မြေအသုံးချရေးဌာနခွဲ ဓာတ်ခွဲခန်းများ

Land Use Division Laboratories

Yangon ( Central Laboratories)

More Info

Mandalay (Central Laboratories)

More Info

Kachin State

More Info

Shan State

More Info

Bago Region

More Info

Magway Region

More Info

Kayah State

More Info

Tanintharyi Region

More Info

Kayin State

More Info

Ayeyarwady Region

More Info