တောင်သူနည်းပညာပေးဆွေးနွေးပွဲ

သင်တန်းသားဦးရေ

- ဝန်ထမ်း(၆၀) ဦး

ဆောင်ရွက်သည့်နေရာ

- ဟိုပုံးမြို့နယ် ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း

ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ရက်

- ၂၈.၈.၂၀၁၉

Delivering Opening Speech in Farmer Training Workshop, Hopone Township (28.08.2019)

Discussion back from the attended farmer, Hopone Township (28.09.2019)