(၄၁)ကြိမ်မြောက် မြေသြဇာကော်မတီ အစည်းအဝေးထိ ခွင့်ပြုသော ပြည်ပမှတင်သွင်းကုန်ကြမ်းမြေသြဇာ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်များ

စဉ်ကုမ္ပဏီ / လုပ်ငန်းအမည်​မြေသြဇာအမည်ပါဝင်သောအာဟာရဓါတ်အချိုးအစားမှတ်ပုံတင်
လက်မှတ်
အမှတ်စဉ်
(တသက)
မှတ်ပုံတင်
သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးမည့်
ရက်
မှတ်ချက်
1Hlyan Lone Co., Ltd.Urea Fertilizer 1000 Kg( N : 46% )1၂၉.၇.၂၀၂၂Nitrogen
2Hlyan Lone Co., Ltd.Granular Urea Fertilizer 1000 Kg( N : 46% )2၂၉.၇.၂၀၂၂Nitrogen
3Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer (5-30-0)1000Kg( N : 5%, P2O5 : 30% )3၂၉.၇.၂၀၂၂Compound
4Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer (7-33-0)1000Kg( N : 7%, P2O5 : 33% )004၂၉.၇.၂၀၂၂Compound
5Good Brothers (Chemical)Co.,Ltd.Urea Fertilizer (0.85-2.8mm)2000kg,1500kg
1300kg
( N : 46% )006၂၉.၇.၂၀၂၂Nitrogen
6Good Brothers (Chemical)Co.,Ltd.Urea Fertilizer (1.18-3.35mm)2000kg,1500kg
1300kg
( N : 46% )007၂၉.၇.၂၀၂၂Nitrogen
7Good Brothers (Chemical)Co.,Ltd.Urea Fertilizer (2.00-4.00mm)2000kg,1500kg
1300kg
( N : 46% )008၂၉.၇.၂၀၂၂Nitrogen
8Good Brothers (Chemical)Co.,Ltd.Urea Fertilizer (2.00-4.75mm)2000kg,1500kg
1300kg
( N : 46% )009၂၉.၇.၂၀၂၂Nitrogen
9Golden Key Co., Ltd.Humic Acid (Zebra)25Kg( Humic Acid : 55% )010၂၉.၇.၂၀၂၂other
10Myanma Awba Industries Co., Ltd.Potassium Sulphate 50 Kg( K2O : 52 % Min )011၂၉.၇.၂၀၂၂Potash
11Myanma Awba Industries Co., Ltd.Potassium Sulphate 50 Kg( K2O : 50 % Min )012၂၉.၇.၂၀၂၂Potash
12Myanma Awba Industries Co., Ltd.Sulphate of Potash Granular50 Kg( K2O : 50 % Min )013၂၉.၇.၂၀၂၂Potash
13Myanma Awba Industries Co., Ltd.Granular Urea
(SHIRAI PEIROCHEMICAL COMPLEX)
50 Kg( N : 46% )014၂၉.၇.၂၀၂၂Nitrogen
14Myanma Awba Industries Co., Ltd.Granular Urea 50 Kg( N : 46%Min )015၂၉.၇.၂၀၂၂Nitrogen
15Myanma Awba Industries Co., Ltd.Prilled Urea50 Kg( N : 46%Min )016၂၉.၇.၂၀၂၂Nitrogen
16Myanma Sanpya Nutrition Co., Ltd.Basforliar ® Aktiv SL (အက်တစ်(ဗ်))1000 Ltr(N : 4%, P2O5 : 37%, K2O : 24%, B : 0.01%, Cu : 0.02%,
Fe : 0.02%, Mn : 0.01%, Zn : 0.01%, Mo : 0.001%)
017၂၉.၇.၂၀၂၂Foliar
171-2-1 Public Co., Ltd.Potash Fertilizer ( Muriate of Potash )27 TNE, 25 TNE( K2O : 60 % )020၂၉.၇.၂၀၂၂Potash
18Valfert Co.,LtdGranular Urea Fertilizer Shipment( N : 46% )021၂၉.၇.၂၀၂၂Nitrogen
19Old Lady Co., Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer
( 18-46-0 )(DAP)
50 kg(N:18%, P2O5:46%)031၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
20Old Lady Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer 1000 kg(N:21%, S:24%)032၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
21Old Lady Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( MOP )
( UZKIMYO IMPEKS )
50 kg(K2O:60%)033၁၃.၁၁.၂၀၂၂Potash
22Myanmar Vita Co., LtdAmmonium Sulphate25 TNE/ 1250/50kg(N:20.5%Min, S:23.5%Min)034၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
23Myanmar Vita Co., LtdAmmonium Sulphate25 TNE/ 1250/50kg(N:20.5%Min, S:23.5%Min)035၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
24Good Brothers Co.,Ltd.Muriate of Potash(MOP) Powder Shipment,
(1,2,25,28)
TNEs
( K2O ≥ 60% )036၁၃.၁၁.၂၀၂၂Potash
25Agri First Co., Ltd.Magnesium Sulphate Fertilizer50 kg(MgO: 27%, S: 18%)037၁၃.၁၁.၂၀၂၂Other
26Myanma Awba Industries Co., Ltd.Ammonium SulphateShipment
25 TNE/ 1250/50kg
(N:20.5%Min, S:23.5%Min)038၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
27Myanma Awba Industries Co., Ltd.Ammonium SulphateShipment
25 TNE/ 1250/50kg
(N:20.5%Min, S:23.5%Min)039၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
28Myanma Awba Industries Co., Ltd.Ammonium SulphateShipment
25 TNE/ 1250/50kg
(N:20.5%Min, S:23.5%Min)040၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
29Myanma Awba Industries Co., Ltd.Ammonium SulphateShipment
25 TNE/ 1250/50kg
(N:20.5%Min, S:23.5%Min)041၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
30Myanma Awba Industries Co., Ltd.Ammonium SulphateShipment
25 TNE/ 1250/50kg
(N:20.5%Min, S:23.5%Min)042၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
31Myanma Awba Industries Co., Ltd.Ammonium SulphateShipment
25 TNE/ 1250/50kg
(N:20.5%Min, S:23.5%Min)043၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
32Myanma Awba Industries Co., Ltd.Ammonium SulphateShipment
25 TNE/ 1250/50kg
(N:20.5%Min, S:23.5%Min)044၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
33Myanma Awba Industries Co., Ltd.Ammonium SulphateShipment
25 TNE/ 1250/50kg
(N:20.5%Min, S:23.5%Min)045၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
34Myanma Awba Industries Co., Ltd.Ammonium SulfateShipment
25 TNE/ 1250/50kg
(N:20.5%Min, S:24%Min)046၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
35Myanma Awba Industries Co., Ltd.Ammonium SulfateShipment
25 TNE/ 1250/50kg
(N:20.5%Min, S:24%Min)047၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
36Myanma Awba Industries Co., Ltd.Ammonium SulphateShipment
25 TNE/ 1250/50kg
(N:20.5%Min, S:23.5%Min)048၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
37Myanma Awba Industries Co., Ltd.Ammonium SulphateShipment
25 TNE/ 1250/50kg
(N:20.5%Min, S:23.5%Min)049၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
38Myanma Shwe Nagar
Agricultural Group Co., Ltd.
Ammonium Chloride Fertilizer1250/
1000/50 kg
(N≥25.4%)053၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
39Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa
Co.,Ltd
Ammonium Sulphate Fertilizer
(CHIHONG Zn&Ge)
50 Kg(N≥20.5%)054၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
40Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa
Co.,Ltd
Mono Ammonium Phosphate Fertilizer
(HONG TAI BO)
50kg(N:10%,P2O5:50%)055၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
41Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa
Co.,Ltd
Mono Ammonium Phosphate Fertilizer
(MAP) (10-50-0)
50kg(N:10%,P2O5:50%)056၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
42Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa
Co.,Ltd
Mono Ammonium Phosphate Fertilizer
(MAP) (10-50-0)
50kg(N:10%, P2O5:50%)057၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
43Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa
Co.,Ltd
Mono Ammonium Phosphate Fertilizer (YUN HONGFU) (11-49-0)50kg(N:11%, P2O5:49%) 058၁၃.၁၁.၂၀၂၂Compound
44Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa
Co.,Ltd
Urea Fertilizer (H)50kg (N ≥ 46%)059၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
45Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa
Co.,Ltd
Potassium Sulphate Fertilizer
( LUO BU PO)
50kg(K2O≥52%, Cl ≤ 1%, S≥17.5%)060၁၃.၁၁.၂၀၂၂Potash
46Myanma Sanpya Nutrition Co., Ltd.Basfoliar Kelp SL (ကဲ့လ်(ပ်))1000Ltr( N : 0.2%, P2O5 : 1%, K2O : 0.1%, B : 0.25mg/kg, Cu : 0.17mg/kg,
Fe : 0.61%mg/kg,Mn : 0.01mg/kg,Zn : 0.56mg/kg,Mo : 0.11mg/kg, Protein : 1.95%, Amino Acid : 0.2%, Ash : 1.57% )
061၁၃.၁၁.၂၀၂၂Foliar
47Great Momentum International Trading Co.,LtdPrilled Urea Fertilizer (GMI) 1330 kg(N : 46%)062၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
48Great Momentum International Trading Co.,LtdGranular Urea Fertilizer (GMI) 1330 kg(N:46%)063၁၃.၁၁.၂၀၂၂Nitrogen
49Good Brothers (Chemical)Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(9-25-25) Shipment/
(25,22) TNE
1500 Kg
(N: 10.22%, P2O5: 26.8%, K2O: 25.63%) 065၃.၃.၂၀၂၃Compound
50Good Brothers (Chemical)Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(13-13-21) Shipment/
(25,22) TNE
1500 Kg
(N: 13%, P2O5: 13%, K2O: 21% )066၃.၃.၂၀၂၃Compound
51Good Brothers (Chemical)Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(16-8-8+12S)Shipment/
(25,22) TNE
1500 Kg
(N: 16%, P2O5: 8%, K2O: 8%, S: 12% )067၃.၃.၂၀၂၃Compound
52Myanma Awba Industries Co., Ltd.Granular Urea Shipment/
25 TNE
(N : 46% )069၃.၃.၂၀၂၃Nitrogen
53Aventine Limited.Gypsum Fertilizer (27, 24, 20, 1) TNE(CaSO4.2H2O: 95%, Ca: 23%, S: 18% )072၃.၃.၂၀၂၃Gypsum
54Shu San Industry Co., Ltd Muriate of Potash Fertilizer(MOP) (Granular)Shipment,
25 TNE,
(1200,1000)Kg
(K2O: 60%)077၃.၃.၂၀၂၃Potash
55Shu San Industry Co., Ltd Muriate of Potash Fertilizer (MOP) (Powder)Shipment,
25 TNE,
(1200,1000)Kg
(K2O: 60%)078၃.၃.၂၀၂၃Potash
56Shu San Industry Co., Ltd Urea Fertilizer ( Granular)(1300, 1200,
1000) Kg
( N ≥ 46% )079၃.၃.၂၀၂၃Nitrogen
57Shu San Industry Co., Ltd Muriate of Potash Fertilizer (MOP) (Crystal)1200Kg(K2O: 60%)080၃.၃.၂၀၂၃Potash
58Shu San Industry Co., Ltd Urea Fertilizer ( Prilled )(1300, 1200,
1000) Kg
( N ≥ 46% )081၃.၃.၂၀၂၃Nitrogen
59Shu San Industry Co., Ltd Magnesium Sulphate Fertilizer50 Kg( MgSO4. 7H2O ≥ 94%)083၃.၃.၂၀၂၃Other
60Shu San Industry Co., Ltd Ammonium Sulphate FertilizerShipment/
1300, 1200 Kg
( N ≥ 21%, S ≥ 24% )084၃.၃.၂၀၂၃Nitrogen
61Myanma Shwe Nagar
Agricultural Group Co., Ltd.
Urea Fertilizer 50 Kg/ 1000 kg
(50x25)= 1250Kg
(N ≥ 46%)086၃.၃.၂၀၂၃Nitrogen
62Best Bull Agriculture Technology Co.,LtdAmmonium Chloride (Granular) 1000 Kg(N: 25% min) 087၃.၃.၂၀၂၃Nitrogen
63Best Bull Agriculture Technology Co.,LtdAmmonium Chloride (Granular) 50 Kg(N: 25% min) 088၃.၃.၂၀၂၃Nitrogen
64Best Bull Agriculture Technology Co.,LtdAmmonium Chloride ( Powder) 50 Kg(N: 25% min) 089၃.၃.၂၀၂၃Nitrogen
65Best Bull Agriculture Technology Co.,LtdAmmonium Chloride ( Powder) 1000 Kg(N: 25% min) 090၃.၃.၂၀၂၃Nitrogen
66Best Bull Agriculture Technology Co.,LtdUrea ( Granular Size) Shipment
25, 22 TNE
(N: 46%)091၃.၃.၂၀၂၃Nitrogen
67Best Bull Agriculture Technology Co.,LtdUrea ( Granular Size) 1300, 1000 Kg( N: 46%)092၃.၃.၂၀၂၃Nitrogen
68Best Bull Agriculture Technology Co.,LtdUrea (Prilled Size) 1300, 1000 Kg(N: 46%) 093၃.၃.၂၀၂၃Nitrogen
69Best Bull Agriculture Technology Co.,LtdUrea (Prilled Size) Shipment
25, 22 TNE
(N: 46%) 094၃.၃.၂၀၂၃Nitrogen
70Best Bull Agriculture Technology Co.,LtdUrea (Prilled Size) Shipment
25, 22 TNE
(N: 46%) 095၃.၃.၂၀၂၃Nitrogen
71Myanma Awba Group Co.,LtdAmorphous Silicon Dioxide
(Precipitated Silica Powder) (Dusil CR 9050)
(20, 15, 10)
Kg
( SiO2: 96% min)096၃.၃.၂၀၂၃Other
72Win Organic Farm Myanmar
Co., Ltd.
Soil Microbiological Sanctions ES - 100 5 Kg(Bacillus Substillis ≥ 1 x 106, Lactobacillus acidophilus -≥ 1 x 106, Saccharomyces Cerecisae≥ 1x107)097၃.၃.၂၀၂၃Bio
73Yara Myanmar Ltd.Water Soluble Compound Fertilizer
(13-4-25) ( YaraRega® /ယာရာရတ်ဂါ )
25 Kg(N: 13%, (NO3- : 5.3%, NH4+: 7.7%) , P2O5: 4%, K2O: 25%, S : 9%,
B : 0.08%, Zn : 0.08% )
098၃.၃.၂၀၂၃Compound
74Yara Myanmar Ltd.Compound Fertilizer (14-14-21)
YaraMila® GROWER ®
Shipment,
(25, 28) TNE
(N:14%, NO3- :6%, NH4- :8%, P2O5:14%, K2O : 21%)100၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
75Myanma Awba Industries Co., Ltd.Ammonium Sulphate Shipment
25TNE,
(1250, 50, 25 )kg
(N:20.5%Min, S:23.5%Min)101၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
76Myanma Awba Industries Co., Ltd.Diammonium Phosphate50 kg(N:18%, P2O5:46%)102၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
77Myanma Awba Industries Co., Ltd.Diammonium Phosphate (DAP )50 kg(N:18%, P2O5:46%)103၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
78Myanma Awba Industries Co., Ltd.Ammonium Chloride50 kg(N:24.5% Min)104၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
79Myanma Awba Industries Co., Ltd.Compound Fertilizer (ကောမက် ပရီမိုလိုက်)25TNE( N : 16%,P2O5 : 16%, K2O : 16%, CaO:40000pm, MgO:1000ppm,
S:1000ppm, Fe:1000ppm, Cu:20ppm, Zn : 10ppm, B : 10ppm )
105၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
80Myanma Awba Industries Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Microstar PMX)300 kg( N : 10%,P2O5 : 40%, MgO : 3%, SO3 : 11%)106၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
81Myanma Sanpya Nutrition Co., Ltd.Sulphate of Potash (EC Fertiliser)
(Water Soluble Potassium Oxide)
25 TNE(K2O : 52%, S:18%)107၁၈.၆.၂၀၂၃Potash
82Agri First Co., Ltd.Muriate of Potash FertilizerShipment(K2O:60%)108၁၈.၆.၂၀၂၃Potash
83Agri First Co., Ltd.Urea Fertilizer (Kujaku Plus) 1 TNE, 50kg(N:46%)109၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
84Agri First Co., Ltd.Urea FertilizerShipment (N:46%)110၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
85Agri First Co., Ltd.Compact Compound Fertilizer (IMPETUS)
(12-12-17+2MgO)
(25,1)TNE,
50Kg
(N:12%, P2O5:12%, K2O:17%, MgO:2%)111၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
86Agri First Co., Ltd.Compact Compound Fertilizer (IMPETUS)
(13-4-22)
(25,1)TNE(N:13%, P2O5:4%, K2O:22%)112၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
87Agri First Co., Ltd.Diammonium Phosphate FertilizerShipment (N:18%, P2O5:46%)113၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
88Agri First Co., Ltd.Ammonium Sulphate FertilizerShipment (N:21%, S:24%)114၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
89Agri First Co., Ltd.Magnesium Sulphate FertilizerShipment (MgO:27%, S:18%)115၁၈.၆.၂၀၂၃Other
90Agri First Co., Ltd.Compact Compound Fertilizer ( IMPACT )
(15-5-20+1MgO )
(25, 1 )TNE,
Shipment
( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 20%, MgO : 1% )116၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
91Agri First Co., Ltd.Compact Compound Fertilizer ( IMPACT )
(16-16-16 )
(25, 1 )TNE,
Shipment
( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )117၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
92Uni Crop Co., Ltd.Monoammonium Phosphate ( 10-50-0) (MAP)50 kg(N:10%, P2O5:50%)119၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
93ICP Shwe Me Fertilizer
Co., Ltd.
Muriate Of Potash FertilizerShipment(K2O:60%)120၁၈.၆.၂၀၂၃Potash
94Uni Crop Co., Ltd.Monoammonium Phosphate MAP (60%) 1000 kg(N:10%, P2O5:50%)121၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
95Uni Crop Co., Ltd.Urea Fertilizer (အလုံးကြီး) 1000 kg(N:46%)122၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
96Uni Crop Co., Ltd.Urea Fertilizer (အလုံးသေး) 1000 kg(N:46%)123၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
97Uni Crop Co., Ltd.Ammonium Chloride 1000 kg(N:25%)124၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
98Uni Crop Co., Ltd.Ammonium Sulphate 1000 kg(N:21%, S:24%)125၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
99Uni Crop Co., Ltd.Muriate Of Potash (MOP) 60% 1000 kg(K2O:60%)126၁၈.၆.၂၀၂၃Potash
100Uni Crop Co., Ltd.Diammonium Phosphate (DAP) 64% 1000 kg(N:18%, P2O5:46%)127၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
101Uni Crop Co., Ltd.Ammonium Sulphate (SHEN MA)50 kg(N ≥ 21%)128၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
102Myanma Sanpya Nutrition Co., Ltd.Kali Sop® (Sulphate of Potash) EC Fertilizer
(Water Soluble Potassium Oxide)
25TNE (K2O : 51%, S:18%)129၁၈.၆.၂၀၂၃Potash
103Shu San Industry Co., Ltd Borax Fertilizer 50 kg(B:10%)130၁၈.၆.၂၀၂၃Other
104Shu San Industry Co., Ltd Zinc Sulphate Fertilizer25 kg(ZnSO4.7H2O ≥ 96%)131၁၈.၆.၂၀၂၃Other
105Shu San Industry Co., Ltd Magnesium Sulphate Fertilizer (Powder)Shipment,
25 TNE,
(1000, 50 )kg
(MgSO4 ≥ 96%)132၁၈.၆.၂၀၂၃Other
106Shu San Industry Co., Ltd Magnesium Oxide Fertilizer50 kg(MgO ≥ 50%)134၁၈.၆.၂၀၂၃Other
107Shu San Industry Co., Ltd Potassium Fertilizer ( Potassium Fulvic ≥ 43% )25 kg (N≥3%, P2O5≥0.2%, K2O≥14%,OM≥50%)135၁၈.၆.၂၀၂၃Potash
108IMG Co., Ltd.သဘာဝကြက်ချေးမြေသြဇာ (အခဲ)850 kg(N:2%, P2O5:2%, K2O:2%, OM:50%)136၁၈.၆.၂၀၂၃Organic
109IMG Co., Ltd.သဘာဝကြက်ချေးမြေသြဇာ (အမှုန့်)850 kg(N:2%, P2O5:2%, K2O:2%, OM:60%)137၁၈.၆.၂၀၂၃Organic
110Aka Yarzar Co.,LtdAmmonium Sulphate ( Swe Met 21)1250 Kg(N : 21%, S : 24% )138၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
111Aka Yarzar Co.,LtdUrea Fertilizer ( Swe Met 46)1000 Kg(N : 46% )139၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
112Marga Min Co., Ltd. Urea Fertilizer ( High 46 )1000 Kg(N : 46% )140၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
113Marga Min Co., Ltd. Ammonium Sulphate ( High 21 )1250 Kg(N : 21%, S : 24% )141၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
114United Agrochemical
Co., Ltd.
ယူနိုက်တက်(၁)ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့်25Kg(N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 30% )142၁၈.၆.၂၀၂၃Foliar
115Nawarat Myay Co., Ltd.အထွက်တိုးမြှင့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (နဝရတ်-မတ်(စ်))25 Kg( K2O : 17%, Amino Acid : 5%, Organic Matter : 49% )143၁၈.၆.၂၀၂၃Foliar
116Golden Wax Co., Ltd.Urea Fetilizer (ဖြိုးမောက်) (အလုံးကြီး)(27, 1 )TNE(N : 46%)144၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
117Golden Wax Co., Ltd.Urea Fetilizer (ဖြိုးမောက်) (အလုံးသေး)(27, 1 )TNE(N : 46%)145၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
118Myanma Awba Group Co.,LtdCalcium Nitrate Tetrahydrate25 kg(N≥11.76%, CaO≥23.4%)146၁၈.၆.၂၀၂၃Other
119Myanma Awba Group Co.,LtdAmino Acid Power20 kg(Amino Acid : 80%)147၁၈.၆.၂၀၂၃Other
120Myanma Awba Group Co.,LtdNEB Liquid Organic Fertilizer 1000 Ltr (Organic Matter: 30-40%, C/N Ration Less than :20 )148၁၈.၆.၂၀၂၃Organic
121Myanma Shwe Nagar
Agricultural Group Co., Ltd.
Amino Acid(25, 50, 1000) kg
(50Kgx25=1250Kg)
(Amino Acid ≥ 18%)151၁၈.၆.၂၀၂၃Other
122Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Urea Fertilizer 1000 Kg(N : 46% )152၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
123Best Bull Agriculture Technology Co.,LtdAmmonium Sulphate (Granular)(1000, 1250) kg(N:21.0%Min)153၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
124Best Bull Agriculture Technology Co.,LtdAmmonium Sulphate (Powder)(1000,1250 )kg (N:21.0% Min)154၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
125Best Bull Agriculture Technology Co.,LtdAmmonium Sulphate (Crystal)( 1000,1250) kg (N:21.0% Min)155၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
126Best Bull Agriculture Technology Co.,LtdMono Ammonium Phosphate 55%1000 Kg(N:11%, P2O5:44%)156၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
127Best Bull Agriculture Technology Co.,LtdMono Ammonium Phosphate 60%1000 Kg(N:10%, P2O5:50%)157၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
128Best Bull Agriculture Technology Co.,LtdAmmonium Sulphate (Powder)50 kg(N:21.0% Min)159၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
129Best Bull Agriculture Technology Co.,LtdAmmonium Sulphate (Crystal)50 kg(N:21.0% Min)160၁၈.၆.၂၀၂၃Nitrogen
130Best Bull Agriculture Technology Co.,LtdMono Ammonium Phosphate 60%50 kg(N:10%, P2O5:50%)161၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
131Best Bull Agriculture Technology Co.,LtdMonoammonium Phosphate 55%50 kg(N:11%, P2O5:44%)162၁၈.၆.၂၀၂၃Compound
132Myanmar Vita Co., LtdGranular Urea Fertilizer Shipment,
25 TNE
N : 46 % 167၁.၉.၂၀၂၃Nitrogen
133Myanma Awba Industries Co., Ltd.Granular Urea Fertilizer (1000, 1100,
1200, 1250,
1300) Kg
N : 46 % 168၁.၉.၂၀၂၃Nitrogen
134Resources Group Trading
Co.,Ltd
Granular Muriate of Potash (MOP)ShipmentK2O : 60%169၁၇.၁၁.၂၀၂၃Potash
135Resources Group Trading
Co.,Ltd
Standard Muriate of Potash (MOP)ShipmentK2O : 60%170၁၇.၁၁.၂၀၂၃Potash
136Aventine Limited.Zinc Fertilizer
( Zinc Sulphate Heptahydrate )
1 TNEZn:22%, S:11%171၁၇.၁၁.၂၀၂၃Other
137Aventine Limited. Urea Fertilizer (27,24,20,1)
TNE,
Shipment
N:46%172၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
138Best Bull Agriculture Technology Co.,LtdPrilled UreaShipment,
(1,1.3)TNE
N:46%173၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
139Best Bull Agriculture Technology Co.,LtdGranular UreaShipment,
(1,1.3)TNE
N:46%174၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
140Golden Key Co., Ltd.Ammonium Sulphate (Zebra)(1000,1250)kg,
(20,25) TNE
N:21%,S:24%175၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
141Golden Key Co., Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer (Zebra)(1000 ,1250)kg,
(20,25 )TNE
N:18%, P2O5:46%176၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
142Golden Key Co., Ltd.Calcium Ammonium Nitrate(CAN) Fertilizer
(Zebra)
(1000,1250)kgN:15.5%,Ca:18.5%177၁၇.၁၁.၂၀၂၃Other
143Myanma Awba Industries Co., Ltd.Preminum Grade Complex Fertilizer(15-15-15)25 TNEN:15%, P2O5 :15% ,K2O:15%,Fe:1000 ppm approx,
Mo:2ppm approx, MgO:0.2%approx,S:2%, CaO:4.5%approx, Cu:10 ppm approx,Zn:30 ppm approx, Mn:50ppm approx
178၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
144Kachin Seven Dragon Co.,LtdOrganic Fertilizer1000 kg,
(15,25) TNE
N:4.9%, P2O5 :0.5%,K2O:1.8%,OM:93%179၁၇.၁၁.၂၀၂၃Organic
145Marlarmyaing Public
Co., Ltd.
ယူရီးယားမြေဩဇာ (မာလာမြိုင်မိုးသီး ၄၆)(250, 500,
1000) kg
(N:46%)180၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
146Marlarmyaing Public
Co., Ltd.
ယူရီယားမြေဩဇာ 27 TNE(N:46%)181၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
147Myanma Awba Group Co.,LtdMicronutrient mixture-125 kgB:0.5%,Cu:1.5%,Fe:4%,Mn:4%,Mo:0.1%,Zn:1.5%,
MgO:3.3%
182၁၇.၁၁.၂၀၂၃Other
148Myanma Awba Group Co.,LtdADSEE 900900kgC10 Alcohol exthoxylate:> = 90 - < =100%Min183၁၇.၁၁.၂၀၂၃Other
149Myanma Awba Group Co.,LtdMicronutrient mixture-225 kgMg:2.95%,Mn:4%,B:0.015%,Mo:0.006%,Cu:3%,Zn:1.86%184၁၇.၁၁.၂၀၂၃Other
150Myanma Awba Industries Co., Ltd.Nitrophoska (15-15-15)25 TNEN:15%, P2O5 :15%,K2O:15%185၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
151Myanma Awba Industries Co., Ltd.Preminum Grade Complex Fertilizer(15-15-15)25 TNEN:15%, P2O5 :15% ,K2O:15%,Fe:1000 ppm approx,
Mo:2ppm approx, MgO:0.2%approx,S:2%,Cu:10 ppm approx, Mn:50ppm approx,Zn:30 ppm approx
186၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
152Myanma Sanpya Nutrition Co., Ltd.Nitrophoska (15-15-15)25 TNE
N:15%, P2O5 :15% ,K2O:15%187၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
153Myanma Sanpya Nutrition Co., Ltd.Nitrophoska® (15-15-15)25 TNEN:15%, P2O5 :15% ,K2O:15%,Fe:1000 ppm ,Mo:2ppm, MgO:0.2%S:2%,Cu:10 ppm,Mn:50ppm ,Zn:30 ppm 188၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
154Myanma Shwe Nagar
Agricultural Group Co., Ltd.
Magnesium Sulphate Monohydrate(Granular)(50,1000,
1250)kg
MgSO4.H2O(Mg:21%,S:16%)189၁၇.၁၁.၂၀၂၃Other
155Myanma Shwe Nagar
Agricultural Group Co., Ltd.
Magnesium Sulphate Monohydrate(50,1000,
1250)kg
MgSO4.H2O(Mg:21%,S:16%)190၁၇.၁၁.၂၀၂၃Other
156Nawarat Myay Co., Ltd.ပဲအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည် (နဝရတ်-ဘီ)200 LitZn:0.56%, Fe:0.09%, Mn:0.046%, B:0.046%191၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
157Nawarat Myay Co., Ltd.Foliar Fertilizer /အပင်ကြီးထွားရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
(40-5-5) (N-Power)
25 Kg, 8 KgN : 40%,P2O5 :5%, K2O : 5%192၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
158Nawarat Myay Co., Ltd.ပွင့်၊သီး၊ဥကြီးထွားရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( K - Power )25 Kg, 8 KgN : 10%,P2O5 :45%, K2O :15%193၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
159Nawarat Myay Co., Ltd.ပဲအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည် (နဝရတ်-အေ)200LitCaO:16.30%, MgO:2.30%,Zn:0.915%, Fe:0.06%,C:0.098%,
Mo:1.108%, B:0.60%
194၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
160Orgaworld Asia Myanmar Co.,Ltdသဘာဝမြေဩဇာ (30,20)TNEN:1%, P2O5:.1%,K2O:1%, OM ≥ 25%195၁၇.၁၁.၂၀၂၃Organic
161Sein Lae Thwin Co.,LtdUrea Fertilizer (20,25)TNE,
(1000, 1300) kg
N : 46.4%196၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
162Shu San Industry Co., Ltd Potassium Fertilizer 50kg(Potassium Fulvic ≥ 43%),
N≥3%,P2O5≥0.2%,K2O≥14%,OM≥50%
198၁၇.၁၁.၂၀၂၃Potash
163Shu San Industry Co., Ltd Zinc Sulphate Fertilizer50kgZnSO4 .7H2O ≥ 96%200၁၇.၁၁.၂၀၂၃Other
164Shwe Crop Nutrient Co.,LtdDiammonium Phosphate (DAP) ShipmentN:18%, P2O5:46%201၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
165Shwe Crop Nutrient Co.,LtdMonoammonium Phosphate (MAP)50 kgN:10%, P2O5:50%202၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
166Shwe Crop Nutrient Co.,LtdUrea Fertililzer Shipment,
1 TNE
(N:46%)203၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
167Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa
Co.,Ltd
Zinc Sulfate Fertilizer 25 kgZnSO4.7H2O ≥ 92%204၁၇.၁၁.၂၀၂၃Other
168Uni Crop Co., Ltd.Urea Fertilizer (ERDOS)50 kg N ≥ 46%205၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
169Valfert Co.,LtdPrilled Urea Fertilizer(1000,1500)kg
(24,25)TNE
Shipment
N:46%206၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
170Valfert Co.,LtdGranular Urea Fertilizer(1000,1500)kg
(24,25)TNE
Shipment
N:46%207၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
171Yara Myanmar Ltd.Compound Fertilizer(Grow How)(25,28)TNE
Shipment
N:15%,(NO3N:6.3%,NH4 N:8.7%),P2O5:.15%,K2O:15%208၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
172Aventine Limited.Silicate Fertilizer(1, 20, 24, 27)
TNE
SiO2 : 25 %, CaO : 35 %, MgO : 2 %209၁၇.၁၁.၂၀၂၃Other
173Myanma Awba Industries Co., Ltd.Complex Fertilizer (20-10-10)25 TNEN:20%, P2O5 :10%,K2O:10%210၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
174Golden Key Co., Ltd.GTSP Fertilizer (Zebra)(20,25)TNE
(1000,1250) kg
P2O5 ≥ 46%211၁၇.၁၁.၂၀၂၃Phosphate
175Nawarat Myay Co., Ltd.နှမ်းအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (နဝရတ်မြေ )25kgN : 20%,P2O5 :22%, K2O :19%, Fe:0.042%, Mn:0.048%,
Zn:0.039%, Cu:0.015%, Mo:0.01%, B : 0.058%
212၁၇.၁၁.၂၀၂၃Foliar
176Great Unity Co.,LtdTriple Super Phosphate Fertilizer (TSP) Shipment,
Container,
1TNE
P2O5:46% 213၁၇.၁၁.၂၀၂၃Phosphate
177Great Unity Co.,LtdDiammonium Phosphate (DAP) Shipment,
Container,
1TNE
N:18%, P2O5:46%214၁၇.၁၁.၂၀၂၃Compound
178Great Unity Co.,LtdAmmonium Sulphate (Granular size 2-5mm )Shipment,
Container,
1TNE
N:21 %, S:24% 215၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
179Great Unity Co.,LtdMuriate of Potash (Crystalline )Shipment,
Container,
1TNE
K2O : 60%216၁၇.၁၁.၂၀၂၃Potash
180Great Unity Co.,LtdPotassium Chloride / Muriate of Potash(MOP)
(Granular)
Shipment,
Container,
1TNE
K2O : 60%217၁၇.၁၁.၂၀၂၃Potash
181Great Unity Co.,LtdAmmonium Sulphate (စိမ်းစို)Shipment,
Container,
1TNE
N:21%Min, S:24%Min218၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
182Great Unity Co.,LtdUrea Fertilizer (စိမ်းစို)Shipment,
Container,
1TNE
N:46%219၁၇.၁၁.၂၀၂၃Nitrogen
183Myanma Shwe Nagar
Agricultural Group Co., Ltd.
Muriate of PotashShipment( K2O 60 % Min, Moisture : 0.5 % Max )220၂၀.၄.၂၀၂၄Potash
184Shu San Industry Co., Ltd Urea Fertilizer (Granular ) 1350 Kg( N ≥ 46 % )225၂၀.၄.၂၀၂၄Nitrogen
185Aventine Limited.Granular Potash Fertilizer (White)( 1, 1.5, 24,
45, 10000 TNE)
( K2O: 60 % )226၂၀.၄.၂၀၂၄Potash
186Aventine Limited.Granular Potash Fertilizer (Pink)( 1, 1.5, 24,
45, 10000 TNE)
( K2O: 60 % )227၂၀.၄.၂၀၂၄Potash
187Shwe Thit Oo Co.Ltdယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (UREA )( 1, 1.5,
24 TNE )
( N : 46% )228၂၀.၄.၂၀၂၄Nitrogen
188Myanma Shwe Nagar
Agricultural Group Co., Ltd.
Muriate of Potash(50, 1000,
1250 Kg)
( K2O 60 % Min, Moisture : 0.5 % Max )229၂၀.၄.၂၀၂၄Potash
189Myanma Shwe Nagar
Agricultural Group Co., Ltd.
Muriate of Potash(20, 21, 23, 24,
25 TNE)
( K2O 60 % Min)230၂၀.၄.၂၀၂၄Potash
190Myanma Shwe Nagar
Agricultural Group Co., Ltd.
Urea Fertilizer(20, 21, 23, 24,
25 TNE)
( N ≥ 46 % )231၂၀.၄.၂၀၂၄Nitrogen
191Myanma Shwe Nagar
Agricultural Group Co., Ltd.
Urea FertilizerShipment( N ≥ 46 % )232၂၀.၄.၂၀၂၄Nitrogen
192Aka Yarzar Co.,LtdMuriate of Potash Fertilizer (MOP)
( LAO KAIYUNAN )
50 Kg( K2O : 60 % )233၂၀.၄.၂၀၂၄Potash
193Aka Yarzar Co.,LtdMuriate of Potash Fertilizer (MOP)
( LAO KAIYUNAN )
1200 Kg( K2O : 60 % )234၂၀.၄.၂၀၂၄Potash
194Marga Min Co., Ltd.Muriate of Potash (MOP) Fertilizer
( LAO KAIYUNAN )
50 Kg( K2O : 60 % )235၂၀.၄.၂၀၂၄Potash
195Marga Min Co., Ltd.Muriate of Potash (MOP) Fertilizer
( LAO KAIYUNAN )
1200 Kg( K2O : 60 % )236၂၀.၄.၂၀၂၄Potash
196EVOGRO Co., Ltd.Compound Fertilizer25 TNE( N:15.5%, P2O5:15.5%, K2O:15.5% )237၂၀.၄.၂၀၂၄Compound
197Nawarat Myay Co., Ltd.မြေပဲအထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ
(နဝရတ်မြေ)
25 Kg( N: 20%, P2O5: 20%, K2O: 19%, Mo : 0.01 %, B : 0.058 %,
Mn : 0.048 %, Zn : 0.039 % )
238၂၀.၄.၂၀၂၄Foliar
198Nawarat Myay Co., Ltd.ခရမ်းချဉ်အထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (နဝရတ်မြေ)25 Kg( N: 20%, P2O5: 21%, K2O: 19%, Mo : 0.01 %, B : 0.058 %,
Zn : 0.039 %, Cu : 0.015 %, Fe : 0.042 % )
239၂၀.၄.၂၀၂၄Foliar
199Nawarat Myay Co., Ltd.အထွက်တိုးမြှင့်ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည် (ဟိုက်ပါ-၂) 200 Liter( N: 5%, P2O5: 36%, K2O: 20%, B:0.022% )240၂၀.၄.၂၀၂၄Foliar
200Myanma Sanpya Nutrition Co., Ltd.Nitrophoska ® 13+10+20+3S25 TNE( N : 13%, P2O5 : 10%, K2O : 20%, S : 3% )241၂၀.၄.၂၀၂၄Compound
201Myanma Sanpya Nutrition Co., Ltd.Nitrophoska ® 12+20+1225 TNE( N : 12%, P2O5 : 20%, K2O : 12% )242၂၀.၄.၂၀၂၄Compound
202Nawarat Myay Co., Ltd.ကြက်သွန်အထူး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(န၀ရတ်မြေ)25 Kg(N : 19%, P2O5 : 21%, K2O : 19%, Fe : 0.042%, Mn : 0.048%,
Zn : 0.039%, Cu : 0.015%)
243၂.၉.၂၀၂၄Foliar
203Nawarat Myay Co., Ltd.ကွမ်းအထူး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (န၀ရတ်)25 Kg(N : 19.81%, P2O5 : 21.60%, K2O : 19.20%, Fe : 0.042%,
Mn : 0.048%, Zn : 0.039%, Cu : 0.015%, Mo : 0.01%, B : 0.058%)
244၂.၉.၂၀၂၄Foliar
204Nawarat Myay Co., Ltd.အထွက်တိုးမြှင့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(နဝရတ်-တော့(ပ်))25 Kg(Amino Acid : 50%)245၂.၉.၂၀၂၄Foliar
205Myanma Shwe Nagar
Agricultural Group Co., Ltd.
Ammonium Sulphate (Granular)Shipment( N ≥ 21%, S ≥ 24% )246၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
206Myanma Shwe Nagar
Agricultural Group Co., Ltd.
Muriate of Potash(MOP)( 50, 1000, 1250 Kg )( K2O ≥ 60%, Moisture ≤ 1% )247၂.၉.၂၀၂၄Potash
207Shu San Industry Co., Ltd Urea Fertilzier ( Prilled )1350 Kg(N ≥ 46 %)248၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
208Shu San Industry Co., Ltd Muriate of Potash Fertilizer ( MOP) (1350, 1300 Kg)(K2O : 60%)249၂.၉.၂၀၂၄Potash
209Shu San Industry Co., Ltd Ammonium Sulphate Fertilizer50 Kg( N : 21 % )250၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
210Myanma Awba Group Co.,LtdAmino Acid1000 Ltr( Amino Acid : 50% )251၂.၉.၂၀၂၄Other
211Myanma Awba Group Co.,LtdLiquid Seaweed Extract of Ascophyllum nodosum200 Ltr(N:4% Min, K2O:6% Min )252၂.၉.၂၀၂၄Foliar
212Myanma Awba Industries Co., Ltd.Silicate Fertilizer (Granule) ( 500, 750, 1000, 1250, 1300 Kg )( SiO2:25%, CaO:35%, MgO:2% )253၂.၉.၂၀၂၄Other
213Myanma Awba Industries Co., Ltd.Monoammonium Phosphate( 50, 25 Kg )( N: 10%, P2O5: 50% )254၂.၉.၂၀၂၄Compound
214Myanma Awba Industries Co., Ltd.Monoammonium Phosphate( 50, 25 Kg )( N: 11%, P2O5: 52% )255၂.၉.၂၀၂၄Compound
215Myanma Awba Industries Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer(1000, 1200,
1250 Kg)
( K2O: 60% )256၂.၉.၂၀၂၄Potash
216Myanma Awba Industries Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer25 TNE( K2O: 60% )257၂.၉.၂၀၂၄Potash
217Myanma Awba Industries Co., Ltd.Compound NPK Fertilizer (20-10-10)25 TNE( N: 20%, P2O5: 10%, K2O: 10% )258၂.၉.၂၀၂၄Compound
218Myanma Awba Industries Co., Ltd.DAP (LAO CAI) 50 Kg( N: 15%, P2O5: 45% )259၂.၉.၂၀၂၄Compound
219Myanma Awba Industries Co., Ltd.Compound Fertilizer (15.5-15.5-15.5)25 TNE (N:15.5%, P2O5:15.5%, K2O:15.5%)261၂.၉.၂၀၂၄Compound
220Myanma Awba Industries Co., Ltd.Compound Fertilizer (20-20-0)25 TNE (N:20%, P2O5:20%)262၂.၉.၂၀၂၄Compound
221Myanmar Kaung Thu Kha
Co., Ltd.
Compound Fertilizer25 TNE( N: 15.5%, P2O5: 15.5%, K2O: 15.5% )263၂.၉.၂၀၂၄Compound
222Myanmar Kaung Thu Kha
Co., Ltd.
Compound Fertilizer25 TNE( N: 20%, P2O5: 10%, K2O: 10% )264၂.၉.၂၀၂၄Compound
223Myanmar Kaung Thu Kha
Co., Ltd.
Compound Fertilizer25 TNE( N: 20%, P2O5: 20% )265၂.၉.၂၀၂၄Compound
224Wi Sar Ra International
Co., Ltd.
Compound Fertilizer25 TNE( N: 15.5%, P2O5: 15.5%, K2O: 15.5% )266၂.၉.၂၀၂၄Compound
225Wi Sar Ra International
Co., Ltd.
Compound Fertilizer25 TNE( N: 20%, P2O5: 10%, K2O: 10% )267၂.၉.၂၀၂၄Compound
226Wi Sar Ra International
Co., Ltd.
Compound Fertilizer25 TNE( N: 20%, P2O5: 20% )268၂.၉.၂၀၂၄Compound
227Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 9-25-25)( 1 , 1.5 , 24, 45 TNE ), Shipment( N: 9 %, P2O5: 25 %, K2O: 25 % )269၂.၉.၂၀၂၄Compound
228Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 16-8-8 + 12 S)( 1 , 1.5 , 24, 45 TNE ), Shipment N: 16 %, P2O5: 8 %, K2O: 8 %, S: 12 % )270၂.၉.၂၀၂၄Compound
229Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 18-4-5 + 15 S)( 1 , 1.5 , 24, 45 TNE ), Shipment(N: 18 %, P2O5: 4 %, K2O: 5 %, S: 15 % )271၂.၉.၂၀၂၄Compound
230Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 19-9-19)( 1 , 1.5 , 24, 45 TNE ), Shipment( N: 19 %, P2O5: 9 %, K2O: 19 % )272၂.၉.၂၀၂၄Compound
231Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 15-7-8 + 10 S)( 1 , 1.5 , 24, 45 TNE ), Shipment( N: 15 %, P2O5: 7 %, K2O: 8 %, S: 10 % )273၂.၉.၂၀၂၄Compound
232Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 16-16-16)( 1 , 1.5 , 24, 45 TNE ), Shipment( N: 16 %, P2O5: 16 %, K2O: 16 % )274၂.၉.၂၀၂၄Compound
233Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 14-14-14 + 11 S)( 1 , 1.5 , 24, 45 TNE ), Shipment( N: 14 %, P2O5: 14 %, K2O: 14 %, S: 11 % )275၂.၉.၂၀၂၄Compound
234Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 15-15-15 + 7 S)( 1 , 1.5 , 24, 45 TNE ), Shipment( N: 15 %, P2O5: 15 %, K2O: 15 %, S: 7 % )276၂.၉.၂၀၂၄Compound
235Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 16-16-8 + 13 S)( 1 , 1.5 , 24, 45 TNE ), Shipment( N: 16 %, P2O5: 16 %, K2O: 8 %, S: 13 % )277၂.၉.၂၀၂၄Compound
236Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 10-10-5)( 1 , 1.5 , 24, 45 TNE ), Shipment( N: 10 %, P2O5: 10 %, K2O: 5 % )278၂.၉.၂၀၂၄Compound
237Aventine Limited.Diammonium Phosphate Fertilizer( 1 , 1.5 , 24, 45 TNE ), Shipment( N: 18 %, P2O5: 46 % )279၂.၉.၂၀၂၄Compound
238Aventine Limited.Dry Poultry Organic Fertilizer900 kg,
(1 , 20, 40 TNE),
Shipment
( N : 3 %, P2O5 : 2%, K2O: 2% + Ca: 8 %, Zn: 300 ppm,
Organic Matter: 65 %)
280၂.၉.၂၀၂၄Organic
239Aventine Limited.Fertilizer (GTSP) (Guaranteed Nutrients)( 1 , 1.5 , 24, 45 TNE ), Shipment( P2O5 ≥ 46% )281၂.၉.၂၀၂၄Phosphate
240Aventine Limited.Magnesium Sulphate Monohydrate ( 1 , 1.5 , 24, 45 TNE ), Shipment( MgO: 25 %, S: 16 % )282၂.၉.၂၀၂၄Other
241Aventine Limited.Ammonium Sulphate Fertilizer( 1 , 1.5 , 24, 45 TNE ), Shipment( N: 21 %, S: 24 % )283၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
242Ki Co., Ltd.၁၀၀ % သဘာဝကြက်ချေးမြေဩဇာ (ဂန်းခိ)( 40, 20 FT Container)
(1500, 1200, 1000 Kg)
(N:3.10%, P2O5:4.73%, K2O:3.62%, OM:37.79%)284၂.၉.၂၀၂၄Organic
243Po Kaung Co., Ltd.Magnesium Sulphate Fertilizer (Powder) 50 Kg(MgO : 27% Min, S : 18 % Min)285၂.၉.၂၀၂၄Other
244Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa
Co.,Ltd
Urea Fertilizer(1000 Kg,
25 TNE Container)
(N≥46%)286၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
245Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa
Co.,Ltd
Muriate of Potash (Standard MOP)(1000 Kg,
28 TNE Container)
(K2O≥60%)287၂.၉.၂၀၂၄Potash
246Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa
Co.,Ltd
Muriate of Potash (Granular)(1000 Kg,
28 TNE Container)
(K2O≥60%)288၂.၉.၂၀၂၄Potash
247Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa
Co.,Ltd
Ammonium Chloride (1000 Kg,
25 TNE Container)
(N≥25.4%)289၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
248Good Brothers (Chemical)Co.,Ltd.Granular Triple Phosphate (GSTP) FertilizerShipment,
(28, 22 TNE)
(1500, 1000 Kg)
(P2O5 ≥ 46%)290၂.၉.၂၀၂၄Phosphate
249Good Brothers (Chemical)Co.,Ltd.Diamonium phosphate (DAP) 64% FertilizerShipment,
(28, 22 TNE)
(1500, 1000 Kg)
(N:18%, P2O5:46%)291၂.၉.၂၀၂၄Compound
250Shwe Thit Oo Co.LtdPotash FertilizerBulk,
(1, 1.5, 24 TNE )
( K2O : 60 % )292၂.၉.၂၀၂၄Potash
251TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer ( 15-15-15+5S+TE )(နွားခေါင်း-ထယ်)(MC)Shipment,
( 24, 1.5 MT )
(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, S:5%, MgO:2%, B:0.02% )293၂.၉.၂၀၂၄Compound
252TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer ( 18-4-5+14S )(နွားခေါင်း-ထယ်)(MC)Shipment,
( 24, 1.5 MT )
( N:18%, P2O5:4%, K2O:5%, S:14% )294၂.၉.၂၀၂၄Compound
253TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer ( 16-8-8+12S )(နွားခေါင်း-ထယ်)(MC)Shipment,
( 24, 1.5 MT )
( N:16%, P2O5:8%, K2O:8%, S:12% )295၂.၉.၂၀၂၄Compound
254Agri First Co., Ltd.Compact Compound Fertilizer (IMPETUS BOR)
(10-5-20-2.5MgO+0.5B2O3)
(1, 25 TNE), Shipment(N:10%, P2O5:5%, K2O:20%, MgO:2.5%, B2O3:0.5%)296၂.၉.၂၀၂၄Compound
255Yara Myanmar Ltd.Calcium Nitrate Fertilizer (15.5-0-0)
YaraTeraTM CALCINIT™
1200 Kg (N:15.5% ( (N(NO3-) :14.4%, N(NH4+):1.1%), CaO:26.5%)297၂.၉.၂၀၂၄Other
256Yara Myanmar Ltd.Compound Fertilizer (25:7:7) YaraMila® FASTER®Shipment/
( 25, 28 TNE )
N:25% ( (N(NO3-) :12%, N(NH4+):13%), P2O5:7%, K2O:7%)298၂.၉.၂၀၂၄Compound
257Yara Myanmar Ltd.Water Soluble Compound Fertilizer (18-4-19)
YaraRega®
Shipment/
( 25, 28 TNE )
N:18% ( (N(NO3-) :8.2%, N(NH4+):9.8%), P2O5:4%, K2O:19%,
S:6%, B:0.08%, Zn:0.08%)
299၂.၉.၂၀၂၄Compound
258Yara Myanmar Ltd.Compound Fertilizer (8-24-24)
YaraMila® MAXFLOWER®
Shipment/
( 25, 28 TNE )
N:8% ( (N(NO3-) :1.0%, N(NH4+):7.0%), P2O5:24%, K2O:24%,
S:2.6%, B:0.01%)
300၂.၉.၂၀၂၄Compound
259Yara Myanmar Ltd.Compound Fertilizer (16-11-14)
YaraMila®
Shipment/
( 25, 28 TNE )
N:16% ( (N(NO3-) :7.0%, N(NH4+):9.0%), P2O5:11%, K2O:14%)301၂.၉.၂၀၂၄Compound
260Yara Myanmar Ltd.Compound Fertilizer (23-8-8)
YaraMila®RACER®
Shipment/
( 25, 28 TNE )
N:23% ( (N(NO3-) : 10.0%, N(NH4+): 13.0%), P2O5:8%, K2O:8%)302၂.၉.၂၀၂၄Compound
261Myanma Awba Group Co.,LtdMono Ammonium Phosphate25 Kg( N: 12%, P2O5: 61% )303၂.၉.၂၀၂၄Compound
262Myanma Awba Group Co.,LtdPotassium Silicate25 Kg( SiO2: 51.5%, K2O: 33% )304၂.၉.၂၀၂၄Potash
263Myanma Awba Group Co.,LtdPotassium Nitrate (Ultrasol K Plus)25 Kg( N: 13.7%, K2O: 46.3% )305၂.၉.၂၀၂၄Potash
264Myanma Awba Group Co.,LtdPotassium Chloride Crystalline50 Kg( K2O: 60.2%, KCL: 95.3% )306၂.၉.၂၀၂၄Potash
265Myanma Awba Group Co.,LtdAmino Acid200 Lit( Amino Acid : 50% )307၂.၉.၂၀၂၄Other
266JYB Co.LtdGranule Ammonium Sulphate Fertilizer
( EVERMAX)
50 kg( N: 21%, S: 24% )308၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
267JYB Co.LtdPowder Sulphate of Potash Fertilizer
( EVERMAX)
50 kg( K2O:50%, S: 18% )309၂.၉.၂၀၂၄Potash
268Agri First Co., Ltd.Compact Compound Fertilizer (IMPETUS AZO)
(10-5-20-2MgO+2AZ)
(1, 25 TNE), Shipment(N:10%, P2O5:5%, K2O:20%, MgO:2%, AZ:2%)311၂.၉.၂၀၂၄Compound
269Jasmine Girl Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 16-16-8 )
(Flying Tiger/ကျားပျံ)
1 TNE( N:16%, P2O5:16%, K2O:8%, MgO:1.3%, S:6.7% )312၂.၉.၂၀၂၄Compound
270Jasmine Girl Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 16-20-0 )
(Flying Tiger/ကျားပျံ)
1 TNE( N:16%, P2O5:20%, S:12% )313၂.၉.၂၀၂၄Compound
271Jasmine Girl Co., Ltd.Compound Fertilizer(16-8-8)
(Flying Tiger/ကျားပျံ)
1 TNE( N:16%, P2O5:8%, K2O:8%, MgO:1.3%, S:6.7% )314၂.၉.၂၀၂၄Compound
272Jasmine Girl Co., Ltd.Urea Fertilizer (46-0-0) (Flying Tiger/ကျားပျံ)1 TNE( N:46% )315၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
273Jasmine Girl Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15)
(Flying Tiger/ကျားပျံ)
1 TNE( N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, MgO:1.3%, S:7% )316၂.၉.၂၀၂၄Compound
274Marga Min Co., Ltd.Foliar Fertilizer ( Boronia Mo 6 )200 Ltr(N:6%, B:9%, Mn:0.15%, Mo:0.6%)317၂.၉.၂၀၂၄Foliar
275Marga Min Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည် ( EXTRAZOSPEED )200 Ltr( N:30%, MgO:3%, SO3:6.8% )318၂.၉.၂၀၂၄Foliar
276Myawaddy Queen Co., Ltd.Urea Fertilizer (46.0.0) (သရဖူ/Crown )1 TNE( N:46% )319၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
277Myawaddy Queen Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) (သရဖူ/Crown )1 TNE(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%)320၂.၉.၂၀၂၄Compound
278Myawaddy Queen Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer (21-0-0+24S)
(သရဖူ/Crown )
1 TNE( N : 21%, S : 24% )321၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
279Myawaddy Queen Co., Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer(18-46-0)
(သရဖူ/Crown )
1 TNE( N : 18%, P2O5 : 46% )322၂.၉.၂၀၂၄Compound
280Top Mountain Flower Co., Ltd.Urea Fertilizer (46.0.0) (Iron Ring/သံကွင်း)1 TNE( N : 46% )323၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
281Top Mountain Flower Co., Ltd.Compound Fertilizer (16-16-8) (Iron Ring/သံကွင်း)1 TNE(N:16%, P2O5:16%, K2O:8%, MgO:1.3%, S:6.7%)324၂.၉.၂၀၂၄Compound
282Top Mountain Flower Co., Ltd.Compound Fertilizer (21-7-18) (Iron Ring/သံကွင်း)1 TNE(N:21%, P2O5:7%, K2O:18%, MgO:1%, S:4%)325၂.၉.၂၀၂၄Compound
283Top Mountain Flower Co., Ltd.Potash Fertilizer (0-0-60) (Iron Ring/သံကွင်း) 1 TNE(K2O : 60 %)326၂.၉.၂၀၂၄Potash
284Uni Crop Co., Ltd.Urea Fertilizer (အလုံးကြီး) ( 1 , 25 TNE ), Shipment( N: 46% )327၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
285Uni Crop Co., Ltd.Urea Fertilizer (အလုံးသေး) ( 1 , 25 TNE ), Shipment( N: 46% )328၂.၉.၂၀၂၄Nitrogen
286Jasmine Girl Co., Ltd.Compound Fertilizer (21-7-18)
(Flying Tiger / ကျားပျံ)
1 TNE (N:21%, P2O5:7%, K2O:18%, MgO:1%, S:4% )329၂.၉.၂၀၂၄Compound
287Aka Yarzar Co.,Ltdရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ ( Swet'Met-B)200 Ltr(N: 6%, B: 9%, Mn: 0.15%, Mo: 0.6% )330၂.၉.၂၀၂၄Foliar
288Aka Yarzar Co.,Ltdရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ ( Swe'Met-A )200 Ltr (N:30%, MgO:3%, SO3:6.8%)331၂.၉.၂၀၂၄Foliar
289Myanma Awba Group Co.,LtdADSEE 900180 Kg (C10 Alcohol ethoxylate : >=90 -< =100% Min)332၁၃.၁၂.၂၀၂၄Other
290Myanma Awba Industries Co., Ltd.Compound Fertilizer 25 TNE( N: 13%, P2O5: 13%, K2O: 21% )333၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
291Myanma Awba Industries Co., Ltd.Compound Fertilizer 25 TNE( N: 17%, P2O5: 0.1%, K2O: 28% )334၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
292Myanma Awba Industries Co., Ltd.Diammonium Phosphate (DAP)(1000, 1200,
1250 Kg)
(N: 16%, P2O5: 45%)335၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
293Myanma Awba Industries Co., Ltd.Diammonium Phosphate (DAP)(1000, 1200,
1250 Kg)
(N: 18%, P2O5: 46%)336၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
294Nawarat Myay Co., Ltd.ငရုတ်အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (နဝရတ်မြေ)25 Kg(N : 20 %, P2O5 : 21 %, K2O : 19 %, Zn : 0.039%,
B : 0.058%, Mo : 0.01%)
337၁၃.၁၂.၂၀၂၄Foliar
295Nawarat Myay Co., Ltd.အထွက်တိုးမြှင့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည်(ဟိုက်ပါ-၁)200 Ltr(N : 20%, K2O : 1.68%, Ca : 1.04%, Mg : 0.24%, B : 0.24%,
Mo : 0.17%, OM : 21.06%, Amino acid : 12%)
338၁၃.၁၂.၂၀၂၄Foliar
296Top Mountain Flower Co., Ltd.Compound Fertilizer (15.15.15) ( IRON RING )1 TNE(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%)339၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
297Shu San Industry Co., Ltd Urea Fertilizer ( Raw Material )50 Kg( N : 46.2% )340၁၃.၁၂.၂၀၂၄Nitrogen
298Shu San Industry Co., Ltd Monoammonium Phosphate Fertilizer (MAP) Shipment,
(1350, 1300, 1200,
1000 Kg)
(N ≥ 8%, P2O5 ≥ 47%)341၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
299Golden Lion High Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
White Carbon ( Jxintao )20 Kg( SiO2 ≥ 90% )342၁၃.၁၂.၂၀၂၄Other
300Golden Lion High Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
Sulphate of Potash Fertilizer ( Tianfu )50 Kg ( K2O ≥ 50 %, Cl ≤ 2 %, S ≥16 % )343၁၃.၁၂.၂၀၂၄Potash
301Global Balanced Agriculture
Co., Ltd
Urea Fertilizer(1000 Kg),
( 25, 38 TNE),
Shipment
(N : 46%)344၁၃.၁၂.၂၀၂၄Nitrogen
302Thaung Tin Trading (TTT)
Co., Ltd.
ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ(40, 20 TNE),
(1500, 1200, 1000 Kg)
(N : 46%)345၁၃.၁၂.၂၀၂၄Nitrogen
303Aventine Limited.Granular Urea Fertilizer (1, 1.5, 24,
45 TNE),
Shipment
( N : 46% )346၁၃.၁၂.၂၀၂၄Nitrogen
304Myanmar Longrun Fei
Trading Co., Ltd.
ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ1 TNE( N ≥ 46% )347၁၃.၁၂.၂၀၂၄Nitrogen
305Global Balanced Agriculture
Co., Ltd
Phosphorus Fertilizer(1000 Kg),
( 25, 38 TNE),
Shipment
(P2O5 ≥ 46 %)348၁၃.၁၂.၂၀၂၄Phosphate
306Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 15-15-15)(1, 1.5 , 24,
45 TNE),
Shipment
(N: 15 %, P2O5: 15 %, K2O: 15 %)349၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
307Global Balanced Agriculture
Co., Ltd
Di-Ammonium Phosphate Fertilizer(1000 Kg),
( 25, 38 TNE),
Shipment
(N:18%, P2O5:46%)350၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
308Myanma Awba Group Co.,LtdMono Ammonium Phosphate25 Kg( N: 12%, P2O5: 61% )351၁၃.၁၂.၂၀၂၄Compound
309Asian Crops Global Co., Ltd.သီးနှံမျိုးစုံအပွင့်၊ အသီး၊ဥကောင်းစေသောရွက်ဖျန်း မြေဩဇာအရည် (လိုတရ)(15-15-15)200 Ltr(N: 15%, P2O5: 15%, K2O: 15%, Mn: 0.0124%, Cu: 0.0058%,
Fe: 0.0183%,Zn: 0.0056%, B: 0.004%, Mo: 0.007%)
352၁၃.၁၂.၂၀၂၄Foliar
310Asian Crops Global Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည်
(မင်းမဟော်ထွက်တိုးစပါရှယ် )(17-17-17)
200 Ltr (N: 17%, P2O5: 17%, K2O: 17%, Mn: 0.015%, Cu: 0.007%,
Fe: 0.018%, Zn: 0.0059%, B: 0.0046%, Mo: 0.0081%)
353၁၃.၁၂.၂၀၂၄Foliar
311Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co.,Ltd.Foliar Fertilizer(Super Leaffie Organisol)200 Ltr(Organic Liquid:20%, Amino Acid Compound : 28%, Humic Acid:4.5%, Fulvic Acid : 0.5%, Alginic Acid : 0.5%, N:14%,
S: 0.1%, Mg : 0.02%, Ca: 0.01%)
354၁၃.၁၂.၂၀၂၄Foliar
312Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co.,Ltd.Foliar Fertilizer(Nutaphos N)22 Kg(N:12%, P2O5:12%, Zn:5%, Ca:4%, Fe:3%, Mn:0.3%, B:1%)355၁၃.၁၂.၂၀၂၄Foliar
313Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co.,Ltd.Foliar Fertilizer(Halex Super K)
(N:7%, P2O5:13%, K2O:34%, Zn:7%)
22 Kg(N:7%, P2O5:13%, K2O:34%, Zn:7%)356၁၃.၁၂.၂၀၂၄Foliar
314Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co.,Ltd.Foliar Fertilizer (Nutraphos 24)22 Kg(P2O5:23%, Ca:20%, S:6%, Zn:10%)357၁၃.၁၂.၂၀၂၄Foliar
315Aventine Limited.Ammonium Sulphate Fertilizer (Granular)(1, 1.5, 24 , 45 TNE), Shipment( N: 20 %, S: 23 % )358၁၃.၁၂.၂၀၂၄Nitrogen
316Agri First Co., Ltd.Foliar Fertilizer (Fruitka)( 50 Kg),
(1, 1.5 TNE)
(K2O:50%, S:18%)359၁၃.၁၂.၂၀၂၄Foliar
317Golden Lion High Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
Borax Fertilizer 50 Kg(Na2B4O7.H2O ≥ 95%)360၁၃.၁၂.၂၀၂၄Other
318Marlarmyaing Public
Co., Ltd.
Urea Fertilizer 1000 Kg(N : 46%)361၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
319Myanmar Agro Eagle
Co., Ltd.
Urea Fertilizer (Myanmar Agro Egale)
1000 Kg(N : 46%)362၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
320Sein Wut Hmon Co., Ltd.Urea Fertilizer (Shwe Myay Thee)50 Kg,
(1, 1.3, 25 TNE), Shipment)
(N : 46%)363၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
321Power Drive Trading
Co., Ltd.
Urea Fertilizer (PDT)1000 Kg(N : 46%)364၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
322Thit Sar Mahar Trading
Co., Ltd.
Urea Fertilizer 1000 Kg(N : 46%)365၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
323Good Brothers (Chemical)Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( HUA SHAN ) (0.85- 2.80mm)Shipment,
(28, 25 TNE),
(1000, 1500 Kg)
(N ≥ 46%)366၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
324Myanma Shwe Nagar
Agricultural Group Co., Ltd.
Ammonium sulphate FertilizerShipment( N ≥ 21%, S ≥ 24% )367၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
325Akari Min Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer( Buffalo )1000 Kg(N : 46%)368၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
326Golden Wax Co., Ltd.Urea Fertilizer (1, 1.25, 1.35,
13.3, 27 TNE)
(N : 46%)369၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
327Great Momentum International Trading Co.,LtdGranular Urea Fertilizer (GMI)1350 Kg(N : 46%)370၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
328Power Drive Trading
Co., Ltd.
Urea Fertilizer(PDT)1350 Kg(N : 46%)371၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
329Aventine Limited.Ammonium Sulphate Fertilizer(1, 1.5 , 24,
45 TNE),
Shipment
( N: 20 %, S: 23 % )372၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
330Myanma Awba Industries Co., Ltd.Nitrogen Fertilizer(1000, 1200,
1250, 1300 Kg)
(N: 30%, S: 11%)373၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
331Myanma Awba Industries Co., Ltd.Nitrogen Fertilizer(50, 1000, 1200,
1250, 1300 Kg)
( N: 33%, S: 12% )374၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
332Myanma Awba Industries Co., Ltd.Nitrogen Fertilizer(50, 1000, 1200,
1250, 1300 Kg)
( N: 33%, S: 12% )375၃၀.၃.၂၀၂၅Nitrogen
333Myanmar Agro Eagle
Co., Ltd.
GTSP Fertilizer (Myanmar Agro Egale)1000 Kg(P2O5:46%)376၃၀.၃.၂၀၂၅Phosphate
334Marlarmyaing Public
Co., Ltd.
Granular Rock Phosphate Fertilizer (GRP)( 1000, 500 Kg)(P2O5 ≥ 21%)377၃၀.၃.၂၀၂၅Phosphate
335Ayer Win Trading Co., Ltd. Rock Phosphate Fertilizer (GRP)(1000 Kg),
(20, 25 TNE)
( P2O5 ≥ 21.0% )378၃၀.၃.၂၀၂၅Phosphate
336Aventine Limited.Sulphate of Potash Fertilizer(1, 1.5, 24, 45 TNE) Shipment(K2O: 50 %, S: 18 %)379၃၀.၃.၂၀၂၅Potash
337Myanmar Agro Eagle
Co., Ltd.
MOP Fertilizer (Myanmar Agro Egale)1000 Kg(K2O:60%)380၃၀.၃.၂၀၂၅Potash
338Marlarmyaing Public
Co., Ltd.
Granular Potassium Sulphate Fertilizer (SOP)( 1000, 500 Kg)(K2O : 50% min, Cl : 1.5% max, S : 18% min)381၃၀.၃.၂၀၂၅Potash
339Myanma Awba Group Co.,LtdUrea Phosphate (CO(NH2)2.H3PO4)( 25, 1000, 1250
Kg)
(Main Content : 99.0 %, Phosphorus Pent-Oxide
(P4O10): 44 %, N : 17 %,)
382၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
340Myanma Shwe Nagar
Agricultural Group Co., Ltd.
Diammonium Phosphate Fertilizer ( DAP )( 25, 50, 1000,
1250 Kg)
(N : 18 %, P2O5 : 46 %)383၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
341Shu San Industry Co., Ltd Diammonium Phosphate Fertilizer ( DAP )Shipment,
(1300, 1200, 1000, 50 Kg)
( N ≥ 18% , P2O5 ≥ 46% )384၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
342Marlarmyaing Public
Co., Ltd.
Mono Ammonium Phosphate Fertilizer
(MAP) (12-61-0)
( 1000, 500 Kg)(N : 12%, P2O5 : 61%)385၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
343Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 12-6-6)(1, 1.5 , 24,
45 TNE),
Shipment
(N: 12 %, P2O5: 6 %, K2O: 6 %, MgO: 4 %, B2O3: 0.1 %,
SiO2: 14 %, CaO: 20 %)
386၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
344Aventine Limited.Compound Fertilizer (NPK 15-9-8)(1, 1.5 , 24,
45 TNE),
Shipment
(N: 15 %, P2O5: 9 %, K2O: 8 %)387၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
345Ayer Win Trading Co., Ltd.အထွက်နှုန်းတိုးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(1000 Kg),
(20, 25 TNE)
( N:16%, P2O5:9%, K2O:9%, S:8% )388၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
346Ayer Win Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer(1000 Kg),
(20, 25 TNE)
( N:15%, P2O5:7%, K2O:8%+TE )389၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
347Myanmar Agro Eagle
Co., Ltd.
DAP Fertilizer ( Myanmar Agro Egale )1000 Kg(N:18%, P2O5:46%)390၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
348Valfert Co.,LtdCompound Fertilizer(1000, 1250,
1500 Kg),(25TNE),
shipment
( N:15%, P2O5:15%, K2O:15% )391၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
349Myanma Awba Group Co.,LtdTETRA POTASSIUM PYROPHOSPHATE (TKPP)25 Kg(Main Content: ≥ 98%, P2O5 : ≥ 42%, K2O : ≥ 56% )392၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
350Myanma Awba Industries Co., Ltd.Compound NPK Fertilizer ( 9-9-9 )(50, 1000, 1200,
1250, 1300 Kg)
( N: 9%, P2O5: 9%, K2O: 9% )393၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
351Myanma Awba Industries Co., Ltd.Compound NPK Fertilizer ( 15-10-0 )(50, 1000, 1200,
1250, 1300 Kg)
( N: 15%, P2O5: 10% )394၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
352Myanma Awba Industries Co., Ltd.Compound NPK Fertilizer ( 15-15-15 )(50, 1000, 1200,
1250, 1300 Kg)
( N: 15%, P2O5: 15%, K2O: 15% )395၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
353Myanma Sanpya Nutrition Co., Ltd.Compound Fertilizer (15+15+15)25 TNE( N:15%, P2O5:15%, K2O:15% )396၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
354Myanma Sanpya Nutrition Co., Ltd.Compound Fertilizer (SANPYA Htwet Toe 15+7+8)25 TNE( N:15%, P2O5:7%, K2O:8% )397၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
355Myanma Awba Industries Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15)25 TNE( N: 15%, P2O5: 15%, K2O: 15% )398၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
356Myanma Awba Industries Co., Ltd.Compound NPK Fertilizer (20-10-10)(50, 1000, 1200,
1250, 1300 Kg)
( N: 20%, P2O5: 10%, K2O: 10% )399၃၀.၃.၂၀၂၅Compound
357Nawarat Myay Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည် (နဝရတ် ပွင့်သီးအထူး)200 Ltr( P2O5 : 39.70%, K2O : 43.68%, Zn : 0.531%, Cu : 0.039%,
B : 0.51% )
400၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
358Nawarat Myay Co., Ltd.အပင်အထူး ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည် (ဂျီ-ဝမ်း)200 Ltr(N :25.79%, P2O5:4.70%, K2O:5.28%, Fe 0.025%, Cu:0.027%, B:0.03%)401၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
359Nawarat Myay Co., Ltd.အပွင့်အသီးအထူး ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည် (ဂျီ-တူး)200 Ltr(N : 8.12%, P2O5 : 29.70%, K2O : 15.36%, Zn : 0.106%,
B : 0.13%)
402၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
360Farmer Wish Co., Ltd.အပွင့်၊ အသီး၊ ဥအထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (သီးပွင့်ဝေ)25 Kg( N : 14.28%, P2O5 : 29.2%, K2O : 16.56% )403၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
361Farmer Wish Co., Ltd.အပင်အထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (ဖြိုးမောက်)25 Kg( N : 30%, P2O5 : 10%, K2O : 10% )404၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
362Asian Crops Global Co., Ltd.ပဲတီစိမ်းအထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ20 Kg(N:12%, P2O5: 36%, K2O:20%, Fe:0.016%, Mn: 0.01%,
Zn: 0.015%, Cu: 0.011%, Mo: 0.034%, B: 0.02%,
Amino Acid: 1.5%)
405၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
363Asian Crops Global Co., Ltd.မတ်ပဲအထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ20 Kg(N:12%, P2O5:36%, K2O:20%, Fe: 0.016%, Mn: 0.01%,
Zn: 0.015%, Cu: 0.011%, Mo: 0.034%, B: 0.02%,
Amino Acid: 1.5%)
406၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
364Asian Crops Global Co., Ltd.ဂလိုဘယ်မြေပဲအထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ20 Kg(N:12%, P2O5:34%, K2O:19%, Fe: 0.016%, Mn: 0.013%,
Zn: 0.014%, Cu:0.011%, Mo: 0.125%, B: 0.024%,
Amino Acid: 1.5%)
407၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
365Asian Crops Global Co., Ltd.ဂလိုဘယ်ကွမ်းထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ
(12:34::19+TE)
20 Kg(N: 12%, P2O5: 34%, K2O: 19%, Fe: 0.016%, Mn: 0.013%,
Zn: 0.014%, Cu:0.011%, Mo: 0.125%, B: 0.024%,
Amino Acid:1.5%)
408၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
366Min Mahaw Co., Ltd.တာဘို(Platinum)ပဲတီစိမ်းအထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ20 Kg(N: 12%, P2O5: 36%, K2O: 20%, Fe: 0.016%, Mn: 0.01%,
Zn: 0.015%, Cu: 0.011%, Mo: 0.034%, B: 0.02%,
Amino Acid: 1.5%)
409၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
367Min Mahaw Co., Ltd.တာဘိုခရမ်းချဉ် အထွက်တိုးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ20 Kg(N: 8%, P2O5: 9.5%, K2O: 41%, S: 4.5%, Zn:0.8%)410၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
368Min Mahaw Co., Ltd.တာဘို (RUBY) မြေပဲအထူး
မြေပဲဥများများဥစေသည့် အထွက်တိုးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ
25 Kg(N: 12%, P2O5: 34%, K2O: 19%, Cu: 0.011%, B: 0.024%,
Fe: 0.016%, Mn: 0.013%, Mo: 0.125%, Zn: 0.014%,
Amino Acid: 1.5%)
411၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
369Min Mahaw Co., Ltd.တာဘိုမတ်ပဲအထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ20 Kg(N: 12%, P2O5:36%, K2O:20%, Fe: 0.016%, Mn: 0.01%,
Zn: 0.015%, Cu: 0.011%, Mo: 0.034%, B: 0.02%,
Amino Acid: 1.5%)
412၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
370Min Mahaw Co., Ltd.တာဘို နှမ်းအထူးအထွက်တိုးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ20 Kg( N: 40%, P2O5: 2.5%, K2O: 3.5% )413၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
371Min Mahaw Co., Ltd.မင်းမဟော် ကွမ်းထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ(1 Kg),
(500, 250 g)
(N: 12%, P2O5: 34%, K2O: 19%, Fe: 0.016%, Mn: 0.013%,
Zn: 0.014%, Cu:0.011%, Mo: 0.125%, B: 0.024%,
Amino Acid: 1.5%)
414၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
372Myanma Shwe Nagar
Agricultural Group Co., Ltd.
Borax Fertilizer(25, 50, 1000,
1250 Kg)
( B:21% )415၃၀.၃.၂၀၂၅Other
373Nawarat Myay Co., Ltd.ကုလားပဲအထူး ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (နဝရတ်မြေ)25 Kg( N : 19%, P2O5 : 22%, K2O : 19%, B : 0.058%, Mo : 0.01%,
Fe : 0.042%, Cu : 0.015% )
416၃၀.၃.၂၀၂၅Foliar
374Golden Key Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer (မြင်းကျား)(1000, 1250 Kg),
20 TNE
(N:20.5%, S:24%)417၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
375Shwe Li International Co.,LtdUrea Fertilizer 1TNE(N:46%)418၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
376Shwe Li International Co.,LtdUrea Fertilizer (2.00-4.75MM) 1 TNE(N : 46%)419၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
377Shwe Li International Co.,LtdUREA Fertilizer (0.85-2.80 MM)1 TNE(N:46%)420၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
378Shwe Li International Co.,LtdAmmonium Sulphate Fertilizer1 TNE(N:21%, S:24%)421၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
379Shwe Li International Co.,LtdAmmonium Sulphate Fertilizer1 TNE(N:21%, S:24%)422၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
380Thuta Thukha Co.,LtdUrea Fertilizer Shipment,
(25,24 TNE),
(1500,1000 Kg)
(N : 46%)423၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
381Thuta Thukha Co.,LtdAmmonium Sulphate FertilizerShipment,
(25,24 TNE),
(1500,1000 Kg)
( N: 21 %, S: 24% )424၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
382Shu San Industry Co., Ltd Urea Fertilizer ( Granular )( Raw Material)1250 Kg( N ≥ 46 % )425၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
383Shu San Industry Co., Ltd Urea Fertilizer ( Prilled ) (Raw Material)1250 Kg( N ≥ 46 % )426၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
384Shu San Industry Co., Ltd Ammonium Sulphate Fertilizer( Raw Material)(1350, 1250 Kg)( N ≥ 21 %, S ≥24% )427၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
385Su Pyae Shan Co., LtdGranular Urea Fertilizer 1000 Kg(N : 46% Min)428၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
386Su Pyae Shan Co., LtdPrilled Urea Fertilizer1000 Kg(N : 46% Min)429၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
387Su Pyae Shan Co., Ltdအမိုနီယမ်ဆာလဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ(ပြည့်ဝ) (1-2 mm)1000 Kg( N: 20.5 %, S :23.5% )430၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
388Su Pyae Shan Co., Ltdအမိုနီယမ်ဆာလဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ(ပြည့်ဝ)(2-4 mm)1000 Kg( N: 21 %, S :24% )431၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
389Moe Htet Gabar Co.,LtdUrea Fertilizer (Prilled)(1,1.25 ,1.35 , 13.3 TNE, Shipment )(N : 46%)432၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
390Moe Htet Gabar Co.,LtdUrea Fertilizer (Granular)(1,1.25 ,1.35 , 13.3 TNE, Shipment )(N : 46%)433၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
391Shu SanTrading Enterprise
Co., Ltd
Urea Fertilizer ( Granular )( Raw Material)(1350,1300,1250,
1200,1000Kg)
( N ≥ 46 % )434၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
392Shu SanTrading Enterprise
Co., Ltd
Urea Fertilizer ( Prilled ) (Raw Material)(1350,1300,1250, 1200,1000Kg)( N ≥ 46 % )435၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
393Silver Sugar Co.,LtdUrea Fertilizer (Prilled)(1,1.25 ,1.35 , 13.3 TNE, Shipment )(N : 46%)436၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
394Silver Sugar Co.,LtdUrea Fertilizer(Granular)(1,1.25 ,1.35 , 13.3 TNE, Shipment )(N : 46%)437၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
395Aventine Limited.Enriched Urea Fertilizer ( Zinc Coated)(Shipment,900Kg,
1, 1.25, 24 TNE)
( N: 46 %, Zn : 1000ppm)438၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
396Aventine Limited.Enriched Urea Fertilizer (Stabilizer Coated)(Shipment,900Kg,
1, 1.25, 24 TNE)
( N: 46 %, Urease Inhibitor : 500ppm )439၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
397Good Brothers (Chemical)Co.,Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer(1000,1200,1350, 1500,1665 Kg)( N: 21 %, S: 24% )440၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
398Good Brothers Co.,Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer(1000,1200,1350, 1500,1665 Kg)( N: 21 %, S: 24% )441၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
399Good Brothers Co.,Ltd.Urea Fertilizer (HUA SHAN)(0.85-2.80 mm)(1000,1200,1350, 1500,1665 Kg)( N≥ 46 %)442၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
400Good Brothers Co.,Ltd.Urea Fertilizer (0.85-2.80 mm)(1000,1200,1350, 1500,1665 Kg)( N: 46 %)443၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
401Good Brothers Co.,Ltd.Urea Fertilizer (1.18-3.35 mm)(1000,1200,1350, 1500,1665 Kg)( N: 46 %)444၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
402Good Brothers Co.,Ltd.Urea Fertilizer (2.00-4.00 mm)(1000,1200,1350, 1500,1665 Kg)( N: 46 %)445၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
403Good Brothers Co.,Ltd.Urea Fertilizer (2.00-4.75 mm)(1000,1200,1350, 1500,1665 Kg)( N: 46 %)446၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
404CPP Fertilizer Co., Ltd.Ammonium Sulphate FertilizerShipment,
(40, 23 TNE), (1200, 1000 Kg)
( N: 21 %, S: 23% )447၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
405Shu SanTrading Enterprise
Co., Ltd
Ammonium Sulphate Fertilizer( Raw Material)(1350,1300,1250, 1200,1000Kg)( N ≥ 21 %, S ≥24% )448၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
406Aventine Limited.Nitrogen Blended Fertilizer(33+8S+2.5 MgO) (Shipment, 1, 1.25, 1.5, 24 TNE) ( N: 33%, S: 8%, MgO : 2.5%)449၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
407Aventine Limited.Nitrogen Blended Fertilizer(30+10S+2.5 MgO)(Shipment,900Kg, 1,1.25,24 TNE) ( N: 30%, S: 10%, MgO : 2.5%)450၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
408Aventine Limited.Nitrogen Blended Fertilizer(25+15S+2 MgO)(Shipment,900Kg, 1,1.25,24 TNE) ( N: 25%, S: 15%, MgO : 2%)451၂၇.၇.၂၀၂၅Nitrogen
409Shwe Li International Co.,LtdGTSP Fertilizer 1 TNE(P2O5 : 46%)452၂၇.၇.၂၀၂၅Phosphate
410Good Brothers (Chemical)Co.,Ltd.Triple Super Phosphate (TSP) Fertilizer (1000,1200,1350, 1500,1665 Kg)(P2O5:46%)453၂၇.၇.၂၀၂၅Phosphate
411Good Brothers (Chemical)Co.,Ltd.Triple Super Phosphate (TSP) Fertilizer (1000,1200,1350, 1500,1665 Kg)(P2O5: 46%)454၂၇.၇.၂၀၂၅Phosphate
412Good Brothers (Chemical)Co.,Ltd.Granular Triple Super Phosphate (GTSP) Fertilizer(1000,1200,1350, 1500,1665 Kg)(P2O5 ≥ 44%)455၂၇.၇.၂၀၂၅Phosphate
413Thuta Thukha Co.,LtdGranular Triple Super Phosphate Fertilizer Shipment,
(25,24 TNE),
(1500, 1000 Kg)
(P2O5 ≥ 44%)456၂၇.၇.၂၀၂၅Phosphate
414Golden Key Co., Ltd.Single Super Phosphate Fertilizer (SSP)(1000, 1250 Kg)(P2O5 : 20%)457၂၇.၇.၂၀၂၅Phosphate
415Shwe Li International Co.,LtdMuriate of Potash Fertilizer(MOP)1 TNE(K2O: 60 %)458၂၇.၇.၂၀၂၅Potash
416Shwe Li International Co.,LtdMuriate of Potash Fertilizer(MOP)1 TNE(K2O: 60 %)459၂၇.၇.၂၀၂၅Potash
417Aventine Limited.Granular Potash Fertilizer (White)(1, 1.5 , 24, 45 TNE), Shipment(K2O:60%)460၂၇.၇.၂၀၂၅Potash
418Aventine Limited.Granular Potash Fertilizer (Pink)(1, 1.5 , 24, 45 TNE), Shipment(K2O:60%)461၂၇.၇.၂၀၂၅Potash
419Good Brothers Co.,Ltd.Muriate of Potash Fertilizer(MOP)(Powder)(1000,1200,1350, 1500,1665 Kg)(K2O ≥60 %)462၂၇.၇.၂၀၂၅Potash
420Shu SanTrading Enterprise
Co., Ltd
Muriate of Potash Fertilizer(MOP)( (Raw Material)(1350,1300,1250, 1200,1000Kg)(K2O ≥60 %)463၂၇.၇.၂၀၂၅Potash
421Shu SanTrading Enterprise
Co., Ltd
Muriate of Potash Fertilizer(MOP)
(Raw Material)(Crystal)
(1350,1300,1250, 1200,1000Kg)(K2O ≥60 %)464၂၇.၇.၂၀၂၅Potash
422Shu SanTrading Enterprise
Co., Ltd
Muriate of Potash Fertilizer(MOP)
(Raw Material)(Powder)
(1300,1250, 1200,1000,50Kg)(K2O ≥60 %)465၂၇.၇.၂၀၂၅Potash
423Golden Key Co., Ltd.Urea Phosphate Fertilizer (UP)(1000, 1250Kg)(N : 17 %, P4O5 : 44 %)466၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
424Shwe Li International Co.,LtdNPK Compound Fertilizer 1 TNE(N: 10 %, P2O5: 10%, K2O: 5% )467၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
425Shwe Li International Co.,LtdNPK Compound Fertilizer 1 TNE(N: 15 %, P2O5: 15%, K2O: 15%,S: 7% )468၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
426Myanma Awba Group Co.,LtdNPK Mixture 1 (Raw Material) (Thailand)(25, 50 Kg)(N:13%, P2O5:7%,K2O:40% Min)469၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
427Myanma Awba Group Co.,LtdNPK Mixture 1 (Raw Material) (China)(9.9 25, 50 Kg)(N:13%, P2O5:7%, K2O:40% Min)470၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
428Myanma Awba Group Co.,LtdNPK Mixture 2 (Raw Material) (Thailand)(25, 50 Kg)(N:13%, P2O5:13.5%, K2O:35% Min)471၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
429Myanma Awba Group Co.,LtdNPK Mixture 2 (Raw Material) (China)(9.9 25, 50 Kg)(N:13%, P2O5:13.5%, K2O:35% Min)472၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
430Myanma Awba Group Co.,LtdNPK Mixture 3 (Raw Material) (Thailand)(25, 50 Kg)(N:12.5%, P2O5:26%, K2O:25.5% Min)473၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
431Myanma Awba Group Co.,LtdNPK Mixture 3 (Raw Material) (China)(9.9 25, 50 Kg)(N:12.5%, P2O5:26%, K2O:25.5% Min)474၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
432Shu San Industry Co., Ltd Mono Ammonium Phosphate Fertilizer (MAP) (1300,1250, 1200,1000,50Kg)(N ≥10%, P2O5 ≥ 45%)475၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
433Myanma Awba Industries Co., Ltd.Compound NPK Fertilizer (25 TNE, 1200,1000,50Kg)(N:10%, P2O5:26%, K2O:26%)476၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
434Shu San Industry Co., Ltd Diammonium Phosphate Fertilizer (DAP)(1350, 1250, 50Kg)(N ≥ 18 %, P2O5 ≥ 46 %)477၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
435Aventine Limited.Diammonium Phosphate Fertilizer (DAP)(Shipment), (900Kg), (1,1.25, 24 TNE) (N : 15 %, P2O5 : 44 %)478၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
436CPP Fertilizer Co., Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer (DAP) (Thailand) 1200 Kg (N:18%, P2O5: 46%)479၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
437CPP Fertilizer Co., Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer (DAP) (China)1200 Kg(N:18%, P2O5: 46%)480၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
438Aventine Limited.Blended Compound Fertilizer
(20-10-20+3S+0.5 MgO)
(Shipment), (1,1.25,1.5, 24 TNE) (N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 20%,S :3%, MgO: 0.5%)481၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
439Aventine Limited.Blended Compound Fertilizer
(10-10-10+11S+6 MgO)
(Shipment), (900Kg), (1,1.25, 24 TNE) (N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 10%,S :11%, MgO:6%)482၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
440Aventine Limited.Blended Compound Fertilizer
(15-5-5+16S+2.5 MgO)
(Shipment), (900Kg), (1,1.25, 24 TNE) (N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5%,S :16%, MgO:2.5%)483၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
441Aventine Limited.Blended Compound Fertilizer (18-18-18+1S)(Shipment), (900Kg), (1,1.25, 24 TNE) (N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18%,S :1%)484၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
442Aventine Limited.Blended Compound Fertilizer (20-12-12+7S)(Shipment), (900Kg), (1,1.25, 24 TNE) (N : 20%, P2O5 : 12%, K2O : 12%,S :7%)485၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
443Aventine Limited.Blended Compound Fertilizer (25-7-7+9S)(Shipment), (1,1.25, 1.5,
24 TNE)
(N : 25%, P2O5 : 7%, K2O : 7%,S :9%)486၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
444Shu SanTrading Enterprise
Co., Ltd
Monoammonium Phosphate Fertilizer (MAP)
(Raw Material)
(1300,1250, 1200,1000,50Kg)(N ≥18%, P2O5 ≥45%)487၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
445Shu SanTrading Enterprise
Co., Ltd
Diammonium Phosphate Fertilizer (DAP)
(Raw Material)
(1350,1300,1250, 1200,1000Kg)( N ≥18%, P2O5 ≥46% )488၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
446Shu SanTrading Enterprise
Co., Ltd
Monoammonium Phosphate Fertilizer(MAP)
(Raw Material)
(1300,1250, 1200,1000,50Kg)(N ≥8%, P2O5 ≥47%)489၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
447Shu SanTrading Enterprise
Co., Ltd
Monoammonium Phosphate Fertilizer(MAP)
(Raw Material)
(1300,1250, 1200,1000,50Kg)( N ≥10%, P2O5 ≥50% )490၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
448Myanma Sanpya Nutrition Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 16+16+16) 25 TNE( N:16%, P2O5:16%, K2O: 16% )491၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
449Good Brothers (Chemical)Co.,Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer (DAP)(1200,1300, 1350,1665 Kg) Shipment(N:18%, P2O5: 46%)492၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
450Good Brothers Co.,Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer (DAP)(1000,1200,1350, 1500,1665 Kg)(N:18%, P2O5: 46%)493၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
451Thuta Thukha Co.,LtdDiammonium Phosphate Fertilizer Shipment,
(25,24 TNE),
(1500,1000 Kg)
(N:18%, P2O5: 46%)494၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
452Shwe Li International Co.,LtdDolomaite Ground Fertilizer Powder
1TNE(Ca : 22.42 %, Mg: 13.14%,S : 3.48%)495၂၇.၇.၂၀၂၅Gypsum
453Myanma Awba Group Co.,LtdDisodium Octaborate Tetrahydrate
25 Kg
(Na2B8O13.4H2O: 99.20% Min)496၂၇.၇.၂၀၂၅Other
454Myanma Awba Group Co.,LtdPotassium Humate
25 Kg
(Humic Acid: 70%Min, Fulvic Acid: 5%Min, K2O: 10%)497၂၇.၇.၂၀၂၅Potash
455Myanma Awba Group Co.,LtdPotassium Fulvate
25 Kg
(Fulvic Acid: 50% Min, K2O: 10%)498၂၇.၇.၂၀၂၅Potash
456Agro King Group Co.,ltdရွက်ဖျန်း​မြေသြဇာ(Mono Posassium / Nutriaqua)25 Kg(P2O5:52%, K2O:34%)499၂၇.၇.၂၀၂၅Foliar
457Agro King Group Co.,ltdရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ(Magnesium Sulfate/Nutriaqua)25 Kg(MgO 16%, S 14%)500၂၇.၇.၂၀၂၅Foliar
458Nawarat Myay Co., Ltd.သီးနှံစုံအထူး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည် (ဝိုင်-၆၀၀)200 Ltr(N : 18%, P2O5 : 20%, K2O : 20%, B : 0.01%, Fe : 0.01%,
Zn : 0.003%, Mn : 0.004%)
501၂၇.၇.၂၀၂၅Foliar
459Nawarat Myay Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည် (နဝရတ်ပင်ဖြစ်အထူး)200 Ltr(N : 23 % , P2O5 : 3 % , K2O : 3 %)502၂၇.၇.၂၀၂၅Foliar
460Min Mahaw Co., Ltd.တာဘို ပလက်တီနမ် အနှံငိုက်အောင်သီးစေသည့် စပါးအထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ20 Kg(N: 8%, P2O5: 9.5%, K2O: 41%, S: 4.5%, Zn: 0.8%)503၂၇.၇.၂၀၂၅Foliar
461Min Mahaw Co., Ltd.တာဘိုငရုပ်အထူးအထွက်တိုးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ20 Kg(N: 8%, P2O5: 9.5%, K2O: 41%, S: 4.5%, Zn: 0.8%)504၂၇.၇.၂၀၂၅Foliar
462Min Mahaw Co., Ltd.ရေဆူရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအမှုန့် (အားပေး)10 Kg(MgO: 11%, S: 10%, Mn: 1.5%, Fe: 0.5%, Cu: 0.5%,
B: 0.5%, Zn: 4.3%, Mo: 0.01%, Buffer Agent: 15%)w/w
505၂၇.၇.၂၀၂၅Foliar
463Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa
Co.,Ltd
Mono Ammonium Phosphate Fertilizer (10-45-0) (MAP)1000 Kg( N ≥10%, P2O5 ≥45% )506၂၇.၇.၂၀၂၅Compound
464Marlarmyaing Public
Co., Ltd.
Urea Fertilizer Shipment (N : 46%)507၂၇.၁၀.၂၀၂၅Urea
465Agro Green Strength Business
Group Co.,Ltd
Nirogen Fertilizer Shipment,
(20,40 TNE),
(1200, 1000 Kg)
(N : 33%, S:12%)508၂၇.၁၀.၂၀၂၅Nitrogen
466Marlarmyaing Public
Co., Ltd.
Ammonium Sulphate Fertilizer(21:0:0+24S)(500, 1000 Kg)( N: 21 %, S: 24% )509၂၇.၁၀.၂၀၂၅Nitrogen
467Seinn Lae Thwin Co.,Ltd Ammonium Sulphate Fertilizer (Shwe Pwar)Shipment,
(20, 25TNE, 1000, 1300Kg)
(N: 21%, S:24% )510၂၇.၁၀.၂၀၂၅Nitrogen
468Shwe Pwint Ngwe Pwint
Co., Ltd.
Urea Fertilizer (Horse)1 TNE (N : 46% )511၂၇.၁၀.၂၀၂၅Urea
469Myanmar Bawga Co.,LtdUrea Fertilize (BAWGA)(1000, 1200 Kg)( N:46 % )512၂၇.၁၀.၂၀၂၅Urea
470Golden Wax Co.,LtdAmmonium Sulphate Fertilizer(Shipment),
(1, 2.25, 1.33,
1.35 TNE)
( N: 21 %, S: 24% )513၂၇.၁၀.၂၀၂၅Nitrogen
471Great Momentum International Trading Co.,Ltd.Prilled Urea Fertilizer (GMI)1000 Kg( N:46% )514၂၇.၁၀.၂၀၂၅Urea
472Marlarmyaing Public
Co., Ltd.
Triple Super Phosphate Fertilizer (TSP)Shipmemt,
(1000, 500 Kg)
(P2O5 : 46%)515၂၇.၁၀.၂၀၂၅Phosphate
473Seinn Lae Thwin Co.,LtdCompound Fertilizer (Shwe Pwar)
(N: 13 %, P2O5: 5%, K2O: 7% )
Shipment,
(20, 25 TNE),
(1000, 1300 Kg)
(N: 13 %, P2O5: 5%, K2O: 7% )516၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
474Seinn Lae Thwin Co.,LtdCompound Fertilizer (Shwe Pwar)
(N: 15 %, P2O5: 5%, K2O:25% )
Shipment,
(20, 25 TNE),
(1000, 1300 Kg)
(N: 15 %, P2O5: 5%, K2O:25% )517၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
475Seinn Lae Thwin Co.,LtdCompound Fertilizer (Shwe Pwar)
(N: 15 %, P2O5: 6%, K2O:9% )
Shipment,
(20, 25 TNE),
(1000, 1300 Kg)
(N: 15 %, P2O5: 6%, K2O:9% )518၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
476Seinn Lae Thwin Co.,LtdCompound Fertilizer (Shwe Pwar)
(N: 15 %, P2O5: 15%, K2O:15%, S:7% )
Shipment,
(20, 25 TNE),
(1000, 1300 Kg)
(N: 15 %, P2O5: 15%, K2O:15%, S:7% )519၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
477Seinn Lae Thwin Co.,LtdDiammonium Phosphate Fertilizer
(N : 18 %, P2O5:46 %)
Shipment,
(20, 25 TNE),
(1000, 1300 Kg)
(N : 18 %, P2O5:46 %)520၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
478Myanma Sanpya Crop Nutrition Co., Ltd.Compound Fertilizer(19+ 9+19)25 TNE( N:19%, P2O5: 9%, K2O: 19%)521၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
479Great Unity Co.,Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer(DAP)(စိမ်းစို)(1, 1.25 TNE)( N:15%, P2O5:44% )522၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
480Myanmar Bawga Co.,LtdCompound Fertilizer (15:15:15) (Bawga)(2000, 1000 Kg)( N:15%, P2O5:15%, K2O: 15%)523၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
481Shwe Li International Co.Ltd.Gypsum Fertilizer1 TNE(Ca:23.2%, Mg:0.486%, S:18.51%)524၂၇.၁၀.၂၀၂၅Gypsum
482Min Mahaw Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည် (NUTRI PHOZ K )200 Ltr (N: 3%, P2O5: 39%, K2O: 50%)525၂၇.၁၀.၂၀၂၅Foliar
483Golden Key Co.,Ltd.Seaweed အားဖြည့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (မိုဂျီ)(20, 25 Kg)(N:1%, P2O5:1%, K2O: 16%, OM:45%,
Alginic: 18%)
526၂၇.၁၀.၂၀၂၅Foliar
484Great Genius Group Co.,LtdUrea Fertilizer Granule1 TNE( N:46 % )527၂၇.၁၀.၂၀၂၅Urea
485Great Genius Group Co.,LtdAmmonium Sulfate Fertilizer Granule0.9 TNE(N: 20.5%, S: 24%)528၂၇.၁၀.၂၀၂၅Nitrogen
486Wi Sar Ra International Co.,Ltd.Compound Fertilizer25 TNE( N:15%, P2O5:15% , K2O: 15%)529၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
487Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Nitrogen Fertilizer(25 TNE),(1250, 1200,1000,50 Kg)( N: 30% min)530၂၇.၁၀.၂၀၂၅Nitrogen
488Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Nitrogen Fertilizer(25 TNE),(1250, 1200,1000,50 Kg)( N: 30% min, S:12% min)531၂၇.၁၀.၂၀၂၅Nitrogen
489Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
GTSP Fertilizer 24 TNE,(50,1000, 1200, 1500 Kg)(P2O5:46%)532၂၇.၁၀.၂၀၂၅Phosphate
490Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Compound NPK Fertilizer (16-16-16)(1000,1200,1250,
1500,2000 Kg)
( N:16%, P2O5:16%, K2O:16% )533၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
491Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Compound NPK Fertilizer50 Kg( N:16%, P2O5:16%, K2O:16% )534၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
492Myintmo Hinthar Co.,LtdUrea Fertilizer 25 TNE( N≥46 % )535၂၇.၁၀.၂၀၂၅Urea
493Brave Win International
Co.,Ltd.
Urea Fertilizer (Prilled)25 TNE(N : 46%)536၂၇.၁၀.၂၀၂၅Urea
494Brave Win International
Co.,Ltd.
Granular Urea Fertilizer 25 TNE(N : 46%)537၂၇.၁၀.၂၀၂၅Urea
495Brave Win International
Co.,Ltd.
Muriate of Potash Fertilizer 25 TNE (K2O: 60 %)538၂၇.၁၀.၂၀၂၅Potash
496Brave Win International
Co.,Ltd.
Muriate of Potash Fertilizer 25 TNE (K2O:60%)539၂၇.၁၀.၂၀၂၅Potash
497Brave Win International
Co.,Ltd.
Diammonium Phosphate Fertilizer 25 TNE(N:18%, P2O5:46%)540၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
498Shu San Trading Enterprise Co.,LtdUrea Fertilizer(Granular)( Raw Material)Shipment, (1500,
1450, 1400 Kg)
( N ≥ 46 % )541၂၇.၁၀.၂၀၂၅Urea
499Shu San Trading Enterprise Co.,LtdUrea Fertilizer(Prilled)( Raw Material)Shipment, (1500,
1450, 1400 Kg)
( N ≥ 46 % )542၂၇.၁၀.၂၀၂၅Urea
500Shu San Trading Enterprise Co.,LtdAmmonium Sulphate Fertilizer(Raw Material)Shipment, (1500,
1450, 1400 Kg)
( N ≥ 21 %, S ≥ 24% )543၂၇.၁၀.၂၀၂၅Nitrogen
501Shu San Trading Enterprise Co.,LtdGranular Triple Super Phosphate Fertilizer (GTSP)Shipment, (1300, 1250, 1200, 1000 Kg)(P2O5 ≥ 46%)544၂၇.၁၀.၂၀၂၅Phosphate
502Shu San Industry Co.,LtdGranular Triple Super Phosphate Fertilizer (GTSP)Shipment, (1300, 1250, 1200, 1000 Kg)(P2O5 ≥ 46%)545၂၇.၁၀.၂၀၂၅Phosphate
503Shu San Trading Enterprise Co.,LtdMuriate of Potash Fertilizer(MOP)(Granular)
(Raw Material)
Shipment (1500, 1450, 1400 Kg) (K2O ≥60 %)546၂၇.၁၀.၂၀၂၅Potash
504Shu San Trading Enterprise Co.,LtdMonoammonium Phosphate Fertilizer (MAP)
(Raw Material)
50 Kg
(N ≥8%, P2O5 ≥47%)
547၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
505Shu San Trading Enterprise Co.,LtdDiammonium Phosphate Fertilizer (DAP)
(Raw Material)
Shipment (1500, 1450, 1400 Kg)(N≥18%, P2O5 ≥46%)548၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
506Shu San Trading Enterprise Co.,LtdZinc Sulphate Fertilizer (Raw Material)(1300, 1200,
1000, 50, 25 Kg)
(ZnSO4.7H2O ≥ 98% )549၂၇.၁၀.၂၀၂၅Other
507Shu San Trading Enterprise Co.,LtdKieserite Fertilizer (Raw Material) (1300, 1200,
1000, 50, 25 Kg)
(MgSO4.H2O ≥ 27%)550၂၇.၁၀.၂၀၂၅Other
508Shu San Trading Enterprise Co.,LtdMagnesium Sulphate Fertilizer(Raw Material)(1300, 1200,
1000, 50, 25 Kg)
( MgO ≥27%, S ≥16% )551၂၇.၁၀.၂၀၂၅Other
509Agro Asia Star Group Co., Ltd.MKP Foliar Fertilizer (25, 50 Kg)(P2O5:52%, K2O:34%)552၂၇.၁၀.၂၀၂၅Foliar
510Agro Asia Star Group Co., Ltd.NPK (Foliar Fertilizer) (21-21-21) (9.9, 25, 50 Kg)(N:21%, P2O5:21%, K2O:21%)553၂၇.၁၀.၂၀၂၅Foliar
511Aventine LimitedGTSP FertilizerShipment,
( 1, 1.25, 1,5, 24 TNE)
(P2O5≥ 45%)554၂၇.၁၀.၂၀၂၅Phosphate
512Aventine LimitedMuriate of Potash FertilizerShipment,
( 1, 1.25, 1,5, 24 TNE)
(K2O:61% min)555၂၇.၁၀.၂၀၂၅Potash
513Shwe Wah Yaung Agriculture Production Co.,LtdUrea Fertilizer1 TNE(N : 46%)556၂၇.၁၀.၂၀၂၅Urea
514Shwe Wah Yaung Agriculture Production Co.,LtdCompound Fertilizer 1 TNE( N:10%, P2O5:18% , K2O: 18%)557၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
515Hlyan Lone Co.,LtdUrea Fertilizer(1.18-3.35mm)Shipment,
(20, 25 TNE),
(1000 Kg)
( N:46% )558၂၇.၁၀.၂၀၂၅Urea
516Hlyan Lone Co.,LtdUrea Fertilizer (0.85 - 2.8 mm)Shipment,
(20, 25 TNE),
(1000 Kg)
( N:46% )559၂၇.၁၀.၂၀၂၅Urea
517Golden Bee International
Trading Co., Ltd.
Urea Fertilizer(Prilled)Shipment, 20TNE (1500,1250, 1000 Kg)( N ≥ 46 % )560၂၇.၁၀.၂၀၂၅Urea
518Golden Bee International
Trading Co., Ltd.
Urea Fertilizer(Granular)Shipment,
( 20 TNE ),(1500,
1250, 1000 Kg)
( N ≥ 46 % )561၂၇.၁၀.၂၀၂၅Urea
519Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd. Ammonium Sulphate FertilizerShipment,
(20, 25 TNE),
(1000 Kg)
( N: 21 %, S: 24% )562၂၇.၁၀.၂၀၂၅Nitrogen
520Myanma Awba Group Co., Ltd.Ammonium Polyphosphate Fertilizer (Raw Material) 25 Kg
( N : 18 %, P2O5 : 58%)563၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
521CPP Myat Min Agro Co., Ltd.Urea Fertilizer(Shipment),
(40, 20 TNE),
(1200, 1000 Kg)
( N : 46 %, Biuret : 1 % )564၂၇.၁၀.၂၀၂၅Urea
522CPP Myat Min Agro Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer(21:0:0+23S)(Shipment),
(40, 20 TNE),
(1200, 1000 Kg)
( N: 21 %, S: 23% )565၂၇.၁၀.၂၀၂၅Nitrogen
523CPP Myat Min Agro Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (Shipment),
(40, 20 TNE),
(1200, 1000 Kg)
(K2O:60 %)566၂၇.၁၀.၂၀၂၅Potash
524CPP Myat Min Agro Co., Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer (DAP)(Shipment),
(40, 20 TNE),
(1200, 1000 Kg)
(N:18%, P2O5:46%)567၂၇.၁၀.၂၀၂၅Compound
525Seafield Industries Co., Ltd.အပင်အားဖြည့်ရွက်ဖျန်းဆေးရည် (MC- 7 Cal+)1000 Ltr(Ca: 17.6%, Mg: 3.40%, S: 0.31%, B: 0.24%)568၂၇.၁၀.၂၀၂၅Foliar
526Farmer Wish Co.,Ltd.အပွင့်၊အသီးအထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည် (ရွှေစိုက်ခင်း)200 Ltr(N : 17%, P2O5 : 20%, K2O : 18%)569၂၇.၁၀.၂၀၂၅Foliar
527Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer50 Kg( N: 21 %, S: 24% )570၂၇.၁၀.၂၀၂၅Nitrogen
528Pho La Min Trading Co., Ltd.Urea FertilizerShipment,
(25 TNE),
(1500, 1000 Kg)
(N : 46%)571၁၆.၃.၂၀၂၆Urea
529Sky Home Co., Ltd.Urea FertilizerShipment,
(25 TNE),
(1500, 1000 Kg)
(N : 46%)572၁၆.၃.၂၀၂၆Urea
530Myanmar Bawga Co.,Ltd.Compound Fertilizer (20:10:10)(BAWGA)(2000, 1000 Kg)(N:20%, P2O5:10%, K2O:10%)573၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
531Kaung Htet Han Services
Co., Ltd.
Ammonium Sulphate Fertilizer(1000, 1200 Kg),
(20, 40 TNE),
Shipment)
(N : 21%, S : 24%)574၂၂.၃.၂၀၂၆Nitrogen
532Kaung Htet Han Services
Co., Ltd.
Urea Fertilizer(1000, 1200 Kg),
(20, 40 TNE),
Shipment)
(N : 46%)575၂၂.၃.၂၀၂၆Urea
533Kaung Htet Han Services
Co., Ltd.
Compound Fertilizer(1000, 1200 Kg),
(20, 40 TNE),
Shipment)
(N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8%)576၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
534Kaung Htet Han Services
Co., Ltd.
Compound Fertilizer(1000, 1200 Kg),
(20, 40 TNE),
Shipment)
(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)577၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
535Kaung Htet Han Services
Co., Ltd.
Compound Fertilizer(1000, 1200 Kg),
(20, 40 TNE),
Shipment)
(N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%)578၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
536Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Monoammonium Phosphate Fertilizer (MAP)(25, 50 Kg)(N≥12%, P2O5≥61%)579၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
537Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Silicon Dioxide Fertilizer (KU-1) (Black)(50, 25 Kg)(SiO2 ≥ 50%)580၂၂.၃.၂၀၂၆Other
538Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Silicon Dioxide Fertilizer (KU-1) (Red)(50, 25 Kg)(SiO2 ≥ 50%)581၂၂.၃.၂၀၂၆Other
539Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Silicon Dioxide Fertilizer (KU-1) (Yellow)(50, 25 Kg)(SiO2 ≥ 50%)582၂၂.၃.၂၀၂၆Other
540Myanma Awba Group
Co., Ltd.
CaMg Mixture 1 (Raw Fertilizer)200 Liter(Ca: 7.5%, Mg: 4.5%)583၂၂.၃.၂၀၂၆Other
541Myanma Awba Group
Co., Ltd.
Calcium Chloride Fertilizer (Raw Material)25 Kg( CaCl2: 74%)584၂၂.၃.၂၀၂၆Other
542Myanma Awba Group
Co., Ltd.
Magnesium Chloride Flake Fertilizer (Raw Material)25 Kg( MgCl2: 46% Min )585၂၂.၃.၂၀၂၆Other
543Uni Crop Co., Ltd.Compound Fertilizer(15:7:8)1 TNE(N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8%)586၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
544Nawarat Myay Co., Ltd.အပွင့်၊အသီးအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(ပွင့်ဖူးသစ်)200 Liter(N:6%, P2O5:24%, K2O:24%)587၂၂.၃.၂၀၂၆Foliar
545Nawarat Myay Co., Ltd.အပင်ကြီးထွားရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(စိမ်းရောင်စို)200 Liter(N:24%, P2O5:6%, K2O:6%)588၂၂.၃.၂၀၂၆Foliar
546Nawarat Myay Co., Ltd.အပင်အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(အန်ပလပ်စ်)25 Kg(N:30%, P2O5:10%, K2O:10%)589၂၂.၃.၂၀၂၆Foliar
547Nawarat Myay Co., Ltd.အသီးကြီးထွားရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(ပီကေပလပ်စ်)25 Kg(P2O5:52%, K2O:34%)590၂၂.၃.၂၀၂၆Foliar
548Nawarat Myay Co., Ltd.အထွက်တိုးမြှင့် ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (ယူမစ်(စ်))25 Kg(Humic Acid : 70%)591၂၂.၃.၂၀၂၆Foliar
549Aventine Limited.Zinc Coated Urea Fertilizer (Sabic® )900 Kg, (1, 1.25, 24 TNE), Shipment(N: 46 %, Zn: 0.1 %)592၂၂.၃.၂၀၂၆Urea
550Aventine Limited.Sabic® Stabilized Urea Fertilizer
(Treated with Urease Inhibitor)
(900 Kg), (1, 1.25,
24 TNE), Shipment
(N: 46 %)593၂၂.၃.၂၀၂၆Urea
551Aventine Limited.Compound Fertilizer (16-20-0 + 13 S)(1, 1.25, 1.5,
24 TNE),Shipment
(N: 16 %, P2O5: 20 %, S: 13 %)594၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
552Hlyan Lone Co.,Ltd.Granular Rock Phosphate Fertilizer(GRP)(1000, 1500 Kg),
(20, 25 TNE), Shipment
( P2O5 ≥ 20.0% )595၂၂.၃.၂၀၂၆Phosphate
553Hlyan Lone Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Smm)(1000, 1500 Kg),
(20, 25 TNE), Shipment
(N :10%, P2O5 : 10%, K2O : 5%)596၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
554Hlyan Lone Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Smm)(1000, 1500 Kg),
(20, 25 TNE), Shipment
(N :12%, P2O5 : 13%)597၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
555Hlyan Lone Co.,Ltd.Compound Fertilizer(1000, 1500 Kg),
(20, 25 TNE), Shipment
(N:15%, P2O5:9%, K2O:8%, S:6%)598၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
556Hlyan Lone Co.,Ltd.Compound Fertilizer(1000, 1500 Kg),
(20, 25 TNE), Shipment
(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, S:5%)599၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
557Good Brothers' (Chemical) Co.,Ltd.Magnesium Sulphate Fertilizer(1000, 1200, 1250 Kg), (25, 28 TNE)(MgO : 25 %, S : 12.15 %)600၂၂.၃.၂၀၂၆Other
558Su Pyae Shan Co., Ltd.နိုက်ထရိုဂျင်မြေဩဇာ (ပြည့်ဝ) (ပင်စိမ်း)1000 Kg(N : 30%, S : 10%)601၂၂.၃.၂၀၂၆Nitrogen
559Myanma Sanpya Crop
Nutrition Co.,Ltd
Complex Fertilizer (Nitrophoska ® 22+5+5)25 TNE(N:22%, P2O5:5%, K2O:5%)602၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
560Sein Wut Hmon Co.,Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer (Shwe Myay Thee)50 Kg, (1 , 1.3, 25 TNE), Shipment(N:21%, S:24%)603၂၂.၃.၂၀၂၆Nitrogen
561Sein Wut Hmon Co.,Ltd.Urea Fertilizer 46-0-0 (Shwe Myay Thee)50 Kg, (1, 1.3, 25 TNE), Shipment(N:46%)604၂၂.၃.၂၀၂၆Urea
562Compound Fertilizer (Shwe Myay Thee)50 Kg, (1 , 1.3, 25 TNE), Shipment(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, S:7%)605၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
563Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer1 TNE( N : 46 % )606၂၂.၃.၂၀၂၆Urea
564Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co.,Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer1 TNE(N:21%, S:24%)607၂၂.၃.၂၀၂၆Nitrogen
565Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co.,Ltd.Triple Super Phosphate Fertilizer1 TNE(P2O5 ≥ 46%)608၂၂.၃.၂၀၂၆Phosphate
566Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co.,Ltd.Potash Fertilizer1 TNE(K2O:60%)609၂၂.၃.၂၀၂၆Potash
567Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co.,Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer1 TNE(N:18%, P2O5:46%, MgO:1%, S:1%, Fe:5000ppm, Mn:1000ppm)610၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
568Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer (12-6-22-3+TE)1 TNE(N:12%, P2O5:6%, K2O:22%, MgO:3%)611၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
569Myanmar Vita Co., Ltd.Urea Fertilizer(50, 1000, 1250 Kg),
25 TNE, Shipmiet
(N: 46%)612၂၂.၃.၂၀၂၆Urea
570Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Urea FertilizerShipment, 25 TNE,
(50, 1000, 1250 Kg)
(N: 46%)613၂၂.၃.၂၀၂၆Urea
571Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Compound NPK Fertilizer25 TNE, (50, 1000, 1200, 1250 Kg)(N: 10%, P2O5: 10%, K2O: 5%)614၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
572Andaman Advantage Co.,Ltd.Urea FertilizerShipment(N: 46%)615၃.၄.၂၀၂၆Urea
573Yara Myanmar Ltd.Water Soluble Compound Fertilizer (15-15-15) YaraRega®(25, 28 TNE),
Shipment
(N:15% (N(NO3-):5.5%, N(NH4+):9.5%), P2O5:15%,
K2O:15%, Mg:0.5%, S:6%, Zn:0.06%, B:0.1%)
616၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
574Myanmar Byter Agro Tech Co.,Ltd.Urea Fertilizer (Byter)(1, 1.5, 20 TNE),
Shipment
( N ≥ 46%)617၂၂.၃.၂၀၂၆Urea
575Min Mahaw Co.,Ltdအာလူးဥများများဥစေသည့်အထွက်တိုးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ
တာဘို(RUBY)အာလူးအထူး
25 Kg
(P2O5:35%, K2O:40%)618၂၂.၃.၂၀၂၆Foliar
576Min Mahaw Co.,LtdLiquid Foliar Fertilizer (Cal Max Hard)(ကယ်လ်မက်စ်ဟတ်)200 Liter(N: 10%w/v, CaO: 25%w/v, MgO:1.5%w/v,B: 0.2%w/v)619၂၂.၃.၂၀၂၆Foliar
577Min Mahaw Co.,LtdLiquid Foliar Fertilizer (AMINO TECH )200 Liter (N: 5%, P2O5: 2%, K2O: 2%, Amino Acid: 12%)620၂၂.၃.၂၀၂၆Foliar
578Shu San Trading Enterprise Co.,Ltd.Borax Fertilizer ( Raw Material )(25, 50, 1000, 1200, 1300 Kg)( B ≥ 10% )621၂၂.၃.၂၀၂၆Other
579Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co.,Ltd.Muriate Of Potash (MOP) Fertilizer(50, 1000,1250 Kg), (50Kg×20=1000 Kg)
(50Kg×25=1250 Kg)
(K2O ≥ 60% MAX)622၂၂.၃.၂၀၂၆Potash
580Royal Everland Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (MOP)(50, 1000 Kg), (50Kg×25=1250 Kg)( K2O:60% )623၂၂.၃.၂၀၂၆Potash
581Agro Power Co.,Ltd.Urea Fertilizer(50, 1000,1200 Kg), 27 TNE, Shipment(N:46%)624၂၂.၃.၂၀၂၆Urea
582Agro Power Co.,Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer(50, 1000,1200 Kg), 27 TNE, Shipment(N: 21%, S: 23%)625၂၂.၃.၂၀၂၆Nitrogen
583Agro Power Co.,Ltd.Triple Super Phosphate Fertilizer(50, 1000,1200 Kg), 27 TNE, Shipment(P2O5: 46%)626၂၂.၃.၂၀၂၆Phosphate
584Agro Power Co.,Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer(50, 1000,1200 Kg), 27 TNE, Shipment(K2O: 52%, S: 17.5%)627၂၂.၃.၂၀၂၆Potash
585Agro Power Co.,Ltd.Potassium Chloride Fertilizer(50, 1000,1200 Kg), 27 TNE, Shipment(K2O: 60%)628၂၂.၃.၂၀၂၆Potash
586Agro Power Co.,Ltd.Monopotassium Phosphate Fertilizer(25, 50 Kg)(P2O5: 52%, K2O: 34%)629၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
587Agro Power Co.,Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer(50, 1000,1200 Kg), 27 TNE, Shipment(N : 16%, P2O5 : 44%)630၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
588Agro Power Co.,Ltd.Monoammonium Phosphate Fertilizer(25, 50, 1000,
1200 Kg), 27 TNE
(N: 10%, P2O5: 50%)631၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
589Agro Power Co.,Ltd.Magnesium Sulphate Monohydrate Fertilizer (Kieserite)(25, 50 Kg)(Mg: 14.5%, S: 13.5%)632၂၂.၃.၂၀၂၆Other
590Agro Power Co.,Ltd.Borax Fertilizer(25, 50 Kg)(B : 11%)633၂၂.၃.၂၀၂၆Other
591Agro Power Co.,Ltd.Magnesium Sulphate Fertilizer(25, 50 Kg)(Mg: 9.7%, S: 11%)634၂၂.၃.၂၀၂၆Other
592Golden Key Co.,Ltd.Monoammonium Phosphate Fertilizer (MAP)(25, 50,1000, 1250 Kg), 20 TNE(N:11%, P2O5:44%)635၂၂.၃.၂၀၂၆Compound
593Golden Key Co.,Ltd.Copper Sulphate Fertilizer(25, 50, 1000, 1250 Kg), 20 TNE(CuSO4.5H2O:98%)636၂၂.၃.၂၀၂၆Other
594Phyu Sin Thu Co., Ltd.Granular Urea Fertilizer1TNE, Shipment,
Container
( N : 46% )637၈.၅.၂၀၂၆Urea
595Phyu Sin Thu Co., Ltd.Compound Fertilizer1TNE, Shipment, Container(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)638၈.၅.၂၀၂၆Compound
596Asia Empower Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer(1500, 1000 Kg),
25 TNE, Shipment
( N : 46% )639၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
597Fuly Light Trading Co., Ltd. Urea Fertilizer(1000, 1250, 1500Kg), 20 TNE, Shipment(N : 46%)640၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
598Shu San Trading Enterprise Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Raw Material )(1350, 1300, 1250, 1200, 1000 Kg)(N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5%)641၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
599Shu San Trading Enterprise Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Raw Material )(1350, 1300, 1250, 1200, 1000 Kg)(N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5%)642၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
600Shu San Trading Enterprise Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Raw Material )(1350, 1300, 1250, 1200, 1000 Kg)(N : 12%, P2O5 : 13%)643၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
601Shu San Trading Enterprise Co., Ltd.Organic Fertilizer( Raw Materila )(1000, 50, 25, 20 Kg)(N : 3%, P2O5 : 0.2%, OM : 40%, CN : 7.73)644၂၄.၇.၂၀၂၆Organic
602Shu San Trading Enterprise Co., Ltd.Borax Pentahydrate Fertilizer (Raw Material )(1200, 1000 Kg)(B2O3 ≥ 48%)645၂၄.၇.၂၀၂၆Other
603Shwe Wah Yaung Agriculture
Production Co., Ltd.
Urea Fertilizer23TNE, 25TNE,
1000 Kg, 1500 Kg/
Shipment
(N : 46%)646၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
604Mayur Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer1000 Kg(N : 46%)647၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
605Myanmar Pulses Zone Co., Ltd.Urea Fertilizer1000 Kg(N : 46%)648၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
606Great Genius Group Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer Granule1 TNE(K2O : 50%, S : 17%)649၂၄.၇.၂၀၂၆Potash
607Great Genius Group Co., Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer Granule1 TNE(N : 18%, P2O5 : 46%)650၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
608Myanma Sanpya Crop Nutrition Co., Ltd.Sulphate of Potash Soluble Fertilizer (Solu SOP®)25 TNE( K2O : 50%, S : 18% )651၂၄.၇.၂၀၂၆Potash
609Myanma Sanpya Crop Nutrition Co., Ltd.Compound Fertilizer (Nitrophoska 20+10+10+3S)(1250, 1200,
1000, 50 Kg)
(N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, S : 3%)652၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
610Myanma Sanpya Crop Nutrition Co., Ltd.Compound Fertilizer (Nitrophoska 15+15+15)(1250, 1200,
1000, 50 Kg)
(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)653၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
611Shwe Li International Co., Ltd.Urea Fertilizer1 TNE(N : 46%)654၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
612Shwe Li International Co., Ltd.Urea Fertilizer (0.85-2.80mm)1 TNE(N : 46%)655၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
613Shwe Li International Co.Ltd.Blended Fertilizer1 TNE(N : 12%, P2O5 : 24%, K2O : 12%, S : 3%)656၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
614Shwe Li International Co., Ltd.Urea FertilizerShipment(N : 46%)657၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
615Shwe Li International Co., Ltd.Blended Fertilizer1 TNE(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 10%)658၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
616Shwe Li International Co., Ltd.D.A.P Diammonium Phosphate Fertilizer1 TNE(N : 18%, P2O5 : 46%)659၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
617Shwe Taung International Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer(1500, 1250, 1000 Kg),
20 TNE, Shipment
(N : 46%)660၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
618Shwe Taung International Trading Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer(1500, 1250, 1000 Kg),
20 TNE, Shipment
(N : 20.5%, S : 24%)661၂၄.၇.၂၀၂၆Nitrogen
619Shwe Taung International Trading Co., Ltd.Monoammonium Phosphate Fertilizer(1500, 1250, 1000 Kg),
20 TNE, Shipment
(N : 10%, P2O5 : 50%)662၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
620Royal Everland Co., Ltd.Urea Fertilizer(1000, 50 Kg),
(50 Kgx25=1250Kg)
(N : 46%)663၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
621Zay Ti Co., Ltd.Urea Fertilizer(1000, 1200 Kg),
(20,40TNE),
Shipment
(N : 46%)664၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
622T Trade Co., Ltd.Granular Urea Fertilizer(1, 1.25 TNE), Shipment(N : 46%)665၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
623T Trade Co., Ltd.Prilled Urea Fertilizer(1, 1.25 TNE), Shipment(N : 46%)666၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
624T Trade Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer(1, 1.25 TNE),
Shipment
(N : 21%, S : 24%)667၂၄.၇.၂၀၂၆Nitrogen
625T Trade Co., Ltd.Granular Triple Super Phosphate Fertilizer (GTSP)(1, 1.25 TNE),
Shipment
(P2O5 : 46%)668၂၄.၇.၂၀၂၆Phosphate
626T Trade Co., Ltd.Muriate Of Potash Fertilizer (MOP)(1, 1.25 TNE),
Shipment
( K2O : 60% )669၂၄.၇.၂၀၂၆Potash
627T Trade Co., Ltd.Sulphate Of Potash Fertilizer (SOP)1 TNE(K2O : 50%, S : 18%)670၂၄.၇.၂၀၂၆Potash
628T Trade Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15-7S)1 TNE(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7%)671၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
629T Trade Co., Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer (DAP)1 TNE(N : 18%, P2O5 : 46%)672၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
630T Trade Co., Ltd.Compound Fertilizer (10-10-5)1 TNE(N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5%)673၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
631T Trade Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-9-5)1 TNE(N : 15%, P2O5 : 9%, K2O : 5%)674၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
632T Trade Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-5-5)1 TNE(N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5%675၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
633Agro Asia Star Group Co., Ltd.Foliar Fertilizer (38-5-5) (9.9, 25, 50 Kg)(N : 38%, P2O5 : 5%, K2O : 5%)676၂၄.၇.၂၀၂၆Foliar
634Agro Asia Star Group Co., Ltd.Foliar Fertilizer (10-52-10) (9.9, 25, 50 Kg)(N : 10%, P2O5 : 52%, K2O : 10%)677၂၄.၇.၂၀၂၆Foliar
635Great Momentum International Trading Co., Ltd.Granular Urea Fertilizer (GMI)1350 Kg(N : 46%)678၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
636Great Momentum International Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer (GMI)(1350, 1330, 1000 Kg),
20 TNE, Shipment
(N : 46%)679၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
637Great Momentum International Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer(1350, 1330, 1000 Kg),
20 TNE, Shipment
(N : 46%)680၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
638Power Drive Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer(1350, 1330, 1000Kg), 20 TNE, Shipment(N : 46%)681၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
639Unique Freight Services and
Logistics Co., Ltd.
Urea Fertilizer(1350, 1330, 1000
Kg), Shipment
(N : 46%)682၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
640Golden Bee International
Trading Co., Ltd.
Diammonium Phosphate Fertilizer(18-46-0)(1667, 1350, 1200 Kg),
20 TNE, Shipment
(N : 18%, P2O5 : 46%)683၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
641Min Mahaw Co.,Ltdရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (တာဘို) 25 Kg(N : 12%, P2O5 : 34%, K2O : 19%, Cu : 0.011%, B : 0.024%,
Fe : 0.016%, Mn : 0.013%, Mo : 0.125%, Zn : 0.014%,
Amino Acid : 1.5%)
684၂၄.၇.၂၀၂၆Foliar
642Asian Crops Global Co.,Ltdနှမ်းအထူးအထွက်တိုး ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာမှုန့် (ဖူးပွင့်ရှယ်)25 Kg(N : 12%, P2O5 : 34%, K2O : 19%, Cu : 0.011%, B : 0.024%,
Fe : 0.016%, Mn : 0.013%, Mo : 0.125%, Zn : 0.014%,
Amino Acid : 1.5%)
685၂၄.၇.၂၀၂၆Foliar
643Shwe Myint Myint Co., Ltd.Urea Fertilizer(1500, 1000 Kg),
25 TNE, Shipment
(N : 46%)686၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
644Sal Kabar Co., Ltd.Urea Fertilizer(1500, 1000 Kg),
25 TNE, Shipment
(N : 46%)687၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
645Mayan Myanmar Co., Ltd.Urea Fertilizer(1500, 1000 Kg),
25 TNE, Shipment
(N : 46%)688၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
646Royal Everland Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer(1000, 50 Kg),
(50 Kgx25=1250Kg)
(N : 21%, S : 24%)689၂၄.၇.၂၀၂၆Nitrogen
647Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
NPK Fertilizer (Nitrophoska® 22-5-5)25 TNE(N : 22%, P2O5 : 5%, K2O : 5%)690၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
648TCCC Myanmar Limited.Compound Fertilizer (15-7-18+10S)(1.5, 24 TNE),
Shipment
(N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 18%, S : 10%, B : 0.02%)691၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
649TCCC Myanmar Limited.Compound Fertilizer (12-9-21+8S)(1.5, 24 TNE),
Shipment
(N : 12%, P2O5 : 9%, K2O : 21%, Mg : 0.6%, S : 8%, B : 0.12%)692၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
650Agriculture Technology
Myanmar Co., Ltd.
Urea Fertilizer (GROMAXX)(1000, 1350 Kg)(N : 46%)693၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
651Nawarat Myay Co., Ltd.ရွှေသီးပွင့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (နဝရတ်) 200 Ltr(N : 4%, P2O5: 10%, K2O : 15%, Humic Acid : 10%,
Fulvic Acid : 3%)
694၂၄.၇.၂၀၂၆Foliar
652Nawarat Myay Co., Ltd.ရွှေပင်ဆင့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (နဝရတ်) 200 Ltr(N : 28%, P2O5 : 5%, K2O : 5%)695၂၄.၇.၂၀၂၆Foliar
653Golden Key Co., Ltd.Monopotassium Phosphate Fertilizer(1250, 1000, 50,
25 Kg), 20 TNE
(P2O5 : 51.5%, K2O : 34%)696၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
654International Agro Co., Ltd.Foliar Fertilizer (Super R)(0-36-41) 25 Kg (P2O5 : 36%, K2O : 41%, MgO : 0.8%, S : 3.22%)697၂၄.၇.၂၀၂၆Foliar
655International Agro Co., Ltd.Foliar Fertilizer (Super R)(15-0-0+TE) 25 Kg (N : 15%, Ca : 16.82%, MgO : 0.8%, S : 22.04%, B : 1200ppm)698၂၄.၇.၂၀၂၆Foliar
656Seinn Lae Thwin Co., Ltd.Nitrogen Fertilizer (Shwe Pwar)(1300, 1000 Kg),
(25, 20 TNE),Shipment
(N : 30%)699၂၄.၇.၂၀၂၆Nitrogen
657Seinn Lae Thwin Co., Ltd.Compound Fertilizer (Shwe Pwar)(1300, 1000 Kg),
(25, 20TNE),Shipment
(N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5%)700၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
658Seinn Lae Thwin Co., Ltd.Compound Fertilizer (Shwe Pwar)(1300, 1000 Kg),
(20, 25TNE),Shipment
(N : 12%, P2O5 : 13%)701၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
659Good Brothers (Chemical)
Co., Ltd.
Ammonium Sulphate Fertilizer (White)(1500, 1300, 1000 Kg),
28 TNE, Shipment
(N : 21%, S : 24%)702၂၄.၇.၂၀၂၆Nitrogen
660Good Brothers (Chemical)
Co., Ltd.
Sulphate of Potash Fertilizer (SOP)(1500, 1300, 1000 Kg),
28 TNE, Shipment
(K2O : 52%, S : 18%)703၂၄.၇.၂၀၂၆Potash
661Good Brothers (Chemical)
Co., Ltd.
Monoammonium Phosphate Fertilizer (MAP)(1500, 1300, 1000 Kg),
28 TNE, Shipment
(N : 10%, P2O5 : 50%)704၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
662Good Brothers (Chemical)
Co., Ltd.
Magnesium Sulphate Fertilizer(1500, 1300, 1000 Kg),
28 TNE, Shipment
(MgO : 25%, S : 16%)705၂၄.၇.၂၀၂၆Other
663Agrico Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer (Crystal)(1200, 1000, 50 Kg),
28 TNE, Shipment
(N : 21%, S : 24%)706၂၄.၇.၂၀၂၆Nitrogen
664Agrico Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer (Granular)(1200, 1000, 50 Kg),
28 TNE, Shipment
(N : 21%, S : 24%)707၂၄.၇.၂၀၂၆Nitrogen
665Agrico Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15)(1200, 1000, 50 Kg),
28 TNE, Shipment
(N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15%)708၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
666Aventine Limited.Sabic® Urea Plus Humic Acid Fertilizer
(Coated with Humic Acid)
900 Kg, (1, 1.25, 24 TNE), Shipment(N : 45.7%, Humic Acid : 0.57%)709၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
667Aventine Limited.Enriched Urea Fertilizer (Humic Acid Coated)900 Kg, (1, 1.25, 24 TNE), Shipment(N : 45.7%, Humic Acid : 0.57%)710၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
668Akari Min Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer (BUFFALO)1000 Kg(N : 46%)711၂၄.၇.၂၀၂၆Urea
669Shwe Thit Oo Co., Ltd.Triple Super Phosphate Fertilizer(1250, 1000 Kg)( P2O5 : 46% )712၂၄.၇.၂၀၂၆Phosphate
670Shwe Thit Oo Co., Ltd.Single Super Phosphate Fertilizer(1250, 1000 Kg)( P2O5 : 20%)713၂၄.၇.၂၀၂၆Phosphate
671Myanmar Arysta Life Science
Co., Ltd.
ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (Super Top N) 50 Kg(N : 30%, P2O5 : 5%, K2O : 5%, Mg : 0.02%, S : 5%, B : 0.01%,
Fe : 0.006%, Mn : 0.006%, Cu : 0.002%, Mo : 0.0001%,
Zn : 0.04%)
714၂၄.၇.၂၀၂၆Foliar
672Myanmar Arysta Life Science
Co., Ltd.
ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (Super Top P+K) 50 Kg(N : 10%, P2O5 : 30%, K2O : 15%, Mg : 0.02%, S : 8%, B : 0.0006%,
Fe : 0.005%, Mn : 0.005%, Cu : 0.001%, Mo : 0.0001%,
Zn : 0.04%)
715၂၄.၇.၂၀၂၆Foliar
673Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer50 Kg(N : 18%, P2O5 : 46%)716၂၄.၇.၂၀၂၆Compound
674Star High Co., Ltd.Urea FertilizerShipment(N : 46%)717၁၀.၈.၂၀၂၆Urea
675Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Muriate of Potash Fertilizer 25 TNE (K2O : 60%) 718၂၃.၈.၂၀၂၆Potash
676Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Granular Urea Fertilizer25 TNE(N : 46%)719၂၃.၈.၂၀၂၆Urea
677Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Magnesium Sulphate Monohydrate Fertilizer50 Kg(MgO : 25% Min, S : 18% Min)720၂၃.၈.၂၀၂၆Other
678Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Diammonium Phosphate Fertilizer25 TNE(N : 18%, P2O5 : 46%) 721၂၃.၈.၂၀၂၆Compound
679Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Diammonium Phosphate Fertilizer50 Kg(N : 16%, P2O5 : 45%)722၂၃.၈.၂၀၂၆Compound
680Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Diammonium Phosphate Fertilizer50 Kg(N : 16%, P2O5 : 45%)723၂၃.၈.၂၀၂၆Compound
681Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Wolf Trax 30% Magnesium DDP 136 Kg(Mg : 30%) 724၂၃.၈.၂၀၂၆Other
682Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Wolf Trax 62% Zinc DDP TM193 Kg(Zn : 62%)725၂၃.၈.၂၀၂၆Other
683Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Ammonium Sulphate Fertilizer50 kg(N : 21% Min, S : 24% Min) 726၂၃.၈.၂၀၂၆Nitrogen
684Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Ammonium Sulphate Fertilizer (Granular)50 Kg(N : 20.5% Min, S : 23.5% Min)727၂၃.၈.၂၀၂၆Nitrogen
685Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Magnesium Sulphate Fertilizer50 Kg(MgO : 27%, S : 16%) 728၂၃.၈.၂၀၂၆Other
686Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Diammonium Phosphate Fertilizer (DAP)50 kg(N : 16%, P2O5 : 45%, H2O < 2.5%) 729၂၃.၈.၂၀၂၆Compound
687Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
DAP Fertilizer (LAO CAI)50 Kg(N : 16%,P2O5 : 45%, Moisture ≤ 2.5%)730၂၃.၈.၂၀၂၆Compound
688Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Diammonium Phosphate Fertilizer (Three Circles)50 Kg(N : 18%, P2O5 : 46%, Moisture : 2.5%, MgO : 1.5% approx,
S : 1.0% approx, Fe : 5000 ppm approx, Zn : 200 ppm approx,
Mn : 1000 ppm approx)
731၂၃.၈.၂၀၂၆Compound
689Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Diammonium Phosphate Fertilizer50 Kg(N : 18%, P2O5 : 46%)732၂၃.၈.၂၀၂၆Compound
690Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Diammonium Phosphate Fertilizer (Vinachem)50 Kg(N : 16%, P2O5 : 45%, Moisture < 2.5%) 733၂၃.၈.၂၀၂၆Compound
691Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Diammonium Phosphate Fertilizer50 Kg(N : 16%, P2O5 : 45%)734၂၃.၈.၂၀၂၆Compound
692Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Super Celica Fertilizer (ကောမက်)25 Kg(SiO2 : 25%, CaO : 35%, MgO : 2%)735၂၃.၈.၂၀၂၆Other
693Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
NK Mixture Fertilizer 25 TNE (N : 17%, K2O : 28%) 736၂၃.၈.၂၀၂၆Compound
694Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Wolf Trax Myanmar DDP TM136 Kg, 155 Kg(Mg : 12.0%, B : 1.0%, Cu : 0.3%, Fe : 0.7%, Mn : 0.8%, Mo : 0.5%,
Zn : 28.0%)
737၂၃.၈.၂၀၂၆Other
695Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Prilled Urea Fertilizer Shipment / 25 TNE/
50 Kg
(N : 46%)738၂၃.၈.၂၀၂၆Urea
696Myanma Awba Group Co., Ltd.Ammonium Heptamolybdate (Raw Material)25 Kg((NH4)6Mo7O27.4H2O : 98%) 739၂၃.၈.၂၀၂၆Other
697Myanma Awba Group Co., Ltd.Copper Sulphate (Raw Material)25 Kg(CuSO4.5H2O : 98%)740၂၃.၈.၂၀၂၆Other
698Myanma Awba Group Co., Ltd.Ferrous Sulphate Heptahydrate (Raw Material)25 Kg(FeSO4.7H2O : 98%)741၂၃.၈.၂၀၂၆Other
699Myanma Awba Group Co., Ltd.Magnesium Sulphate Anhydrous (Raw Material)25 Kg(MgSO4 : 98%)742၂၃.၈.၂၀၂၆Other
700Myanma Awba Group Co., Ltd.Magnesium Sulphate Heptahydrate
(Raw Material)
25 Kg(MgSO4. 7H2O : 98%)743၂၃.၈.၂၀၂၆Other
701Myanma Awba Group Co., Ltd.Manganese Chloride (Raw Material)25 Kg(MnCl2.4H2O) : 98%744၂၃.၈.၂၀၂၆Other
702Myanma Awba Group Co., Ltd.Manganese Sulphate Monohydrate
(MnSO4.H2O)(Raw Material)
25 Kg(MnSO4. H2O : 98%)745၂၃.၈.၂၀၂၆Other
703Myanma Awba Group Co., Ltd.Mono Ammonium Phosphate Fertilizer
(12-60-0)(Raw Material)
25 Kg(N : 12%, P2O5 : 60%) 746၂၃.၈.၂၀၂၆Compound
704Myanma Awba Group Co., Ltd.Mono Ammonium Phosphate Fertilizer
(Raw Material)
25 Kg(N : 12%, P2O5 : 61%) 747၂၃.၈.၂၀၂၆Compound
705Myanma Awba Group Co., Ltd.Mono Ammonium Phosphate Fertilizer (MAP)
(12-61-0) (Raw Material)
25 kg(N : 12%, P2O5 : 61%)748၂၃.၈.၂၀၂၆Compound
706Myanma Awba Group Co., Ltd.Mono Potassium Phosphate Fertilizer
(0-52-34)(Raw Material)
25 Kg(P2O5 : 52%, K2O : 34%) 749၂၃.၈.၂၀၂၆Compound
707Myanma Awba Group Co., Ltd.Mono Potassium Phosphate Fertilizer
(Raw Material)
25 Kg(P2O5 : 52%, K2O : 34%) 750၂၃.၈.၂၀၂၆Compound
708Myanma Awba Group Co., Ltd.NTA TRISODIUM (Raw Material)25 Kg(N : 5.03%, Na : 24.83%) 751၂၃.၈.၂၀၂၆Other
709Myanma Awba Group Co., Ltd.PPT.SPRAY DRIED SILICA (MFIL-P(S))
(Raw Material)
15 Kg(SiO2 : 96% Min)752၂၃.၈.၂၀၂၆Other
710Myanma Awba Group Co., Ltd.Salicylic Acid (Raw Material)25 Kg(Salicylic Acid : 99%)753၂၃.၈.၂၀၂၆Other
711Myanma Awba Group Co., Ltd.Zinc Sulphate Heptahydrate (Raw Material)25 Kg(ZnSO4.7H2O : 98%)754၂၃.၈.၂၀၂၆Other
712Myanma Awba Group Co., Ltd.Zinc Sulphate Heptahydrate (Raw Material)25 Kg(ZnSO4. 7H2O : 98%)755၂၃.၈.၂၀၂၆Other
713Myanma Awba Group Co., Ltd.Amino Acid200 Liter(Amino acid : 50%)756၂၃.၈.၂၀၂၆Other
714Marlarmyaing Public Co., Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer (DAP)Shipment, 50 Kg(N : 16%, P2O5 : 45%)757၂၃.၈.၂၀၂၆Compound
715Marlarmyaing Public Co., Ltd.Zinc Sulphate Fertilizer27 TNE, 1,000 Kg, 50 Kg, 25 Kg(Zn : 21%, S : 11%)758၂၃.၈.၂၀၂၆Other
716Marlarmyaing Public Co., Ltd.Magnesium Sulphate FertilizerShipment, 27 TNE,
1,000 Kg, 50 Kg
(MgO : 25%, S : 16%)759၂၃.၈.၂၀၂၆Other
717Marlarmyaing Public Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (MOP) Shipment, 27 TNE,
1,000 Kg, 500 Kg
(K2O : 60%)760၂၃.၈.၂၀၂၆Potash
718Good Brothers (Chemical)
Co., Ltd.
Muriate of Potash Fertilizer (MOP) Shipment, 28 TNE,
1500 Kg, 1300 Kg, 1000 Kg
(K2O ≥ 60%)761၂၃.၈.၂၀၂၆Potash
719Aventine Limited.Foliar Fertilizer (Poly Feed)(21-11-21+2MgO+ME)25 Kg(N : 21%, P2O5 : 11%, K2O : 21%, MgO : 2%, Fe : 1000 ppm, Mn : 500 ppm, B : 200 ppm, Zn : 150 ppm, Cu : 110 ppm, Mo : 70 ppm)762၂၃.၈.၂၀၂၆Foliar
720Aventine Limited.Foliar Fertilizer (Poly Feed)(15-15-30+ME)25 Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 30%, Fe : 1000 ppm, Mn : 500 ppm,
B : 200 ppm, Zn : 150 ppm, Cu : 110 ppm, Mo : 70 ppm)
763၂၃.၈.၂၀၂၆Foliar
721Aventine Limited.Foliar Fertilizer (Multifeed)(16-8-32+2MgO+ME)25 Kg(N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 32%, MgO : 2%, Fe : 500 ppm,
Mn : 250 ppm, B : 100 ppm, Zn : 75 ppm, Cu : 55 ppm, Mo : 35 ppm)
764၂၃.၈.၂၀၂၆Foliar
722Shu San Industry Co., Ltd.Ammonium Chloride Fertilizer (Raw Material)50 Kg(N ≥ 25%)765၂၃.၈.၂၀၂၆Nitrogen
723Shu San Industry Co., Ltd.Ammonium Chloride Fertilizer (Raw Material)1000 Kg, 50 Kg(N ≥ 25%)766၂၃.၈.၂၀၂၆Nitrogen
724Shu San Industry Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer (Raw Material)1000 Kg, 50 Kg(N ≥ 21%, S ≥ 24%)767၂၃.၈.၂၀၂၆Nitrogen
725Shu San Industry Co., Ltd.Monoammonium Phosphate Fertilizer (MAP)(Raw Material) 1000 Kg(N : 10%, P2O5 : 50%)768၂၃.၈.၂၀၂၆Compound
726Shu San Industry Co., Ltd.Monoammonium Phosphate Fertilizer (MAP)
(10-50-0)(Raw Material)
50 Kg(N : 10%, P2O5 : 50%)769၂၃.၈.၂၀၂၆Compound
727Shu San Industry Co., Ltd.Monoammonium Phosphate Fertilizer (MAP)
(10-50-0)(Raw Material)
50 Kg(N : 10%, P2O5 : 50%) 770၂၃.၈.၂၀၂၆Compound
728Shu San Industry Co., Ltd.Monoammonium Phosphate Fertilizer (MAP)
(8-47-0)(Raw Material)
50 Kg(N : 8%, P2O5 : 47%) 771၂၃.၈.၂၀၂၆Compound
729Shwe Myan Aung Co., Ltd.Urea FertilizerShipment, (25, 24 TNE), (1500, 1000 Kg)(N : 46%)772၁.၁၀.၂၀၂၆Urea
730The ALPS Trading Co., Ltd.Urea FertilizerShipment,
27 TNE, 1000 Kg
(N : 46%)773၂၂.၁၀.၂၀၂၆Urea
731The ALPS Trading Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (MOP)Shipment,
27 TNE, 1000 Kg
(K2O : 60%)774၂၂.၁၀.၂၀၂၆Potash
732Than Thar Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer50 Kg, (1, 1.3, 25 TNE), Shipment(N : 46%)775၂.၁၁.၂၀၂၆Urea
733The ALPS Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15)27 TNE, 1000 Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)776၆.၁၁.၂၀၂၆Compound
734The ALPS Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer (16-16-16)27 TNE, 1000 Kg(N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16%)777၆.၁၁.၂၀၂၆Compound
735Pacific Gold Resources Co., Ltd. အော်ဂဲနစ်မြေဩဇာ (Korea Sinconi)1 TNE(N : 1.5%, P2O5 : 2.0%, K2O : 0.5%, OM : 36%, C:N - 14)778၂၃.၁၁.၂၀၂၆Organic
736Thaung Tin Trading (TTT) Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer(1500, 1200, 1000 Kg),
(40, 20 TNE)
(N : 21%, S : 24%)779၂၃.၁၁.၂၀၂၆Nitrogen
737Marlarmyaing Public Co., Ltd.Granular Rock Phosphate Fertilizer (GRP)Shipment(P2O5 ≥ 21%)780၂၃.၁၁.၂၀၂၆Phosphate
738Marlarmyaing Public Co., Ltd.Granular Potassium Sulphate Fertilizer (SOP)Shipment(K2O : 50% min, Cl : 1.5% max, S : 18% min)781၂၃.၁၁.၂၀၂၆Potash
739Marlarmyaing Public Co., Ltd.Potassium Humate Fertilizer25 Kg(K2O : 4%, Humic Acid : 18%)782၂၃.၁၁.၂၀၂၆Potash
740Marlarmyaing Public Co., Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer (DAP)1000 Kg, 27 TNE(N : 16%, P2O5 : 45%)783၂၃.၁၁.၂၀၂၆Compound
741Marlarmyaing Public Co., Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer (DAP)1000 Kg, 27 TNE,
Shipment
(N : 18%, P2O5 : 46%)784၂၃.၁၁.၂၀၂၆Compound
742Marlarmyaing Public Co., Ltd.Sodium Molybdate Fertilizer25 Kg(Mo : 40%)785၂၃.၁၁.၂၀၂၆Other
743Marlarmyaing Public Co., Ltd.Micronutrient Fertilizer25 Kg(Zn : 15%)786၂၃.၁၁.၂၀၂၆Other
744Marlarmyaing Public Co., Ltd.Micronutrient Fertilizer25 Kg(Cu : 15%)787၂၃.၁၁.၂၀၂၆Other
745Marlarmyaing Public Co., Ltd.Micronutrient Fertilizer25 Kg(Fe : 13%)788၂၃.၁၁.၂၀၂၆Other
746Marlarmyaing Public Co., Ltd.Micronutrient Fertilizer25 Kg(Mn : 13%)789၂၃.၁၁.၂၀၂၆Other
747Thuta Thukha Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer(50, 1000, 1500 Kg),
(24, 25 TNE), Shipment
(K2O : 50%, S : 18%)790၂၃.၁၁.၂၀၂၆Potash
748Thuta Thukha Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer(50, 1000, 1500 Kg),
(24, 25 TNE), Shipment
(K2O : 52%, S : 18%)791၂၃.၁၁.၂၀၂၆Potash
749Thuta Thukha Co., Ltd.Potassium Chloride Fertilizer(50, 1000, 1500 Kg),
(24, 25 TNE), Shipment
(K2O : 60%)792၂၃.၁၁.၂၀၂၆Potash
750Thuta Thukha Co., Ltd.Monoammonium Phosphate Fertilizer (MAP)(50, 1000, 1500 Kg),
(24, 25 TNE), Shipment
(N : 10%, P2O5 : 45%)793၂၃.၁၁.၂၀၂၆Compound
751Thuta Thukha Co., Ltd.Monoammonium Phosphate Fertilizer (MAP)(50, 1000, 1500 Kg),
(24, 25 TNE), Shipment
(N : 10%, P2O5 : 50%)794၂၃.၁၁.၂၀၂၆Compound
752Thuta Thukha Co., Ltd.Monopotassium Phosphate Fertilizer(50, 1000, 1500 Kg),
24TNE , Shipment
(P2O5 : 52%, K2O : 34%)795၂၃.၁၁.၂၀၂၆Compound
753Thuta Thukha Co., Ltd.Monoammonium Phosphate Fertilizer (MAP)(50, 1000, 1500 Kg),
24 TNE
(N : 12%, P2O5 : 61%)796၂၃.၁၁.၂၀၂၆Compound
754Marubeni Myanmar Fertilizer Co., Ltd.Urea Fertilizer(50 Kg),
(1, 1.3, 25 TNE), Shipment
(N : 46%)797၂၃.၁၁.၂၀၂၆Urea
755Lawkanat (Myanmar) Group
Co., Ltd.
D2O3 Hatake (Bio Fertilizer)–RM10 Kg(Bacillus Amyloliquefaciens D203 > 5x107 CFU/g – 5%,
Calcium Carbonate : 94%, Starch : 1 %)
798၂၃.၁၁.၂၀၂၆Bio
756Min Mahaw Co., Ltd.ဘက်စုံသုံးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာရည် (သီးပွင့်ဝေဆာ)(၁၀-၁၀-၁၀)200 Ltr(N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 10%)799၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
757Min Mahaw Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည် (စိမ်းလန်း)(၁၂-၈-၅)200 Ltr(N : 12%, P2O5 : 8%, K2O : 5%)800၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
758Min Mahaw Co., Ltd.ရွက်ဖျန်း‌‌‌‌မြေဩဇာအရည် (ပွင့်ကောင်း)(၄-၁၂-၁၅)200 Ltr(N : 4%, P2O5 : 12%, K2O : 15%)801၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
759Min Mahaw Co., Ltd.အသီး၊ အပွင့်၊ ဥ ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည် (သီးမြန်) (၅-၁၅-၅)200 Ltr(N : 5%, P2O5 : 15%, K2O : 5%)802၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
760Min Mahaw Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည် (အောင်ပါစေ)(၁၂-၁၂-၁၂)200 Ltr(N : 12%, P2O5 : 12%, K2O : 12%)803၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
761Min Mahaw Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည် (ကြီးမြန်)(၁၄-၃-၃)200 Ltr(N : 14%, P2O5 : 3%, K2O : 3%)804၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
762Asian Crops Global Co., Ltd.စပါးအထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (ဂလိုဘယ်)25 Kg(N : 12%, P2O5 : 34%, K2O : 19%, Cu : 0.011%, B : 0.024%,
Fe : 0.016%, Mn : 0.013%, Mo : 0.125%, Amino Acid : 1.5%)
805၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
763Asian Crops Global Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည် (ရာပြည့်ရှယ်)(၁၀-၁၀-၁၀)200 Ltr(N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 10%)806၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
764Asian Crops Global Co., Ltdရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည် (အပင်အားဆေး)(A)(၁၂-၈-၅)200 Ltr(N : 12%, P2O5 : 8%, K2O : 5%)807၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
765Asian Crops Global Co., Ltdအပွင့်၊ အသီး၊ ဥ ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည် (ပွင့်သီး)(၂)(၄-၁၂-၁၅)200 Ltr(N : 4%, P2O5 : 12%, K2O : 15%)808၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
766Asian Crops Global Co., Ltdရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည် (သီးပွင့်အောင်)(B)(၅-၁၅-၅)200 Ltr(N : 5%, P2O5 : 15%, K2O : 5%)809၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
767Asian Crops Global Co., Ltdရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည် (ပင်သန်)(၁)(၁၄-၃-၃)200 Ltr(N : 14%, P2O5 : 3%, K2O : 3%)810၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
768Asian Crops Global Co., Ltdရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည် (ဘက်စုံသုံးရှယ်)(၁၂-၁၂-၁၂)200 Ltr(N : 12%, P2O5 : 12%, K2O : 12%)811၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
769Apex Agrochem Co., Ltd.အပင်သန်ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (အေးပက်(စ်))25 Kg(N : 39%, P2O5 : 5%, K2O : 5%)812၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
770Apex Agrochem Co., Ltd.ပွင့်၊ သီး၊ ဥ ကြီးထွားရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (အေးပက်(စ်))25 Kg(N : 10%, P2O5 : 35%, K2O : 15%)813၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
771Apex Agrochem Co., Ltd.စပါးအထူး ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (အေးပက်(စ်))25 Kg(N : 14.94%, P2O5 : 26.4%, K2O : 28.32%, B : 0.10%%, Mn : 0.021%,
Fe : 0.018%, Zn : 0.018%, Cu : 0.011%, Mo : 0.015%)
814၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
772Apex Agrochem Co., Ltd.နှမ်းအထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (အေးပက်(စ်))25 Kg(N : 20%, P2O5 : 21%, K2O : 20%, Fe : 0.04%, Mn : 0.06%, Zn : 0.06%,
Cu : 0.006%, B : 0.01%)
815၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
773Apex Agrochem Co., Ltd.မြေပဲအထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (အေးပက်(စ်))25 Kg(N : 19%, P2O5 : 21%, K2O : 19%, B : 0.01%, Mn : 0.06%, Zn : 0.06%)816၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
774Apex Agrochem Co., Ltd.ပဲမျိုးစုံအထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (အေးပက်(စ်))25 Kg(N : 21%, P2O5 : 21%, K2O : 21%)817၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
775Apex Agrochem Co., Ltd.ခရမ်းချဉ်အထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (အေးပက်(စ်))25 Kg(N : 19%, P2O5 : 21%, K2O : 19%, B : 0.01%, Zn : 0.06%, Cu : 0.006%,
Fe : 0.04%)
818၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
776Apex Agrochem Co., Ltd.ကြက်သွန်အထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (အေးပက်(စ်))25 Kg(N : 19%, P2O5 : 20%, K2O : 20%, Fe : 0.04%, Mn : 0.06%, Zn : 0.06%,
Cu : 0.006%)
819၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
777Apex Agrochem Co., Ltd.ငရုတ်အထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (အေးပက်(စ်))25 Kg(N : 19.65%, P2O5 : 21.3%, K2O : 19.68%, Zn : 0.06%, B : 0.01%,
Cu : 0.006%)
820၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
778Apex Agrochem Co., Ltd.ကုလားပဲအထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (အေးပက်(စ်))25 Kg(N : 19%, P2O5 : 21%, K2O : 20%, B : 0.01%, Fe : 0.04%, Cu : 0.006%)821၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
779Good Brothers (Chemical)
Co., Ltd.
Compound Fertilizer (10-10-5)(1000, 1300, 1500Kg),
28 TNE, Shipment
(N : 10 , P2O5 : 10 , K2O : 5%)822၂၃.၁၁.၂၀၂၆Compound
780Good Brothers (Chemical)
Co., Ltd.
Compound Fertilizer (15-9-8)(1000, 1300, 1500Kg),
28 TNE, Shipment
(N : 15%, P2O5 : 9%, K2O : 8%)823၂၃.၁၁.၂၀၂၆Compound
781Good Brothers (Chemical)
Co., Ltd.
Compound Fertilizer (15-7-8)(1000, 1300, 1500Kg),
28 TNE, Shipment
(N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8%)824၂၃.၁၁.၂၀၂၆Compound
782Good Brothers (Chemical)
Co., Ltd.
Compound Fertilizer (15-5-5)(1000, 1300, 1500Kg),
28 TNE, Shipment
(N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5%)825၂၃.၁၁.၂၀၂၆Compound
783Good Brothers (Chemical)
Co., Ltd.
Compound Fertilizer (12-13)(1000, 1300, 1500Kg),
28 TNE, Shipment
(N : 12%, P2O5 : 13%)826၂၃.၁၁.၂၀၂၆Compound
784Good Brothers (Chemical)
Co., Ltd.
Compound Fertilizer (15-15-15+7S)(1000, 1300, 1500Kg),
28 TNE, Shipment
(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7%)827၂၃.၁၁.၂၀၂၆Compound
785Golden Key Co., Ltd.Urea Fertilizer (Urea) Zebra(1000, 1250 Kg), (20 TNE)(N : 46%)828၂၃.၁၁.၂၀၂၆Urea
786Golden Key Co., Ltd.Potash Fertilizer(1000, 1250 Kg),
20 TNE
(K2O : 60%)829၂၃.၁၁.၂၀၂၆Potash
787Aventine LimitedGranular Ammonium Sulphate Fertilizer(1, 1.25, 1.35, 24 TNE),
Shipment
(N : 21%, S : 24%)830၂၃.၁၁.၂၀၂၆Nitrogen
788Green Shine Co., Ltd.Urea Fertilizer(1500, 1000 Kg),
(25, 23 TNE), Shipment
(N : 46%)831၂၃.၁၁.၂၀၂၆Urea
789Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Urea Activated Sulphur (Super S) Fertilizer(1000, 1200, 1250 Kg),
(25 TNE), Shipment
(N : 11%, S : 75%)832၂၃.၁၁.၂၀၂၆Nitrogen
790Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Compound Fertilizer25 TNE(N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16%)833၂၃.၁၁.၂၀၂၆Compound
791Seinn Lae Thwin Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(1000, 1300 Kg),
(20, 25 TNE), Shipment
(N : 16%, P2O5 : 20%)834၂၃.၁၁.၂၀၂၆Compound
792Myanmar Awba Group
Co., Ltd.
Urea Ferilizer (Raw Material) 25 TNE, Shipment(N : 46%)835၂၃.၁၁.၂၀၂၆Urea
793Vardaan Steel And Agro Science Ltd.Urea Fertilizer (Buffalo)1000 Kg(N : 46%)836၂၃.၁၁.၂၀၂၆Urea
794Agro Power Co.,Ltdရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအမှုန့် (အေပီ)(30+10+10)25 Kg(N : 30%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, Mg : 0.05%, Zn : 0.4%, Fe : 0.065%,
Mn : 0.05%, B : 0.05%, Mo : 0.01%, Inert - 49.375%)
837၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
795Agro Power Co.,Ltdရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအမှုန့် (တော့ပ်-၀၄၄) (0+40+40)25 Kg(P2O5 : 40%, K2O : 40%, Mg : 0.05%, Zn : 0.1%, Mn : 0.1%, B : 0.05%,
Inert : 19.7%)
838၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
796Agro Power Co.,Ltdရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအမှုန့် ‌(တော့ပ်-၃၁၁)(30+10+10)25 Kg(N : 30%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, Mg : 0.05%, Zn : 0.4%,
Fe : 0.065%, Mn : 0.05%, B : 0.05%, Mo : 0.01%, Inert - 49.375%)
839၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
797Agro Power Co.,Ltdရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအမှုန့်(အေပီ)(0+40+40)25 Kg(P2O5 : 40%, K2O : 40%, Mg : 0.05%, Zn : 0.1%, Mn : 0.1%, B : 0.05%,
Inert - 19.7%)
840၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
798Agro Power Co.,Ltdရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအမှုန့်(စတားဝမ်း)(0-52-34)25 Kg(P2O5 : 52%, K2O : 34%)841၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
799Agro Power Co.,Ltdပဲမျိုးစုံအထူးအထွက်တိုးရွက်ဖျန်းအားဆေးရည် B
(ဂရိတ်ဝမ်း/Grate One)
200 Ltr(P2O5 : 6%, K2O : 12%, Mg : 1250ppm, Zn : 3500ppm, Mn : 1250ppm,
Mo : 6500ppm, B : 250ppm)
842၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
800Agro Power Co.,Ltdပဲမျိုးစုံအထူးအထွက်တိုးရွက်ဖျန်းအားဆေးရည် A
(ဂရိတ်ဝမ်း/Grate One)
200 Ltr(N : 23%)843၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
801Agro Power Co.,Ltdပွင့်သီးမြိုင်ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာမှုန့်(25, 10 Kg)(N : 13%, P2O5 : 10%, K2O : 32%, Zn : 0.2%, B : 0.1%, Mn : 0.1%,
Mo : 0.1%)
844၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
802Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Magnesium Sulphate Fertilizer(50, 40, 25, 20 Kg)(MgSO4.7H2O ≥ 99%)845၂၃.၁၁.၂၀၂၆Other
803D D San Co., Ltd.Urea Fertilizer(1000, 1500 Kg),
(20, 25 TNE), Shipment
(N : 46%)846၂၃.၁၁.၂၀၂၆Urea
804Three One Co., Ltd.Urea Fertilizer(1000, 1500 Kg),
(20, 25 TNE), Shipment
(N : 46%)847၂၃.၁၁.၂၀၂၆Urea
805Shwe Wah Nadi Agriculture Production Co., Ltd.Urea Fertilizer(1000, 1500 Kg),
(25 TNE), Shipment
(N : 46%)848၂၃.၁၁.၂၀၂၆Urea
806Asia Shwe Wah Trading
Co., Ltd.
Urea Fertilizer(1000, 1500 Kg),
(23, 25 TNE), Shipment
(N : 46%)849၂၃.၁၁.၂၀၂၆Urea
807M S W Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer(1000, 1500 Kg),
(23, 25 TNE), Shipment
(N : 46%)850၂၃.၁၁.၂၀၂၆Urea
808Sein Lei Shwe Wah Co., Ltd.Urea Fertilizer(1000, 1500 Kg),
(23, 25 TNE), Shipment
(N : 46%)851၂၃.၁၁.၂၀၂၆Urea
809Myanma Sanpya Crop Nutrition Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer (Ferti King 15+9+16+10S) (ဖာတီကင်း)25 TNE(N : 15%, P2O5 : 9%, K2O : 16%, S : 10%, Fe : 400ppm, Mn : 400ppm,
Zn : 150ppm, Cu : 150ppm)
852၂၃.၁၁.၂၀၂၆Compound
810Taison Co., Ltd.Urea Fertilizer(1000, 1250 Kg)(N : 46%)853၂၃.၁၁.၂၀၂၆Urea
811Taison Co., Ltd.Compound Fertilizer(1000, 1250 Kg) (N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)854၂၃.၁၁.၂၀၂၆Compound
812Taison Co., Ltd.Compound Fertilizer(1000, 1250 Kg) (N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18%)855၂၃.၁၁.၂၀၂၆Compound
813Taison Co., Ltd.Compound Fertilizer(1000, 1250 Kg) (N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16%)856၂၃.၁၁.၂၀၂၆Compound
814Longmen Co., Ltd.Urea Fertilizer (LONGMEN/လုံမိန်)(1000, 1250 Kg)(N : 46%)857၂၃.၁၁.၂၀၂၆Urea
815Longmen Co., Ltd.Compound Fertilizer(1000, 1250 Kg) (N : 15 %, P2O5 : 15%, K2O : 15%)858၂၃.၁၁.၂၀၂၆Compound
816Longmen Co., Ltd.Compound Fertilizer(1000, 1250 Kg) (N : 18 %, P2O5 : 18%, K2O : 18%)859၂၃.၁၁.၂၀၂၆Compound
817Longmen Co., Ltd.Compound Fertilizer(1000, 1250 Kg) (N : 16 %, P2O5 : 16%, K2O : 16%)860၂၃.၁၁.၂၀၂၆Compound
818Adar Group Co., Ltd.Urea Fertilizer(1000, 1250 Kg)(N : 46%)861၂၃.၁၁.၂၀၂၆Urea
819Adar Group Co., Ltd.Compound Fertilizer(1000, 1250 Kg) (N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)862၂၃.၁၁.၂၀၂၆Compound
820Adar Group Co., Ltd.Compound Fertilizer (Adar/အေးသာ)(1000, 1250 Kg) (N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16%)863၂၃.၁၁.၂၀၂၆Compound
821Adar Group Co., Ltd.Compound Fertilizer (Adar/အေးသာ)(1000, 1250 Kg) (N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18%)864၂၃.၁၁.၂၀၂၆Compound
822TCCC Myanmar Limited.Compound Fertilizer (14-4-9+12.3S)(1.5, 24 TNE),
Shipment
(N : 14%, P2O5 : 4%, K2O : 9%, S : 12.3%)865၂၃.၁၁.၂၀၂၆Compound
823Royal Pearl Thit Business Group Co., Ltd.Urea Fertilizer(50, 1000, 1250 Kg),
(25 x 50 Kg = 1250 Kg)
(N : 46%)866၂၃.၁၁.၂၀၂၆Urea
824JYB Co., Ltd.Muriate Of Potash Fertilizer (Granule)(Evermax)25 TNE(K2O : 60%)867၂၃.၁၁.၂၀၂၆Potash
825JYB Co., Ltd.Muriate Of Potash Fertilizer (Powder)(Evermax)25 TNE(K2O : 60%)868၂၃.၁၁.၂၀၂၆Potash
826Paragon AgroChem (Myanmar) Co., Ltd.Urea Fertilizer(25, 50 Kg)(N : 46%)869၂၃.၁၁.၂၀၂၆Urea
827Paragon AgroChem (Myanmar) Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer(25, 50 Kg)(K2O : 62%)870၂၃.၁၁.၂၀၂၆Potash
828Paragon AgroChem (Myanmar) Co., Ltd.Potassium sulphate Fertilizer (SOP)(50, 25 Kg)(K2O : 53%, S : 19%)871၂၃.၁၁.၂၀၂၆Potash
829Paragon AgroChem (Myanmar) Co., Ltd.Monopotassium Phosphate Fertilizer (MKP)(50, 25 Kg)(P2O5 : 52%, K2O : 34%)872၂၃.၁၁.၂၀၂၆Compound
830Paragon AgroChem (Myanmar) Co., Ltd.Monoammonium phosphate fertilizer (MAP)(50, 25 Kg)(N : 11%, P2O5 : 55%)873၂၃.၁၁.၂၀၂၆Compound
831Paragon AgroChem (Myanmar) Co., Ltd.Tetra potassium phosphate (TKPP)(50, 25 Kg)(P2O5 : 40%, K2O : 53%)874၂၃.၁၁.၂၀၂၆Compound
832Paragon AgroChem (Myanmar) Co., Ltd.Copper Sulphate Fertilizer(50, 25 Kg)(S : 13%, Cu : 23%)875၂၃.၁၁.၂၀၂၆Other
833Paragon AgroChem (Myanmar) Co., Ltd.Ferrous Sulfate Fertilizer(50, 25 Kg)(S : 13%, Fe : 20%)876၂၃.၁၁.၂၀၂၆Other
834Paragon AgroChem (Myanmar) Co., Ltd.Magnesium Sulphate Fertilizer(50, 25 Kg)(S : 13%, Mg : 10%)877၂၃.၁၁.၂၀၂၆Other
835Paragon AgroChem (Myanmar) Co., Ltd.Manganese Sulfate Fertilizer(50, 25 Kg)(S : 19%, Mn : 31%)878၂၃.၁၁.၂၀၂၆Other
836Paragon AgroChem (Myanmar) Co., Ltd.Zinc Sulphate Fertilizer(50, 25 Kg)(S : 13%, Zn : 19%)879၂၃.၁၁.၂၀၂၆Other
837Paragon AgroChem (Myanmar) Co., Ltd.Borax Fertilizer(50, 25 Kg)(B : 17%)880၂၃.၁၁.၂၀၂၆Other
838Paragon AgroChem (Myanmar) Co., Ltd.Borax Fertilizer(50, 25 Kg)(B : 11%)881၂၃.၁၁.၂၀၂၆Other
839Su Pyae Shan Co., Ltd.စူပါ-ပီ ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (ပြည့်ဝ)25 Kg(N : 10%, P2O5 : 46.6%, K2O : 10%)882၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
840Su Pyae Shan Co., Ltd.ဖိုလီဖိ-ကေ ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည် (ပြည့်ဝ)200 Ltr(N : 10%, K2O : 50%, Zn : 0.2%)883၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
841Su Pyae Shan Co., Ltd.စူပါ-ကေ ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (ပြည့်ဝ)25 Kg(N : 10%, P2O5 : 8.7%, K2O : 40%)884၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
842Su Pyae Shan Co., Ltd.ဖိုလီဖိ-ပီကေ ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည် (ပြည့်ဝ)200 Ltr(P2O5 : 40%, K2O : 48%, B : 0.6%, Zn : 0.5%, Mo : 0.05%)885၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
843Su Pyae Shan Co., Ltd.FERTIFEED ROOT ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာအရည် (ပြည့်ဝ)200 Ltr(N : 4%, P2O5 : 10%, K2O : 6%, B : 0.08%)886၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
844Su Pyae Shan Co., Ltd.အစေ့အဆံဥကြီးထွား ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (ပြည့်ဝ)25 Kg(P2O5 : 52%, K2O : 34%)887၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
845Su Pyae Shan Co., Ltd.ပဲတီစိမ်း၊ မတ်ပဲ အထူး ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (ပြည့်ဝ)25 Kg(N : 21%, P2O5 : 21%, K2O : 21%)888၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
846Su Pyae Shan Co., Ltd.ဟိုက်နိုက်ထရို ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (ပြည့်ဝ)25 Kg(N : 30%, P2O5 : 10%, K2O : 10%)889၂၃.၁၁.၂၀၂၆Foliar
847Luck Moe Hlaing Co., Ltd. Urea Fertilizer(1200, 1000 Kg),
(40, 20 TNE), Shipment
(N : 46%)890၂၃.၁၁.၂၀၂၆Urea
848Hai Yuan Agricultural Development Co.,Ltd.Urea Fertilizer1000 Kg, 1500 Kg, Shipment(N : 46 %)891၂၈.၂.၂၀၂၇Urea
849Myaw Lint Chinn Thet Thant Co., Ltd.Urea Fertilizer(50 Kg),
(1, 1.3, 25 TNE), Shipment
(N : 46 %)892၁၀.၄.၂၀၂၇Urea
850Htar Wa Ya Myot Yoe Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer(50 Kg),
(1, 1.3, 25 TNE), Shipment
(N : 21 %, S : 24 %)893၁၀.၄.၂၀၂၇Nitrogen
851Toe Pwar Mandalay
Myaysihlwa Co., Ltd.
Monopotassium Phosphate Fertilizer (MKP)(50, 40, 25, 20 Kg)(P2O5:52%, K2O:34%)894၁၀.၄.၂၀၂၇Compound
852Golden Bee International Trading Co., Ltd.Triple Super Phosphate Fertilizer1667 Kg, 26 TNE, Shipment(P2O5 ≥ 46.0%)895၁၀.၄.၂၀၂၇Phosphate
853Golden Bee International Trading Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer1000 Kg, 27 TNE, Shipment(K2O : 60%)896၁၀.၄.၂၀၂၇Potash
854Mingalar International Trading
Co., Ltd.
Urea Fertilizer(1000, 1250 Kg),
20 TNE, Shipment
(N : 46%)897၁၀.၄.၂၀၂၇Urea
855Mingalar International Trading
Co., Ltd.
Ammonium Sulphate Fertilizer(1000, 1250 Kg),
20 TNE, Shipment
(N:21%, S:24%)898၁၀.၄.၂၀၂၇Nitrogen
856North East Gate Fruit Co., Ltd.Compound Fertilizer(1000, 1250 Kg),
25 TNE, Shipment
(N :15%, P2O5 : 5%, K2O : 26%)899၁၀.၄.၂၀၂၇Compound
857North East Gate Fruit Co., Ltd.Compound Fertilizer(1000, 1250 Kg),
25 TNE, Shipment
(N :15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)900၁၀.၄.၂၀၂၇Compound
858Myanma Sanpya Crop Nutrition Co.,LtdSulphate of Potash Fertilizer (KALI SOP ® )
(Water Soluble Potassium Oxide)
25 TNE(K2O:50%, S:18%)901၁၀.၄.၂၀၂၇Potash
859Aung Oo Thar Co., Ltd.Urea Fertilizer(50 Kg),
(1, 1.3, 25 TNE), Shipment
(N:46%)902၁၀.၄.၂၀၂၇Urea
860Hlyan Lone Co.,Ltd.Granular Triple Super Phosphate Fertilizer (GTSP)(1000, 1500 Kg),
( 20, 25 TNE),Shipment
(P2O5 ≥ 46.0%)903၁၀.၄.၂၀၂၇Phosphate
861Hlyan Lone Co.,Ltd.Sulphate of Potash Fertilizer (SOP)(1000, 1500 Kg),
( 20, 25 TNE),Shipment
(K2O : 52%, S : 17.5%)904၁၀.၄.၂၀၂၇Potash
862Hlyan Lone Co.,Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer (DAP)(1000, 1500 Kg),
( 20, 25 TNE),Shipment
(N :18%, P2O5 : 46.0%)905၁၀.၄.၂၀၂၇Compound
863Shwe Kay Thi Co., Ltd.Urea Fertilizer(1000, 1500 Kg),
(20, 25 TNE), Shipment
(N : 46%)906၁၀.၄.၂၀၂၇Urea
864Myanma Sanpya Crop Nutrition Co.,LtdUrea Fertilizer(50, 1000, 1250 Kg),
25 TNE, Shipment
(N:46%)907၁၀.၄.၂၀၂၇Urea
865Myanma Sanpya Crop Nutrition Co.,LtdAmmonium Sulphate Fertilizer(50, 1000, 1250 Kg),
25 TNE, Shipment
(N:21%, S:24%)908၁၀.၄.၂၀၂၇Nitrogen
866Myanma Awba Group Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer (Raw Material)1250 Kg, 25 TNE(N: 20.5% Min, S: 23.5% Min)909၁၀.၄.၂၀၂၇Nitrogen
867Myanma Awba Group Co., Ltd.Muriate Of Potash Fertilizer (Raw Material)25 TNE(K2O: 60%)910၁၀.၄.၂၀၂၇Potash
868Myanma Awba Group Co., Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer (Raw Material) 50 Kg, 25 TNE(N: 16%, P2O5: 45%)911၁၀.၄.၂၀၂၇Compound
869Myanma Awba Group Co., Ltd.Diammonium Phosphate (Raw Material)50 Kg, 25 TNE(N: 18%, P2O5: 46%)912၁၀.၄.၂၀၂၇Compound
870Uni Crop Co., Ltd.Compound Fertilizer1000 Kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%)913၁၀.၄.၂၀၂၇Compound
871Agro Asia Star Group Co., Ltd.KALI MOP Fertilizer(50, 1000 Kg),
(20, 25 TNE)
(K2O:60%)914၁၀.၄.၂၀၂၇Potash
872TCCC Myanmar LimitedPotassium Chloride Fertilizer (MOP)1 TNE(K2O: 60%)915၁၀.၄.၂၀၂၇Potash
873Golden Key Co.,Ltd.Sulphate of Potash Fertilizer (SOP )(9, 25, 50, 1000,
1250 Kg), 20 TNE
(K2O:50%, S:17.5%)916၁၀.၄.၂၀၂၇Potash
874Golden Key Co.,Ltd.Ammonium Polyphosate Fertilizer (APP )(25, 50, 1000,
1250 Kg), 20 TNE
(N:18%, P2O5:58%)917၁၀.၄.၂၀၂၇Compound
875Golden Key Co., Ltd.Foliar Fertilizer (မြင်းကျား)(8, 25 Kg)(N:7%, P2O5:10%, K2O:34%, MgO:2%)918၁၀.၄.၂၀၂၇Foliar
876Golden Key Co.,Ltd.Magnesium Sulphate Fertilizer Granular (MSG )
(MgO:20%, S:16%)
(9, 25, 50,1000,
1250 Kg), 20 TNE
Magnesium Sulphate Fertilizer Granular (MSG )
(MgO:20%, S:16%)
919၁၀.၄.၂၀၂၇Other
877Golden Key Co.,Ltd.Magnesium Sulphate Fertilizer Powder (MSP)
(MgO:24%, S:19%)
(9, 25, 50,1000,
1250 Kg), 20 TNE
Magnesium Sulphate Fertilizer Powder (MSP)
(MgO:24%, S:19%)
920၁၀.၄.၂၀၂၇Other
878Royal Pearl Thit Business
Group Co., Ltd.
Muriate Of Potash Fertilizer(50, 1000, 1250 Kg),
(25 x 50 Kg = 1250 Kg)
(K2O:60%)921၁၀.၄.၂၀၂၇Potash
879Royal Pearl Thit Business
Group Co., Ltd.
Ammonium Sulphate Fertilizer(50, 1000, 1250 Kg),
(25 x 50 Kg = 1250 Kg)
(N:21%, S:24%)922၁၀.၄.၂၀၂၇Nitrogen
880Myintmo Hinthar Co., Ltd. Urea Fertilizer(50, 1000, 1250 Kg,
25×50Kg=1250Kg)
(N:46%)923၁၀.၄.၂၀၂၇Urea
881Shwe Li International Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer1 TNE(K2O : 60%)924၁၀.၄.၂၀၂၇Potash
882Shwe Li International Co., Ltd.Blender Fertilizer1 TNE(N:20%, P2O5:10%, K2O:5%, S:4%)925၁၀.၄.၂၀၂၇Compound
883Shwe Li International Co., Ltd.Gypsum Fertilizer1 TNE(Ca:23.2%, Mg:0.486, S:18.51%)926၁၀.၄.၂၀၂၇Gypsum
884Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Muriate of Potash Fertilizer(50, 1000, 1200 Kg),
25 TNE
(K2O: 60%)927၁၀.၄.၂၀၂၇Potash
885Myanmar Golden Passion Agricultural Science And Technology Service Co.,LtdPolySulphate Standard Grade Fertilizer
(Powdered Fertilizer)
1200 Kg,
(25, 27 TNE)
(K2O:13%, S: 18%, MgO:5.5%, CaO: 16%)928၁၀.၄.၂၀၂၇Potash
886OMO Family Co., Ltd.Nitrogen Fertilizer (Omo-33)(1250, 50 Kg)(N:33%, S:12%)929၁၀.၄.၂၀၂၇Nitrogen
887Good Brothers (Chemical)
Co., Ltd.
Urea Fertilizer(50, 1000, 1200,
1350 Kg), Shipment
(N : 46%)930၁၀.၄.၂၀၂၇Urea
888Good Brothers (Chemical)
Co., Ltd.
Ammonium Chloride Fertilizer (Granular)(50, 1000, 1200,
1350, 1500 Kg)
(N:25%)931၁၀.၄.၂၀၂၇Nitrogen
889Good Brothers (Chemical)
Co., Ltd.
Diammonium Phosphate Fertilizer (DAP) 64%(50 , 1000, 1200,
1350 , 1667 Kg)
(N:18%, P2O5:46%)932၁၀.၄.၂၀၂၇Compound
890Shwe Wah Yaung Agriculture Production Co.,LtdCompound fertilizer(1000, 1500 Kg),
(23, 25 TNE),Shipment
(N :15%, P2O5:15%, K2O:15%)933၁၀.၄.၂၀၂၇Compound
891Apex Agrochem Co., Ltd.ကွမ်းအထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ(အေးပက်(စ်))25 Kg(N:19%, P2O5:20%, K2O:19%, Fe:400ppm, Mn:600ppm, Zn:600ppm, Cu:60ppm, B:100ppm)934၁၀.၄.၂၀၂၇Foliar
892Great Unity Co.,Ltd.Monoammonium Phosphate Fertilizer(1, 1.25 TNE)(N:10%, P2O5:50%)935၁၀.၄.၂၀၂၇Compound
893Horizon Star Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer(1000, 1500 Kg),
(24, 25 TNE), Shipment
(N : 21%, S : 24%)936၁၀.၄.၂၀၂၇Nitrogen
894Horizon Star Co., Ltd.Urea Fertilizer(Granular)(1000, 1500 Kg),
(24, 25 TNE), Shipment
(N : 46%)937၁၀.၄.၂၀၂၇Urea
895Horizon Star Co., Ltd.Urea Fertilizer(Prilled)(1000, 1500 Kg),
(24, 25 TNE), Shipment
(N : 46%)938၁၀.၄.၂၀၂၇Urea
896Adar Group Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer(1250, 1250 Kg)(N: 21%, S: 24%)939၁၀.၄.၂၀၂၇Nitrogen
897Longman Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer(1250, 1250 Kg)(N: 21%, S: 24%)940၁၀.၄.၂၀၂၇Nitrogen
898Taison Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer(1250, 1250 Kg)(N: 21%, S: 24%)941၁၀.၄.၂၀၂၇Nitrogen
899Shu San Trading Enterprise
Co., Ltd
Muriate of Potash Fertilizer ( MOP)
( Raw Material )
(Lao Kaiyuan ) (Granular)
(1300, 1250, 1200,
1000, 50 Kg)
(K2O >= 60%, H2O =< 1%)942၁၀.၄.၂၀၂၇Potash
900Shu San Trading Enterprise
Co., Ltd
Potassium Chloride Fertilizer ( Raw Material)
( Lao Kaiyuan ) (Powder)
(1300, 1250, 1200,
1000, 50 Kg)
(K2O ≥ 60%)943၁၀.၄.၂၀၂၇Potash
901Golden Lion High Tech
Agricultural Resources
Co., Ltd.
Monoammonium Phosphate Fertilizer (MAP)50 Kg(N: 10%, P2O5: 50%)944၁၀.၄.၂၀၂၇Compound
902Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer(10-10-10)1 TNE(N:10%, P2O5:10%, K2O:10%)945၁၀.၄.၂၀၂၇Compound
903Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15)1 TNE(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%)946၁၀.၄.၂၀၂၇Compound
904Royal Golden Farm Co., Ltd.Urea Fertilizer(1000, 1500 Kg),
25 TNE, Shipment
(N:46%)947၁၀.၄.၂၀၂၇Urea
905Shwe Toe Ngwe Toe(Myanmar) Co., Ltd.Urea Fertilizer 50 Kg,
(1, 1.3 , 25 TNE)
(N : 46 %)948၁၀.၄.၂၀၂၇Urea
906Toe Pwar Mandalay
Myaysihlwa Co., Ltd.
Potassium Sulphate Powder Fertilizer(8, 9, 10, 25, 40 Kg)(K2O ≥ 52%, S ≥ 17%, Cl ≤ 1.5%)949၁၀.၄.၂၀၂၇Potash