အွန်လိုင်းဖြင့်မှတ်ပုံတင်လျှောက်ရာတွင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ

Setup Customer Details & Repersentative Details

Account Registration

Application Correction

About User Account

Edit Account Details

How to Log In & Log Out

Get An Invoice & Submit Receipt

Downloading A Certificate