.02%, Mn : 0.01%, Zn : 0.01%, Mo : 0.001% )
509၃၀.၆.၂၀၂၄Foliar
145Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyBasfoliar Aktiv SL ( အက်တစ်(ဗ်) )500 cc( N : 4%, P2O5 : 37%, K2O : 24%, B : 0.01%, Cu : 0.02%,
Fe : 0.02%, Mn : 0.01%, Zn : 0.01%, Mo : 0.001% )
510၃၀.၆.၂၀၂၄Foliar
146Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyBasfoliar Aktiv SL ( အက်တစ်(ဗ်) )250 cc( N : 4%, P2O5 : 37%, K2O : 24%, B : 0.01%, Cu : 0.02%,
Fe : 0.02%, Mn : 0.01%, Zn : 0.01%, Mo : 0.001% )
511၃၀.၆.၂၀၂၄Foliar
147Myanmar Pioneer Star Co., Ltd.ပိုင်အိုးနီးယားစတား သီးနှံစုံအရည်အသွေးမြင့် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ500 g( N : 10%, P2O5 : 35%, K2O : 18% + TE )514၃၀.၆.၂၀၂၄Foliar
148Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.​ရွှေပင်ရွှေသီး S1 မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်းအထူး
ရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအရည်
500 cc( N : 1.2% w/v, P2O5 : 6% w/v , B : 250 ppm, Mg : 1250 ppm,
Mo : 6500 ppm, Zn : 3500 ppm, Mn : 1250 ppm )
518၃၀.၆.၂၀၂၄Foliar
149Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.​ရွှေပင်ရွှေသီး S2 မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်းအထူး
ရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအရည်
500 cc( N : 16.1% w/v )519၃၀.၆.၂၀၂၄Foliar
150Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.သုခဗိုက်တာသီးနှံပင်များမရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အပင်၊ အရွက်၊အပွင့်၊အသီး၊အစေ့၊အမြစ်နှင့် ဥ အားဆေး100 g( S : 73321 ppm, Zn : 5600 ppm, Cu : 5895 ppm, Fe : 15674 ppm,
Mn : 20877 ppm, Mg : 35281 ppm, Mo : 445 ppm, B : 987 ppm )
520၃၀.၆.၂၀၂၄Foliar
151Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.​ကောင်းသုခ - ၁ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်500 g( N : 30%%, P2O5 : 11%, K2O : 11%, Mg : 330 ppm, Zn : 150 ppm, Fe : 400 ppm,
Mn : 400 ppm, Mo : 10 ppm, Cu : 150 ppm, B : 50 ppm, S : 360 ppm,
Inter : 47.85% )
521၃၀.၆.၂၀၂၄Foliar
152Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.​ကောင်းသုခ - ၁ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်1 Kg( N : 30%%, P2O5 : 11%, K2O : 11%, Mg : 330 ppm, Zn : 150 ppm, Fe : 400 ppm,
Mn : 400 ppm, Mo : 10 ppm, Cu : 150 ppm, B : 50 ppm, S : 360 ppm,
Inter : 47.85% )
522၃၀.၆.၂၀၂၄Foliar
153Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.​ကောင်းသုခ - ၂ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်500 g( N : 15%%, P2O5 : 15%, K2O : 30%, Inter : 39.815%, Mg : 330 ppm, Fe : 400 ppm,
Mo : 10 ppm, B : 50 ppm, Zn : 150 ppm, Mn : 400 ppm, Cu : 150 ppm,
S : 360 ppm )
523၃၀.၆.၂၀၂၄Foliar
154Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.​ကောင်းသုခ - ၂ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်1 Kg( N : 15%%, P2O5 : 15%, K2O : 30%, Inter : 39.815%, Mg : 330 ppm, Fe : 400 ppm,
Mo : 10 ppm, B : 50 ppm, Zn : 150 ppm, Mn : 400 ppm, Cu : 150 ppm,
S : 360 ppm )
524၃၀.၆.၂၀၂၄Foliar
155Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက်ဘီတာ (ပဲမျိုးစုံအထူး - ၁)
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအရည်
500 cc( N : 1.2% w/v, P2O5 : 6% w/v , B : 250 ppm, Mg : 1250 ppm,
Mn : 1250 ppm, Mo : 6500 ppm, Zn : 3500 ppm )
525၃၀.၆.၂၀၂၄Foliar
156Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက်ဘီတာ (ပဲမျိုးစုံအထူး - ၂)
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအရည်
500 cc( N : 16.1% w/v )526၃၀.၆.၂၀၂၄Foliar
157Evogro Co., Ltd.အီဗို ပဲကောင်း ပဲမျိုးစုံအထူးရွက်ဖျန်းဓာတ် မြေသြဇာအရည်(၁)500 cc( N : 1.2% w/v, P2O5 : 6% w/v , B : 250 ppm, Mg : 1250 ppm,
Mn : 1250 ppm, Mo : 6500 ppm, Zn : 3500 ppm )
527၃၀.၆.၂၀၂၄Foliar
158Evogro Co., Ltd.အီဗို ပဲကောင်း ပဲမျိုးစုံအထူးရွက်ဖျန်းဓာတ် မြေသြဇာအရည်(၂)500 cc( N : 16.1% w/v )528၃၀.၆.၂၀၂၄Foliar
159Seinn Lann Myay Kyaukme Co., Ltd.စိမ်းလန်းမြေဂျစ်ပဆမ်မြေသြဇာ50 kg( Ca : 24%, S : 17%, CaSO4.2H2O : 95% )529၄.၂.၂၀၂၅Gypsum
160ပဒေသာအဟာရစုံမြေသြဇာ
ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
A1 ပဒေသာအာဟာရစုံမြေသြဇာ50 kg( N : 6.68%, P2O5 : 3.74%, K2O : 4.75%, Ca : 13.58%,
Mg : 1.21%, S : 3.98% )
532၄.၂.၂၀၂၅Compound
161Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.သီးနှံစုံအဆင့်မြင့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(၂)
ဆင်ညီနောင်
1000 g( P2O5 : 52%, K2O : 34% )539၄.၂.၂၀၂၅Foliar
162Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.သီးနှံစုံအဆင့်မြင့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(၁)
ဆင်ညီနောင်
1000 g( N : 30%, P2O5 : 10%, K2O : 10% + TE )540၄.၂.၂၀၂၅Foliar
163Lady Myint & Sons Industrial Co., Ltd.ထိပ်တန်းဂျစ်ပဆမ်အထူးမြေသြဇာ25 kg( CaSO4.2H2O : 98%, Ca : 24%, S : 17% )542၄.၂.၂၀၂၅Gypsum
164Supreme Bio Tech Co.,Ltd.ဘိုင်အိုစူပရင်း ဇီဝသဘာဝမြေသြဇာ50 kg( N : 1.2%,P2O5 : 1.5%,K2O : 0.5%,Ca : 2.2%, Mg : 0.5%, S : 0.4%,
OM : 23.5%,Humic Acid,Amino Acid နှင့် အနည်းလိုအာဟာရဓာတ်များ,
Bacillus spp = 106 CFU/ml,Streptomyces spp = 107 CFU/ml,
Bacillus sphaericus = 106 CFU/ml )
543၄.၂.၂၀၂၅Organic
165“ ရွှေဒုံးပျံ ” ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( ရွှေဒုံးပျံ )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )545၄.၂.၂၀၂၂Compound
166Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyFetrilon Combi 12.5 g( S : 3.0%, Zn ; 1.5%, Cu : 1.5%, Fe : 4.0%, Mn : 4.0%, MgO : 3.3%,
Mo : 0.1%, B : 0.5% )
550၄.၂.၂၀၂၅Foliar
167Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyFetrilon Combi 1100 g( S : 3.0%, Zn ; 1.5%, Cu : 1.5%, Fe : 4.0%, Mn : 4.0%, MgO : 3.3%,
Mo : 0.1%, B : 0.5% )
551၄.၂.၂၀၂၅Foliar
168Wi Sar Ra International Co., Ltd.ရိုက်(စ်)အပ် ( Rise Up )
( ကြီးထွား၊သီးပွင့်အာဟာရဖျော်ရည် )
30 cc( Zn : 213 ppm, S : 104 ppm )552၄.၂.၂၀၂၅Foliar
169Wi Sar Ra International Co., Ltd.ရိုက်(စ်)အပ် ( Rise Up )
( ကြီးထွား၊သီးပွင့်အာဟာရဖျော်ရည် )
10 cc( Zn : 213 ppm, S : 104 ppm )553၄.၂.၂၀၂၅Foliar
170Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက် မိုးကေအရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာ
အမှုန့်
500 g( N: 14%,P2O5 : 4%,K2O : 39%,Mg : 330(ppm),Zn : 150(ppm), Fe : 400(ppm),
Mn : 400(ppm),Mo : 10(ppm),Cu : 150(ppm),B : 50(ppm), S : 360(ppm) )
554၄.၂.၂၀၂၅Foliar
171Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက်ထရေ့စ် ( Comet Trace )100 g( N: 36900 ppm,Mg : 29500 ppm,Zn : 18600 ppm,Na : 8800 ppm,
Mn : 40100 ppm, Mo : 60 ppm, Cu : 30200 ppm, B : 150 ppm, S : 173000 ppm )
555၄.၂.၂၀၂၅Foliar
172Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက်ထရေ့စ် ( Comet Trace )50 g( N: 36900 ppm,Mg : 29500 ppm, Zn : 18600 ppm, Na : 8800 ppm,
Mn : 40100 ppm,Mo : 60 ppm,Cu : 30200 ppm,B : 150 ppm, S : 173000 ppm )
556၄.၂.၂၀၂၅Foliar
173Wi Sar Ra International Co., Ltd.ကွမ်းရွက်အရည်အသွေးကောင်း
အလေးချိန်စီး အားဆေး
500 g+
50 g +
10 cc
ဆိုလူဖိဒ်(စပါယ်ရှယ်ကေ) အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
( N : 12%,P2O5 : 13%, K2O : 34%, Mg : 330ppm, Zn : 1859 ppm, Fe : 400 ppm,
Mn : 400 ppm, Mo : 10 ppm, Cu : 150 ppm, B : 50 ppm, S : 1197 ppm )
ဝိစာရ ကွန်ဘီ ( Wi Sar Ra Combi ) အရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်
( N : 3.69%(36900 ppm),Mg : 29500 ppm, Zn : 18600 ppm, Na : 8800 ppm,
Mn : 40100 ppm, Mo : 60 ppm, Cu : 30200 ppm, B : 150 ppm, S : 173000 ppm )
ရိုက်(စ်)အပ် ( Rise Up ) ( ကြီးထွား၊သီးပွင့်အာဟာရဖျော်ရည် )
( Zn : 213 ppm, S : 104 ppm )
560၄.၂.၂၀၂၅Foliar
174Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဝိစာရ အထူးသီးသန့် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
( နှမ်းအထူးအားဆေး )
Compound Fertilizer
(N: 17 %, P2O5: 17%, K2O: 17%
အပ်ဂရိတ်( Up - Grade ) အရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်
( N : 19%, P2O5 : 19%, K2O : 19%, Mg : 2506 ppm, Zn : 60 ppm, Fe : 160 ppm,
Mn : 160 ppm, Mo : 4 ppm, Cu : 60 ppm, B : 20 ppm, S : 3272 ppm )
ဝိစာရ ကွန်ဘီ ( Wi Sar Ra Combi ) အရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်
( N : 3.69%(36900 ppm),Mg : 29500 ppm, Zn : 18600 ppm, Na : 8800 ppm,
Mn : 40100 ppm, Mo : 60 ppm, Cu : 30200 ppm, B : 150 ppm, S : 173000 ppm )
ရိုက်(စ်)အပ် ( Rise Up ) ( ကြီးထွား၊သီးပွင့်အာဟာရဖျော်ရည် )
( Zn : 213 ppm, S : 104 ppm )
562၄.၂.၂၀၂၅Foliar
175Integrated Swanyee Social Business Co., Ltd.တီကျစ်ရွက်ဖျန်းအားဆေးရည် ( စွမ်းရည် )
( Vermi Liquid )
1 Ltr( N: 0.078%, P2O5 : 0.004%, K2O : 0.274%, Ca : 0.112%, Mg : 0.03%,
OM : 0.278%, S : 0.008%, C:N - 2.07, pH : 7.79 )
567၄.၂.၂၀၂၅Foliar
176Agro Tech Co., Ltd.VETO ( ဗီတို )အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ1 Kg( N: 20%, P2O5 : 5%, K2O : 8% + TE )569၄.၂.၂၀၂၅Foliar
177Agro Tech Co., Ltd.TIPTOP ( တစ်တော့ပ် ) အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ1 Ltr( N: 10%, P2O5 : 4%, K2O : 7% + TE )570၄.၂.၂၀၂၅Foliar
178စူပါတင်မြေသြဇာလုပ်ငန်းပန်းအထူး ကယ်ဘိုနိုက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာရည်
( စူပါတင် )
500 cc( Ca : 10%, B : 1.5%, N : 5.0% )571၄.၂.၂၀၂၅Foliar
179ဇင်ယော်အမှတ်တံဆိပ်(၃)မျိုးစပ်
ဓာတ်မြေသြဇာလုပ်ငန်း
ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
( ဇင်ယော်အမှတ်တံဆိပ် )
40 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, Ca : 3%, S : 2% )575၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
180“ Top Fertilizer ”ရွက်ဖျန်းနှင့်
ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာလုပ်ငန်း
ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Premium )( Top )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )577၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
181ရွှေကြာပန်းမြေသြဇာအမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းပုလဲမြေသြဇာ (အခဲ) ( ရွှေကြာပန်း )50 kg( N : 46% )578၂၉.၂.၂၀၂၃Nitrogen
182ရွှေကြာပန်းမြေသြဇာအမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းပုလဲမြေသြဇာ (အခဲ) ( ရွှေကြာပန်း )10 kg( N : 46% )579၂၉.၂.၂၀၂၃Nitrogen
183“ ဇီဝရာဇာ ”ဇီဝရွက်ဖျန်း မြေသြဇာ အရည်လုပ်ငန်းဘူမိသုခ သီးနှံစုံသုံးကွန်းပေါင်းမြေသြဇာ
( ACT )
50 Kg( N : 6%, P2O5 : 4%, K2O : 5%, Ca : 7.78%, Mg : 0.604%,
S : 2%, OM : 12% )
584၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
184National Prosperity Co., Ltd.ဂျစ်ပဆမ်ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ ( နတ်သြဇာ )25 kg( Ca : 20%, S : 12%, Gypsum : 65%++ )586၂၉.၂.၂၀၂၃Gypsum
185“ ဇီဝရာဇာ” ဇီဝရွက်ဖျန်း မြေသြဇာ အရည်လုပ်ငန်းဘူမိသုခ သီးနှံစုံသုံး သဘာဝမြေသြဇာ
( ACT )
50 kg( N : 2.5%, P2O5 : 3%,K2O : 2%,Ca : 12%, S : 3%,Mg : 3%,
OM : 20% )
587၂၉.၂.၂၀၂၃Organic
186Aventine Limited.အာမိုပိုလာ ( 16-16-8 + 13S )50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 13% )588၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
187Myanma Awba Group Co., Ltd.Fertilizer Cab ( ကယ်လ်ဘိုမဂ်စူပါ )
( Calbomag Super )
250 CC( Ca : 5%, Mg : 3%, B : 0.5% )589၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
188
Farm Link Co., Ltd.
​မြေပြင်အထွက်တိုးဂျစ်ဆင်မြေသြဇာမှုန့်
( ရီဗိုက် ) ( REVIVE )
25 kg( Ca : 24%, S : 17% )590၂၉.၂.၂၀၂၃Gypsum
189Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Multi Fit Compound Fertilizer
( လှည်းယာဉ် )
50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 20% )593၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
190Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.နွားနောက်တံဆိပ်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
( လှည်းယာဉ် )
50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% )594၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
191Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.နွားတံဆိပ်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
( လှည်းယာဉ် )
50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% )595၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
192Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ပုလဲအစားထိုးဓာတ်မြေသြဇာ ( လှည်းယာဉ် )50 kg( N : 20%, Humic Acid : 2% )596၂၉.၂.၂၀၂၃Nitrogen
193စူပါစတား သဘာဝမြေသြဇာ လုပ်ငန်းCompound Fertilizer ( SUPER STAR )50 kg( N : 3.5%, P2O5 : 5.3%, K2O : 7.77%, Ca : 6.7%, Mg : 1.0%,
S : 1.2%, OM : 7.4% )
598၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
194Aventine Limited.ဆာလ်ဖာပုလဲမြေသြဇာ ( အာမို )50 kg( N : 21%, S : 24% )599၂၉.၂.၂၀၂၃Nitrogen
195Aventine Limited.ဆာလ်ဖာပုလဲမြေသြဇာ ( အာမို )50 kg( N : 21%, S : 24% )600၂၉.၂.၂၀၂၃Nitrogen
196Anawrahta Production Co., Ltd.အမိုနီယမ်(အခြေခံ)ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ50 kg( N : 24%, P2O5 : 5%, MgO : 4.5%, S : 8% )605၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
197Aventine Limited.အာမို မဂ္ဂနီဆယ်လ်100 g( N : 11%, MgO : 16% )609၂၉.၂.၂၀၂၃Other
198Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက် ကြီးထွား ဓာတ်မြေသြဇာ50 kg( N : 25%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )610၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
199Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက် စွမ်းအား ဓာတ်မြေသြဇာ50 kg( N : 15%, P2O5 : 30%, K2O : 7% )611၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
200Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက် NPK ဓာတ်မြေသြဇာ
( 16:16:8 + 13S )
50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 13% )612၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
201Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက် NPK ဓာတ်မြေသြဇာ ( 15:15:15 )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )613၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
202Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ရွှေကောမက် ဓာတ်မြေသြဇာ ( ပဲအထူး )25 kg( N : 11%, P2O5 : 20%, K2O : 20% )614၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
203Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ရွှေကောမက် ဓာတ်မြေသြဇာ 50 kg( N : 20%, P2O5 : 12%, K2O : 12% )615၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
204Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက် Speed50 kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, CaO : 2%, MgSO4 : 0.2%,
ZnSO4 : 0.2%, CuSO4 : 20 ppm, FeSO4 : 60 ppm,
MnSO4 : 40 ppm, Mo : 16 ppm, B2O3 : 80 ppm )
616၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
205Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက် ဗီ - စူပါ50 kg( N : 15%, P2O5 : 10%, K2O : 20%, MgSO4 : 0.2%,
ZnSO4 : 0.2%, CuSO4 : 20 ppm, FeSO4 : 60 ppm,
MnSO4 : 40 ppm, Mo : 16 ppm, B2O3 : 80 ppm )
617၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
206Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( လှည်းယာဉ် )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )618၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
207Agro Asia Star Group
Co., Ltd.
အထွက်တိုးဆေးပုလဲမြေသြဇာ NS - Fertilizer
( ဘိုကာ )
50 kg( N : 37%, S : 5% )620၂၉.၂.၂၀၂၃Nitrogen
208Agro Asia Star Group
Co., Ltd.
​ဆေးပုလဲဓါတ်မြေသြဇာ ( ငါးနှစ်ကောင် )50 kg( N : 38%, S : 7% )621၂၉.၂.၂၀၂၃Nitrogen
209ဆင်ငါးကောင် မြေသြဇာလုပ်ငန်းကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ဆင်ငါးကောင် )50 kg( N : 16%, P2O5 : 15%, K2O : 16% )622၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
210Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Comet NPK Fertilizer
( 13-9-20 + 4 MgO )
50 kg( N : 13%, P2O5 : 9%, K2O : 20%, MgO : 4% )623၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
211Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Comet NPK Fertilizer ( 20-8-6 + 2 MgO )50 kg( N : 20%, P2O5 : 8%, K2O : 6%, MgO : 2% )624၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
212Evogro Co., Ltd.အီဗိုအားတိုး (20-12-12) သီးနှံစုံသုံး
ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
25 kg( N : 20%, P2O5 : 12%, K2O : 12% )625၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
213Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဝိစာရ ရွှေတိုးကွန်ပေါင်း ၁၇: ၈: ၈ + ၁၅ S50 kg( N : 17%, P2O5 : 8%, K2O : 8%, S : 15% )626၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
214Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက် ပရီမို50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgSO4 : 0.2%,
ZnSO4 : 0.2%, CuSO4 : 20 ppm, FeSO4 : 60 ppm,
MnSO4 : 40 ppm, Mo : 16 ppm, B2O3 : 80 ppm )
627၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
215Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဝိစာရအထွက်တိုးကွန်ပေါင်း ( ၁၅: ၁၅ : ၁၅ )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )628၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
216Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဝိစာရအထွက်တိုးကွန်ပေါင်း
( ၁၆: ၁၆ : ၈ + ၁၂ S )
50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% + S : 12% )629၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
217TZ General Trading Co., Ltd.သဘာဝမြေသြဇာ ( တေဇာ )25 kg( N : 3%, P2O5 : 2.5%, K2O : 2%, OM : 20% )630၂၉.၂.၂၀၂၃Organic
218Seinn Lann Myay Kyaukme Co., Ltd.မိုနိုဖေါ့စ် (Mono Phos) စိမ်းလန်းမြေ25 kg( N : 10%, P2O5 : 50% )632၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
219Seinn Lann Myay Kyaukme Co., Ltd.ပိုတက်ရှ် ( Potash ) စိမ်းလန်းမြေ25 kg( K2O : 60% )633၂၉.၂.၂၀၂၃Potash
220Seinn Lann Myay Kyaukme Co., Ltd.အမိုနီယမ်ဆာလဖိတ် (AS ) စိမ်းလန်းမြေ50 kg( N : 21%, S : 24% )634၂၉.၂.၂၀၂၃Nitrogen
221Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyENTEC (13:10:20 + 3S )2 kg( N : 13%, P2O5 : 10%, K2O : 20%, S : 3% )637၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
222Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyENTEC (12:12:17+2+8 )2 kg( N : 12%, P2O5 : 12%, K2O : 17%, Mg : 2%, S : 8% )638၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
223Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyENTEC ( 20:10:10 + 3S )2 kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, S : 3% )639၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
224Aventine Limited.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ (ဂရိတ်ဝမ်း)
( Eagle ) (N-P-K 12:6:6 )
50 kg( N : 12%, P2O5 : 6%, K2O : 6% )640၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
225Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ရွှေကောမက်ဓာတ်မြေသြဇာ25 kg( N : 20%, P2O5 : 12%, K2O : 12% )641၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
226Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက် Speed2.5 kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, CaO : 2.00%, MgSO4 : 0.200%,
ZnSO4 : 0.200%, CuSO4 : 20.00 ppm, FeSO4 : 60.00 ppm,
MnSO4 : 40.00 ppm, Mo : 16.00 ppm, B2O3 : 80.00 ppm )
642၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
227Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက် ဗီ - စူပါ2.5 kg( N : 15%, P2O5 : 10%, K2O : 20%, MgSO4 : 0.200%,
ZnSO4 : 0.200%, CuSO4 : 20.00 ppm, FeSO4 : 60.00 ppm,
MnSO4 : 40.00 ppm, Mo : 16.00 ppm, B2O3 : 80.00 ppm )
643၂၉.၂.၂၀၂၃Compound
228Wi Sar Ra International Co., Ltd.တာဝါစွမ်းအားတိုးမြှင့် ရွက်ဖျန်းအားဆေးအမှုန့်750 g( N : 11%,K2O : 42%,Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm,
Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 67 ppm, Cu : 274 ppm,
B : 90 ppm )
644၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
229Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက်အားကောင်း(စပါး)အရွက်ဖျန်း
ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
500 g( N : 28%,P2O5 : 14%,K2O : 8%,Mg : 1492 ppm, Zn : 237 ppm,
Fe : 660 ppm, Mn : 882 ppm, Mo : 16 ppm, Cu : 249 ppm,
B : 82 ppm,Inert Ingredient : 49.43% )
645၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
230Myanma Awba Group Co., Ltd.ဘင်ဂို မျိုးစေ့လူးနယ်ဆေး100 CC( N : 0.61%, K2O : 2.18%, Agrisol A : 1% )646၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
231BS ဘက်စုံ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
ပဲမျိုးစုံအထူး ရွက်ဖျန်းဆေး ( တယ်လီ )1 Kg( N : 13.28%, P2O5 : 11.81%, K2O : 8.92%, Mg : 1.78%,
S : 16.915% )
649၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
232Myanma Awba Group Co., Ltd.တင်ပို (Tempo)AMINO အပင်အားဆေး250 CC( Amino acid : 18.8% w/w )651၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
233Myanma Awba Group Co., Ltd.တင်ပို (Tempo)AMINO အပင်အားဆေး100 CC( Amino acid : 18.8% w/w )652၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
234“ ဇီဝရာဇာ ”ဇီဝရွက်ဖျန်း မြေသြဇာ အရည်လုပ်ငန်းဇီဝရာဇာ ဇီဝရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည်
( ACT )
1 Ltr( N : 0.082%, P2O5 : 0.033%, K2O : 0.124%, OM : 0.944%,
Lactic Acid Bacteria 106 CFU/ml, Yeast - 105 CFU/ml)
653၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
235“ ဇီဝရာဇာ ”ဇီဝရွက်ဖျန်း မြေသြဇာ အရည်လုပ်ငန်းစူပါဇီဝရာဇာစွမ်းအားမြှင့် သဘာဝရွက်ဖျန်း
မြေသြဇာအရည် ( ACT )
1 Ltr( N : 0.096%, P2O5 : 0.072%, K2O : 0.240%, OM : 4.046%,
Lactic Acid Bacteria 106 CFU/ml, Yeast - 107 CFU/ml)
654၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
236Integrated Swanyee Social Business Co., Ltd.ဇီဝတီကျစ်မြေသြဇာ (စွမ်းရည်)25 Kg( N : 0.519%,P2O5 : 0.3193%,K2O : 0.633%,Ca : 0.32%,
Mg : 0.048%, OM : 21.401%,S : 0.292%,C:N - 23.916,
pH - 7.65,Bacillus Sp - 106 CFU/ml )
655၂၉.၂.၂၀၂၃Bio
237Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက်အားကောင်း(ကွမ်း)အရွက်ဖျန်း
ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
100 g( N : 28%,P2O5 : 14%,K2O : 8%,Mg : 1492 ppm, Zn : 237 ppm,
Fe : 660 ppm, Mn : 882 ppm, Mo : 16 ppm, Cu : 249 ppm,
B : 82 ppm,Inert : 49.43% )
656၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
238Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက်အားကောင်း(ပဲမျိုးစုံ)အရွက်ဖျန်း
ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
500 g( N : 21%,P2O5 : 10%,K2O : 21%,Mg : 1641 ppm,
Zn : 260 ppm,Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 22 ppm,
Cu : 274 ppm, B : 90 ppm,Inert : 47.26% )
657၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
239Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.​ကောင်းသုခ သီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
( ပဲတီစိမ်း )
500 g( N : 21%,P2O5 : 10%,K2O : 21%,Mg : 1641 ppm,
Zn : 260 ppm,Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 22 ppm,
Cu : 274 ppm, B : 90 ppm )
658၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
240Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ဂလိုဘယ် (ပဲမျိုးစုံအထူး) အရွက်ဖျန်းဓာတ်
မြေသြဇာအမှုန့်
1 Kg( N : 25%,P2O5 : 25%,Mg : 4353 ppm,Zn : 706 ppm,
Fe : 1975 ppm, Mn : 2630 ppm, Mo : 56 ppm, Cu : 742 ppm,
B : 124 ppm, S - 9118 ppm )
659၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
241
Farm Link Co., Ltd.
ပဲအထူးသီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
(စမတ်ရှယ်)
1 Ltr( N : 10%, P2O5 : 4%, K2O : 7% )660၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
242Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
ထပ်ဆင့်ပွား ရွက်ဖျန်းအားဖြည့်ဆေး
( ရွှေခြင်္သေ့ )
500 g( N : 5.554%, P2O5 : 9.694%, K2O : 16.74% )661၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
243National Prosperity Co., Ltd.ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် သီးနှံစုံအထူးရှယ်ရွက်ဖျန်း
မြေသြဇာ ( နတ်သြဇာ )
500 CC( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 7%, Ca : 1.00%, Mg : 0.04%,
S : 0.9%, Mo : 0.2%, Mn : 0.2%, Zn : 0.3%, B : 0.2%,
Fe : 0.2%, Cu : 0.01% )
662၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
244မြမြင့်မိုရ်မြေသြဇာလုပ်ငန်းဗားကျူး(၁) ရွက်ဖျန်းအားဆေးရည်
( အပင်ကောင်း )
500 CC( N : 18%, P2O5 : 8%, K2O : 4%, Mg : 0.3%, S : 4%,
Zn : 0.23% )
663၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
245Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက်အားကောင်း (မြေပဲ) အရွက်ဖျန်း
ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
500 g( N:21%, P2O5 :10%, K2O:21%, Mg -1641ppm, Zn- 260 ppm,
Fe- 728 ppm, Mn : 971ppm, Mo - 22 ppm,Cu - 274 ppm,
B - 90 ppm,Inert - 47.26% )
664၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
246Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက်အားကောင်း(ဖရဲ) အရွက်ဖျန်း
ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
500 g( N:21%,P2O5 :10%,K2O:21%,Mg -1641ppm,Zn- 260 ppm,
Fe- 728 ppm, Mn : 971ppm,Mo - 22 ppm,Cu - 274 ppm,
B - 90 ppm,Inert - 47.26% )
665၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
247Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.​ကောင်းသုခ(မြေပဲအထူးသီးသန့်) ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်500 g( N:17%,P2O5 :7%,K2O:30%,Mg -1781ppm,Zn- 280 ppm,
Fe- 783 ppm, Mn : 1043 ppm,Mo - 22 ppm,Cu - 294 ppm,
B - 49 ppm, S : 3688 ppm )
666၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
248Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ဘီကာ ( B Ca )500
CC
( Ca : 5%, Mg : 3%, B : 0.5% )667၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
249Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.​ကောင်းသုခ သီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ကြက်သွန် )500 g( N:21%,P2O5 :10%,K2O:21%,Mg -1641 ppm,Zn- 260 ppm, Fe- 728 ppm, Mn : 971 ppm,Mo - 22 ppm,Cu - 274 ppm, B - 90 ppm )671၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
250Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက်အားကောင်း(ဝါ)အရွက်ဖျန်း
ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
500 g( N:21%,P2O5 :10%,K2O:21%,Mg -1641 ppm,Zn- 260 ppm, Fe- 728 ppm, Mn : 971 ppm,Mo - 22 ppm,Cu - 274 ppm, B - 90 ppm, Inert : 47.26% )672၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
251မြမြင့်မိုရ်မြေသြဇာလုပ်ငန်းဗားကျူး(၂) ရွက်ဖျန်းအားဆေးရည်
( အပွင့်၊အသီးကောင်း)
500 CC( N : 10.5%, P2O5 : 20%, K2O : 6%, Mg : 0.3%,
S : 4.6%, Zn : 0.3% )
673၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
252Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ဘီကာ ( B Ca )250 CC( Ca : 5%, Mg : 3%, B : 0.5% )674၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
253Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ဘီကာ ( B Ca )100 CC( Ca : 5%, Mg : 3%, B : 0.5% )675၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
254United Nilar Agribusiness
Co., Ltd.
အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် (အီးဇီးဂရိုး-ပလပ်စ်)1 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, Ca : 0.975%, Mg : 0.345%, S : 7.456%,
B : 0.029%, Cytokinin : 1%, GA - 3:1%, Bacillus subtillis (108CFU/ml) )
679၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
255United Nilar Agribusiness
Co., Ltd.
အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် (အီးဇီးဂရိုး-ပလပ်စ်)500 gm( N : 15%,P2O5 : 15%,K2O : 15%,Ca : 0.975%,Mg : 0.345%, S : 7.456%,
B : 0.029%,Cytokinin : 1%,GA - 3:1%, Bacillus subtillis (108CFU/ml) )
680၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
256Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက်အားကောင်း(ငရုတ်)အရွက်ဖျန်း
ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
500 gm( N : 21%,P2O5 : 10%,K2O : 21%,Mg - 1641 ppm, Zn - 260 ppm, Fe - 728 ppm,
Mn - 971 ppm,Mo - 22 ppm, Cu - 274 ppm,B - 90 ppm, Inert : 47.26% )
681၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
257Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက်အားကောင်း(ခရမ်းချဉ်)အရွက်ဖျန်း
ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
500 gm( N : 21%,P2O5 : 10%,K2O : 21%,Mg - 1641 ppm, Zn - 260 ppm, Fe - 728 ppm,
Mn - 971 ppm, Mo - 22 ppm, Cu - 274 ppm, B - 90 ppm, Inert : 47.26% )
682၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
258Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက်အားကောင်း ( ကြက်သွန်နီ/ဖြူ )
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
500 gm( N : 21%,P2O5 : 10%,K2O : 21%, Mg - 1641 ppm, Zn - 260 ppm, Fe - 728 ppm,
Mn - 971 ppm, Mo - 22 ppm, Cu - 274 ppm, B - 90 ppm, Inert : 47.26% )
683၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
259Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.​ကောင်းသုခသီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(ငရုတ်)500 gm( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg - 1641 ppm, Zn - 260 ppm,
Fe - 728 ppm, Mn - 971 ppm, Mo - 22 ppm, Cu - 274 ppm, B - 90 ppm )
684၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
260Wi Sar Ra International Co., Ltd.Cross ခရော့(စ်) စွမ်းအားတိုးမြှင့် ရွက်ဖျန်း
အားဆေးအမှုန့်
750 g( P2O5 : 47%,K2O : 31%,Mg - 1641 ppm,Zn - 260 ppm,
Fe - 728 ppm, Mn - 971 ppm, Mo - 67 ppm, Cu - 274 ppm,
B - 90 ppm, Inert : 21.60% )
687၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
261Wi Sar Ra International Co., Ltd.Hero Plus ဟီးရိုးပလပ်(စ်) မျိုးစေ့လူးနယ်ဆေးနှင့် တွယ်ကပ်ဆေး100 cc( N2 : 0.61%, K2O : 2.18%, Agrisol A - 1.00% )688၂၉.၂.၂၀၂၃Sticker
262Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyBasfoliar ® Avant Natur SL( အဗန်နာထို )1 Ltr( N : 5.5%, OM : 37.3%, Amino Acids : 10.3% )689၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
263Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyBasfoliar ® Avant Natur SL( အဗန်နာထို )500 cc( N : 5.5%, OM : 37.3%, Amino Acids : 10.3% )690၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
264Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyBasfoliar ® Avant Natur SL( အဗန်နာထို )250 cc( N : 5.5%, OM : 37.3%, Amino Acids : 10.3% )691၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
265Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက် အားကောင်း ( အာလူး )
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
500 gm( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg - 1641 ppm,
Zn - 260 ppm, Fe - 728 ppm, Mn - 971 ppm, Mo - 22 ppm,
Cu - 274 ppm, B - 90 ppm, Inert - 47.26% )
692၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
266Evogro Co., Ltd.အီဗို အားတိုး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်500 gm( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg - 1641 ppm,
Zn - 260 ppm, Fe - 728 ppm, Mn - 971 ppm, Mo - 22 ppm,
Cu - 274 ppm, B - 90 ppm, Inert - 47.26% )
693၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
267​ရွှေပုပ္ပါး စိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေသြဘာ) ( နှမ်းအထူး )500 gm( N : 10.5%, P2O5 : 0.25%, K2O : 2%, Mg : 4.5%, S : 4%,
Zn : 0.055%, B : 0.012% )
695၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
268​ရွှေပုပ္ပါး စိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေသြဘာ) ( ငရုတ်အထူး )500 gm( N : 10.5%, P2O5 : 0.25%, K2O : 2%, Mg : 4.5%, S : 4%,
Zn : 0.055%, B : 0.012% )
696၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
269​ရွှေပုပ္ပါး စိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေသြဘာ) ( ဝါအထူး )500 gm( N : 10.5%, P2O5 : 0.25%, K2O : 2%, Mg : 4.5%, S : 4%,
Zn : 0.055%, B : 0.012% )
697၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
270​ရွှေပုပ္ပါး စိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေသြဘာ) ( မြေပဲအထူး )500 gm( N : 10.5%, P2O5 : 0.25%, K2O : 2%, Mg : 4.5%, S : 4%,
Zn : 0.055%, B : 0.012% )
698၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
271​ရွှေပုပ္ပါး စိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေသြဘာ)
( ကြက်သွန်အထူး )
500 gm( N : 10.5%, P2O5 : 0.25%, K2O : 2%, Mg : 4.5%, S : 4%,
Zn : 0.055%, B : 0.012% )
699၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
272​ရွှေပုပ္ပါး စိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေသြဘာ)
( ပဲတီစိမ်းအထူး )
500 gm( N : 10.5%, P2O5 : 0.30%, K2O : 2%, Mg : 4.5%, S : 4%,
Zn : 0.05%, B : 0.01%, Mo : 305 ppm )
700၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
273​ရွှေပုပ္ပါး စိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေသြဘာ) ( ပဲမျိုးစုံအထူး )500 gm( N : 10.5%, P2O5 : 0.30%, K2O : 2%, Mg : 4.5%, S : 4%,
Zn : 0.05%, B : 0.01%, Mo : 305 ppm )
701၂၉.၂.၂၀၂၃Foliar
274ဦးမျိုးမြင့်ဦးမြေဖြူနှင့် လချေးကျောက်မှုန့် လုပ်ငန်းဂျစ်(ပ်)ဆမ်ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ ( မိုးပုလဲ )25 Kg( Gypsum : 97%, Ca : 25%, Mg : 1%, S : 18% )707၂၂.၆.၂၀၂၃Gypsum
275ဦးမျိုးမြင့်ဦးမြေဖြူနှင့် လချေးကျောက်မှုန့် လုပ်ငန်းဂျစ်(ပ်)ဆမ်မြေသြဇာ ( အခဲ ) ( မိုးပုလဲ )25 Kg( Gypsum : 78%, Ca : 20%, Mg : 1%, S : 14% )708၂၂.၆.၂၀၂၃Gypsum
276Marubeni Myanmar Fertilizer Co.,Ltd..ကယ်လ်စီယမ် ဆီလီကာမြေသြဇာ ( ရွှေမြေသီး )50 Kg( CaO : 30%Min, SiO2 : 15%Min, MnO : 3%Min, P2O5 : 1.5%Min )709၂၂.၆.၂၀၂၃Other
277Wi Sar Ra International Co., Ltd.မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲမျိုးစုံ အထူးကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေသြဇာ ( အာသီသ )25 Kg( N : 15%, P2O5 : 20%, K2O : 15% )711၂၂.၆.၂၀၂၃Compound
278Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ကောမက် NPK ဓါတ်မြေသြဇာ ( 9:25:25 ) 50 Kg( N : 9%, P2O5 : 25%, K2O : 25% )712၂၂.၆.၂၀၂၃Compound
279Evogro Co., Ltd.ကောင်းသီးနှံ ( N-P-K 15-15-15 )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )713၂၂.၆.၂၀၂၃Compound
280Evogro Co., Ltd.ကောင်းသီးနှံ ( N-P-K 16-16-8 )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% )714၂၂.၆.၂၀၂၃Compound
281ပေါင်းစည်းလယ်ယာ သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်း​ပေါင်းစည်းလယ်ယာ သဘာဝမြေသြဇာ25 Kg( N : 0.935%, P2O5 : 4.006%, K2O : 1.188%, Ca : 4.335%,
Mg : 0.43%, Organic Matter : 20.15%, C:N - 12.49 )
715၂၂.၆.၂၀၂၃Organic
282Pyi Taw Soe Enterprise Ltd.မြေပြင်အားဖြည့်မြေသြဇာ ( မင်းကြီး ) 25 Kg( Ca : 13%, S : 0.25%, Mg : 1.50%, Zn : 0.08%, B : 0.02% )716၂၂.၆.၂၀၂၃Gypsum
283Pyi Taw Soe Enterprise Ltd.သီးနှံစုံ မြေခံ မြေသြဇာ ( မင်းကြီး ) 25 Kg( N : 7%, P2O5 : 2%, K2O : 7%, S : 7% )717၂၂.၆.၂၀၂၃Compound
284Kaung Sane Len Co.,Ltd.ဆေးပုလဲဓါတ်မြေသြဇာ ( ဆင်ရိုင်း )50 Kg( N : 36%, S : 11% )718၂၂.၆.၂၀၂၃Nitrogen
285Myanma Aung Si Than Co.,Ltd..စပါးသီးသန့်အထွက်တိုးဓါတ်မြေသြဇာ
( အဲဗားဂရင်းကျွဲစိမ်း )
25 Kg( N : 36%, S : 11% )719၂၂.၆.၂၀၂၃Nitrogen
286Myanma Awba Group Co., Ltd.Fertilizer Cab ( Calcium Boron )
( ကယ်လ်ဘိုမဂ်စူပါ ) ( Calbomag Super )
100 CC( Ca : 5.0%, Mg : 3.0%, B : 0.5% )720၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
287Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( လွိုင်ဖာခမ်း )
( NPK 10:10:5 )
50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )722၂၂.၆.၂၀၂၃Compound
288Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( လွိုင်ဖာခမ်း )
( NPK 15:5:5 )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )723၂၂.၆.၂၀၂၃Compound
289Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( လွိုင်ဖာခမ်း )
( NPK 13:12:0 )
50 Kg( N : 13%, P2O5 : 12% )724၂၂.၆.၂၀၂၃Compound
290Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျားအရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ အမှတ်(၂)
( 5:27:27 + 2MgO )
500 g( N : 5%, P2O5 : 27%, K2O : 27%, MgO : 2% )725၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
291Golden Key Co., Ltd.ဖော်မြူလာ-ဝမ်း ရွက်ဖျန်းအားဆေး ငရုတ်အထူး
( မြင်းကျား ) ( 7:13:34 + 2MgO )
500 g( N : 7%, P2O5 : 13%, K2O : 34%, MgO : 2% )726၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
292Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျား ဝါအထူး ရွက်ဖျန်းအားဆေး အမှတ် (၂)
( 7:13:34 + 2MgO )
500 g( N : 7%, P2O5 : 13%, K2O : 34%, MgO : 2% )727၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
293Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျား နှမ်းအထူးရွက်ဖျန်းအားဆေး
( 25:10:10 + MgO )
500 g( N : 25%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, MgO : 0.789% )728၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
294ပြည်ကျော်လင်းလချေးမှုန့်ကြိတ်
လုပ်ငန်း
ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ ( အလတ်စ )
( ပြည်ကျော်လင်း )
28 Viss( Ca : 20.72%, S : 17.13% )729၂၂.၆.၂၀၂၃Gypsum
295Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက် သီးစုံဓါတ်မြေသြဇာ50 Kg( N : 16%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )731၂၂.၆.၂၀၂၃Compound
296Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyHydro Speed ဟိုက်ဒရိုစပိ(ဒ်) 25 Kg( N : 15%, CaO : 26%, B : 0.2% )732၂၂.၆.၂၀၂၃Other
297Evogro Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ
( အီဗိုအားတိုး ၂၀-၁၂-၁၂ )
50 Kg( N : 20%, P2O5 : 12%, K2O : 12% )733၂၂.၆.၂၀၂၃Compound
298Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ
( ကောင်းသုခ ရွှေသီးနှံ )
50 Kg( N : 18%, P2O5 : 7%, K2O : 7%, S : 16% )734၂၂.၆.၂၀၂၃Compound
299Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ပြောင်းအထွက်တိုး ဓါတ်မြေသြဇာ ( ရွှေကောမက် )50 Kg( N : 25%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )735၂၂.၆.၂၀၂၃Compound
300စူပါတင်မြေသြဇာလုပ်ငန်း​ရေဖျော်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် ( စူပါတင် )1000 g( N : 30% )736၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
301" သစ်ဆန်း " မြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( သစ်ဆန်း )50 Kg( N : 1%, P2O5 : 2%, K2O : 2%, Ca : 3%, Mg : 0.4%,
S : 0.3%, OM : 20% )
738၂၂.၆.၂၀၂၃Organic
302Aventine Limited.NPK Fertilizer ( 16:16:8+13S max )
( အာမိုအနက်ကြား ) ( With Micronutrients )
50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 13% max )741၂၂.၆.၂၀၂၃Compound
303Aventine Limited.NPK Fertilizer ( 15:15:15+7S )
( အာမိုအပြာကြား ) ( With Micronutrients )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% )742၂၂.၆.၂၀၂၃Compound
304Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ကောမက်ဂျစ်ပ်ဆမ်မြေသြဇာအမှုန့်25 Kg( CaSO4.2H2O) : 98%, Calcium (Ca) : 24%, Sulphur(S) : 17% )743၂၂.၆.၂၀၂၃Gypsum
305Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် အားကောင်း (ဂေါ်ဖီထုပ်) အရွက်ဖျန်း ဓါတ်မြေသြဇာအမှုန့် 500 g( N : 28%, P2O5 : 14%, K2O : 8%, Mg: 1492 ppm, Zn : 237 ppm,
Fe : 660 ppm, Mn : 882 ppm, Mo : 16 ppm, Cu : 249 ppm, B : 82 ppm,
Inert : 49.43% )
744၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
306Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ပိုအားကောင်း(ပဲတီစိမ်းအထူး) အရွက်ဖျန်း ဓါတ်မြေသြဇာအမှုန့် 100 g( N : 3%, P2O5 : 31%, K2O : 32%, Mg: 4000 ppm, Zn : 500 ppm,
Fe : 1800 ppm, Mn:2000ppm, Mo:30ppm, Cu:500ppm, B:100ppm,
Salicylic Acid:9000ppm )
745၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
307Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် အားကောင်း(နှမ်း) အရွက်ဖျန်း ဓါတ်မြေသြဇာအမှုန့် 500 g( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm,
Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 22 ppm, Cu : 274 ppm, B : 90 ppm,
Inert : 47.26% )
746၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
308Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ကောင်းသုခသီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (နှမ်း)500 g( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm,
Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 22 ppm, Cu : 274 ppm, B : 90 ppm )
747၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
309Shwe Thit Oo Co.,Ltdမတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်းအထူးသီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
(ရွှေတောင်သူ) A1
500CC( N :10%, P2O5 : 6%, K2O : 6%, Amino Acid :10%,
Molybdenum(Mo) : 5% )
748၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
310Shwe Thit Oo Co.,Ltdမတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်းအထူးသီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
(ရွှေတောင်သူ) A2
500CC( P2O5 : 8%, K2O : 10%, Amino Acid :7%, Molybdenum(Mo) : 5% )749၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
311Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ကောင်းသုခသီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ဝါ)500 g( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm, Fe : 728 ppm,
Mn : 971 ppm, Mo : 22 ppm, Cu : 274 ppm, B : 90 ppm )
750၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
312Shwe Thit Oo Co.,Ltdစူပါအန် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့်
( Super N 38-5-5 )
500 g( N : 38%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )751၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
313Shwe Thit Oo Co.,Ltdစူပါအန်ပီကေ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့်
( Super NPK 21-21-21 )
500 g( N : 21%, P2O5 : 21%, K2O : 21% )752၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
314Shwe Thit Oo Co.,Ltdစူပါပီ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့်
( Super P 10-52-10 )
500 g( N : 10%, P2O5 : 52%, K2O : 10% )753၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
315Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ရွှေနဂါးနှမ်းအထူးသီးသန့် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
A1 , A2
500 CC
+
500 CC
( N2 : 2.4%, P2O5 : 0.2%, K2O : 0.005%, Amino Acid : 8%,
Rare Earth Chilate Compound : 2% )
( N2 : 1.4%, P2O5 : 6.4%, K2O : 5.9%, Mo : 71 ppm )
754၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
316Green Field Agriculture & Livestock Products Co-Op Ltd.( ဂလက်ဇီ ) ပဲအထူးအထွက်တိုး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ 5000 CC( N : 8%, P2O5 : 9%, K2O : 13%, Ca : 0.983%, MgO: 0.192%,
S : 1.5%, Fe : 0.066%, Mn : 0.066%, Cu : 0.024%, Zn : 0.042%,
B : 0.612%, Mo : 0.12% )
756၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
317Mingalar Hinthar Co.,Ltdသီးနှံစုံ အရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( အပင်အထူး )
( ရွှေမင်္ဂလာ )
1 Kg( N : 38%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )757၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
318Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်ဘီတာ ခရမ်းချဉ်အထူး
အရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေသြဇာရည် (၁)(၂)
500CC
+
500CC
( N:1.2%w/v, P2O5:6.0%w/v, B:500 ppm, Mg:2000 ppm, Mn:2500 ppm,
Mo:2000 ppm, Zn:10000 ppm, Fe:600 ppm, Cu:150ppm )
( N : 16.1%w/v )
760၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
319Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်ဘီတာ ငရုတ်အထူး
အရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေသြဇာရည် (၁)(၂)
500CC
+
500CC
( N:1.2%w/v, P2O5:6.0%w/v, B:500 ppm, Mg:2000 ppm, Mn:2500 ppm,
Mo:2000 ppm, Zn:10000 ppm, Fe:600 ppm, Cu:150ppm )
( N : 16.1%w/v )
761၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
320Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်ဘီတာ နှမ်းအထူး
အရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေသြဇာရည် (၁)(၂)
500CC
+
500CC
( N:1.2%w/v, P2O5:6.0%w/v, B:500 ppm, Mg:2000 ppm, Mn:2500 ppm,
Mo:2000 ppm, Zn:10000 ppm, Fe:600 ppm, Cu:150ppm )
( N : 16.1%w/v )
762၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
321Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်ဘီတာ ဂေါ်ဖီအထူး
အရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေသြဇာရည် (၁)(၂)
500CC
+
500CC
( N:1.2%w/v, P2O5:6.0%w/v, B:500 ppm, Mg:2000 ppm, Mn:2500 ppm,
Mo:2000 ppm, Zn:10000 ppm, Fe:600 ppm, Cu:150ppm )
( N : 16.1%w/v )
763၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
322Seven Tigers Trading Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( Hi - Grow 1 ) ( Nancy )1 Kg( N : 20%, P2O5 : 20%, K2O : 20% )767၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
323Seven Tigers Trading Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( Hi - Grow 2 ) ( Nancy )1 Kg( P2O5 : 52%, K2O :34% )768၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
324Seven Tigers Trading Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( Hi - Grow 3 ) ( Nancy )1 Kg( N : 13%, K2O : 46% )769၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
325Mingalar Hinthar Co.,Ltdသီးနှံစုံ အရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( သီးပွင့်အထူး )
( ရွှေမင်္ဂလာ )
1Kg( N : 7%, P2O5 : 13%, K2O : 34%, Zn : 1% )770၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
326လိပ်ပြာရွက်ဖျန်းမြေသြဇာလုပ်ငန်းလိပ်ပြာရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ1000 CC( K2O : 14%, S : 0.5%, Mg : 0.05% )771၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
327Shwe Thit Oo Co.,Ltdစူပါပီကေ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့်
(Super PK 0-40-40)
500g( P2O5 : 40%, K2O : 40% )772၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
328Myanma Awba Group Co., Ltd.အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာရည် ကောမက်ဘီတာ မြေပဲအထူး (၁)(၂)500 CC
+
500 CC
( N:1.2%w/v, P2O5:6.0%w/v, B:500 ppm, Mg:1500 ppm,
Mn:2500 ppm, Mo:15000 ppm, Zn:10000 ppm)
( N : 16.1%w/v )
773၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
329Myanma Awba Group Co., Ltd.အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
ကောမက်အားကောင်း (ပဲတီစိမ်:)
500g( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm,
Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 22 ppm, Cu : 274 ppm,
B : 90 ppm, Inert : 47.26% )
774၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
330ဆင်ငါးကောင် မြေသြဇာလုပ်ငန်းသီးနှံစုံ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ဆင်ငါးကောင် ) 500g( N :21%, P2O5 : 21%, K2O : 21% )775၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
331စပွန်ဆာ လချေးမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်းစပွန်စာသီးပွင့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(5:7:18+TE)500CC( N :5%, P2O5 : 7%, K2O : 18%+TE ) ( B, Mn, Zn ) 776၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
332Agro Tech Co., Ltd.ဗီတိုပါဝါ အသီးအားဖြည့်ရွက်ဖျန်း1Kg( N :5%, P2O5 : 10%, K2O : 17% )777၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
333Agro Tech Co., Ltd.ဗီတိုပါဝါ အသီးအားဖြည့်ရွက်ဖျန်း500g( N :5%, P2O5 : 10%, K2O : 17% )778၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
334Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်ဘီတာ အာလူးအထူး
အရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေသြဇာရည် (၁)(၂)
500CC
+
500CC
( N:1.2%w/v, P2O5:6.0%w/v, B:500 ppm, Mg:2000 ppm, Mn:2500 ppm,
Mo:2000 ppm, Zn:10000 ppm, Fe:600 ppm, Cu:150ppm )
( N : 16.1%w/v )
780၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
335Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်ဘီတာ ကွမ်းအထူး
အရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေသြဇာရည် (၁)(၂)
100CC
+
100CC
( N:1.2%w/v, P2O5:6.0%w/v, B:500 ppm, Mg:2000 ppm, Mn:2500 ppm,
Mo:2000 ppm, Zn:10000 ppm, Fe:600 ppm, Cu:150ppm )
( N : 16.1%w/v )
781၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
336Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်အားကောင်း(မတ်ပဲ)
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
500g( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm,
Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 22 ppm, Cu : 274 ppm, B : 90 ppm,
Inert : 47.26% )
782၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
337Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်အားကောင်း(ကုလားပဲ)
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
500g( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm,
Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 22 ppm, Cu : 274 ppm, B : 90 ppm,
Inert : 47.26% )
783၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
338Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဆိုလူဖိဒ်(စပါယ်ရှယ်ကေ) အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 30g( N : 12%, P2O5:13%, K2O : 34%, Mg : 330ppm, Zn : 1859ppm,
Fe : 400ppm, Mn : 400ppm, Mo : 10ppm, Cu : 150ppm, B : 50ppm,
S : 1197ppm )
784၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
339Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဝိစာရ ကွန်ဘီ ( Wi Sar Ra Combi )
အရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်
10g( N : 3.69% ( 36900 ppm ), Mg : 29500 ppm, Zn : 18600 ppm,
Na : 8800 ppm, Mn : 40100 ppm, Mo : 60 ppm, Cu : 30200 ppm,
B : 150 ppm, S : 173000 ppm)
785၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
340Uni Crop Co., Ltd.ရိုးရှင်းအဟာရဓာတ်စုံရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
(18-18-18+TE)
100g ( N : 18%, P2O5 : 8%, K2O : 18% )786၂၂.၆.၂၀၂၃Foliar
341​ကျော်ဇော်သီဟ အာဟာရပြည့် ဓါတ်ပေါင်းမြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ငန်း​ကျော်ဇော်သီဟ မြေသြဇာ50 kg( N : 10%, P2O5 : 3%, K2O : 3%,Ca : 4%, Mg : 1.5% )796၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
342​ကျော်ဇော်သီဟ အာဟာရပြည့် ဓါတ်ပေါင်းမြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ငန်း​ကျော်ဇော်သီဟ သဘာဝမြေသြဇာ50 kg( N :1.28%,P2O5 :1.45%,K2O :0.52%,Ca :4.81%,Mg :0.486%,
S : 0.949%,OM : 21.63%,Moisture : 1.631%,C : N - 9.80 )
797၂၁.၉.၂၀၂၃Organic
343Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက်ဓာတ်မြေသြဇာ ( Comet Hi - K )50 kg( K2O : 60% )798၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
344Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက်ဓာတ်မြေသြဇာ ( Comet Hi - K )25 kg( K2O : 60% )799၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
345Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ကျားခေါင်း )50 kg( N : 15%, P2O5 : 5, K2O : 5% )800၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
346Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Golden Horse )50 kg( N : 16%, P2O5 : 22% + TE )801၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
347Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer ( HINTHAR )50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% + TE )802၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
348Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer
( AWRATHA / သြရသ )
50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% + TE )803၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
349Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer ( မြင်းခေါင်း)50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% + TE )804၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
350Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Comet NPK Fertilizer (ကောမက်) (16-16-16)50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )805၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
351Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက် ဗီ-စူပါလိုက်50 kg( N :18%,P2O5 :9%,K2O :19%,Ca :15000ppm,MgO :500ppm,Fe :700ppm,
S :100ppm,Mn :50ppm,B :2ppm, Cu : 9ppm,Zn : 5ppm )
806၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
352Evogro Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-0-28) ( Solar )50 kg( N : 17%, K2O : 28% )807၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
353Evogro Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) ( Solar )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )808၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
354Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (ရွှေလမင်း) 50 kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% ) 809၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
355Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyNitrophoska ( 15:15:15)50 kg( N :15%,P2O5 :15%,K2O :15%,CaO :6.5%,MgO :0.2%, S :2%,
Fe : 1000 ppm, Mn : 50 ppm,Zn : 30 ppm,Cu : 10 ppm,Mo : 2 ppm)
810၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
356Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyNitrophoska ( 20:10:10)50 kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, S : 3% )811၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
357Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyENTEC (12:12:17+2+8) 40 kg( N : 12%, P2O5 : 12%, K2O : 17%, Mg : 2%, S : 8% )812၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
358Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyENTEC (20:10:10+3S) 40 kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, S : 3% )813၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
359Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyKorn Kali + B50 kg( K2O : 40%, MgO : 6%, S : 4%, B2O3 : 0.8% )814၂၁.၉.၂၀၂၃Potash
360Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanySANPYA 12+36+12 (NPK Fertilizer)50 kg( N : 12%, P2O5 : 36%, K2O : 12% ) 815၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
361Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Granular Urea ( Solar )50 kg( N : 46% ) 821၂၁.၉.၂၀၂၃Nitrogen
362Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Solar )50 kg( N : 46% ) 822၂၁.၉.၂၀၂၃Nitrogen
363Htet Myat Naing Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ ( ထက်မြက်ရာဇာ )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) 823၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
364Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Compound Fertilizer (16:16:16)(လှည်းယှဉ်)50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16%, S : 2%, MgO : 0.15%,
Zn : 400 ppm, B : 400 ppm )
824၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
365Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.​ဆေးပုလဲဓါတ်မြေသြဇာ ( ကျွဲတံဆိပ် )50 kg( N : 33%, S : 12.26% ) 825၂၁.၉.၂၀၂၃Nitrogen
366Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.​ကောင်းသုခ ဂျစ်ပ်ဆမ်25 kg( CaSO4.2H2O : 98%, Ca : 24%, S : 17% )828၂၁.၉.၂၀၂၃Gypsum
367Wi Sar Ra International Co., Ltd.​မော်နီတာ ဂျစ်ပ်ဆမ်ကျောက်မှုန့်25 kg( CaSO4.2H2O : 98%, Ca : 24%, S : 17% )829၂၁.၉.၂၀၂၃Gypsum
368“ ဝမ်းပါဝါ ” သဘာဝမြေသြဇာ (အော်ဂဲနစ်မြေဆွေး)လုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( Worm Power )
အော်ဂဲနစ်မြေဆွေး(2.0:0.3:0.048+OM : 82%)
25 kg( N : 2.0%, P2O5 : 0.3%, K2O : 0.048%, OM : 82% ) 830၂၁.၉.၂၀၂၃Organic
369“ ဝမ်းပါဝါ ” သဘာဝမြေသြဇာ (အော်ဂဲနစ်မြေဆွေး)လုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( Worm Power )
အော်ဂဲနစ်မြေဆွေး(0.7:0.7:1.45+OM : 40%)
25 kg( N : 0.7%, P2O5 : 0.7%, K2O : 1.45%, OM : 40% ) 831၂၁.၉.၂၀၂၃Organic
370Evogro Co., Ltd.အီဗို ဂျစ်ပ်ဆမ်မြေသြဇာအမှုန့်25 kg( CaSO4.2H2O : 98%, Ca : 24%, S : 17% )837၂၁.၉.၂၀၂၃Gypsum
371Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက် ဓာတ်မြေသြဇာ50 kg( N : 18%, P2O5 : 46% ) 838၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
372Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (လှည်းယဉ်) (17:15:15)50 kg( N : 17%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 2%, MgO : 0.15%,
Zn : 400 ppm, B : 400 ppm )
840၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
373Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Compound Fertilizer (လှည်းယဉ်) (15:5:5)50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% ) 841၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
374Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyNitrophoska ( 15:15:15)50 kg( N : 15%,P2O5 : 15%,K2O : 15%,MgO : 0.2%,S : 2%, CaO : 6.5%,
Fe : 1000 ppm,Mn : 50 ppm,Zn : 30 ppm,Cu : 10 ppm,Mo : 2 ppm )
845၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
375Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.အဆင့်မြင့်ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ရွှေလမင်း )
( 15:15:15:10S + TE )
50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 10%, Mg : 0.5%,
Zn : 0.2%, B : 0.2%)
846၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
376Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.အထွက်နှုံန်းတိုးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
( မြှားကမ္ဘာ ) (NPK 12-13-0+TE)
50 kg( N : 12%, P2O5 : 13% + TE ) 847၂၁.၉.၂၀၂၃Compound
377Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.​ရွှေနဂါး မြေပဲအထူး သီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ A1 , A2500 CC
+
500 CC
( N2 : 1.3%, P2O5 : 5.6%, K2O : 5.1%, Amino Acid : 8%,
Rare Earth Chilate Compound : 2%, Mg : 0.03%, S : 0.9% )
( Mo : 6 ppm )
849၂၁.၉.၂၀၂၃Foliar
378Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.​ရွှေနဂါး သီးနှံစုံ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ A1 , A2500 CC
+
500 CC
( N2 : 4.2%,P2O5 : 7.3%,K2O : 4.7%,Ca : 0.06%, Mg : 0.009%,
S : 0.3%,Zn : 0.009%,Fe : 0.03% )
( N2 : 1.9%, P2O5 : 0.1%, K2O : 0.007%, Mo : 12 ppm )
850၂၁.၉.၂၀၂၃Foliar
379Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.​ရွှေနဂါး ငရုပ်အထူး သီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ A1 , A2500 CC
+
500 CC
( N2 : 2.3%, P2O5 : 6.2%, K2O : 6.2%, Amino Acid : 8%,
Rare Earth Chilate Compound : 2%, B : 0.3% )
( Vitamin B1, B6 , C : 6%, Ampicillin : 2% )
851၂၁.၉.၂၀၂၃Foliar
380Loverly Organic Co., Ltd.သြဂဲနစ်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( EYE MAX )7 g( N : 2.9%, P2O5 : 2.5%, K2O : 18%, Ca : 1.2%, Mg : 0.17%, S : 1.2%, OM : 61% )853၂၁.၉.၂၀၂၃Organic
381Wi Sar Ra International Co., Ltd.တာဝါစွမ်းအားတိုးမြင့် ရွက်ဖျန်းအားဆေးအမှုန့်100 g( N : 11%, K2O : 42%, Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm, Fe : 728 ppm,
Mn : 971 ppm, Mo : 67 ppm, Cu : 274 ppm, B : 90 ppm, Inert : 46.60% )
855၂၁.၉.၂၀၂၃Foliar
382Wi Sar Ra International Co., Ltd.Cross ခရော့(စ်) စွမ်းအားတိုးမြှင့် ရွက်ဖျန်းအားဆေးအမှုန့်100 g( P2O5 : 47%, K2O : 31%, Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm, Fe : 728 ppm,
Mn : 971 ppm, Mo : 67 ppm, Cu : 274 ppm, B : 90 ppm, Inert : 21.60% )
856၂၁.၉.၂၀၂၃Foliar
383Evogro Co., Ltd.အီဗိုအားတိုး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်500 g( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm, Fe : 728 ppm,
Mn : 971 ppm, Mo : 22 ppm, Cu : 274 ppm, B : 90 ppm, Inert Ingredient : 47.26% )
859၂၁.၉.၂၀၂၃Foliar
384Octagon Luminous Co., Ltd.မန်းဒ (၃၁)25 ml( N : 0.3%, P2O5 : 0.1%, K2O : 0.7%,OM : 68%, Amino Acid Contents -
Valine : 64, Cystine : 17,Isoleucine : 49,Glycine : 48,Threonine : 41,
Leucine : 86, Aspartic acid : 260, Proline : 66, Histidine : 27, Glutamaic
acid : 207,Arginine : 53,Serine : 56,Methionine : 17, Alanine : 69,
Lysine : 37, Tyrosine : 37, Typtophan : 10,Phenylalanine : 53 )
860၂၁.၉.၂၀၂၃Foliar
385Octagon Luminous Co., Ltd.မန်းဒ (၃၁)10 ml( N : 0.3%, P2O5 : 0.1%, K2O : 0.7%,OM : 68%, Amino Acid Contents -
Valine : 64, Cystine : 17,Isoleucine : 49,Glycine : 48,Threonine : 41,
Leucine : 86, Aspartic acid : 260, Proline : 66, Histidine : 27, Glutamaic
acid : 207,Arginine : 53,Serine : 56,Methionine : 17, Alanine : 69,
Lysine : 37, Tyrosine : 37, Typtophan : 10,Phenylalanine : 53 )
861၂၁.၉.၂၀၂၃Foliar
386Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.သုခဗိုက်တာ (သီးနှံပင်များမရှိမဖြစ်လိုအပ်သော
အပင်အရွက်၊အပွင့်၊အသီး၊အစေ့၊ အမြစ်နှင့်ဥအားဆေး
10 gm( S-73321 ppm, Zn 5600 ppm, Cu-5896 ppm, Fe - 15674 ppm,
Mn - 20877 ppm,Mg - 35281 ppm, Mo -445 ppm, Bo - 987 ppm )
863၂၁.၉.၂၀၂၃Foliar
387Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်ဘီတာ ဝါအထူးအရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာရည်(၁)(၂)500 CC( N : 1.2%w/v,P2O5 : 6.0%w/v,B : 500ppm,Mg : 2000 ppm,Mn : 2500 ppm, Mo : 2000 ppm, Zn : 10000 ppm, Fe : 600 ppm,Cu : 150 ppm )
( N : 16.1%w/v )
864၂၁.၉.၂၀၂၃Foliar
388Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်ဘီတာ ကြက်သွန်အထူး အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာရည်(၁)(၂)500 CC( N : 1.2%w/v,P2O5 : 6.0%w/v,B : 500ppm,Mg : 2000 ppm,Mn : 2500 ppm, Mo : 2000 ppm, Zn : 10000 ppm, Fe : 600 ppm,Cu : 150 ppm )
( N : 16.1%w/v )
865၂၁.၉.၂၀၂၃Foliar
389Seinn Lann Myay Kyaukme Co., Ltd.Super N Fertilizer ( စိမ်းလန်းမြေ )50 kg( N : 30%, S : 15% )866၂၇.၁၂.၂၀၂၃Nitrogen
390စိမ်းအောင်မြေအားသစ်သဘာဝမြေသြဇာ လုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ (စိမ်းအောင်မြေအားသစ်)50 kg( N : 2%, P2O5 :2.5%, K2O : 1%, OM : 20% )867၂၇.၁၂.၂၀၂၃Organic
391Wi Sar Ra International Co., Ltd.​မော်နီတာ ဂျစ်ပ်ဆမ်ကျောက်မှုန့် 5Kg( CaSO4.2H2O : 98%, Ca : 24%, S : 17% )868၂၇.၁၂.၂၀၂၃Gypsum
392Anawrahta Production Co., Ltd.အရိန္ဒမာ သဘာဝမြေသြဇာ50Kg( N : 1.46%, P2O5 :2%, K2O : 0.449%, Ca : 9%, S : 3%,
Mg : 2%, OM : 22%, Amino Acid : 0.003% )
869၂၇.၁၂.၂၀၂၃Organic
393Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyENTEC ( 13:10:20+3S ) 40Kg( N : 13%, P2O5 : 10%, K2O : 20%, S : 3% )870၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
394Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Comet G-2150Kg( N : 21%, S : 24% )873၂၇.၁၂.၂၀၂၃Nitrogen
395Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Compound Fertilizer
( ကောမက် Speed Lite ) ( 25-9-9 )
50Kg( N : 25%, P2O5 : 9%, K2O : 9%, Ca - 15000ppm, MgO-500ppm,
Fe-700ppm, S-100ppm, Mn-50ppm, B-2ppm, Cu-5ppm, Zn-5ppm)
874၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
396ပဒေသာအဟာရစုံမြေသြဇာ
ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
Compound Fertilizer ( A1 ပဒေသာ )
( NPK-16:8:8+11Ca+4Mg+2S)
50Kg( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8%, Ca : 11%, Mg : 4%, S : 2%)875၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
397ပဒေသာအဟာရစုံမြေသြဇာ
ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
Compound Fertilizer ( A1 ပဒေသာ )
( NPK-20:12:12+10Ca+2Mg+2S)
50Kg( N:20%, P2O5:12%, K2O : 12%, Ca:10%, Mg:2%, S:2%)876၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
398ပဒေသာအဟာရစုံမြေသြဇာ
ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
Compound Fertilizer ( A1 ပဒေသာ )
( NPK-16:16:16+7Ca+3Mg+3S)
50Kg( N:16%, P2O5:16%, K2O:16%, Ca:7%, Mg : 3%, S:3%)877၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
399ပဒေသာအဟာရစုံမြေသြဇာ
ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
Compound Fertilizer ( A1 ပဒေသာ )
( NPK-15:15:15+9Ca+2Mg+2S)
50Kg( N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, Ca : 9%, Mg : 2%, S:2%)878၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
400ပဒေသာအဟာရစုံမြေသြဇာ
ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
Compound Fertilizer ( A1 ပဒေသာ )
( NPK-19:9:19+7Ca+3Mg+2S)
50Kg( N:19%, P2O5:9%, K2O:19%, Ca :7%, Mg :3%, S:2%)879၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
401ပဒေသာအဟာရစုံမြေသြဇာ
ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
Compound Fertilizer ( A1 ပဒေသာ )
( NPK-16:16:8+10Ca+2Mg+2S)
50Kg( N:16%, P2O5:16%, K2O:8%, Ca :10%, Mg :2%, S:2%)880၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
402ပဒေသာအဟာရစုံမြေသြဇာ
ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
Compound Fertilizer ( A1 ပဒေသာ )
( NPK-6:6:20+11Ca+4Mg+3S)
50Kg( N : 6%, P2O5:6%, K2O : 20%, Ca : 11%, Mg:4%, S:3%)881၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
403ပဒေသာအဟာရစုံမြေသြဇာ
ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
Compound Fertilizer ( A1 ပဒေသာ )
( NPK-20:10:5+10Ca+3.5Mg+3.5S)
50Kg( N:20%, P2O5:10%, K2O:5%, Ca:10%, Mg:3.5%, S:3.5%)882၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
404Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.အထွက်နှုန်းတိုးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
( မြှားကမ္ဘာ ) (NPK - 12-5-8+TE )
50 kg( N : 12%, P2O5 : 5%, K2O : 8% + TE )883၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
405Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.အထွက်နှုန်းတိုးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
( မြှားကမ္ဘာသီးစုံ ) (NPK - 10-10-5+TE )
50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% + TE )884၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
406Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.အထွက်နှုန်းတိုးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
( မြှားကမ္ဘာ / သားပိုက်ကောင် )(NPK - 16-16-8+TE )
50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% + TE )885၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
407Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Complex Fertilizer (15:15:20 + 5S + TE )
( ရွှေခမောက် )
50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 20% , S : 5% )894၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
408Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Complex Fertilizer (16:16:8 + 2S + TE )
( ရွှေခမောက် )
50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% , S : 2% )895၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
409Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Complex Fertilizer (15:7:8 + 2S + TE)
( ရွှေခမောက် )
50 kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% , S : 2% )896၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
410Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 25:5:5 ) ( ရွှေလမင်း )50 kg( N : 25%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )897၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
411Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (25:5:10+TE)
(လှည်းယဉ်)
50 kg( N : 25%, P2O5 : 5%, K2O : 10%, S : 2%, MgO : 0.15%,
Zn : 400 ppm, B : 400 ppm )
901၂၇.၁၂.၂၀၂၃Compound
412Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.အထွက်တိုးမြေသြဇာ မက် - ၃၀ (လှည်းယဉ်)50 kg( P2O5 ≥ 30% )904၂၇.၁၂.၂၀၂၃Phosphate
413Seven Golden Lions Enterprise Ltd.Organic Liquid Fertilizer ( VEDAGRO )
သြဂဲနစ်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ဗီတာဂရို)
1 Ltr( N : 4% Min,P2O5 : 0.1% Min ,K2O : 1.5% Min,OM : 30% Min )907၂၇.၁၂.၂၀၂၃Organic
414Evogro Co., Ltd.အီဗိုအားတိုးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်500 g( N :21%,P2O5 :10%,K2O :21%,Mg :1641 ppm,Zn :260 ppm,
Fe : 728 ppm,Mn : 971 ppm, Mo : 22 ppm, Cu : 274 ppm,
B : 90 ppm, Inert Ingredient - 47.26% )
908၂၇.၁၂.၂၀၂၃Foliar
415Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ကွစ်ကာမျိုးစေ့လူးနယ်ဆေး100
CC
( N : 0.61%, K2O : 2.18%, Agrisol A : 1.00% )909၂၇.၁၂.၂၀၂၃Sticker
416ရာဇာမင်း(YZM)အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ (ရာဇာမင်း) ၂၅
ပိဿာ
( N : 1.09%, P2O5 : 0.808%, K2O : 0.712% , Ca : 6.412%,
Mg : 3.89%, S : 0.231%, OM : 22% )
911၇.၃.၂၀၂၄Organic
417ရာဇာမင်း(YZM)အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းNatural Fertilizer (Super KKK)၂၅
ပိဿာ
( N : 1.09%, P2O5 : 0.808%, K2O : 0.712% , Ca : 6.412%,
Mg : 3.89%, S : 0.231%, OM : 22% )
912၇.၃.၂၀၂၄Organic
418Myanma Awba Industries Co.,Ltd.NPK Fertilizer ( ကောမက် Speed )50 Kg(N : 20%,P2O5 : 10%,K2O : 10%,Mg : 192 ppm,Zn : 448 ppm,
Cu : 4.8 ppm,Fe : 11.2 ppm,Mn : 12.8 ppm,Mo : 8 ppm,B : 16 ppm )
915၇.၃.၂၀၂၄Compound
419Myanma Awba Industries Co.,Ltd.NPK Fertilizer ( ကောမက် ဗီ-စူပါ )50 Kg(N : 15.5%,P2O5 : 9.5%,K2O : 19.5%,Mg : 192 ppm,Zn : 448 ppm,
Cu : 4.8 ppm,Fe : 11.2 ppm,Mn : 12.8 ppm,Mo : 8 ppm,B : 16 ppm )
916၇.၃.၂၀၂၄Compound
420Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Comet + အပင်ကောင်း40 Kg( N : 21%, S : 24% )917၇.၃.၂၀၂၄Nitrogen
421Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက် ပရီမိုလိုက်50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )918၇.၃.၂၀၂၄Compound
422Wi Sar Ra International Co., Ltd.အရည်အသွေးမြင့် ဓါတ်မြေသြဇာ (ရွှေဖြူ)50 Kg( N : 13%, P2O5 : 9%, K2O : 20% , MgO : 4% )919၇.၃.၂၀၂၄Compound
423Wi Sar Ra International Co., Ltd.အရည်အသွေးမြင့် ဓါတ်မြေသြဇာ (N-Power)50 Kg( N : 25%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )920၇.၃.၂၀၂၄Compound
424Wi Sar Ra International Co., Ltd.အရည်အသွေးမြင့် ဓါတ်မြေသြဇာ (ပိရမစ်)50 Kg( N : 20%, P2O5 : 12%, K2O : 12% )921၇.၃.၂၀၂၄Compound
425Wi Sar Ra International Co., Ltd.အရည်အသွေးမြင့် ယူရီးယား (ဝိစာရ မိုးပုလဲ)50 Kg( N : 46% )922၇.၃.၂၀၂၄Nitrogen
426Wi Sar Ra International Co., Ltd.အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေသြဇာ (အိုးရှင်း)50 Kg( N : 18%, P2O5 : 46% )923၇.၃.၂၀၂၄Compound
427Wi Sar Ra International Co., Ltd.အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေသြဇာ (ပျားဘုရင်)50 Kg( N : 25%, P2O5 : 9%, K2O : 9% )924၇.၃.၂၀၂၄Compound
428Wi Sar Ra International Co., Ltd.အထွက်တိုးမြေသြဇာ (အောင်နှံဝေ)50 Kg( N : 21%, S : 24% )925၇.၃.၂၀၂၄Nitrogen
429Wi Sar Ra International Co., Ltd.Premium Fertilizer (Parker) (ပတ်ကား)50 Kg( N : 19%, P2O5 : 9%, K2O : 19% )926၇.၃.၂၀၂၄Compound
430Wi Sar Ra International Co., Ltd.Premium Fertilizer (Zillion) (ဇီလီယန်)50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )927၇.၃.၂၀၂၄Compound
431Wi Sar Ra International Co., Ltd.အရည်အသွေးမြင့် ပိုတက်စီယမ် ဓာတ်မြေသြဇာ
( Best - K ) ( ဘက်စ်ကေ )
50 Kg( K2O : 60% )928၇.၃.၂၀၂၄Potash
432Wi Sar Ra International Co., Ltd.အရည်အသွေးမြင့် ယူရီးယားဓါတ်မြေသြဇာ( မိုးစက် )50 Kg( N : 46% )929၇.၃.၂၀၂၄Nitrogen
433Wi Sar Ra International Co., Ltd.အရည်အသွေးမြင့် ဓါတ်မြေသြဇာ( ဟိုက်စပိဒ် )50 Kg( N : 25%, P2O5 : 9%, K2O : 9% )930၇.၃.၂၀၂၄Compound
434Evogro Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Solar - Granular Urea )50 Kg( N : 46% )933၇.၃.၂၀၂၄Nitrogen
435Evogro Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Solar )50 Kg( N : 46% )934၇.၃.၂၀၂၄Nitrogen
436Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.Kaung Thukha Marathon50 Kg( N : 21%, S : 24% )935၇.၃.၂၀၂၄Nitrogen
437Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.Kaung Thukha Marathon ( 777 )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )936၇.၃.၂၀၂၄Compound
438Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.Kaung Thukha Marathon ( 999 )50 Kg( N : 19%, P2O5 : 9%, K2O : 19% )937၇.၃.၂၀၂၄Compound
439Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.အထွက်နှုန်းတိုးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
( သံကွင်းတံဆိပ် )
50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )938၇.၃.၂၀၂၄Compound
440Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer (NPK -15-5-5+TE)
( မြင်းခေါင်း )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% + TE )939၇.၃.၂၀၂၄Compound
441Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer ( မြင်းခေါင်း )
(NPK -15-15-15-10S+TE)
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 10% + TE )940၇.၃.၂၀၂၄Compound
442Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Shwe Myinn )
(NPK -10-10-5+TE)
50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% + TE )941၇.၃.၂၀၂၄Compound
443Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer (NPK -15-7-5+TE)
( ရွှေမြင်း )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 5% + TE )942၇.၃.၂၀၂၄Compound
444Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer (NPK -20-6-6+TE)
( Golden Horse )
50 Kg( N : 20%, P2O5 : 6%, K2O : 6% + TE )943၇.၃.၂၀၂၄Compound
445Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer (NPK -25-0-5+TE)
( Golden Horse )
50 Kg( N : 25%, K2O : 5% + TE )944၇.၃.၂၀၂၄Compound
446Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer (NPK -16-0-16)
( Golden Horse )
50 Kg( N : 16%, K2O : 16% )945၇.၃.၂၀၂၄Compound
447Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.အထွက်နှုန်းတိုးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
( သံကွင်းတံဆိပ် ) (NPK -13-7-5)
50 Kg( N : 13%, P2O5 : 7%, K2O : 5% )946၇.၃.၂၀၂၄Compound
448Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( သြရသ )
( NPK - 15-10-5 + TE )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 10%, K2O : 5% + TE )947၇.၃.၂၀၂၄Compound
449Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.အထွက်နှုန်းတိုးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
( NPK 15-7-8+TE ) ( မြှားကမ္ဘာ )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% + TE )948၇.၃.၂၀၂၄Compound
450Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.အထွက်နှုန်းတိုးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
( NPK 16-9-9+S8 ) ( မြှားကမ္ဘာ )
50 Kg( N : 16%, P2O5 : 9%, K2O : 9%, S : 8% )949၇.၃.၂၀၂၄Compound
451Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer ( ဗမာလေး )
(NPK +S 30-0-5+15S)
50 Kg( N : 30%, K2O : 5%, S : 15%)950၇.၃.၂၀၂၄Compound
452Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer (NPK 20-0-5) (FY)50 Kg( N : 20%, K2O : 5% )951၇.၃.၂၀၂၄Compound
453Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.အထွက်နှုန်းတိုးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
( သံကွင်းတံဆိပ် ) (NPK 15-5-5)
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )952၇.၃.၂၀၂၄Compound
454Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer (NPK 15-5-20+2Mg)
( ရွှေမြင်း ) (with Potassium Sulphate + TE)
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 20% + 2Mg )953၇.၃.၂၀၂၄Compound
455Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Golden Horse )
( NPK 18-9-9 + TE )
50 Kg( N : 18%, P2O5 : 9%, K2O : 9% + TE )954၇.၃.၂၀၂၄Compound
456Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer (Golden Horse)
( NPK 30-0-6 + TE )
50 Kg( N : 30%, K2O : 6% + TE )955၇.၃.၂၀၂၄Compound
457Uni Crop Co., Ltd.ယူရီးယားအမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ် (G-44)
(တက်တိုး)
50 Kg( N : 24%, S : 20% )957၇.၃.၂၀၂၄Nitrogen
458Uni Crop Co., Ltd.အာဟာရစုံကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ
(21:11:11+TE) (တက်တိုး) (1)
50 Kg( N : 21%, P2O5 : 11%, K2O : 11% + TE )958၇.၃.၂၀၂၄Compound
459Uni Crop Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ပွင့်သီး / တက်တိုး )50 Kg( N : 25%, K2O : 15% )959၇.၃.၂၀၂၄Compound
460Uni Crop Co., Ltd.တက်တိုးမျိုးစေ့လူးနယ်ဆေး 100 g( N : 2%, P2O5 : 22%, K2O : 8% )960၇.၃.၂၀၂၄Other
461Green Colour Creators
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( YERZAR )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )961၇.၃.၂၀၂၄Compound
462Myanma Awba Group Co., Ltd.​ကောမက်ထရေ့စ် ( Comet Trace )10 g( N- 3690 ppm, Mg- 29500ppm, Zn- 18600ppm, Na - 8800 ppm, Mn - 40100 ppm,
Mo - 60 ppm, Cu - 30200 ppm, B - 150 ppm, S - 173000 ppm )
962၇.၃.၂၀၂၄Foliar
463Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.​ဆေးပုလဲမြေသြဇာ ( စာခြောက်ရုပ် )50 Kg( N : 33%, S : 12.26% )965၇.၃.၂၀၂၄Nitrogen
464Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ပုလဲဓါတ်မြေသြဇာ ( eco )50 Kg( N : 45%, S : 0.4%, MgO : 0.6% )967၇.၃.၂၀၂၄Nitrogen
465​ရွှေပံသုအမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းCompound Fertilizer ( Pwint Kaung )50 Kg( N : 6%, P2O5 : 3%, K2O : 9%, OM : 12% )971၇.၃.၂၀၂၄Compound
466​ရွှေပံသုအမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းCompound Fertilizer ( SHWE PAN THU )50 Kg( N : 6%, P2O5 : 2%, K2O : 10%, OM : 18% )972၇.၃.၂၀၂၄Compound
467​လကမ္ဘာနေကြာပန်းအမှတ်တံဆိပ်
သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်း
Compound Fertilizer ( MOON WORLD )50 Kg( N : 8%, P2O5 : 2%, K2O : 9%, OM : 9% )973၇.၃.၂၀၂၄Compound
468​လကမ္ဘာနေကြာပန်းအမှတ်တံဆိပ်
သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်း
Compound Fertilizer ( SUPER ONE )50 Kg( N : 7%, P2O5 : 2%, K2O : 9%, OM : 10% )974၇.၃.၂၀၂၄Compound
469​လကမ္ဘာနေကြာပန်းအမှတ်တံဆိပ်
သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်း
Compound Fertilizer ( NGWEGABA )50 Kg( N : 6%, P2O5 : 2%, K2O : 9%, OM : 15% )975၇.၃.၂၀၂၄Compound
470Pyi Taw Soe Enterprise Ltd.ကြဲပက်မြေသြဇာ (မင်းကြီး) (12:6:12)50 Kg( N : 12%, P2O5 : 6%, K2O : 12%, S : 10% )980၇.၃.၂၀၂၄Compound
471​ရွှေတောင်တန်းနှင့်ရွှေဝါနှံ အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝကျောက်မှုန့် မြေသြဇာလုပ်ငန်းGypsum အထူးသဘာဝကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ
(ရွှေတောင်တန်း)
25 Kg( CaSO4.2H2O : 78%, Ca : 20%, S : 14%, Mg : 2%,
B : 0.15%, Zn : 0.15% )
982၇.၃.၂၀၂၄Gypsum
472ဦးရဲလွင် သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်း​ရွှေငါးသဘာဝမြေသြဇာ50 Kg( N : 1%, P2O5 : 3%, K2O : 3%, OM : 25% )983၇.၃.၂၀၂၄Organic
473ဘန္ဓလ ( BANDALA ) မြေသြဇာ အရည်ထုတ်ပိုးမှုလုပ်ငန်း​မြေသြဇာအရည် ( ဘန္ဓလ )4500
CC
( N : 7.19%, P2O5 : 0.3%, K2O : 1.9% )984၇.၃.၂၀၂၄Foliar
474ရှမ်းတောင်သူဇီဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းရှမ်းတောင်သူသဘာဝမြေသြဇာ45 Kg( N : 1%, P2O5 : 0.5%, K2O : 1%, OM : 23%, Ca : 3%,
Mg : 1.5% )
991၇.၃.၂၀၂၄Organic
475
Myat Min Co., Ltd.
သဘာဝမြေသြဇာအမှုန့် ( ရွှေသီး )40 Kg( N : 2.8%, P2O5 : 8.2%, K2O : 2.3% , Ca : 12%, Mg : 3.4%,
S : 0.5%, OM : 24.8%, C:N - 5.15 )
992၇.၃.၂၀၂၄Organic
476​လေဆာအမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ
မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ ( လေဆာ )50 Kg( N : 0.5%, P2O5 : 2%, K2O : 0.5%, Ca : 3.5%, Mg : 0.9%,
S : 0.01%, OM : 20% )
994၇.၃.၂၀၂၄Organic
477​လေဆာအမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ
မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ ( ရွှေတောင်ပံ )50 Kg( N : 0.4%, P2O5 : 1.5%, K2O : 0.6%, Ca : 3.0%, Mg : 1%,
S : 0.01%, OM : 20.5% )
995၇.၃.၂၀၂၄Organic
478​လေဆာအမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ
မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ ( ထိုင်းဆင် )50 Kg( N : 1%, P2O5 : 2%, K2O : 0.5%, Ca : 4%, Mg : 2%,
S : 0.5%, OM : 22% )
996၇.၃.၂၀၂၄Organic
479​လေဆာအမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ
မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ ( ဂျိုကာ )50 Kg( N : 0.9%, P2O5 : 1.5%, K2O : 0.5%, Ca : 4.1%, Mg : 1.5%,
S : 0.3%, OM : 21% )
997၇.၃.၂၀၂၄Organic
480​ကျောက်ဆူး Anchor အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( ကျောက်ဆူး )50 Kg( N : 0.6%, P2O5 : 2.2%, K2O : 0.4%, Ca : 3.2%, Mg : 0.6%,
S : 0.01%, OM : 20% )
998၇.၃.၂၀၂၄Organic
481​ကျောက်ဆူး Anchor အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( စိန် )50 Kg( N : 0.5%, P2O5 : 2%, K2O : 0.3%, Ca : 3.3%, Mg : 0.7%,
S : 0.01%, OM : 20% )
999၇.၃.၂၀၂၄Organic
482​ကျောက်ဆူး Anchor အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( ရူဘီ )50 Kg( N : 1.1%, P2O5 : 2.2%, K2O : 0.6%, Ca : 4%, Mg : 2.2%,
S : 0.3%, OM : 21.5% )
1000၇.၃.၂၀၂၄Organic
483​OLYMPIC အမှတ်တံဆိပ်
သဘာဝမြေသြဇာ လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ ( အိုလံပစ် )50 Kg( N : 0.6%, P2O5 : 2%, K2O : 0.6%, Ca : 3.5%, Mg : 0.8%,
S : 0.01%, OM : 20% )
1001၇.၃.၂၀၂၄Organic
484​OLYMPIC အမှတ်တံဆိပ်
သဘာဝမြေသြဇာ လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ ( လိပ်ပြာ )50 Kg( N : 0.5%, P2O5 : 2.1%, K2O : 0.4%, Ca : 3.3%, Mg : 0.6%,
S : 0.1%, OM : 20.5% )
1002၇.၃.၂၀၂၄Organic
485​OLYMPIC အမှတ်တံဆိပ်
သဘာဝမြေသြဇာ လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ ( ဂရိတ်ဝေါ )50 Kg( N : 1%, P2O5 : 2%, K2O : 0.5%, Ca : 4%, Mg : 2%,
S : 0.5%, OM : 22% )
1003၇.၃.၂၀၂၄Organic
486​OLYMPIC အမှတ်တံဆိပ်
သဘာဝမြေသြဇာ လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ ( လူရိုင်းခေါင်း )50 Kg( N : 1.3%, P2O5 : 2%, K2O : 0.5%, Ca : 4.2%, Mg : 2.1%,
S : 0.4%, OM : 23% )
1004၇.၃.၂၀၂၄Organic
487​OLYMPIC အမှတ်တံဆိပ်
သဘာဝမြေသြဇာ လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ ( အဲဗားတော့ )50 Kg( N : 0.6%, P2O5 : 2%, K2O : 0.5%, Ca : 3.5%, Mg : 0.7%,
S : 0.01%, OM : 20.5% )
1005၇.၃.၂၀၂၄Organic
488​OLYMPIC အမှတ်တံဆိပ်
သဘာဝမြေသြဇာ လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ ( GRAND )50 Kg( N : 1.2%, P2O5 : 2.2%, K2O : 0.7%, Ca : 4.2%, Mg : 2.2%,
S : 0.3%, OM : 22.5% )
1006၇.၃.၂၀၂၄Organic
489Zarmani အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( ဇာမဏီ )50 Kg( N : 0.4%, P2O5 : 2.2%, K2O : 0.5%, Ca : 3.2%, Mg : 0.8%,
S : 0.01%, OM : 20% )
1007၇.၃.၂၀၂၄Organic
490Zarmani အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( ကောင်းမွန် )50 Kg( N : 0.5%, P2O5 : 2.1%, K2O : 0.5%, Ca : 3.3%, Mg : 0.7%,
S : 0.01%, OM : 20.2% )
1008၇.၃.၂၀၂၄Organic
491Zarmani အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( ရွှေပြည်စိုး )50 Kg( N : 1.2%, P2O5 : 2.2%, K2O : 0.6%, Ca : 4.1%, Mg : 2.2%,
S : 0.3%, OM : 21.5% )
1009၇.၃.၂၀၂၄Organic
492Zarmani အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( သိန်းရွှေပြည် )50 Kg( N : 1%, P2O5 : 2%, K2O : 0.7%, Ca : 3.5%, Mg : 2%,
S : 0.5%, OM : 22.3% )
1010၇.၃.၂၀၂၄Organic
493သရဖူ အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( သရဖူ )50 Kg( N : 0.6%, P2O5 : 2.1%, K2O : 0.5%, Ca : 3.5%, Mg : 0.8%,
S : 0.01%, OM : 20% )
1011၇.၃.၂၀၂၄Organic
494Mono အမှတ်တံဆိပ်ကွန်ပေါင်း မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( Mono )50 Kg( N : 0.7%, P2O5 : 2.2%, K2O : 0.6%, Ca : 3.6%, Mg : 0.7%,
S : 0.01%, OM : 20.5% )
1013၇.၃.၂၀၂၄Organic
495ဖိုက်စတား အမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ မြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( ဖိုက်စတား )50 Kg( N : 1.3%, P2O5 : 2.3%, K2O : 0.9%, Ca : 4.2%, Mg : 2.3%,
S : 0.3%, OM : 22.5% )
1014၇.၃.၂၀၂၄Organic
496KBK အမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ မြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( KBK )50 Kg( N : 1%, P2O5 : 2.5%, K2O : 0.7%, Ca : 4.1%, Mg : 2%,
S : 0.4%, OM : 22% )
1015၇.၃.၂၀၂၄Organic
497ရွှေသီးနှံဇီဝ သဘာဝမြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ ( ရွှေသီးနှံ )50 Kg( N : 0.5%, P2O5 : 2.1%, K2O : 0.6%, Ca : 3.4%, Mg : 0.8%,
S : 0.01%, OM : 20.5% )
1016၇.၃.၂၀၂၄Organic
498Polar နှင့် Bullion အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( ပိုလာ )50 Kg( N : 0.6%, P2O5 : 2.2%, K2O : 0.4%, Ca : 3.5%, Mg : 0.7%,
S : 0.01%, OM : 20.5% )
1017၇.၃.၂၀၂၄Organic
499ကြံ့မင်း အမှတ်တံဆိပ်သဘာဝ
မြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ ( ကြံ့မင်း )50 Kg( N : 1.2%, P2O5 : 2.3%, K2O : 0.5%, Ca : 4.2%, Mg : 2.2%,
S : 0.4%, OM : 22% )
1018၇.၃.၂၀၂၄Organic
500၇၇၇ နှင့် နိုင်းပါဝါ အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( နိုင်းပါဝါ )50 Kg( N : 0.6%, P2O5 : 2.2%, K2O : 0.4%, Ca : 3.2%, Mg : 0.6%,
S : 0.01%, OM : 20% )
1019၇.၃.၂၀၂၄Organic
501၇၇၇ နှင့် နိုင်းပါဝါ အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( 777 ) 50 Kg( N : 1%, P2O5 : 2%, K2O : 0.5%, Ca : 4%, Mg : 2%,
S : 0.5%, OM : 22% )
1020၇.၃.၂၀၂၄Organic
502ဦးအောင်သောင်း လချေးအမှုန့်
ကြိတ်လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ ( Power Star )50 Kg( N : 1.16%, P2O5 : 1.548%, K2O : 3.24%, Ca : 7.72%,
Mg : 1.56%, OM : 20.24% )
1022၇.၃.၂၀၂၄Organic
503Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
( KUJAKU 20-12-12-1.8 MgO+7S )
50 Kg( N : 20%, P2O5 : 12%, K2O :12%, MgO : 1.8%, S : 7% )1023၇.၆.၂၀၂၄Compound
504Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
( KUJAKU 18-18-18-1.3 MgO+1.5S )
50 Kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O :18%, MgO : 1.3%, S : 1.5% )1024၇.၆.၂၀၂၄Compound
505Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
( KUJAKU 15-15-25-1.1 MgO+1.5S )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O :25%, MgO : 1.1%, S : 1.5% )1025၇.၆.၂၀၂၄Compound
506Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
( KUJAKU 17-17-10-1.5 MgO+8.5S )
50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O :10%, MgO : 1.5%, S : 8.5% )1026၇.၆.၂၀၂၄Compound
507Agri First Co., Ltd.Fertilizer Mixture (Rubber Special)
( ZUMBA )
50 Kg( N:11.1%, P2O5:6.9%, K2O:24.1%, MgO:1.3%, S:10% )1027၇.၆.၂၀၂၄Compound
508Agri First Co., Ltd.Fertilizer Mixture (Rubber Special)
( ZUMBA )
50 Kg( N:10.6%, P2O5:8.1%, K2O:24.8%, MgO:1.5%, S:9.0% )1028၇.၆.၂၀၂၄Compound
509Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend
Fertilizer ( Shwe O Zi ) ( 15-15-15+7S)
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O :15%, S : 7% )1029၇.၆.၂၀၂၄Compound
510Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend
Fertilizer ( Shwe O Zi )
( 16-8-16+0.4 MgO+4S )
50 Kg( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O :16%, MgO : 0.4%, S : 4% )1030၇.၆.၂၀၂၄Compound
511Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
Organic Fertilizer ( VEDASUN )
သဘာဝမြေသြဇာ
50 Kg( N : Min 5%, P2O5 : Min 0.5%, K2O : Min 1.5%,OM : Min 50% )1031၇.၆.၂၀၂၄Organic
512Shu San Industry Co., Ltd.Compound Fertilizer (15:15:15+7S)
( SU SAN )
50Kg( N : 15%, P2O5 :15%, K2O :15%, S : 17% )1035၇.၆.၂၀၂၄Compound
513Shu San Industry Co., Ltd.Compound Fertilizer ( SU SAN )50Kg( N : 10%, P2O5 :10%, K2O :5% )1037၇.၆.၂၀၂၄Compound
514Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Comet Granular Urea50 Kg( N : 46% )1039၇.၆.၂၀၂၄Nitrogen
515Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ရွှေလယ်တော ပုလဲအလုံးကြီးမြေသြဇာ50 Kg( N : 46% )1040၇.၆.၂၀၂၄Nitrogen
516Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ဒို့တောင်သူ ပုလဲအလုံးသေးမြေသြဇာ50 Kg( N : 46% )1041၇.၆.၂၀၂၄Nitrogen
517Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ပလက်တီနံ ပိုတက်ဓာတ်မြေသြဇာ50 Kg( K2O : 60% )1042၇.၆.၂၀၂၄Potash
518Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဝိစာရကွန်ဘီ ( Wi Sar Ra Combi )အရွက်ဖျန်းအားဆေး250 g( N : 3.69% (36900 ppm), Mg - 29500 ppm, Zn - 18600 ppm,
Na - 8800 ppm, Mn - 40100 ppm, Mo - 60 ppm, Cu - 30200 ppm,
B - 150 ppm, S - 173000 ppm )
1043၇.၆.၂၀၂၄Foliar
519Wi Sar Ra International Co., Ltd.အထွက်တိုးမြေသြဇာ ( အောင်နှံဝေ )40 kg( N : 21%, S : 24% )1044၇.၆.၂၀၂၄Nitrogen
520Wi Sar Ra International Co., Ltd.အရည်အသွေးမြင့်ယူရီးယား (ဝီစာရမိုးပုလဲ)25 Kg( N : 46% )1045၇.၆.၂၀၂၄Nitrogen
521Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ဆေးပုလဲမြေသြဇာ (ရိန်းဘိုး/Rainbow)50Kg( N : 33%, S : 12.26% )1047၇.၆.၂၀၂၄Nitrogen
522 “ ပြည့်ဝ ”အာဟာရဖြည့်သဘာဝ မြေသြဇာလုပ်ငန်းအာဟာရဖြည့် သဘာဝမြေသြဇာ ( ပြည့်ဝ )25
Viss
( N : 1.5%, P2O5 : 3%, K2O : 2%, Ca : 3%, S : 0.2%,
OM : 22%, C : N - 9 )
1049၇.၆.၂၀၂၄Organic
523TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(MC)
(15:15:15+8.3S+TE )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O :15%, S : 8.3%, MgO : 0.1%,
B:0.02% )
1050၇.၆.၂၀၂၄Compound
524TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(MC)
(15:15:15+9.6S+TE )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O :15%, S : 9.6%, MgO : 0.1%,
B:0.02% )
1051၇.၆.၂၀၂၄Compound
525TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(MC)
(13:13:21+6.9S+TE )
50 Kg( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O :21%, S : 6.9%, MgO : 0.1%,
B:0.02% )
1052၇.၆.၂၀၂၄Compound
526TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(MC)
(18:12:6+12.9S )
50 Kg( N : 18%, P2O5 : 12%, K2O :6%, S : 12.9% )1053၇.၆.၂၀၂၄Compound
527TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(MC)
(15:7:8+11S )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O :8%, S : 11% )1054၇.၆.၂၀၂၄Compound
528TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(MC)
(25:7:7+7.5S )
50 Kg( N : 25%, P2O5 : 7%, K2O :7%, S : 7.5% )1055၇.၆.၂၀၂၄Compound
529TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(MC)
(16:16:8+9.1S )
50 Kg( N : 16%, P2O5 :16%, K2O :8%, S : 9.1% )1056၇.၆.၂၀၂၄Compound
530TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(MC)
(16:8:8+12.3S )
50 Kg( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O :8%, S : 12.3% )1057၇.၆.၂၀၂၄Compound
531TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(MC)
(18:4:5+15S )
50 Kg( N : 18%, P2O5 : 4%, K2O :5%, S : 15% )1058၇.၆.၂၀၂၄Compound
532TCCC Myanmar Limited.Ammonium Sulphate ( MC ) (21:0:0)50 Kg( N : 21%, S : 24% )1059၇.၆.၂၀၂၄Nitrogen
533TCCC Myanmar Limited.Ammonium Sulphate ( MC ) (21:0:0)50 Kg( N : 21%, S : 24% )1060၇.၆.၂၀၂၄Nitrogen
534TCCC Myanmar Limited.Potassium Chloride ( MC) (0:0:60)50 Kg( K2O : 60% )1061၇.၆.၂၀၂၄Potash
535TCCC Myanmar Limited.Urea ( MC ) (46:0:0)50 Kg( N : 46% )1062၇.၆.၂၀၂၄Nitrogen
536ICP Shwe Me Fertilizer
Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( Flying Horse-အိုင်စီပီ)50Kg( N : 46%, Biuret < 1% )1063၇.၆.၂၀၂၄Nitrogen
537ICP Shwe Me Fertilizer
Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( ယူမက်-ICP )50Kg( N : 46%, Biuret < 1% )1064၇.၆.၂၀၂၄Nitrogen
538ဦးတင်ဦး သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းOrganic Fertilizer ( စူပါပါဝါရိန်းဂျား )50 Kg 1066၇.၆.၂၀၂၄Organic
539Shwe Thit Oo Co.,Ltdဂျစ်ပ်ဆမ်ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ (ရွှေတောင်သူ)25 Kg( Ca : 24%, S : 17% )1067၇.၆.၂၀၂၄Gypsum
540Shwe Thit Oo Co.,Ltdမြေပြင်အထွက်တိုးမြေသြဇာမှုန့်(ရွှေတောင်သူ)
( Dolomite )
25 Kg( Ca : 21%, Mg : 11% )1068၇.၆.၂၀၂၄Gypsum
541Seinn Lann Myay Kyaukme Co., Ltd.Potassium Fertilizer (ဂိုးလ်ကေ) (စိမ်းလန်းမြေ)50 Kg( K2O : 45%, CaO : 6%, MgO : 4%, S : 4%, Zn : 1200 ppm,
B : 1200 ppm )
1069၇.၆.၂၀၂၄Potash
542Seinn Lann Myay Kyaukme Co., Ltd.Compound Fertilizer (သိဒ္ဓိ) (စိမ်းလန်းမြေ)50 Kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18%, CaO : 0.15%,
MgO : 0.1%, S : 0.1% )
1070၇.၆.၂၀၂၄Compound
543Seinn Lann Myay Kyaukme Co., Ltd.Compound Fertilizer (အဓိက) (စိမ်းလန်းမြေ)50 Kg( N : 5%, P2O5 : 11%, K2O : 11%, CaO : 7%,
MgO : 4%, S : 4% )
1071၇.၆.၂၀၂၄Compound
544Seinn Lann Myay Kyaukme Co., Ltd.Compound Fertilizer (ပထမ) (စိမ်းလန်းမြေ)50 Kg( N : 5%, P2O5 : 25%, CaO : 15%, MgO : 9% )1072၇.၆.၂၀၂၄Compound
545Seinn Lann Myay Kyaukme Co., Ltd.Compound Fertilizer (မဟာ) (စိမ်းလန်းမြေ)50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 21%, CaO : 0.6%,
MgO : 0.4%, S : 0.3% )
1073၇.၆.၂၀၂၄Compound
546Seinn Lann Myay Kyaukme Co., Ltd.Compound Fertilizer ( သုခ ) (စိမ်းလန်းမြေ)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, CaO : 3.5%,
MgO : 2%, S : 3% )
1074၇.၆.၂၀၂၄Compound
547Seinn Lann Myay Kyaukme Co., Ltd.Compound Fertilizer ( သီရိ ) (စိမ်းလန်းမြေ)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 6%, K2O : 25%, CaO : 2.4%,
MgO : 1.5%, S : 3% )
1075၇.၆.၂၀၂၄Compound
548Seinn Lann Myay Kyaukme Co., Ltd.Compound Fertilizer ( ရွှေစိမ်း) (စိမ်းလန်းမြေ)50 Kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, CaO : 5%,
MgO : 3%, S : 2% )
1076၇.၆.၂၀၂၄Compound
549KK မြေသြဇာလုပ်ငန်းOrganic Fertilizer ( KM )50 Kg( N:4%, P2O5:1%, K2O : 3%, Ca:6%, Mg:3%, S:3%,
OM:29%, C:N - 4.15) )
1080၇.၆.၂၀၂၄Organic
550Htet Thiha Naing Co., Ltd.အပင်အထူး ရွက်ဖျန်းအားဆေးရည်(လိုက်(ခ်)1)1Ltr( N : 6%, P2O5 :2.0%, K2O :4.0%, S : 2.0%,Mg: 0.9%,
Ca : 0.15%,Fe : 0.011%, Mn : 0.5%, Cu : 0.003%, Zn : 0.25% )
1082၇.၆.၂၀၂၄Foliar
551Htet Thiha Naing Co., Ltd.အပင်အထူး ရွက်ဖျန်းအားဆေးရည်(လိုက်(ခ်)1)500CC( N : 6%, P2O5 :2.0%, K2O :4.0%, S : 2.0%,Mg: 0.9%,
Ca : 0.15%,Fe : 0.011%, Mn : 0.5%, Cu : 0.003%, Zn : 0.25% )
1083၇.၆.၂၀၂၄Foliar
552Htet Thiha Naing Co., Ltd.အသီးအပွင့်အထူး ရွက်ဖျန်းအားဆေးရည် (လိုက်(ခ်)2)1Ltr( N : 3%, P2O5 :5.5%, K2O :2.5%, S : 3%,Mg: 1.2%,
Ca : 0.1%,Fe : 0.01%, Mn : 0.4%,Zn : 0.1% )
1084၇.၆.၂၀၂၄Foliar
553Htet Thiha Naing Co., Ltd.အသီးအပွင့်အထူး ရွက်ဖျန်းအားဆေးရည် (လိုက်(ခ်)2)500CC( N : 3%, P2O5 :5.5%, K2O :2.5%, S : 3%,Mg: 1.2%,
Ca : 0.1%,Fe : 0.01%, Mn : 0.4%,Zn : 0.1% )
1085၇.၆.၂၀၂၄Foliar
554Htet Thiha Naing Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် (ဟိုက်ဂါကေ) (Higer K)1Kg( N : 13%, K2O : 43% )1086၇.၆.၂၀၂၄Foliar
555Htet Thiha Naing Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် (ဟိုက်ဂါကေ) (Higer K)500 g( N : 13%, K2O : 43% )1087၇.၆.၂၀၂၄Foliar
556Anawrahta Production Co., Ltd.စွမ်းအားမြင့်ရွက်ဖျန်းအားဆေးရည်( တောနစ်) 4Ltr( N: 8%, P2O5:2%, K2O:17% )1088၇.၆.၂၀၂၄Foliar
557Anawrahta Production Co., Ltd.စွမ်းအားမြင့်ရွက်ဖျန်းအားဆေးရည်( တောနစ်) 2Ltr( N: 8%, P2O5:2%, K2O:17% )1089၇.၆.၂၀၂၄Foliar
558Anawrahta Production Co., Ltd.စွမ်းအားမြင့်ရွက်ဖျန်းအားဆေးရည်( တောနစ်) 1Ltr( N: 8%, P2O5:2%, K2O:17% )1090၇.၆.၂၀၂၄Foliar
559Anawrahta Production Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့် (ဗိုက်တယ်ကေ) 3Kg( K2O: 58% )1091၇.၆.၂၀၂၄Foliar
560Anawrahta Production Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့် (ဗိုက်တယ်ကေ) 1Kg( K2O: 58% )1092၇.၆.၂၀၂၄Foliar
561Anawrahta Production Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့် (ဗိုက်တယ်ကေ)500g( K2O: 58% )1093၇.၆.၂၀၂၄Foliar
562Aventine Limited.ဂရိတ်ဝမ်း(Eagle)သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ50Kg( N : 12%, P2O5 :6%, K2O :6%, CaO:20%,
MgO : 4%, SiO2 : 14%, B2O3 : 0.1% )
1094၇.၆.၂၀၂၄Compound
563Myo Thar Ki Co., Ltd.ဖြိုးကြွယ်သဘာဝမြေသြဇာ 25 Kg( N : 0.96%, P2O5 :0.379%, K2O :0.686%, Ca : 4.88%,
Mg: 0.534%,S : 0.256%, OM : 20.45%, C:N - 12.35 )
1095၇.၆.၂၀၂၄Organic
564Myanmar Pioneer Star Co., Ltd.ဆာလ်ဖာမြေသြဇာ (ဂျစ်ပ်ဆမ်) (ပိုင်အိုးနီးယားစတား)25Kg( Ca : 24%, S : 17% )1096၇.၆.၂၀၂၄Gypsum
565Myanmar Pioneer Star Co., Ltd.မဂ္ဂနီစီယမ်မြေသြဇာ(ဒိုလိုမိုက်) (ပိုင်အိုးနီးယားစတား)25Kg( CaO : 30%, MgO : 20% )1097၇.၆.၂၀၂၄Gypsum
566Myanmar Pioneer Star Co., Ltd.ဆီလီကိတ်မြေသြဇာ(High Silicate )(ပိုင်အိုးနီးယားစတား)25Kg( SiO2 : 60%, CaO : 0.3%, Mg : 0.2% )1098၇.၆.၂၀၂၄Gypsum
567​ရွှေတောင်တန်းနှင့်ရွှေဝါနှံ အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝကျောက်မှုန့် မြေသြဇာလုပ်ငန်း​ရွှေတောင်တန်း ရှယ် ဂျစ်ပဆန်သဘာဝကျောက်မှုန့် မြေသြဇာ 25Kg /
5 Viss
( Ca : 20%, Mg : 2%, S : 13%,Gypsum (CaSO4.2H2O) : 70%)1099၁၇.၁၀.၂၀၂၄Gypsum
568Aung Kyi MonTrading Co.,Ltd.သဘာဝသြဂဲနစ်ကြက်ချေးမြေသြဇာ
( ရွှေတောင်တန်း )
၁၅ပိဿာ/
၅ပိဿာ
( N : 3.10%, P2O5 : 4.73%, K2O : 3.62%, Ca : 14%, Mg : 1%,
Zn - 430ppm, OM : 37.79%, C:N - 7.5, Moisture : 17.7% )
1100၁၇.၁၀.၂၀၂၄Organic
569Great Unity Co., Ltd.သီးနှံအထူး ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (စိမ်းစို) (15:15:15+7S)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% ) 1101၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
570Great Unity Co., Ltd.အာဟာရစုံကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (စိမ်းစို) (15:7:8)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% ) 1102၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
571Great Unity Co., Ltd.မြေခံသီးသန့်ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (စိမ်းစို) (8:16:8)50 Kg( N : 8%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, Zn : 0.02%,
B : 0.04% )
1103၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
572Great Unity Co., Ltd.အထူးအထွက်တိုးကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (စိမ်းစို) (16:8:8)50 Kg( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8% ) 1104၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
573Great Unity Co., Ltd.ယူကလစ်အပင်ကျွေးသီးသန့်
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (စိမ်းစို) (18:6:8)
50 Kg( N : 18%, P2O5 : 6%, K2O : 8%, Zn : 0.02%,B : 0.12% ) 1105၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
574Jaguco Myanmar International Co.,Ltd.အကျိုးပြုအဏုဇီဝဖျော်ရည် (EM-1TM )20 Liter/
1 Liter
( pH : 3.23, Lactic acid Bacteria : 2.0 x 106 CFU/ml,
Yeasts : 30 x 104 CFU/ml )
1106၁၇.၁၀.၂၀၂၄Bio
575ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းGypsum Fertilizer ( SU SAN ) (စုစံ)25 Kg( Ca : 22%, S : 17%, Moisture : 1% )1107၁၇.၁၀.၂၀၂၄Gypsum
576Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( စုစံ / SU SAN )
( Prilled Urea )
50 Kg( N ≥ 46.4% )1108၁၇.၁၀.၂၀၂၄Nitrogen
577Shu San Industry Co., Ltd.Ammounim Chloride Fertilizer
(SU SAN) (စုစံ)
50 Kg( N ≥ 25% )1109၁၇.၁၀.၂၀၂၄Nitrogen
578Shu San Industry Co., Ltd.Ammounim Sulphate Fertilizer
( SU SAN ) (စုစံ)
50 Kg( N ≥ 21%, S ≥ 24% )1110၁၇.၁၀.၂၀၂၄Nitrogen
579Shu San Industry Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( MOP )
(SU SAN)
50 Kg( K2O : 60% ) 1111၁၇.၁၀.၂၀၂၄Potash
580Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (Hope / ဟုပ်)1 Kg/
500 g/
100 g
( N : 35%, MgO : 0.5%, S : 9%)1113၁၇.၁၀.၂၀၂၄Foliar
581Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( စူပါဂရိုး(A) )
မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( စူပါဂရိုး(B))
500 CC
500 CC
( N : 18%, Na : 0.15% )
( N : 4%, P2O5 : 3.5%, K2O : 7%, S : 5%, MgO : 3.5%,
B : 0.5%,Fe : 0.6%, Mn : 0.5%, Cu : 0.12%, Zn : 2% )
1114၁၇.၁၀.၂၀၂၄Foliar
582Uni Crop Co., Ltd.ပင်သန်ဓါတ်မြေသြဇာ ( တက်တိုး )50 Kg( N : 40%, CaO : 3.8%, S : 2.2% ) 1115၁၇.၁၀.၂၀၂၄Nitrogen
583Uni Crop Co., Ltd.မြေသန်ဆေး ( တက်တိုး )40 Kg( N : 4%, P2O5 : 18%, K2O : 18% ) 1116၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
584Uni Crop Co., Ltd.ပွင့်၊ သီး၊ ဥ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရိုးရှင်း)100 g( N : 10%, P2O5 : 12%, K2O : 20% )1117၁၇.၁၀.၂၀၂၄Foliar
585
Farm Link Co., Ltd.
ပဲတီစိမ်း၊ မတ်ပဲအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( မေဂျာ-1)
ပဲတီစိမ်း၊ မတ်ပဲအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(မေဂျာ-2)
500 CC
500 CC
( N : 18%, Na : 0.15% )
( N : 4%, P2O5 : 3.5%, K2O : 7%, S : 4.5%, MgO : 3.5%,
B : 0.5%, Fe : 0.6%, Mn : 0.5%, Cu : 0.12%, Zn : 2%,Mo : 0.5% )
1118၁၇.၁၀.၂၀၂၄Foliar
586Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ရွှေကောမက် ဓါတ်မြေသြဇာ25 Kg( N : 11%, P2O5 : 20%, K2O : 20% ) 1119၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
587Evogro Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ(အီဗိုဂွတ်ရှယ်)50 Kg( N : 25%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )1120၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
588Evogro Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ(အီဗို စတက်တာ)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 30%, K2O : 7% )1121၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
589Evogro Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (အီဗို ရာဘာ - ၁)50 Kg( N : 20%, P2O5 : 8%, K2O : 6% )1122၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
590ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းသီးနှံမျိုးစုံအထွက်တိုးမြေသြဇာအမှုန့် (AP Gypsum) 25 Kg( Ca : 23%, S : 17% )1123၁၇.၁၀.၂၀၂၄Gypsum
591ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းမြေပြင်အထွက်တိုးမြေသြဇာအမှုန့် (အေပီ ဒိုလိုမိုက်)25 Kg( Ca : 22%, Mg : 13%,S : 3% )1124၁၇.၁၀.၂၀၂၄Gypsum
592Agri First Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( AFC )50 Kg( K2O : 60% ) 1125၁၇.၁၀.၂၀၂၄Potash
593နှင်းသစ္စာမြေသြဇာလုပ်ငန်းGypsum Fertilizer ( နှင်းသစ္စာ )50 Kg( Ca : 20.25%, S : 17.32%, Gypsum : 93% )1126၁၇.၁၀.၂၀၂၄Gypsum
594နှင်းသစ္စာမြေသြဇာလုပ်ငန်းOrganic Fertilizer ( နှင်းသစ္စာ )50 Kg( N : 3.2%, P2O5 : 0.4%, K2O : 1.9%, Ca : 3%, Mg : 1.2%,
S : 0.5%, OM : 23% )
1127၁၇.၁၀.၂၀၂၄Organic
595Aventine Limited.ဆာလ်ဖာပုလဲမြေသြဇာ (အာမိုဓာတ်ဆား)
(အာမို)
40 Kg/
25 Kg/
20 Kg
( N : 21%, S : 24% )1128၁၇.၁၀.၂၀၂၄Nitrogen
596Anawrahta Production Co., Ltd.သီးနှံစုံကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ ( အရိန္ဒမာ )50 Kg( N : 6%, P2O5 : 5%, K2O : 4%, Ca : 7%, S : 3%, Mg : 0.7% ) 1130၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
597ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဒိုလိုမိုက် သဘာဝကျောက်မှုန့် ( လနတ်သား )25 Kg( Ca : 22%, Mg : 13%,S : 3% )1133၁၇.၁၀.၂၀၂၄Gypsum
598သန်းမေတ္တာ ဆန်ဖြူဖွတ်လုပ်ငန်းအရည်အသွေးမြင့် သဘာဝမြေသြဇာ ( guaranty )50 Kg( N : 1.16%, P2O5 : 1.61%, K2O : 0.88%,
Organic Mater : 25.21%, C : N - 12.66 )
1134၁၇.၁၀.၂၀၂၄Organic
599Swam La Pyae Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ( ပင်ပွား )(4-3-13)50 Kg( N : 4%, P2O5 : 3%, K2O : 13%, OM : 15% )1135၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
600Swam La Pyae Co., Ltd.သဘာဝမြေသြဇာ ( ပင်ပွား )50 Kg( N : 1%,P2O5 : 2%,K2O : 3%,Ca : 9%,Mg : 0.6%,S : 4%,OM : 25% )1136၁၇.၁၀.၂၀၂၄Organic
601Nawarat Myay Co.,Ltd.အပင်ကြီးမြန်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( နဝရတ် ) 2 Kg/ 1 Kg/
500g/ 100g
( N : 28%, P2O5 : 14%, K2O : 14% )1137၁၇.၁၀.၂၀၂၄Foliar
602Nawarat Myay Co.,Ltd.အပွင့်၊ အသီး၊ ဥ ကြီး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(နဝရတ်) 2 Kg/ 1 Kg/
500g/ 100g
( N : 3%, P2O5 : 37%, K2O : 37% )1138၁၇.၁၀.၂၀၂၄Foliar
603Nawarat Myay Co.,Ltd.မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း အထူး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( နဝရတ် ) 2 Kg/ 1 Kg/
500g/ 100g
( N : 20%,P2O5 : 20%,K2O : 20%,Mn : 100ppm,Zn : 100pm,B : 100ppm )1139၁၇.၁၀.၂၀၂၄Foliar
604ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
သမဝါယမအသင်းစုချုပ်လီမိတက်
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ဧရာဝတီ )
( 15:15:15+3S )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 3.2% ) 1140၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
605ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
သမဝါယမအသင်းစုချုပ်လီမိတက်
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ဧရာဝတီ )
( 20:10:5+10S )
50 Kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 5%, S : 10% ) 1141၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
606ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
သမဝါယမအသင်းစုချုပ်လီမိတက်
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ဧရာဝတီ )
( 13:13:21+3S )
50 Kg( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 21%, S : 3.2% ) 1142၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
607ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
သမဝါယမအသင်းစုချုပ်လီမိတက်
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ဧရာဝတီ )
( 15:7:8+14S )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8%, S : 14.7% ) 1143၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
608AK မြေသြဇာလုပ်ငန်းAK မြေသြဇာ50 Kg( N : 7%, P2O5 : 6%, K2O : 6% ) 1144၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
609CPP Fertilizer Co.,Ltd.အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်
( စီ.ပီ.ဆင်ဖြူတော်) (21-0-0 )
50 Kg( N : 21%, S : 24% )1147၁၇.၁၀.၂၀၂၄Nitrogen
610CPP Fertilizer Co.,Ltd.ယူရီးယားဓါတ်မြေသြဇာ
( စီ.ပီ.ဆင်ဖြူတော်) (46-0-0 )
50 Kg( N : 46%, Biuret : 1% )1148၁၇.၁၀.၂၀၂၄Nitrogen
611CPP Fertilizer Co.,Ltd.ပိုတက်ဓါတ်မြေသြဇာ
( စီ.ပီ.ဆင်ဖြူတော်) (0-0-60 )
50 Kg( K2O : 60% ) 1149၁၇.၁၀.၂၀၂၄Potash
612CPP Fertilizer Co.,Ltd.Bulk Blend Fertilizer
( စီ.ပီ.ဆင်ဖြူတော်) (20:10:5 )
50 Kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) 1150၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
613CPP Fertilizer Co.,Ltd.Bulk Blend Fertilizer
( စီ.ပီ.ဆင်ဖြူတော်) (15:15:15 )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 1151၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
614CPP Fertilizer Co.,Ltd.Bulk Blend Fertilizer
( စီ.ပီ.ဆင်ဖြူတော်) (12:6:33)
50 Kg( N : 12%, P2O5 : 6%, K2O : 33% ) 1152၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
615CPP Fertilizer Co.,Ltd.Bulk Blend Fertilizer
( စီ.ပီ.ဆင်ဖြူတော်) (16:8:8)
50 Kg( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8% ) 1153၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
616CPP Fertilizer Co.,Ltd.Bulk Blend Fertilizer
( စီ.ပီ.ဆင်ဖြူတော်) (12:24:24)
50 Kg( N : 12%, P2O5 : 24%, K2O : 24% ) 1154၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
617ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းPremium Gypsum Powder ( GOG )
(အဆင့်မြင့်ဂျစ်ပဆမ်)
25 Kg( Ca : 24%, S : 18% )1155၁၇.၁၀.၂၀၂၄Gypsum
618ICP Shwe Me Fertilizer
Co., Ltd.
Urea Fertilizer (အိုင်စီပီ-ICP)50 Kg( N : 46%, Biuret ≤ 1% )1156၁၇.၁၀.၂၀၂၄Nitrogen
619ICP Shwe Me Fertilizer
Co., Ltd.
Urea Fertilizer (မြင်းပျံ-ICP)50 Kg( N : 46%, Biuret ≤ 1% )1157၁၇.၁၀.၂၀၂၄Nitrogen
620Kaung Sane Len Co.,Ltd.Urea Ammonium Sulphate Fertilizer
( Daung Wai / ဒေါင်းဝေ )
50 Kg( N : 33%, S : 10% )1158၁၇.၁၀.၂၀၂၄Nitrogen
621အောင်ပြည့်စုံသဘာဝမြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
အောင်ပြည့်စုံသဘာဝမြေသြဇာ ( APS )50 Kg( N : 1.8%, P2O5 : 0.05%, K2O : 0.97%, OC : 12.25%,OM : 21% ) 1159၁၇.၁၀.၂၀၂၄Organic
622အောင်ပြည့်စုံသဘာဝမြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
အောင်ပြည့်စုံသဘာဝမြေသြဇာ ( APS )50 Kg( N : 1.8%, P2O5 : 0.05%, K2O : 0.97%, OC : 12.25%,OM : 21% ) 1160၁၇.၁၀.၂၀၂၄Organic
623ရွှေတောင်သူ လချေးအမှုန့်ကြိတ် လုပ်ငန်းခါတော်မှီဝင်း မြေပြင်ကျောက်မှုန့်25 Kg( Ca : 21%, Mg : 7% )1161၁၇.၁၀.၂၀၂၄Gypsum
624ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဂျစ်(ပ်)ဆမ်မြေသြဇာ ( ရွှေနယား ) 25 Kg( Ca : 22%, S : 18%,CaSO4.2H2O : 96% )1163၁၇.၁၀.၂၀၂၄Gypsum
625Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.ထရန်စဖော်မာ (Transformer)1 Ltr/
500 CC
( Alcohol Ethoxylate - 19.40%, အခြားပစ္စည်း - 80.60% )1164၁၇.၁၀.၂၀၂၄Other
626Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.အသီးအပွင့်အားကောင်းသည့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
(Ca, B, Zn) (စီအေဘီဇင့်)
1 Ltr/
500 CC/
250 CC/
100 CC
( Ca : 13%, B : 1%, Zn : 1%, N : 2.2%, P : 1% )1165၁၇.၁၀.၂၀၂၄Foliar
627​ရွှေပုပ္ပါး စိုက်ပျိုးရေးဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်း​ရွှေသြဘာအသီးအပွင့် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာရည်
(ပဲတီစိမ်းအထူး)
1000 g( N : 14%, K2O : 14%, K2O : 3.5%, Mg : 1.5%, S : 15%,
Zn : 0.20%, B : 800ppm, Mo : 0.05% )
1166၁၇.၁၀.၂၀၂၄Foliar
628လိပ်ပြာကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (25:0:18) (လိပ်ပြာ)40 Kg( N : 25%, K2O : 18%, S : 2%, Cu : 2% ) 1168၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
629နိုက်ထရိုပလပ်စ် ဓါတ်မြေသြဇာ လုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ
(နိုက်ထရိုပလပ်စ် / NITROPLUS )
50 Kg( N : 2.39%, P2O5 : 0.7%, K2O : 0.97%, Ca : 5.34%,Mg : 1.62%,
S : 3.52%, SiO2 : 5.649%, OM : 29.36%,C:N - 7.12 )
1169၁၇.၁၀.၂၀၂၄Organic
630သံကွင်းငါးကွင်း NPK အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအိုမန် ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ50 Kg( N : 7.28%, P2O5 : 4.46%, K2O : 4.44%, Ca : 5.67%,Mg : 2.064%,
S : 5.69%, Moisture : 3.667% )
1170၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
631သံကွင်းငါးကွင်း NPK အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသံကွင်းငါးကွင်း အဆင့်မြင့်ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ50 Kg( N : 7.28%, P2O5 : 4.46%, K2O : 4.44%, Ca : 5.67%,Mg : 2.064%,
S : 5.69%, Moisture : 3.667% )
1171၁၇.၁၀.၂၀၂၄Compound
632ရွှေတြိဂံ သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းGT အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာ50 Kg( N : 1.5%, P2O5 : 2.8%, K2O : 0.93%, Ca : 4.4%, S : 0.58%,
Mg : 2.4%, OM : 24% )
1172၁၇.၁၀.၂၀၂၄Organic
633ရွှေတြိဂံ သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းရွှေပိုတိုး အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာ50 Kg( N : 1.5%, P2O5 : 2.8%, K2O : 0.93%, Ca : 4.4%,S : 0.58%,
Mg : 2.4%, OM : 24% )
1173၁၇.၁၀.၂၀၂၄Organic
634နွားနက်သဘာဝဓါတ်မြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ (နွားနက်)50 Kg( N : 2%, P2O5 : 2%, K2O : 2%, Ca : 5%, Mg : 1%,
S : 1%, OM : 22%, C:N - 8.6 )
1174၁၇.၁၀.၂၀၂၄Organic
635Agro Tech Co., Ltd.ပဲတီစိမ်း၊ မတ်ပဲ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ဗီတိုရှယ်-A)
ပဲတီစိမ်း၊ မတ်ပဲ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ဗီတိုရှယ်-B)
500 CC
500 CC
( N : 18%, Na : 0.15% )
( N : 4%, P2O5 : 3.5%, K2O : 7%, S : 4.5%, MgO : 3.5%, B : 0.5%,
Fe : 0.6%, Mn : 0.5%, Cu : 0.12%, Zn : 2%,Mo : 0.5% )
1176၁၇.၁၀.၂၀၂၄Foliar
636Htet Thiha Naing Co., Ltd.မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း အထူးရွက်ဖျန်းအားဆေးရည် - A500 CC( N : 6%, P2O5 : 2%, K2O : 4%, S : 2%, Mg : 1%, Ca : 0.1%,
Fe : 0.01%, Mn : 0.5%, Cu : 0.002%, Zn : 0.3% )
1178၁၇.၁၀.၂၀၂၄Foliar
637Htet Thiha Naing Co., Ltd.မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း အထူးရွက်ဖျန်းအားဆေးရည် - B500 CC( N : 3%, P2O5 : 7%, K2O : 3%, S : 2%, Mg : 1%, Ca : 0.1%,
Mn : 0.5%, Zn : 0.1% )
1179၁၇.၁၀.၂၀၂၄Foliar
638Agri First Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer (AFC)50Kg( N : 21%, S : 24% )1180၁၀.၁.၂၀၂၅Nitrogen
639Agri First Co., Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer
( AFC )
50Kg( N : 18%, P2O5 : 46% )1181၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
640Agri First Co., Ltd.Urea Fertilizer ( AFC )50Kg( N : 46% )1182၁၀.၁.၂၀၂၅Nitrogen
641Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer (Koto®)
(6-6-20+9.6%MgO+10.6%S)
50Kg( N : 6%, P2O5 : 6%, K2O : 20%, MgO : 9.6%, S : 10.6% )1183၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
642Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
(Koto ® Plus)( 8-8-28+3%MgO+8%S )
50Kg(N : 8%, P2O5 : 8%, K2O : 28%, MgO : 3%, S : 8%)1184၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
643Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer (Koto®Super) (20-10-10+2.5%MgO+9%S)50Kg(N : 20%,P2O5 : 10%,K2O : 10%,MgO:2.5%,S:9%)1185၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
644Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer (Hikari®)
(15-5-15+4%MgO+12%S)
50Kg(N : 15%,P2O5 : 5%,K2O : 15%, MgO : 4%,S:12%)1186၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
645Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
(Hikari ® Plus) (17-6-17+3%MgO+9%S)
50Kg(N : 17%,P2O5 : 6%,K2O : 17%,MgO : 3%,S : 9%)1187၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
646Agri First Co., Ltd.Fertilizer Mixture (NK 9-33)50Kg( N : 9.5%, K2O : 33% )1188၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
647Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
(Toki ®) (20-5-5+4%MgO+14.5%S)
50Kg(N : 20%, P2O5 : 5%, K2O : 5%, MgO : 4%, S : 14.5%)1189၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
648Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
(Toki ® Plus) (18-5-9+3.6%MgO+13.9%S)
50Kg(N : 18%, P2O5 : 5%, K2O : 9%, MgO : 3.6%,
S : 13.9%)
1190၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
649Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
(Toki ® Super) (22-6-11+3%MgO+9%S)
50Kg(N : 22%, P2O5 : 6%, K2O : 11%, MgO : 3%,S : 9%)1191၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
650Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend
Fertilizer (Yamata ® Plus)
(23-11-6+3%MgO+8%S)
50Kg(N : 23%, P2O5 : 11%, K2O : 6%, MgO : 3%,S : 8%)1192၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
651Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
(Yamata ® ) (20-9-5+5.1%MgO+11.1%S)
50Kg(N : 20%, P2O5 : 9%, K2O : 5%, MgO : 5.1%,S : 11.1%)1193၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
652Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.စပါးအထူးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(ရွှေနဂါး)(25-10-20) (ပေါ်ဆန်းမွှေး၊ဘေးကြားစပါး၊တောင်ယာစပါး)50Kg( N : 25%, P2O5 : 10%, K2O : 20% )1196၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
653Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ရွှေနဂါး )50Kg( N : 19%, P2O5 : 19%, K2O : 19% )1197၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
654Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး) ( 25-7-8)50Kg( N : 25%, P2O5 : 7%, K2O : 8% ) 1198၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
655Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.မြေခံကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး) (17-10-10)50Kg( N : 17%, P2O5 : 10%, K2O : 10% ) 1199၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
656Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံး ကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး) (16-16-16-8)50Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16%, S : 8% ) 1200၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
657Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး) (12-25-25)50Kg( N : 12%, P2O5 : 25%, K2O : 25% ) 1201၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
658Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး) (15-20-20+8)50Kg( N : 15%, P2O5 : 20%, K2O : 20%, S : 8% ) 1202၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
659Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.အချိုးမြင့် ကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး) (32-10-10)50Kg( N : 32%, P2O5 : 10%, K2O : 10% ) 1203၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
660Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.အချိုးမြင့် ကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး) (25-10-20)50Kg( N : 25%, P2O5 : 10%, K2O : 20% ) 1204၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
661Shu San Industry Co., Ltd.Compound Fertilizer (Shu San)50Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 7%, S : 12% )1206၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
662Evogro Co., Ltd.Granular Urea အလုံးကြီးပုလဲမြေသြဇာ
( အီဗိုပုလဲ ၊ Evo Palae )
50Kg( N : 46% )1211၁၀.၁.၂၀၂၅Nitrogen
663Evogro Co., Ltd.Prilled Urea အလုံးသေးပုလဲမြေသြဇာ
( အီဗိုအမြဲစိမ်း ၊ Evo Ever Green )
50Kg( N : 46% )1212၁၀.၁.၂၀၂၅Nitrogen
664Evogro Co., Ltd.ပိုတက်မြေသြဇာ
( အီဗိုအထွက်တိုး၊ Evo High Yield )
50Kg( K2O : 60% )1213၁၀.၁.၂၀၂၅Potash
665Evogro Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
( အီဗိုတိုးပွား၊ EVOINCREASING )
50Kg( N : 9%, P2O5 : 25%, K2O : 25% )1214၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
666Evogro Co., Ltd.Ammonium Sulphate(Evo ASEXTRA) (အီဗိုအေအက်စ်အိတ်စ်ထရာ) အထွက်တိုးမြေသြဇာ50Kg( N : 21%, S : 24% )1215၁၀.၁.၂၀၂၅Nitrogen
667Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက် ဗိုက်တာဓာတ်မြေသြဇာ50Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )1216၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
668Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Magnesium Sulphate
( မက်ဆာ / METSER )
25Kg( MgO : 25%, S : 18% )1217၁၀.၁.၂၀၂၅Other
669Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Ammonium Sulphate (ကောမက်အပင်ကောင်း) 40Kg( N : 20%, S : 23% )1218၁၀.၁.၂၀၂၅Nitrogen
670Wi Sar Ra International Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးမြေခံကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
( အာသီသ )
50Kg( N : 15%, P2O5 : 20%, K2O : 15% )1219၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
671အာဟာရ သဘာဝမြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ ( အာဟာရ)50Kg( N : 1.4%, P2O5 : 3.3%, K2O : 0.9%, Ca : 6.6%, Mg : 0.9%, S : 3.3%,
OM : 24% )
1220၁၀.၁.၂၀၂၂Organic
672CPP Fertilizer Co.,Ltd.Bulk Bend Fertilizer (စီ.ပီ ဆင်ဖြူတော်) (20-20-10)50Kg( N : 20%, P2O5 : 20%, K2O : 10% )1221၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
673ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းPremium Gypsum Powder
(အရည်အသွေးမြင့်ဂျစ်ပဆမ်မြေသြဇာ)
(ဆင်ရိုင်း/Sin Yine)
50Kg( Ca : 24%, S : 18% )1222၁၀.၁.၂၀၂၅Gypsum
674ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဂျစ်ပဆမ်မြေသြဇာအမှုန့် (စူပါ / Super) 25Kg( Ca : 24%, S : 17% )1223၁၀.၁.၂၀၂၅Gypsum
675Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးမြေသြဇာ (နဂါးကိုးကောင်)(15-5-5)50Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5%, S : 2%,MgO : 0.15%, B : 400 ppm,
Zn : 400 ppm )
1224၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
676Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးမြေသြဇာ (နဂါးကိုးကောင်) (15-15-20)50Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 20%, S : 2%, MgO : 0.15%, B : 400 ppm,
Zn : 400 ppm )
1225၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
677Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးမြေသြဇာ (နဂါးကိုးကောင်) (20-10-5)50Kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 5%, S : 2%, MgO : 0.15%, B : 400 ppm,
Zn : 400 ppm )
1227၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
678Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Soluble Compound Fertilizer (လှည်းယဉ်တံဆိပ်) (15-15-15-10S+TE)50Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 10%, MgO : 0.15%, B : 400 ppm,
Zn : 400 ppm )
1228၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
679Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Soluble Compound Fertilizer (လှည်းယဉ်တံဆိပ်) (16-8-7)50Kg( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 7%, S : 4%, MgO : 0.15%, B : 400 ppm,
Zn : 400 ppm )
1229၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
680Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( စံပယ်ဖြူ )
( 10-10-5+5S )
50Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5%, S : 5% )1231၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
681Pyi Taw Soe Enterprise Ltd.ကြဲပက်မြေသြဇာ(မင်းကြီး)
( အနည်းလိုအာဟာရဓာတ် )
1Kg( Mg : 8%, S : 9%, Fe : 0.6%, Zn : 15%, Mn : 3%, Cu : 4% )1244၁၀.၁.၂၀၂၅Other
682Vegetable Daily Growth International Trading Co., Ltd.သဘာဝမြေသြဇာ( ဗီတာပါဝါ ) (VEDAPOWER) 40Kg( N : 2%, P2O5 : 0.5%,K2O : 1.5%,Ca : 3.5%,Mg : 0.5%, S : 1%,OM : 23% )1245၁၀.၁.၂၀၂၅Organic
683"ယမင်းသန်း" ဂျစ်ပဆင်သဘာဝ မြေဆီလုပ်ငန်းဂျစ်ပဆင် ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ (ယမင်းသန်း)50Kg( Ca : 23%, S : 17% )1246၁၀.၁.၂၀၂၂Gypsum
684ကမ္ဘာလုံးမြေသြဇာလုပ်ငန်းသီးနှံထွက်တိုးသဘာဝမြေသြဇာ (ကမ္ဘာလုံး)50Kg( N : 2%, P2O5 ; 5%, K2O : 1%, OM : 22%,C : N - 8.5 )1247၁၀.၁.၂၀၂၅Organic
685စိန်မြင်းပျံကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ (စိန်မြင်းပျံ)
( NPK - 15-15-15 )
50Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )1248၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
686နဂါးပျံမြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( နဂါးပျံ )50Kg( N : 2%, P2O5 : 5%, K2O : 3%, OM : 22%, C:N -8 )1249၁၀.၁.၂၀၂၅Organic
687နဂါးပျံမြေသြဇာလုပ်ငန်းCompound Fertilizer (NPK - 20-10-5) ( နဂါးပျံ )50Kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )1250၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
688စိမ်းအောင်မြေအားသစ်သဘာဝမြေသြဇာ လုပ်ငန်းစိမ်းအောင်မြေအားသစ်ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ50Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )1251၁၀.၁.၂၀၂၅Compound
689Super Htun Co., Ltd.စူပါထွဏ်း(အပင်)ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည်600CC( N : 16%, P2O5 : 0.38%,K2O : 4%,S:1.2%,Ca:0.2%, Mg:0.8%, Zn:0.26%,
Fe : 0.01%, B:0.02%,GA3-0.02%,A-Tonic -0.13% )
1252၁၀.၁.၂၀၂၅Foliar
690Super Htun Co., Ltd.စူပါထွဏ်း(အသီးအပွင့်)ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
အရည်
600CC( N:1.85%, P2O5:4.39%,K2O:7.2%,S:1.2%,Ca:0.32%, Mg:0.58%,Zn : 0.18%,
Fe : 0.26%, B : 0.02%,Mapiquat Chloride : 0.5% )
1253၁၀.၁.၂၀၂၅Foliar
691Super Htun Co., Ltd.စူပါထွဏ်း(မတ်ပဲအထူး)ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ500g( N : 12%, P2O5:8%,K2O:10%,S:10%,Ca:2.5%,Mg:3%, Zn:0.1%, Fe : 0.009%,
B : 0.25%, Mo : 0.8%, Mn : 0.9%,Cu : 0.3%)
1254၁၀.၁.၂၀၂၅Foliar
692Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer (Su San / စုစံ) (Granular)50 Kg( N ≥ 46% )1261၂၃.၄.၂၀၂၂Nitrogen
693Eco Life Co., Ltd.Muriate of Potash (Granule) (Rose)50 Kg( K2O : Min 60% )1262၂၃.၄.၂၀၂၂Potash
694Eco Life Co., Ltd.Muriate of Potash (Crystaline Solid) (Rose)50 Kg( K2O : Min 60% )1263၂၃.၄.၂၀၂၂Potash
695Eco Life Co., Ltd.ယူရီးယားဓါတ်မြေသြဇာ (မေဟွား/Meihwa)50 Kg( N : 46% )1264၂၃.၄.၂၀၂၂Nitrogen
696Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Compound Fertilizer (ကောမက် ပရီမို)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%,K2O : 15% )1265၂၃.၄.၂၀၂၂Compound
697Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Granular Urea ( KOSOLAR )50 Kg( N : 46% )1266၂၃.၄.၂၀၂၂Nitrogen
698Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Granular Urea
( Blue Diamond / ဘီလူးဒိုင်းမွန်း )
50 Kg( N : 46% )1267၂၃.၄.၂၀၂၂Nitrogen
699Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Urea ( 4 K / ဖိုးကေ )50 Kg( N : 46% )1268၂၃.၄.၂၀၂၂Nitrogen
700Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Urea ( 5 G / ဖိုက်ဂျီ )50 Kg( N : 46% )1269၂၃.၄.၂၀၂၂Nitrogen
701Hlyan Lone Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (MOP) (Granule) (ရွှေဒင်္ဂါး)50 Kg( K2O : 60% )1270၂၃.၄.၂၀၂၂Potash
702Hlyan Lone Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (MOP)
(Crystaline Solid) (ရွှေဒင်္ဂါး)
50 Kg( K2O : 60% )1271၂၃.၄.၂၀၂၂Potash
703Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( မြှားကမ္ဘာ )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )1272၂၃.၄.၂၀၂၂Compound
704Royal Greensmart Co., Ltd.Organic Fertilizer (Royal Greensmart)50 Kg, 25 Kg,
10 Kg, 5 Kg
( N : 1%, P2O5 : 5%,K2O : 1%, OM : 25% )1273၂၃.၄.၂၀၂၂Organic
705Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
( Kujaku - 8-15-15+ 8 MgO+ 8.4S )
50 Kg( N : 8%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 8%, S : 8.4% )1274၂၃.၄.၂၀၂၂Compound
706Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
( Kujaku - 9-18-9+ 9.8 MgO+ 8.8S )
50 Kg( N : 9%, P2O5 : 18%, K2O : 9%, MgO : 9.8%, S : 8.8% )1275၂၃.၄.၂၀၂၂Compound
707Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
( Kujaku - 7-5-30+ 4.1 MgO+ 8.5S )
50 Kg( N : 7%, P2O5 : 5%, K2O : 30%, MgO : 4.1%, S : 8.5% )1276၂၃.၄.၂၀၂၂Compound
708CPP Fertilizer Co.,Ltd.ပိုတက်ဆီယမ်ဆာလ်ဖိတ် ဓာတ်မြေသြဇာ
(စီ.ပီ ဆင်ဖြူတော်) (0:0:50)
50 Kg( K2O : 50%, S : 18% )1277၂၃.၄.၂၀၂၂Potash
709ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဆီလီကာသဘာဝကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ
(လနတ်သား)
25 Kg( Ca : 1.2%, Mg : 0.535%, S : 0.237%, SiO2 : 42% )1278၂၃.၄.၂၀၂၂Gypsum
710Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer
(မာရသွန် စပါးကောင်း)
40 Kg,
20 Kg
( N : 21%, S : 24% )1279၂၃.၄.၂၀၂၂Nitrogen
711Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.Kaung Thu Kha Marathon (777)25 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%,K2O : 16% )1280၂၃.၄.၂၀၂၂Compound
712Evogro Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer
(အီဗိုတောင်သူ)
40 Kg( N : 21%, S : 24% )1281၂၃.၄.၂၀၂၂Nitrogen
713Evogro Co., Ltd.အီဗိုဖိုးစတား စွမ်းအားတိုးမြှင့် အသီး၊အပွင့်ရွက်ဖျန်း
မြေသြဇာအမှုန့်
500 g( N : 7%, P2O5 : 52%,K2O : 10%, Mg : 1641 ppm,
Zn : 260 ppm, Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 67 ppm,
Cu : 274 ppm,B : 90 ppm, Inert Ingredient - 30.5% )
1282၂၃.၄.၂၀၂၂Foliar
714Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyComplex Fertilizer (Nitrophoska® )
(16:16:8) (+4S)
50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%,K2O : 8%, S: 4% )1283၂၃.၄.၂၀၂၂Compound
715Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyComplex Fertilizer (Nitrophoska® )
(24:8:7) (+2S)
50 Kg( N : 24%, P2O5 : 8%,K2O : 7%, S: 2% )1284၂၃.၄.၂၀၂၂Compound
716Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Urea Ammonium Sulphate Fertilizer
ပင်တက်ဓာတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး)
50 Kg, 40 Kg( N : 27%, S : 18% )1285၂၃.၄.၂၀၂၂Nitrogen
717“ မိုင်လွန် ” ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( မိုင်လွန် )1000 CC( N : 10%, P2O5 : 8%, K2O : 12% )1286၂၃.၄.၂၀၂၂Foliar
718TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( MC )
( 8-24-24+TE )
50 Kg( N : 8%, P2O5 : 24%,K2O : 24%, Mn : 0.15%,
Zn : 0.04%, B : 0.14% )
1287၂၃.၄.၂၀၂၂Compound
719TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( MC )
( 12-24-12+5.1S )
50 Kg( N : 12%, P2O5 : 24%,K2O : 12%, S : 5.1% )1288၂၃.၄.၂၀၂၂Compound
720TCCC Myanmar Limited.Ammonium Sulphate (MC) (21-0-0)50 Kg( N : 21%, S : 23% )1289၂၃.၄.၂၀၂၂Nitrogen
721TCCC Myanmar Limited.Ammonium Sulphate (MC) (21-0-0)50 Kg( N : 21%, S : 23% )1290၂၃.၄.၂၀၂၂Nitrogen
722TCCC Myanmar Limited.Potassium Chloride (MC) (0-0-60)50 Kg( K2O : 60% )1291၂၃.၄.၂၀၂၂Potash
723BT မြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ ( BT )50 Kg( N : 1.79%, P2O5 : 1.16%, K2O : 1.01%, Ca : 7.44%,
Mg : 1.409%, S : 4.976%, OM : 20.04% )
1293၂၃.၄.၂၀၂၂Organic
724ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဂျစ်ပ် ဆမ်မြေပြုပြင် အထွက်တိုးအဆင့်မြင့် ကျောက်မှုန့်(စွမ်းအားသစ်)25 Kg( Ca : 24%,S : 18%,Gypsum(CaSO4 2H2O) : 96% )1294၂၃.၄.၂၀၂၂Gypsum
725ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းမြေပြင်အထွက်တိုး ဂျစ်ပဆန် မြေသြဇာအမှုန့် (Best) 25 Kg( Ca : 24%, S : 17%, Gypsum(CaSO4 2H2O) : 95% )1295၂၃.၄.၂၀၂၂Gypsum
726Pyi Taw Soe Enterprise Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (မင်းကြီး) (16-8-8)1 Kg( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8%, S : 12% )1296၂၃.၄.၂၀၂၂Foliar
727Pyi Taw Soe Enterprise Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (မင်းကြီး) (4-0-36)1 Kg( N : 4%, K2O : 36%, S : 5% )1298၂၃.၄.၂၀၂၂Foliar
728Aventine Limited.Ammonium Sulphate Fertilizer
(အီးဂဲလ်ဖိုက်တာ)
50 Kg,40 Kg,
25 Kg,20 Kg
( N : 21%, S : 24% )1300၂၃.၄.၂၀၂၂Nitrogen
729Aventine Limited.Eagle Bulk Blend Fertilizer
(NPK-20-12-12) (Eagle)
50 Kg( N : 20%, P2O5 : 12%, K2O : 12% )1302၂၃.၄.၂၀၂၂Compound
730Aventine Limited.Eagle UAS - Urea Ammonium Sulphate(Eagle)
(Bulk Blend Fertilizer)(NPK-33-0-0+12S)
50 Kg( N : 33%, S : 12% )1303၂၃.၄.၂၀၂၂Nitrogen
731မာမာဝင်းသဘာဝအရိုးမှုန့်ကြိတ်
လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ (မာမာဝင်း)30 Kg( N : 4%, P2O5 : 18%, Ca : 9%, Mg : 4%, OM : 43% )1304၂၃.၄.၂၀၂၂Organic
732မာမာဝင်းသဘာဝအရိုးမှုန့်ကြိတ်
လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ (SP)25 Kg( N : 7%, P2O5 : 7%, K2O : 0.2%, Ca : 4%, Mg : 1%,
S : 0.3%, OM : 60% )
1305၂၃.၄.၂၀၂၂Organic
733Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Top One စပါးအထွက်တိုးမြေသြဇာ (ရွှေနဂါး)50 Kg( N : 20%, K2O : 12% )1307၂၉.၇.၂၀၂၂Compound
734Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ကောင်းသုခမြေပဲသီးသန့်ရွက်ဖျန်း
မြေသြဇာ(21:10:21)
500g( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg : 1641ppm,
Zn : 260ppm,Fe : 728ppm, Mn : 971ppm, Mo : 22ppm,
Cu : 274ppm, B : 90ppm,Inert Ingredient : 47.26% )
1308၂၉.၇.၂၀၂၂Foliar
735ဘူမိသုခဂျစ်(ပ်)ဆမ်မြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
ဂျစ်(ပ်)ဆမ်မြေသြဇာ (ဘူမိသုခ) 25 Kg( CaSO4.2H2O : 97%, Ca : 23%, S : 17% )1309၂၉.၇.၂၀၂၂Gypsum
736ICP Shwe Me Fertilizer
Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( ရွှေပွား / Shwe Pwar )50 Kg( N ≥ 46 % )1311၂၉.၇.၂၀၂၂Nitrogen
737Alone Myanmar Agri Processing
Co., Ltd.
Organic Liquid Fertilizer ( May Flower)1000ml( N : 0.84%, P2O5 : 1.1%, K2O : 0.57%, Ca : 1.36%,
OM : 21.37%, C:N - 14.706)
1312၂၉.၇.၂၀၂၂Organic
738Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
(Koto® Super ) (20-10-10+2.5%MgO+9%S)
50 Kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, MgO : 2.5%, S : 9% )1316၂၉.၇.၂၀၂၂Compound
739Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
(Yamoto R 20-9-5+16S )
50 Kg( N : 20%, P2O5 : 9%, K2O : 5%, , S : 16% )1317၂၉.၇.၂၀၂၂Compound
740Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
( ရွှေဖားစည်) ( 16-16-8+1.5MgO+12.1S )
50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, MgO : 1.5%, S : 12.1% )1320၂၉.၇.၂၀၂၂Compound
741Agro King Group Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ရွက်ဖျန်းဘုရင်)1Ltr( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 12%)1321၂၉.၇.၂၀၂၂Foliar
742Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Urea ( စင်္ကြာ)50 Kg( N : 46% )1323၂၉.၇.၂၀၂၂Nitrogen
743ဦးမင်းခေါင် အရိုးမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်းအရိုးမှုန့်အခြေခံမြေသြဇာ (ရွှေလယ်ယာ)(အမှုန့်)25 Kg( N : 1.5%, P2O5 : 12.5%, K2O : 0.1%, CaO:11%,
Mg : 2.5%, S : 0.5%, OM : 18% )
1324၂၉.၇.၂၀၂၂Organic
744Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.အပင်နှင့် အပွင့်၊ အသီးများအားကောင်း
စေသည့် ရွက်ဖျန်းအားဆေး (ဆန်းရိုက်စ်အမိုင်နို )( Sunrise Amino )
1000 cc, 500 cc,
250 cc, 100 cc
( N : 2.5%, P2O5 : 0.15%, K2O :3.2%,Amino Acid : 12%,
Alganic Acid : 1% ) w/w
1325၂၉.၇.၂၀၂၂Foliar
745Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.ပဲအဆင့်မြင့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ဆင်ညီနောင်) (NPK-22-11-22+TE)5 Kg, 1000 g, 500 g,100 g( N : 22%, P2O5 : 11%, K2O : 22%, Fe:500ppm,
Mn : 200ppm,Zn :100ppm, Cu : 50ppm, Mo : 200ppm
B:200ppm)
1326၂၉.၇.၂၀၂၂Foliar
746Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ဆီထွက်သီးနှံများအတွက်အဆင့်မြင့် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(ဆင်ညီနောင်)(NPK 20-20-20+TE) 5 Kg, 1000 g, 500 g,100 g( N : 20%, P2O5 : 20%, K2O :20%, B:200ppm, Fe : 700ppm,
Mn : 300ppm, Zn :100ppm, Cu : 50ppm, Mo : 10ppm )
1327၂၉.၇.၂၀၂၂Foliar
747Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.ဖရဲ၊ သခွား၊ သခွားမွှေး အဆင့်မြင့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ဆင်ညီနောင်) (NPK-14-7-39+TE)5 Kg, 1000 g, 500 g,100 g( N : 14%, P2O5 : 7%, K2O :39%, Mn : 1200ppm
Zn :1000ppm, B:800ppm )
1328၂၉.၇.၂၀၂၂Foliar
748Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyNitrophosk ® Perfect (15-5-20+2MgO+8S)50kg, 40 Kg,
25 Kg
( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 20%, , MgO : 2%, S : 8% )1329၂၉.၇.၂၀၂၂Compound
749Wi Sar Ra International Co., Ltd.ကွမ်းရွက်အရည်အသွေးကောင်းအလေးချိန်စီးအားဆေး

ဆိုလူဖိဒ်(စပါယ်ရှယ်ကေ) အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
(ထလ-၇၈၄)

ဝိစာရကွန်ဘီ (Wi Sar Ra Combi)
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာ အမှုန့် (10 g) (ထလ-၇၈၅)

ဝိစာရကွန်ဘီ (Wi Sar Ra Combi)
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာ အမှုန့် (10 g) (ထလ-၇၈၅)

30 g

10 g


10 cc
( N:12%, P2O5:13 %, K2O : 34%, Mg : 330 ppm, Zn : 1859ppm,
Fe : 400 ppm, Mn : 400 ppm,Mo : 10 ppm, Cu : 150 ppm,
B : 50 ppm, S : 1197 ppm)

( N : 3.69%(36900 ppm), Mg : 29500 ppm, Zn : 18600 ppm, Na:8800 ppm, Mn:40100 ppm, Mo : 60 ppm,Cu : 30200ppm, B : 150 ppm,
S : 173000 ppm)

( Zn:213 ppm, S:104 ppm )
1330၂၉.၇.၂၀၂၂Foliar
750Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( စူပါဂရိုး(A) )5 Ltr, 1 Ltr
( N : 18%, Na : 0.15% )1331၂၉.၇.၂၀၂၂Foliar
751Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( စူပါဂရိုး(B) )5 Ltr, 1 Ltr( N : 4%, P2O5 : 3.5%, K2O : 7%, S : 5%, MgO : 3.5%,
B : 0.5%,Fe : 0.6%, Mn : 0.5%, Cu : 0.12%, Zn : 2% )
1332၂၉.၇.၂၀၂၂Foliar
752
Farm Link Co., Ltd.
ပဲတီစိမ်း၊ မတ်ပဲအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( မေဂျာ-1)5 Ltr, 1 Ltr( N : 18%, Na : 0.15% )1333၂၉.၇.၂၀၂၂Foliar
753
Farm Link Co., Ltd.
ပဲတီစိမ်း၊ မတ်ပဲအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(မေဂျာ-2)5 Ltr, 1 Ltr( N : 4%, P2O5 : 3.5%, K2O : 7%, S : 4.5%, MgO : 3.5%,
B : 0.5%, Fe : 0.6%, Mn : 0.5%, Cu : 0.12%, Zn : 2%,Mo : 0.5% )
1334၂၉.၇.၂၀၂၂Foliar
754ဦးကျော်ဦး ကျောက်မှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်းGypsum Fertilizer (Super Grand/ စူပါဂရင်း)25 Kg( Gypsum CaSO4.2H2O : 96%, Ca : 23%, S : 17% )1335၂၉.၇.၂၀၂၂Gypsum
755ဦးကျော်ဦး ကျောက်မှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်းDolomite Fertilizer (Super Grand/ စူပါဂရင်း)25 Kg( Ca : 22%, Mg : 10% )1336၂၉.၇.၂၀၂၂Gypsum
756Aventine Limited.Muriate of Potash (KCL) (အာမိုပိုတက်(ရှ်)50 kg(K2O:60%)1337၁၃.၁၁.၂၀၂၂Potash
757Aventine Limited.NPK Fertilizer (NPK 16:16:16)(ARMO RED)50 kg(N:16%, P2O5:16%, K2O:16%)1338၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
758Aventine Limited.Compound Fertilizer ( အာမို365 + )
(NPK 15-15-15+7S)
50 kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, S:7%, B : 0.01%)1339၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
759Aventine Limited.Compound Fertilizer (Armo 19-9-19+ 2.1CaO+1S)50 kg(N:19%, P2O5:9%, K2O:19%, CaO:2.1%, S:1%)1340၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
760Aventine Limited.Compound Fertilizer (အာမိုဒိုင်းမွန်း)
(NPK 14-14-14+11S)
50 kg(N:14%, P2O5:14%, K2O:14%, S:11%)1341၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
761Shwe Crop Nutrients Co., Ltd.Muriate of Potash ( MOP ) (Shwe Crop Nutrients )50 kg(K2O ≥ 60%)1342၁၃.၁၁.၂၀၂၂Potash
762Shwe Crop Nutrients Co., Ltd.UREA (Shwe Crop Nutrients )50 kg (N ≥ 46%) 1343၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
763Crystal Diamond Livestock Co., LtdDIAMOND ORGANIC FERTILIZER
ဒိုင်းမွန်း သဘာဝကြက်ချေးမြေသြဇာ
25kg, 50kg(N:3%, P2O5:5%, K2O:2%, OM:45%)1345၁၃.၁၁.၂၀၂၂Organic
764Myanma Awba Group Co., Ltd.တင်ပို (TEMPO) ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ 100cc/ 250cc/ 500cc(Amino acid:40%, N:5168ppm, Mg:4430ppm, S:17300ppm, Mn:4528ppm, B:63ppm, Mo:115ppm, Cu:3545ppm, Zn:2170ppm,
Na:1148ppm)
1346၁၃.၁၁.၂၀၂၂Foliar
765Wi Sar Ra International Co., Ltd.ရိုက်(စ်)အပ်((Rise Up) အမိုင်နိုအက်ဆစ်ပါဝင်သော ကြီးထွား၊ သီးပွင့်အာဟာရဆေးရည် 10cc/30cc/
50cc/100cc
/500cc
(Amino acid:40%, N:5168ppm, Mg:4430ppm, S:17300ppm, Mn:4528ppm, B:63ppm, Mo:115ppm, Cu:3545ppm, Zn:2170ppm, Na:1148ppm)1347၁၃.၁၁.၂၀၂၂Foliar
766Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.မိုက်ခရို( Micro ) အမိုင်နိုအက်စစ်ပါဝင်သည့် ကြီးထွားသီးပွင့် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည်10cc/100cc/
250cc/500cc/ 1Liter
(Amino acid:40%, N:5168ppm, Mg:4430ppm, S:17300ppm, Mn:4528ppm, B:63ppm, Mo:115ppm, Cu:3545ppm,
Zn:2170ppm, Na:1148ppm)
1348၁၃.၁၁.၂၀၂၂Foliar
767Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
(Hikari Plus 17-6-17+0.1MgO+ 11.8S)
50 kg (N:17%, P2O5:6%, K2O:17%, MgO:0.1%, S:11%)1349၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
768Agri First Co., Ltd.Premiun Grade Granular Blend Fertilizer
(Hikari(R) 15-5-15+0.6MgO + 15.3S)
50 kg (N:15%, P2O5:5%, K2O:15%, MgO:0.6%, S:15.3%)1350၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
769Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
(Toki Super)(22-6-11+0.2MgO + 11.2S)
50 kg (N:22%, P2O5:6%, K2O:11%, MgO:0.2%, S:11.2%)1351၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
770Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
(Yamato Plus) (23-11-6+ 0.1MgO +11.2S)
50 kg (N:23%, P2O5:11%, K2O:6%, MgO:0.1%, S:11.2%)1352၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
771Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
(Toki(R) 20-5-5+ 18.5S)
50 kg (N:20%, P2O5:5%, K2O:5%, S:18.5%)1353၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
772Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
(Koto Super)
50 kg (N:20%, P2O5:10%, K2O:10%, MgO:0.1%, S:11.6%)1354၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
773Agri First Co., Ltd.PremiumGrade Granular Blend Fertilizer (Toki Plus) (18:5:9+ 0.1MgO+ 17.2S)50 kg (N:18%, P2O5:5%, K2O:9%, MgO:0.1%, S:17.2%)1355၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
774Agri First Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Kujaku )50 kg(N : 46%) 1356၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
775Agri First Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( ရွှေဖားစည် )50 kg (N : 21%, S : 24%) 1357၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
776Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Solar 17-0-28)50 kg(N:17%, K2O:28%)1358၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
777Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Solar 15-15-15)50 kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%)1359၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
778Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ကောင်းသီးနှံ(NPK) (16-16-8)50 kg(N:16%, P2O5:16%, K2O:8%)1360၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
779Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ကောင်းသီးနှံ(NPK) (15-15-15)50 kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%)1361၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
780Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Urea ( စင်္ကြာ/Set Kyar)50 kg(N:46%)1362၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
781Uni Crop Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ မြေသန်ဆေး (တက်တိုး) (888) 40Kg( N : 8%, P2O5 : 18%, K2O : 18% )1365၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
782Uni Crop Co., Ltd.ဆာလ်ဖာအားဖြည့် နိုက်ထရိုဂျင်မြေသြဇာ ဆေးပုလဲ(ရွှေဖားစည်) ရွှေ 4550 kg( N : 30%, S : 15% )1366၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
783CPP Fertilizer Co.,Ltd.ဒိုင်အမိုနီယမ်ဖောစ်ဖိတ်(စီ.ပီ.ဆင်ဖြူတော်)
Diammonium Phosphate ( DAP)
50 Kg(N:18%, P2O5:46%)1367၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
784CPP Fertilizer Co.,Ltd.Bulk Blend Fertilizer ( စီ.ပီ. ဆင်ဖြူတော် )50 kg(N:10%, P2O5:25%, K2O:5%)1368၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
785King Mineral Co., Ltd.GBS Your Good Brother ဂျစ်ပ်ဆမ်မြေပြင်မြေသြဇာ25Kg( Ca:24%, S:17%, CaSO4.2H2O:98% )1369၁၃.၁၁.၂၀၂၂Gypsum
786Nawarat Myay Co.,Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ စီအေပလပ်(စ်) ( CA Plus )2Kg, 1Kg,
500g, 100g
( N : 17%, CaO : 31% )1370၁၃.၁၁.၂၀၂၂Foliar
787Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး) (15-5-20)50 kg(N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 20%) 1371၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
788Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး)
( 15-5-24-5MgO+4S )
50 kg(N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 24%, MgO : 5%, S : 4%) 1372၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
789Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.အထွက်တိုးနိုက်ထရိုဂျင်မြေသြဇာ (ဆင်ပျံ)
Ammonium Chloride
40kg,50 Kg(N:25% MIN)1373၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
790Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.သီးနှံအထွက်တိုးနိုက်ထရိုဂျင်မြေသြဇာ (ဒေါင်းမင်း) 50 Kg N:30%1374၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
791Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.အထွက်တိုးနိုက်ထရိုဂျင်မြေသြဇာ (ဆင်ပျံ)50 kg( N : 30%)1375၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
792Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Urea Ammonium Sulphate Fertilizer (ဒေါင်းမင်း) 25Kg, 40Kg,
50kg
( N : 28%, S : 17% )1376၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
793Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( ဆင်ပျံ) (20-5-10+16S)50 kg(N : 20%, P2O5 : 5%, K2O : 10%, S:16% )1377၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
794Aicorp (Myanmar)Co., Ltd.ကျူပရိုတက်ရွက်ဖျန်းဆေးရည်1000cc, 500cc,
100cc
(N:8.589%, S:8.04%, Cu:1.64%)1378၁၃.၁၁.၂၀၂၂Foliar
795Yara Myanmar Ltd.Compound Fertilizer ( 15-9-20 )
( YaraMila® WINNER® )
50 kg(Total N : 15%,Nitrate-N(NO3) : 6.7%,Ammonium-N(NH+4) : 8.3%, P2O5:9%,K2O:20%,MgO:1.3%,S:3.4%,B : 0.012%, Mn : 0.016%,
Zn : 0.016% )
1379၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
796Yara Myanmar Ltd.Urea Ferilizer ( YaraVera® ) ( ယာရာဗဲရာ® )50 Kg(N : 46%) 1380၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
797Yara Myanmar Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15)
( Yara Mila ® Unik ® )
50Kg(Total N : 15%,Nitrate N(NO3-) : 6.5%, Ammonium
N(NH4+) : 8.5%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)
1381၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
798Agro King Group Co., Ltd.အသီးအပွင့်အားကောင်းရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (တောင်သူလက်စွဲ) 1 Liter(K2O:8%, Ca:11%, B:0.17%)1383၁၃.၁၁.၂၀၂၂Foliar
799Luckyရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
Luckyရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ500g( N : 30.18%, B : 2.08% )1384၁၃.၁၁.၂၀၂၂Foliar
800Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (မာရသွန် သီးပွင့်ကောင်း) (50 40, 25)
kg
( N : 15%, P2O5 : 30%, K2O : 7% )1385၃.၃.၂၀၂၃Compound
801Agriculture Technology Myanmar Co.,Ltd.တောင်သူရွှေခေတ် ဂျစ်ပဆန် ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ25 Kg( Ca: 23%, Mg : 3%,S: 14%)1386၃.၃.၂၀၂၃Gypsum
802Inlay Treasure Trading
Co., Ltd.
သီးနှံစုံအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေပါဝါ) (5, 2.5, 1) kg,
500 g
(N : 30%, P2O5 : 12%, K2O : 12% )1387၃.၃.၂၀၂၃Foliar
803Inlay Treasure Trading
Co., Ltd.
သီးနှံစုံအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေတုံး) 500 cc(N > 19%, P2O5 > 5%, K2O > 3%) 1388၃.၃.၂၀၂၃Foliar
804Inlay Treasure Trading
Co., Ltd.
အသီးအပွင့် အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ပါဝါပလပ်) (5, 2.5, 1) kg,
500 g
(P2O5 : 52%, K2O : 34%) 1389၃.၃.၂၀၂၃Foliar
805Inlay Treasure Trading
Co., Ltd.
အသီးအပွင့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ကြယ်နီ) (5000, 2000,
1000, 500) cc
(N : 2%, P2O5 : 10%, K2O : 7%) 1390၃.၃.၂၀၂၃Foliar
806Inlay Treasure Trading
Co., Ltd.
အစွမ်းထက်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ကေသုံးလုံး) (5, 2.5, 1) kg,
500 g
(P2O5 : 40%, K2O : 40%) 1391၃.၃.၂၀၂၃Foliar
807Inlay Treasure Trading
Co., Ltd.
ပဲမျိုးစုံအထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ(ရတနာဝင်း-၁)(5000 ,2000, 1000,500 )cc(Rare Earth Chelate Compound :6%,N: 2%, P2O5: 9%,
K2O: 6%, penetrant: 5%, Amino Acid: 13%)
1392၃.၃.၂၀၂၃Foliar
808Inlay Treasure Trading
Co., Ltd.
ပဲမျိုးစုံအထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ(ရတနာဝင်း-၂)(5000 ,2000, 1000,500 )cc(Rare Earth Chelate Compound :6%,N: 25%, P2O5: 5%)1393၃.၃.၂၀၂၃Foliar
809CPP Fertilizer Co.,Ltd.Bulk Blend Fertilizer (စီပီ.ဆင်ဖြူတော်)50 Kg(N : 12%, P2O5 : 24 %, K2O : 12% )1394၃.၃.၂၀၂၃Compound
810CPP Fertilizer Co.,Ltd.တီစူပါဓာတ်မြေဩဇာ(စီပီ ဆင်ဖြူတော်)
(0-46-0)
50 Kg(P2O5: 46%)1395၃.၃.၂၀၂၃Phosphate
811Yara Myanmar Ltd.Compound Fertilizer ( 12-11-18 )
( YaraMila® COMPLEX® )
50 kg(Total N : 12%,Nitrate-N(NO3) : 5%, Ammonium-N(NH+4) : 7%,
P2O5 : 11%,K2O : 18%,MgO : 2%,S : 7.6%,B : 0.012%,Fe : 0.16%,
Mn : 0.016%,Zn : 0.016% )
1396၃.၃.၂၀၂၃Compound
812Yara Myanmar Ltd.Calcium Nitrate Fertilizer
(YaraLiva® NITRABOR® )
50 kg(Total N : 15.4%, Nitrate-N(NO3) : 14.1%,
Ammonium-N (NH+4) : 1.3%, CaO : 25.6%, B : 0.25%)
1397၃.၃.၂၀၂၃Other
813Yara Myanmar Ltd.Compound Fertilizer ( 15-15-15 )
( YaraMila® TRISTAR® )
50 kg(Total N : 15%, Nitrate-N(NO3) : 6.5%,
Ammonium-N(NH+4) : 8.5%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )
1398၃.၃.၂၀၂၃Compound
814ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဂျစ်(ပ်)ဆမ်မြေသြဇာ (ရွှေပွား/Shwe Pwar)25 kg(CaSO4 ≥ 98%, Ca ≥ 24%,S ≥ 18% )1400၃.၃.၂၀၂၃Gypsum
815Aventine Limited.Compound Fertilizer (အာမို) (9-25-25)50 kg(N : 9%, P2O5 : 25%, K2O : 25%) 1402၃.၃.၂၀၂၃Compound
816Aventine Limited.Compound Fertilizer (အာမို) (စံချိန်သစ်)
(NPK 18-4-5)
50 kg(N : 18%, P2O5 : 4%, K2O : 5%, S : 15 % )1403၃.၃.၂၀၂၃Compound
817Aventine Limited.ချန်ပီယံအဆင့်မြင့် ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ (Eagle) (15-15-15+7S)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7 % )1404၃.၃.၂၀၂၃Compound
818Aventine Limited.ပုလဲအလုံးကြီးမြေသြဇာ (Eagle)50 kg( N : 46% ) 1405၃.၃.၂၀၂၃Urea
819Aventine Limited.ယူရီးယား ပုလဲအလုံးကြီးမြေသြဇာ (အာမို)50 kg( N : 46% ) 1406၃.၃.၂၀၂၃Urea
820Aventine Limited.Compound Fertilizer (အာမို) 16-8-8+12S) (အာမို)50 kg( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8%, S : 12% )1407၃.၃.၂၀၂၃Compound
821Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ဆာလ်ဖာဆေးပုလဲမြေသြဇာ (ကြာစိမ်း)50 Kg(N:30%, S:14%, MgO:600 ppm)1409၃.၃.၂၀၂၃Nitrogen
822Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Mono/မိုနို)50 Kg(N:16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S:4%, MgO : 0.15%,
Zn : 400 ppm, B : 400 ppm)
1410၃.၃.၂၀၂၃Compound
823Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Mono/မိုနို)50 Kg(N:15%, P2O5 : 8%, K2O : 8%, S:4%, MgO : 0.15%,
Zn : 400 ppm, B : 400 ppm)
1411၃.၃.၂၀၂၃Compound
824Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Mono/မိုနို)50 Kg(N:15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S:10%, MgO : 0.15%,
Zn : 400 ppm, B : 400 ppm)
1412၃.၃.၂၀၂၃Compound
825Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ဆာလ်ဖာဆေးပုလဲမြေသြဇာ (ပင်စိမ်း)50 Kg(N:30%, S:14%, MgO:600 ppm)1413၃.၃.၂၀၂၃Nitrogen
826Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ယူရီးယား ဓာတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး) (40, 25) kg(N : 46%) 1414၃.၃.၂၀၂၃Urea
827Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Urea Ammonium Sulphate Fertilizer
ဆေးပုလဲဓာတ်မြေဩဇာ(ဆင်ပျံ)
(50, 40) Kg(N: 27%, S: 18%)1415၃.၃.၂၀၂၃Nitrogen
828Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.သီးနှံအထွက်တိုးနိုက်နိုဂျင်မြေဩဇာ (ပုလဲမင်း)(50, 40) Kg( N: 28%, S: 17%, Amino Acid: 0.3% )1416၃.၃.၂၀၂၃Nitrogen
829Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (ဒေါင်းမင်း) (20-5-10)(50, 40) Kg(N : 20%, P2O5 : 5 %, K2O : 10% )1417၃.၃.၂၀၂၃Compound
830Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Top One အထွက်တိုးမြေဩဇာ (50, 40) Kg(N : 25%, Amino Acid : 0.2%)1418၃.၃.၂၀၂၃Nitrogen
831Royal Aung Chan Industries Co., Ltdဟာမိုနီသီးနှံစုံသုံးဂျစ်(ပ်)ဆပ် ဓာတ်မြေသြဇာ 25 kg( Ca : 23%, S:18%, Moisture :1% )1420၃.၃.၂၀၂၃Gypsum
832Royal Aung Chan Industries Co., Ltdဂျစ်(ပ်)ဆပ် ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ(အာမို)25 kg(Ca:23%, S:18%, Moisture :1% )1421၃.၃.၂၀၂၃Gypsum
833Royal Aung Chan Industries Co., Ltdရိုင်ရယ်ဂျစ်ပ်ဆပ် ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ(Eagle)25 kg( CaSO4 2H2O: 96%, Ca:23%, S:18% )1422၃.၃.၂၀၂၃Gypsum
834Great Momentum International Trading Co.,LtdPrilled Urea Fertilizer (GMI)50 Kg( N: 46% )1423၃.၃.၂၀၂၃Urea
835Great Momentum International Trading Co.,Ltd Granular Urea Fertilizer (GMI)50 Kg( N: 46% )1424၃.၃.၂၀၂၃Urea
836Agri First Co., Ltd.NPK Fertilizer (Super Yamar)
(15-15-10 + 2MgO + 11.7S)
50 Kg( N:15%, P2O5 :15%, K2O : 10%,MgO :2%, S:11.7%)1425၃.၃.၂၀၂၃Compound
837Agri First Co., Ltd.Urea Fertilizer (ယုန်)50 Kg( N: 46% )1426၃.၃.၂၀၂၃Urea
838Agri First Co., Ltd.Nitrogen Fertilizer (Kujaku) (စိမ်းစို )50 Kg( N:30%, MgO : 2.4%, S :13% )1427၃.၃.၂၀၂၃Nitrogen
839Agri First Co., Ltd.NPK Fertilizer
(Kujaku 15-5-25+ 1MgO + 7.5S)
50 Kg( N:15%, P2O5 :5%, K2O : 25%,MgO :1%,S: 7.5%)1428၃.၃.၂၀၂၃Compound
840Agri First Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Nagar Min )50 Kg( N: 46% )1429၃.၃.၂၀၂၃Urea
841Uni Crop Co., Ltd.နိုက်ထရိုဂျင်မြေသြဇာ(ပင်သန်မိုးသီး) (တက်တိုး)50 Kg( N: 40%, CaO : 3.8%, S : 2.2% )1430၃.၃.၂၀၂၃Nitrogen
842Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyComplex Fertilizer ENTEC(R) (20+10+10(+3S)) ( 50, 25 ) kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, S : 3% )1431၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
843Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyComplex Fertilizer ENTEC(R) (12+12+17(+2+8)) ( 50, 25 ) kg( N : 12%, P2O5 : 12%, K2O : 17%, Mg : 2%, S : 8% )1432၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
844Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyComplex Fertilizer ENTEC(R) (13+10+20(+3S))( 50, 25 ) kg( N : 13%, P2O5 : 10%, K2O : 20%, S : 3% )1433၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
845Agri First Co., Ltd.NPK Fertilizer (Shwe Phyu)
(10-5-25+2.5MgO+10.8S)
50 kg(N:10%,P2O5:5%, K2O :25%,MgO:2.5%,S:10.8%)1434၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
846Agri First Co., Ltd.Compact Compound Fertilizer (IMPETUS)
(12-12-17 +2MgO )
( 50, 25 ) kg( N : 12%, P2O5 : 12%, K2O : 17%, MgO : 2% )1435၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
847Agri First Co., Ltd.Compact Compound Fertilizer (IMPETUS)
(13-4-22 )
( 50, 25 ) kg( N : 13%, P2O5 : 4%, K2O : 22% )1436၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
848Agri First Co., Ltd.Compact Compound Fertilizer ( Impact )
(15-5-20+1MgO )
( 50, 25 ) kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 20%, MgO : 1% )1437၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
849Agri First Co., Ltd.Compact Compound Fertilizer ( Impact )
(16-16-16 )
( 50, 25 ) kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )1438၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
850Agri First Co., Ltd.Urea Fertilizer (ပုလဲဘုရင်)50Kg(N : 46% )1439၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
851Agri First Co., Ltd.Urea Fertilizer (Kujakuplus)( 50, 25 ) kg(N : 46% )1440၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
852Shu San Industry Co., Ltd.Nitrogen Fertilizer ( Su San/ချက်ချင်းစိမ်း)50 kg(N : 30%, S : 12% )1441၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
853Shu San Industry Co., Ltd.Compound Fertilizer ( စုစံ/ Su San )
(15:6:18+8S ≤ 3800ppm Mg )
50 kg(N : 15%, P2O5 : 6%, K2O : 18%, S: 8%, Mg≤ 3800ppm)1442၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
854Shu San Industry Co., Ltd.Compound Fertilizer ( စုစံ/ Su San) (15:15:15+7S+TE)50 kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S: 7%, Zn ≤ 0.04832%, B ≤ 0.0203% )1443၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
855Shu San Industry Co., Ltd.Compound Fertilizer(စုစံ/ SU SAN) (15:5:7+12S+Amino Acid)50 kg(N:15%, P2O5:5%, K2O:7%,S:12%, Amino Acid ≤ 0.08%)1444၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
856
Farm Link Co., Ltd.
ဂျစ်ပ်ဆမ်မြေသြဇာမှုန့် ( Revive/ရီဗိုက် )25 kg(Ca : 24%, S : 17% )1445၁၈.၆.၂၀၂၃Gypsum
857Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
မျိုးစေ့လူးနယ်ဆေး (ရွှေခြင်္သေ့ )(250, 100)g(N : 2.5%,P2O5 : 1.5%,K2O : 2.5%, CaO : 1.5%, MgO : 2.5%,S : 6% )1446၁၈.၆.၂၀၂၃Other
858Golden Lion Hight Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
ဂျစ်ပ်ဆမ်မြေသြဇာမှုန့် (Terrafix/တာရာဖစ်)25 Kg(Ca : 24%, S : 17% )1447၁၈.၆.၂၀၂၃Gypsum
859Pyi Thu Dana Co., Ltd.ဒိုလိုမိုက်သဘာဝကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ (ပွင့်သစ်တိုး)50 Kg( Ca : 23%, Mg : 11%, Si : 4% )1448၁၈.၆.၂၀၂၃Gypsum
860Uni Crop Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (နဂါးမင်း) (15:15:15+9S)(50, 40, 25) Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S:9% )1449၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
861Uni Crop Co., Ltd.နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်မြေသြဇာ(ဒေါင်းမင်း-ပင်ထွား) (50, 40, 25)Kg( N : 41%, CaO : 3%, S : 2% )1450၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
862Uni Crop Co., Ltd.Urea Ammonium Sulphate Fertilizer (နဂါးမင်း )(50, 40, 25) Kg( N : 27%, S : 18% )1451၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
863Selective Star Agribusiness
Co., Ltd.
သဘာဝမြေသြဇာ (Golden Arrow’s Power )25 Kg(N : 2.17%, P2O5 : 2.6%, K2O : 0.24%, Ca : 4.72%, Mg: 0.24%, S : 5.3%,
OM : 67.898%, C:N–18.15 )
1452၁၈.၆.၂၀၂၃Organic
864King Mineral Co., Ltd.သဘာဝဂျစ်ပဆမ်မြေသြဇာ(ကျွဲသုံးကောင်)25Kg(Ca:24%, S:17%, CaSO4. 2H2O : 98%)1453၁၈.၆.၂၀၂၃Gypsum
865Evogro Co., Ltd.အီဗို ဂျစ်ပဆမ်မြေသြဇာအမှုန့်(25, 25, 10, 5, 3) kg( Ca:23%,S:17%,CaSO4.2H2O:94% )1454၁၈.၆.၂၀၂၃Gypsum
866Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Blended Compound Fertilizer (ကောမက်စွမ်းအား)(40, 35, 30, 25)kg( N:15%, P2O5:30%, K2O :7%)1455၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
867Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ကောမက်ဂျစ်ပဆမ်မြေသြဇာအမှုန့်(25, 15,10, 5, 3) kg( Ca : 23%, S : 17%, CaSO4.2H2O : 94% )1456၁၈.၆.၂၀၂၃Gypsum
868Myanma Awba Industries Co.,Ltd.​ကောမက်သီးစုံ ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ( 50, 40, 30,25) kg( N:18%, P2O5:10%, K2O:5% )1457၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
869Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Compound Fertilizer (ကောမက်ပရီမိုလိုက်)(50,40,30,25,
5) Kg
( N : 16%,P2O5:16%,K2O:16%,CaO:40000pm,S:1000ppm,MgO:1000ppm,
Fe:1000ppm, Cu:20ppm, Zn : 10ppm, B : 10ppm )
1458၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
870Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.Nitrogen Fertilizer
(Marathon M 45/မာရသွန် အမ်ဖိုတီဖိုက် )
(50,40,25) Kg( N : 33%, S : 12% )1459၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
871Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ကောင်းသုခဂျစ်ပ်ဆမ်
( Ca:23%,S:17%,CaSO4.2H2O:94% )
(25,15,10,5,
3)kg
( Ca:23%,S:17%,CaSO4.2H2O:94% )1460၁၈.၆.၂၀၂၃Gypsum
872Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဓနတိုး(၁)ပဲအမျိုးမျိုးအထွက်တိုးမြှင့်ရွက်ဖျန်း
ဓာတ်မြေသြဇာ
500 cc( N : 3.0%w/v,P2O5 : 6.0%w/v, B:250ppm,Mg : 1250ppm,Mn:1250ppm,
Mo : 6500ppm, Zn : 3500 ppm)
1461၁၈.၆.၂၀၂၃Foliar
873Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဓနတိုး(၂)ပဲအမျိုးမျိုးအပင်သန်ကြီးထွားရွက်ဖျန်း
ဓာတ်မြေသြဇာ
500 cc(N : 16.1% w/v)1462၁၈.၆.၂၀၂၃Foliar
874Wi Sar Ra International Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးမြေခံကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(အာသီသ)25 kg( N : 15%, P2O5 : 20%, K2O : 15% )1463၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
875Wi Sar Ra International Co., Ltd.​မော်နီတာ ဂျစ်ပဆမ်ကျောက်မှုန့်(25, 15,10, 5, 3) kg(Ca:23%,S:17%,CaSO4.2H2O:94% )1464၁၈.၆.၂၀၂၃Gypsum
876Myanma Awba Group Co., Ltd.( TEMPO ) တင်ပိုရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( 5, 1 )Ltr(Amino acid:40%,N:5168ppm,Mg:4430ppm,S:17300ppm,Mn:4528ppm,
B:63ppm, Mo:115ppm, Cu:3545ppm, Zn:2170ppm, Na:1148ppm)
1465၁၈.၆.၂၀၂၃Foliar
877Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်ငွေမိုးအပင်သန်ရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာ
( N : 16.1% w/v )
500 cc( N : 16.1% w/v )1466၁၈.၆.၂၀၂၃Foliar
878Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်ရွှေမိုးအထွက်တိုးရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာ500 cc(N:3.0%w/v, P2O5:6.0%w/v, B:250ppm, Mg:1250ppm, Mn:1250ppm,
Mo:6500ppm,Zn:3500ppm)
1467၁၈.၆.၂၀၂၃Foliar
879Aventine Limited.အမိုနီယမ်ဆာလဖိတ်(အာမိုဓာတ်ဆား) (Red)50 Kg( N : 21%, S : 24% )1468၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
880Aventine Limited.အမိုနီယမ်ဆာလဖိတ်(အာမိုဓာတ်ဆား) (Blue)50 Kg( N : 21%, S : 24% )1469၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
881Aventine Limited.Compound Fertilizer ( NPK 10-10-5) (အာမိုအစိမ်းကြား)50 kg(N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )1470၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
882Aventine Limited.အာမို(၁)ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်(NPK-21:11:21+ME)(1)Kg,
(500,250,100) g
(N : 21%, P2O5 : 11%, K2O : 21%, MgO : 2%,Fe : 1000ppm,Mn : 500ppm,
B : 200ppm, Zn:150ppm, Cu:110ppm,Mo : 70ppm )
1471၁၈.၆.၂၀၂၃Foliar
883Aventine Limited.အာမို(၂)ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်(NPK-15:15:30+ME)(1)Kg,
(500,250,100) g
(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 30%, Fe : 1000ppm, Mn:1500ppm,
B : 200ppm, Zn:150ppm, Cu:110ppm, Mo : 70ppm )
1472၁၈.၆.၂၀၂၃Foliar
884Aventine Limited.အီးဂဲလ်ဘဲလင့်စ်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့်(19:19:19)(1)Kg,
(500, 250,100) g
(N : 19%, P2O5 : 19%, K2O : 19% )1473၁၈.၆.၂၀၂၃Foliar
885Aventine Limited.အီးဂဲလ်ဟိုက်စပိဒ်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့်1 Kg,
(500,250,100)g
(N : 13%, P2O5 : 7%, K2O : 21%, CaO : 8% )1474၁၈.၆.၂၀၂၃Foliar
886Aventine Limited.Compound Fertilizer ( Armo 19-9-19 )50 kg( N : 19%, P2O5 : 9%, K2O : 19% )1475၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
887Aventine Limited.Muriate of Potash (KCL)
White Potash (Granular Fertilizer ) (အာမို)
50 kg ( K2O : 60% )1476၁၈.၆.၂၀၂၃Potash
888Aventine Limited.ဂျစ်ပဆမ်ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ (အာမို )(50,25) Kg( Ca:23%,S:18%,CaSO4.2H2O:95% )1477၁၈.၆.၂၀၂၃Gypsum
889Aventine Limited.ဟာမိုနီသီးနှံစုံသုံးဂျစ်ပ်ဆမ်ဓာတ်မြေသြဇာ( Eagale )(50,25) Kg( Ca : 23%, S : 18% )1478၁၈.၆.၂၀၂၃Gypsum
890Aventine Limited.အာမိုစပါးအထူး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့် ( NPK 13:3:43)1 Kg,
(500,250,100)g
( N : 13%, P2O5 : 3%, K2O : 43% )1479၁၈.၆.၂၀၂၃Foliar
891Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.သီးနှံအထွက်တိုးနိုက်ထရိုဂျင်မြေသြဇာ(ပုလဲသာ)(50, 40 )Kg(N : 30%, Amino Acid : 0.3% )1480၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
892ဖူးမားသဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်းကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(ဖူးမား)40 kg( N : 4%, P2O5 : 8%, K2O : 15%, Ca : 2.4%, Mg : 1.1%, S:2.5%, B:0.02%,
Fe:0.24%, Mn:0.02%, Zn:0.3%, Cu:0.003%, OM:30.03% )
1481၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
893Thuta Thukha Co., Ltd ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (15:10:10+4MgO) (ဇာမဏီ)50 kg(N:15%, P2O5 :10% ,K2O:10%,MgO:4%)1484၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
894Thuta Thukha Co., Ltd ဂျစ်ပ်ဆမ်မြေသြဇာ (ဇာမဏီ)25 kg(Ca :23%, S:18%)1485၁၈.၆.၂၀၂၃Gypsum
895Gyi San Agri Co., Ltd.တိုင်းဟိသဘာဝကြက်ချေးဇီဝမြေသြဇာ(25, 15,12) Kg(Bacillus megaterium, Yeast, Bacillus subtilis, Solubilizing bacteria : 2x108CFU/ml, N:1.75%, P2O5:10.75%,K2O:2.88%,Cu:0.0014%,Zn:0.047%,
OM : 51.645%, C:N : 17.11 )
1486၁၈.၆.၂၀၂၃Organic
896Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ (ဒေါင်း)
(N : 46% )
50 Kg (N : 46% )1487၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
897​အောင်တံခွန်သဘာဝမြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ(အောင်တံခွန်)50 kg(N:2.6%,P2O5:1.7%, K2O :3.8%,Ca:8.8%,Mg:2.4%,Zn:0.05%, OM:25% )1488၁၈.၆.၂၀၂၃Organic
898Eco Life Co., Ltd.ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ( Rose ) (အိတ်ခွံအနီ)50 kg( N : 46% )1489၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
899Eco Life Co., Ltd.ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ( Rose ) (အိတ်ခွံအပြာ)50 kg( N : 46% )1490၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
900Shan Maw Myae Trading
Co., Ltd.
Fuji Power Natural Fertilizer ( 50,25) kg( N : 3.045%,P2O5 : 3.78%,K2O : 3.83%, Ca : 13.63%, OM : 52.57%,
Moisture : 21.121% )
1493၁၈.၆.၂၀၂၃Organic
901Lady Myint & Sons Industrial Co., Ltd.ဂျစ်ပဆမ်မြေဩဇာအမှုန့်(ရွှေပါဝါ)
( Gypsum:98%, Ca:23%, S: 17% )
25 kg( Gypsum:98%, Ca:23%, S: 17% )1495၁၈.၆.၂၀၂၃Gypsum
902Lady Myint & Sons Industrial Co., Ltd.ဂျစ်ပဆမ်မြေဩဇာအမှုန့်(Gypsum) (Yoon Yoon)
( Gypsum:98%, Ca:23%, S: 17% )
25 kg( Gypsum:98%, Ca:23%, S: 17% )1496၁၈.၆.၂၀၂၃Gypsum
903ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဂျစ်(ပ်)ဆမ်သဘာဝကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ(ရွှေထီး)25 kg(Ca:23%, S:18%, CaSO4. H2O : 97%)1497၁၈.၆.၂၀၂၃Gypsum
904ICP Shwe Me Fertilizer
Co., Ltd.
ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ (စွန်တံဆိပ်)50 Kg(N : 46%, Biuret : 1% )1498၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
905ICP Shwe Me Fertilizer
Co., Ltd.
ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ (ကျားတံဆိပ်)50 Kg(N : 46%, Biuret : 1% )1499၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
906ICP Shwe Me Fertilizer
Co., Ltd.
ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ (မိကျောင်းတံဆိပ်)50 Kg(N : 46%, Biuret : 1% )1500၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
907ICP Shwe Me Fertilizer
Co., Ltd.
ပိုတက်(ရှ်)ဓာတ်မြေသြဇာ (မြင်းပျံ)(0-0-60)50 kg(K2O:60%)1501၁၈.၆.၂၀၂၃Potash
908ICP Shwe Me Fertilizer
Co., Ltd.
ပိုတက်(ရှ်)ဓာတ်မြေသြဇာ (အိုင်စီပီတံဆိပ်)(0-0-60)50 kg(K2O:60%)1502၁၈.၆.၂၀၂၃Potash
909Good Brother ( Chemical )
Co., Ltd.
Urea Fertilizer (2.00-4.75 mm)(GBS)50 kg( N:46% )1503၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
910Good Brother ( Chemical )
Co., Ltd.
Muriate of Potash(MOP)(Brand:GBS)50 kg( K2O ≥60% ) 1504၁၈.၆.၂၀၂၃Potash
911GF"စိမ်းမြန်မာဂရု"စိုက်ပျိုးရေး
သုံး ပစ္စည်းနှင့်မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ငန်း
သီးနှံအထွက်တိုးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( GF-14)500 cc(N : 11%, P2O5 : 8%, K2O : 6%)1505၁၈.၆.၂၀၂၃Foliar
912United Nilar Agribusiness
Co., Ltd.
ဘိုင်အိုမြေဩဇာ (Maxgro/မက်စ်ဂရို) 25 kg( N : 1.5%, P2O5 : 1.9%, K2O : 4.5%, Ca : 8 %, S : 5.5 %,
Microbe (Bacillus Subtillics) : 1.4 x 109 CFU/ml )
1506၁၈.၆.၂၀၂၃Bio
913Agri First Co., Ltd.အထွက်တိုးမြေသြဇာ(ယုန်)
(20-0-12+3.9MgO+12.4S)
50 kgN:20%,K2O:12%,MgO:3.9%,S:12.4%1507၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
914Agri First Co., Ltd.နိုက်ထရိုဂျင်မြေသြဇာ(ပင်စိမ်း)50 kgN:25%,MgO:5.3%,S:15%1508၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
915Agri First Co., Ltd.နိုက်ထရိုဂျင်မြေသြဇာ(ရွှေဟင်္သာ)50 kgN:27%,MgO:3.5%,S:15%1509၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
916Agri First Co., Ltd.သီးနှံအထွက်တိုးမြေသြဇာ(ရွှေဟင်္သာ)
(10-15-15+6.2MgO+8.8S)
50 kgN:10%,P2O5:.15%,K2O:15%,MgO:6.2%,S:8.8%1510၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
917Agri First Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (ယုန်) 50 kgK2O:60%1511၁၇.၁၁.၂၀၂၃Potash
918Agri First Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (NAGAR MIN/နဂါးမင်း)50 kgK2O:60%1512၁၇.၁၁.၂၀၂၃Potash
919Agri First Co., Ltd.နိုက်ထရိုဂျင်မြေဩဇာ (ရွှေဟင်္သာ)50 kgN : 30%, MgO : 2.4 %, S : 13 %1513၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
920Anawrahta Production Co., Ltd.တိုမက်ခရမ်းရောင်ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည်500 ccN : 3%, P2O5 : 16%, K2O : 3%1514၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
921Anawrahta Production Co., Ltd.နှမ်းအထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည်500 ccN : 6%, P2O5 : 3%, K2O : 4%, S:4%, Zn:2%1515၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
922Anawrahta Production Co., Ltd.မြေပဲအထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည်500 ccN : 3%, P2O5 : 8%, K2O : 3%, Mg:0.58%, Ca:0.24%, S:1%,
B:0.3%, Zn:0.59%
1516၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
923Anawrahta Production Co., Ltd.ပဲမျိုးစုံအထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည်500 ccN : 3%, P2O5 : 6%, K2O : 4%, Mg:0.68%, S:1%, B:0.3%1517၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
924Anawrahta Production Co., Ltd.ကြက်သွန်အထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာဥထွားဆေးရည်500 ccN : 13%, P2O5 : 0.688%, K2O : 3%, Mg:0.78%,S:1%, Zn:0.468%1518၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
925Aventine Limited.အာမိုဇင့်မြေသြဇာ3 lb,
25 kg, 50 kg
Zn:22%, S:11%1519၁၇.၁၁.၂၀၂၃Other
926Aventine Limited.ဆီလီကာဓာတ်မြေဩဇာ20 kg, 50 kgSiO2:25%, CaO:35%, MgO:2%1520၁၇.၁၁.၂၀၂၃Other
927Aventine Limited.အာမိုဆီထွက်သီးနှံအထူး၊ ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာမှုန့်
(16-8-34+MgO+ME)
1 kg, 500 g,
250 g, 100 g
N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 34%, MgO : 0.1% + ME 1521၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
928Aventine Limited.Urea Fertilizer (Kala Oak)50 kgN:46%1522၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
929Ayerwin Trading Co.,Ltdနိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်မြေသြဇာ (Super Top)25 kgN:45%, K2O:1%, B:2000ppm, Zn:800ppm1524၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
930Best Bull Agriculture Technology Co.,LtdUrea Fertilizer (Sit Thu Gyi)50 kgN:46%1525၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
931Best Bull Agriculture Technology Co.,LtdAmmonium Sulphate (Best Bull)50 kgN:21%, S:24%1526၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
932Best Bull Agriculture Technology Co.,LtdPrilled Urea (Sit Thu Gyi)50 kgN:46%1527၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
933Best Bull Agriculture Technology Co.,LtdAmmonium Sulphate (Sit Thu Gyi)50 kgN:21%, S:24%1528၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
934Best Bull Agriculture Technology Co.,Ltdယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Golden Mountain/ရွှေတောင်)50kgN ≥ 46%1529၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
935Best Bull Agriculture Technology Co.,Ltdယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ(Shwe Pwar/ရွှေပွား)50 kgN≥46.4%1530၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
936Best Bull Agriculture Technology Co.,LtdGranular Urea (Bumithukha/ဘူမိသုခ)50 kgN : 46%1531၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
937Best Bull Agriculture Technology Co.,LtdAmminum Sulphate (Bumithukha/ဘူမိသုခ)50 kgN:21%,S:24%1532၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
938CPP Fertilizer Co.,Ltd.Bulk Blend fertilizer(စီပီ.ဆင်ဖြူတော်)50 kgN:15%, P2O5:10%,K2O:20%1533၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
939CPP Fertilizer Co.,Ltd.Bulk Blend fertilizer(စီပီ.ဆင်ဖြူတော်)50 kgN:20%, P2O5:12%,K2O:12%1534၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
940CPP Myat Min Agro Co.,Ltdသဘာဝမြေသြဇာ(စီပီဆင်ဖြူတော်)50 kgN ≥0.5%, P2O5≥0.5%,K2O≥0.5%,OM:20%1535၁၇.၁၁.၂၀၂၃Organic
941Golden Wax Co.,LtdUrea Fertilizer (ဖြိုးမောက်) (အိတ်ခွံ-အဝါ)50 kgN:46%1536၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
942Golden Wax Co.,LtdUrea Fertilizer (ဖြိုးမောက်) (အိတ်ခွံ-အပြာ)50 kgN:46%1537၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
943Great Momentum International Trading Co.,LtdPrilled Urea Fertilizer (GMI)50 kgN:46%1538၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
944Great Momentum International Trading Co.,LtdUrea Fertilizer (GMI)50 kgN:46%1539၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
945Great Momentum International Trading Co.,LtdGranular Urea Fertilizer (GMI)50 kgN:46%1540၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
946Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50 kgN:17%, P2O5:8%,K2O:8%1541၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
947Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50 kgN:17%, P2O5:5%,K2O:20%1542၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
948Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50 kgN:20%, P2O5:7%,K2O:11%1543၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
949Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50 kgN:25%, K2O:10%1544၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
950Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)(Blended)50 kgN:16%, P2O5:16%, K2O:16%1545၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
951Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50 kgN:15%, P2O5:13%, K2O:8%1546၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
952Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50 kgN:15%, P2O5:5%, K2O:5%1547၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
953Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50 kgN:16%, P2O5:16%, K2O:16%1548၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
954Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50 kgN:20%, P2O5:6%, K2O:10%1549၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
955Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50 kgN:18%, P2O5:6%, K2O:8%1550၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
956Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50 kgN:15%, P2O5:7%, K2O:8%1551၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
957Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50kgN:8%, P2O5:16%, K2O:8%1552၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
958Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50kgN:16%, P2O5:8%, K2O:8%1553၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
959Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို) 50kgN:15%, P2O5:15%, K2O:15%1554၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
960Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50kgN:15%, P2O5:15%,K2O:15%1555၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
961Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50kgN:12%, P2O5:8%, K2O:5%1556၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
962Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50kgN:13%, P2O5:17%, K2O:15%1557၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
963Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50kgN:10%, P2O5:12%, K2O:5%1558၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
964Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50kgN:20%, P2O5:8%, K2O:8%1559၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
965Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50kgN:16%, P2O5:16%, K2O:8%1560၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
966Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50kgN:8%, P2O5:20%, K2O:8%1561၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
967Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50kgN:20%, P2O5:9%, K2O:8%1562၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
968Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50kgN:25%, P2O5:7%, K2O:7%,S:7%1563၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
969Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50kgN:15%, P2O5:15%, K2O:15%,S:7%1564၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
970Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50kgN:20%, P2O5:8%, K2O:8%, S:7%1565၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
971Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50kgN:17%, P2O5:5%, K2O:20%, MgO:2%1566၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
972Great Unity Co., Ltd.အထွက်တိုးဩဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50kgN≥1.5%, P2O5≥2.5%, K2O≥1%, OM≥35%1567၁၇.၁၁.၂၀၂၃Organic
973Great Unity Co., Ltd.အထွက်တိုးဩဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို)50kgN≥1.5%, P2O5≥2.5%, K2O≥1%, OM ≥ 45%1568၁၇.၁၁.၂၀၂၃Organic
974Great Unity Co., Ltd.အထွက်တိုးဩဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို) 50kgNPK ≥ 5%, OM≥40%1569၁၇.၁၁.၂၀၂၃Organic
975Great Unity Co., Ltd.အထွက်တိုးဩဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာ(စိမ်းစို) 50kgN≥1.5%, P2O5≥2.5%, K2O≥1%, OM≥40%1570၁၇.၁၁.၂၀၂၃Organic
976Kaung Sane Len Co.,Ltd.Granular Blend Fertilizer(ဆင်ရိုင်း/SIN YINE)50 kg N:15%, P2O5 :15%, K2O:25%1571၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
977Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် အားကောင်း(ပဲတီစိမ်းအထူး)
အရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေသြဇာအမှုန့်
50g,1kg, 3kg, 5kg N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg : 1641 ppm,
Zn : 260 ppm, Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 22 ppm,
Cu : 274 ppm, B : 90 ppm, Inert : 47.26%
1572၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
978Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်အားကောင်း(မတ်ပဲ)
အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့်
1kg,3kg,
5 kg,50kg,
N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg : 1641 ppm,
Zn : 260 ppm, Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm,
Mo : 22 ppm, Cu : 274 ppm, B : 90 ppm,Inert : 47.26%
1573၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
979Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ရွှေကောမက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(ပဲမျိုးစုံ)(20,25,30,40,
50) kg
N:11%, P2O5 :20%, K2O:20%1574၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
980Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Nitrogen Fertilizer (33-0-0+12S)
( ကောမက်ထွက်တိုး)
(25,35,40,
45,50)kg
N : 33 %, S : 12 %1575၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
981Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Nitrogen Fertilizer (ကောမက် G-33)(25,35,40,
45,50)kg
N : 33 %, S : 12 %1576၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
982Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Water Solule Fertilizer (ကောမက် ဖာတီဘို)
(15-15-15+TE)
(5, 25, 30,
40,50) kg
N:15%, P2O5 :15%, K2O:15%, S:8%, Fe:850 ppm, Mn:850ppm,Zn:300 ppm ,Cu:300ppm,B:80ppm1577၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
983Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Water Solule Fertilizer (ကောမက် ဖာတီဗွီ)
(15-10-20+TE)
(5,25,30,
40, 50) kg
N:15%, P2O5 :10%, K2O:20%, S:8%, Fe:900 ppm, Mn:900ppm , Zn:300 ppm,Cu:300ppm, B:100ppm1578၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
984Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Water Solule Fertilizer (ကောမက်ဖာတီဆော)
(5-5-45+TE)
(5, 25, 30,
40, 50) kg
N:5%, P2O5 :5%,K2O:45%, S:8%, Fe:700 ppm,
Mn:700ppm , Zn:250 ppm, Cu:250ppm, B:75ppm
1579၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
985Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Water Solule Fertilizer (ကောမက်ဖာတီလိုက်)
(16-9-18+TE)
(5, 25, 30,
40, 50) kg
N:16%, P2O5 :9%, K2O:18%, S:9%, Fe:300ppm, Mn:300ppm , Zn:100ppm, Cu:100ppm, B:25ppm1580၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
986Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Water Solule Fertilizer (ကောမက်ဖာတီမက်)
(13-30-15+TE)
(5,25,30,
40,50) kg
N:13%, P2O5 :30%,K2O:15%,S:3%,Fe:525ppm ,Mn:525ppm,
Zn:175 ppm ,Cu:175ppm,B:50 ppm
1581၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
987Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Water Solule Fertilizer (ကောမက်ဖာတီဘေ့စ်)
(17-10-10+TE)
(5, 25, 30,
40, 50) kg
N:17%, P2O5 :10% ,K2O:10%,S:13%,Fe:700 ppm,Mn:700ppm,Zn:250 ppm, Cu:250ppm, B:75ppm1582၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
988Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Preminum Grade Complex Fertilizer (15-15-15)
(ကောမက်ပရီမို)
(5, 25, 30,
40, 50) kg
N:15%,P2O5 :15%,K2O:15%,Fe:1000 ppm approx,
Mo:2ppm approx, MgO:0.2%approx, S:2%, CaO:4.5%approx,Mn:50ppm approx,Zn:30 ppm approx, Cu:10ppm approx
1583၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
989Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ကွန်ပလပ်ဓာတ်မြေဩဇာ(ရွှေကောမက်)
(20-10-10)
(5, 25, 30,
40, 50) kg
N:20%, P2O5 :10%, K2O:10%1584၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
990Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (မိုက်ခရိုစတား)(10, 8, 7,
5, 3) kg
N:10%, P2O5 :40%, MgO : 3%, SO3 : 11%1585၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
991Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Granular Urea Fertilizer (Comet G-46)(25, 40, 50)KgN:46%1586၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
992Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Granular Urea (Solar)(25, 40, 50)KgN:46%1587၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
993Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Preminum Grade Complex Fertilizer (15-15-15)
(ကောမက်ပရီမို)
(5,25,30,
40,50) kg
N:15%, P2O5 :15%, K2O:15%, Fe:1000 ppm approx,
Mo:2ppm approx, MgO:0.2%approx, S:2%, Cu:10ppm approx, Zn:30 ppm approx, Mn:50ppm approx
1588၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
994Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.အရည်အသွေးမြင့်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(ရွှေမြေယာ)
(15-15-15)
(25, 40, 50) kgN:15%, P2O5:15%,K2O:15%1589၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
995Myanma Sanpya Crop Nutrition Companyကွန်ပလက်ဓာတ်မြေဩဇာ(နိုက်ထရိုဖော့စကာ)
(15-15-15)
(2, 5,25,
40,50) kg
N:15%, P2O5 :15%, K2O:15%, MgO:0.2%, S:2%, Fe:1000ppm,Mn:50ppm, Zn:30 ppm Cu:10 ppm, Mo:2ppm1590၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
996Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Urea Ammonium Sulphate Fertilizer (ရွှေဆင်မင်း)40 kg, 50 kgN:27%, S:18%1591၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
997Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.အထွက်တိုးနိုက်ထရိုဂျင်မြေသြဇာ(ရွှေဖားစည်)
Ammonium Chloride Fertilizer
40 kg,50 kgN:25%, Amino Acid:0.2%1592၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
998Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.သီးနှံအထွက်တိုးနိုက်ထရိုဂျင်မြေသြဇာ(နဂါးမင်း)40kg,50kgN:21%,S:24%1593၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
999Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Top One စပါးသီးသန့်ယူရီးယားမြေဩဇာ (ရွှေနဂါး) (25,50)kgN:46%, Amino Acid:1%1594၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
1000Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Urea Ammonium Sulphate Fertilizer (နဂါးမင်း) (40,50)kgN:27%, S:18%1595၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
1001Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd. Toe One နိုက်ထရိုဂျင်မြေဩဇာ (ရွှေနဂါး)50kg, 40kg,
25kg
N:46%, Amino Acid : 0.1% 1596၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
1002Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Swan Arr Shin)(25,40,50)kgN:46% 1597၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
1003Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Ammonium Chloride Fertilizer (နဂါးမင်း)(40,50)kgN:25%, Amino Acid:0.2%1598၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
1004Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Top One ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (ရွှေနဂါး) (အလုံးကြီး)(25,50)kgN:46%, Amino Acid:0.1%1599၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
1005Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ပွင့်သီးတင်ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (ရွှေနဂါး) (0-52-34)1kg, 600g,
60g
P2O5:52%, K2O:34%1600၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
1006Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ရွှေနဂါးမတ်ပဲ၊ ပဲတီးစိမ်းအထူး အာနိသင်မြင့်
ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (စူပါလပ်ကီးဆဲဗင်း A-1)
500ccN:3%, P2O5:13%, K2O:8%, Na:3.2%, Mo:6.5%,
Amino acid : 5%
1601၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
1007Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ရွှေနဂါးမတ်ပဲ၊ ပဲတီးစိမ်းအထူး အာနိသင်မြင့်
ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (စူပါလပ်ကီးဆဲဗင်း A-2)
500ccN : 12%1602၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
1008Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ရွှေနဂါးပဲမျိုးစုံအထူးသီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ
(Modal 6- A1 )
500ccN:2%, P2O5:15%, K2O:10%, Na:2%, Mo:3%,
Amino acid : 3%
1603၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
1009Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ရွှေနဂါးပဲမျိုးစုံအထူးသီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ
(Modal 6- A2 )
500ccN : 12%1604၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
1010Nawarat Myay Co.,Ltd.အထွက်တိုးမြှင့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည်
(နဝရတ် - မက်(စ်))
1kg,500g,250g,
50g
K2O:17%, Amino acid : 5%, OM:49%1605၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
1011Orgaworld Asia Myanmar
Co.,Ltd.
သဘာဝမြေဩဇာ 50 kgN:1%, P2O5:.1%, K2O:1%, OM:25%1606၁၇.၁၁.၂၀၂၃Organic
1012Sein Lae Thwin Co.,LtdUrea Fertilizer (ရွှေပွား) အိတ်ခွံအပြာ(25,40,50)kgN ≥ 46.4%1607၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
1013Sein Lae Thwin Co.,LtdUrea Fertilizer (ရွှေပွား) အိတ်ခွံအဝါ(25,40,50)kgN ≥ 46.4%1608၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
1014Selective Star Agribusiness
Co., Ltd.
သဘာဝမြေသြဇာ (Golden Arrow’s Power )(10,2,2,1,1)KgN : 2.17%, P2O5 : 2.6%, K2O : 0.24%, Ca : 4.72%,
Mg: 0.24%, S : 5.3%, OM : 67.898%, C:N–18.15
1609၁၇.၁၁.၂၀၂၃Organic
1015Valfert Co.,LtdGranular Urea Fertilizer (Gold Flower)50 kgN:46%1610၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
1016Valfert Co.,LtdPrilled Urea Fertilizer(Crown Flower)50KgN:46%1611၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
1017Win Organic Farm Myanmar Co., Ltd.အကျိုးပြုအဏုဇီဝ EM ပျော်ရည် (ES 100) (10 , 1) LiterLactobacillus 1×108 CFU/ml1612၁၇.၁၁.၂၀၂၃Bio
1018Yara Myanmar Ltd.Water Soluble Compound Fertilizer (13-4-25)
( YaraRega®/ယာရာရတ်ဂါ® )
(25,50)kgN:13%,(NO3-:5.3%,NH4+:7.7%),P2O5:.4%,K2O:25%, S:9%,
B:0.08%,Zn:0.08%
1613၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1019Yara Myanmar Ltd.Compound Fertilizer(GrowHow®/ဂရိုးဟောင်း)50kgN:15%,(NO3-:6.3%,NH4+:8.7%),P2O5:.15%,K2O:15%1614၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1020Yara Myanmar Ltd.Compound Fertilizer (21-7-14)
(YaraMala® ADVANCE®)
50kgN:21%, NO3- :10%, NH4+ :11%, P2O5:7%, K2O : 14%1615၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1021Yara Myanmar Ltd.Compound Fertilizer (14-14-21)
(YaraMala® GROWER ®)
50 kgN:14%,NO3- :6%,NH4+ :8%, P2O5:14%, K2O : 21%1616၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
1022တို့ညီနောင်ရင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်ဩဇာမင်းသဘာဝမြေသြဇာ(A.Z.M)50kgN:2.6%, P2O5:.2.479%,K2O:1.526%,Ca:4.409%,Mg:1.215%, S:0.751%,OM:45.106%1617၁၇.၁၁.၂၀၂၃Organic
1023ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဂျစ်ပဆမ်ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ(မဟာ)25 kgCa:23%, S:17%,Mg:2%,Gypsum:98%1618၁၇.၁၁.၂၀၂၃Gypsum
1024ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဂျစ်ပဆမ်မြေသြဇာအမှုန့်(သီးကောင်း)25 kgCa:24%, S:18%, Gypsum:98%1619၁၇.၁၁.၂၀၂၃Gypsum
1025ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဂျစ်(ပ်)ဆန်ဓာတ်မြေဩဇာ(ဖိုးရွှေလ)25 kgCa:24%, S:17%1620၁၇.၁၁.၂၀၂၃Gypsum
1026ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဂျစ်ဆမ်သဘာဝကျောက်မှုန်မြေသြဇာ(လနတ်သား)25kgCa:24%, S:18%, Gypsum:97%1621၁၇.၁၁.၂၀၂၃Gypsum
1027ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဂျစ်ပဆမ်ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ(Best Bull)25kgCa:23%, S:17%, Gypsum:94%1622၁၇.၁၁.၂၀၂၃Gypsum
1028Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.အချိုးမြင့်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(ရွှေနဂါး)(25, 40, 50 Kg)( N:13%, P2O5:9%, K2O:21%, S:10% )1623၂.၉.၂၀၂၄Compound
1029Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(ရွှေနဂါး)( 50, 40, 25 Kg )(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, S:8%)1624၂.၉.၂၀၂၄Compound
1030Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (ရွှေနဂါး) (အိတ်ခွံအပြာ)( 25, 40, 50 Kg )( N:46% )1625၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1031Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (ရွှေနဂါး) (အိတ်ခွံအနီ)( 25, 40, 50 Kg )( N:46% )1626၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1032Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (နဂါးမင်း)( 50, 40, 25 Kg )(N:46%)1627၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1033Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Nitrogen Fertilizer (ကောမက် ထွက်တိုး) (50, 45, 40, 35, 25 Kg )( N : 28%, S : 16% )1628၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1034Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Nitrogen Fertilizer (ကောမက် ထွက်တိုး)(50, 45, 40, 35, 25 Kg )( N:27%, S:17% )1629၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1035Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Granular Urea (Comet G-46)(20, 15, 10,
5 Kg)
( N : 46% )1630၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1036Myanma Awba Industries Co.,Ltd.အရည်အသွေးမြင့် ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ
(Comet Hi-P)
(50, 40, 25 Kg)(N : 18%, P2O5 : 46%)1631၂.၉.၂၀၂၄Phosphate
1037Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ကွန်ပလပ်ဓာတ်မြေဩဇာ (ရွှေကောမက်)(50, 25, 15, 10,
5 Kg)
(N:20%, P2O5:10%, K2O:10%)1632၂.၉.၂၀၂၄Compound
1038Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ကောမက် ဗိုက်တာ)(50, 25, 15, 10,
5 Kg)
(N:15.5%, P2O5:15.5%, K2O:15.5%)1633၂.၉.၂၀၂၄Compound
1039Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Compound Fertilizer (ကောမက် ထွက်တိုး)(50, 40, 30, 25,
5 Kg)
(N:20%, P2O5:20%)1634၂.၉.၂၀၂၄Compound
1040Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Compound Fertilizer (ကောမက် ကြီးထွား)(50, 40, 30, 25,
5 Kg)
(N:20%, P2O5:20%)1635၂.၉.၂၀၂၄Compound
1041Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ကောမက် ဗိုက်တာ)(50, 40, 30, 25,
5 Kg)
(N:9%, P2O5:9%, K2O:9%)1636၂.၉.၂၀၂၄Compound
1042Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ကောမက် ဗိုက်တာ)(50, 40, 30, 25,
5 Kg)
(N:13%, P2O5:13%, K2O:13%)1637၂.၉.၂၀၂၄Compound
1043Evogro Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (အီဗို ပရို) (50, 40, 25,
10, 5 Kg)
(N: 15.5%, P2O5: 15.5%, K2O : 15.5%) 1638၂.၉.၂၀၂၄Compound
1044Evogro Co., Ltd.Nitrogen Fertilizer (အီဗို ပိုကောင်း) ( 50, 40, 25, 10,
5 Kg )
( N: 33%, S: 12% )1639၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1045Evogro Co., Ltd.Blended Compound Fertilizer (အီဗို အားဖြည့်)( 50, 40, 25, 10,
5 Kg )
(N: 18%, P2O5: 10%, K2O : 5%)1640၂.၉.၂၀၂၄Compound
1046Wi Sar Ra International Co., Ltd.Compound Fertilizer (ထွက်တိုးအောင်) ( 50, 40, 25, 20,
5 Kg )
N: 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%1641၂.၉.၂၀၂၄Compound
1047Wi Sar Ra International Co., Ltd.Compound Fertilizer (ဇောတိက) ( 50, 40, 25, 20,
5 Kg )
N: 20%, P2O5 : 20%1642၂.၉.၂၀၂၄Compound
1048Wi Sar Ra International Co., Ltd.Compound Fertilizer (ရတနာတိုး) ( 50, 40, 25, 20,
5 Kg )
(N : 15.5%, P2O5 : 15.5%, K2O : 15.5%) 1643၂.၉.၂၀၂၄Compound
1049Wi Sar Ra International Co., Ltd.Blended Fertilizer (ငွေတိုး) ( 50, 40, 25, 20,
5 Kg )
(N : 18%, P2O5 : 7%, K2O : 5%) 1644၂.၉.၂၀၂၄Compound
1050Wi Sar Ra International Co., Ltd.Nitrogen Fertilizer (နှင်းပုလဲ) ( 50, 40, 25, 20,
5 Kg )
(N : 33%, S : 12%) 1645၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1051Wi Sar Ra International Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ဒယ်လ်တာ) ( 50, 40, 25, 10
Kg )
(N : 9%, P2O5 : 9%, K2O : 9%) 1646၂.၉.၂၀၂၄Compound
1052Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.အရည်အသွေးမြင့်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ရွှေပင်စည်) ( 50, 40, 25 Kg )(N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%)1647၂.၉.၂၀၂၄Compound
1053Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.အရည်အသွေးမြင့်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ရွှေပင်ရွှေသီး) ( 50, 40, 25 Kg )(N : 20%, P2O5 : 20%)1648၂.၉.၂၀၂၄Compound
1054Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.အရည်အသွေးမြင့်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ရွှေအိုးကြီး) ( 50, 40, 25 Kg )(N : 15.5%, P2O5 : 15.5%, K2O : 15.5%)1649၂.၉.၂၀၂၄Compound
1055Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.အရည်အသွေးမြင့်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ရွှေပြည်တန်) ( 50, 40, 25 Kg )(N : 11%, P2O5 : 20%, K2O : 20%)1650၂.၉.၂၀၂၄Compound
1056Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.အရည်အသွေးမြင့်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ကျွဲမင်း) ( 50, 40, 25 Kg )(N : 9%, P2O5 : 9%, K2O : 9%)1651၂.၉.၂၀၂၄Compound
1057Wi Sar Ra International Co., Ltd.သီးနှံစုံကြီးထွားသီးပွင့်အထွက်တိုးမြှင့်အာဟာရ
အားဆေးရည် (ပါဝါ) (Power)
1 Ltr(N: 1.2% w/v, P2O5: 6% w/v, B: 250 ppm,
Mg: 1250ppm, Mn: 1250ppm, Mo: 6500ppm, Zn: 3500ppm)
1652၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1058Wi Sar Ra International Co., Ltd.သီးနှံစုံကြီးထွားသီးပွင့်အထွက်တိုးမြှင့်အာဟာရ
အားဆေးရည် (စူပါ) (Super)
1 Ltr(N: 16.1 % w/v)1653၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1059Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဟော်ရီဖုန် ( Horizon ) ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည်(500 cc)
(1, 5, 10, 20 Ltr)
(N : 12%, P2O5 : 8%, K2O : 6%, Fe:800 ppm, Mn:800 ppm,
Cu : 300 ppm,Zn : 300 ppm, B : 100 ppm)
1654၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1060Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဟော်ရီဖုန် ( Horizon ) ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည်(500 cc)
(1, 5, 10, 20 Ltr)
(N : 12%, P2O5 : 8%, K2O : 6%, Fe:800 ppm, Mn:800 ppm,
Cu : 300 ppm, Zn : 300 ppm, B : 100 ppm)
1655၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1061Wi Sar Ra International Co., Ltd.ရွှေတိုး(ပါဝါ) အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေဩဇာအမှုန့်500 gm(N : 25%, P2O5 : 25%, Mg : 4353 ppm, Zn : 706 ppm,
Fe : 1975 ppm, Mn : 2630 ppm, Mo : 56 ppm, Cu : 742 ppm,
B : 124 ppm, S : 9118 ppm)
1656၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1062Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်အေဖိုလန် ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ( 500 cc )
( 1 , 5 , 10 ,
20 Ltr )
(N: 12%, P2O5: 8%, K2O: 6%, Fe: 800ppm, Mn:800ppm,
Cu: 300ppm, Zn: 300ppm, B: 100ppm)
1657၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1063Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်ပီဖိုလန် ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ( 500 g ),
(1, 5 , 10,
25 Kg)
(P2O5: 51.50%, K2O: 33.5%, Fe: 100ppm, Mn: 100ppm,
Cu: 36ppm, Zn: 36ppm, B: 12ppm)
1658၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1064Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်ဘီတာ(ပဲမျိုးစုံအထူး-၁) အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာရည်1 Ltr(N:1.2%w/v, P2O5:6%w/v, B:250ppm, Mg:1250ppm, Mn:1250ppm, Mo: 6500ppm, Zn:3500 ppm)1659၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1065Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်ဘီတာ(ပဲမျိုးစုံအထူး-၂) အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာရည်1 Ltr( N:16.1% w/v )1660၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1066Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်အေဖိုလန် ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ( 500 cc )
( 1 , 5 , 10 ,
20 Ltr )
(N: 12%, P2O5: 8%, K2O: 6%, Fe: 800ppm, Mn:800ppm,
Cu: 300ppm, Zn: 300ppm, B: 100ppm)
1661၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1067Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်ပီဖိုလန် ရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေဩဇာ( 500 g ),
(1, 5 , 10,
25 Kg)
(P2O5: 51.50%, K2O: 33.5%, Fe: 100ppm, Mn: 100ppm,
Cu: 36ppm, Zn: 36ppm, B: 12ppm)
1662၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1068Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်နိုရီ Comet Nori (Liquid Seaweed Extract of Ascophyllum nodosum) ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (150, 250,
500 cc),
( 1 Ltr, 5 Ltr )
(N:4% min, K2O:6%min)1663၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1069Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေဩဇာအရည်( 3 , 5 , 10 ,
Ltr )
(N: 15%, P2O5: 7%, K2O: 5%)1664၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1070Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ပလပ်(စ်) အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေဩဇာအရည်( 3 , 5 , 10 ,
Ltr )
(N: 12%, P2O5: 7%, K2O: 12%)1665၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1071Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ခရိုမိုဆုမ်း (Chromosome)ရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေဩဇာ( 500 cc )
( 1 , 5 , 10 ,
20 Ltr )
(N: 12%, P2O5: 8%, K2O: 6%, Fe: 800ppm, Mn:800ppm,
Cu: 300ppm, Zn: 300ppm, B: 100ppm)
1666၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1072Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ရွှေပင်‌ရွှေသီး S1 မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်းအထူး ရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေဩဇာအရည်1 Ltr(N:1.2%w/v, P2O5:6%w/v, B:250ppm, Mg:1250ppm,
Mn:1250ppm, Mo: 6500ppm, Zn:3500 ppm)
1667၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1073Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ရွှေပင်‌ရွှေသီး S2 မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်းအထူး ရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေဩဇာအရည်1 Ltr( N: 16.1% w/v )1668၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1074Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ခရိုမိုဆုမ်း (Chromosome)ရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေဩဇာ( 500 cc )
( 1 , 5 , 10 ,
20 Ltr )
(N: 12%, P2O5: 8%, K2O: 6%, Fe: 800ppm, Mn:800ppm,
Cu: 300ppm, Zn: 300ppm, B: 100ppm)
1669၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1075Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyFetrilon® Combi 1 (ဖါထရီလွန်-ကွန်ဘီ)25 g (S:3.0%, Zn:1.5%, Cu:1.5%, Fe:4.0%, Mn:4.0%, MgO:3.3%, Mo:0.1%, B:0.5%)1670၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1076Aventine Limited. ဩဂဲနစ်ကြက်ချေးမြေဩဇာတောင့် ( အာမိုခရက် )(5 , 10 , 15, 25,
50 Kg )
(N: 3 %, P2O5: 2 %, K2O: 2 % ,Ca: 8 %, Zn: 300 ppm,
Organic Matter: 65 %)
1671၂.၉.၂၀၂၄Organic
1077Aventine Limited.ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာ (15-7-8 + 10 S) (အာမို)50 Kg(N: 15 %, P2O5: 7 %, K2O: 8 %, S: 10 %)1672၂.၉.၂၀၂၄Compound
1078Aventine Limited.Fertilizer GTSP (Guaranteed Nutrients) (အာမို)50 Kg( P2O5 ≥ 46% )1673၂.၉.၂၀၂၄Phosphate
1079Aventine Limited.Diammonium Phosphate Fertilizer
(ကွန်မန်ဒါ) (အာမို)
50 Kg(N:18 %, P2O5: 46 %)1674၂.၉.၂၀၂၄Compound
1080Aventine Limited.Magnesium Sulphate Fertilizer (MgSO4.H2O) (အာမို)50 Kg(MgO: 25 %, S: 16 %)1675၂.၉.၂၀၂၄Other
1081Aventine Limited.Nitro Crop Compound Fertilizer (15-15-15 + 7 S)
(Shwe Phar Si)
50 Kg(N: 15 %, P2O5: 15 %, K2O: 15 %, S: 7 %)1676၂.၉.၂၀၂၄Compound
1082Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 14-14-14 + 11 S)
(Shwe Yone Min)
50 Kg(N: 14 %, P2O5: 14 %, K2O: 14 %, S: 11 %)1677၂.၉.၂၀၂၄Compound
1083Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 16-16-16)
(Shwe Yone Min)
50 Kg(N: 16 %, P2O5: 16 %, K2O: 16 %)1678၂.၉.၂၀၂၄Compound
1084Aventine Limited.Urea Fertilizer (Shwe Phar Si)50 Kg(N: 46 %)1679၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1085Aventine Limited.Urea Fertilizer (Shwe Yone Min)50 Kg(N: 46 %)1680၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1086Aventine Limited.Urea Fertilizer (Armo)50 Kg(N: 46 %)1681၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1087Aventine Limited.Urea Alone Gyi Fertilizer (U Thar Aung)(50, 40, 25 Kg)(N: 46 %)1682၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1088Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (ဒေါင်းမင်း)40 Kg( N:15%, P2O5:10%, K2O:20%, S:9% )1683၂.၉.၂၀၂၄Compound
1089Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Compound Fertilizer (Full Max)50 Kg( N:15%, P2O5:10%, K2O:5%, Mg:0.14%, Zn:400ppm ,
B:400 ppm)
1684၂.၉.၂၀၂၄Compound
1090Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Compound Fertilizer (အိုရှင်းနေကြာ)50 Kg( N:15%, P2O5:5%, K2O:5%, S:5%, Mg:0.15%, Zn:400ppm,
B:400 ppm)
1685၂.၉.၂၀၂၄Compound
1091Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (‌လှည်းယဉ်)25 Kg( N:17%, P2O5:15%, K2O:15%, S:10% )1686၂.၉.၂၀၂၄Compound
1092ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဂျစ်(ပ်)ဆမ်ကျောက်မှုန့်မြေဩဇာ (တော်ဝင်ဓါး)25 Kg(Ca:23%, S:18%, Gypsum:97%)1687၂.၉.၂၀၂၄Gypsum
1093Shwe Thit Oo Co.,LtdPotash Fertilizer (Granular) (Shwe Taung Thu) ( 50, 25, 10, 5,
1 Kg )
(K2O : 60 %)1688၂.၉.၂၀၂၄Potash
1094Shwe Thit Oo Co.,LtdUrea Fertilizer (Granular) (Shwe Taung Thu) ( 50, 25, 10, 5,
1 Kg )
(N : 46 %) 1689၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1095Good Brother ( Chemical )
Co., Ltd.
ဒိုင်အမိုနီယမ်‌ဖော့စဖိတ် (DAP) (Three Circles)50 Kg( N:18%, P2O5:46% )1690၂.၉.၂၀၂၄Compound
1096Good Brother ( Chemical )
Co., Ltd.
တီစူပါဓာတ်မြေဩဇာ (GTSP) (Three Circles)50 Kg( P2O5 ≥46% )1691၂.၉.၂၀၂၄Phosphate
1097Happy Farmer Co.,Ltd.ဂျစ်ပဆမ်ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ (စကားဝါမြေ)25 Kg(Ca : 23%, S : 18%)1692၂.၉.၂၀၂၄Gypsum
1098TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15-15-15+5S+TE )
(နွားခေါင်း-ထယ်)(MC)
50 Kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, S:5%, MgO:2%, B:0.02% )1693၂.၉.၂၀၂၄Compound
1099TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 16-8-8+12S )
(နွားခေါင်း-ထယ်)(MC)
50 Kg( N:16%, P2O5:8%, K2O:8%, S:12% )1694၂.၉.၂၀၂၄Compound
1100TCCC Myanmar Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 18-4-5-14S )
(နွားခေါင်း-ထယ်)(MC)
50 Kg( N:18%, P2O5:4%, K2O:5%, S:14% )1695၂.၉.၂၀၂၄Compound
1101Agri First Co., Ltd.Compound Fertilizer (NAGAR MIN)
(15-15-15+2MgO+ 8 S)
50 Kg( N:15%, P2O5: 15%, K2O: 15%, MgO: 2% S: 8% )1696၂.၉.၂၀၂၄Compound
1102Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
အရည်သွေးမြင့်မြေဩဇာ(Kujaku Hi-P) (12-30-12+3.7MgO+2.7S)
(50, 40, 25 Kg)(N: 12%, P2O5: 30%, K2O: 12%, MgO: 3.7%, S: 2.7%)1697၂.၉.၂၀၂၄Compound
1103Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
အရည်သွေးမြင့် မြေဩဇာ (Hikari-NK)
(11-0-22+3MgO+14.5S)
(50, 40, 25 Kg)(N: 11%, K2O: 22%, MgO: 3%, S: 14.5%)1698၂.၉.၂၀၂၄Compound
1104Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
အရည်သွေးမြင့် မြေဩဇာ (Toki® - 7)
(15-3-7+7.8MgO+15.3S)
(50, 40, 25 Kg)(N: 15%, P2O5: 3%, K2O: 7%, MgO: 7.8%, S: 15.3%)1699၂.၉.၂၀၂၄Compound
1105Agri First Co., Ltd.Premium Grade Granular Blend Fertilizer
အရည်သွေးမြင့် မြေဩဇာ(Toki® - 9)
(9-3-15+8.4MgO+14.6S)
( 50, 40, 25 Kg )(N: 9%, P2O5: 3%, K2O: 15%, MgO: 8.4%, S: 14.6%)1700၂.၉.၂၀၂၄Compound
1106Agri First Co., Ltd.Compact Compound Fertilizer (IMPETUS BOR)
(10-5-20-2.5MgO+0.5B2O3)
( 50, 40, 25 Kg )(N:10%, P2O5:5%, K2O:20%, MgO:2.5%, B2O3:0.5%)1701၂.၉.၂၀၂၄Compound
1107Agri First Co., Ltd.Compact Compound Fertilizer (IMPETUS AZO)
(10-5-20-2MgO+2AZ)
( 50, 40, 25 Kg )(N:10%, P2O5:5%, K2O:20%, MgO:2%, AZ:2%)1702၂.၉.၂၀၂၄Compound
1108Agri First Co., Ltd.Nitrogen Fertilizer ( Hikari Hi-N 38 )( 50, 40, 25 Kg )(N:38%, MgO:2%, S:3.1%, Ca:2.3%)1703၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1109Agri First Co., Ltd.Nitrogen Fertilizer ( Hikari Hi-N 40 )( 50, 40, 25 Kg )(N:40%, MgO:0.5%, S:2.9%, Ca:2.4%)1704၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1110ဩဇာရွှေမြေ(AZSM)ဓာတ်မြေဩဇာထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းUrea Ammonium Sulphate Fertilizer (နိုက်တင်ဂေး)50 Kg( N:40%, S:5% )1705၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1111Old Lady Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာ (Farmer/ဖားမား)50 Kg( N:12%, P2O5:7%, K2O:7% )1706၂.၉.၂၀၂၄Compound
1112Old Lady Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာ (Farmer/ဖားမား)50 Kg( N:8%, P2O5:24%, K2O:24% )1707၂.၉.၂၀၂၄Compound
1113Old Lady Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာ (Farmer/ဖားမား)50 Kg( N:16%, P2O5:16%, K2O:8% )1708၂.၉.၂၀၂၄Compound
1114Old Lady Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာ (Farmer/ဖားမား)50 Kg( N:16%, P2O5:8%, K2O:8% )1709၂.၉.၂၀၂၄Compound
1115Old Lady Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာ (Farmer/ဖားမား)50 Kg( N:12%, P2O5: 12%, K2O:7% )1710၂.၉.၂၀၂၄Compound
1116Old Lady Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာ (Farmer/ဖားမား)50 Kg( N:10%, P2O5: 10%, K2O:5% )1711၂.၉.၂၀၂၄Compound
1117Old Lady Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာ (Farmer/ဖားမား)50 Kg( N:10%, P2O5: 7%, K2O:17% )1712၂.၉.၂၀၂၄Compound
1118Old Lady Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာ (Farmer/ဖားမား)50 Kg( N:9%, P2O5: 20%, K2O:9% )1713၂.၉.၂၀၂၄Compound
1119Old Lady Co., Ltd.ဂျစ်ပဆမ်မြေဩဇာ (Farmer/ဖားမား)25 Kg(Ca:24%, S:17% )1714၂.၉.၂၀၂၄Gypsum
1120Old Lady Co., Ltd.ဂျစ်ပဆမ်မြေဩဇာ ( ရွှေအား )25 Kg(Ca:24%, S:17% )1715၂.၉.၂၀၂၄Gypsum
1121Old Lady Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာ (Farmer/ဖားမား)50 Kg( N:10%, P2O5:10%, K2O:10% )1716၂.၉.၂၀၂၄Compound
1122Yara Myanmar Ltd.Calcium Nitrate Fertilizer (15.5-0-0)
( YaraTera CALCINIT™ )
(50, 25 Kg) N:15.5% (NO3-N :14.4%, NH4+N:1.1%), CaO: 26.5% 1717၂.၉.၂၀၂၄Other
1123Yara Myanmar Ltd.Compound Fertilizer (25:7:7) (YaraMila® FASTER®)50 Kg N:25% (NO3-N:12%, NH4+N:13%], P2O5:7%, K2O:7%)1718၂.၉.၂၀၂၄Compound
1124Yara Myanmar Ltd.Compound Fertilizer (8:24:24)
(YaraMila® MAXFLOWER®)
50 Kg N:8% ( NO3-N:1.0%, NH4+N:7.0%), P2O5:24%, K2O:24%1719၂.၉.၂၀၂၄Compound
1125Yara Myanmar Ltd.Compound Fertilizer (16-11-14) (YaraMila)50 Kg N:16%( NO3-N:7.0%, NH4+N:9.0%), P2O5:11%, K2O:14%1720၂.၉.၂၀၂၄Compound
1126Yara Myanmar Ltd.Water Soluble Compound Fertilizer (18-4-19)
(Yara Rega(R))
50, 25 Kg N:18%( NO3-N:8.2%, NH4+N:9.8%), P2O5:4%, K2O:19%,
S : 6%, B : 0.08%, Zn : 0.08%
1721၂.၉.၂၀၂၄Compound
1127Thuta Thukha Co., Ltd Compound Fertilier (ဇာမဏီ) (21:7:18) Granular50 Kg(N:21%, P2O5:7%, K2O:18%)1722၂.၉.၂၀၂၄Compound
1128Thuta Thukha Co., Ltd Compound Fertilier (ဇာမဏီ) (13:5:7) Granular50 Kg(N:13%, P2O5:5%, K2O:7%)1723၂.၉.၂၀၂၄Compound
1129Thuta Thukha Co., Ltd Urea Ammonium Sulphate (ဇာမဏီ) Granular50 Kg(N:31%, S:9%)1724၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1130Thuta Thukha Co., Ltd Compound Fertilier (15:15:15) (ဇာမဏီ) (Granular)50 Kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%)1725၂.၉.၂၀၂၄Compound
1131Min Mahaw Co., Ltd.အပင်ကြီးထွားအားဆေး(တာဘို)(1 kg ),
(500, 100, 50 g)
( N: 39%, P2O5: 3%, K2O: 3% )1726၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1132Min Mahaw Co., Ltd.အသီးတင်အထွက်တိုးအားဆေး(တာဘို)(1 kg ),
(500, 100, 50 g)
( N: 7%, P2O5: 13%, K2O: 34% )1727၂.၉.၂၀၂၄Foliar
11337 Star ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာထုတ်
လုပ်ငန်း
သီးနှံအထွက်တိုးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ(7 Star)500 g(N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 14%)1728၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1134စပွန်ဆာ လချေးမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်းအနည်းလိုရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (အော်တိုဘီ-စပွန်ဆာ)(30 , 100, 250 ,
500 cc) ( 1 Ltr )
(B:1.34%, Mg:1.45%, S:3.37%)1729၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1135စပွန်ဆာ လချေးမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်းရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအမှုန့် (အော်တိုစွယ်စုံ-စပွန်ဆာ)(50 , 100, 250 ,
500 g) (1 Kg)
(N:19%, P2O5:3%, K2O:24%+TE)1730၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1136Aung Htay Oo & Associates International Legal Services Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ(ရွှေခေတ်ဆက်)1 Kg(N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 19%+TE)1731၂.၉.၂၀၂၄Foliar
1137Aka Yarzar Co., Ltd.မြေပြုပြင်အထွက်တိုး သဘာဝကျောက်မှုန့်
(စွဲမက် ဂျစ်ပ်ဆမ်)
25 Kg(Ca: 23%, S :17%, Gypsum : 94%)1732၂.၉.၂၀၂၄Gypsum
1138Marga Min Co., Ltd.မြေပြင်အထွက်တိုး သဘာဝကျောက်မှုန့်
(အမ်ဂျီအမ် ဂျစ်ပ်ဆမ်)
25 Kg(Ca: 23%, S :17%, Gypsum : 94%) 1733၂.၉.၂၀၂၄Gypsum
11391-2-1 Public Co., Ltd.Urea Fertilizer (K-star/ကေစတား)50 Kg( N : 46 % )1734၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
1140Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ကောမက်သီးစုံ) (50, 40, 30,
25, 5 Kg)
(N : 15%, P2O5 : 10%)1735၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1141Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Compound Fertilizer (ကောမက်ကြီးထွား) (50, 40, 30, 25,
5 Kg)
(N : 15%, P2O5 : 10% )1736၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1142Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Compound Fertilizer (ကောမက် ကြီးထွား) (50, 40, 30, 25,
5 Kg)
(N : 13%, P2O5 : 13%) 1737၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1143Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Compound Fertilizer (ကောမက် ထွက်တိုး) (50, 40, 30, 25,
5 Kg)
(N : 13%, P2O5 : 13%) 1738၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1144Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ကောမက်သီးစုံ) (50, 40, 30, 25,
5 Kg)
(N : 12%, P2O5 : 13%)1739၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1145Myanma Awba Industries Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ကောမက်သီးစုံ) (50, 40, 30, 25,
5 Kg)
(N : 13%, P2O5 : 12%)1740၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1146Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Compound Fertilizer (ကောမက်ထွက်တိုး)(50, 40, 30,
25, 5 Kg)
(N: 13%, P2O5: 13%, K2O: 21% )1741၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1147Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.အရည်အသွေးမြင့်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (နေစင်္ကြာ) (50, 40, 25,
Kg)
(N : 15%, P2O5 : 10%)1742၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1148Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.အရည်အသွေးမြင့်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ကြံ့) (50, 40, 25,
Kg)
(N :12%, P2O5 : 13%) 1743၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1149Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.အရည်အသွေးမြင့်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ကြံ့) (50, 40, 25,
Kg)
(N :13%, P2O5 : 12%) 1744၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1150Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.အရည်အသွေးမြင့်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ကြံ့) (50, 40, 25,
Kg)
(N :13%, P2O5 : 13%) 1745၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1151Wi Sar Ra International Co., Ltd.အရည်အသွေးမြင့်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (သီးပွင့်အောင်)(50, 25, 10,
5 Kg)
(N : 15%, P2O5 : 10%)1746၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1152Wi Sar Ra International Co., Ltd.အရည်အသွေးမြင့်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (အောင်နှံတိုး)(50, 25, 10,
5 Kg)
(N : 13%, P2O5 : 12%)1747၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1153Wi Sar Ra International Co., Ltd.အရည်အသွေးမြင့်ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ဧဒင်) (50, 25, 10,
5 Kg)
(N :12%, P2O5 : 13%)1748၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1154Wi Sar Ra International Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ဖီဒါ) (50, 40, 25,
10 Kg)
(N : 13%, P2O5 : 13%) 1749၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1155Evogro Co., Ltd.အီဗိုဖိုးစတား စွမ်းအားတိုးမြှင့် အသီး၊ အပွင့် အရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် ( 1, 3, 5 Kg )(N:7%, P2O5: 52%, K2O:10%, Mg:1641ppm, Zn: 260ppm,
Fe: 728ppm, Mn:971ppm, Mo:67ppm, Cu:274ppm, B:90ppm, Inert Ingredient: 30.5%)
1750၁၃.၁၂.၂၀၂၄Foliar
1156Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyCompound Fertilizer (SANPYA 999)(50, 40, 25 Kg)(N: 9%, P2O5: 9%, K2O: 9% )1751၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1157Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyCompound Fertilizer (SANPYA Moe Pyan)(50, 40, 25 Kg)(N: 11%, P2O5: 11%, K2O: 11% )1752၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1158Shu San Industry Co., Ltd.Compound Fertilzier ( မြားကမ္ဘာ )50 Kg(N : 12% , P2O5 : 13%)1753၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1159CPP Fertilizer Co.,Ltd.Bulk Blend Fertilizer(စီ.ပီ.ဆင်ဖြူတော်)(30-5-5)50 Kg(N : 30%, P2O5 : 5%, K2O : 5%)1754၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1160စိန်မြင်းပျံကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာ(ရွှေဒင်္ဂါး)(NPK 15:15:15)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)1755၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1161Thaung Tin Trading (TTT)
Co., Ltd.
ယူရီးယားဓါတ်မြေဩဇာ(မြင်းရိုင်း)50 Kg(N : 46%)1756၁၃.၁၂.၂၀၂၄Nitrogen
1162Yu Nature Myanmar
Co., Ltd.
သဘာဝမြေဩဇာ ( ရွှေပိုင် )50 Kg( N:1.2%, P2O5:3.1%, K2O:1.0%, OM:23.5%)1757၁၃.၁၂.၂၀၂၄Organic
1163Agri First Co., Ltd.နိုက်ထရိုဂျင် ဓာတ်မြေဩဇာ (နဂါးညီနောင်) (50, 40, 25 Kg)(N:35%, MgO:0.5%, S:10.1%)1758၁၃.၁၂.၂၀၂၄Nitrogen
1164Agri First Co., Ltd.နိုက်ထရိုဂျင် ဓာတ်မြေဩဇာ (ကြဲတိုင်းကောင်း)(50, 40, 25 Kg) (N:40%, MgO:0.5%, S:2.9%, Ca:2.4%)1759၁၃.၁၂.၂၀၂၄Nitrogen
1165Aventine Limited.နိုက်ထရိုဂျင်မြေဩဇာ (33-0-0 + 8 S + 2.5 MgO) (အာမို)(10, 15, 25 ,
40, 50 Kg)
(N: 33 %, S: 8 %, MgO: 2.5 %)1760၁၃.၁၂.၂၀၂၄Nitrogen
1166Agri First Co., Ltd.NPK Bulk Blend Fertilizer (ယုန်)
(10-25-5+9.8MgO+6.8S)
(50, 40, 25 Kg)(N:10%, P2O5:25%, K2O:5%, MgO:9.8%, S:6.8%)1761၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1167Agri First Co., Ltd.NPK Bulk Blend Fertilizer (နဂါးညီနောင်) (20-5-10+14.7S)(50, 40, 25 Kg)(N:20%, P2O5:5%, K2O:10%, S:14.7%)1762၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1168Agri First Co., Ltd.NPK Fertilizer (Kujaku) (15-15-15+2.5MgO+7.5S)(50, 40, 25 Kg)(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, MgO:2.5%, S:7.5%)1763၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1169Agri First Co., Ltd.Compact Compound Fertilizer (ရွှေသီးစုံ) (16-16-16)(50, 40, 25 Kg)N:16%, P2O5:16%, K2O:16%1764၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1170Aventine Limited.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (NPK 15-15-15) (အာမို)50 Kg(N: 15 %, P2O5: 15 %, K2O: 15 %)1765၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1171Aventine Limited.ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာ (20-10-20 + 3 S + 0.5 MgO) (အာမို)(10, 15, 25 ,
40, 50 Kg)
(N: 20 %, P2O5: 10 %, K2O: 20 %, S: 3 %, MgO: 0.5 %)1766၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1172ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဂျစ်ပ်ဆမ်မြေပြုပြင်အထွက်တိုး သဘာ၀ကျောက်မှုန့် (ရွှေပြည်မာန်)25 Kg(Ca:23%, S:17%, Gypsum:94%)1767၁၃.၁၂.၂၀၂၄Gypsum
1173ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဂျစ်(ပ်)ဆမ်ကျောက်မှုန့်မြေဩဇာ (MPP)25 Kg(Ca:24%, S:18%, Gypsum:98%)1768၁၃.၁၂.၂၀၂၄Gypsum
1174ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းမြေချဉ်ပြုပြင် သဘာ၀ကျောက်မှုန့် (မိုက်တီး)25 Kg(Ca:23%, Mg:12%, Dolomite:96%)1769၁၃.၁၂.၂၀၂၄Gypsum
1175ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းမြေစုံပြုပြင်သဘာ၀ကျောက်မှုန့် (မိုက်တီး)25 Kg(Ca:23%, S:17%, Gypsum : 93%)1770၁၃.၁၂.၂၀၂၄Gypsum
1176ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဒိုလိုမိုက်မြေပြင်အထွက်တိုး‌မြေဩဇာအမှုန့် (ရွှေကျား)25 Kg(Ca:22.42%, Mg:13.14%, S:3.48%)1771၁၃.၁၂.၂၀၂၄Gypsum
1177ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းမြေပြင်အထွက်တိုး ဂျစ်(ပ်)ဆမ်မြေဩဇာမှုန့် (ရွှေကျား)25 Kg(Ca:23.2%, Mg : 0.486%, S:18.51%, Gypsum : 99.51% )1772၁၃.၁၂.၂၀၂၄Gypsum
1178Min Mahaw Co., Ltd.တာဘိုပလက်တီနမ်ရွက်ဖျန်းအားဆေး( 1 Kg),
(500, 100, 50g)
(N: 9%,P2O5: 10%, K2O: 40%, Zn: 1%, S: 0.5%, Mo: 0.05%)1773၁၃.၁၂.၂၀၂၄Foliar
1179Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(နဂါးမင်း)(25, 40, 50 Kg)( N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, S:8%)1774၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
1180Aventine Limited.Ammonium Sulphate Fertilizer (Granular) (Armo)50 Kg( N: 20 %, S: 23 % )1775၁၃.၁၂.၂၀၂၄Nitrogen
1181စမ်းဝတီ မွေးမြူရေးနှင့် သဘာဝ
မြေဩဇာထုတ်လုပ်ရေးသမဝါယမ
အသင်းလီမိတက်
သဘာဝမြေဩဇာ (စမ်းဝတီ)(50 , 25, 5, 1 Kg)( N:1.64%, P2O5:0.9%, K2O:0.06%, Ca:3.08%, Mg:1.48%,
S:6.55%, Na:0.05%, Fe:0.33%, Mn:173.9ppm, Zn:67.38 ppm,
Cu:35.8 ppm, OM:26.18%, C:N-9.26)
1776၈.၂.၂၀၂၅Organic
1182Uni Crop Co., Ltd.နိုက်ထရိုဂျင်ဓါတ်မြေဩဇာ ( SMART )(25, 40, 50 Kg)(N:35%, S:11%)1777၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
1183Agri First Co., Ltd.Urea Fertilizer (ငွေပုလဲ)(25, 40, 50 Kg)( N : 46% )1778၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
1184Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Nitrogen Fertilizer (ကောမက် G-45)(25, 30, 50 Kg)(N : 33%, S : 12%)1779၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
1185Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Nitrogen Fertilizer (ကောမက်ထွက်တိုး G-45)(25, 30, 50 Kg)(N : 33%, S : 12% )1780၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
1186Sein Wut Hmon Co.,Ltd.Urea Fertilizer (Shwe Myay Thee)(50 , 40, 25 Kg) ( N:46% )1781၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
1187Good Brother ( Chemical )
Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( HUA SHAN ) (ပန်းဖူးပုလဲ)
(0.85 - 2.80 MM)
50 Kg ( N ≥ 46% )1782၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
1188Good Brother ( Chemical )
Co., Ltd.
Urea Fertilizer (GBS ) (1.18 - 3.35 MM)50 Kg( N : 46% )1783၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
1189Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer (Comet G-21)(5, 25, 30, 40,
50 Kg)
(N: 21%, S: 24%)1784၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
1190Aventine Limited.Ammonium Sulphate Fertilizer (Granular) (Armo)10, 15, 25, 40,
50 Kg
(N: 20 %, S: 23 %)1785၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
1191Aventine Limited.Ammonium Sulphate Fertilizer (Armo)10, 15, 25, 40,
50 Kg
(N: 20 %, S: 23 %)1786၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
1192Yara Myanmar Ltd.Calcium Nitrate Fertilizer
YaraLiva® NITRABOR®
25 Kg(Total N:15.4% (Nitrate-N (NO3-): 14.1%,
Ammonium-N(NH4+):1.3%), CaO:25.6%, B:0.25%)
1787၃၀.၃.၂၀၂၅Other
1193Aventine Limited.Nitro+ Nitrogen Blended Fertilizer
(25-0-0 + 15 S + 2 MgO) (အာမို)
(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 25 %, S: 15 %, MgO: 2 %)1788၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
1194Aventine Limited.Nitro+ Nitrogen Blended Fertilizer
(30-0-0 +10 S+2.5 MgO) (အာမို)
(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 30 %, S: 10 %, MgO: 2.5 %)1789၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
1195Aventine Limited.Sulphate of Potash Fertilizer (SOP) (Armo)(5 , 15, 25, 40 ,
50 Kg)
(K2O: 50 %, S: 18 %)1790၃၀.၃.၂၀၂၅Potash
1196Uni Crop Co., Ltd.ရွှေသီးစုံကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(ရွှေဖားစည်)50 Kg(N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8%, S : 12%)1791၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1197Uni Crop Co., Ltd.တက်တိုးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(တက်တိုး)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 10%)1792၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1198Uni Crop Co., Ltd.သီးစုံကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(SMART)(25, 40, 50 Kg)(N : 19%, P2O5 : 7%, K2O : 8%)1793၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1199Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (16-8-8+TE) (GE-NEZ)50 Kg(N:16%, P2O5:8%, K2O:8%, S:5%, Zn:0.02%, B:0.02%)1794၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1200Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (24-0-5+TE) (GE-NEZ)50 Kg(N:24%,K2O:5%, Zn:0.02%, B:0.02%)1795၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1201Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (GE-NEZ)50 Kg(N:14%, P2O5:16%)1796၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1202Great Unity Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (စိမ်းစို)50 Kg(N:15%, P2O5:5%, K2O:5%, OM:25%)1797၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1203Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 19-9-19) (Armo)(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 19 %, P2O5: 9 %, K2O: 19 % )1798၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1204Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 16-8-8 + 12 S) (Armo )(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 16 %, P2O5: 8 %, K2O: 8 % , S: 12 %)1799၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1205Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 16-16-8 + 13 S)
(Armo Polar)
(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 16 %, P2O5: 16 %, K2O: 8 % , S: 13 %)1800၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1206Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 16-16-8 + 13 S)
(Armo Black)
(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 16 %, P2O5: 16 %, K2O: 8 %, S: 13 %)1801၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1207Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 18-4-5 + 15 S)
(Armo San Chain Thit)
(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
( N: 18 %, P2O5: 4 %, K2O: 5 %, S; 15 % )1802၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1208Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 15-7-8 + 10 S) (Armo )(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 15 %, P2O5: 7 %, K2O: 8 % , S : 10%)1803၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1209Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 9-25-25) (Armo)(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 9 %, P2O5: 25 %, K2O: 25 %)1804၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1210Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 16-16-16) (Armo Red)(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 16 %, P2O5: 16 %, K2O: 16 %)1805၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1211Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 10-10-5) (အာမိုအစိမ်းကြား)(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 10 %, P2O5: 10 %, K2O: 5 %)1806၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1212Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 14-14-14 + 11 S) (အာမိုဒိုင်းမွန်း)(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 14 %, P2O5: 14 %, K2O: 14 % , S: 11 %)1807၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1213Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 15-15-15 + 7 S)
(အာမို 365+)
(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 15 %, P2O5: 15 %, K2O: 15 % , S: 7 %)1808၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1214Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 15-15-15 + 7 S)
(Armo Blue)
(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 15 %, P2O5: 15 %, K2O: 15 % , S: 7 %)1809၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1215Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 15-15-15) (Armo)(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 15 %, P2O5: 15 %, K2O: 15 %)1810၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1216Aventine Limited.Multi+ Blended Compound Fertilizer (Armo)
(10-10-10 + 11 S + 6 MgO)
(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 10 %, P2O5: 10 %, K2O: 10 %, S: 11 %, MgO: 6 %)1811၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1217Aventine Limited.Multi+ Blended Compound Fertilizer (Armo)
(15-5-5 + 16 S + 2.5 MgO)
(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 15 %, P2O5: 5 %, K2O: 5 %, S: 16 %, MgO: 2.5 %)1812၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1218Aventine Limited.Multi+ Blended Compound Fertilizer (Armo)
(18-18-18 + 1 S)
(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 18 %, P2O5: 18 %, K2O: 18 %, S: 1 %)1813၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1219Aventine Limited.Multi+ Blended Compound Fertilizer (Armo)
(20-12-12 + 7 S)
(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 20 %, P2O5: 12 %, K2O: 12 %, S: 7 %)1814၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1220Aventine Limited.Multi+ Blended Compound Fertilizer (Armo)
(25-7-7 + 9 S)
(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 25 %, P2O5: 7 %, K2O: 7 % , S: 9 %)1815၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1221Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 15-9-8) (Armo)(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 15 %, P2O5: 9 %, K2O: 8 %)1816၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1222Yara Myanmar Ltd.Compound Fertilizer (23-8-8) YaraMila® RACER®50 Kg(Total N:23% (Nitrate-N(NO3-): 10.0%,
Ammonium-N(NH4+) :13.0%), P2O5:8%, K2O:8%)
1817၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1223Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyComplex Fertilizer (Nitrophos (R) (20+20+0+2S)(50, 40, 25 Kg)(N:20%, P2O5:20%, S:2%)1818၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1224Evogro Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံး ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (စည်းစိမ်တိုး)(50, 40, 30, 25,
10 Kg)
(N: 15%, P2O5: 10%)1819၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1225Evogro Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံး ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (စွယ်စုံရ)(50, 40, 30, 25,
10 Kg)
(N: 9%, P2O5: 9%, K2O: 9%)1820၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1226Myanmar Agro Eagle Co., Ltd.Multi Nutrient Fertilizer ( Idol )50 Kg( N:7%, P2O5:7%, K2O:4%, Ca:14.02%, Mg:4.13%, S:3.62%,
OM:50% )
1821၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1227Myanmar Agro Eagle Co., Ltd.သီးနှံစုံအထူး ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ ( Swe'Met 7:7:4 )50 Kg( N:7%, P2O5:7%, K2O:4%, Ca:14.02%, Mg:4.13%, S:3.62%,
OM:50% )
1822၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1228Myanmar Agro Eagle Co., Ltd.Multi Nutrient Fertilizer ( High )50 Kg( N:7%, P2O5:7%, K2O:4%, Ca:14.02%, Mg:4.13%, S:3.62%,
OM:50%)
1823၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1229Myanmar Agro Eagle Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ ( MGM 15-15-15 )50 Kg( N:15%, P2O5:15%, K2O:15% )1824၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1230Myanmar Agro Eagle Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ ( IDOL 15-15-15 )50 Kg( N:15%, P2O5:15%, K2O:15% )1825၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1231Myanmar Agro Eagle Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ ( Swe'Met 15-15-15 )50 Kg( N:15%, P2O5:15%, K2O:15% )1826၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1232Myanmar Agro Eagle Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ ( MGM 16-16-8 )50 Kg( N:16%, P2O5:16%, K2O:8% )1827၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1233Myanmar Agro Eagle Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ ( Swe'Met 16-16-8 )50 Kg( N:16%, P2O5:16%, K2O:8% )1828၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1234Myanmar Agro Eagle Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ ( IDOL 16-16-8 )50 Kg(N:16%, P2O5:16%, K2O:8%)1829၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1235Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyCompound Fertilizer (Nitro-Feed 15+15+15)50 Kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%)1830၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1236Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyCompound Fertilizer (SANPYA 15+15+15)50 Kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%)1831၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1237Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Compound Fertilizer (ကောမက်ပရီမိုလိုက်)(50, 40, 30,
25 Kg)
(N: 15%, P2O5: 15%, K2O: 15%)1832၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1238Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyCompound Fertilizer (SANPYA Power 15+10+0)(50, 40, 25,
Kg)
(N:15%, P2O5:10%)1833၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1239Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyCompound Fertilizer (SANPYA 15+15+15)(50, 40, 25,
Kg)
(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%)1834၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1240Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyCompound Fertilizer (Nitro-Feed 15+15+15)(50, 40, 25,
Kg)
(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%)1835၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
1241သာထူးအောင်သြဂဲနစ်မြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
သြဂဲနစ်​မြေသြဇာ (သာထူးအောင်)25 Kg(N:2.31%, P2O5: 0.9%, K2O: 5.28%, OM:76.44%, C:N- 19.19,
Moisture : 57.25%)
1836၃၀.၃.၂၀၂၅Organic
1242Top Star သဘာဝမြေဩဇာ လုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ ( Top Star )50 Kg(N:4.62%, P2O5:0.8%, K2O:0.96%, OM:23.42% )1837၃၀.၃.၂၀၂၅Organic
1243ထိုင်းပန်းသဘာဝမြေဩဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေဩဇာ (ထိုင်းပန်း)50 Kg(N: 0.7 %, P2O5: 0.7%, K2O: 0.08%, OM : 22.85%, C:N -18.93)1838၃၀.၃.၂၀၂၅Organic
1244ယိုးဒယားမယ်သဘာဝမြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေသြဇာ (ယိုးဒယားမယ်)50 Kg(N:0.84%, P2O5:1.0%, K2O:0.11%, OM:24.39%, C:N - 16.84)1839၃၀.၃.၂၀၂၅Organic
1245Shwe Wai Co., Ltd.သဘာဝမြေဩဇာ(Lucky 7)(50, 40, 25 Kg)(N : 1%, P2O5 : 2%, K2O : 1%, OM :22%, C:N-19.70)1840၃၀.၃.၂၀၂၅Organic
1246Shwe Wai Co., Ltd.သဘာဝမြေဩဇာ(ရွှေဝေ)(50, 40, 25 Kg)(N : 1.3%, P2O5 : 2.5%, K2O : 1.5%, OM :22%, C:N-17.33)1841၃၀.၃.၂၀၂၅Organic
1247Agri First Co., Ltd.မြေပြင်အထွက်ထိုးမြေဩဇာမှုန့် (တိုကီ® ဒိုလိုမိုက်)(50, 40, 25 Kg)(Ca:21%, Mg:13%)1842၃၀.၃.၂၀၂၅Gypsum
1248Agri First Co., Ltd.ကျောက်မှုန့်မြေဩဇာ (တိုကီ® ဂျစ်ပဆမ်)(50, 40, 25 Kg)(Ca:24% , S:17%)1843၃၀.၃.၂၀၂၅Gypsum
1249Agri First Co., Ltd.ကျောက်မှုန့်မြေဩဇာ (ကြဲတိုင်းကောင်း ဂျစ်ပဆမ်)(50, 40, 25 Kg)(Ca:24%, S:17%)1844၃၀.၃.၂၀၂၅Gypsum
1250Myint Myat Agrochemical Enterprise Limited.ဂျစ်ပ်ဆမ်မြေဩဇာမှုန့်(မြင့်မြတ်)25 Kg(Ca: 22%, S : 17%, Gypsum : 94%)1845၃၀.၃.၂၀၂၅Gypsum
1251Shwe Pyi Oak Shaung
Co., Ltd.
ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည်(တစ်(ပ်)တော့)1 Ltr , 500 cc(N:6%, P2O5:9%, K2O:3.5%, Ca:0.9%, Mg:3%, S:5%,
Zn:0.25%, Mn:1.3%, B:0.2%, OM:0.6%)
1846၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
1252Shwe Pyi Oak Shaung
Co., Ltd.
ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအမှုန့်(နှိုင်းမရ)1 Kg, 500 g(N:12%, K2O:43%)1847၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
1253Nawarat Myay Co.,Ltd.နှမ်းအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(နဝရတ်မြေ)1 Kg, 500 g(N:20%, P2O5:22%, K2O:19%, Fe:0.042%, Mn:0.048%,
Zn:0.039%, Cu:0.015%, Mo:0.01%, B:0.058%)
1848၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
1254Nawarat Myay Co.,Ltd.မြေပဲအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(နဝရတ်မြေ)1 Kg, 500 g(N:20%, P2O5:20%, K2O:19%, Mo:0.01%, B:0.058%,
Mn:0.048%, Zn:0.039%)
1849၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
1255Nawarat Myay Co.,Ltd.ခရမ်းချဉ်အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(နဝရတ်မြေ)1 Kg, 500 g(N:20%, P2O5:21%, K2O:19%, Mo:0.01%, B:0.058%,
Zn:0.039%, Cu:0.015%, Fe:0.042%)
1850၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
1256Taung Paw Tharr Yee Shinn(Agriculture) Co.,Ltd.ရွှေကြက်ထူးရှယ်အမိုင်နိုအော်ဂဲနစ်ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ(20, 5, 4, 1 Ltr), (500 cc)(N:0.742%, P2O5:0.7%, K2O:0.48%, Ca:1.20%, Mg:0.09%, S:0.36%, Fe:0.012%, OM : 20.03%, C:N:15:66 )1851၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
1257Myanma Awba Group Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေဩဇာအရည် (ဇော်ဂျီ - ၁) (Zaw Gyi -1)500 cc(N: 3.0%w/v, P2O5: 6.0%w/v, B: 250ppm, Mg: 1250ppm,
Mn: 1250ppm, Mo: 6500ppm, Zn: 3500ppm)
1852၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
1258Myanma Awba Group Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေဩဇာအရည် (ဇော်ဂျီ - ၂) (Zaw Gyi -2)500 cc(N: 16.1% w/v)1853၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
1259Myanma Awba Group Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေဩဇာအရည် (ချမ်းသာ -၁)
(Chan Thar -1)
500 cc(N: 3.0%w/v, P2O5: 6.0%w/v, B: 250ppm, Mg: 1250ppm,
Mn: 1250ppm, Mo: 6500ppm, Zn: 3500ppm)
1854၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
1260Myanma Awba Group Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေဩဇာအရည် (ချမ်းသာ -၂)
(Chan Thar -2)
500 cc( N: 16.1% w/v )1855၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
1261Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်ကေဖိုလန် အပွင့်အသီးအားပေးဆေး(250, 500 cc),
(1, 3, 5 Ltr)
( P2O5: 40%, K2O: 40% )1856၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
1262Wi Sar Ra International Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည်( ဝီဂရိုး ) (Wi Grow)(250, 500 cc),
(1, 3, 5 Ltr)
( P2O5: 40%, K2O: 40% )1857၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
1263Wi Sar Ra International Co., Ltd.ပွင့်သီးဖြိုင် (၁) Pwint Thee Phyine (1) ပဲအမျိုးမျိုး အထွက်တိုးမြှင့်ရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေဩဇာ500 cc, 1 Ltr(N: 3.0%w/v, P2O5: 6.0%w/v, B: 250ppm, Mg: 1250ppm,
Mn: 1250ppm, Mo: 6500ppm, Zn: 3500ppm)
1858၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
1264Wi Sar Ra International Co., Ltd.ပွင့်သီးဖြိုင် (၂) Pwint Thee Phyine (2) ပဲအမျိုးမျိုး အပင်သန်ကြီးထွား ရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေဩဇာ500 cc, 1 Ltr(N: 16.1%w/v)1859၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
1265Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ပွင့်ဝါထိန်(Pwint War Htein) ကြီးထွားမြန် ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာရည်(250, 500 cc),
(1, 5, 10 Ltr)
( P2O5: 40%, K2O: 40% )1860၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
1266Lawkanat (Myanmar) Group Co., Ltd.ဟားတားကဲ့ ဇီ၀ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (HATAKE)100 g( Bacillus Amyloliquefaciens D 203 > 5 X 107 CFU/g - 1%, Spore Mixture Starch 1% Calcium Carbonate : 98%)1861၃၀.၃.၂၀၂၅Bio
1267ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း၊ အရှေ့ပိုင်း) သမဝါယမ အသင်းချုပ်လီမိတက် ဗေဒါစွမ်းအားပြည့် သဘာဝမြေဩဇာ(50, 25 Kg)(N:1.05%, P2O5:0.4%, K2O:0.4%, S: 3.14%, OM:21.9%,
C:N-9.26)
1862၇.၆.၂၀၂၂Organic
1268Golden Wax Co.,LtdUrea Fertilizer (Phyo Mout) 50 Kg (N:46%)1863၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
1269Myat Thein Khaing Co.,Ltdနိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်မြေဩဇာ(ရွှေပေါက်ပြား)50 Kg(N:35%, S:10%, Mg:0.8%)1864၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
1270Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer (Comet )50 Kg(N: 20%, S: 23%)1865၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
1271Aventine Limited.Enriched Urea Fertilizer (Stabilizer Coated)(Armo)(10, 15, 25,
40, 50 Kg)
(N :46%, Urease Inhibitor: 500 ppm )1866၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
1272Aventine Limited.Enriched Urea Fertilizer (Znic Coated)(Armo)(10, 15, 25,
40, 50 Kg)
(N :46%, Zn: 1000 ppm )1867၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
1273Shwe Kay Thi Co.,Ltdနိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်မြေဩဇာ (ရွှေပင်သန်) 50 Kg(N :33%, S:12% )1868၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
1274Shwe Li International Co.,LtdUrea Fertilizer (Golden Tiger) 50 Kg(N:46%)1869၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
1275Shwe Li International Co.,LtdUREA Fertilizer (2.00-4.75 MM) (Red Horse) 50 Kg(N:46%)1870၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
1276Shwe Li International Co.,LtdUREA Fertilizer (0.85-2.80 MM) (Red Horse) 50 Kg(N:46%)1871၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
1277Shwe Li International Co.,LtdGTSP Fertilizer (Golden Tiger) 50 Kg(P2O5: 46%)1872၂၇.၇.၂၀၂၅Phosphate
1278Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyPotash Fertilizer (Korn-Kali+B)(5,25, 40, Kg)(K2O: 40 %, MgO: 6%, S: 4 %, B2O3 : 0.8%)1873၂၇.၇.၂၀၂၅Potash
1279Good Brother ( Chemical )
Co., Ltd.
Muriate of Potash (MOP) Powder50 Kg(K2O ≥60%)1874၂၇.၇.၂၀၂၅Potash
1280Shwe Li International Co.,LtdMuriate of Potash Fertilizer(Golden Tiger)50 Kg(K2O:60%)1875၂၇.၇.၂၀၂၅Potash
1281Valfert Co.,Ltdကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(15-15-15)( စိန်သုံးလုံး)(25, 40, 50 Kg)(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)1876၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1282CPP Fertilizer Co.,Ltd.Bulk Blend Fertilizer (စီ.ပီ.ဆင်ဖြူတော်) (20-10-0)50 Kg( N: 20%, P2O5: 10% )1877၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1283Kyaw Tha Ya Fu Co.,Ltdကွန်းပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(ရွှေသီးငွေသီး) 50 Kg(N:15%,P2O5: 5%, K2O: 5%)1878၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1284Kyaw Tha Ya Fu Co.,Ltdကွန်းပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(ရွှေသီးငွေသီး) 50 Kg(N:10%,P2O5: 10%, K2O: 5%)1879၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1285Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyCompound Fertilizer (R-TEC 13+9+20+4MgO)(25, 40, 50 Kg)(N:13%, P2O5:9%, K2O: 20%,MgO: 4%)1880၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1286Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyCompound Fertilizer (SANPYA 12+36+12)(5, 25, 40 Kg) (N:12%,K2O:36%, K2O: 12%)1881၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1287Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyCompound Fertilizer (Nitro-Feed 15+15+15)(25, 40 Kg) (N:15%,K2O: 15%, K2O: 15%)1882၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1288Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyCompound Fertilizer (SANPYA(R) 15+15+15)(25, 40 Kg) (N:15%,K2O: 15%, K2O: 15%)1883၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1289Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyComplex Fertilizer (Nitrophoska ®16+16+8+4S)(5, 25, 40 Kg) (N:16%,K2O: 16%, K2O: 8%,S: 4%)1884၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1290Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyComplex Fertilizer (Nitrophoska ®20+10+10+3S)(5, 25, 40 Kg) (N:20%,K2O: 10%, K2O: 10%,S: 3%)1885၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1291Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyComplex Fertilizer (Nitrophoska ®17+8+8+15S)( 25, 40, 50 Kg) (N:17%,K2O: 8%, K2O: 8%, S: 15%)1886၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1292Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyCompound Fertilizer (SANPYA Pin Pwar 18+10+5)( 25, 40, 50 Kg) (N:18%,K2O: 10%, K2O: 5%)1887၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1293Myanma Sanpya Crop Nutrition CompanyCompound Fertilizer (SANPYA 16+16+16)( 25, 40, 50 Kg) (N:16%,K2O: 16%, K2O: 16%)1888၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1294Aventine Limited.Diammonium Phosphate Fertilizer (DAP) (Armo)(10, 15, 25, 40, 50 Kg) (N: 15 %, P2O5: 44% )1889၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1295Aventine Limited.Multi+ Blended Compound Fertilizer (Armo)
(20-10-5 + 13 S )
(10, 15, 25, 40, 50 Kg)(N:20%, P2O5:10% K2O:5%, S:13%)1890၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1296Aventine Limited.Multi+ Blended Compound Fertilizer (Armo)
(18-10-5 + 14 S )
(10, 15, 25, 40, 50 Kg)(N:18%, P2O5:10%, K2O:5%, S:14%)1891၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1297Aventine Limited.Multi+ Blended Compound Fertilizer (Armo)
(13-5-7 + 15 S +4MgO)
(10, 15, 25, 40, 50 Kg) (N:13%,P2O5:5% K2O:7%,S:1%, MgO:4%)1892၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1298Myanma Awba Industries Co.,Ltd.Premium Grade Complex Fertilizer (ကောမက်ပရီမို )( 50 Kg)(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, Fe:1000ppm approx, Mo:2ppm approx, MgO:0.2% approx, S:2.0%, Cu:10ppm approx, Zn:30ppm approx, Mn:50ppm approx )1893၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1299Romantic Co.,Ltd ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ ( ရိုမတ်တစ် )( 50 Kg)( N:15%, P2O5:15%, K2O:15% )1894၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1300နဂါးပျံမြေသြဇာလုပ်ငန်းကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ ( 5+Plus )(25, 50 Kg)( N:10%, P2O5:10%, K2O:10% )1895၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1301နဂါးပျံမြေသြဇာလုပ်ငန်းကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ ( နဂါးပျံ )( 25, 50 Kg)( N:15%, P2O5:15%, K2O:15% )1896၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1302Saine Mya Mya Co.,Ltdကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ ( ဆင်ဖြူ )(40, 50 Kg)( N:10%, P2O5:10%, K2O:20% )1897၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1303Zay Yar Kaung Kaung Co.,Ltdကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ ( ZYKK )( 25, 40, 50 Kg)( N: 8%, P2O5: 4%, K2O: 4%, OM: 25%, C:N - 2.29 )1898၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1304Good Brother ( Chemical )
Co., Ltd.
Compound Fertilizer (GBS)NPK (20:10:5 +TE)( 50 Kg)(N: 20 %, P2O5: 10 %, K2O: 5 %+TE)1899၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1305Good Brother ( Chemical )
Co., Ltd.
Compound Fertilizer (GBS)NPK (20:12:12 +TE)( 50 Kg)(N: 20 %, P2O5: 12 %, K2O: 12 %+TE)1900၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1306Good Brother ( Chemical )
Co., Ltd.
Compound Fertilizer (GBS)NPK (12:24:12 +TE)( 50 Kg)(N: 12 %, P2O5: 24 %, K2O: 12 %+TE)1901၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1307Good Brother ( Chemical )
Co., Ltd.
Compound Fertilizer (GBS)NPK (15:15:15 +TE)( 50 Kg)(N: 15 %, P2O5: 15 %, K2O: 15 %+TE)1902၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1308Good Brother ( Chemical )
Co., Ltd.
Compound Fertilizer (GBS)NPK (16:16:8 +TE)( 50 Kg)(N: 16 %, P2O5: 16 %, K2O: 8 %+TE)1903၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1309Good Brother ( Chemical )
Co., Ltd.
Compound Fertilizer (GBS)NPK (10:10:10 +TE)( 50 Kg)(N: 10 %, P2O5: 10 %, K2O: 10 %+TE)1904၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1310Good Brother ( Chemical )
Co., Ltd.
Compound Fertilizer (GBS)NPK (15:5:25 +TE)( 50 Kg)(N: 15 %, P2O5: 25 %, K2O: 25 %+TE)1905၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1311Yellow Elephant Fertilizer Serviceကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ဆင်ဝါ)50 Kg ( N:15%, P2O5:15%, K2O:15%)1906၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1312Agri First Co., Ltd.NPK Bulk Blend Fertilizer (TMT Born)(50, 40, 25 Kg)(N:15%, P2O5:5%, K2O: 20%, MgO: 7.4%,S:4.9%)1907၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1313Agri First Co., Ltd.NPK Fertilizer (Toki ® -7)(50, 40, 25 Kg)(N:15%, P2O5:3%, K2O: 7%,Ca: 7.1%, MgO: 1.1%,S:14.6%)1908၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1314Agri First Co., Ltd.NPK Fertilizer (Toki ® -25)(50, 40, 25 Kg)(N:18%, P2O5:4%, K2O: 3%,Ca: 7.5%, MgO: 1.2%,S:13.5%)1909၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1315Agri First Co., Ltd.NPK Fertilizer (NK -32)(50, 40, 25 Kg)(N:22%, K2O: 10%,Ca: 2.6%, MgO: 0.4%,S:12.5%)1910၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1316Agri First Co., Ltd.NPK Fertilizer (NK -28)(50, 40, 25 Kg)(N:22%, K2O: 6%,Ca: 4.4%, MgO: 0.7%,S:13.5%)1911၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1317Agri First Co., Ltd.NPK Fertilizer (Shwe O Zi Super)(50, 40, 25 Kg)(N:15%, P2O5:15%, K2O: 15%,Ca: 2.5%, MgO: 0.4%,S:7%)1912၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1318Agri First Co., Ltd.NPK Bulk Blend Fertilizer (ယုန်)(50, 40, 25 Kg)(N:15%, P2O5:5%, K2O: 5%,Ca:5.4%, MgO: 5.3%,S:12.5%)1913၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1319Agri First Co., Ltd.NPK Bulk Blend Fertilizer (ယုန်)(50, 40, 25 Kg)(N:15%, P2O5:9%, K2O: 8%, Ca: 3.8%, MgO: 4.3%, S:10.6%)1914၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1320Nature Cure Co.,Ltdကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (အန်စီ)
50 Kg(N:10%, P2O5:10%, K2O:5%)1915၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1321Nature Cure Co.,Ltdကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (အန်စီ)
50 Kg(N:19%, P2O5:9%, K2O:19%)1916၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1322Nature Cure Co.,Ltdကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (အန်စီ)
50 Kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, S:7%)1917၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1323Nature Cure Co.,Ltdကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (အန်စီ)
50 Kg (N:15%, P2O5:7%, K2O:8%)1918၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1324U Aung Chin (မြေဆီ) မြေဩဇာထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသီးနှံစုံသုံး ကွန်ပေါင်းဓာတ်ဩဇာ (လယ်သမားကြီး)50 Kg(N:7.03%,P2O5:6.6%,K2O: 4.32%,Ca:8.01%, Mg:2.91%,
S:17.5%, OM: 11.68%)
1919၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
13257 Star မြေဩဇာထုတ်လုပ်ရေး
လုပ်ငန်း
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(7Star/ဆဲဗင်းစတား) 50 Kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%)1920၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
13267 Star မြေဩဇာထုတ်လုပ်ရေး
လုပ်ငန်း
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(7Star/ဆဲဗင်းစတား) 50 Kg(N:15%, P2O5:7%, K2O:8%)1921၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1327Great Unity Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(စိမ်းစို) 50 Kg(N: 5%,P2O5 : 10%,K2O : 5%,OM : 25%, C:N - 2.9)1922၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1328Great Unity Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(စိမ်းစို)50 Kg(N: 10%,P2O5 : 5%,K2O : 5%, OM : 25%)1923၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1329Great Unity Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(စိမ်းစို) 50 Kg(N: 12%, P2O5 : 3%, K2O : 5%, OM : 25%)1924၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1330Great Unity Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(စိမ်းစို) 50 Kg(N: 10%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, OM : 20%)1925၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1331Shwe Li International Co.,LtdNPK Compound Fertilizer (Golden Tiger)50 KgNPK Compound Fertilizer (Golden Tiger)1926၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
1332Htoo Khant Lu Co.,Ltdသဘာဝမြေဩဇာ (ကံသာ)25 Kg(N:2.24%, P2O5: 1.04%, K2O: 4.59%,Ca: 5.79%,Mg: 0.64%,
S: 0.35% OM:22%, C:N- 11.15)
1927၂၇.၇.၂၀၂၅Organic
1333Sut Shanan Co.,Ltdသဘာဝမြေဩဇာ (Sut Shanan)(25,50 Kg)(N:0.65%, P2O5:1.10%, K2O:0.20%, OM:20.50%,C:N-18 )1928၂၇.၇.၂၀၂၅Organic
1334Shwe Soe Moe Trading Co.,Ltdသဘာဝမြေဩဇာ (Golden Energy)50 Kg(N: 1.2 %, P2O5: 2.3%, K2O: 1.5%, OM : 21.5%, C:N -10.39)1929၂၇.၇.၂၀၂၅Organic
1335Shwe Soe Moe Trading Co.,Ltdသဘာဝမြေဩဇာ (Golden Royal)50 Kg(N: 1.1 %, P2O5: 1.8%, K2O: 1.3%, OM : 21%, C:N -11.07)1930၂၇.၇.၂၀၂၅Organic
1336Popular Bant Bwe Ltdသဘာဝမြေဩဇာ(Popular/ ပါဖက်)(50, 40, 25 Kg)(N : 1.1%, P2O5 : 2.2%, K2O : 1.4%, OM :21.5%,C:N-17)1931၂၇.၇.၂၀၂၅Organic
1337Ahmay Htwar Trading Co.,Ltdသဘာဝမြေဩဇာ(အညာမြေ)50 Kg(N : 1.01%, P2O5 : 0.10%, K2O : 0.10%, Ca: 2.56%, Mg: 0.99%,
S: 0.28%, OM : 25.47%,C:N-14.62)
1932၂၇.၇.၂၀၂၅Organic
1338Sun Light မြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ (Super Sun Light)(50, 40, 25 Kg)(N: 1.3 %, P2O5: 2.5%, K2O: 1.5%, OM : 22%, C:N -17)1933၂၇.၇.၂၀၂၅Organic
1339Tun Khant Shai Fertilizer Serviceသဘာဝမြေဩဇာ (ထွန်းခန့်ရှယ်)(50, 40, 25 Kg)(N: 1.3 %, P2O5: 2.5%, K2O: 1.5%, OM : 22%, C:N -17)1934၂၇.၇.၂၀၂၅Organic
1340အောင်ဇင်သဘာဝမြေဩဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေဩဇာ(အောင်ဇင်)
50 Kg(N:1.3%, P2O5:2.5%, K2O:1.5%, OM: 22%, C:N-17)1935၂၇.၇.၂၀၂၅Organic
1341Golden Compost Fertilizer လုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ(ရွှေသီဟ)
50 Kg(N:4.55%, P2O5:2.8%, K2O:3.12%, OM: 47.58%, C:N-6.07)1936၂၇.၇.၂၀၂၅Organic
1342Golden Compost Fertilizer လုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ(ရွှေမြေဆွေး)50 Kg(N:4.55%, P2O5:2.8%, K2O:3.12%, OM: 47.58%, C:N-6.07)1937၂၇.၇.၂၀၂၅Organic
1343M & Z မိသားစုသဘာဝမြေဆွေး
မြေဩဇာလုပ်ငန်း
သဘာဝမြေဩဇာ(ရွှေယာမြေ)50 Kg(N:3.95%, P2O5:2.8%, K2O:3.12%, OM: 45.28%, C:N-6.65)1938၂၇.၇.၂၀၂၅Organic
1344M & Z မိသားစုသဘာဝမြေဆွေး
မြေဩဇာလုပ်ငန်း
သဘာဝမြေဩဇာ(စိတ်ကြိုက်)
50 Kg(N:3.95%, P2O5:2.8%, K2O:3.12%, OM: 45.28%, C:N-6.65)1939၂၇.၇.၂၀၂၅Organic
1345UTKမိသားစုသဘာဝမြေဆွေး မြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ(M-2)50 Kg(N:4.1%, P2O5:2.8%, K2O:3.02%, OM: 43.52%, C:N-6.16)1940၂၇.၇.၂၀၂၅Organic
1346UTKမိသားစုသဘာဝမြေဆွေး မြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ(Tha Zin)50 Kg(N:4.1%, P2O5:2.8%, K2O:3.02%, OM: 43.52%, C:N-6.16)
1941၂၇.၇.၂၀၂၅Organic
1347ASO မိသားစုသဘာဝမြေဆွေး မြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ(ရွှေမုတ်သုံ)50 Kg(N:3.85%, P2O5:2.8%, K2O:3.12%, OM: 41.58%, C:N-6.26)1942၂၇.၇.၂၀၂၅Organic
1348ASO မိသားစုသဘာဝမြေဆွေး မြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ(မိုမို) 50 Kg(N:3.85%, P2O5:2.8%, K2O:3.12%, OM: 41.58%, C:N-6.26)
1943၂၇.၇.၂၀၂၅Organic
1349TNG မိသားစုသဘာဝမြေဆွေး မြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ(Top Nine)
50 Kg(N:3.15%, P2O5:2.8%, K2O:2.88%, OM: 45.89%, C:N-8.44)
1944၂၇.၇.၂၀၂၅Organic
1350SPG မိသားစုသဘာဝမြေဆွေး မြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ(7 Power)50 Kg(N:3.36%, P2O5:2.7%, K2O:2.88%, OM: 41.27%, C:N-7.12)
1945၂၇.၇.၂၀၂၅Organic
1351ငွေဇင်ယော် သဘာဝမြေဩဇာ လုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ(ငွေဇင်ယော်)
50 Kg(N:0.7%, P2O5:2.2%, K2O:0.6%, Ca: 3.6%, Mg: 0.7%, S: 0.01%,
OM: 20%, C:N-9)
1946၂၇.၇.၂၀၂၅Organic
1352ငွေဆုလာဒ် သဘာဝမြေဩဇာ လုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ(ငွေဆုလဒ်)
50 Kg(N:1.3%, P2O5:2.3%, K2O:0.9%, Ca: 4.2%, Mg: 2.3%, S: 0.3%, OM:22.5%, C:N-9)1947၂၇.၇.၂၀၂၅Organic
1353Healthy First အီးအမ်
ဘိုကာချီ သဘာဝ မြေဩဇာနှင့် အသီးအရွက်အားဆေးရည်
ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေဩဇာ (Healthy First)50 Kg(N: 0.66 %, P2O5 : 0.4 %,K2O: 0.5 %, Ca: 0.96 %,Mg: 0.24%,
S: 0.34 %, OM : 21.08 %, C:N -18.83 )
1948၂၇.၇.၂၀၂၅Organic
1354Zay Yar Kaung Kaung Co.,Ltdဂျစ်ပဆမ်မြေဩဇာမှုန့် (ZYKK)(50, 40, 25 Kg)(Ca:24 %, S:17%)1949၂၇.၇.၂၀၂၅Gypsum
1355Zay Yar Kaung Kaung Co.,Ltdဂျစ်ပဆမ်မြေဩဇာအလုံး (ZYKK)(50, 40, 25 Kg)(Ca:24 %, S:17%)1950၂၇.၇.၂၀၂၅Gypsum
1356ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းမြေပြင်အထွက်တိုးဂျစ်ပ်ဆမ်မြေဩဇာ (AG/အားပြည့်)25 Kg(Ca :24%, S:17%, Gypsum : 98%)1951၂၇.၇.၂၀၂၅Gypsum
1357ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဂျစ်ပ်ဆမ်မြေဩဇာ (ထူးကဲ)25 Kg(Ca :24%, S:17% )1952၂၇.၇.၂၀၂၅Gypsum
1358ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်းဂျစ်ပ်ဆမ်မြေဩဇာ (Shwe Ohh)(50, 40, 25, 20 Kg)(Ca :24%, S:18%, Gypsum:98% )1953၂၇.၇.၂၀၂၅Gypsum
1359Mong Sit Group Trading Co.,LtdGypsum Fertilizer (မိုင်းစိတ်)25 Kg(Ca : 21.24%, S: 17%, Mg: 2.67%, Gypsum: 96% )1954၂၇.၇.၂၀၂၅Gypsum
1360Mahar Agrisolutions Co.,Ltdဂျစ်ပ်ဆမ်မြေဩဇာ (မဟာစတား)(50, 25 Kg)(Ca :24%, S:17% )1955၂၇.၇.၂၀၂၅Gypsum
1361Nature Cure Co.,Ltdဂျစ်ပ်ဆမ်ကျောက်မှုန့်မြေဩဇာ (ငွေတောင်) 50 Kg(Ca:24%, S:17%)1956၂၇.၇.၂၀၂၅Gypsum
1362နဂါးပျံမြေသြဇာလုပ်ငန်းဂျစ်(ပ်)ဆမ်မြေဩဇာ(5+Plus)
(50,25 Kg)
Ca : 24%, S : 17%
1957၂၇.၇.၂၀၂၅Gypsum
1363Nawarat Myay Co.,Ltd.ငရုတ်အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(နဝရတ်မြေ) (1 Kg), (500 g)(N:20%, P2O5:21%, K2O:19%, Zn:0.039%, B:0.058%,
Mo: 0.01%)
1958၂၇.၇.၂၀၂၅Foliar
1364Nawarat Myay Co.,Ltd.ကြက်သွန်အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(နဝရတ်မြေ)(1 Kg), (500 g)(N:19%, P2O5:21%, K2O:19%, Fe:0.042%, Mn:0.048%,
Cu:0.015%, Zn:0.039% )
1959၂၇.၇.၂၀၂၅Foliar
1365Nawarat Myay Co.,Ltd.အပင်ကြီးထွားရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(အန်(န်)-ပါဝါ)(2, 1 Kg), (500, 100, 50 g )(N:40%, P2O5:5%, K2O:5%)1960၂၇.၇.၂၀၂၅Foliar
1366Nawarat Myay Co.,Ltd.ပွင့်၊ သီး၊ ဉကြီးထွား ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(ကေ-ပါဝါ)(2, 1 Kg), (500, 100, 50 g )(N:10%, P2O5:45%, K2O:15%)1961၂၇.၇.၂၀၂၅Foliar
1367Nawarat Myay Co.,Ltd.ကွမ်းအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(နဝရတ်)(100, 50 g)(N:19.81%,P2O5:21.60%,K2O:19.20%,Fe:0.042%,
Mn:0.048%,Zn:0.039%,Cu:0.015%,Mo:0.01%,B:0.058%)
1962၂၇.၇.၂၀၂၅Foliar
1368Agro King Group Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ(Lucky Star)(5, 3, 1 Kg),
(500, 250 g)
(MgO : 16%, S : 14%)1963၂၇.၇.၂၀၂၅Foliar
1369Agro King Group Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာမှုန့်(Lucky Farmer)(5, 3, 1 Kg),
(500, 250 g)
(P2O5 : 52%, K2O : 34%)1964၂၇.၇.၂၀၂၅Foliar
1370Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ပွင့်သီးတင်ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ(နှံစားသီးနှံ)-ရွှေနဂါး(5, 3, 1 Kg),
(500, 250 g)
(P2O5:52%, K2O:34%)1965၂၇.၇.၂၀၂၅Foliar
1371Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက်ကေဖိုလန် အပွင့်အသီးရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေဩဇာ(250, 500 cc),
(1, 5, 10 Ltr)
(P2O5: 40%, K2O: 40%)1966၂၇.၇.၂၀၂၅Foliar
1372Evogro Co., Ltd.အီဗိုရှယ်ကောင်းရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေဩဇာအရည် (250, 500 cc),
(1, 5, 10 Ltr)
(N:12%, P2O5:8%,K2O:6%, Fe:800ppm, Mn:800ppm, Cu:300ppm,Zn:300ppm,B:100ppm)1967၂၇.၇.၂၀၂၅Foliar
1373Evogro Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေဩဇာ
(အီဗိုလန်းဆန်း (၁) (Evo Lansan 1) )
(500 cc),
( 1 , 4, 5, 10 Ltr)
(N: 15%, P2O5: 7%, K2O: 5%)1968၂၇.၇.၂၀၂၅Foliar
1374Evogro Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေဩဇာ (အီဗိုလန်းဆန်း (၂)
(Evo Lansan 2))
(500 cc),
( 1 , 4, 5, 10 Ltr)
(N: 12%, P2O5: 7%, K2O: 12%)1969၂၇.၇.၂၀၂၅Foliar
1375Evogro Co., Ltd.ပဲမျိုးစုံအထူးရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအရည် (၂) အီဗိုပဲကောင်း(1, 4 , 5 Ltr)(N: 16.1%w/v)1970၂၇.၇.၂၀၂၅Foliar
1376Evogro Co., Ltd.ပဲမျိုးစုံအထူးရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအရည် (၁) အီဗိုပဲကောင်း(1, 4 , 5 Ltr)(N:1.2%w/v, P2O5:6%w/v, B:250ppm, Mg:1250ppm, Mn:1250ppm, Mo: 6500ppm, Zn:3500 ppm)1971၂၇.၇.၂၀၂၅Foliar
1377Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ပွင့်ဝါထိန်(Pwint War Htein) ကြီးထွားမြန်
ရွက်ဖျန်း မြေဩဇာရည်
(250, 500 cc),
(1, 5, 10 Ltr)
(P2O5: 40%, K2O: 40%)1972၂၇.၇.၂၀၂၅Foliar
1378Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေဩဇာ
(ရွှေပင်ကောင်း (Shwe Pin Kaung))
(500 cc),
( 1 , 4, 5, 10 Ltr)
(N: 15%, P2O5: 7%, K2O: 5%)1973၂၇.၇.၂၀၂၅Foliar
1379Myanmar Kaung Thu Kha Co.,Ltd.ရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေဩဇာ
(ရွှေသီးကောင်း (Shwe Thee Kaung))
(500 cc),
( 1 , 4, 5, 10 Ltr)
(N: 12%, P2O5: 7%, K2O: 12%)1974၂၇.၇.၂၀၂၅Foliar
1380Wi Sar Ra International Co., Ltd.ဝီဂရိုး (Wi Grow) ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည်(250, 500 cc),
(1, 3, 5 Ltr)
(P2O5: 40%, K2O: 40%)1975၂၇.၇.၂၀၂၅Foliar
1381Wi Sar Ra International Co., Ltd.အပင်များကြီးထွားသန်မာ အထွက်တိုးမြှင့် ရွက်ဖျန်း
ဓါတ်မြေ ဩဇာ (မေခလာ (၁) May Kha Lar (1))
(250, 500 cc),
(1, 4, 5 Ltr)
(N: 15%, P2O5: 7%, K2O: 5%)1976၂၇.၇.၂၀၂၅Foliar
1382Wi Sar Ra International Co., Ltd.အပွင့်အသီး၊ ဥ၊ အတောင့်ကြီးထွားများပြား အထွက်တိုးမြှင့် ရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေဩဇာ (မေခလာ (၂) May Kha Lar (2))(250, 500 cc),
(1, 4, 5 Ltr)
(N: 12%, P2O5: 7%, K2O: 12%)1977၂၇.၇.၂၀၂၅Foliar
1383Good Brothers (Chemical) Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer (GBS)50 Kg( N:21%, S:24% )1978၂၇.၁၀.၂၀၂၅Nitrogen
1384Uni Crop Co., Ltd.နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်မြေဩဇာ(ပင်စိမ်း)(50, 40, 25 Kg)( N : 30%, S : 16% )1979၂၇.၁၀.၂၀၂၅Nitrogen
1385Uni Crop Co., Ltd.နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်မြေဩဇာ (တက်တိုး) (ပင်သာ)(50, 40, 25 Kg)( N : 31%, S : 14% )1980၂၇.၁၀.၂၀၂၅Nitrogen
1386Agro Green Strength Business
Group Co.,Ltd
Nitrogen Fertilizer(ရွှေစပါးနှံစိမ်း)(50, 40, 25 Kg)( N : 33%, S : 12% )1981၂၇.၁၀.၂၀၂၅Nitrogen
1387Marlarmyaing Public Co., Ltd.Urea Fertilizer ( မာလာမြိုင် မိုးသီး-၄၆ )(50, 1 Kg)( N : 46% )1982၂၇.၁၀.၂၀၂၅Urea
1388Shwe Li International Co.Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer (Golden Tiger)
(Green Colour)
50 Kg( N:21%, S:24% )1983၂၇.၁၀.၂၀၂၅Nitrogen
1389Shwe Li International Co.Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer (Golden Tiger)
(White Colour)
50 Kg(N:21%, S:24% )1984၂၇.၁၀.၂၀၂၅Nitrogen
1390Good Brothers (Chemical) Co., Ltd.Urea Fertilizer (0.85-2.8 mm) (GBS)50 Kg( N:46 % )1985၂၇.၁၀.၂၀၂၅Urea
1391Great Unity Co.,Ltd.ယူရီးယား ဓာတ်မြေဩဇာ(စိမ်းစို)50 Kg(N :46%)1986၂၇.၁၀.၂၀၂၅Urea
1392Golden Wax Co., Ltd.Ammoniun Sulphate Fertilizer (Phyo Mout)
(N : 21%, S: 24 %)
50 Kg(N : 21%, S: 24 %)1987၂၇.၁၀.၂၀၂၅Nitrogen
1393Shwe Li International Co.Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (Golden Tiger)50 Kg( K2O:60% )1988၂၇.၁၀.၂၀၂၅Potash
1394Shwe Li International Co.Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (Shwe Li)50 Kg( K2O:60% )1989၂၇.၁၀.၂၀၂၅Potash
1395Agro Green Strength Business
Group Co.,Ltd
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(ရွှေကောင်းသီးနှံ)(10-10-20)(50, 40, 25 Kg)(N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 20%)1990၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1396Agro Green Strength Business
Group Co.,Ltd
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(ရွှေကောင်းသီးနှံ)(15-15-15)(50, 40, 25 Kg)(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)1991၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1397Agro Green Strength Business
Group Co.,Ltd
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(ရွှေကောင်းသီးနှံ)(20-10-10)(50, 40, 25 Kg)(N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%)1992၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1398Myanma Sanpya Crop Nutrition Co.,Ltd.Blended Compound Fertilizer
(SANPYA Htwet Toe 15+7+8)
(50, 40, 25 Kg)(N: 15%, P2O5: 7%, K2O: 8%)1993၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1399Myanma Sanpya Crop Nutrition Co.,Ltd.Compound Fertilizer (SANPYA Htwet Toe 15+7+8)(50, 40, 25 Kg)( N:15%, P2O5:7%, K2O:8%)1994၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1400Myanma Sanpya Crop Nutrition Co.,Ltd.Compound Fertilizer (SANPYA ® 19+9+19)(50, 40, 25 Kg)(N:19%, P2O5:9%, K2O:19%)1995၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1401Saine Mya Mya Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(ဆင်ဖြူ)(50, 40 Kg)(N : 25%, P2O5 : 7%, K2O : 7%)1996၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1402Zay Yar Kaung Kaung Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(ZYKK)(50, 40, 25 Kg)(N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5%)1997၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1403Uni Crop Co., Ltd.အာဟာရစုံကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ(တက်တိုး)
(15:7:8+TE)
(50, 40, 25 Kg)(N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% + TE)1998၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1404Win Shwe Myint Moh Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(သီးနှံမြင့်မိုရ်)(15-5-7)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 7%)1999၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1405Win Shwe Myint Moh Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(သီးနှံမြင့်မိုရ်)(20-10-5)50 Kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 5%)2000၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1406Shwe Li International Co.Ltd.NPK Compound Fertilizer (Golden Tiger)50 Kg( N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, S:7% )2001၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1407မိုးမခမြေဩဇာလုပ်ငန်းကွန်ပေါင်းမြေဩဇာ(မိုးမခ)(15-5-5)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5%)2002၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1408Kyaw Tha Ya Fu Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(ရွှေသီးငွေသီး)50 Kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18% )2003၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1409Kyaw Tha Ya Fu Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(ရွှေသီးငွေသီး)50 Kg(N : 9%, P2O5 : 25%, K2O : 25%)2004၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1410Kyaw Tha Ya Fu Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(ရွှေသီးငွေသီး)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )2005၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1411Great Unity Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(စိမ်းစို)50 Kg(N:6%, P2O5:8%, K2O:6% , Organic Matter: 25%, CN:2.41 )2006၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1412Star Dragonမြေဩဇာလုပ်ငန်းCompound Fertilizer(Star Dragon)(15-10-10)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 10%, K2O : 10%)2007၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1413Star Dragonမြေဩဇာလုပ်ငန်းCompound Fertilizer(Star Dragon)(15-15-15)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)2008၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1414ကံသစ္စာမြေဩဇာလုပ်ငန်းကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(ကံသစ္စာ)(50, 40, 25 Kg)(N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5%)2009၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1415Romantic Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(ရိုမတ်တစ်)50 Kg(N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 10%)2010၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1416ပြည်သာဟိန်းသဘာဝမြေဩဇာ
လုပ်ငန်း
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(ရှေ့သို့)(50, 25, 10 Kg)(N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5%)2011၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1417Great Unity Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(စိမ်းစို)50 Kg(N : 20%, P2O5 : 3%, K2O : 7% + TE, OM:20%, CN:0.58)2012၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1418ရွှေညွန့်မြေဩဇာလုပ်ငန်းအော်ဂဲနစ်မြေဩဇာ(ရွှေညွန့်)(50, 25 Kg)(N : 3%, P2O5 : 2.5%, K2O : 2.8%, OM : 25%, C:N-17)2013၂၇.၁၀.၂၀၂၅Organic
1419မိုးကောင်းကင်သဘာဝမြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ(မိုးကောင်းကင်)(50, 25 Kg)(N : 1.12%, P2O5 : 0.8%, K2O : 0.72%, OM : 34.46%, C:N-17.84)2014၂၇.၁၀.၂၀၂၅Organic
1420မဟာသဘာဝမြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ(မဟာ)50 Kg(N : 2.5%, P2O5 : 2%, K2O : 2.5%, OM : 27%, C:N-18)2015၂၇.၁၀.၂၀၂၅Organic
1421ကောင်းပြည့်စုံမြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ(ကောင်းပြည့်စုံ)(50, 25 Kg)(N : 3%, P2O5 : 2.5%, K2O : 2.8%, OM : 25%, C:N-10)2016၂၇.၁၀.၂၀၂၅Organic
1422Gold 7 မြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ(Gold 7)50 Kg( N : 2%, P2O5 : 2.5%, K2O : 2%, OM : 25%, C:N-8)2017၂၇.၁၀.၂၀၂၅Organic
1423ခေတ်ဆန်းမြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ(ခေတ်ဆန်း)50 Kg(N : 2%, P2O5 : 2%, K2O : 1%, OM : 22%,C:N-8.5)2018၂၇.၁၀.၂၀၂၅Organic
1424နွားနှစ်ကောင်သဘာဝမြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ(နွားနှစ်ကောင်)50 Kg(N : 2.5%, P2O5 : 2%, K2O : 2.5%,OM : 22%, C:N-10)2019၂၇.၁၀.၂၀၂၅Organic
1425နွားနီသဘာဝမြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ(နွားနီ)50 Kg(N : 2.5%, P2O5 : 1.5%, K2O : 2%,OM : 25%, C:N-9)2020၂၇.၁၀.၂၀၂၅Organic
1426စိန်​ရွှေပွား​မြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝ​မြေဩဇာ(စိန်​ရွှေပွား)(50, 40, 25 Kg)(N : 3%, P2O5 : 2.5%, K2O : 2%,OM : 25%, C:N-7)2021၂၇.၁၀.၂၀၂၅Organic
1427စိန်​ရွှေပွား​မြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ(ဦးကြီး​ပျော်)(50, 40, 25 Kg)(N : 1.1%, P2O5 : 2.2%, K2O : 1.4%,OM : 21.5%, C:N-16)2022၂၇.၁၀.၂၀၂၅Organic
1428ကံသစ္စာမြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ(လေးသည်တော်)(50, 40, 25 Kg)( N : 5.5%, P2O5 : 3.8%, K2O : 2.1%,OM : 38%, C:N-4)2023၂၇.၁၀.၂၀၂၅Organic
1429Sun Moonတံဆိပ် သဘာဝ မြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ(Sun Moon)50 Kg(N : 1.5%, P2O5 : 2.5%, K2O : 1.5%, OM : 22%, C:N-12)2024၂၇.၁၀.၂၀၂၅Organic
1430ခြင်္သေ့ကမ္ဘာသဘာဝမြေဩဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေဩဇာ(ခြင်္သေ့ကမ္ဘာ)(50, 40, 25 Kg)(N : 3%, P2O5 : 2.5%, K2O : 3%, OM : 24%, C:N-6)2025၂၇.၁၀.၂၀၂၅Organic
1431Romantic Co.,Ltd.သဘာဝမြေဩဇာ(ရိုမတ်တစ်)50 Kg(N : 1.8%, P2O5 : 2%, K2O : 2%, OM : 22%, C:N-14)2026၂၇.၁၀.၂၀၂၅Organic
1432ပြည်သာဟိန်းသဘာဝမြေဩဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေဩဇာ(ကံပွင့်)(50, 25, 10 Kg)(N : 1.5%, P2O5 : 2%, K2O : 2.8%,OM : 22%, C:N-9 )2027၂၇.၁၀.၂၀၂၅Organic
1433ပြည်သာဟိန်းသဘာဝမြေဩဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေဩဇာ(ပြည်သာဟိန်း)(50, 25, 10 Kg)(N : 4%, P2O5 : 3%, K2O : 2.2%, OM : 30%, C:N-6)2028၂၇.၁၀.၂၀၂၅Organic
1434ရွှေကံ့ကော်မြေဩဇာလုပ်ငန်းOrganic fertilizer(King Frog)25 Kg(N: 2.06%, P2O5: 3.7%, K2O :0.72%,Organic Matter : 33.69%,
C:N - 9.48)
2029၂၇.၁၀.၂၀၂၅Organic
1435Win Shwe Myint Moh Co.,Ltd.ဂျစ်ပ်ဆမ်မြေဩဇာအလုံး(သီးနှံမြင့်မိုရ်)50 Kg( Ca : 24%, S : 17% )2030၂၇.၁၀.၂၀၂၅Gypsum
1436Shwe Li International Co.Ltd.ဒိုလိုမိုက်မြေပြင်အထွက်တိုး မြေဩဇာအမှုန့်25 Kg(Ca : 22.42%, Mg :13.14%, S :3.48%)2031၂၇.၁၀.၂၀၂၅Gypsum
1437Kyaw Tha Ya Fu Co.,Ltd.ဂျစ်ပဆမ်မြေဩဇာအခဲ(ရွှေသီးငွေသီး)50 Kg( Ca : 24%, S : 17% )2032၂၇.၁၀.၂၀၂၅Gypsum
1438ထာဝရမြေဩဇာလုပ်ငန်းမြေပြင်အထွက်တိုး မြေဩဇာအမှုန့် (Dolomite)(ထာဝရ)( 50, 25 Kg )(Ca : 21%, Mg : 11%)2033၂၇.၁၀.၂၀၂၅Gypsum
1439Golden Duck(T T) Co.,Ltd.ဂျစ်ပ်ဆမ်မြေဩဇာအလုံး(ရွှေဘဲ)50 Kg( Ca : 24%, S : 17% )2034၂၇.၁၀.၂၀၂၅Gypsum
1440စူပါစောယွန်းမြေဩဇာလုပ်ငန်းဂျစ်ပ်ဆမ်မြေဩဇာ(စူပါစောယွန်း)25 Kg(Ca : 24%, S : 17%)2035၂၇.၁၀.၂၀၂၅Gypsum
1441ABK မြေဩဇာလုပ်ငန်းဂျစ်ပ်ဆမ်မြေဩဇာ(ABK)25 Kg( Ca : 23%, S : 10% )2036၂၇.၁၀.၂၀၂၅Gypsum
1442Yellow Elephant Co.,Ltdရွက်ဖျန်းမြေဩဇာမှုန့်(ဆင်ဝါ)1000 gm(N:0.25%, P2O5:50%, K2O:30%)2037၂၇.၁၀.၂၀၂၅Foliar
1443Glorious Morning Star Company Limitedရွက်ဖြန်းမြေဩဇာရည် (Morning Star)500 cc(N:6 %, P2O5 : 5 %, K2O : 0.5 %)2038၂၇.၁၀.၂၀၂၅Foliar
1444K K မြေဩဇာလုပ်ငန်းကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( Country Life )50 Kg(N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 10 %)2039၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1445K K မြေဩဇာလုပ်ငန်းအော်ဂဲနစ်မြေဩဇာ ( K K )50 Kg(N : 3 %, P2O5 : 0.6 %, K2O : 1.44 %, OM : 25 %)2040၂၇.၁၀.၂၀၂၅Organic
1446K K မြေဩဇာလုပ်ငန်းအော်ဂဲနစ်မြေဩဇာ ( ဝေလငါး )50 Kg(N : 3 %, P2O5 : 0.7 %, K2O : 1.44 %, OM : 22%)2041၂၇.၁၀.၂၀၂၅Organic
1447ပြည့်ဖြိုးသာ သဘာဝမြေဩဇာ လုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ ( ပြည့်ဖြိုးသာ / PPT )50 Kg(N : 1.4 %, P2O5 : 2.1 %, K2O : 1.2 %, OM : 23.74 %,C:N – 9.83)2042၂၇.၁၀.၂၀၂၅Organic
1448Kaung Sane Len Co.,Ltd.နိုက်ထရိုဂျင်ဓါတ်မြေဩဇာ(ဂျန်ဇူး/JANZU)50 Kg(N : 33%, S : 10%)2043၂၇.၁၀.၂၀၂၅Nitrogen
1449Kaung Sane Len Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(ဂျန်ဇူး/JANZU)50 Kg(N : 30%, P2O5 : 5%, K2O : 5%)2044၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1450Kaung Sane Len Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(ဂျန်ဇူး/JANZU)50 Kg(N : 25%, P2O5 : 7%, K2O : 7%)2045၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1451Kaung Sane Len Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(ဂျန်ဇူး/JANZU)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 7%)2046၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1452Kaung Sane Len Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(ဂျန်ဇူး/JANZU)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 3%, K2O : 7%)2047၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1453Evogro Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံး ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ
(Evo High Class)
(50, 40, 30,
25 Kg)
(N: 15%, P2O5: 15%, K2O: 15%)2048၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1454Wi Sar Ra International
Co., Ltd.
Compound Fertilizer (ရတနာတိုး)(50, 40, 25,
20, 5 Kg)
(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)2049၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1455Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
ကောမက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Prill-46)(50, 40, 25,
5 Kg)
( N: 46%)2050၂၇.၁၀.၂၀၂၅Urea
1456Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Nitrogen Fertilizer (Comet N-Super)(50, 40, 30,
25, 10 Kg)
(N: 30%)2051၂၇.၁၀.၂၀၂၅Nitrogen
1457Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Nitrogen Fertilizer (ကောမက် ဆေးပုလဲ)(50, 40, 30,
25, 10 Kg)
(N: 30%)2052၂၇.၁၀.၂၀၂၅Nitrogen
1458Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Nitrogen Fertilizer (Comet N-Super)(50, 40, 30,
25, 10 Kg)
(N : 30%, S : 12%)2053၂၇.၁၀.၂၀၂၅Nitrogen
1459Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Nitrogen Fertilizer (ကောမက် ဆေးပုလဲ)(50, 40, 30,
25, 10 Kg)
(N : 30%, S : 12%)2054၂၇.၁၀.၂၀၂၅Nitrogen
1460Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
ကောမက် GTSP Fertilizer(50, 40, 25,
5 Kg)
( P2O5 : 46% )2055၂၇.၁၀.၂၀၂၅Phosphate
1461MyintMo HinThar Co., Ltd.ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (ဆင်ပျံ)50 Kg( N ≥ 46% )2056၂၇.၁၀.၂၀၂၅Urea
1462ဓနရာဇာ သဘာဝမြေဩဇာ လုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ (ဓနရာဇာ)50 Kg(N: 1.80%, P2O5: 1.951%, K2O: 0.34%, Ca: 9%, Mg: 2%,
S: 3%, OM: 22%, C:N-8.5)
2057၂၇.၁၀.၂၀၂၅Organic
1463Shu San Industry Co.,Ltd.Granular Triple Super Phosphate Fertilizer
( GTSP ) (စုစံ )
50 Kg(P2O5 : 46%)2058၂၇.၁၀.၂၀၂၅Phosphate
1464Magike Myanmar Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(18-18-18)(မကိုဋ်)50 Kg( N:18%, P2O5:18%, K2O:18% )2059၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1465Magike Myanmar Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(15-15-15)(မကိုဋ်)50 Kg( N:15%, P2O5:15%, K2O:15% )2060၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1466Magike Myanmar Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(16-16-16)(မကိုဋ်)50 Kg(N:16%, P2O5:16%, K2O:16%)2061၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1467Shwe Kay Thi Co.,Ltd.Complex Fertilizer (ရွှေပင်သန်)50 Kg( N:15%, P2O5:15%, K2O:15% )2062၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1468Royal Agro Myanmar Co., Ltd. ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (15-15-15) (RAM)50 Kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%)2063၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1469Royal Agro Myanmar Co., Ltd. ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (15-15-25) (RAM)50 Kg( N:15%, P2O5:15%, K2O:25%)2064၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1470Royal Agro Myanmar Co., Ltd. ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(20-10-10) (RAM)50 Kg(N:20%, P2O5:10%, K2O:10%)2065၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1471Royal Agro Myanmar Co., Ltd. နိုက်ထရိုဂျင်ဓါတ်မြေဩဇာ(40-0-0+10S) (RAM)50 Kg( N:40%, S:10% )2066၂၇.၁၀.၂၀၂၅Nitrogen
1472Linn Thit Animal Feed and
Medicine Co., Ltd.
အော်ဂဲနစ်မြေဩဇာ (TATCHAUNG)(50, 40, 25 Kg)(N: 5.28%, P2O5:2.6%, K2O:0.16%, OM:71.40%, C:N:7.84)2067၂၇.၁၀.၂၀၂၅Organic
1473Hlyan Lone Co.,Ltd.ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ(1.18-3.35)(ရွှေဒင်္ဂါး)50 Kg( N:46% )2068၂၇.၁၀.၂၀၂၅Urea
1474Hlyan Lone Co.,Ltd.ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ(0.85-2.8 mm)(ရွှေဒင်္ဂါး)50 Kg( N:46% )2069၂၇.၁၀.၂၀၂၅Urea
1475Pyi Taw Soe Enterprise Ltdကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( မင်းကြီး )50 Kg(N : 8 %, P2O5 : 4 %, K2O : 12 %, Ca : 4 %, S : 8 %)2070၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1476Pyi Taw Soe Enterprise Ltdကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( မင်းကြီး )50 Kg( N : 10 %, P2O5 : 6 %, K2O : 22 %, S : 12 %)2071၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1477Pyi Taw Soe Enterprise Ltdကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( မင်းကြီး )50 Kg(N : 10 %, P2O5 : 6 %, K2O : 24 %, S : 12 %)2072၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1478Pyi Taw Soe Enterprise Ltdကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( မင်းကြီး )50 Kg(N : 12 %, P2O5 : 4 %, K2O : 20 %, S : 12 %)2073၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1479Pyi Taw Soe Enterprise Ltdမြေပြုပြင်မြေဩဇာ (မင်းကြီး)50 Kg( Ca : 20.04%, Mg:2.43%, S:5.98%, Mn:0.03%, Cu:0.01%, Fe:0.72%, Zn:0.69%, B:0.49%, Si:27.50% )2074၂၇.၁၀.၂၀၂၅Gypsum
1480Aventine Limited.GTSP Fertilizer (Armo)(50, 40, 25,
15, 10 Kg)
( P2O5 ≥ 45% )2075၂၇.၁၀.၂၀၂၅Phosphate
1481Aventine Limited.Muriate of Potash Fertilizer (Armo Potash)(50, 40, 25,
15, 10 Kg)
( K2O: 61% min )2076၂၇.၁၀.၂၀၂၅Potash
1482Aventine Limited.Multi+ Blended Compound Fertilizer (Armo)
(15-15-15) (Red)
(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 15 %, P2O5: 15 %, K2O: 15 %)2077၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1483Aventine Limited.Multi+ Blended Compound Fertilizer (Armo)
(15-15-15)(Pink)
(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
( N: 15 %, P2O5: 15 %, K2O: 15 % )2078၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1484Shwe Wah Yaung Agriculture Production Co.,LtdUrea Fertilizer (HIRO)50 Kg(N : 46%)2079၂၇.၁၀.၂၀၂၅Urea
1485ရွှေပင်ငွေသီးသဘာ၀မြေဩဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာ၀မြေဩဇာ(ရွှေပင်ငွေသီး)50 Kg(N : 2%, P2O5 :0.4%, K2O :1% , OM : 25.3%,C:N-12.65)2080၂၇.၁၀.၂၀၂၅Organic
1486ဟိန်းကမ္ဘာသဘာ၀မြေဩဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာ၀မြေဩဇာ(ဟိန်းကမ္ဘာ)50 Kg(N:2%, P2O5:0.4%, K2O:1%, OM:25.3%, CN:12.65)2081၂၇.၁၀.၂၀၂၅Organic
1487ကျွဲရိုင်း သဘာဝမြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာ၀မြေဩဇာ(ကျွဲရိုင်း)50 Kg(N:2%, P2O5:0.4%, K2O:1%, OM:25.3%,CN:12.65)2082၂၇.၁၀.၂၀၂၅Organic
1488G.G.G သဘာဝမြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာ၀မြေဩဇာ(GGG)
(N:2%, P2O5:0.4%, K2O:1%, OM:25.3%, C:N-12.65)
50 Kg(N:2%, P2O5:0.4%, K2O:1%, OM:25.3%, C:N-12.65)2083၂၇.၁၀.၂၀၂၅Organic
1489U Aung Chin (မြေဆီ)မြေဩဇာ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသီးနှံစုံသုံး ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (M3)50 Kg(N:7.73%, P2O5: 5.0%, K2O:4.08%, Ca:12.02%, Mg:2.43%, S:15.8%, OM:8.8%)2084၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1490Golden Paper Co.,Ltd.ဂျစ်(ပ်)ဆမ်ကျောက်မှုန့်မြေဩဇာ(Golden Land)50 Kg(Ca:20%, S:9.6%, Mg:3.2%, Gypsum : 62%)2085၂၇.၁၀.၂၀၂၅Gypsum
1491Ngwe Kyar Pyan Co.,Ltd.သဘာဝမြေဩဇာ( Kyar Pyan)50 Kg(N: 1.37%, P2O5 : 2.41%, K2O: 0.68%, OM: 26.54%, C:N-11.23)2086၂၇.၁၀.၂၀၂၅Organic
1492Zwe Khit Group Co.,Ltd.သဘာဝမြေဩဇာ( Shwe Chan )50 Kg(N : 1.16%, P2O5 : 2.03%, K2O : 0.67%, OM : 20.46%,
C:N-10.23)
2087၂၇.၁၀.၂၀၂၅Organic
1493Mong Sit Group Trading
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( မိုင်းစိတ်)50 Kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%)2088၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1494Mong Sit Group Trading
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( မိုင်းစိတ်)50 Kg( N:10%, P2O5:10%, K2O:5% )2089၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
1495မြို့နယ်သမဝါယမအသင်းစု
လီမိတက်
သဘာဝမြေဩဇာ(စွမ်းထက်)( 50, 25 Kg )(N:3.5%, P2O5;1.25%, K2O:0.96%, Ca:12.83%, S:9.924%, OM:27.220%, Organic Carbon:15.788%)2090၂၇.၁၀.၂၀၂၅Organic
1496Agro Asia Star Group Co., Ltd.သီးပွင့်ဥကြီးထွားရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (OK99) 500 gm, 1 Kg(P2O5:52%, K2O:34%)2091၂၇.၁၀.၂၀၂၅Foliar
1497Agro Asia Star Group Co., Ltd.ဘိုကာပါဝါရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (21-21-21)(BK ) 500gm, 1Kg(N:21%, P2O5:21%, K2O:21%)2092၂၇.၁၀.၂၀၂၅Foliar
1498Mcgloria Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည် (ရွှေသီးရွှေလုံး)(500, 1000 cc)(N:1.75%, P2O5:14.05%, K2O:4.56%, Mg:1.14%, S:3.64%,
Organic Matter : 1.35%)
2093၂၇.၁၀.၂၀၂၅Foliar
1499Golden Royal Elephant
သဘာဝမြေဩဇာလုပ်ငန်း
Organic Fertilizer (Golden Royal Elephant )50 Kg(N: 1.43%, P2O5:0.1%, K2O:0.27%, OM : 29.44%, C:N-11.94,
Moisture :17.56%)
2094၂၇.၁၀.၂၀၂၅Organic
1500Golden Royal Elephant
သဘာဝမြေဩဇာလုပ်ငန်း
Organic Fertilizer(Super Royal Elephant)50 Kg(N:1%, P2O5:0.5%, K2O:2%, OM:25%, C:N-15)2095၂၇.၁၀.၂၀၂၅Organic
1501Nay La Soe Cooperative Society Ltd.သဘာဝမြေဩဇာ(နေလစိုး)25 Kg(N : 1.12%, P2O5 : 2.6%, K2O : 0.96%, OM: 37.71%, CN: 19.52)2096၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1502Great Unity Co.,Ltd.ဒိုင်အမိုနီယမ် ဖော့စဖိတ် ဓာတ်မြေဩဇာ(စိမ်းစို)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 44%)2097၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1503Great Unity Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(စိမ်းစို)50 Kg(N : 7%, P2O5 : 16%, K2O : 7%,Organic Matter :20%+TE)2098၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1504Great Unity Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(စိမ်းစို)50 Kg(N : 25%, K2O : 5% ,Orgnic Matter-20% +TE)2099၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1505Great Unity Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(စိမ်းစို)50 Kg(N : 15%, K2O : 5%,Organic Matter : 30%)2100၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1506Great Unity Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (Runfei)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)2101၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1507Great Unity Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (Runfei)50 Kg(N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16%)2102၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1508Great Unity Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (Runfei)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% +7S% +TE)2103၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1509Great Unity Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (Runfei)50 Kg(N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% +9S% +TE)2104၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1510Great Unity Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(Runfei)50 Kg(N : 12%, P2O5 : 6%, K2O : 32% +9S% +TE)2105၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1511Great Unity Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (Runfei)50 Kg(N : 13%, P2O5 : 6%, K2O : 26%, S : 9% +TE)2106၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1512Marlarmyaing Public Co., Ltd.ယူရီးယားဓါတ်မြေဩဇာ (မြင်း) (46-0-0)(25, 50 Kg)(N : 46%)2107၂၂.၃.၂၀၂၆Urea
1513Marlarmyaing Public Co., Ltd.ယူရီးယားဓါတ်မြေဩဇာ (သံကွင်း) (46-0-0)(25, 50 Kg)(N : 46%)2108၂၂.၃.၂၀၂၆Urea
1514Marlarmyaing Public Co., Ltd.မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်းနှင့် ပဲမျိုးစုံအထူး ရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေဩဇာအရည် ရှယ်ပဲ(၁) (1, 5 Liter),
500 cc
(N : 25%)2109၂၂.၃.၂၀၂၆Foliar
1515Marlarmyaing Public Co., Ltd.မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်းနှင့် ပဲမျိုးစုံအထူး ရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေဩဇာအရည် ရှယ်ပဲ(၂) (1, 5 Liter),
500 cc
(P2O5 :10%, K2O :15% +TE )2110၂၂.၃.၂၀၂၆Foliar
1516ငုံးသုံးကောင်သဘာဝမြေဩဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေဩဇာ(ငုံးသုံးကောင်)(25, 50 Kg)(N : 1.85%, P2O5 : 1.7%, K2O : 1.2%, OM : 22.95%, C : N-7.19)2111၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1517တံခွန်သဘာဝမြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ(တံခွန်)50 Kg(N : 1.19%, P2O5 : 3.2%, K2O : 3.96%, OM : 28.19%,
C : N-13.73)
2112၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1518Pyi Thu Dana Co.,Ltd.သဘာဝကျောက်မှုန့်မြေဩဇာ(ပွင့်သစ်တိုး)(ဂျစ်ပ်ဆမ်)25 Kg( Ca : 24%, S : 18%, Gypsum : 96%)2113၂၂.၃.၂၀၂၆Gypsum
1519စန်းလာဘ်ပွင့်ကျောက်မှုန့်သဘာဝမြေဩဇာလုပ်ငန်းဂျစ်(ပ်)ဆမ်မြေဩဇာ(စန်းလာဘ်ပွင့်)25 Kg(Ca: 21.24%, Mg:2.43%, S:7%)2114၂၂.၃.၂၀၂၆Gypsum
1520Aung Chan Mo Co.,Ltd.သဘာဝမြေဩဇာ(KCK)(50, 10, 5, 2,
1 Kg)
(N : 2.90%, P2O5 : 0.4%, K2O : 1.2%, Ca : 2.80%, Mg : 0.38%,
S : 5.04%, OM : 44.84%, C:N-9)
2115၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1521ရွှေပြည်မိုးဓါတ်မြေဩဇာလုပ်ငန်းCompound Fertilizer (မြန်မာ့လက်ကီး)50 Kg(N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5%)2116၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1522ရွှေပြည်မိုးဓါတ်မြေဩဇာလုပ်ငန်းCompound Fertilizer (မြန်မာ့လက်ကီး)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)2117၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1523Wi Sara International Co., Ltd.ရိုက်(စ်)အပ် (Rise Up) အမိုင်နိုအက်စစ်ပါဝင်သော
ကြီးထွား၊ သီးပွင့် အာဟာရဆေးရည်
(500, 100,
50, 30, 10 cc)
(Amino Acid:40%, N:70000ppm,Mg:4000ppm, Zn:2000ppm,
Mn:4500ppm, Mo:100ppm, B:80ppm)
2118၂၂.၃.၂၀၂၆Foliar
1524Wi Sara International Co., Ltd.ဝိစာရကွန်ဘီ (Wi Sar Ra Combi) အရွက်ဖျန်းအားဆေး(10, 50, 100,
250, 500 g)
(Mg:29000ppm, Mn:40000ppm, B:150ppm, Mo:60ppm, Cu:30000ppm, Zn:18000ppm)2119၂၂.၃.၂၀၂၆Foliar
1525Wi Sara International Co., Ltd.ပဲမျိုးစုံအထွက်တိုးမြှင့်ရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေဩဇာ
( ပြည့်စုံ /Pyae Sone)
(100, 500 cc),
(1, 3,5 Liter)
(N: 5.5%w/v, P2O5: 3.5%w/v)2120၂၂.၃.၂၀၂၆Foliar
1526Wi Sara International Co., Ltd.ပဲမျိုးစုံအထွက်တိုးမြှင့်ရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေဩဇာ
(ကြွယ်ဝ/Kywe Wa)
(100, 500 cc),
(1, 3,5 Liter)
(N: 16%w/v, P2O5: 6.1%w/v, B: 250ppm, Mg: 1250ppm,
Mn: 1400ppm, Mo: 7000ppm, Zn: 4000ppm)
2121၂၂.၃.၂၀၂၆Foliar
1527Evogro Co., Ltd.အမိုင်နိုပါဝါ (Amino Power) ရွက်ဖျန်း မြေဩဇာ
(20, 100,
250, 500 cc),
1 Liter
(Amino Acid:40%, N:70000ppm,Mg:4000ppm,Zn:2000ppm,
Mn:4500ppm, Mo:100ppm, B:80ppm)
2122၂၂.၃.၂၀၂၆Foliar
1528Evogro Co., Ltd.ပဲမျိုးစုံအထွက်တိုးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည်
(ငွေလျှံ/Ngwe Hlyan)
(250, 500 cc),
(1 , 4 Liter)
(N: 5.5%w/v, P2O5: 3.5%w/v)2123၂၂.၃.၂၀၂၆Foliar
1529Evogro Co., Ltd.ပဲမျိုးစုံအထွက်တိုးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည်
(ရွှေပြည့်/ Shwe Pyae)
(250, 500 cc),
(1 , 4 Liter)
(N: 16%w/v, P2O5: 6.1%w/v, B: 250ppm, Mg: 1250ppm,
Mn: 1400ppm, Mo: 7000ppm, Zn: 4000ppm)
2124၂၂.၃.၂၀၂၆Foliar
1530Myanmar Kaung Thu Kha
Co., Ltd.
မိုက်ခရို (MICRO) အမိုင်နိုအက်စစ်ပါဝင်သော ကြီးထွား၊
သီးပွင့် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည်
(10, 100,
250, 500 cc),
1 Liter
(Amino Acid:40%, N:70000ppm,Mg:4000ppm,Zn:2000ppm,
Mn:4500ppm, Mo:100ppm, B:80ppm)
2125၂၂.၃.၂၀၂၆Foliar
1531Myanmar Kaung Thu Kha
Co., Ltd.
ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအမှုန့် (သုခဗိုက်တာ/Thu Kha Vita)100 g(Mg:29000ppm, Mn:40000ppm, B:150ppm, Mo:60ppm, Cu:30000ppm, Zn:18000ppm)2126၂၂.၃.၂၀၂၆Foliar
1532Myanmar Kaung Thu Kha
Co., Ltd.
ပဲမျိုးစုံအထွက်တိုးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည်
(ငွေလာ/Ngwe Lar)
500 cc,
(1, 5 Liter)
(N: 5.5%w/v, P2O5: 3.5%w/v)2127၂၂.၃.၂၀၂၆Foliar
1533Myanmar Kaung Thu Kha
Co., Ltd.
ပဲမျိုးစုံအထွက်တိုးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည်
(ရွှေလာ/Shwe Lar)
500 cc,
(1, 5 Liter)
(N: 16%w/v, P2O5: 6.1%w/v, B: 250ppm, Mg: 1250ppm,
Mn: 1400ppm, Mo: 7000ppm, Zn: 4000ppm)
2128၂၂.၃.၂၀၂၆Foliar
1534Myanma Awba Group Co., Ltd.တင်ပို(TEMPO) ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ(20, 100, 250, 500 cc),
1 Liter
(Amino Acid: 40%, N:70000ppm,Mg:4000ppm, Zn:2000ppm, Mn:4500ppm, Mo:100ppm, B:80ppm)2129၂၂.၃.၂၀၂၆Foliar
1535Myanma Awba Group Co., Ltd.ပဲမျိုးစုံအပင်တက်ရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေဩဇာအရည်
(ကောမက်ဘီတာ/Comet Beta)
500 cc, 1 Liter(N: 5.5%w/v, P2O5: 3.5%w/v)2130၂၂.၃.၂၀၂၆Foliar
1536Myanma Awba Group Co., Ltd.ပဲမျိုးစုံအပင်တက်ရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေဩဇာအရည်
(ကောမက်ဘီတာ/Comet Beta)
500 cc, 1 Liter(N: 16%w/v, P2O5: 6.1%w/v, B: 250ppm, Mg: 1250ppm,
Mn: 1400ppm, Mo: 7000ppm, Zn: 4000ppm)
2131၂၂.၃.၂၀၂၆Foliar
1537Uni Crop Co., Ltd.အမိုနီယမ်ဆာလဖိတ်ဓါတ်မြေဩဇာ
(တက်တိုးဓာတ်ဆား)
( 25, 40, 50 Kg)(N:21%, S:24%)2132၂၂.၃.၂၀၂၆Nitrogen
1538Aventine Limited.Nitrogen Fertilizer (Armo Nitro+)(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 33 %, S: 8 %, MgO: 2.5 %)2133၂၂.၃.၂၀၂၆Nitrogen
1539Aventine Limited.Blended Fertilizer (Armo Multi+)
(20-10-20 + 3 S + 0.5 MgO)
(10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 20 %, P2O5: 10 %, K2O: 20 %, S: 3 %, MgO: 0.5 %)2134၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1540Aventine Limited.Blended Fertilizer (Armo Multi+) (10-10-10) (10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 10 %, P2O5: 10 %, K2O: 10 %)2135၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1541Aventine Limited.Blended Fertilizer (Armo Multi+) (18-10-5 ) (10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 18 %, P2O5: 10 %, K2O: 5 %)2136၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1542Aventine Limited.Blended Fertilizer (Armo Multi+) (20-10-5 ) (10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 20 %, P2O5: 10 %, K2O: 5 %)2137၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1543Aventine Limited.Blended Fertilizer (Armo Multi+) (13-5-7 ) (10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N : 13 %, P2O5 : 5 %, K2O : 7 %)2138၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1544Aventine Limited.Blended Fertilizer (Armo Multi+) (15-5-5) (10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 15 %, P2O5: 5 %, K2O: 5 %)2139၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1545Aventine Limited.Blended Fertilizer (Armo Multi+) (20-10-20) (10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 20 %, P2O5: 10 %, K2O: 20 %)2140၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1546Aventine Limited.Blended Fertilizer (Armo Multi+) ( 20-12-12) (10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 20 %, P2O5: 12 %, K2O: 12 %)2141၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1547Aventine Limited.Blended Fertilizer (Armo Multi+) (25-7-7) (10, 15, 25, 40,
50 Kg)
(N: 25 %, P2O5: 7 %, K2O: 7 %)2142၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1548Hlyan Lone Co.,Ltd.ယူရီးယားဓါတ်မြေဩဇာ (Smm)50 Kg(N : 46%)2143၂၂.၃.၂၀၂၆Urea
1549Hlyan Lone Co.,Ltd.Granular Rock Phosphate Fertilizer (GRP) (Smm)50 Kg(P2O5 ≥ 20.0%)2144၂၂.၃.၂၀၂၆Phosphate
1550Hlyan Lone Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Smm)50 Kg(N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5%)2145၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1551Hlyan Lone Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Smm)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 9%, K2O : 8%, S:6%)2146၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1552Hlyan Lone Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Smm)50 Kg(N : 12%, P2O5 : 13%)2147၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1553Hlyan Lone Co.,Ltd.Compound Fertilizer (ရွှေဒင်္ဂါး)50 Kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, S:5%)2148၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1554Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.သီးနှံအထွက်တိုး ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (10:10:5+5S) (ရွှေနတ်မင်း)50 Kg(N:10%, P2O5:10%, K2O:5%, S:5%, MgO:0.2%, Ca:800ppm,
B:400ppm, Zn:400ppm)
2149၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1555Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.သီးနှံအထွက်တိုး ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (12:12:6+6S) (ရွှေနတ်မင်း)50 Kg(N:12%, P2O5:12%, K2O:6%, S:6%, MgO:0.2%, Ca:800ppm,
B:400ppm, Zn:400ppm)
2150၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1556Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.သီးနှံအထွက်တိုး ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (15:7:8+8S) (ရွှေနတ်မင်း)50 Kg(N:15%, P2O5:7%, K2O:8%, S:8%, MgO:0.2%, Ca:800ppm,
B:400ppm, Zn:400ppm)
2151၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1557Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.သီးနှံအထွက်တိုး ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(15:10:5+5S) (ရွှေနတ်မင်း)50 Kg(N:15%, P2O5:10%, K2O:5%, S:5%, MgO:0.2%, Ca:800ppm,
B:400ppm, Zn:400ppm)
2152၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1558Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.သီးနှံအထွက်တိုးကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(20:10:5+5S)
(ရွှေနတ်မင်း)
50 Kg(N:20%, P2O5:10%, K2O:5%, S:5%, MgO:0.2%, Ca:800ppm,
B:400ppm, Zn:400ppm)
2153၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1559Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (15:5:7+7S) (ဩရသ)50 Kg(N:15%, P2O5:5%, K2O:7%, S:7%, MgO:0.15%, Ca:500ppm, B:400ppm, Zn:400ppm )2154၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1560Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.ဂျစ်ပဆစ်မြေဩဇာအမှုန့် (ဩရသ)25 Kg(Ca : 24%, S : 17%)2155၂၂.၃.၂၀၂၆Gypsum
1561Good Brothers (Chemical)
Co., Ltd.
Urea Fertilizer (0.85-2.8 mm) (GBS)25 Kg(N:46 %)2156၂၂.၃.၂၀၂၆Urea
1562Good Brothers (Chemical)
Co., Ltd.
Urea Fertilizer (1.18-3.35 mm) (GBS)25 Kg(N:46 %)2157၂၂.၃.၂၀၂၆Urea
1563Good Brothers (Chemical)
Co., Ltd.
Urea Fertilizer (2.00-4.75 mm) (GBS)25 Kg(N:46 %)2158၂၂.၃.၂၀၂၆Urea
1564Good Brothers (Chemical)
Co., Ltd.
Muriate of Potash Fertilizer (MOP) (GBS)25 Kg(K2O ≥ 60%)2159၂၂.၃.၂၀၂၆Potash
1565Good Brothers (Chemical)
Co., Ltd.
NPK Compound Fertilizer (15:15:15+7S)
(Three Circles)
25 Kg(N: 15 %, P2O5: 15 %, K2O: 15%, S: 7%)2160၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1566Good Brothers (Chemical)
Co., Ltd.
Diammonium Phosphate Fertilizer (DAP 64%)
(Three Circles)
25 Kg(N: 18 %, P2O5: 46 %, MgO: 1.5%, S: 1%, Fe: 5000 ppm approx, Mn: 1000 ppm approx)2161၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1567SHIZENမြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ(SHIZEN)(50, 25 Kg)(N : 1.2%, P2O5 : 2.4%, K2O : 2.04%, OM : 30%, C : N-15)2162၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1568မိုးမခမြေဩဇာလုပ်ငန်းကွန်ပေါင်းမြေဩဇာ(မိုးမခ)(15-10-10)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 10%, K2O : 10%)2163၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1569Ruby Princess Construction Co.,Ltdသဘာဝမြေဩဇာ(ပတ္တမြားမင်းသမီး)50 Kg(N : 1.2%, P2O5 : 1.5%, K2O : 1.3%, OM : 25%, C : N-14)2164၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1570Thiri Taung Co.,Ltd.သဘာဝမြေဩဇာ(ရွှေထိပ်တန်း)(50, 25 Kg)(N : 2.8%, P2O5 : 2.5%, K2O : 2%, OM : 25%, C : N-8)2165၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1571Ngwe Kyar Pyan Co.,Ltd.သဘာဝမြေဩဇာ(ငွေကျားပျံ)(50, 25 Kg)(N : 1.3%, P2O5 : 2.4%, K2O : 0.68%, OM : 22%, C : N-11)2166၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1572Zay Yar Kaung Kaung Co.,Ltd.သဘာဝမြေဩဇာ(ZYKK)(50, 40, 25 Kg)(N : 1.3%, P2O5 : 1.9%, K2O : 2.1%,OM : 26%, C : N-12)2167၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1573Zay Yar Kaung Kaung Co.,Ltd.မြေပြင်အထွက်တိုးမြေဩဇာအမှုန့်(Dolomite)(ZYKK)(50, 40, 25 Kg)( Ca : 21%, Mg : 11% )2168၂၂.၃.၂၀၂၆Gypsum
1574Shwe Pyae Phyoe Co.,Ltd.သဘာဝမြေဩဇာ(ရွှေဖြိုး)(50, 25 Kg)(N : 3%, P2O5 : 2.5%, K2O : 2%,OM : 25%, C : N-10)2169၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1575ကျားကမ္ဘာမြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ(ကျားကမ္ဘာ)(50, 25 Kg)(N : 2.2%, P2O5 : 1.5%, K2O : 1.8%,OM : 22%,C : N-9)2170၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1576စိန်ဒင်္ဂါး သဘာဝမြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာ၀မြေဩဇာ(စိန်ဒင်္ဂါး)50 Kg(N:1.12%, P2O5:0.21%, K2O:0.85%, Ca:3.2%, Mg:1.2%,
S:0.35%, OM:20.5%, CN:7.43)
2171၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1577ရွှေဝါဝင်းသဘာဝမြေဩဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာ၀မြေဩဇာ(ရွှေဝါဝင်း)50 Kg(N:1.19%, P2O5:0.21%, K2O:0.85%, Ca:3.21%, Mg:1.2%,
S:0.35%, OM:20.5%, CN:7.43)
2172၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1578ဝင်းစူပါသဘာဝမြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာ၀မြေဩဇာ(ဝင်းစူပါ)50 Kg(N:1.19%, P2O5:0.21%, K2O:0.85%, Ca:3.5%, Mg:1.2%,
S:0.35%, OM:20.5%,CN:7.43)
2173၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1579S-1 သဘာဝမြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာ၀မြေဩဇာ(S-1)50 Kg(N:1.19%, P2O5:0.21%, K2O:0.85%, Ca:3.21%, Mg:1.2%,
S:0.35%, OM:20.5%, CN:7.43)
2174၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1580အားမာန်ကျော် သဘာဝ မြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာ၀မြေဩဇာ(အားမာန်ကျော်)50 Kg(N:1.12%, P2O5:0.21%, K2O:0.85%, Ca:3.5%, Mg:1.2%,
S:0.35%, OM:20.5%, CN:7.43)
2175၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1581စမ်းဝတီ ကုမ္ပဏီလီမိတက်သဘာဝမြေဩဇာ(စမ်းဝတီ)50 Kg(N:0.85%, P2O5:1.6%, K2O:0.21%, Fe : 4955 ppm, Cu : 12 ppm,
Zn : 85 ppm, Mn : 188 ppm, OM: 22.01%, CN: 15.01)
2176၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1582Thiri Taung Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(15-15-15)(ရွှေထိပ်တန်း)(50, 25 Kg)(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)2177၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1583Myanma Sanpya Crop Nutrition Co.,Ltd.Complex Fertilizer (Nitrophoska ® 22+5+5)(25, 40, 50 Kg)(N:22%, P2O5:5%, K2O:5%)2178၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1584ရွှေမြေသစ်မြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ(ရွှေမြေသစ်)(50, 25 Kg)(N : 1.3%, P2O5 : 1.9%, K2O : 2.1%, OM : 22%, C : N-13)2179၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1585ရှမ်းတောင်တန်းမြေဩဇာ
လုပ်ငန်း
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(ရှမ်းတောင်တန်း)(25, 50 Kg)(N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5%)2180၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1586ရှမ်းတောင်တန်းမြေဩဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေဩဇာ(NEW LIGHT)(25, 50 Kg)(N : 1.5%, P2O5 : 1.3%, K2O : 0.8%, OM : 20%,C : N-18)2181၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1587ရှမ်းတောင်တန်းမြေဩဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေဩဇာ(THREE ARROWS)(25, 50 Kg)(N : 1%, P2O5 : 1.7%, K2O : 0.5%, OM : 25%, C : N-18)2182၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1588San Pwint Khaing Co.,Ltd.သဘာဝမြေဩဇာ(ထူးသာ)(50, 25 Kg)(N : 1.2%, P2O5 : 2%, K2O : 0.7%, OM : 30%, C : N-18)2183၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1589San Pwint Khaing Co.,Ltd.သဘာဝမြေဩဇာ(ငွေ)(50, 25 Kg)(N : 1.1%, P2O5 : 1.5%, K2O : 0.4%, OM : 32%,C : N-19)2184၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1590KZရွှေဩဇာမြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ(KZ ရွှေဩဇာ)(25, 50 Kg)(N : 1.2%, P2O5 : 1.9%, K2O : 0.7%, OM : 25%, C : N-18)2185၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1591မင်းခန့်ကျော်မြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ(မင်းခန့်ကျော်)(25, 50 Kg)(N : 4%, P2O5 : 2.5%, K2O : 1.7%, OM : 25%, C : N-6)2186၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1592So Pyae Win Co., Ltd.သဘာဝမြေဩဇာ(အောင်ရွှေမြေ)(25, 50 Kg)(N : 1.26%, P2O5 : 1.5%, K2O : 1.32%,OM : 30.95%,
C : N-14.24)
2187၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1593ရွှေမင်းသားမြေဩဇာလုပ်ငန်းကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(ရွှေမင်းသား)(25, 50 Kg)(N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5%)2188၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1594Agro Green Strength Business Group Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (10-25-25)(ရွှေကောင်းသီးနှံ)(25, 40, 50 Kg)(N : 10%, P2O5 : 25%, K2O : 25%)2189၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1595အောင်တံခွန်ကျောက်အမှုန့်ကြိတ်
လုပ်ငန်း
ဂျစ်ပဆမ်မြေဩဇာမှုန့်(ရွှေကြယ်)25 Kg( Ca : 24%, S : 17% )2190၂၂.၃.၂၀၂၆Gypsum
1596၁၁၁ မြေဩဇာလုပ်ငန်းကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(သုံးရာသီ)(25, 50 Kg)(N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5%)2191၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1597၁၁၁ မြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ(111)(25, 50 Kg)(N : 1%, P2O5 : 1.7%, K2O : 0.4%,OM : 27%,C : N-18)2192၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1598Royal Shwe Naung Yoe Co.,Ltd.မြေပြင်အထွက်တိုး မြေဩဇာအမှုန့်(မာလ်တီကင်း)(25, 50 Kg)(Ca : 21%, Mg : 11%)2193၂၂.၃.၂၀၂၆Gypsum
1599Top Royalမြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ(Top Royal)(25, 50 Kg)(N : 4.34%, P2O5 : 2.75%, K2O : 1.92%, OM : 37.43%,
C : N-5)
2194၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1600စိန်မြင်းပျံကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ(ပင်ပွင့်သီးစုံ)(25, 50 Kg)(N : 4%, P2O5 : 2.4%, K2O : 1.5%,OM : 27.43%, C : N-8)2195၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1601Agrisyni Power Co., Ltd.နိုက်ထရိုဂျင်ဓါတ်မြေဩဇာ (40-0-0+10S)
(Agrisync Power)
50 Kg(N : 40%, S : 10%)2196၂၂.၃.၂၀၂၆Nitrogen
1602Agrisyni Power Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (15-15-15) (Agrisync Power)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)2197၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1603Shwe Kay Thi Co.,Ltd.နိုက်ထရိုဂျင်ဓါတ်မြေဩဇာ (ရွှေပင်သန်)50 Kg(N : 40%, S : 10%) 2198၂၂.၃.၂၀၂၆Nitrogen
1604Shwe Kay Thi Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (ရွှေပင်သန်)50 Kg(N:13%, P2O5:13%, K2O:21%)2199၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1605Shwe Pyi Min Htet Co., Ltd. သဘာဝမြေဩဇာ(Taung Thu Yadanar)50 Kg(N:1.50%, P2O5:2.70%, K2O:1.92%, Ca:24.04%, Mg:4.37%, S:0.25%, OM:42%, CN:16.24)2200၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1606Shwe Thit Oo Co.Ltd.Urea Ammonium Sulphate Fertilizer
(Shwe Taung Thu )
(25, 50 Kg) (N : 27 %, S : 18 %)2201၂၂.၃.၂၀၂၆Nitrogen
1607Shwe Thit Oo Co.Ltd.Urea Ammonium Sulphate Fertilizer
(Shwe Taung Thu )
(25, 50 Kg) (N : 33 %, S : 12 %)2202၂၂.၃.၂၀၂၆Nitrogen
1608Aung Myin Fertilizer Co., Ltd.သဘာဝမြေသြဇာ(အောင်မြင်)35 Kg(N: 2.38%, P2O5: 1.1%, K2O: 0.96%, Mg: 0.97%,
S: 3.24%, OM: 47.56%, C:N-11.59)
2203၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1609Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Ammonium Sulphate Fertilizer (Comet)(5, 25, 50 Kg)(N: 21%, S: 24%)2204၂၂.၃.၂၀၂၆Nitrogen
1610Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
ကောမက်ဂျစ်ပ်ဆမ်မြေဩဇာအမှုန့်(50, 25, 15,
5 Kg)
(Ca : 24%, S : 17% )2205၂၂.၃.၂၀၂၆Gypsum
1611ခေတ်သစ် သဘာဝမြေဩဇာ လုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ (ခေတ်သစ်)50 Kg(N: 1.83%, P2O5: 1.92%, K2O: 0.33%, Ca: 8.5%,Mg: 2%,
S: 3%, OM: 22%, C:N-8.5)
2206၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1612Golden King သဘာဝမြေဩဇာ လုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ (Golden King)50 Kg(N: 1.80%, P2O5: 1.951%, K2O: 0.34%, Ca: 9%, Mg: 2%,
S: 3%, OM: 22%, C:N-8.5)
2207၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1613ဖူးပွင့် သဘာဝမြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ (ဖူးပွင့်)50 Kg(N: 1.82%, P2O5: 1.93%, K2O: 0.31%, Ca: 8.6%, Mg: 2%,
S: 2.9%, OM: 22%, C:N-8.6)
2208၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1614ဖူလီလိုက် သဘာဝမြေဩဇာ လုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ (ဖူလီလိုက်)50 Kg(N: 1.81%, P2O5: 1.94%, K2O: 0.32%, Ca: 8.7%, Mg: 2%,
S: 3%, OM: 22%, C:N-8.4)
2209၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1615Eco Agri Myanmar
Co., Ltd.
သဘာဝမြေဩဇာ(Eco-စွယ်စုံ)25 Kg(N : 1.4%, P2O5 : 2.5%, K2O : 0.96%, Ca : 6.17%, Mg : 1.11%,
S : 2.62%, OM : 32.47%, C : N-13.45)
2210၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1616Yara Myanmar Ltd.Water Soluble Compound Fertilizer (15-15-15)
( YaraRega® )
(25, 50 Kg)(N:15% (N(NO3-):5.5%, N(NH4+):9.5%), P2O5:15%, K2O:15%, Mg:0.5%, S:6%, Zn:0.06%, B:0.1%)2211၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1617Agri First Co.,Ltd.Blended Fertilizer (TMT Born)(50, 40, 25 Kg)(N:16%, P2O5:16%, K2O:16%, MgO:2.4%, S:5.3%)2212၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1618Eco Agri Myanmar
Co., Ltd.
သဘာဝမြေဩဇာ(Eco-စွယ်စုံ)25 Kg(N : 1.22%, P2O5 : 1.7%, K2O : 0.72%, Ca : 3.12%,
Mg : 0.87%,S : 4.94%OM : 32.43%,C : N-15.41)
2213၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1619Mar Mar Win Co.,Ltd.သဘာဝမြေဩဇာ(GEC)50 Kg(N : 2.24%, P2O5 : 4.5%, K2O : 0.72%, OM : 41.47%,
C : N-11)
2214၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1620Mar Mar Win Co.,Ltd.သဘာဝမြေဩဇာ(ဂေါ်ဇီလာ)50 Kg(N : 2.87%, P2O5 : 1.5%, K2O : 0.96%,OM : 39.65%, C : N-8)2215၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1621Mar Mar Win Co.,Ltd.သဘာဝမြေဩဇာ(KKK SUPER POWER)50 Kg(N : 2.62%, P2O5 : 1.6%, K2O : 1.08%, OM : 42.11%,C : N-10)2216၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1622Mar Mar Win Co.,Ltd.သဘာဝမြေဩဇာ(ငွေတောင်တန်း)50 Kg(N : 2.83%, P2O5 : 2.0%, K2O : 1.2%, OM : 38.83%, C : N-8)2217၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1623Moe Htee Aung သဘာဝ မြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေသြဇာ (MHA)50 Kg(N:0.7%, P2O5:2.1%, K2O:0.5%, Ca:3.3%, Mg: 0.7%, S:0.1%,
OM: 20.7%,CN: 17.15)
2218၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1624ဆုလာဘ်ပွား သဘာဝမြေဩဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေဩဇာ (ဆုလာဘ်ပွား)50 Kg(N: 4.4%, P2O5: 6.4%, K2O: 4.2%, OM: 30%)2219၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1625Healthy First အီးအမ်ဘိုကာချီ သဘာဝ မြေဩဇာနှင့် အသီးအရွက်အားဆေးရည် ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းငါးအမိုင်နို ဩဂဲနစ်ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာရည် (Healthy First)1 Liter(N : 0.51%, P2O5 : 0.8%, K2O : 1.56%, Ca : 8.81%,
Mg : 1.45%, S : 1.39%, Mn : 0.001%, OM : 41.81%,
Amino Acid : 3.23%)
2220၂၂.၃.၂၀၂၆Foliar
1626Healthy First အီးအမ်ဘိုကာချီ သဘာဝ မြေဩဇာနှင့် အသီးအရွက်အားဆေးရည် ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းသီးပွင့် ဩဂဲနစ်ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာရည် (Healthy First)1 Liter(N :0.05%, P2O5 :0.7%, K2O :0.24%, Ca :4.80%,
Mg :0.97%, S :1.45%, OM :55.29%)
2221၂၂.၃.၂၀၂၆Foliar
1627Healthy First အီးအမ်ဘိုကာချီ သဘာဝ မြေဩဇာနှင့် အသီးအရွက်အားဆေးရည် ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းပင်သန် ဩဂဲနစ်ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာရည် (Healthy First)1 Liter(N :0.06%, P2O5 :0.2%, K2O :0.24%, Ca :5.57%, Mg : 1.45%,
S :1.71%, OM :63.17%)
2222၂၂.၃.၂၀၂၆Foliar
1628သရဖူ အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝ မြေသြဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ ( ဗျိုင်းဖြူ )50 Kg(N:0.73%, P2O5:4.0%, K2O:0.33%, OM:22.83%, C:N – 18.13)2223၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1629Zarmani အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ ( Thai Power )50 Kg(N:0.7%, P2O5:4.55%, K2O:0.36%, OM:21.26%, C:N – 17.61)2224၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1630၇၇၇ နှင့် နိုင်းပါဝါ တံဆိပ်သဘာဝ မြေဩဇာထုတ်လုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ ( ဒို့ရိုးရာ )50 Kg(N:0.7%, P2O5:3.9%, K2O:0.36%, OM:22.36%, C:N – 18.52)2225၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1631ကျောက်ဆူး Anchor အမှတ် တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ ( ရွက်နု )50 Kg(N:0.66%, P2O5:3.9%, K2O:0.35%, OM:22.74%, C:N – 19.98)2226၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1632ကျောက်ဆူး Anchor အမှတ် တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ ( ရွှေကျီး )50 Kg(N:1.01%, P2O5:3.6%, K2O:0.26%, OM:24.98%, C:N – 14.34)2227၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1633ကျောက်ဆူး Anchor အမှတ် တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ ( မြင်းပျို )50 Kg(N:0.7%, P2O5:3.7%, K2O:0.29%, OM:22.97%, C:N – 19.03)2228၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1634ရွှေသီးနှံဇီဝ သဘာဝမြေဩဇာ လုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ ( Aura Farm )50 Kg(N:0.66%, P2O5:3.45%, K2O:0.26%, OM:22.56%, C:N – 19.82)2229၂၂.၃.၂၀၂၆Organic
1635Doe Myae Yar Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(တိုကျိုစတား)20 Kg(N:10%, P2O5:3.4%, K2O:2.64%, OM:40%)2230၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
1636Top Mountain Flower Co.,Ltd.Urea Fertilizer (Iron Ring) 50 Kg( N : 46 % )2231၂၂.၃.၂၀၂၆Urea
1637Myanma Shwe Nagar
Agricultural Group Co.,Ltd
ပွင့်သီးတင်ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ(သီးနှံစုံ)-ရွှေနဂါး(60,100 g), 1Kg,
(60g×12ထုပ်=720g), (80g× 12ထုပ်=960g)
(P2O5:52%, K2O:34%)2232၂၂.၃.၂၀၂၆Foliar
1638Shwe Pyae Sone Htay
Co., Ltd.
Urea Fertilizer (Nayloneni) (2.00 - 4.75) mm50 Kg( N : 46 % )2233၂၂.၃.၂၀၂၆Urea
1639Shwe Pyae Sone Htay
Co., Ltd.
Urea Fertilizer (Nayloneni) (0.8 - 2.8) mm50 Kg(N : 46 %)2234၂၂.၃.၂၀၂၆Urea
1640Seafield Industries Co., Ltd.အပင်အားဖြည့်ရွက်ဖျန်းဆေးရည် (MC- 7 Cal+)(500 cc),
(1, 2, 5 10 Liter)
(Ca: 17.6%, Mg: 3.40%, S: 0.31%, B: 0.24%)2235၂၂.၃.၂၀၂၆Foliar
1641Shu San Industry Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (MOP)(စုစံ)50 Kg(K2O : 60%)2236၂၄.၇.၂၀၂၆Potash
1642Shu San Industry Co., Ltd.Compound Fertilizer (စုစံ သီးစုံ)50 Kg(N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5%)2237၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1643Shu San Industry Co., Ltd.Compound Fertilizer (စုစံ သီးစုံ)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5%)2238၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1644Shu San Industry Co., Ltd.Compound Fertilizer (စုစံ သီးစုံ)50 Kg(N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5%)2239၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1645Shu San Industry Co., Ltd.Compound Fertilizer (စုစံ သီးစုံ)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5%)2240၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1646နဂါးနီ သဘာဝမြေဩဇာ လုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ (နဂါးနီ)50 Kg(N : 1.33%, P2O5 : 5.3%, K2O : 0.22%, OM : 28.91%, C:N – 12.60)2241၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1647Equinox Training Services
Co., Ltd.
သဘာဝမြေဩဇာ (the Green Farm Myanmar)(40, 25, 12, 6, 2 Kg)(N : 1.26%, P2O5 : 2.0%, K2O : 0.72%, OM : 38.06 %, C:N - 17.51)2242၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1648TCT Group Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ရတနာတောင်)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7%)2243၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1649ရွှေလင်ဗန်း ဩဂဲနစ် သဘာဝ
မြေဩဇာလုပ်ငန်း
သဘာဝမြေဩဇာ (ရွှေလင်ဗန်း)(50, 25, 10, 5, 1 Kg)(N : 2.97%, P2O5 : 5.7%, K2O : 1.92%, Ca : 1.28%, Mg : 0.63%,
S : 0.34%, OM : 81.08%, C : N - 15.83)
2244၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1650ရွှေလင်ဗန်း ဩဂဲနစ် သဘာဝ
မြေဩဇာလုပ်ငန်း
သဘာဝမြေဩဇာ (ရွှေလင်ဗန်း)(50, 25, 10, 5, 1 Kg)(N : 3.5%, P2O5 : 5.8%, K2O : 2.16%, Ca : 2.64%, Mg : 1.02%,
S : 0.34%, OM : 80.65%,C : N-13.36)
2245၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1651Super Organic Products Co., Ltd.သဘာဝမြေဩဇာ (မြေဆီစူပါ)(50, 25, 1 Kg)(N : 2.5%, P2O5 : 3.6%, K2O : 1.9%, Ca : 0.9%, Mg : 0.8%,
S : 0.1%, OM : 85%, C:N - 19.72)
2246၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1652Hla Htate Tin Co., Ltd.သဘာဝမြေဩဇာ (စွမ်းထက်သာ)50 Kg(N : 2.87%, P2O5 : 1.3%, K2O : 0.24%, Ca : 3.76%, Mg : 0.97%,
S : 0.37%, OM : 42.07%, C : N - 8.50)
2247၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1653Linn Kyi Aye Co., Ltd.သဘာဝမြေဩဇာ (တိုးတက်အောင်)50 Kg(N : 1.33%, P2O5 : 0.2%, K2O : 0.05%, OM : 24%, C : N - 11)2248၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1654National Prosperity Co., Ltd.Organic Fertilizer (နတ်ဩဇာ)50 Kg(N : 5.21%, P2O5 : 2.1%, K2O : 2.28%,Ca:6.92%, Mg : 1.61%,
S : 7.33%, OM : 39.10%, C : N-4.35)
2249၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1655Nova Dia Limited. မြေပြုပြင်မြေဩဇာ (ဖိုးတောင်သူ)(50, 25 Kg)(Ca : 23%, Mg : 5%, S : 4%, Si : 32%, Zn : 0.14%, Mn : 0.01%, Organi Carbon : 0.75%)2250၂၄.၇.၂၀၂၆Other
1656Moe Sat Agribusiness Co., Ltd. သဘာဝမြေဩဇာ (မိုးစက်)(40, 25, 10,
5, 1 Kg)
(N : 1.43%, P2O5 : 5.4%, K2O : 1.44%, OM : 42.31%, C : N - 17.16)2251၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1657တော်ဝင်မြေဆီ သဘာဝမြေဩဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေဩဇာ (တော်ဝင်)50 Kg(N : 1.26%, P2O5 : 0.2%, K2O : 0.05%, Ca : 3.20%, Mg : 1.45%,
S : 3.28%, OM : 20.36%, C:N - 12)
2252၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1658Evogro Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (အီဗိုအာဟာရ/Evo Ahharya) (10, 50, 100, 250, 500g)(Mg : 29000 ppm, Mn : 40000 ppm, B : 150ppm, Mo : 60ppm,
Cu : 30000ppm, Zn : 18000ppm)
2253၂၄.၇.၂၀၂၆Foliar
1659Evogro Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (အီဗိုကယ်လ်ဗိုပါဝါ/Evo Calbo Power)(30, 100, 250, 500 cc), 1 Liter(Ca : 5%, Mg : 3%, B : 0.5%)2254၂၄.၇.၂၀၂၆Foliar
1660Evogro Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (အီဗိုပီကေ/Evo PK)(250, 500 cc),
(1, 3, 5 Ltr)
( P2O5 : 40%, K2O : 40% )2255၂၄.၇.၂၀၂၆Foliar
1661Myanmar Kaung Thu Kha
Co., Ltd.
ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည်
(ရေမှော်ပါဝါ/Yay Maw Power)
(Liquid Seaweed Extract of Ascophyllum nodosum)
(150, 250, 500 cc),
(1, 5 Ltr)
(N : 4% min, K2O : 6% min)2256၂၄.၇.၂၀၂၆Foliar
1662Wi Sar Ra International Co., Ltd.သန္ဓေအောင် အသီးတင် ဥထွား အာဟာရဆေးရည်
(ကယ်(လ်)စီ ပလပ်(စ်))(Calci Plus)
(500, 100 cc)(Ca : 5%, Mg : 3%, B : 0.5%)2257၂၄.၇.၂၀၂၆Foliar
1663Wi Sar Ra International Co., Ltd.သီးနှံအထွက်တိုး ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည် (မှော်ဘုရင်/Hmaw Bayin) (100, 250, 500 cc),
(1, 5 Ltr)
(Liquid Seaweed Extract of Ascophyllum nodosum)
(N : 4% min, K2O : 6% min)
2258၂၄.၇.၂၀၂၆Foliar
1664Wi Sar Ra International Co., Ltd.စွမ်းအားတိုးမြှင့် ရွက်ဖျန်းအားဆေးအမှုန့် (Cross/ခရော့(စ်)) 500 g,
(1, 3 Kg)
(P2O5 : 47%, K2O : 31%, Mg : 1641ppm, Zn : 260ppm,
Fe : 728ppm, Mn : 971ppm, Mo : 67ppm, Cu : 274ppm,
B : 90ppm, Inert Ingredient : 21.60%)
2259၂၄.၇.၂၀၂၆Foliar
1665Wi Sar Ra International Co., Ltd.စွမ်းအားတိုးမြှင့် ရွက်ဖျန်းအားဆေးအမှုန့် (Tower/တာဝါ) 500 g,
(1, 3 Kg)
(N : 11%, K2O : 42%, Mg : 1641ppm, Zn : 260ppm, Fe : 728ppm, Mn : 971ppm, Mo : 67ppm, Cu : 274ppm, B : 90ppm,
Inert Ingredient : 46.60%)
2260၂၄.၇.၂၀၂၆Foliar
1666Wi Sar Ra International Co., Ltd.သီးနှံမျိုးစုံအထွက်တိုးမြှင့်ရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေဩဇာ
(ပြည့်စုံ/Pyae Sone)
(100, 500 cc),
(1, 3, 5 Ltr)
(N : 5.5%, P2O5 : 3.5% )w/v2261၂၄.၇.၂၀၂၆Foliar
1667Wi Sar Ra International Co., Ltd.သီးနှံမျိုးစုံအထွက်တိုးမြှင့်ရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေဩဇာ (ကြွယ်ဝ/Kywe Wa)(100, 500 cc),
(1, 3, 5 Ltr)
(N : 16% w/v, P2O5 : 6.1% w/v, B : 250ppm, Mg : 1250ppm,
Mn : 1400ppm, Mo : 7000ppm, Zn : 4000ppm)
2262၂၄.၇.၂၀၂၆Foliar
1668Myanma Awab Group Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (ကောမက်ထရေ့စ်/Comet Trace) (50, 100, 250, 500 g),
(1 Kg)
(Mg : 29000ppm, Mn : 40000ppm, B : 150ppm, Mo : 60ppm,
Cu : 30000ppm, Zn : 18000ppm)
2263၂၄.၇.၂၀၂၆Foliar
1669ပံသုရတနာကျော်ကုမ္ပဏီသဘာဝမြေဩဇာ (ပြည့်လျှံ)(50, 40, 25 Kg)(N : 0.73%, P2O5 : 4.7%, K2O : 0.22%, S : 12.48%, OM : 24.36%,
C:N - 19.35)
2264၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1670Myanma Sanpya Crop Nutrition Co., Ltd.Sulphate of Potash Fertilizer (KALI SOP®)( 50, 40, 25 Kg)(K2O : 51%, S : 18%)2265၂၄.၇.၂၀၂၆Potash
1671Myanma Sanpya Crop Nutrition Co., Ltd.Sulphate of Potash Fertilizer (Solu SOP®)( 50, 40, 25 Kg)(K2O : 50%, S : 18%)2266၂၄.၇.၂၀၂၆Potash
1672Shwe Li International Co., Ltd.Urea Fertilizer (မိကျောင်းမင်း)50 Kg(N : 46%)2267၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
1673Shwe Li International Co., Ltd.Urea Fertilizer (Golden Tiger)50 Kg (N : 46%)2268၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
1674Shwe Li International Co., Ltd.Blended Fertilizer (Golden Tiger)50 Kg(N : 12%, P2O5 : 24%, K2O : 12%, S : 3%)2269၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1675Shwe Li International Co., Ltd.Blended Fertilizer (Shwe Li)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 10%)2270၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1676Shwe Li International Co., Ltd.Blended Fertilizer (မိကျောင်းမင်း)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 10%)2271၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1677Shwe Li International Co., Ltd.ဒိုင်အမိုနီယမ်ဖော့စဖိတ်ဓါတ်မြေဩဇာ (D.A.P)(ရွှေကျား)50 Kg(N : 18%, P2O5 : 46%)2272၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1678Shwe Li International Co., Ltd.Gypsum Fertilizer (shwe Li)25 Kg(Ca : 23.2%, Mg : 0.486%, S : 18.51%)2273၂၄.၇.၂၀၂၆Gypsum
1679Agro King Group Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည် (စပါယ်ရှယ်ဟူးမစ်ကေ)1 Liter, 500 cc(Humic Acid : 15%, N : 18%, K2O : 16%)2274၂၄.၇.၂၀၂၆Foliar
1680Mong Sit Group Trading
Co., Ltd.
ဒိုလိုမိုက်မြေပြင်မြေဩဇာ (မိုင်းစိတ်)25 Kg(Ca : 21.48%, Mg : 12.15%, S : 1.31%)2275၂၄.၇.၂၀၂၆Other
1681Golden Land Group Co., Ltd.Compound Fertilizer (GLG)50 Kg(N : 8%, P2O5 : 1%, K2O : 11%, Ca : 8%, Mg : 1%, S : 3%)2276၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1682Kaung Htet Han Services
Co., Ltd.
ယူရီးယားဓါတ်မြေဩဇာ (မင်းမဟာ)50 Kg( N : 46% )2277၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
1683Kaung Htet Han Services
Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (15-15-15)(မင်းမဟာ)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)2278၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1684Kaung Htet Han Services
Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (16-16-8)(မင်းမဟာ)50 Kg(N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%)2279၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1685Shan Yoe Ma Pyin Oo Lwin
Co., Ltd.
Organic Fertilizer (Shan Yoe Ma)45 Kg(N : 1%, P2O5 : 4%, K2O : 0.7%, Ca : 10%, OM : 33%, C:N - 19)2280၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1686Zay Ti Co., Ltd. ယူရီးယားဓါတ်မြေဩဇာ (ကွန်မာရ်)( 50, 25 Kg)( N : 46% )2281၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
1687Zay Ti Co., Ltd. ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (ကွန်မာရ်)50 Kg(N : 12%, P2O5 : 12%, K2O : 12%)2282၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1688Zay Yar Kaung Kaung Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (လွန်ကောင်း)( 50, 25 Kg)(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)2283၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1689Zay Yar Kaung Kaung Co., Ltd.ဆီလီကာဓါတ်မြေဩဇာ (ZYKK)(50, 40, 25 Kg)(Si : 21.5%, Ca : 24.85%, Mg : 6.80%, S : 1.85%)2284၂၄.၇.၂၀၂၆Other
1690Pyi Kyaw Aung Htay Gems Co., Ltd.သဘာဝမြေဩဇာ(ဆုထူးပန်)(50, 25 Kg)(N : 3.1%, P2O5 : 1.9%, K2O : 0.9%, OM : 26%, C : N-10)2285၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1691Golden Duck(T T) Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (ပန်ဒါတီတီ/Panda TT)( 50, 25 Kg)(N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16%)2286၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1692Kaung Kaung Shel မြေဩဇာ လုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ (Kaung Kaung Shel)(50, 25 Kg)(N : 3.8%, P2O5 : 2.1%, K2O : 1.3%, OM : 27%, C : N-8)2287၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1693ဟာဘယ်လ်ဂရင်းမြေဩဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေဩဇာ (ဟာဘယ်လ်ဂရင်း)(50, 25 Kg)(N : 1.3%, P2O5 : 1.1%, K2O : 0.7%,OM : 20%, C : N-10)2288၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1694Kyaw Tha Ya Fu Co., Ltd.သဘာဝမြေဩဇာ (ရွှေသီးငွေသီး)(50, 25 Kg)(N : 1.7%, P2O5 : 2.6%, K2O : 0.5%, OM : 25%, C : N-9)2289၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1695Kyaw Tha Ya Fu Co., Ltd.မြေပြင်အထွက်တိုးမြေဩဇာအမှုန့် (Dolomite) (ရွှေသီးငွေသီး)(50, 25 Kg)(Ca : 21%, Mg : 11%)2290၂၄.၇.၂၀၂၆Gypsum
1696မင်းခန့်ကျော်မြေဩဇာလုပ်ငန်းCompound Fertilizer (မင်းခန့်ကျော်)( 50, 25 Kg)(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)2291၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1697ရွှေကျွဲခေါင်းနှင့် Fullmix မြေဩဇာ
လုပ်ငန်း
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (Fullmix)( 50, 25 Kg)(N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5%)2292၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1698ရွှေကျွဲခေါင်းနှင့် Fullmix မြေဩဇာ
လုပ်ငန်း
ဂျစ်ပ်ဆမ်မြေဩဇာအမှုန့် (ရွှေကျွဲခေါင်း)(50, 25 Kg)( Ca : 24%, S : 17%)2293၂၄.၇.၂၀၂၆Gypsum
1699Shwe Soe Moe Trading Co., Ltd.Gpysum Fertilizer (Golden Energy)25 Kg(Ca : 23%, S : 17%)2294၂၄.၇.၂၀၂၆Gypsum
1700ရွှေတိုးအောင်မြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ (ရွှေတိုးအောင်)(50, 25 Kg)(N : 1.9%, P2O5 : 2.8%, K2O : 0.6%, OM : 26%, C : N-8)2295၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1701Green Eco သဘာဝမြေဩဇာ လုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ (Green Eco)(50, 25 Kg)(N : 1.3%, P2O5 : 2.1%, K2O : 0.4%, OM : 23%, C : N-10)2296၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1702Green Eco သဘာဝမြေဩဇာ လုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ (စိမ်းလန်းရွှေမြေ)(50, 25 Kg)(N : 1.15%, P2O5 : 1.7%, K2O : 0.48%,OM : 38.22%, C : N-20)2297၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1703OK STAR သဘာဝမြေဩဇာ လုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ (OK STAR)(50, 25 Kg)(N : 3.1%, P2O5 : 1.9%, K2O : 1.1%, OM : 28%, C : N-10)2298၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1704Ever+ မြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ (EVER+)(50, 25 Kg)(N : 1.8%, P2O5 : 2.7%, K2O : 0.6%, OM : 26%, C : N-8.3)2299၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1705A-1 FORWARD မြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ (A1-FORWARD)(50, 25 Kg)(N : 1.08%, P2O5 : 1.8%, K2O : 0.48%, OM : 35.35%, C : N-18.98)2300၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1706Sein Myin Pyan (Chauk)
Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (ပင်ပွင့်သီးစုံ)( 50, 25 Kg)(N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5%)2301၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1707Sein Myin Pyan (Chauk)
Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (ပူးမား)( 50, 25 Kg)(N : 12%, P2O5 : 8%, K2O : 8%)2302၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1708Diamond Wish Co.,Ltd.ဂျစ်ပ်ဆမ်မြေဩဇာ (DIAMOND LIGHT)25 Kg(Ca : 24%, S : 17%)2303၂၄.၇.၂၀၂၆Gypsum
1709မန်းရတနာသဘာဝမြေဩဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေဩဇာ (မန်းရတနာ)(50, 25 Kg)(N : 2.9%, P2O5 : 1.4%, K2O : 1.1%, OM : 25%, C : N-8)2304၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1710BAG သဘာဝမြေဩဇာလုပ်ငန်းကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (ZA)( 50, 25 Kg)(N : 12%, P2O5 : 12%, K2O : 12%)2305၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1711BAG သဘာဝမြေဩဇာလုပ်ငန်းဩဂဲနစ်မြေဩဇာ (BAG SUPER)50 Kg(N : 2.5%, P2O5 : 1.7%, K2O : 1.1%, OM : 27%, C : N-9)2306၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1712BAG သဘာဝမြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ (POMO)(50, 25 Kg)(N : 3.5%, P2O5 : 2.1%, K2O : 1.6%, OM : 29%, C : N-9)2307၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1713MASTER မြေဩဇာလုပ်ငန်းကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (MASTER)( 50, 25 Kg)(N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5%)2308၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1714ထိုင်းကြယ်သဘာဝမြေဩဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေဩဇာ (ထိုင်းကြယ်)(50, 25 Kg)(N : 3.2%, P2O5 : 1.8%, K2O : 1.4%, OM : 29%, C : N-7)2309၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1715ရွှေခေတ်ဧရာသဘာဝမြေဩဇာ
လုပ်ငန်း
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (ရွှေခေတ်ဧရာ)( 50, 25 Kg)(N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5%)2310၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1716ရွှေခေတ်ဧရာသဘာဝမြေဩဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေဩဇာ (ရွှေခေတ်ဧရာ)(50, 25 Kg)(N : 1.4%, P2O5 : 1.2%, K2O : 0.8%, OM : 20%, C : N-15)2311၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1717Universe Agricultural Group Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (DEKO)(10-10-5)( 50, 25 Kg)(N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5%)2312၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1718Universe Agricultural Group Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (DEKO)(15-15-15)( 50, 25 Kg)(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)2313၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1719Universe Agricultural Group Co., Ltd.ဂျစ်ပ်ဆမ်မြေဩဇာအလုံး (DEKO)(50, 25 Kg)(Ca : 24%, S : 17%)2314၂၄.၇.၂၀၂၆Gypsum
1720ကမ္ဘာလုံးသဘာဝမြေသြဇာ
လုပ်ငန်း
ဆီလီကာဓါတ်မြေဩဇာ (ကမ္ဘာလုံး)(50, 25 Kg)(Si : 22.5%, Ca : 24.05%, Mg : 5.83%, S : 2.04%)2315၂၄.၇.၂၀၂၆Other
1721Khit Star သဘာဝမြေဩဇာ လုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ (Khit Star)(50, 25 Kg)(N : 2.1%, P2O5 : 1%, K2O : 0.2%, OM : 28%, C : N-13)2316၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1722Myanmar Royal Thazin Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (Dolphin)( 50, 25 Kg)(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)2317၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1723ဂရင်းစတားသဘာဝမြေဩဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေဩဇာ(ဂရင်းစတား)(50, 25 Kg)(N : 1.1%, P2O5 : 1.2%, K2O : 0.3%, OM : 30%, C : N-19)2318၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1724Htoo Cherry Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (HTOO)( 50, 25 Kg)(N : 13%, P2O5 : 12%, K2O : 10%)2319၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1725သိန်းကမ္ဘာသဘာဝမြေဩဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေဩဇာ (သိန်းကမ္ဘာ)(50, 25 Kg)(N : 2.38%, P2O5 : 3.4%, K2O : 0.96%, OM : 35.78%, C : N-9)2320၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1726သံကွင်းငါးကွင်း NPK အမှတ်တံဆိပ်
သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်း
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (Great)( 50, 25 Kg)(N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5%)2321၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1727ပီတိပြုံးသဘာဝမြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ (ပီတိပြုံး)(50, 25 Kg)(N : 1.9%, P2O5 : 2.8%, K2O : 0.6%,OM : 29%, C : N-10)2322၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1728Arrow Contact မြေဩဇာ လုပ်ငန်းကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (Sky)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)2323၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1729Arrow Contact မြေဩဇာ လုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ (Arrow Contact)50 Kg(N : 1.5%, P2O5 : 1.3%, K2O : 0.8%, OM : 20%, C : N-8)2324၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1730Ahara Natural Compound Fertilizer Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (တိုးတက်ထွန်း)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%) 2325၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1731Marlarmyaing Public Co., Ltd.Urea Fertilizer (မာလာမြိုင် ၄၆)(50, 1 Kg)(N : 46%)2326၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
1732Marlarmyaing Public Co., Ltd.ပဲမျိုးစုံအထူး ရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေဩဇာအရည် (RAMA)
(DEE MAK)(၁)
(1000, 50 cc)(N : 25%)2327၂၄.၇.၂၀၂၆Foliar
1733Marlarmyaing Public Co., Ltd.ပဲမျိုးစုံအထူးရွက်ဖျန်းဓါတ်မြေဩဇာအရည် (RAMA)
(DEE MAK)(၂)
(1000, 50 cc)(P2O5 : 10%, K2O : 15% +TE)2328၂၄.၇.၂၀၂၆Foliar
1734Myanmar Pann Co., Ltd.သဘာဝမြေဩဇာ (မြန်မာပန်း)30 Kg(N : 1.12%, P2O5 : 5.60%, K2O : 0.12%, OM : 35.84%, C:N - 18.56)2329၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1735Thuta Thukha Co., Ltd. နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်မြေဩဇာ (ဗလ)50 Kg(N : 30%)2330၂၄.၇.၂၀၂၆Nitrogen
1736Thuta Thukha Co., Ltd. ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (ဇာမဏီ)50 Kg(N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5%)2331၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1737Thuta Thukha Co., Ltd. ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ဇာမဏီ)50 Kg(N : 12% , P2O5 : 13%)2332၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1738Thuta Thukha Co., Ltd. ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (ဇာမဏီ)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5%)2333၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1739Thuta Thukha Co., Ltd. ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (ဇာမဏီ)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8%)2334၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1740Thuta Thukha Co., Ltd. ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (ဇာမဏီ)50 Kg(N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8%)2335၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1741Thuta Thukha Co., Ltd. ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (ဇာမဏီ)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 20% + TE)2336၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1742Nay Kyar Min Agriculture
Co., Ltd.
Organic Fertilizer (Titho)50 Kg(N : 1.36%, P2O5 : 3.4%, K2O : 1.4%, CaO : 5.69%, MgO : 4.32%,
S : 0.32%, OM : 42.03%, C:N - 15)
2337၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1743ရွှေဖူးသစ်သဘာဝမြေဩဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာ၀မြေဩဇာ (ရွှေဖူးသစ်)50 Kg(N : 1%, P2O5 : 1%, K2O : 1.5%, OM : 25%, C:N - 14.5)2338၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1744TNG သဘာဝမြေဆွေးမြေဩဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာ၀မြေဩဇာ (Top Nine)50 Kg(N : 2.5%, P2O5 : 2.1%, K2O : 2.6%, Ca : 1.5%, Mg : 0.1%,
S : 0.1%, OM : 23%, C:N - 6)
2339၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1745Golden Compost Fertilizer လုပ်ငန်းသဘာ၀မြေဩဇာ (ရွှေမြေဆွေး)50 Kg(N : 1%, P2O5 : 1%, K2O : 1.35%, Ca : 3%, Mg : 0.2%, S : 0.1%,
OM : 28%, C:N - 16.2)
2340၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1746ကမ္ဘာသစ်သဘာဝမြေဩဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာဝမြေဩဇာ (ကမ္ဘာသစ်)50 Kg(N : 1.26%, P2O5 : 1.8%, K2O : 0.48%, OM : 29.76%, C:N - 13.69)2341၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1747Ayer Win Trading Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15)(ရွှေမြန်မာ)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)2342၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1748Ayer Win Trading Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-5-5)(ရွှေမြန်မာ)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5%)2343၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1749Ayer Win Trading Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-5-25)(ရွှေမြန်မာ)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25%)2344၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1750Ayer Win Trading Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-7-8)(ရွှေမြန်မာ)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8%)2345၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1751Ayer Win Trading Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-9-8)(ရွှေမြန်မာ)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 9%, K2O : 8%)2346၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1752Ayer Win Trading Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (16-16-8)(ရွှေမြန်မာ)50 Kg(N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%)2347၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1753Ayer Win Trading Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (26-9-9)(ရွှေမြန်မာ)50 Kg(N : 26%, P2O5 : 9%, K2O : 9%)2348၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1754Good Brothers (Chemical)
Co., Ltd.
Compound Fertilizer (GBS)(30:5:5+TE)50 Kg(N : 30%, P2O5 : 5%, K2O : 5% + TE)2349၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1755Uni Crop Co., Ltd.ယူရီးယားဓါတ်မြေဩဇာ (တက်တိုး)( 50, 40, 30, 25, 5 Kg)( N : 46% )2350၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
1756Uni Crop Co., Ltd.ယူရီးယားဓါတ်မြေဩဇာ (တက်တိုး)( 50, 40, 30, 25, 5 Kg)( N : 46.4% )2351၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
1757Aventine Limited.Urea Fertilizer (Coated with Humic Acid)(Armo)( 50, 40, 25, 15, 10 Kg)(N : 45.7%, Humic Acid : 0.57%)2352၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
1758Aventine Limited.ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (အာမို စွမ်းအားမြှင့်)(50, 40, 25, 15, 10 Kg)(N : 45.7%, Humic Acid : 0.57%)2353၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
1759Aventine Limited.Blended Fertilizer (30-5-5)(အာမို Multi+)( 50, 40, 25, 15, 10 Kg)(N : 30%, P2O5 : 5%, K2O : 5%)2354၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1760Ngwe Min Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ကြီးပွား)50 Kg(N : 13%, P2O5 : 14%, K2O : 17%)2355၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1761Agri First Co., Ltd.ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (TMT Born)( 50, 40, 25 Kg)(N : 46%)2356၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
1762Agri First Co., Ltd.Blended Fertilizer (Toki - 11)( 50, 40, 25 Kg)(N:5%, P2O5:11%, K2O:11%, MgO:4.0%, S:4.0%)2357၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1763Agri First Co., Ltd.Blended Fertilizer (Toki - 10)( 50, 40, 25 Kg)(N:5%, P2O5:10%, K2O:10%, MgO:3.5%, S:4.1%)2358၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1764Agri First Co., Ltd.Blended Fertilizer (Toki - 123)( 50, 40, 25 Kg)(N:5%, P2O5:10%, K2O:15%, MgO:4.0%, S:4.5%)2359၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1765Shwe Thit Oo Co., Ltd.Blended Fertilizer (Shwe Taung Thu)( 50, 25 Kg)(N : 25%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)2360၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1766Shwe Thit Oo Co., Ltd.Blended Fertilizer (Shwe Taung Thu)( 50, 25 Kg)(N : 31%, P2O5 : 5%, K2O : 5%, S : 5%)2361၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1767Shwe Thit Oo Co., Ltd.Blended Fertilizer (Shwe Taung Thu)( 50, 25 Kg)(N : 25%, P2O5 : 5%, K2O : 5%, S : 10%)2362၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1768Shwe Thit Oo Co., Ltd.Blended Fertilizer (Shwe Taung Thu)( 50 Kg)(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 9%)2363၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1769Shwe Thit Oo Co., Ltd.Blended Fertilizer (Shwe Taung Thu)( 50, 25 Kg)(P2O5 : 30%, K2O : 20%)2364၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1770Shwe Thit Oo Co., Ltd.Blended Fertilizer (Shwe Taung Thu)( 50, 25 Kg)(N : 20 %, K2O : 15 %, S : 13 %)2365၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1771Shwe Thit Oo Co., Ltd.Blended Fertilizer (Shwe Taung Thu)(50, 40 Kg)(N : 15%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, S : 10%)2366၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1772Shwe Thit Oo Co., Ltd.Blended Fertilizer (Shwe Taung Thu)(50, 40 Kg)(N : 12%, P2O5 :12%, K2O : 8%, S : 11%)2367၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1773Shwe Thit Oo Co., Ltd.Blended Fertilizer (Shwe Taung Thu)(50, 25 Kg)(P2O5 : 33%, K2O : 15%)2368၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1774Nay Min Ayar Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (10-10-15)(နေမင်းဧရာ)50 Kg(N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 15%)2369၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1775Nay Min Ayar Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (15-15-15)(နေမင်းဧရာ)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)2370၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1776Nay Min Ayar Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (15-15-25)(နေမင်းဧရာ)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 25%)2371၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1777Nay Min Ayar Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (20-10-10)(နေမင်းဧရာ)50 Kg(N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%)2372၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1778Agrisync Power Co., Ltd. ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (20-10-10)(Agrisync Power)50 Kg(N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%)2373၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1779Agrisync Power Co., Ltd. ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (10-10-15)(Agrisync Power)50 Kg(N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 15%)2374၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1780Agrisync Power Co., Ltd. ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (15-15-25)(Agrisync Power)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 25%)2375၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1781ရွှေထီးသဘာဝမြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာ၀မြေဩဇာ(ကမ္ဘာစိုး)50 Kg(N : 2.5%, P2O5 : 2.9%, K2O : 2.5%, Ca : 3.2%, Mg : 0.3%, S : 0.4%, OM : 26.5%, C:N - 10.83)2376၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1782ရွှေထီးသဘာဝမြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာ၀မြေဩဇာ (မိုးမင်းသား)50 Kg(N : 2.3%, P2O5 : 3%, K2O : 2.2%, Ca : 3.2%, Mg : 0.3%, S : 0.4%, OM : 25%, C:N - 11.12)2377၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1783Myanmar Byter Agro Tech Co.,Ltd.ယူရီးယားဓါတ်မြေဩဇာ (ဗိုက်တာ)50 Kg(N : 46%)2378၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
1784ရှယ်ထိပ်တန်းသဘာဝမြေဩဇာ
လုပ်ငန်း
သဘာ၀မြေဩဇာ (ရှယ်ထိပ်တန်း)50 Kg(N : 2.1%, P2O5 : 3.23%, K2O : 3%, Ca : 3.5%, Mg : 0.3%,
S : 0.41%, OM : 23.5%, C:N - 11.47)
2379၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1785တိုးတက်တောင်သူ သဘာ၀ မြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာ၀မြေဩဇာ (တိုးတက်တောင်သူ)50 Kg(N : 2.8%, P2O5 : 3%, K2O : 3%, Ca : 3.2%, Mg : 0.3%, S : 0.4%,
OM : 25.5%, C:N - 9.32)
2380၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1786ရွှေပွင့်ဖြူ သဘာ၀မြေဩဇာ လုပ်ငန်းသဘာ၀မြေဩဇာ (‌ရွှေပွင့်ဖြူ)50 Kg(N : 3%, P2O5 : 2.9%, K2O : 3%, Ca : 3.2%, Mg : 0.3%, S : 0.4%,
OM : 26.5%, C:N - 9.02)
2381၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1787SUPER OK သဘာ၀မြေဩဇာ လုပ်ငန်းသဘာ၀မြေဩဇာ (SUPER OK)50 Kg(N : 2.5%, P2O5 : 2.9%, K2O : 3%, Ca : 3.2%, Mg : 0.3%, S : 0.4%, OM : 27.5%, C:N - 11.23)2382၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1788SUPER OK သဘာ၀မြေဩဇာ လုပ်ငန်းသဘာ၀မြေဩဇာ (စပါယ်ရှယ်လုံမလေး)50 Kg(N : 2.6%, P2O5 : 2.7%, K2O : 2.8%, Ca : 3.2%, Mg : 0.3%, S : 0.4%, OM : 26%, C:N - 10.22)2383၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1789K-Tသဘာ၀မြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာ၀မြေဩဇာ (K-T)50 Kg(N : 3%, P2O5 : 3%, K2O : 2.5%, Ca : 3.2%, Mg : 0.3%, S : 0.4%,
OM : 25%, C:N - 8.53)
2384၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1790Green Land စိုက်ပျိုးရေးသုံး ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းသဘာ၀မြေဩဇာ (ပစ်တိုင်းထောင်)25 Kg(N : 1%, P2O5 : 2%, K2O : 0.8%, OM : 30%, C:N - 17.4)2385၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1791ဦးစံညွန့်သဘာဝအရိုးအမှုန့်ကြိတ်
လုပ်ငန်း
သဘာဝအရိုးဝဲမြေဩဇာ (အောင်တိုးတက်)50 Kg(N : 4.13%, P2O5 : 18.45%, K2O : 0.48%, Ca : 19.88%, Mg : 3.14%,
S : 0.22%, OM : 40.082%, C:N - 5.63)
2386၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1792Great Unity Co., Ltd.ပိုတက် ဓာတ်မြေဩဇာ (အခဲ)(စိမ်းစို)50 Kg(K2O : 60%)2387၂၄.၇.၂၀၂၆Potash
1793Great Unity Co., Ltd.ပိုတက် ဓာတ်မြေဩဇာ (စိမ်းစို)50 Kg(K2O : 60%)2388၂၄.၇.၂၀၂၆Potash
1794Great Unity Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (စိမ်းစို)50 Kg(N : 11%, P2O5 : 11%, K2O : 11% + Organic Matter - 20%)2389၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1795Great Unity Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံး ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (စိမ်းစို)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% + 7S%)2390၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
1796Great Unity Co., Ltd.သဘာ၀မြေဩဇာ (RUNFEI)40 Kg(N : 2%, P2O5 : 1.65%, K2O : 0.41%, OM : 50%, C:N - 14.5)2391၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1797Great Unity Co., Ltd.ဩဂဲနစ်မြေဩဇာ (စိမ်းစို)(40, 20, 10 Kg)(N : 2%, P2O5 : 0.81%, K2O : 1.78%, OM : 44%, C:N - 17.4)2392၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
1798Phyu Sin Thu Co.,Ltd.Compound Fertilizer (ဝေဆာ)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)2393၃.၉.၂၀၂၆Compound
1799Phyu Sin Thu Co.,Ltd.Urea Fertilizer (ရွှေပုလဲ)50 Kg(N : 46%)2394၃.၉.၂၀၂၆Urea
1800ပတ္တမြားမြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ(ပတ္တမြား)50 Kg(N : 4.06%, P2O5 : 3.7%, K2O : 1.2%, OM : 40.18%, C:N - 5.74)2395၂၃.၁၁.၂၀၂၆Organic
1801All In One Plus ‌ဇီဝသဘာဝ မြေဩဇာ
ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရေးလုပ်ငန်း
ဘက်စုံသုံးရွက်ဖျန်းအားတိုးဆေးအရည်(All In One Plus)(1000 cc), (4, 18 Ltr)(N : 3.90%, P2O5 : 0.4%, K2O : 0.24%, Ca : 1.28%, Mg : 0.55%, S : 3.94%)2396၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
1802ဘန်နီဖစ်မြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ (ဘန်နီဖစ်)(50, 40, 30, 10 Kg)(N : 1.01%, P2O5 : 2%, K2O : 0.1%, Ca : 3.72%, Mg : 0.53%, S : 0.82%,
OM : 32.45%, C : N-18.63)
2397၂၃.၁၁.၂၀၂၆Organic
1803Sein Myin Pyan (Chauk)
Co., Ltd.
ဂျစ်ပဆမ်မြေဩဇာ(Green Way)25 Kg(Ca : 24%, S : 17%)2398၂၃.၁၁.၂၀၂၆Gypsum
1804မေတ္တာမြေမြေဩဇာလုပ်ငန်းငါးအမိုင်နိူရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ(မေတ္တာမြေ)1 Ltr(N : 2.26%, P2O5 : 0.58%, K2O : 0.96%, OM : 24.56%)2399၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
1805YoMa သဘာဝမြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ(V power)50 Kg(N : 1.86%, P2O5 : 2.6%, K2O : 0.46%, OM : 24%, C : N-11)2400၂၃.၁၁.၂၀၂၆Organic
1806ထွန်းရွှေဩဇာမြေဩဇာလုပ်ငန်းသဘာဝမြေဩဇာ (HTUN SHWE AW ZAR)(50, 25 Kg)(N : 3.46%, P2O5 : 3.55%, K2O : 1.44%, OM : 40%, C : N-6.7)2401၂၃.၁၁.၂၀၂၆Organic
1807Gold 7 (MDY) Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(Gold 7)(15-15-15)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)2402၂၃.၁၁.၂၀၂၆Compound
1808Gold 7 (MDY) Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(Gold 7)(15-7-8)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8%)2403၂၃.၁၁.၂၀၂၆Compound
1809Gold 7 (MDY) Co., Ltd.