လယ်ယာမြေဥပဒေ၊ ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေ ၊ ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

တောင်သူလယ်သမား အခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရေး ဥပဒေ

အပင်နှင့် အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်းနှင့် တင်ပို့ခြင်းတို့တွင် ဖျက်ပိုးပြန့်ပွားမှုထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ

အပင် ပိုးမွှား ကာကွယ်သည့် ဥပဒေ

အပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေ

ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေ

မျိုးစေ့ဥပဒေ