အွန်လိုင်းလျှောက်လွှာ ခေါင်းစဉ်များ

ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်

မြေသြဇာထုတ်လုပ်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် လျှောက်လွှာ ပုံစံ (၁)

မြေသြဇာထုတ်လုပ်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ပုံစံ (၄)

မြေသြဇာထုတ်လုပ်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်းတိုးလျှောက်လွှာ ပုံစံ (၁၈)

မြေသြဇာထုတ်လုပ်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်း လက်မှတ် ပုံစံ (၁၉)

မြေဩဇာ တင်ပို့ခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် လျှောက်လွှာ ပုံစံ (၂)

မြေဩဇာ တင်ပို့ခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ပုံစံ (၅)

မြေသြဇာ တင်ပို့ခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်းတိုးလျှောက်လွှာ ပုံစံ(၂၂)

မြေသြဇာ တင်ပို့ခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်း လက်မှတ် ပုံစံ (၂၃)

မြေသြဇာ တင်သွင်းခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် လျှောက်လွှာ ပုံစံ (၃)

မြေသြဇာ တင်သွင်းခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ပုံစံ (၆)

မြေသြဇာ တင်သွင်းခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်းတိုး လျှောက်လွှာ ပုံစံ (၂၀)

မြေသြဇာ တင်သွင်းခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်း လက်မှတ် ပုံစံ (၂၁)

မြေသြဇာ တင်သွင်းခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်း လက်မှတ် ပုံစံ (၂၁)

အွန်လိုင်းလျှောက်လွှာ ခေါင်းစဉ်များ

ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်

မြေသြဇာသိုလှောင်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်လွှာ ပုံစံ (၁၃)

မြေသြဇာ သိုလှောင်ခြင်းလုပ်ငန်း လိုင်စင် ပုံစံ (၁၄)

မြေသြဇာ သိုလှောင်ခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုး လျှောက်လွှာ ပုံစံ(၂၄)

မြေသြဇာ သိုလှောင်ခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုး လက်မှတ် ပုံစံ(၂၅)

မြေသြဇာ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့် လိုင်စင်လျှောက်လွှာ ပုံစံ (၁၅)

မြေသြဇာ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့် လိုင်စင် လက်မှတ် ပုံစံ (၁၆)

မြေသြဇာဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့် လိုင်စင် သက်တမ်းတိုး လျှောက်လွှာ ပုံစံ(၂၆)

မြေသြဇာ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့် လိုင်စင် သက်တမ်းတိုး လက်မှတ် ပုံစံ (၂၇)

ပြည်တွင်းသို့ မြေသြဇာတင်သွင်းရန် ထောက်ခံရန် လျှောက်လွှာ ပုံစံ (၈)

ပြည်တွင်းသို့ မြေသြဇာတင်သွင်းရန် ထောက်ခံစာ ပုံစံ (၁၀)

ပြည်ပသို့ မြေသြဇာတင်ပို့သူ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်လျှောက်လွှာ