မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း ခြောက်သွေ့ဇုံအတွင်းရှိ မြေအရင်းအမြစ်များ၏ ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းနှင့် ပြောင်းလဲပျက်စီးမှုများကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း စီမံကိန်း (ACIAR - LWR Project)

Planning Section Year : (၂၀၁၆ မှ ၂၀၂၀)

Planning Section Area

မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း ခြောက်သွေ့ဇုံအတွင်း သီးနှံစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် မြေဆီလွှာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်၊ မြေအရင်းအမြစ်များ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွှက်ရန်သင့်လျော်သော ဒီဂျစ်တယ် မြေအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံရေးဆွဲရန်၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လက်ရှိဆောင်ရွှက်လျှက်ရှိသော စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ဘက်စုံမြေအရင်းအမြစ် အသုံးချမှု နည်းလမ်းများအား ဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန်

လက်ရှိတောင်သူများ ကျင့်သုံးလျှက်ရှိသော မြေဆီလွှာနှင့် သီးနှံစီမံခန့်ခွဲမှုများကို သိရှိရန်လက်တွေ့ကွင်းဆင်း၍ တောင်သူများနှင့် မေးမြန်းခြင်း

သင့်လျော်သော မြေယာအသုံးချမှုဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော မြေအမျိုးအစားများအတွက် မြေယာထိန်းသိမ်းမှု နည်းလမ်းများဆောင်ရွက်ခြင်း

သီးနှံစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် သင့်လျော်သော မြေအရင်းအမြစ်များနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော မြေအမျိုုးအစားများကို အကဲဖြတ်ခြင်း

မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း ခြောက်သွေ့ဇုံဒေသအတွက် သင့်လျော်သော ဒီဂျစ်တယ် မြေအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံရေးဆွဲနိုင်မည့် နည်းပညာများကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း၊ သီးနှံစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် မြေအရင်းအမြစ်ပြ ရေးဆွဲနိုင်ခြင်း

မြေဆီလွှာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်သောနေရာများကို ဖော်ထုတ်၍ ဒေသခံတောင်သူများအား မြေဆီလွှာထိန်းသိမ်း ကာကွယ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများအား မိမိတို့ကိုယ်တိုင် သင်ယူနိုင်ခြင်း

မြေပုံရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာများကို အသုံးပြု၍ သင့်လျော်သောစိုက်ပျိုးသီးနှံများကို စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း

မြေဆီလွှာပျက်စီးမှုကို လျော့ချစေပြီး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာခြင်း

စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်ပတ်သက် လုပ်ဆောင်မည့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ မြေအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံရေးဆွဲခြင်းးနှင့် မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းများ၏ အရည်အသွေးများလည်း ပိုမိုတိုးတက်လာခြင်း

တောင်သူလယ်သမားများ၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု ပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန်လာစေမည့် အပြင်ဒေသအတွင်း မြေအရင်းအမြစ်များ ပြောင်းလဲ ပျက်စီးနေခြင်းများကို လျော့ကျ ကာကွယ်နိုင်ခြင်း

lwr-slide1
lwr-slide2
lwr-slide3
lwr-slide4
lwr-slide5
lwr-slide6
lwr-slide7
lwr-slide8
lwr-slide9
lwr-slide10
lwr-slide11
lwr-slide12
lwr-slide13
lwr-slide14
lwr-slide15
lwr-slide16
previous arrow
next arrow

ပူးပေါင်းပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်းများ

နှစ်အလိုက် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ