တောင်သူနှင့်ဝန်ထမ်းပညာပေးသင်တန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း

သင်တန်းသားဦးရေ

- ဝန်ထမ်း(တောင်သူ (၂၅)ဦး နှင့် ဝန်ထမ်း (၂၅)ဦး) ဦး

ဆောင်ရွက်သည့်နေရာ

- ရေကြည်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ရက်

- ၉-၃-၂၀၂၃ မှ ၁၀-၃-၂၀၂၃