စဉ် ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းအမည် မြေသြဇာအမည် ထုတ်ပိုးထည့်သွင်းမှု ပါဝင်သော အပင်အာဟာရဓါတ်
အချိုးအစား
မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်
အမှတ်စဉ်
မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးမည့်ရက်
စဉ်ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းအမည်မြေသြဇာအမည်ထုပ်ပိုး ထည့်သွင်းမှုလျှောက်ထားမြေသြဇာတွင် မြေသြဇာ မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်အမှတ်မှတ်ပုံတင် ပယ်ဖျက် သည့်နေ့
1Supreme Enterprise Limited.Bio - Organic Fertilizer ( Bio Supreme )50 kg( N : 0.909%, P2O5 : 3.672 %, K2O : 0.432%, Ca : 0.4 %, Mg : 1.216 %, S : 3.516 %, OM : 16.81 % ) Micro Organism - Bacillus spp - 106 CFU/ml, Streptomyces spp = 107 CFU/ml, Bacillus sphaericus = 106 CFU/mlတပ - ၀၀၁၁၆.၁၀.၂၀၁၆
2June Industry Ltd.ရွှေသြဇာ စပီရူလိုင်းနား ဇီဝမြေသြဇာ 25 Kg(Spirulina + Nostoc -1000g+250g, Sargassum - 1250g, Zeolite-2500g, Dolomite - 2500g, Gypsum - 5000g, နုံး- 12500g )၀၀၂၃.၉.၂၀၂၀
3June Industry Ltd.ရွှေသြဇာ စပီရူလိုင်းနား ဇီဝမြေသြဇာ 5 Kg(Spirulina + Nostoc -200g+50g, Sargassum - 250g, Zeolite-500g, Dolomite - 500g, Gypsum - 1000g, နုံး- 2500g )၀၀၃၃.၉.၂၀၂၀
4June Industry Ltd.ရွှေသြဇာ စပီရူလိုင်းနား ဇီဝမြေသြဇာ 1 Kg(Spirulina + Nostoc -40g+10g, Sargassum - 50g, Zeolite-100g, Dolomite - 100g, Gypsum - 200g, နုံး- 500g )၀၀၄၃.၉.၂၀၂၀