မြေဩဇာဆိုင်ရာ နည်းပညာအဖွဲ့ အစည်းအဝေးတွင် ခွင့်ပြုခဲ့သည့် မြေဩဇာသိုလှောင်ရုံလိုင်စင်များ

စဉ်ကုမ္ပဏီအမည်သိုလှောင်လိပ်စာသိုလှောင်ရုံလိုင်စင်
အမှတ်
လိုင်စင်
ခွင့်ပြုသည့်ရက်
လိုင်စင်
သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးမည့်ရက်
လိုင်စင်
သက်တမ်းတိုးကုန်ဆုံးမည့်ရက်
ကြီးငယ်
210Supreme Bio Tech Co., Ltd.ကွင်းအမှတ် (၄၇) ဦးပိုင်အမှတ် ၅၁၉ခ၊ ဘုရားကြီးဒေါင့်ကျေးရွာ၊ ဆပ်သေကျေးရွာ အုပ်စု၊ ပန်းတနော်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။Â-၂၁၀၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၂၉.၈.၂၀၂၅
211SASA International Co., Ltd. အမှတ်(၁၇၈)၊ ပန်းတဉ်းဝန် ဦးရွှေဘင်လမ်း၊ ဇုံ(၁)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။Â-၂၁၁၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၂၉.၈.၂၀၂၅
212Lawkanat (Myanmar) Group Co., Ltd. အမှတ်(၁၆/အေ)၊ သစ္စာလမ်း၊ ကန်ဘဲ့လမ်း၊ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ။Â၂၁၂၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၂၉.၈.၂၀၂၅
213Majestic Myanmar Group Trading Co., Ltd.အမှတ် ၁၃၊ ရတနာလမ်း၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။Â-၂၁၃၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃-
214Old Lady Co., Ltd.ကွင်းအမှတ်(၅၆၆-က)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၅၈၈)၊
တောင်တံတိုင်းရှည်ကျေးရွာ၊ ပုသိမ်ကြီး မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
Â-၂၁၄၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃-
215Nu Tri Gold Trading Co., Ltd.
အမှတ်(၁၇၈)၊ ပန်းတဉ်းဝန် ဦးရွှေဘင်လမ်း၊ ဇုံ(၁)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး။Â-၂၁၅၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၂၉.၈.၂၀၂၅
216Sane Let So Co., Ltd.ရုံးလမ်း၊ အမှတ် ( ၁ ) ရပ်ကွက်၊ ဇီးကုန်းမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။Â-၂၁၆၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၂၉.၈.၂၀၂၅
217Piti Pyae Zone Co., Ltd. ဘူတာရပ်ကွက်၊ ပုလိပ်မြို့၊ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး။Â-၂၁၇၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၂၉.၈.၂၀၂၅
218Marubeni Myanmar Fertilizer Co.,Ltd.လော့နံပတ် (ဘီ-၂၃)၊ ဇုံ-အေ၊ သီလဝါ စက်မှုဇုံ၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။Â-၂၁၈၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၂၉.၈.၂၀၂၅
219Happy Farmer Co.,Ltd.(D-၄၃/ D-၄၆)၊ မိတ္ထီလာစက်မှုဇုံ၊ (၂)လမ်း၊မိတ္ထီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။Â-၂၁၉၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၂၉.၈.၂၀၂၅
220Topagri Myanmar Co.,Ltd.အမှတ်(၂၆/B)၊ ဒီပဲရင်းဝန်ထောက် ဦးမြလမ်း၊ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုံ(၄)၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး။Â-၂၂၀၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၃၀.၈.၂၀၂၅
221Queen Asia Pte Ltd. အမှတ်(၃)၊ (၄)လမ်း၊ အရှေ့ကြို့ကုန်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။-Â၂၂၁၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၃၀.၈.၂၀၂၅
222Myanmar Longrunfei Trading Co., Ltd.အမှတ်(၂၄)၊ ချင်းတွင်း(၁)လမ်း၊ ရွှေသံလွင် စက်မှုဇုံ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးÂ-၂၂၂၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၃၀.၈.၂၀၂၅
223J & C Centre Import Export Co., Ltd.အမှတ်(၄၂)၊ အာရှမိန်းလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊
မြဝတီမြို့နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်
Â-၂၂၃၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၃၀.၈.၂၀၂၅
224SCM Trading Co., Ltd.( ၇၀ x ၃၃ )လမ်းထောင့်၊ ချမ်းအေးသာဇံ မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး-Â၂၂၄၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၃၀.၈.၂၀၂၅
225SCM Trading Co., Ltd.(ည/၅၂)၊မြင့်မိုလမ်း၊ ညောင်ပင်သာရပ်ကွက်၊တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း။-Â၂၂၅၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၃၀.၈.၂၀၂၅
226SCM Trading Co., Ltd.အမှတ်(၄၀၁/အေ)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊
မွန်ပြည်နယ်။
-Â၂၂၆၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၃၀.၈.၂၀၂၅
227SCM Trading Co., Ltd.တိုက်ခန်းအမှတ်(၈/၉)၊ သီတာရပ်ကွက်၊မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ်။-Â၂၂၇၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၃၀.၈.၂၀၂၅
228Good Brothers Chemical Co., Ltd.အမှတ်(၄၇၆) ရွာထောင်ရပ်ကွက်၊ပြည်လမ်း၊ အောင်လံမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။-Â၂၂၈၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၃၀.၈.၂၀၂၅
229Good Brothers Chemical Co., Ltd.မကျဉ်းကုန်း၊ သစ်စစ်ကုန်းပိုင်း၊ ကျောင်းကုန်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။Â-၂၂၉၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၃၀.၈.၂၀၂၅
230Good Brothers Chemical Co., Ltd.ဒဟက်ကံအုပ်စု၊ ကန်လှကျေးရွာ၊ မကွေး-နတ်မောက်လမ်း၊ မကွေးမြို့၊
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။
Â-၂၃၀၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၃၀.၈.၂၀၂၅
231Good Brothers Chemical Co., Ltd.နန(၄၆/၁/၂) ၅၁ လမ်း၊ ၁၃၄-၁၃၃ ကြား၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။Â-၂၃၁၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၃၀.၈.၂၀၂၅
232Good Brothers Chemical Co., Ltd.ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ ခေတ္တရာမြို့သစ်၊ ပြည်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။Â-၂၃၂၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၃၀.၈.၂၀၂၅
233Good Brothers Chemical Co., Ltd.အမှတ်(၄၁/၁)(၄၁/၄)၊ ရွှေဘို-မန္တလေး လမ်းမကြီး၊ ရွှေဘိုမြို့အဝင်မုခ်ဦးအနီး၊ ရွှေဘိုမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။Â-၂၃၃၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၃၀.၈.၂၀၂၅
234Good Brothers Chemical Co., Ltd.အမှတ်(၆၄) ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ မင်းကြီးညိုရပ်ကွက်၊ တောင်ငူမြို့၊
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။
Â-၂၃၄၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၃၀.၈.၂၀၂၅
235Good Brothers Chemical Co., Ltd.အမှတ်(၆၃) ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီး၊ နတ်ရေကန်ကျေးရွာ၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။Â-၂၃၅၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၃၀.၈.၂၀၂၅
236Good Brothers Chemical Co., Ltd.ကန်သာယာကျေးရွာ၊မောင်းကုန်းအုပ်စု၊ထီးချိုင့်မြို့နယ်၊ကသာခရိုင်၊စစ်ကိုင်းတိုင်း
ဒေသကြီး။
Â-၂၃၆၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၃၀.၈.၂၀၂၅
237Good Brothers Chemical Co., Ltd.အမှတ် (၅၁၊ ၅၂၊ ၅၇) မင်းဧရာလမ်းနှင့် မင်းခလမ်းထောင့်၊ ရွှေသံလွင် စက်မှုဇုံ လှိုင်သာယာ၊ ဇုံ(၄)၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။Â-၂၃၇၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၃၀.၈.၂၀၂၅
238Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
အကွက်အမှတ်(၅၈၈-ခ/B)၊ဦးပိုင်အမှတ် (၉+၁၀+၁၅+၁၆)၊ နတ်ရေကန် ကျေးရွာ အုပ်စု၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။Â-၂၃၈၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၃၀.၈.၂၀၂၅
239Grand Agrocare Co., Ltd.အမှတ်(၃၂၀)၊ ကရာ ၁၂ လမ်း၊ ပုလဲမြို့သစ်၊မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။Â-၂၃၉၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၃၀.၈.၂၀၂၅
240United Nilar Agribusiness Co.,Ltdအမှတ်၅၆၊ ဦးရွှေဘင်လမ်း၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။Â-၂၄၀၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၂၉.၈.၂၀၂၅
241Universe Agricultural Group
Co., Ltd.
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ သာယာဝတီခရိုင်၊ အုတ်ဖိုမြို့နယ်၊ ပန်းတင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မိုးညိုတန်းလမ်း၊ အုတ်ဖိုမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။Â-၂၄၁၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃-
242Mega Grow International Co.,Ltd.နွယ်ခွေကျေးရွာ၊အမှတ်(၃)လမ်းနှင့် ရွှေညောင်ပင်ဆက်သွယ်လမ်းမပေါ်ရှိ နွယ်ခွေပင်မ သိုလှောင်ရေးစခန်း သိုလှောင်ရုံအမှတ်(၁၂ )၊မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။Â-၂၄၂၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၂၉.၈.၂၀၂၅
243Mega Grow International Co.,Ltd.နွယ်ခွေကျေးရွာ၊အမှတ်(၃)လမ်းနှင့် ရွှေညောင်ပင်ဆက်သွယ်လမ်းမပေါ်ရှိ နွယ်ခွေပင်မ သိုလှောင်ရေးစခန်း သိုလှောင်ရုံအမှတ် (၁၃)၊မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။Â-၂၄၃၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၂၉.၈.၂၀၂၅
244Mega Grow International Co.,Ltd.နွယ်ခွေကျေးရွာ၊အမှတ်(၃)လမ်းနှင့် ရွှေညောင်ပင်ဆက်သွယ်လမ်းမပေါ်ရှိ နွယ်ခွေပင်မ သိုလှောင်ရေးစခန်း သိုလှောင်ရုံအမှတ်(၁၄ )၊မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။Â-၂၄၄၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၂၉.၈.၂၀၂၅
245Mega Grow International Co.,Ltd.နွယ်ခွေကျေးရွာ၊အမှတ်(၃)လမ်းနှင့် ရွှေညောင်ပင်ဆက်သွယ်လမ်းမပေါ်ရှိ နွယ်ခွေပင်မ သိုလှောင်ရေးစခန်းသိုလှောင်ရုံအမှတ်(၁၅ )၊မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။Â-၂၄၅၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၂၉.၈.၂၀၂၅
246THWEL TRADING Co., Ltd.အမှတ်(ဝခ/၆၆)၊ အာခါဈေးလမ်း၊ ဝိန်းကျောက်ရပ်ကွက်၊ တာချီလိတ်မြို့၊
ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း။
Â၂၄၆၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၂၉.၈.၂၀၂၅
247Po Kaung Company Limitedပိုကောင်းဆီအုန်းကုမ္ပဏီ၊ မသေကျေးရွာ အုပ်စု၊ ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်၊ ကရသူရိမြို့ ၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး။Â-၂၄၇၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၂၉.၈.၂၀၂၅
248Po Kaung Company Limitedပိုကောင်းဆီအုန်းကုမ္ပဏီ၊ မသေကျေးရွာ အုပ်စု၊ ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်၊ ကရသူရိမြို့ ၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး။Â-၂၄၈၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၂၉.၈.၂၀၂၅
249Top Mountain Flower
Co., Ltd.
အမှတ်(၆၉)၊ (၉)လမ်း၊ အပြင်မဲကနယ်ကျေးရွာ၊ မြဝတီမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။ Â-၂၄၉၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၂၉.၈.၂၀၂၅
250Aventine Limited.အမှတ်(၂)၊ သီလဝါစက်မှုဇုံ၊ ကျောက်တန်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ Â-၂၅၀၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၂၉.၈.၂၀၂၅
251Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co.,Ltd.အမှတ်(၁၂၄ဘီ)၊ အောင်ချမ်းသာလမ်း၊ ဇုံ(၇)၊
လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
Â-၂၅၁၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၂၉.၈.၂၀၂၅
252Yupa Dagon Trading Co., Ltd.အမှတ် (၃)၊ ၁၀ လမ်း၊ ရွှေရင်အေး ကျောင်းလမ်းမကြီး၊မွေးမြူရေးစက်မှုဇုံ၊
လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
Â-၂၅၂၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၂၉.၈.၂၀၂၅
253Anawrahta Production
Co.,Ltd.
အမှတ်(၁၅၁)၊ ကံ့ကော်လမ်း(၅)၊
ဘုရင့်နောင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
-Â၂၅၃၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃-
254Resources Group Trading
Co.,Ltd
အမှတ်(၂၀/၂၁)၊ သီလဝါစက်မှုဇုံ၊ ကျောက်တန်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ Â-၂၅၄၃၁.၈.၂၀၂၁၃၀.၈.၂၀၂၃၂၉.၈.၂၀၂၅
255Anawrahta Production Co.,LtdF2,No.124,မဲဇလီလမ်းနှင့်မဲထီးလမ်းထောင့်၊ မြင်သာရပ်ကွက်၊ မကွေးမြို့။Â၂၅၅၈.၁၂.၂၀၂၁၇.၁၂.၂၀၂၂၃၇.၁၂.၂၀၂၅
256Myanmar Awba Industries Co.,Ltdဂိုဒေါင်အမှတ်(၁)၊ ကုန်သွယ် လယ်ယာ ခြံဝန်းဧရိယာအတွင်း၊ ရပ်ကွက်၊ စက်ရုံလမ်း၊ စစ်တွေမြို့။Â-၂၅၆၈.၁၂.၂၀၂၁၇.၁၂.၂၀၂၂၃-
257Ziwaka Trading Co., Ltd.အမှတ်(၉၂/၉၃)၊ဖန်ချပ်ဝန်ဦးညွှန့်လမ်း၊ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။Â၂၅၇၈.၁၂.၂၀၂၁၇.၁၂.၂၀၂၂၃-
258Shwe Thit Oo Co., Ltd.အမှတ်(၆၇)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ငွေပင်လယ်စက်မှုဇုံ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။Â-၂၅၈၂၃.၃.၂၀၂၂၄၂၂.၃.၂၀၂၂၄၂၂.၃.၂၀၂၆
259ရာဇာမင်း (YZM) အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေဩဇာ လုပ်ငန်းအမှတ်(၄၄၄)၊ ၄၈ (U 10) ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်းမကြီးထောင့်၊ ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။-Â၂၅၉၂၃.၃.၂၀၂၂၄၂၂.၃.၂၀၂၂၄-
260Myint Mo Hinthar Co., Ltd.အမှတ်(၂၂၂)၊ စက်မှု(၇)လမ်း၊ ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုံ(၁)၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။-Â၂၆၀၂၃.၃.၂၀၂၂၂၂.၃.၂၀၂၄-
261Taung Paw Tharr Yee Shin Co., Ltd.အမှတ်(၁၂၃)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ စက်မှုဇုံ(၂)၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး။Â-၂၆၁၂၃.၃.၂၀၂၂၂၂.၃.၂၀၂၄-
262Advansia Agroscience
Co., Ltd.
အမှတ်(၂၀၄၊ ၂၀၅)၊ ကင်းဝန်မင်းကြီးလမ်း၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း စက်မှုဇုံ(၁)၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။-Â262၂၃.၃.၂၀၂၄၂၂.၃.၂၀၂၄၂၂.၃.၂၀၂၆
263MAPCO Golden Lace Co., Ltd.ပံတပွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မအူပင်မြို့နယ်၊ မအူပင်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။Â-263၂၃.၃.၂၀၂၂၂၂.၃.၂၀၂၄-
264Thaung Tin Trading (TTT) Co.,Ltd.အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ကရင်နှစ်သစ်ကူးကွင်း လမ်း၊မြဝတီမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။Â264၂၃.၃.၂၀၂၂၂၂.၃.၂၀၂၄-
265လေဆာအမှတ်တံဆိပ်သဘာဝမြေဩဇာ
ထုတ်လုပ်ငန်း
ညောင်ကုန်းကျေးရွာ၊ မှော်ဘီမြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။-Â265၂၃.၃.၂၀၂၂၂၂.၃.၂၀၂၄-
266MAPCO Golden Lace Co., Ltd.ဘုရားငုတ္တို(မြောက်)ကျေးရွာအုပ်စု၊ဦးပိုင်အမှတ်၁/၄၊တွံတေးမြို့နယ်၊
တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
Â-266၁၆.၅.၂၀၂၂၁၅.၅.၂၀၂၄-
267Myanmar Arysta Life Science Co.,LtdNo.(242/A),R-12 Street Zaykaba Compound,Mingaladon Industrial
Zone,Yangon.
Â-267၂၀.၇.၂၀၂၂၁၉.၇.၂၀၂၄-
268Natural Care Trading Company Limited No.(391),Shwe Yin Aye Kyaung Street 17 Ward, Sat Hmu Zone(5), Hlaing Thar Yar Township.Â-268၂၀.၇.၂၀၂၂၁၉.၇.၂၀၂၄-
269Olympic အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေဩဇာ
လုပ်ငန်း
ညောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ဝါးနက်ချောင်းကျေးရွာ၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
-Â269၂၀.၇.၂၀၂၂၁၉.၇.၂၀၂၄-
270သရဖူအမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေဩဇာလုပ်ငန်းဇောတိကုန်းကျေးရွာ၊ဝါးနက်ချောင်းအုပ်စု၊မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။-Â270၂၀.၇.၂၀၂၂၁၉.၇.၂၀၂၄-
271FBK Five Brothers Ltd.အမှတ်(၁၅) နယ်မြေ၊ အမှတ်(၂၂၉/၂၃၀)၊ ပိတောက်လမ်း၊ တိုးချဲ့ကွက်သစ်ရပ်၊
ချောက်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။
-Â271၂၀.၇.၂၀၂၂၁၉.၇.၂၀၂၄-
272လကမ္ဘာနေကြာပန်းအမှတ်တံဆိပ်
သဘာဝမြေဩဇာလုပ်ငန်း
အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊တောင်သာမြို့နယ်၊မြင်းခြံခရိုင်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။Â-272၂၀.၇.၂၀၂၂၁၉.၇.၂၀၂၄-
273Myanmar Agro Eagle Co.,Ltdပဲခူးမြို့နယ်၊ကမာနတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ကွင်းအမှတ်-၆၃၉(မြခေါင်းကွင်း)၊ မြေကွက်အမှတ်(၃/ပဲခူးသနပ္ပင်လမ်းမကြီးဘေး။Â-273၂၀.၇.၂၀၂၂၁၉.၇.၂၀၂၄-
274Shwe Kay Thi Co.,Ltd ကံကြီးလမ်း၊မအူကုန်းရပ်ကွက်၊လက်ပံတန်းမြို့၊သာယာဝတီခရိုင်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။Â-274၂၀.၇.၂၀၂၂၁၉.၇.၂၀၂၄-
275Royal Everland Co.,Ltdမိန်းလမ်း၊ဘိုးပိုက်ဆံ(၅) ရပ်ကွက်၊ဖဒိုမြို့၊ကျောက်တံခါးမြို့နယ်၊
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။
Â-275၂၀.၇.၂၀၂၂၁၉.၇.၂၀၂၄-
276Y.K SHOP (KAWTHAUNG) COMPANY LIMITED7 Miles, Thaungphyu, kawthaung Tanintharyi Region.Â-276၂၀.၇.၂၀၂၂၁၉.၇.၂၀၂၄-
277Agro Frey Company Limited အမှတ်(၂၄၆)၊မင်းကြီးမဟာမင်းကောင်းနှင့်ဦးအောင်သူလမ်း၊လှိုင်သာယာစက်မှုဇုံ-၂၊
လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
-Â277၂၀.၁၁.၂၀၂၂၁၉.၁၀.၂၀၂၄-
278Shwe Li International Co.,Ltdအမှတ်(၄၁၉)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ဘိုကလေးမြို့၊ ဖျာပုံခရိုင်။Â-278၂၀.၁၁.၂၀၂၂၁၉.၁၀.၂၀၂၄-
279ရွှေပံသုအမှတ်တံဆိပ်သဘာဝမြေဩဇာလုပ်ငန်းအမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ တမာတန်းလမ်း၊ တောင်သာမြို့နယ်၊ မြင်းခြံခရိုင်၊
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
Â279၂၀.၁၁.၂၀၂၂၁၉.၁၀.၂၀၂၄-
280Golden Lion High Tech Agricultural Resoures
Co.,Ltd
H-၂၄၇/၁၊(၅၁)လမ်း၊ကနောင်မင်းသားလမ်းနှင့် ဧဝရတ်လမ်းကြား၊ စက်မှုဇုံ၊ (စျ)ရပ်ကွက်၊ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။Â-280၂၀.၁၁.၂၀၂၂၁၉.၁၀.၂၀၂၄-
281Mong Sit Group Trading Company Limited ကွင်းပြင်အမှတ်(၄၅၃)၊ ဆိုက်ခေါင်းကျေးရွာ၊ ပါလောပါကယ်အုပ်စု၊ ဆီဆိုင်မြို့ နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်။Â-281၂၀.၁၁.၂၀၂၂၁၉.၁၀.၂၀၂၄-
282သံတောင်ဦးကုမ္ပဏီလီမိတက်ခိုဆိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မိုင်းရယ်မြို့နယ်၊ လာရှိုးခရိုင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)။Â-282၂၀.၁၁.၂၀၂၂၁၉.၁၀.၂၀၂၄-
283Pyi Thu Dana Co.,Ltdအမှတ်(၃၅)၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ ဘားအံ့မြို၊ ကရင်ပြည်နယ်။Â-283၂၂.၂.၂၀၂၃၂၁.၂.၂၀၂၅-
284Malarmyaing Public Company Limited အမှတ်(၄၂/၁၅၅) (A+B)၊မဟော်ဂနီလမ်း၊ စက်မှု(၃)လမ်းထောင့်၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။Â-284၂၂.၂.၂၀၂၃၂၁.၂.၂၀၂၅-
285Bloom Trading and Manufacturing Group Limited အမှတ်(၃၂၅)၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း၊ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုံ၊ လှိုင်သာယာ၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
Â-285၂၂.၂.၂၀၂၃၂၁.၂.၂၀၂၅-
286Sunrise Agri-Science Co.,Ltdအမှတ်(၃/၂၁၆)၊ ဘူတာရပ်(ပလိပ်)၊ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
-Â286၂၂.၂.၂၀၂၃၂၁.၂.၂၀၂၅-
287Seafield Agri-Science Co.,LtdNo.1, Ywarma Ward, Yamgon-Bago Road, Htauk Kyant, Mingalardon Township, Yangon.Â-287၂၂.၂.၂၀၂၃၂၁.၂.၂၀၂၅-
288Myanma Awba Industries Co., Ltd.အမှတ်(၁၈၃)/စီ၁၊သံချက်ဝန်ဦးညွန့်လမ်း၊ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။Â-288၂၂.၂.၂၀၂၃၂၁.၂.၂၀၂၅-
289Golden Wish Agribusiness Co.,Ltd အမှတ်(၁၇၆)၊ ပန်းပဲခေါင်းမောင်ခက်လမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။Â-289၂၂.၂.၂၀၂၃၂၁.၂.၂၀၂၅-
290Shwe Wah Yang Agriculture Production
Company limited
No.456A, Yaw Ahtwin Wun U Phoe Hlaing Street, Shwe Lin Pann Industrial Zone, Hlaing Tharyar Township, Yangon, Myanmar.Â-290၂၂.၂.၂၀၂၃၂၁.၂.၂၀၂၅-
291Taunggi Grain Company Limitedပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး၊ အမှတ်(၁၀၀)/၂)၊ တောင်လေးလုံးကျေးရွာ၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း။Â-291၂၂.၂.၂၀၂၃၂၁.၂.၂၀၂၅-
292အောင်ဂျစ်ပဆမ်မြေဩဇာလုပ်ငန်းအမှတ်(၇/၂၅) နွယ်သာကီလမ်း၊ အေးသာယာမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း။-Â292၂၂.၂.၂၀၂၃၂၁.၂.၂၀၂၅-
293Kesai Eagrow (Myanmar) Co.,Ltd.အမှတ်(က)/၈၈၊ ရွှေရင်အေး(၃)လမ်း၊ မွေးမြူရေးစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊၊
Â-293၁၃.၇.၂၀၂၃၁၂.၇.၂၀၂၅-
294Nawarat Myay Company Limitedအမှတ်(၄၆၂)၊(၂၁) ရပ်ကွက်၊ ပုဂံလမ်း၊ ရွှေပေါက္ကံမြို့သစ်၊
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
Â-294၁၃.၇.၂၀၂၃၁၂.၇.၂၀၂၅-
295TCT Group Co., Ltd.သံတောင်လမ်း၊ ၂၃ ရပ်ကွက်၊ တောင်ငူမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။Â-295၁၃.၇.၂၀၂၃၁၂.၇.၂၀၂၅-
296ရွှေလမင်း Gypsum သဘာဝ ကျောက်မှုန့်
မြေသြဇာလုပ်ငန်း
ကွင်းအမှတ်(၆၁/ခ)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄၃/၁)နှင့်(၄၃/၂)၊ သိန္နီကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊
သိန္နီကုန်းကျေးရွာ၊ ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊၊
Â-296၁၃.၇.၂၀၂၃၁၂.၇.၂၀၂၅-
297Pacific Gold Resources Co., Ltd.အကွက် အမှတ်(၂)ပိုင်း၊ (၃)ပိုင်း၊ (၅)ပိုင်း၊ (၆)ပိုင်း၊ (၁၀)ပိုင်းရှိ ရော်ဘာစိုက်ခင်း၊ သပြုသစ်တောကြိုးဝိုင်း၊ ဖလုံဘူတာကျေးရွာအနီး၊ တိုက်ကြီးခရိုင်၊ တိုက်ကြီး မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊၊Â-297၄.၁၂.၂၀၂၃၃.၁၂.၂၀၂၅-
298Myanmar Shwe Thein Trading Co.,LtdNo.121, Pa Tin Wun U Shwe Bin Road, Industrial Zone (4), Shwe Pyi Thar Township, Yangon.-Â298၄.၁၂.၂၀၂၃၃.၁၂.၂၀၂၅-
299OMO Family Company LimitedNo.1/3, R-6 Road, Yangon Industrial Zone, Mingalardon Township,
Ware House(C), Yangon Myanmar.
Â-299၄.၁၂.၂၀၂၃၃.၁၂.၂၀၂၅-
300Aka Yarzar Co.,LtdNo( 1/3 ) , R-6 Road , Yangon Industrial Zone, Ware House ( B), Yangon.Â-300၄.၁၂.၂၀၂၃၃.၁၂.၂၀၂၅-
301The Lavish Lotus Co., Ltd.အမှတ်-၂၃၃ ၊ စက်မှု(၇)လမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး။Â-301၄.၁၂.၂၀၂၃၃.၁၂.၂၀၂၅-
302Vardaan Steel And Agro Science Co.,Ltd.အမှတ် (၄၈၈/I ၃၈-၃၉)၊ မြတ်လေးလမ်း၊ ၄ ရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး။
Â-302၄.၁၂.၂၀၂၃၃.၁၂.၂၀၂၅-
303Aventine LimitedNo. 95, Matkhayarminthargyi Street, Thilawa Local Industrial Zone, Kyauktan Township, Yangon Region.Â303၄.၁၂.၂၀၂၃၃.၁၂.၂၀၂၅-
304Marga Min Company LimitedNo(1/3) R-6 Road , Yangon Industial Zone,Ware House(A), Yangon.Â-304၄.၁၂.၂၀၂၃၃.၁၂.၂၀၂၅-
305Shwe Li International Co.Ltdအမှတ်(၃၄၁/ခ)၊ ဦးဖိုးလှိုင်လမ်းနှင့် ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်းထောင့်၊ ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။Â-305၄.၁၂.၂၀၂၃၃.၁၂.၂၀၂၅-
306Best Bull Agriculture Technology Co.,Ltdအမှတ်(၅၁)၊ စက်မှုလမ်း၊ စက်မှုဇုန်-၂ရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
Â-306၄.၁၂.၂၀၂၃၃.၁၂.၂၀၂၅-
307SCM Trading Company Limited(သိုလှောင်ရုံ-၁)၊ အမှတ်-(P/14/23)၊ ယမုံနာရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ တံတားပတ်လမ်း၊ လမုတန်းရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။-Â307၄.၁၂.၂၀၂၃၃.၁၂.၂၀၂၅-
308SCM Trading Company Limited(သိုလှောင်ရုံ-၂)၊ အမှတ်-(P/14/23)၊ ယမုံနာရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ တံတားပတ်လမ်း၊
လမုတန်းရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
-Â308၄.၁၂.၂၀၂၃၃.၁၂.၂၀၂၅-
309Aye Yeen & Sons Toenayar Co.,Ltdအမှတ်(၂/၁၀၆)၊ ခွာညိုလမ်း၊ အေးသာယာစက်မှုဇုန်၊ တောင်ကြီးမြို့၊
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း။
Â-309၄.၁၂.၂၀၂၃၃.၁၂.၂၀၂၅-
310Golden Bee International Co., Ltdအမှတ်် (ပခ/၁၇၂)၊ ပန်ခမ်းရွာ၊ မူဆယ်မြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း။Â310၄.၁၂.၂၀၂၃၃.၁၂.၂၀၂၅-
311Htar Wa Ya Myot Yoe Co., Ltd.မယင်း၊ ပြည်တော်အေးကျေးရွာ၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂/၂)၊ ကွင်းအမှတ်(၆၅၈ခ)၊ ပဲခူးမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။-Â311၄.၁၂.၂၀၂၃၃.၁၂.၂၀၂၅-
312Tagontai Company LimitedBago-Tha Na Pin Road, Ka Mar Nat Village, Bago.Â-312၄.၁၂.၂၀၂၃၃.၁၂.၂၀၂၅-
313Sein Mya Nay Chi Co.,Ltdရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ မြစ်လောင်းရပ်ကွက်၊ မြစ်ငယ်မြို့၊ အမရပူရမြို့နယ်၊
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
Â-313၄.၁၂.၂၀၂၃၃.၁၂.၂၀၂၅-
314Pan Pwint Phyu(P.P.P)Co.,Ltdဗိုလ်တဲရပ်၊ချောင်းဦးမြို့၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။Â-314၄.၁၂.၂၀၂၃၃.၁၂.၂၀၂၅-
315Myat Aung Sat Co., Ltd.ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊မလိဝမ်းကျေးရွာ၊ကော့သောင်းမြို့နယ်၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး။Â-315၄.၁၂.၂၀၂၃၃.၁၂.၂၀၂၅-
316Shwe Myan Aung Co, Ltd.Pauk Tan Village, Htan Ta Pin Township, Yangon.Â-316၃.၄.၂၀၂၄၂.၄.၂၀၂၆-
317Uni Crop Company LimitedNo. (90/91/94), Corner of U Hmo Street and U Shwe Ohe Street, Hlaingtharyar Industrial (3), Yangon.Â-317၃.၄.၂၀၂၄၂.၄.၂၀၂၆-
318ROYAL PEARL THIT BUSINESS GROUP
COMPANY LIMITED
B-15/27, B-15/32၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်လမ်း၊ အနော်ရထာစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာ(အနောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးÂ-318၃.၄.၂၀၂၄၂.၄.၂၀၂၆-
319Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co.,Ltdအမှတ်(၄၀၆)၊ ဦးဖိုးလှိုင်လမ်း၊ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုံ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
Â-319၃.၄.၂၀၂၄၂.၄.၂၀၂၆-
320ဦးမင်းခေါင် အရိုးမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်းမကျီးကန်ကျေးရွာ၊ မကွေးမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။A-320၃.၄.၂၀၂၄၂.၄.၂၀၂၆-
321Golden Bee International Trading Co., Ltdအမှတ် (၈၂)၊ အမှတ် (၁)လမ်းမကြီးနှင့် အမှတ် (၆)လမ်းဆုံ၊ ငွေပင်လယ် စက်မှု ဇုံ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့နယ်။Â-321၃.၄.၂၀၂၄၂.၄.၂၀၂၆-
322Anawrahta Production Co.,LtdNo.55,Thiri Mon Plaza (10) Street,Ma Yan Gone Township,Yangon
Region,Myanmar.
Â-322၃.၄.၂၀၂၄၂.၄.၂၀၂၆-
323Golden Key Co.,Ltd.ဦးပိုင်အမှတ် (၄၆/၃)၊ ကွင်းအမှတ် (၈၃၄)၊ ဆည်ကုန်ကွင်း၊ မြင်းကန်ကျေးရွာ၊ မိတ္တီလာမြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးÂ-323၃.၄.၂၀၂၄၂.၄.၂၀၂၆-
324အောင်သစ္စာအဆင့်မြင့်ကျောက်ခွဲစက်နှင့်အမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်းအမှတ်(၁၀၉)၊ စံဖရီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘားအံ့စက်မှုဇုန်၊ ဇုန် (၂)၊ ဘားအံ့မြို့၊
ကရင်ပြည်နယ်။
Â-324၃.၄.၂၀၂၄၂.၄.၂၀၂၆-
325Great Unity Co.,Ltdဦးပိုင်အမှတ်(၁၃/ဆ)၊ကွင်းအမှတ်(၅၀၀)ငါးဘတ်ကံကွင်းဘားလားတံတားကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊လှည်းကူးမြို့၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။Â-325၃.၄.၂၀၂၄၂.၄.၂၀၂၆-
326Myanma Golden Farm Company LimitedNo. (886/888) , 9Mile, 5 Quarter , Mayangone Township ,Yangon.Â-326၃.၄.၂၀၂၄၂.၄.၂၀၂၆-