သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးခြင်း မပြုလုပ်ကြောင်း တင်ပြလာ၍ မြေသြဇာကော်မတီ အစည်းအဝေးမှ ပယ်ဖျက်ခွင့်ပြုသည့် ပြည်ပမှတင်သွင်းသော မြေဩဇာမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (၁၆၇၃)စောင်

စဉ်ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းအမည်မြေသြဇာအမည်ထုပ်ပိုး
ထည့်သွင်းမှု
လျှောက်ထားမြေသြဇာတွင် ပါဝင်သော အပင်အာဟာရဓါတ်အချိုးအစားမြေသြဇာမှတ်ပုံတင်
လက်မှတ်အမှတ်
(တသ/တသက)
သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးသည့်
နေ့
1Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျားဓါတ်မြေသြဇာ (GSSP - 16 %)40 kg( P2O5 : 16.362 %)22၃၀.၁.၂၀၁၂
2Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျားဓါတ်မြေသြဇာ (GSSP - 12 %)40 kg( P2O5 : 12.805 %)23၃၀.၁.၂၀၁၂
3Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျားကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (10:10:5)40 kg( N : 10.45 %, P2O5 : 11.36 %, K2O : 5.94 %)24၃၀.၁.၂၀၁၂
4Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျားကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (5:12:8)40 kg( N : 5.65 %, P2O5 : 13.52 %, K2O : 8.95 %)25၃၀.၁.၂၀၁၂
5Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျားကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (5:12:8 + 7 S)40 kg( N : 5.67 %, P2O5 : 12.98 %, K2O : 8.39 %, S : 7.67 %)26၃၀.၁.၂၀၁၂
6Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျားကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (15:15:15)40 kg( N : 15.250 %, P2O5 : 16.36 %, K2O : 15.53 %)27၃၀.၁.၂၀၁၂
7Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျားကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (16:16:8)40 kg( N : 16.067 %, P2O5 : 14.61 %, K2O : 8.89 %)28၃၀.၁.၂၀၁၂
8Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျား(စပါးအထူသီးသန့်)
(16:20:0)
40 kg( N : 16.023 %, P2O5 : 21.08 %)29၃၀.၁.၂၀၁၂
9Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျား သီးနှံအထွက်တိုး
အထူးအားဖြည့်ဆေးအမှတ်(၂)
25 gm( N : 5.821 %, P2O5 : 26.396 %, K2O : 27.21 %, Mg : 1.08 % )31၃၀.၁.၂၀၁၂
10Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျား ဗိုက်တာပလပ်(စ်)
သီးနှံစုံအထွက်တိုးအားဆေး
20 gm( N : 20.651 %, P2O5 : 20.314 %, K2O : 20.43 % )32၃၀.၁.၂၀၁၂
11Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျား ဟိုင်း - ကေအက်စ်
( 0:0:23+8 MgO + 14 S )
1 kg( K2O : 23.64 %, Mg : 8.73 %, S : 14.672 %, )33၃၀.၁.၂၀၁၂
12Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျား သီးနှံအထွက်တိုး
အထူးအားဖြည့်ဆေးအမှတ်(၁)
20 gm( N : 30.189 %, P2O5 : 15 %, K2O : 10.51 %, S : 5.71 % )39၃၀.၁.၂၀၁၂
13Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျား ဟိုင်း - ကေအက်စ်
( 0:0:23+8 MgO + 14 S )
500 gm( K2O : 23.64 %, MgO : 8.737 %, S : 14.672 % )41၃၀.၁.၂၀၁၂
14Golden Key Co., Ltd.ဟိုင်း - ပီကေ
( 5:30:30+ MgO + TE )
25 kg( N : 8.98 %, P2O5 : 30.901 %, K2O : 30.93 %, MgO : 1.875 % )42၃၀.၁.၂၀၁၂
15Golden Key Co., Ltd.နိုက်ထရမ် ( Nitrum ) ( 30:15:10 )25 kg( N : 30.187 %, P2O5 : 15.3925 %, K2O : 10.36 %)44၃၀.၁.၂၀၁၂
16Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျား Gypsum1 kg( Ca : 24.01 %, S : 16.83 %, CaSO42H2O : 84.394 % )48၃၀.၁.၂၀၁၂
17Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျား Compound Fertilizer
(13:17:15)
40 kg( N : 13.807 %, P2O5 : 17.224 %, K2O : 15.824 %)50၃၀.၁.၂၀၁၂
18Ngwe Lin Paing Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )12၂၇.၁.၂၀၁၂
19Ngwe Lin Paing Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % )13၂၇.၁.၂၀၁၂
20Ngwe Lin Paing Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )14၂၇.၁.၂၀၁၂
21Ngwe Lin Paing Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer50 kg( N : 21 % )15၂၇.၁.၂၀၁၂
22Octagon International
Co., Ltd.
ကီမီရာ ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ
KEMERA
50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )16၂၇.၁.၂၀၁၂
23Aye Chit Myaing Trading
Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( Star )50 kg( N : 46 % )127၂၄.၉.၂၀၁၂
24Aye Chit Myaing Trading
Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( Aeroplane )50 kg( N : 46 % )128၂၄.၉.၂၀၁၂
25Aye Chit Myaing Trading
Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( Pannphyu )50 kg( N : 46 % )129၂၄.၉.၂၀၁၂
26Aye Chit Myaing Trading
Co., Ltd.
Urea Fertilizer
( Taung Chauk Htet )
50 kg( N : 46 % )130၂၄.၉.၂၀၁၂
27Aye Chit Myaing Trading
Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( Gabalone )50 kg( N : 46 % )131၂၄.၉.၂၀၁၂
28Aye Chit Myaing Trading
Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( Let War )50 kg( N : 46 % )132၂၄.၉.၂၀၁၂
29Aye Chit Myaing Trading
Co., Ltd.
Urea Fertilizer
( Gold Mountain )
50 kg( N : 46 % )133၂၄.၉.၂၀၁၂
30Sun Rays Trading &
Industrial Co., Ltd.
Organic Fertilizer
( VEDAGRO )
50 kg( Organic Matter - Matter - Min 45 %, Total Nitrogen
Content Min - 10 %, K2O - Min 3.5 % )
134၂၄.၉.၂၀၁၂
31Shwe Myay Yar Co., Ltd.N.P.K ( KEMIRA )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % + TE )92၁.၄.၂၀၁၂
32Shwe Myay Yar Co., Ltd.N.P.K ( MC - ကျွဲခေါင်းတံဆိပ် )50 kg( N : 21 % )94၁.၄.၂၀၁၂
33Shwe Myay Yar Co., Ltd.N.P.K ( KEMIRA )50 kg( N : 25 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 % )95၁.၄.၂၀၁၂
34Shwe Myay Yar Co., Ltd.N.P.K ( KEMIRA )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )97၇.၄.၂၀၁၂
35Shwe Myay Yar Co., Ltd.N.P.K ( မြင်းပျံတံဆိပ် )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % )98၇.၄.၂၀၁၂
36Shu San Trading Enterprise
Co., Ltd.
Fertilizer Compound Seed၃၀
ပိဿာ
( N : 10%, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )99၂၈.၄.၂၀၁၂
37Shu San Trading Enterprise
Co., Ltd.
Fertilizer Compound Seed၃၀
ပိဿာ
( N : 15%, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )100၂၈.၄.၂၀၁၂
38Shu San Trading Enterprise
Co., Ltd.
Fertilizer Nitric Phosphate၃၀
ပိဿာ
( N : 12%, P2O5 : 13% )101၂၈.၄.၂၀၁၂
39Shu San Trading Enterprise
Co., Ltd.
Fertilizer Muriate Potash
( MOP - KCL - K2O )
၃၀
ပိဿာ
( K2O : 60 % )102၂၈.၄.၂၀၁၂
40Shu San Trading Enterprise
Co., Ltd.
Fertilizer Tri Phosphate ( GTSP)၃၀
ပိဿာ
( P2O5 : 46.445% )103၂၈.၄.၂၀၁၂
41Shu San Trading Enterprise
Co., Ltd.
Fertilizer Urea ( Shwe Taung )၃၀
ပိဿာ
( N : 46.45 % )104၂၈.၄.၂၀၁၂
42Shu San Trading Enterprise
Co., Ltd.
Tri Phosphate ( 12 % To 16 % )၃၀
ပိဿာ
( P2O5 : 20.286 % )105၂၈.၄.၂၀၁၂
43Shwe Yar Khing Distribution
Co., Ltd.
Organic - Inorganic Compound
Fertilizer ( Yuko )
40 kg( N : 4.819 %, P2O5 : 11.43 %, K2O : 6.97 %, OM : 47.36 % )135၂၈.၉.၂၀၁၂
44Seinn Mya Arkar Trading
Co., Ltd.
Organic - Inorganic Compound
Fertilizer ( Sumo )
40 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )136၂၈.၉.၂၀၁၂
45Shwe Than Lwin Oo Trading
Co., Ltd.
Foliar Fertilizer Liquid5 kg( N : 7.451 %, Mn : 0.485 % )67၂.၂.၂၀၁၂
46Shwe Than Lwin Oo Trading
Co., Ltd.
Foliar Fertilizer Liquid1 kg( P2O5 : 21.391 %, K2O : 19.4 % )68၂.၂.၂၀၁၂
47Shwe Than Lwin Oo Trading
Co., Ltd.
မြင်းခေါင်းတံဆိပ် ( N.P.K 25:5:5 )1 kg( N : 31.442 %, P2O5 : 5.4751 %, K2O : 5.23 % )70၂.၂.၂၀၁၂
48Shwe Than Lwin Oo Trading
Co., Ltd.
မြင်းခေါင်းတံဆိပ် ( N.P.K 21:21:21 )1 kg( N : 18.76 %, P2O5 : 21.3114 %, K2O : 21.12 % )71၂.၂.၂၀၁၂
49Shwe Than Lwin Oo Trading
Co., Ltd.
မြင်းခေါင်းတံဆိပ် ( N.P.K 13:27:27 )1 kg( N : 13.254 %, P2O5 : 27.3114 %, K2O : 27.19 % )72၂.၂.၂၀၁၂
50Sun Rays Trading & Industrial Co., Ltd.Fertilizer ( VEDAGRO )50 kg( N : 12 %, P2O5 : 3 %, K2O : 5 % )155၁.၂.၂၀၁၃
51Hay Mann Aung Thon
Co., Ltd.
Liquid Foliar Fertilizer ( Boza )500 cc( N : 15 %, P2O5 : 3600 ppm, K2O : 1750 ppm, Ca : 7500 ppm,
Na : 1240 ppm )
693၇. ၁၂.၂၀၁၄
52Hay Mann Aung Thon
Co., Ltd.
Liquid Foliar Fertilizer
( Noopro - 2 )
1 Ltr( N : 3.84 %, P2O5 : 0.12 %, K2O : 1.24 %, Ca : 0.14%,
Mg : 0.28 %, S : 0.19 % )
694၇. ၁၂.၂၀၁၄
53Hay Mann Aung Thon
Co., Ltd.
Powder Foliar Fertilizer ( Rose )500 gm( N : 20 %, P2O5 : 20 %, K2O : 20 %, )695၇. ၁၂.၂၀၁၄
54Octagon International
Co., Ltd.
Albatros Fertilizer ( Yara )25 kg( N : 21 %, P2O5 : 21 %, K2O : 21 %, )845၅. ၆.၂၀၁၅
55Yuzana Co., Ltd.Ammonium Sulphate40 kg( N : 21 % )137၁၄. ၁၀.၂၀၁၂
56Marlarmyaing Enterprise
Ltd.
Urea Fertilizer ( မြင်းပျံ )50 kg( N : 46 % )160၉. ၂.၂၀၁၃
57Marlarmyaing Enterprise
Ltd.
Compound Fertilizer 50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 %, )162၉. ၂.၂၀၁၃
58Ziwaka Trading Co., Ltd.Nitrate Potash Fertilizer
( Green On Circle )
50 kg( N : 13.5 %, P2O5 : 44.5 %, )273၂၈. ၉.၂၀၁၃
59Innwa Brothers (Mandalay)
Ltd.
Nitrate Potash Fertilizer
( Green On Circle )
50 kg( N : 13.5 %, P2O5 : 44.5 %, )274၂၈. ၉.၂၀၁၃
60Innwa Brothers (Mandalay)
Ltd.
Nitrate Potash Fertilizer ( MG )50 kg( N : 13.5 %, P2O5 : 44.5 %, )391၁၇. ၁.၂၀၁၄
61Shwe Myay Yar Co., Ltd.N.P.K 50 kg( K2O : 60 %, )708၁၄. ၉.၂၀၁၃
62Shwe Myay Yar Co., Ltd.N.P.K ( Kemira )50 kg( N : 13 %, P2O5 : 13 %, K2O : 21 %, )709၁၄. ၉.၂၀၁၃
63Shwe Myay Yar Co., Ltd.N.P.K ( MC - ကျွဲခေါင်းတံဆိပ် )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 %, )710၁၄. ၉.၂၀၁၃
64Shwe Myay Yar Co., Ltd.N.P.K ( ရွက်လှေတံဆိပ် )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 16 %, )711၁၄. ၉.၂၀၁၃
65Shwe Myay Yar Co., Ltd.N.P.K 50 kg( N : 19 %, P2O5 : 19 %, K2O : 19 %, )712၁၄. ၉.၂၀၁၃
66Shwe Myay Yar Co., Ltd.Urea Fertilizer ( မြင်းပျံတံဆိပ် )50 kg( N : 46 % )713၁၄. ၉.၂၀၁၃
67Aye Chit Myaing Trading
Co., Ltd.
Ammonium Nitrate Fertilizer 50 kg( N : 32 % - 34.8 % )147၁. ၂.၂၀၁၃
68Aye Chit Myaing Trading
Co., Ltd.
Compound Seed Fertilizer
( Saparnan )
50 kg( N : 10 %, P2O5 : 18 %, K2O : 18 % )148၁. ၂.၂၀၁၃
69Aye Chit Myaing Trading
Co., Ltd.
Compound Seed Fertilizer
( Saparnan )
50 kg( N : 12.5 %, K2O : 33.5 % )149၁. ၂.၂၀၁၃
70Aye Chit Myaing Trading
Co., Ltd.
Ammonium Sulphate Fertilizer 50 kg( N : 21 %, )150၁. ၂.၂၀၁၃
71Aye Chit Myaing Trading
Co., Ltd.
Compound Seed Fertilizer
50 kg( N : 25 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 % )151၁. ၂.၂၀၁၃
72Aye Chit Myaing Trading
Co., Ltd.
Compound Seed Fertilizer
50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )152၁. ၂.၂၀၁၃
73Aye Chit Myaing Trading
Co., Ltd.
Compound Seed Fertilizer
50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % )153၁. ၂.၂၀၁၃
74Aye Chit Myaing Trading
Co., Ltd.
Muriate of Potash Fertilizer50 kg( K2O : 60 % )154၁. ၂.၂၀၁၃
75သမဝါယမဝန်ကြီးဌာန၊ သမဝါယမ
ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်း
Single Super Phosphate ( Panda )50 kg( P2O5 ≥ 16 % )876၅. ၆.၂၀၁၅
76သမဝါယမဝန်ကြီးဌာန၊ သမဝါယမ
ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်း
Triple Super Phosphate
( Three Circles )
50 kg( P2O5 ≥ 46 % )877၅. ၆.၂၀၁၅
77သမဝါယမဝန်ကြီးဌာန၊ သမဝါယမ
ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်း
Single Super Phosphate
( Arrow World )
50 kg( P2O5 ≥ 16 % )878၅. ၆.၂၀၁၅
78Marlarmyaing Enterprise
Ltd.
Compound Fertilizer
( Brand - Grow More )
50 kg( N : 21 %, P2O5 : 21 %, K2O : 21 % )254၂၂. ၉.၂၀၁၃
79Marlarmyaing Enterprise
Ltd.
Compound Fertilizer
( Brand - Grow More )
50 kg( N : 13 %, P2O5 : 27 %, K2O : 27 % )255၂၂. ၉.၂၀၁၃
80Marlarmyaing Enterprise
Ltd.
Compound Fertilizer
( Brand - Grow More )
50 kg( N : 30 %, P2O5 : 10 %, K2O : 10 % )256၂၂. ၉.၂၀၁၃
81Cho Thei San Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Star )50 kg( N : 46 %, )751၅. ၆.၂၀၁၅
82Cho Thei San Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Pann Phyu )50 kg( N : 46 %, )752၅. ၆.၂၀၁၅
83Cho Thei San Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Gabalone )50 kg( N : 46 %, )753၅. ၆.၂၀၁၅
84Cho Thei San Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Letwar )50 kg( N : 46 %, )754၅. ၆.၂၀၁၅
85Cho Thei San Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Aeroplane )50 kg( N : 46 %, )755၅. ၆.၂၀၁၅
86Cho Thei San Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Gold Mountain )50 kg( N : 46 %, )756၅. ၆.၂၀၁၅
87Cho Thei San Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer
( Buffalo Head )
50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )757၅. ၆.၂၀၁၅
88Cho Thei San Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer
( Kemera )
50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )758၅. ၆.၂၀၁၅
89Cho Thei San Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer
( Sailing Boat )
50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )759၅. ၆.၂၀၁၅
90Cho Thei San Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer
( Buffalo Head )
50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )760၅. ၆.၂၀၁၅
91Cho Thei San Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer
( Kemera )
50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )761၅. ၆.၂၀၁၅
92Cho Thei San Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer
( Sailing Boat )
50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )762၅. ၆.၂၀၁၅
93Cho Thei San Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer
( Buffalo Head )
50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % )763၅. ၆.၂၀၁၅
94Cho Thei San Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer
( Kemera )
50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % )764၅. ၆.၂၀၁၅
95Cho Thei San Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer
( Sailing Boat )
50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % )765၅. ၆.၂၀၁၅
96Cho Thei San Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer
( Buffalo Head )
50 kg( N : 25 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 % )766၅. ၆.၂၀၁၅
97Cho Thei San Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer
( Kemera )
50 kg( N : 25 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 % )767၅. ၆.၂၀၁၅
98Cho Thei San Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer
( Sailing Boat )
50 kg( N : 25 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 % )768၅. ၆.၂၀၁၅
99Cho Thei San Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer
( MC )
50 kg( N : 21 %, S : 24 % )769၅. ၆.၂၀၁၅
100Cho Thei San Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer
( Buffalo Head )
50 kg( N : 21 %, S : 24 % )770၅. ၆.၂၀၁၅
101Cho Thei San Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer
( Sun )
50 kg( N : 21 %, S : 24 % )771၅. ၆.၂၀၁၅
102Cho Thei San Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer
( Crown )
50 kg( N : 21 %, S : 24 % )772၅. ၆.၂၀၁၅
103Cho Thei San Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer
( Kemera )
50 kg( N : 21 %, S : 24 % )773၅. ၆.၂၀၁၅
104Cho Thei San Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer
( Red Crab )
50 kg( N : 21 %, S : 24 % )774၅. ၆.၂၀၁၅
105Cho Thei San Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer
( PARAS )
50 kg( K2O : 60 % )775၅. ၆.၂၀၁၅
106Cho Thei San Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer
( TA TA )
50 kg( K2O : 60 % )776၅. ၆.၂၀၁၅
107သမဝါယမဝန်ကြီးဌာန၊ သမဝါယမပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းNPK Fertilizer ( အာမို 15:15:15+7S )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, S : 7 % )735၅. ၆.၂၀၁၅
108သမဝါယမဝန်ကြီးဌာန၊ သမဝါယမပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းNPK Fertilizer ( အာမို 16:16:8+13S )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 %, S : 13 % )736၅. ၆.၂၀၁၅
109သမဝါယမဝန်ကြီးဌာန၊ သမဝါယမပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းNPK Fertilizer (အာမို NPK-10:10:5)50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )737၅. ၆.၂၀၁၅
110သမဝါယမဝန်ကြီးဌာန၊ သမဝါယမပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းPotash Fertilizer ( အာမို )
Muriate of Potash ( KCL )
50 kg( K2O : 60 % )738၅. ၆.၂၀၁၅
111Diamond River Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer
( Phoenix )
50 kg( N : 13 %, P2O5 : 5 %, K2O :7 % )237၂၁. ၉.၂၀၁၃
112Diamond River Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer
( Phoenix )
50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O :5 % )238၂၁. ၉.၂၀၁၃
113Diamond River Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer
( Comet )
50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O :5 % )239၂၁. ၉.၂၀၁၃
114Diamond River Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer
( Phoenix )
50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )240၂၁. ၉.၂၀၁၃
115Diamond River Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Shwe Taung )50 kg( N : 46% )241၂၁. ၉.၂၀၁၃
116Diamond River Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Pann Phyu )50 kg( N : 46% )242၂၁. ၉.၂၀၁၃
117Shu San Industry Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer
( MOP - KCL - K2O )
၃၀ ပိဿာ( K2O : 60 % )592၁၄. ၉.၂၀၁၃
118Ko Htaik International
Co., Ltd.
Fertilizer Compound50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )719၁၄. ၉.၂၀၁၃
119Ko Htaik International
Co., Ltd.
Urea Fertilizer 50 kg( N : 46% )721၁၄. ၉.၂၀၁၃
120Ko Htaik International
Co., Ltd.
Fertilizer Compound50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )722၁၄. ၉.၂၀၁၃
121Royal Su San Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( သီးစုံ )၃၀ ပိဿာ( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )185၁၁. ၅.၂၀၁၃
122Royal Su San Co., Ltd.Nitric Phosphate Fertilizer
( မျှားကမ္ဘာ )
၃၀ ပိဿာ( N : 12 %, P2O5 : 13 % )186၁၁. ၅.၂၀၁၃
123Royal Su San Co., Ltd.Tri Phosphate Fertilizer GTSP
( သံကွင်း )
၃၀ ပိဿာ( P2O5 : 46 % )187၁၁. ၅.၂၀၁၃
124Royal Su San Co., Ltd.Phosphate Fertilizer GSSP ( မျှား ) ၃၀ ပိဿာ( P2O5 : 12 % To 16 % )188၁၁. ၅.၂၀၁၃
125Shu San Trading Enterprise Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Z )၃၀ ပိဿာ( N : 46% )809၁၄. ၉.၂၀၁၃
126Shu San Trading Enterprise Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Kyauk Tine )၃၀ ပိဿာ( N : 46% )810၁၄. ၉.၂၀၁၃
127Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Thit Ywet )၃၀ ပိဿာ( N : 46% )593၁၄. ၉.၂၀၁၃
128Ko Htaik International
Co., Ltd.
Single Super Phosphate Fertilizer50 kg( P2O5 : 16 % )723၁၄. ၉.၂၀၁၃
129Khit Thit Myanmar Mineral
Production Co:Op Society Ltd.
Golden Crab ( 5 Liter )5 kg( N : 0.59 %, P2O5 : 0.23 %, K2O : 1 %, Ca : 1%,
Mg : 0.5 %, S : 5 % )
661၁၄. ၉.၂၀၁၃
130Vegetable Daily Growth International Trading Co., Ltd.Organic Fertilizer ( VEDAGRO )50 kg( OM : Min 45%, N : Min 10%, K2O : Min 3.5% )243၂၁. ၉.၂၀၁၃
131Vegetable Daily Growth International Trading Co., Ltd.Fertilizer ( VEDAGRO )50 kg( N : 12 %, P2O5 : 3 %, K2O : 5 % )244၂၁. ၉.၂၀၁၃
132Diamond Star Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ရွှေတောင် )50 kg( N : 46 % )196၂၀. ၉.၂၀၁၃
133Diamond Star Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ကမ္ဘာလုံး )50 kg( N : 46 % )197၂၀. ၉.၂၀၁၃
134Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.Gypsum 97% (Brand - Twincal)25 kg( Ca : 22%, S : 17%, CaSO4 2H2O : 93% )269၂၇. ၉.၂၀၁၃
135Marlarmyaing Enterprise
Ltd.
Compound Fertilizer ( နေရွက်လှေ )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 16 % )253၂၂. ၉.၂၀၁၃
136Green Field International
Co., Ltd.
AZOMITE1 kg( N : 0.201%, P2O5 : 1.45%, K2O : 18.140%, CaO : 3.504%,
MgO : 0.419%, S : 0.638%, Organic Carbon : 0.7% )
51၂၉. ၁.၂၀၁၂
137Toe Pwa Mann Myaysihlawa
Co., Ltd.
Mono-ammonium Phosphate
(MAP)
50 kg( N : 10 %, P2O5 : 50 % )672၁၅.၉.၂၀၁၃
138Sun Rays Trading & Industrial Co., Ltd.NPK Fertilizer Compound Liquid
( VEDAGRO )
19.3 MT( N : Min 4 %, P2O5 : Min 0.1 %, K2O : Min 1.5 %,
OM : Min 30 % )
245၂၂.၉.၂၀၁၃
139မူဆယ်မြို့နယ်သမဝါယမ
အသင်းစုလီမိတက်
Urea Fertilizer (Golden Mountain)50 kg( N : 46 % )651၇.၇.၂၀၁၄
140Diamond River Co., Ltd.Ammonium Sulphate50 kg( N : 21 %, S : 24 % )423၂၄.၃.၂၀၁၄
141Diamond River Co., Ltd.Diammonium Phosphate (DAP)50 kg( N : 18%, P2O5 : 46 % )424၂၄.၃.၂၀၁၄
142Diamond River Co., Ltd.Ground Rock Phosphate (GRP)50 kg( P2O5 : 30 % )425၂၄.၃.၂၀၁၄
143Diamond River Co., Ltd.Muriate of Potash (MOP) (KCL)50 kg( K2O : 60 % )426၂၄.၃.၂၀၁၄
144Yay Nan Pyaw Co., Ltd.Borax Pentahydrate Fertilizer
( The King )
25 kg( Na2B4O7.5H2O - min : 99.9 %, B2O3 - min : 48 %,
Fe - max : 3 ppm, Na2O - min : 21.37 % )
430၂၆.၇.၂၀၁၄
145Yay Nan Pyaw Co., Ltd.Granular Triple Super Phosphate
(GTSP) ( H & N )
50 kg( P2O5 : 46 % )705၈.၁၂.၂၀၁၄
146Yay Nan Pyaw Co., Ltd.Urea Fertilizer ( H & N )50 kg( N : 46 % )706၈.၁၂.၂၀၁၄
147Yay Nan Pyaw Co., Ltd.Granular Urea Fertilizer
( DAM CA MAU )
50 kg( Nitrogen : Min - 46.3 %, Biuret : Max - 0.99 %,
Moisture : Max - 0.5 % )
1035၂၀.၁၂.၂၀၁၅
148Marlarmyaing Enterprise
Ltd.
Compound Fertilizer50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )163၁၀.၂.၂၀၁၃
149Innwa Brothers (Mandalay)
Ltd.
Nitrate Potash Fertilizer ( Letter )50 kg( N : 13.5 %, K2O : 44.5 % )392၁၈.၁.၂၀၁၄
150Shu San Industry Co., Ltd.Tri Phosphate Fertilizer (GTSP)
( Three Circles Arrow )
၃၀
ပိဿာ
( P2O5 : 46 % )393၂၄.၁.၂၀၁၄
151Shu San Industry Co., Ltd.Phosphate Fertilizer (GSSP)
( Arrow )
၃၀
ပိဿာ
( P2O5 : 12 % - 16 % )394၂၄.၁.၂၀၁၄
152Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Shwe Taung )၃၀
ပိဿာ
( N : 46 % )395၂၄.၁.၂၀၁၄
153Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( U )၃၀
ပိဿာ
( N : 46 % )407၁၅.၂.၂၀၁၄
154Northern Dragon Trading
Co., Ltd.
Compound Fertilizer
( HAIHUIPAI FUHUNFEILIAO )
40 kg( N : 10 %, P2O5 : 7 %, K2O : 8 % )400၂၇.၁.၂၀၁၄
155Northern Dragon Trading
Co., Ltd.
Compound Fertilizer
( HAIHUIPAI FUHUNFEILIAO )
40 kg( N : 12 %, P2O5 : 13 % )577၂၉.၉.၂၀၁၄
156Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Pan )50 kg( N : 46 % )594၆.၇.၂၀၁၄
157Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Let War )50 kg( N : 46 % )595၆.၇.၂၀၁၄
158Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Du Wun )50 kg( N : 46 % )596၆.၇.၂၀၁၄
159Myanmar Vita Co., Ltd.Monoammonium Phosphate ( MAP )25 kg( N : 12 %, P2O5 : 60 % )546၂၈.၉.၂၀၁၄
160Myanmar Vita Co., Ltd.Fertilizer CaB ( Calbomag Super )200 Liter( Ca : 4.5 - 5.5 %, B : 0.425 - 0.575 % )547၂၈.၉.၂၀၁၄
161Myanmar Vita Co., Ltd.Fertilizer No.1 ( Trace Element )25 kg( Mg : 2.9 %, B : 0.03 %, Mn : 4 %, Cu : 3 %, Zn : 1.9 %,
Mo : 0.04 % )
550၂၈.၉.၂၀၁၄
162Myanmar Vita Co., Ltd.Solubor (Boron)
(Foliar Fertilizer Powder)
25 kg( B2O3 : 60.588 %, pH : 8.5, Na2O : 14.55 %,
Solubor : 98.044 % )
551၂၈.၉.၂၀၁၄
163M.Y Associates Co., Ltd.Mycoplex20 kg( N : 3 %, P2O5 : 3 %, K2O : 3 %, Ca : 1 %, Mg : 0.6 %,
Mycorrhizae Species )
431၂၇.၇.၂၀၁၄
164M.Y Associates Co., Ltd.Endo Roots Soluble ( ဇီဝမြေသြဇာ )12.25 kg( Mycorrhizae Species )432၂၇.၇.၂၀၁၄
165Minn Tun Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Risingsun )50 kg( N : 46 % )458၂၈.၉.၂၀၁၄
166Minn Tun Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Flying Horse )50 kg( N : 21 %, P2O5 : 7 %, K2O : 18 % )459၂၈.၉.၂၀၁၄
167Diamond Star Co., Ltd.Phosphate Fertilizer (GTSP) ( Arrow )50 kg( P2O5 ≥ 46 % )493၂၈.၉.၂၀၁၄
168Diamond Star Co., Ltd.Urea Fertilzier ( ကျုံးလုံ )50 kg( N ≥ 46.4 % )494၂၈.၉.၂၀၁၄
169Diamond Star Co., Ltd.Urea Fertilzier ( ဖုန်းရှီ )50 kg( N ≥ 46.4 % )495၂၈.၉.၂၀၁၄
170Myanmar Vita Co., Ltd.Trilon A 92 R
( Reagent Chilate )
25 kg( Fe : 13.61 %, Zn : 6.31 % )548၂၈.၉.၂၀၁၄
171Myanmar Vita Co., Ltd.Fertrilon Combi
( Trace Element )
2.5 gm( Fe : 4 %, B : 0.5 %, Mn : 4 %, Cu : 1.5 %, Zn : 1.5 %,
Mo : 0.1 % )
549၂၈.၉.၂၀၁၄
172Shu San Industry Co., Ltd.Compound Seed Fertillizer
( Lion )
50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )597၂၈.၉.၂၀၁၄
173Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Nget Ni )50 kg( N : 46 % )598၂၈.၉.၂၀၁၄
174Diamond Star Co., Ltd.NPK Fertilizer ( အာမို )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 8 %, K2O : 8 %, S : 12 % )611၇.၁၂.၂၀၁၄
175Annarwar Tun Co., Ltd.Fertilizer NPK Compound ( Cock's Head )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 6 %, MgO : 4 % )724၅.၆.၂၀၁၅
176Annarwar Tun Co., Ltd.Fertilizer NPK Compound ( Sasco )50 kg( N : 12 %, P2O5 : 12 %, K2O : 17 %, MgO : 2 % )725၅.၆.၂၀၁၅
177Marlarmyaing Co., Ltd.M - Cal One25 kg( Gypsum : 97 %, Ca : 22 %, S : 18 % )790၅.၆.၂၀၁၅
178Marlarmyaing Co., Ltd.M - Cal Two25 kg( Gypsum : 70 %, Ca : 20 %, S : 13 % )791၅.၆.၂၀၁၅
179Innwa Brothers (Mandalay)
Ltd.
Nitrate Potash Fertilizer ( NG )50 kg( N : 13.5 %, K2O : 44.5 % )847၅.၆.၂၀၁၅
180Shwe Pwint Ngwe Pwint
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( Yara )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, MgO : 1.5 %,
CaO : 7 % )
794၅.၆.၂၀၁၅
181Shwe Pwint Ngwe Pwint
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( Horse )50 kg( N : 25 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 %, S : 6 % )795၅.၆.၂၀၁၅
182Shwe Pwint Ngwe Pwint
Co., Ltd.
Powder Foliar Fertilizer ( Thiourea )1 kg( N : 36 % )796၅.၆.၂၀၁၅
183Shwe Pwint Ngwe Pwint
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( Yara )50 kg( N : 25 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 %, MgO : 1.6 %, CaO : 4.4 % )798၅.၆.၂၀၁၅
184Annarwar Tun Co., Ltd.Fertilizer TSP (Triple Super Phosphate )
( Three Circles )
50 kg( P2O5 ≥ 44 % )956၁၉.၁၂.၂၀၁၅
185Annarwar Tun Co., Ltd.Fertilizer BAJA Kieserit ( Cock's Head )50 kg( K2O : 2 %, MgO : 26 % )957၁၉.၁၂.၂၀၁၅
186National Prosperity Co., Ltd.Di Ammonium Phosphate Fertilizer ( DAP )
( Three Circles )
50 kg( N : 18 %, P2O5 : 46 % )1036၁၉.၁၂.၂၀၁၅
187Min Thiha Khaing Trading
Co., Ltd.
Compound Seed Fertilizer ( Super Nova )
( 16-16-16 )
50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 16 %, MgO : 0.2%, CaO : 3 % )1790၃၀.၆.၂၀၁၈
188Seeds Energy Agro Group
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( Hua Suer Luk Lok )
( ကျားခေါင်းတံဆိပ် )
50 kg( N : 16 %, P2O5 : 8 %, K2O : 8 % )992၁၉.၁၂.၂၀၁၅
189Seeds Energy Agro Group
Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( Hua Suer Luk Lok )
( ကျားခေါင်းတံဆိပ် )
50 kg( N : 46 % )994၁၉.၁၂.၂၀၁၅
190Seeds Energy Agro Group
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( BING SIA )
( ခြင်္သေ့ပျံတံဆိပ် )
50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 %, MgO : 3 %, CaO : 5 %,
S : 3 % )
995၁၉.၁၂.၂၀၁၅
191Diamond Star Co., Ltd.အာမို - ၁ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်25 kg ( N : 21 % , P2O5 : 11 % , K2O : 21 %, MgO : 2 %,
Fe : 1000(ppm), Mn : 500(ppm), B : 200(ppm), Zn:150(ppm), Cu:110(ppm), Mo:70(ppm)
199၂၀.၉.၂၀၁၆
192Diamond Star Co., Ltd.အာမို - ၂ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်25 kg ( N : 15 % , P2O5 : 15 % , K2O : 30 %, Fe : 1000(ppm),
Mn : 1500(ppm), B : 200(ppm), Zn:150(ppm), Cu:110(ppm), Mo:70(ppm)
200၂၀.၉.၂၀၁၆
193Diamond Star Co., Ltd.အာမိုမြေပဲအထူး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်25 kg ( N : 16 % , P2O5 : 8 % , K2O : 34 %, Fe : 1200(ppm),
Mn : 600(ppm), B : 200(ppm), Zn:180(ppm), Cu:130(ppm), Mo:80(ppm)
201၂၀.၉.၂၀၁၆
194Diamond Star Co., Ltd.အာမို ဆီထွက်သီးနှံအထူး25 kg
( N : 16 % , P2O5 : 8 % , K2O : 34 %, MgO : 0.1 %, + ME )
202၂၀.၉.၂၀၁၆
195Diamond Star Co., Ltd.အာမို စပါးအထူး25 kg
( N : 13 % , P2O5 : 3 % , K2O : 43 % + Sticker )
203၂၀.၉.၂၀၁၆
196Diamond Star Co., Ltd.အာမို မဂ္ဂနီဆယ်လ်25 kg
( N : 11 % , MgO : 16 %)
204၂၀.၉.၂၀၁၆
197Diamond Star Co., Ltd.အာမို ပါဝါ
ပင်လုံးပျံ့အာနိသင်ရှိ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့်
25 kg
( P2O5 : 26 % , HPO3 : 30 %, K2O : 26 %, pH : 4.5 - 5.0 )
207၂၀.၉.၂၀၁၆
198Diamond Star Co., Ltd.အာမို ဇင့် ( Zinc Sulphate Heptahydrate )25 kg( Zn : 21 %, S : 10.5 % )330၉.၁.၂၀၁၇
199Diamond Star Co., Ltd.အာမို သဘာဝဟော်မုန်း
( Seaweed Extract Powder Form )
20 kg( N : 1 %,P2O5 : 0.8 %, K2O : 18 %, Alginic acid : 10 %,
pH : 8 - 11, Moisture : 5 %, OM : 50 %, )
331၉.၁.၂၀၁၇
200Diamond Star Co., Ltd.အာမိုမိုက်ကရိုမစ်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
(Armo Micromix) Foliar Fertilizer
25 kg( Fe : 2 %, Mn : 4 %, B : 1 %, Mo : 1 %, Cu : 0.05 %,
Zn : 2 % )
491၂၈.၉.၂၀၁၇
201Yuzana Co., Ltd.Rock Phosphate ( Sasco )50 kg
( P2O5 : 28 % )
264၂၃.၉.၂၀၁၆
202Yuzana Co., Ltd.Fertilizer MOP ( Muriate of Potash ) ( Sasco )50 kg
( K2O : 60 % )
265၂၃.၉.၂၀၁၆
203Yuzana Co., Ltd.Fertilizer NPK Compound ( Sasco )50 kg
( N : 12 % , P2O5 : 12 % , K2O : 17 %, Mg : 2 % )
266၂၃.၉.၂၀၁၆
204Yuzana Co., Ltd.Fertilizer NK Mixture ( Sasco )50 kg
( N : 8.4 % , K2O : 36 % )
267၂၃.၉.၂၀၁၆
205Ko Htaik International
Co., Ltd.
Triple Super Phosphate
Fertilizer
50 kg( P2O5 : 46 % )720၂၄.၉.၂၀၁၆
206Yay Nan Pyaw Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( VITRA )50 kg( K2O : 59 % min - 61 % max )1110၁၆.၁၀.၂၀၁၆
207Yay Nan Pyaw Co., Ltd.Rock Phosphate ( EI NASR MINING )50 kg( P2O5 : 28 % )1111၁၆.၁၀.၂၀၁၆
208Yay Nan Pyaw Co., Ltd.Rock Phosphate
( MISR PHOSPHATE COMPANY (SAE) )
50 kg( P2O5 : 28 % )1489၄.၃.၂၀၁၇
209Yay Nan Pyaw Co., Ltd.ESTA KIESERITE ( KALI ) 50 kg( MgO : 26 %, K2O : 2 %, S : 21 % )1490၄.၃.၂၀၁၇
210Junction River Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer
( Taung Thu Ma )
40 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )976၁၉.၁၂.၂၀၁၅
211Junction River Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer
( Three Circles )
50 kg( N : 15 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5 % )977၁၉.၁၂.၂၀၁၅
212Junction River Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer
( Yan Yan Tian )
50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 13 % )978၁၉.၁၂.၂၀၁၅
213Junction River Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer
( Yan Yan Tian )
50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )979၁၉.၁၂.၂၀၁၅
214Junction River Trading Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( YX )50 kg( N ≥ 20.5 %, S : 24 % )980၁၉.၁၂.၂၀၁၅
215Junction River Trading Co., Ltd.Nitric Phosphate Fertilizer
( Three Circles )
50 kg( N : 12 %, P2O5 : 13 % )981၁၉.၁၂.၂၀၁၅
216Junction River Trading Co., Ltd.Single Super Phosphate Fertilizer
( Dragon )
50 kg( P2O5 ≥ 16 % )982၁၉.၁၂.၂၀၁၅
217Junction River Trading Co., Ltd.Triple Super Phosphate Fertilizer
( Three Circles )
50 kg( P2O5 ≥ 46 % )983၁၉.၁၂.၂၀၁၅
218Junction River Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Shwe Taung )50 kg( N ≥ 46.4 % )984၁၉.၁၂.၂၀၁၅
219Junction River Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Comet )50 kg( N : 15%, P2O5 : 10 %, K2O : 15 % )1127၁၆.၁၀.၂၀၁၆
220Junction River Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Comet ) 50 kg( N : 20%, P2O5 : 12 %, K2O : 12 % )1128၁၆.၁၀.၂၀၁၆
221Shu San Industry Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer
( MOP-KCL-K2O )
1 TNE( K2O : 60 % )1054၁၆.၁၀.၂၀၁၆
222Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Phu My ) 50 kg( N : 46.3% min, Biuret : 1 %max, Moisture : 0.4%max)1055၁၆.၁၀.၂၀၁၆
223Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Nget Ni ) 50 kg( N ≥ 46.2 % ) 1228၄.၃.၂၀၁၇
224Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Z စပါးနှံ )50 kg( N ≥ 46.4 % ) 1233၄.၃.၂၀၁၇
225Shu San Industry Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( KEBOMAS )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )1238၄.၃.၂၀၁၇
226Annarwar Tun Co., Ltd.Fertilizer NPK Compound(Green & Grow)
(Fertilizer For Suger Cane )
50 kg( N : 20 %, P2O5 : 10 %, K2O : 10 % )1077၁၆.၁၀.၂၀၁၆
227Annarwar Tun Co., Ltd.Fertilizer FertiBagra 15 ( INKABOR )25 kg( B : 13.97 % min, CaO : 13%-16%, MgO : 1 % - 2.5 %,
Fe2O3 : 0.2% - 0.6%, SO4 : 3.5 % - 6.5 % )
1078၁၆.၁၀.၂၀၁၆
228Agro Asia Star Group Co., Ltd.​ဆေးပုလဲဓာတ်မြေသြဇာ ( ဘိုကာ ) 50 kg( N : 38 %, S : 12 % )1081၁၆.၁၀.၂၀၁၆
229Sun Rays Trading & Industrial
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( AGRO )
( NPK 14:14:14 )
500 kg( Nitrogen : Min - 14 %, P2O5 : Min - 14 %, K2O : Min - 14 % )919၁၉.၁၂.၂၀၁၅
230Sun Rays Trading & Industrial
Co., Ltd.
Organic Fertilizer ( VEDAGRO )50 kg( OM : Min - 45 %, N : Min - 10 %, K2O : Min - 3.5 % )1088၁၆.၁၀.၂၀၁၆
231Sun Rays Trading & Industrial
Co., Ltd.
Organic Liquid Fertilizer ( VEDAGRO )250 kg( N : Min 4 %, P2O5 : Min 0.1 %, K2O : Min 1.5 %,
OM : Min 30 % )
1493၄.၃.၂၀၁၇
232Diamond Star Co., Ltd.အာမိုဆီလီကာ ဓာတ်မြေသြဇာ50 kg( ဆီလီကွန် SiO2 : 25 %, CaO : 35 %, MgO : 2 % )208၂၀.၉.၂၀၁၆
233Farm Link Co., Ltd.Potassium Sulphate50 kg( K2O : 50 %, S : 17 % )664၁၄.၉.၂၀၁၆
234Aung Kyar Phuu Manufacturing
Co., Ltd.
Compound Fertilizer
( Doctor Soil Lotus Globe )
50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % )1059၁၆.၁၀.၂၀၁၆
235Aung Kyar Phuu Manufacturing
Co., Ltd.
Compound Fertilizer
( Doctor Soil Lotus Globe )
50 kg( N : 20 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )1060၁၆.၁၀.၂၀၁၆
236Annarwar Tun Co., Ltd.Compound Fertilizer NK Mixture
( AGROMIX )
50 kg( N : 8.4 %, K2O : 36 % ) 1383၄.၃.၂၀၁၇
237Annarwar Tun Co., Ltd.Fertilizer Egyptian Rock Phosphate
( CAP SEGI TIGA )
50 kg( P2O5 : 27 - 28 % )1388၄.၃.၂၀၁၇
238Junction River Trading Co., Ltd.ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေသြဇာ ( ဇာမဏီ ) 50 kg( P2O5 ≥ 46 % )1441၄.၃.၂၀၁၇
239Myint Thukha Nadi Co., Ltd.High K Greens ( Best ) (15-0-34) 22.68 kg( N : 15 %, K2O : 34 %, S : 11.5 % )1451၄.၃.၂၀၁၇
240Myint Thukha Nadi Co., Ltd.Greens Kings 24K (Best )(10-2-24) 22.68 kg( N : 10 %, P2O5 : 2 %, K2O : 24 %, S : 8 %, Fe : 2 %,
Mn : 1 % )
1452၄.၃.၂၀၁၇
241Myint Thukha Nadi Co., Ltd.Greenskote (Best )(0-0-50) 22.68 kg( K2O : 50 %, S : 17 % )1453၄.၃.၂၀၁၇
242Shu San Industry Co., Ltd.Nitric Phosphate Fertilizer ( မျှားကမ္ဘာ )50 kg ( N : 12 %, P2O5 : 13 % )396၂၃.၁.၂၀၁၇
243Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Jo Du ) 50 kg( N ≥ 46.4 % ) 1231၄.၃.၂၀၁၇
244Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Prilled ) 50 kg( N : 46 % ) 1236၄.၃.၂၀၁၇
245Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( CQM ) 50 kg( N ≥ 46.4 % ) 1237၄.၃.၂၀၁၇
246Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( CQM ) 50 kg( N ≥ 46.4 % ) 1719၃.၉.၂၀၁၇
247Innwa Brothers (Mandalay)
Ltd.
Nitrate Potash Fertilizer ( Green On Circle )50 kg ( N : 13.5 %, K2O : 44.5 % )389၁၇.၁.၂၀၁၇
248Innwa Brothers (Mandalay)
Ltd.
Nitrate Potash Fertilizer ( Vert Way )50 kg ( N : 13.5 %, K2O : 44.5 % )390၁၇.၁.၂၀၁၇
249Minn Tun Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Flying Horse )50 kg( N : 18 %, P2O5 : 4 %, K2O : 6 % )1027၁၉.၁၂.၂၀၁၅
250Po Kaung Co., Ltd.Muriate of Potash ( MOP ) (MAHKOTA)50 kg( K2O : 60 % )1075၁၆.၁၀.၂၀၁၆
251Po Kaung Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer
( MAHKOTA ) (MOP)
50 kg( K2O : 60 % ) 1203၄.၃.၂၀၁၇
252Ko Htaik International
Co., Ltd.
Complete Fertilizer Sugar Cane Special ( Green Grow ) 50 kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, S + Zn ) 1199၄.၃.၂၀၁၇
253Ko Htaik International
Co., Ltd.
Granular Ammonium Sulphate
( Golden Elephant )
50 kg( N : 21 %, S : 24 % ) 1200၄.၃.၂၀၁၇
254Ko Htaik International
Co., Ltd.
Granular Triple Super Phosphate Fertilizer ( Golden Elephant ) 50 kg( P2O5 : 46 %, Available Phosphate P2O5 : 45%,
Calcium (Ca) : 15% )
1201၄.၃.၂၀၁၇
255Ko Htaik International
Co., Ltd.
Golden Elephant Super Nitrosulf 50 kg( N : 10 %, P2O5 : 5 %, S : 15 %, MgO : 5 % )1202၄.၃.၂၀၁၇
256Annarwar Tun Co., Ltd.Fertilizer MOP ( Muriate of Potash )
( MAHKOTA )
50 kg( K2O : 60 % ) 1384၄.၃.၂၀၁၇
257Annarwar Tun Co., Ltd.Fertilizer Sodium Borate ( FERTIBOR ) 50 kg( B : 15 %, B2O3 : 48.3 % )1385၄.၃.၂၀၁၇
258Annarwar Tun Co., Ltd.Fertilizer TSP ( Triple Super Phosphate ) 50 kg( P2O5 : 46 % )1386၄.၃.၂၀၁၇
259Annarwar Tun Co., Ltd.Muriate of Potash ( MOP) ( VITRA ) 50 kg( K2O : 59% MIN - 61 % MAX )1387၄.၃.၂၀၁၇
260Lighthouse Enterprises Limited.Compound Seed Fertilizer
( Flying Horse )
50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, CaO : 3 %,
MgO : 0.4 % )
1407၄.၃.၂၀၁၇
261Lighthouse Enterprises Limited.Compound Seed Fertilizer
( Flying Horse )
50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 %, CaO : 4 %,
MgO : 1.5 %, S : 5 % )
1408၄.၃.၂၀၁၇
262Lighthouse Enterprises Limited.Compound Fertilizer ( Sail Boat ) 50 kg( N : 19 %, P2O5 : 9 %, K2O : 19 %, CaO : 2.1 %, S : 1 % ) 1410၄.၃.၂၀၁၇
263Lighthouse Enterprises Limited.Ammonium Sulphate Fertilizer
( Risingsun )
50 kg( N : 21 %, S : 24 % ) 1412၄.၃.၂၀၁၇
264Lighthouse Enterprises Limited.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Sunface )50 kg( N : 21 %, S : 24 % ) 1413၄.၃.၂၀၁၇
265Lighthouse Enterprises Limited.Compound Fertilizer ( Grow How ) 50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, CaO : 5.3 %, MgO : 1.46% ,
S : 4.12 %, B : 0.028 %, Cu : 0.002 %, Fe : 0.171%, Mn : 0.014 %,
Zn : 0.15 %, Mo : 0.002 % )
1415၄.၃.၂၀၁၇
266Lighthouse Enterprises Limited.Compound Fertilizer ( Yara ) 50 kg( N : 25 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 %, CaO : 4.4 %,
MgO : 1.6 % )
1416၄.၃.၂၀၁၇
267Grand Sunshine International
Co., Ltd.
Silicate Fertilizer 20 kg( SiO2 : 25%, CaO : 35%, MgO : 2%, Moisture : 2% )1456၄.၃.၂၀၁၇
268Grand Sunshine International
Co., Ltd.
Silicate Fertilizer 20 kg( SiO2 : 25%, Alkalinity : 40 %, MgO : 2%, Moisture : 2% )1457၄.၃.၂၀၁၇
269Royal Palace Trading Co., Ltd.(Potash Fertilizer) Muriate of Potash 50 kg( K2O : Min 60% )1606၃.၉.၂၀၁၇
270Minn Tun Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Flying Horse) (15:7:18)50 kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 18% , MgO : 2% ,CaO : 3%,
S : 4% )
1616၃.၉.၂၀၁၇
271Minn Tun Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Flying Horse) (18:8:8)50 kg( N : 18%, P2O5 : 8%, K2O : 8% , MgO :1.3% , S : 14% ) 1617၃.၉.၂၀၁၇
272Myanmar Ku Lin Technology Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Diamond ) (15:15:15)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% , MgO : 1.9%, CaO : 3% ) 1645၃.၉.၂၀၁၇
273Myanmar Ku Lin Technology Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Diamond )(16:16:8)50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% , MgO : 1.7%, CaO : 3% ) 1646၃.၉.၂၀၁၇
274Myanmar Ku Lin Technology Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Diamond )(16:8:8)50 kg( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8% , MgO : 1%, CaO : 5% ) 1647၃.၉.၂၀၁၇
275Myanmar Ku Lin Technology Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Diamond )(14:3:3)50 kg( N : 14%, P2O5 : 3%, K2O : 3% ) 1648၃.၉.၂၀၁၇
276Myanmar Ku Lin Technology Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Diamond )(9:3:9)50 kg( N : 9%, P2O5 : 3%, K2O : 9% ) 1649၃.၉.၂၀၁၇
277Myanmar Ku Lin Technology Co.,Ltd.Urea Fertilizer (Diamond ) (46:0:0)50 kg( N : 46%, Biuret : 1% ) 1650၃.၉.၂၀၁၇
278Annarwar Tun Co., Ltd.Fertilizer Rock Phosphate (MAHKOTA)50 kg( P2O5 : 27% ) 1653၄.၃.၂၀၁၇
279Annarwar Tun Co., Ltd.Fertilizer NK Mixture ( Mahkota) 50 kg( N : 8.4%, K2O : 36% )1654၄.၃.၂၀၁၇
280Annarwar Tun Co., Ltd.Fertilizer NPK Compound
( Cap Bunga Raya Merah )
50 kg( N : 12%, P2O5 : 12%, K2O : 17%, MgO : 2% + TE )1655၃.၉.၂၀၁၇
281Taninitharyi Palm Oil Industry Ltd. Fertilizer Rock Phosphate 50 kg( P2O5 : 28% ) 1656၃.၉.၂၀၁၇
282Taninitharyi Palm Oil Industry Ltd. Fertilizer NK Mixture ( AGROMIX ) 50 kg( N : 8.4%, K2O : 36% )1657၃.၉.၂၀၁၇
283Taninitharyi Palm Oil Industry Ltd. Fertilizer NPK Compound 50 kg( N : 12%, P2O5 : 12%, K2O : 17%, MgO : 2% ) 1658၃.၉.၂၀၁၇
284Taninitharyi Palm Oil Industry Ltd. Fertilizer NPK Compound 50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 6%, MgO : 4% ) 1659၄.၃.၂၀၁၇
285Taninitharyi Palm Oil Industry Ltd. Magnesium Sulphate Fertilizer 50 kg( MgO : 27%, S : 17% )1660၄.၃.၂၀၁၇
286Taninitharyi Palm Oil Industry Ltd. Fertilizer Rock Phosphate 50 kg( P2O5 : 28% ) 1661၃.၉.၂၀၁၇
287Taninitharyi Palm Oil Industry Ltd. Fertilizer NPK Compound 50 kg ( N : 15%, P2O5 :15% , K2O : 6%, MgO : 4% ) 1662၃.၉.၂၀၁၇
288Sports Truf Solutions Co.,Ltd.Capsulated Dolomitic Limestone Pellet22.7 Kg( Ca : 18 %, Mg : 10.1 %, Calcium Carbonate
EQUIV : 86 %, Lignosulfonates : 2 %, Moisture : 1 %,
CaO : 25.2 %, MgO : 16.8 %,CaCO3 : 45 %, MgCO3 : 35 % )
1330၄.၃.၂၀၁၇
289Sports Truf Solutions Co.,Ltd.NG XCU SOP MG MICROS ( 21-0-21 )25 Kg( N : 21 %, K2O : 21 %, Mg : 1.7 %, S : 9.1 %, B : 0.02 %,
Fe : 0.27 %, Mn : 0.11 %, Zn : 0.10 % )
1331၄.၃.၂၀၁၇
290Sports Truf Solutions Co.,Ltd.NGC TURF STARTER 50 % MU 40
( 16 - 32 - 6 )
25 Kg( N : 16 %, P2O5 : 32 %, K2O : 6 % )1332၄.၃.၂၀၁၇
291Sports Truf Solutions Co.,Ltd.NGC CB 65 % Fe ( 23 - 5 -10 ) 25 Kg( N : 23 %, P2O5 : 5 %, K2O : 10 %, S : 10.2 %,
Fe : 0.088 %, Mn : 0.30 % )
1333၄.၇.၂၀၁၇
292Sports Truf Solutions Co.,Ltd.Limestone High Calcium
( Micro & Fairway Pallets )
22.7 Kg( Ca : 30 %, Mg : 1 %, Calcium Carbonate Equiv : 80 %, Lignosulfonates : 2%, Moisture : 1 %, CaO % 42 %,
MgO : 1.7 %, Total Oxides : 43.7 %, CaCO3 : 74.9 %,
MgCO3 : 3.5 %,Total Corbonates 78.4 % )
1341၄.၃.၂၀၁၇
293Diamond Star Co., Ltd.ဂျစ်ပဆမ်ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ (အာမို)25 Kg( CaSO4.2H2O :95%, Ca : 23%, S : 18%, Moisture : 1% ) 1498၃.၉.၂၀၁၇
294Diamond Star Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ဂြိုလ်တု) 50 Kg( N ≥ 46.4% )1501၃.၉.၂၀၁၇
295Diamond Star Co., Ltd.အာမို(၁) ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် 15 Kg (N : 21 %, P2O5 : 11 %, K2O : 21 %, MgO : 2 %, Fe:1000(ppm), Mn:500(ppm), B : 200(ppm), Zn : 150(ppm), Cu : 110(ppm),
Mo : 70(ppm)
1514၃.၉.၂၀၁၇
296Diamond Star Co., Ltd.အာမို(၂) ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် 15 Kg ( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 30 %, Fe: 1000(ppm),
Mn: 1500(ppm), B : 200(ppm), Zn : 150(ppm),
Cu : 110(ppm), Mo : 70(ppm) )
1515၃.၉.၂၀၁၇
297Diamond Star Co., Ltd.Compound Fertilizer ( ROSSOSH )50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )1820၃၀.၆.၂၀၁၈
298Diamond Star Co., Ltd.Compound Fertilizer ( ACRON )50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )1821၃၀.၆.၂၀၁၈
299Diamond Star Co., Ltd.Ammonium Sulphate20
TNE
( N : 21%, S : 24% )1838၃၀.၆.၂၀၁၈
300Diamond Star Co., Ltd.Urea Fertilizer50 Kg( N : 46% Min, Biuret : 1% Max )1896၃၀.၆.၂၀၁၈
301Diamond Star Co., Ltd.Silicate Fertilizer Granule
( Ultramax )
20 Kg( SiO2 : 25% + CaO : 35% + C - MgO : 2% )1924၃၀.၆.၂၀၁၈
302Diamond Star Co., Ltd.Pink Granular Muriate of Potash25 TNE( K2O : 60% Min , Moisture : 1.5% Max )1955၃၀.၆.၂၀၁၈
303Diamond Star Co., Ltd.Foliar Fertilizer ( Poly Feed )
( 15:15:30+ME )
15 kg( N : 15%, P2O5 :15%, K2O : 30% + Fe : 1000 ppm , Mn : 500 ppm, B : 200 ppm, Zn :150 ppm ,Cu :110 ppm, Mo : 70 ppm )2131၃၀.၆.၂၀၁၈
304Diamond Star Co., Ltd.Foliar Fertilizer ( Poly Feed )
( 21:11:21+ 2MgO + ME )
15 kg( N : 21%, P2O5 :11%, K2O : 21% + MgO : 2%, Fe : 1000 ppm ,
Mn : 500 ppm, B : 200 ppm,Zn :150 ppm ,Cu :110 ppm, Mo:70ppm )
2132၃၀.၆.၂၀၁၈
305Diamond Star Co., Ltd.Foliar Fertilizer ( Multifeed )
( 16:8:32 + 2MgO + ME )
25 kg( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 32% + MgO : 2% , Fe : 500 ppm ,
Mn : 250 ppm,B : 100 ppm,Zn : 75 ppm ,Cu : 55 ppm,Mo: 35 ppm )
2133၃၀.၆.၂၀၁၈
306Diamond Star Co., Ltd.Foliar Fertilizer Powder
(Haifa Bonus)
25 kg( N : 13%, P2O5 : 3%, K2O : 43% )2135၃၀.၆.၂၀၁၈
307Tsubaki Long Life Co.,Ltd.Bio Active Water (Kankyo Daizen) 5 Liter(Yeast : 4.2 x 103, Lactic acid bacteria : 3.4 x 103,
Water : 99.5, Protein : 0.1, Lipoid : 0.1, Ash : 0.3,
Potassium : 0.1% )
1666၃.၉.၂၀၁၇
308Moe Nyinn Dana Trading Co.,Ltd.Foliar Fertilizer (TOP - PLUS)
(15+10+35+TE)
500 g( N : 15%, P2O5 : 10 %, K2O : 35%, Mn : 0.05%,
Zn : 0.2%, B : 0.05% )
1680၃.၉.၂၀၁၇
309Moe Nyinn Dana Trading Co.,Ltd.Foliar Fertilizer (TOP - PLUS)
(15+10+35+TE)
1000 g( N : 15%, P2O5 : 10 %, K2O : 35%, Mn : 0.05%,
Zn : 0.2%, B : 0.05% )
1681၃.၉.၂၀၁၇
310Moe Nyinn Dana Trading Co.,Ltd.Foliar Fertilizer (TOP - FIVE STAR)
(20+11+22+TE)
500 g( N : 20%, P2O5 : 11 %, K2O : 22%, Mn : 0.3%,
Zn : 0.7%, B : 0.01% )
1682၃.၉.၂၀၁၇
311Moe Nyinn Dana Trading Co.,Ltd.Foliar Fertilizer (TOP - FIVE STAR)
(20+11+22+TE)
1000 g( N : 20%, P2O5 : 11 %, K2O : 22%, Mn : 0.3%,
Zn : 0.7%, B : 0.01% )
1683၃.၉.၂၀၁၇
312Moe Nyinn Dana Trading Co.,Ltd.Foliar Fertilizer (TOP - GROW)
(30+15+10+TE)
500 g( N : 30%, P2O5 : 15 %, K2O : 10%, Mn : 0.05%,
Zn : 0.4%, B : 0.05% )
1684၃.၉.၂၀၁၇
313Moe Nyinn Dana Trading Co.,Ltd.Foliar Fertilizer (TOP - GROW)
(30+15+10+TE)
1000 g( N : 30%, P2O5 : 15 %, K2O : 10%, Mn : 0.05%,
Zn : 0.4%, B : 0.05% )
1685၃.၉.၂၀၁၇
314Moe Nyinn Dana Trading Co.,Ltd.Foliar Fertilizer (TOP - GALAXY)
(15+15+30+TE)
500 g( N : 15%, P2O5 : 15 %, K2O : 30%, Mn : 0.1%,
Zn : 0.1%, B : 0.05% )
1686၃.၉.၂၀၁၇
315Moe Nyinn Dana Trading Co.,Ltd.Foliar Fertilizer (TOP - GALAXY)
(15+15+30+TE)
1000 g( N : 15%, P2O5 : 15 %, K2O : 30%, Mn : 0.1%,
Zn : 0.1%, B : 0.05% )
1687၃.၉.၂၀၁၇
316Moe Nyinn Dana Trading Co.,Ltd.Foliar Fertilizer (TOP - SUPER )
(7+13+34+TE)
500 g( N : 7%, P2O5 : 13 %, K2O : 34%, MgO : 2%,
Zn : 0.25%, Fe : 325ppm, Mn :163ppm, Cu : 33ppm,
B : 81ppm, Mo : 8ppm )
1688၃.၉.၂၀၁၇
317Moe Nyinn Dana Trading Co.,Ltd.Foliar Fertilizer (TOP - SUPER )
(7+13+34+TE)
1000 g( N : 7%, P2O5 : 13 %, K2O : 34%, MgO : 2%,
Zn : 0.25%, Fe : 325ppm, Mn :163ppm, Cu : 33ppm,
B : 81ppm, Mo : 8ppm )
1689၃.၉.၂၀၁၇
318Moe Nyinn Dana Trading Co.,Ltd.Seaweed Fertilizer (TOP- CROWN ) (0.5+3+18+ORGANIC MATERIAL)100 g( N : 0.5%, P2O5 : 3. %, K2O :18.%,Organic Material : 50 % )1690၃.၉.၂၀၁၇
319Moe Nyinn Dana Trading Co.,Ltd.Multi - element ( TOP - LINER ) (18+0+2+Humic Acid)250 CC( N : 18%, K2O : 2%, Humic acid ≥ 40 % )1691၃.၉.၂၀၁၇
320Moe Nyinn Dana Trading Co.,Ltd.Multi - element ( TOP - LINER ) (18+0+2+Humic Acid)500 CC( N : 18%, K2O : 2%, Humic acid ≥ 40 % )1692၃.၉.၂၀၁၇
321Kaung Ya Nant International Trading Co., Ltd.Organic Fertilizer (Royal Greensmart) 25 Kg( N > 1.6%, P > 2.8%, K >1.6 %, Organic Content : 70%,
Total Macro Nutrients (N,P,K) > 6% )
1740၃.၉.၂၀၁၇
322Myanma Sanpya Crop Nutrition Co., Ltd.Basfoliar Aktiv SL (အက်တစ်(ဗ်)) 20 Liter( N : 3%, P2O5 : 27%, K2O : 18%, Fe : 0.02%, Mn : 0.01%,
B : 0.01%, Cu : 0.02%, Mo : 0.001%, Zn : 0.01% )
1742၃.၉.၂၀၁၇
323Myanma Sanpya Crop Nutrition Co., Ltd.Nitrophoska ( 12:12:17 )25 TNE( N : 12%,P2O5 : 12%,K2O : 17%,CaO : 4.6%,MgO : 2%, S : 6%,
Fe : 500 ppm, B : 200 ppm, Zn : 100 ppm, Cu : 12 ppm )
1932၃၀.၆.၂၀၁၈
324Annarwar Tun Co., Ltd.Borate Fertilizer ( Ever Max )25 Kg( B2O3 : 46% - 48% )1859၃၀.၆.၂၀၁၈
325Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Eagle )50 Kg( N ≥ 46.2%, Biuret : 1% )1872၃၀.၆.၂၀၁၈
326Tanintharyi Palm Oil Industry Limited.Muriate of Potash ( CAP SEGI TIGA )50 Kg( K2O : 60% )1882၃၀.၆.၂၀၁၈
327Diamond Star Co., Ltd.အာမိုပဲမျိုးစုံအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(အရည်)
(Armo Bean Special )
Foliar Fertilizer
1 Liter( Amino Acid : 8 %, Oligopeptides : 12 %,
Bio-Chemical Fulvic Acid : 15 %,
Boron : 2000 ppm, Zn : 1010 ppm, Iron : 5000 ppm )
492၂၈.၉.၂၀၁၇
328Diamond Star Co., Ltd.အာမို ဆီလီကာ ဓာတ်မြေသြဇာ 20 kg( SiO2 : 25%, CaO : 35%, MgO : 2%)1496၃.၉.၂၀၁၇
329Diamond Star Co., Ltd.အာမိုအနက်ကြား50 kg ( N : 16 %, P2O5 :16 % , K2O : 8 %, S : 13 % )193၂၀.၉.၂၀၁၉
330Diamond Star Co., Ltd.NPK Fertilizer ( အာမိုအနက်ကြား )
(NPK 16:16:8+13S max)
50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 13% max )2019၃၀.၆.၂၀၁၈
331Diamond Star Co., Ltd.NPK Fertilizer ( အာမို )
( NPK 16:8:8 + 12S )
50 kg( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8%, S : 12% )
( With Micronutrients )
2071၃၀.၆.၂၀၁၈
332Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ( Comet ) ( 6:12:12 )50 kg( N : 6 %, P2O5 : 12 %, K2O : 12 % )55၁.၂.၂၀၁၈
333Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ( Comet ) ( 17:4:4 )50 kg( N : 17 %, P2O5 : 4 %, K2O : 4 % )56၁.၂.၂၀၁၈
334Diamond Star Co., Ltd.အာမိုအပြာကြား50 kg ( N : 15 %, P2O5 :15 % , K2O : 15 %, S : 7 %)194၂၀.၉.၂၀၁၉
335Diamond Star Co., Ltd.အာမိုအစိမ်းကြား50 kg ( N : 10 %, P2O5 :10 % , K2O : 5 %)195၂၀.၉.၂၀၁၉
336Diamond Star Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ကုလားအုတ် )50 kg( N : 46 % )198၂၀.၉.၂၀၁၉
337Diamond Star Co., Ltd. Urea Super Phosphate အာမို ပန်းရောင်50 kg
( N : 20 % , P2O5 : 10 % , S : 7 %, CaO : 15 % )
205၂၀.၉.၂၀၁၉
338Diamond Star Co., Ltd.အာမို အနီကြား NPK Fertilizer50 kg
( N : 16 % , P2O5 : 16 % , K2O : 16 %, CaO : 2.5 % )
206၂၀.၉.၂၀၁၉
339Diamond Star Co., Ltd.Armo Salt ( Ammonium Sulphate )50 kg ( N : 21 %, S : 24 % )334၉.၁.၂၀၂၀
340Annarwar Tun Co., Ltd.Fertilizer NPK Mixture
( Sasco )
50 kg( N : 8.4 %, K2O : 36 % )726၅.၆.၂၀၁၈
341Annarwar Tun Co., Ltd.Fertilizer Rock Phosphate
( Sasco )
50 kg( P2O5 : 28 % )727၅.၆.၂၀၁၈
342Annarwar Tun Co., Ltd.Fertilizer MOP
( Muriate of Potash ) ( Sasco )
50 kg( K2O : 60 % )728၅.၆.၂၀၁၈
343Marlarmyaing Co., Ltd.Complex Fertilizer (နေရွက်လှေ) 50 kg ( N : 17%, K2O : 28% ) 1605၃.၉.၂၀၁၇
344Shu San Industry Co.,Ltd.Complex (Compound) Fertilizer
(Elephant Thee Sone)
50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% ) 1717၃.၉.၂၀၁၇
345Shu San Industry Co.,Ltd.Phosphate Fertilizer ( GTSP ) ( Arrow )50 kg( P2O5 ≥ 46% )1718၃.၉.၂၀၁၇
346Golden Rocket Co., Ltd.Compound Fertilizer (Golden Rocket) 50 kg( N : 20%, P2O5 : 5%,K2O : 5% ) 1729၃.၉.၂၀၁၇
347Golden Rocket Co., Ltd.Compound Fertilizer (Golden Rocket) 50 kg( N : 15%, P2O5 :15%,K2O : 15% + 8S ) 1730၃.၉.၂၀၁၇
348Agriculture Century Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Pak tani ) 50 kg( N : 6%, P2O5 : 18%, K2O : 24% )1773၃.၉.၂၀၁၇
349Agriculture Century Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Pak tani ) 50 kg( N : 14%, P2O5 : 20%, K2O : 20% )1774၃.၉.၂၀၁၇
350Agriculture Century Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Qrop - K )
( Potassium Nitrate )
25 kg( NO3 : 13.5%, K2O : 45% )1775၃.၉.၂၀၁၇
351Goden Bee International Trading Co.,Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Arrow ) 50 kg( N : 12%, P2O5 : 13% ) 1545၃.၉.၂၀၁၇
352Goden Bee International Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( ZHANG QIAN ) 50 kg( N ≥ 46.4% ) 1549၃.၉.၂၀၁၇
353Goden Bee International Trading Co.,Ltd.Compound Seed Fertilizer
( SACOFFU (SACF) )
50 kg ( N : 15%, P2O5 :15% , K2O : 15% ) 1554၃.၉.၂၀၁၇
354Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Shwe Taung ) 50 kg( N ≥ 46.4% ) 1556၃.၉.၂၀၁၇
355Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Kabarlone ) 50 kg( N ≥ 46.4% ) 1557၃.၉.၂၀၁၇
356Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Pan Phu) 50 kg( N ≥ 46.4% ) 1558၃.၉.၂၀၁၇
357Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Paddy ) 50 kg( N : 20%, K2O : 5% ) 1559၃.၉.၂၀၁၇
358Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Elephant ) 50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%,K2O : 5% ) 1560၃.၉.၂၀၁၇
359Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%,K2O : 5% ) 1561၃.၉.၂၀၁၇
360Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 13%, P2O5 : 7%,K2O : 5% ) 1562၃.၉.၂၀၁၇
361Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Taung Thu Gyi)50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%,K2O : 5% ) 1563၃.၉.၂၀၁၇
362Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Taung Thu Ma )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%,K2O : 5% ) 1564၃.၉.၂၀၁၇
363Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Kangaroo )50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%,K2O : 8% ) 1565၃.၉.၂၀၁၇
364Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Yan Yang Tian)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%,K2O : 15% ) 1566၃.၉.၂၀၁၇
365Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Yan Yang Tian )50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%,K2O : 13%, S ≥ 9% ) 1567၃.၉.၂၀၁၇
366Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Arrow World ) 50 kg( N : 12%, P2O5 : 13% ) 1568၃.၉.၂၀၁၇
367Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Arrow ) 50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%,K2O : 5% ) 1569၃.၉.၂၀၁၇
368Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Arrow World )50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%,K2O : 5% ) 1570၃.၉.၂၀၁၇
369Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Phosphate Fertilizer (GTSP)( Three Circles )50 kg( P2O5 ≥ 46% ) 1571၃.၉.၂၀၁၇
370Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( HUA SHAN )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%,K2O : 5% ) 1572၃.၉.၂၀၁၇
371Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Awratha )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%,K2O : 5% +TE ) 1573၃.၉.၂၀၁၇
372Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Golden Horse)
( Special purpose for paddy )
50 kg( Total ≥ 38% ) ( N : 16%, P2O5 :22% + TE ) 1574၃.၉.၂၀၁၇
373Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Arrow World) 50 kg ( N : 15%, P2O5 :7% , K2O : 8% + TE ) 1575၃.၉.၂၀၁၇
374Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( ရေလှိုင်း) 50 kg ( N : 15 %, P2O5 : 10 % , K2O : 5 % ) 1576၃.၉.၂၀၁၇
375Marlarmyaing Co., Ltd.Egyptian Rock Phosphate (Nay Ywat Hlay)50 kg( P2O5 : 28% Min ) 1601၃.၉.၂၀၁၇
376Marlarmyaing Co., Ltd.Organic Fertilizer
(ပျားနဂါး အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာ)
50 kg( N : 2%, P2O5 : 5%, K2O : 0.5%, C/N ratio : 10%,
Organic Matter : 40% )
1602၃.၉.၂၀၁၇
377Marlarmyaing Co., Ltd.Borate Fertilizer ( Ever Max ) 25 kg( Ca : 9.78%, MgO : 0.6%, SO4 : 0.2-0.4%, SO3 : 1.1%, B2O3 : 46-48%,
Cl : 7-9%, Na : 7.76%, SiO2 :1.5%, )
1603၃.၉.၂၀၁၇
378Marlarmyaing Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Nay Ywat Hlay )50 kg( N : 20%, P2O5 : 5%,K2O : 5% ) 1604၃.၉.၂၀၁၇
379Universe Industrial Group Co.,Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer (MonBand)50 kg( N : 21%, S : 24% )1607၃.၉.၂၀၁၇
380Universe Industrial Group Co.,Ltd.Urea ( Prilled ) 10000
Kg
( N : 46% )1608၃.၉.၂၀၁၇
381Minn Tun Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Flying Horse) (20:8:20)50 kg( N : 20%, P2O5 : 8%, K2O : 20% , MgO :0.2% ,CaO :0.3% ) 1618၃.၉.၂၀၁၇
382Seinn Shwe War (Muse) Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Shidanli )50 kg ( N : 15 %, P2O5 : 15 % , K2O : 15 % ) 1620၃.၉.၂၀၁၇
383Gani Generation Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Sun Bear)
(15:15:15)
50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 1626၃.၉.၂၀၁၇
384Hlyan Lone Co.,Ltd.Phosphate Fertilizer (GTSP) (Arrow)50 kg( P2O5 ≥ 46% ) 1637၃.၉.၂၀၁၇
385Hlyan Lone Co.,Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (SINO-AGRI)50 kg( K2O ≥ 60% ) 1638၃.၉.၂၀၁၇
386Hein Myat Yadanar Co.,Ltd.Rock Phosphate Fertilizer (SHENDA) 50 kg( P2O5 ≥ 25% ) 1639၃.၉.၂၀၁၇
387Hein Myat Yadanar Co.,Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer
(YUN FENG)
50 kg( N : 18%, P2O5 : 46% ) 1640၃.၉.၂၀၁၇
388ARC Trading LimitedFertilizer (Golden Tree) 500 gm(Ammoniacal Nitrogen : 0.25%, Nitrate Nitrogen : 0.98%,
Potassium(K2O) : 3.29%, Boron (B) : 0.47%, Sodium(Na) : 0.28%,
Sulphate as(SO4) : 0.19%, Chloride (Cl) : 0.66% )
1643၃.၉.၂၀၁၇
389Resources Group Trading Co.,Ltd.Rock Phosphate (MAHKOTA) 50 kg( P2O5 : 29.50% ) 1693၃.၉.၂၀၁၇
390Resources Group Trading Co.,Ltd.Fertibor Borax Pentahydrate Granular (Fertibor) 25 kg( B : 15 % ) 1694၃.၉.၂၀၁၇
391Resources Group Trading Co.,Ltd.Prilled Urea Fertilizer (PUPUK UREA) (PUSRI)50 kg( N : 46% ) 1695၃.၉.၂၀၁၇
392Resources Group Trading Co.,Ltd.Rock Phosphate (MAHKOTA) 50 kg( P2O5 : 28% ) 1696၃.၉.၂၀၁၇
393SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Hi End)
(12-6-33+2MgO+1.2S+0.3B)
50 kg( N : 12%, P2O5 : 6%, K2O : 33%, MgO :2%, S : 1.2%, B : 0.3% ) 1698၃.၉.၂၀၁၇
394SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer (icp)
(15-7-18)
50 kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 18%, MgO :1%, S : 9% ) 1701၃.၉.၂၀၁၇
395SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer (icp)
(20-10-5)
50 kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 5%, MgO :1%, S : 13% ) 1702၃.၉.၂၀၁၇
396SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Top One)
(21-7-18+1MgO+4S)
50 kg( N : 21%, P2O5 : 7%, K2O : 18%, MgO :1%, S : 4% ) 1703၃.၉.၂၀၁၇
397SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Top One)
(27-12-6+1MgO+4S)
50 kg( N : 27%, P2O5 : 12%, K2O : 6%, MgO :1%, S : 4% ) 1704၃.၉.၂၀၁၇
398Seeds Energy Agro Group
Co., Ltd.
Compound Fertilizer
(Sing Bing) (ခြင်္သေ့ပျံတံဆိပ်)
50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% , MgO : 2%, CaO : 3%,
S : 2% )
1713၃.၉.၂၀၁၇
399Seeds Energy Agro Group
Co., Ltd.
Silicon Fertilizer (ငွေစင်ရော်) 5 kg( MgO : 10.1%, CaO : 23.2%, S : 1.4%, Fe : 0.04%, Mn : 0.02%,
Cu : 0.02%, Zn : 0.02%, B : 0.02%, Mo : 0.01%, H4SiO4 : 42% )
1714၃.၉.၂၀၁၇
400Taung Paw Tharr Yee Shinn Co.,Ltd.Compound Fertilizer
(NPK -16-16-8+ET)(Golden Cock)
50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% , CaO : 5%, MgO : 0.4%,
S : 5% )
1720၃.၉.၂၀၁၇
401Crystal Diamond Livestock
Co., Ltd.
Diamond Slag Fertilizer 1000 Kg( P2O5 : 3%, CaO : 35%, MgO : 4%, SiO2 : 15% )1722၃.၉.၂၀၁၇
402Crystal Diamond Livestock
Co., Ltd.
Muriate of Potash Fertilizer ( VITRA )50 kg( Potassium (K2O) : 59% MIN - 61% MAX )1723၃.၉.၂၀၁၇
403Akari Min Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer (Buffalo)(16:16:8)50 kg ( N : 16%, P2O5 :16% , K2O : 8% ) 1736၃.၉.၂၀၁၇
404Akari Min Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer (Buffalo)(15:15:15)50 kg ( N : 15%, P2O5 :15% , K2O : 15% ) 1737၃.၉.၂၀၁၇
405South Dagon Oil Mills Co., Ltd.Rock Phosphate
( MISR PHOSPHATE COMPANY(SAE) )
50 kg ( P2O5 :30% ) 1738၃.၉.၂၀၁၇
406South Dagon Oil Mills Co., Ltd.Muriate of Potash ( VITRA )50 kg( Potassium (K2O) : 59% MIN - 61% MAX )1739၃.၉.၂၀၁၇
407Pho La Min Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer (COCK' S HEAD)
SEBATIAN 33
50 kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 18%, MgO : 2% ) 1748၃.၉.၂၀၁၇
408Supreme Emterprise LimitedRock Phosphate Fertilizer50 kg( P2O5 : 27% ) 1750၃.၉.၂၀၁၇
409Seven Tigers Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Three Tree ) 50 kg( N : 25%, P2O5 : 7%, K2O : 7% , MgO :1.1% ,CaO :1.7%,
S : 0.7% )
1754၃.၉.၂၀၁၇
410Myanmar Pioneer Star Mining Co., Ltd.Diammonium Phosphate ( DAP)50 kg( N : 18%, P2O5 : 46% ) 1772၃.၉.၂၀၁၇
411Shwe Nadi Hlaing Trading
Co., Ltd.
ဂျစ်(ပ်)ဆန်ဓာတ်မြေသြဇာ(ဇာမဏီ) 25 kg( Ca : 23%, S : 18% )1757၃.၉.၂၀၁၇
412North East Gate Fruit Co., Ltd.Compound Fertilizer ( DEMIGA ) 50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 1776၃.၉.၂၀၁၇
413Farm Link Co., Ltd.GTSP50 Kg( P2O5 : 46 % )76၅.၂.၂၀၁၈
414Farm Link Co., Ltd.GYPSUM25 Kg( CaSO42H2O : 98.579 %, Ca : 23.76 %, S : 18.31 % )77၅.၂.၂၀၁၈
415Y.S Enterprises Limited.Compound Fertilizer ( Grow How ) ( YARA )50 kg( N : 15%,P2O5 : 15%,K2O : 15%,MgO : 0.57%,CaO : 6.84%,
S : 1.59%, B : 0.028%, Cu : 0.002%, Fe : 0.171%, Mn : 0.014%,
Zn : 0.15%, Mn : 0.002% )
1803၃၀.၆.၂၀၁၈
416Y.S Enterprises Limited.Compound Fertilizer ( YARA )50 kg( N : 25%, P2O5 : 7%, K2O : 7%, MgO : 1.1%, CaO : 3.6% )1804၃၀.၆.၂၀၁၈
417Y.S Enterprises Limited.Ammonium Sulphate Fertilizer
(CROWN) ( ASCM )
50 kg( N : 21%, S : 24% )1805၃၀.၆.၂၀၁၈
418Y.S Enterprises Limited.Compound Fertilizer ( CROWN )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )1806၃၀.၆.၂၀၁၈
419Y.S Enterprises Limited.Compound Fertilizer ( CROWN )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 0.5%, B : 0.05% )1807၃၀.၆.၂၀၁၈
420Y.S Enterprises Limited.Ammonium Sulphate Fertilizer
( CROWN)
50 kg( N : 21%, S : 24% )1808၃၀.၆.၂၀၁၈
421Y.S Enterprises Limited.Urea Fertilizer ( CROWN )50 kg( N : 46%, Biuret : 1% )1809၃၀.၆.၂၀၁၈
422Y.S Enterprises Limited.Bulk Blend Fertilizer ( CROWN )50 kg( N : 20%, P2O5 : 8%, K2O : 20% )1810၃၀.၆.၂၀၁၈
423Y.S Enterprises Limited.Fertilizer ( TIP )50 kg( N : 25%, P2O5 : 7%, K2O : 7%, MgO : 1% )1811၃၀.၆.၂၀၁၈
424Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.Agrophate ( MC ) ( OX ) (13:13:21+TE)50 Kg( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 21% + TE )1934၃၀.၆.၂၀၁၈
425Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.Agrophate ( MC ) ( OX ) (18:12:6)50 Kg( N : 18%, P2O5 : 12%, K2O : 6% )1935၃၀.၆.၂၀၁၈
426Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.Agrophate MC ( OX ) ( 25:7:7 )50 Kg( N : 25%, P2O5 : 7%, K2O : 7%, S : 7.5% )1984၃၀.၆.၂၀၁၈
427Akari Min Trading Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Buffalo ) (16:16:8 + TE )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% + TE )1985၃၀.၆.၂၀၁၈
428Akari Min Trading Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Buffalo ) (15:15:15 + TE )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% + TE )1986၃၀.၆.၂၀၁၈
429Y.S Enterprises Limited.Ammonium Sulphate Fertilizer (CROWN)50 Kg( N : 21%, S : 24% )2061၃၀.၆.၂၀၁၈
430M.M.W Enterprise Limited.Copper Trace Element Foliar Fertilizer 25Kg( Cu2O : 50% )2130၃၀.၆.၂၀၁၈
431Shu San Industry Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer
( MAHKOTA )
50 Kg( K2O : 60.56 % ) 1226၄.၃.၂၀၂၀
432Annarwar Tun Co., Ltd. Fertilizer Rock Phosphate 50 kg( P2O5 : 28% Min ) 1786၃၀.၆.၂၀၁၈
433Annarwar Tun Co., Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer
( DAP )
50 kg( N : 18%, P2O5 : 46% )1798၃၀.၆.၂၀၁၈
434Anawrahta Production Co., Ltd.ဂျစ်(ပ်)ဆမ်မြေဩဇာမှုန့် (လမင်း) 25 Kg( CaSO4.2H2O : 97%, Ca : 24%, S : 20% )1929၃၀.၆.၂၀၁၈
435Resources Group Trading Co.,Ltd.Muriate of Potash Granular
( MOP Granular ) ( MAHKOTA )
50 Kg( K2O : 60% )1864၃၀.၆.၂၀၁၈
436Resources Group Trading Co.,Ltd.Diammonium Phosphate ( DAP )
( MAHKOTA )
50 Kg( N : 18.15%, P2O5 : 46.76% )2082၃၀.၆.၂၀၁၈
437Resources Group Trading Co.,Ltd.Urea ( Granular ) ( CHINA COAL )50 Kg( N ≥ 46.4%)2101၃၀.၆.၂၀၁၈
4381-2-1 Trading Co., Ltd.စံချိန်မီကိုးရီးယားကွန်ပေါင်း
ဓာတ်မြေသြဇာ( K - Star )
50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5%, S : 2% )2106၃၀.၆.၂၀၁၈
439XY Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Grow Up )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% ) 2241၄.၂.၂၀၁၉
440Myanma Sanpya Crop Nutrition Co., Ltd.Fetrilon Combi 3( Trace Element )25 Kg( Zn : 2%,Cu : 1%, Fe : 4%, Mn : 2.5%, MgO : 9%,
Mo : 0.1%, B : 2.0% )
2402၄.၂.၂၀၁၉
441Shwe Myay Yar Co., Ltd.N. P. K ( MC ကျွဲခေါင်းတံဆိပ် )(15:15:15)50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )93၁.၄.၂၀၁၈
442Shwe Myay Yar Co., Ltd.ရွက်လှေတံဆိပ် ( 25:7:7 )50 Kg( N : 25 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 %, CaO : 3.6 %,
MgO : 1.1 % )
96၁.၄.၂၀၁၈
443Aventine Limited.Urea Fertilizer ( Ming Quan )50 Kg( N ≥ 46.2% )1961၃၀.၆.၂၀၁၈
444Aventine Limited.Nitrogen Fertilizer
(HARACOAT SCU 37)( Hanfeng )
50 Kg( N : 37% )2037၃၀.၆.၂၀၁၈
445Agro Asia Star Group Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer50 Kg( N : 20.5% Min, S : 23.5% Min )1994၃၀.၆.၂၀၁၈
446Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.MANGANESE SULPHATE25 Kg( MnSO4.H2O ≥ 98% )1883၃၀.၆.၂၀၁၈
447Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.Boric Acid50 Kg( H3BO3 : 99% )1936၃၀.၆.၂၀၁၈
448Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.Ammonium Sulphate ( YUWANG )50 Kg( N : 20.5%, S : 24% )2095၃၀.၆.၂၀၁၈
449Huynh Zaw Co., Ltd.Calcium Nitrate + Boron ( AA )50 Kg( N : 15.5%, CaO : 26.5%, Bo : 0.3% )2030၃၀.၆.၂၀၁၈
450Huynh Zaw Co., Ltd.NPK 15-15-15 + TE ( AA )50 Kg( N : 15%,P2O5 : 15%, K2O : 15%, Fe : 90 ppm, Zn : 15 ppm,
Cu : 10 ppm, Bo : 90 ppm)
2031၃၀.၆.၂၀၁၈
451Huynh Zaw Co., Ltd.NPK 16-16-8 + TE ( AA )50 Kg( N : 16%,P2O5 : 16%, K2O : 8%, Fe : 10 ppm, Zn : 5 ppm,
B : 10 ppm, Cu : 5 ppm )
2032၃၀.၆.၂၀၁၈
452Huynh Zaw Co., Ltd.Urea ( AA )50 Kg( N : 46.3% Min, Biuret : 1.0% Max, Moisture : 0.4% Max )2033၃၀.၆.၂၀၁၈
453Kadar Khin Trading Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizers
( Crown )
50 kg( N : 21%, S : 24% )1827၃၀.၆.၂၀၁၈
454Kadar Khin Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 Kg( N ≥ 46.4% )1894၃၀.၆.၂၀၁၈
455Kadar Khin Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Arrow )40 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )1895၃၀.၆.၂၀၁၈
456Kadar Khin Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( FLYING HORSE )50 kg( N : 46%, Biuret : 1% ) 3326၂၁.၉.၂၀၂၀
457Aung Myittar Co., Ltd.Time Release Fertilizer (Multicote ® 4)
( NPK 10 - 26 - 10 + 3MgO + TE )
25 kg( N : 10%, P2O5 : 26%, K2O : 10%, MgO : 3%, B : 0.01%,
Zn : 0.01%,Cu : 0.01%, Fe : 0.05%, Mn : 0.05%, Mo : 0.03% )
1823၃၀.၆.၂၀၁၈
458Aung Myittar Co., Ltd.Controlled Release Fertilizer (Multigreen)
(NPK 20-8-15+2MgO+TE)
25 kg( N : 20%, P2O5 : 8%, K2O : 15%, MgO : 2% + TE )1835၃၀.၆.၂၀၁၈
459Hein Soe Co., Ltd.မြေဆီလွှာအားဖြည့်ဆေးရည်
( Soil Doctor )
1 Ltr( Citric Acid : 31%, Zinc, Zn As ZnSO4 : 0.61% )1800၃၀.၆.၂၀၁၈
460Hein Soe Co., Ltd.အသီးအရွက်မျိုးစုံအထူးရွက်ဖျန်း
မြေသြဇာမှုန့် ( SUPER GROW )
250 gm( Citric Acid : 4%,Cu : 0.34%, Zn : 0.34%,Mn : 0.28%, Fe : 0.31%,
B : 0.45%, pH : 4% )
2139၃၀.၆.၂၀၁၈
461Shwe Ywet Family ( SYF )
Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( Sun Umbrella )40 Kg( N ≥ 46.4% )1865၃၀.၆.၂၀၁၈
462Shwe Ywet Family ( SYF )
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( Arrow )50 Kg( N : 12%, P2O5 : 13% )1866၃၀.၆.၂၀၁၈
463Kaung Hlyan Family Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 Kg( N ≥ 46.4% )1926၃၀.၆.၂၀၁၈
464Kaung Hlyan Family Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer
( Taung Thu Gyi )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )1927၃၀.၆.၂၀၁၈
465Kaung Hlyan Family Co., Ltd.Triple Super Phosphate
( Three Circles )
50 Kg( P2O5 ≥ 46% )1928၃၀.၆.၂၀၁၈
466T.Y.K Trading Co., Ltd.3-18-18 ( Liquid Foliar Fertilizer )20 Ltr( N : 3%, P2O5 : 18%, K2O : 18% )2174၃၀.၆.၂၀၁၈
467T.Y.K Trading Co., Ltd.9-45-15(Water - Soluble Fertilizer)
( Powder ) ( Jack’s )
11.34
Kg
( N : 9%,P2O5 : 45%,K2O : 15%,Mg : 0.0500%,
B : 0.068%,Cu : 0.0036%, Fe: 0.0500%, Mn: 0.0250%,
Mo : 0.0009%, Zn : 0.0025% )
2175၃၀.၆.၂၀၁၈
468Brilliant Empire Co., Ltd.Bio Organic Fertilizer
( AGRO YULI )
1
Ltr
( N : 0.98%,P2O5 : 0.49%,K2O : 0.63%,Ca : 0.77%,
Mg : 0.15%,S : 0.17%, B : 0.28%, Si : 0.21%, Fe : 0.76%,
Cu : 0.006%, Bacillus catenulatus 108, Bacillus subtilis 108,
Bacillus megaterium 1010, Bacillus cereus 108,
Bacillus thuringiensis 109 )
2179၃၀.၆.၂၀၁၈
469Marlarmyaing Enterprise
Ltd.
Liquid Foliar Fertilizer
(ပဲမျိုးစုံ-အထူးအထွက်တိုး-၁)
1 Liter( N : 5 %, P2O5 : 3 %, K2O : 1 % )777၅.၆.၂၀၁၈
470Marlarmyaing Enterprise
Ltd.
Liquid Foliar Fertilizer
(ပဲမျိုးစုံ-အထူးအထွက်တိုး-၂)
1 Liter( N : 10 %, P2O5 : 5 %, K2O : 3 % )778၅.၆.၂၀၁၈
471Marlarmyaing Enterprise
Ltd.
Liquid Foliar Fertilizer
(သီးနှံမျိုးစုံ-အထူးအထွက်တိုး)
1 Liter( N : 2 %, P2O5 : 4 %, K2O : 4 % )779၅.၆.၂၀၁၈
472Marlarmyaing Enterprise
Ltd.
Hyper Grow ( ပင်သန်ကြီးထွား ) 500 gm( N : 30 %, P2O5 : 10 %, K2O : 10 % )780၅.၆.၂၀၁၈
473Marlarmyaing Enterprise
Ltd.
Hyper Grow ( ပင်သန်ကြီးထွား )1 Kg( N : 30 %, P2O5 : 10 %, K2O : 10 % )781၅.၆.၂၀၁၈
474Marlarmyaing Enterprise
Ltd.
Hyper Bloom ( သီးပွင့်ဝေဆာ ) 500 gm( N : 18 %, P2O5 : 33 %, K2O : 18 % )782၅.၆.၂၀၁၈
475Marlarmyaing Enterprise
Ltd.
Hyper Bloom ( သီးပွင့်ဝေဆာ ) 1 Kg( N : 18 %, P2O5 : 33 %, K2O : 18 % )783၅.၆.၂၀၁၈
476Marlarmyaing Enterprise
Ltd.
Hyper Strong (အရည်ရွှမ်းအသီးမှန်) 500 gm( N : 15 %, P2O5 : 5 %, K2O : 40 % )784၅.၆.၂၀၁၈
477Marlarmyaing Enterprise
Ltd.
Hyper Strong (အရည်ရွှမ်းအသီးမှန်)1 Kg( N : 15 %, P2O5 : 5 %, K2O : 40 % )785၅.၆.၂၀၁၈
478Marlarmyaing Enterprise
Ltd.
Selama 200 Liter( N : 8 %, P2O5 : 8 %, K2O : 6 % )786၅.၆.၂၀၁၈
479Marlarmyaing Enterprise
Ltd.
Hi-NK 800 ml( N : 16 %, P2O5 : 8 %, K2O : 16 %, Fe : 6000 ppm,
Zn : 3000 ppm, B : 1000 ppm, Mn : 500 ppm,
Cu : 200 ppm, Mo : 5 ppm )
787၅.၆.၂၀၁၈
480Marlarmyaing Enterprise
Ltd.
Calcium 2020 1 Liter( N : 14 %, MgO : 3 %, CaO : 21 %, Fe : 2000 ppm,
Zn : 1500 ppm, B : 1000 ppm, Cu : 100 ppm )
788၅.၆.၂၀၁၈
481Marlarmyaing Enterprise
Ltd.
Chrysanthemum 100 1 Liter( N : 14 %, P2O5 : 5 %, K2O : 28 %, Fe : 2000 ppm,
Zn: 500 ppm, B: 500 ppm, Mn: 500 ppm, Cu: 100ppm )
789၅.၆.၂၀၁၈
482Marlarmyaing Enterprise
Ltd.
HI - PK 800 ml( N : 14 %, P2O5 : 21 %, K2O : 28 %, Fe : 5000 ppm,
Zn : 3000 ppm, B: 1000 ppm, Cu: 200 ppm, Mo: 5 ppm)
792၅.၆.၂၀၁၈
483Myint Naing Aung Co., Ltd.Granule Enriched Super Phosphate
( GESP ) ( Golden Mountain )
50 kg( P2O5 ≥ 32%, S ≥ 6%, CaO ≥ 20%, Mg, Mn, Si, Fe )1789၃၀.၆.၂၀၁၈
484Nadi Moe Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer
( 14-10-30 ) ( Risingsun )
50 kg( N : 14%, P2O5 : 10%, K2O : 30%, MgO : 0.3%,
CaO : 0.4%, B : 0.25% )
1791၃၀.၆.၂၀၁၈
485Nadi Moe Trading Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer
( MC Buffalo Head )
50 Kg( N : 21%, S : 24% )1871၃၀.၆.၂၀၁၈
486Bayar Na Thi Trading
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( Red Circle )
50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )1792၃၀.၆.၂၀၁၈
487Bayar Na Thi Trading
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( FIVE STAR )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )1828၃၀.၆.၂၀၁၈
488Bayar Na Thi Trading
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( YWAT NI )50 kg( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 20% )1829၃၀.၆.၂၀၁၈
489Seinn Shwe War ( Muse )
Trading Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( Fu Shi Gao )
50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )1793၃၀.၆.၂၀၁၈
490Seinn Shwe War ( Muse )
Trading Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( Three Circles )
50 kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )1799၃၀.၆.၂၀၁၈
491Jain Faw Yadanar Export & Import Co., Ltd.Compound Fertilizer ( YINMORE )
40 kg( N : 27%, P2O5 : 5%, K2O : 8% )1794၃၀.၆.၂၀၁၈
492Jain Faw Yadanar Export & Import Co., Ltd.Compound Fertilizer ( YINMORE )
40 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )1795၃၀.၆.၂၀၁၈
493Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Fertilizer ( PENGUN )
50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )1796၃၀.၆.၂၀၁၈
494Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Fertilizer ( SANELEN )
50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )1797၃၀.၆.၂၀၁၈
495Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Gold Fish )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )1869၃၀.၆.၂၀၁၈
496Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Urea Fertilizer ( RENFEI )50 Kg( N ≥ 46.4% )1942၃၀.၆.၂၀၁၈
497Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Fertilizer ( PANDA )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% )1943၃၀.၆.၂၀၁၈
498Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Fertilizer ( RENFEI )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% + TE )1944၃၀.၆.၂၀၁၈
499Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Fertilizer ( DEER )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )1964၃၀.၆.၂၀၁၈
500Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Ammonium Chloride ( RENFEI )50 Kg( N ≥ 25.4% )1965၃၀.၆.၂၀၁၈
501Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Monoammonium Phosphate
( Zhongyun )
50 Kg( N : 10%, P2O5 : 50% )2049၃၀.၆.၂၀၁၈
502Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Nitrogen Fertilizer ( RENFEI )50 Kg( N ≥ 33%, Ca, Mg, S )2075၃၀.၆.၂၀၁၈
503Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Zinc Sulphate Fertilizer( BAI YE LING )25 Kg( ZnSO4. 7H2O ≥ 96% )2107၃၀.၆.၂၀၁၈
504SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Max - Z )
( 18 - 4 - 5 + 1MgO + 17S )
50 kg( N : 18%, P2O5 : 4%, K2O : 5%, MgO : 1%, S : 17% )1802၃၀.၆.၂၀၁၈
505SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Enriched Organic Fertilizer
( 8-14-0+45OM )
1 TNE( N : 8%, P2O5 : 14%, OM : 45% )1933၃၀.၆.၂၀၁၈
506SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( MAX - Z )
( 20 - 10 - 5 + 1MgO + 12S )
50 Kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 5%, MgO : 1%, S : 12% )1952၃၀.၆.၂၀၁၈
507SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Flying Horse )
( 15:15:15+1.3 MgO + 7S )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 1.3%, S : 7% )2002၃၀.၆.၂၀၁၈
508SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Flying Horse )
( 16:16:8 )
50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, MgO : 3%, CaO : 4%,
S : 5% )
2003၃၀.၆.၂၀၁၈
509SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Flying Horse )
( 16:12:8 )
50 Kg( N : 16%, P2O5 : 12%, K2O : 8%, MgO : 1.9%, CaO : 4%,
S : 5% )
2004၃၀.၆.၂၀၁၈
510SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Flying Horse )
( 14:7:35 + 0.03 B )
50 Kg( N : 14%, P2O5 : 7%, K2O : 35%, B : 0.03% )2005၃၀.၆.၂၀၁၈
511SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Flying Horse )
( 18:8:8 + 1.3 MgO + 14 S )
50 Kg( N : 18%, P2O5 : 8%, K2O : 8%, MgO : 1.3%, S : 14% )2006၃၀.၆.၂၀၁၈
512SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Nitrogen Fertilizer ( Flying Horse )
( 30:0:0 )
50 Kg( N : 30% )2007၃၀.၆.၂၀၁၈
513SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( MAX - Z )
( 15-4-9 + 1MgO + 17S )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 4%, K2O : 9%, MgO : 1%, S : 17% )2117၃၀.၆.၂၀၁၈
514SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( MAX - Z )
( 15-7-18 + 1MgO + 9S )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 18%, MgO : 1%, S : 9% )2118၃၀.၆.၂၀၁၈
515Sabi Thinn Co., Ltd.Urea Fertilizer ( PANDA )50 kg( N : 46% )1812၃၀.၆.၂၀၁၈
516Sabi Thinn Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Shidanli )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )1813၃၀.၆.၂၀၁၈
517Sabi Thinn Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Shidanli )50 kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )1814၃၀.၆.၂၀၁၈
518Sabi Thinn Co., Ltd.Potassium Nitrate Fertilizer ( MG )50 kg( N : 14%, K2O : 44% )1815၃၀.၆.၂၀၁၈
519June High Bright Sun Mining Co., Ltd.Fertilizer NPK ( 17-17-17 )9.5 kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )1816၃၀.၆.၂၀၁၈
520South Dagon Oil Mills
Co., Ltd.
Triple Super Phosphate ( TSP )50 kg( P2O5 : 46% )1818၃၀.၆.၂၀၁၈
521South Dagon Oil Mills
Co., Ltd.
Magnesium Sulphate50 kg( MgO : 27% Min, Sulphur : 19% Min )1819၃၀.၆.၂၀၁၈
522Taung Paw Tharr Yee Shinn Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Golden Cock )
( NPK - 10 - 10 - 5 )
50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5%, CaO : 5%, S : 2%)1824၃၀.၆.၂၀၁၈
523Taung Paw Tharr Yee Shinn Co., Ltd.(GTSP) Granule Triple Super
Phosphate ( Golden Cock )
50 kg( P2O5 ≥ 46%, CaO ≥ 10%, and Si, Mg, Mn, Fe )1825၃၀.၆.၂၀၁၈
524Taung Paw Tharr Yee Shinn Co., Ltd.(GTSP) Granule Enriched Super
Phosphate ( Golden Cock )
50 kg( P2O5 ≥ 32%, S ≥ 6%CaO ≥ 20%, and Mg, Mn, Si, Fe )1826၃၀.၆.၂၀၁၈
525Green Yellow Garden Croton Trading Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer
( Sun )
50 kg( N : 21%, S : 24% )1830၃၀.၆.၂၀၁၈
526Myint Thukha Nadi Co., Ltd.Socal Mag ( Simplot )
12% Calcium, 3%Magnesium,
12% Nitrogen
200
Ltr
( N : 12%, Ca : 12%, Mg : 3% )1831၃၀.၆.၂၀၁၈
527Myint Thukha Nadi Co., Ltd.Socal Mag ( Simplot )
12% Calcium,3% Magnesium, 12%Nitrogen
10
Ltr
( N : 12%, Ca : 12%, Mg : 3% )1832၃၀.၆.၂၀၁၈
528Myint Thukha Nadi Co., Ltd.Organic Plus ( Simplot ) ( 2-1-3 NPK)200
Ltr
( N : 2%, P2O5 : 1%, K2O : 3%, Humic Acid as Potassium
Humates : 3%, Ecklonia Maxima Liquid seaweed
extract : 5%, Protein : 10%, Amino Acids : 10%, Carbohydrates : 20% )
1833၃၀.၆.၂၀၁၈
529Myint Thukha Nadi Co., Ltd.Best Ammonium Sulfate ( Simplot )22.68
kg
( N : 21%, S : 24% )1834၃၀.၆.၂၀၁၈
530Myint Thukha Nadi Co., Ltd.Best Greens King 10-21-21 Micro with Nutralene (Simplot)22.68
kg
( N : 10%, P2O5 : 21%, K2O : 21%, S:7.14%, Fe:1.44% )1853၃၀.၆.၂၀၁၈
531Myint Thukha Nadi Co., Ltd.Best Full Season 24-4-8 with Polyon 42 (Simplot)22.68
kg
( N : 24%, P2O5 : 4%, K2O : 8%, S : 10% , Fe : 1.9%, Mn : 0.2% )1854၃၀.၆.၂၀၁၈
532Myint Thukha Nadi Co., Ltd.Signature Traces (Simplot) 10
Ltr
( F e : 4% , Mg : 2% , Zn : 1% , Mn : 1%, Cu : 1% ,
B : 0.5%, Mo : 0.05%)
1855၃၀.၆.၂၀၁၈
533Myint Thukha Nadi Co., Ltd.Signature Traces (Simplot) 200
Ltr
( Fe : 4% , Mg : 2% , Zn : 1%, Mn : 1%, Cu : 1%,
B : 0.5%, Mo : 0.05%)
1856၃၀.၆.၂၀၁၈
534Myint Thukha Nadi Co., Ltd.Compound Fertilizer
( NPK 15-15-15 + 7S )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% )2024၃၀.၆.၂၀၁၈
535Myint Thukha Nadi Co., Ltd.Compound Fertilizer
( NPK 16-16-8 + 13S )
50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 13% )2025၃၀.၆.၂၀၁၈
536Myint Thukha Nadi Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေဩဇာအရည်
(ဘိုင်ဖိုလန်)
1 Ltr( N : 11%, P2O5 : 8%, K2O : 6%, Fe : 0.0176%, Mn : 0.0130%, Cu : 0.0072%, Zn : 0.0056%, B : 0.0049%, Mo : 0.0007% ) 2134၃၀.၆.၂၀၁၈
537Than Lwin Shwe Pyi
Co., Ltd.
Compound Seed Fertilizer
(Star World)
50 kg( N : 20%, K2O : 5% )1836၃၀.၆.၂၀၁၈
538Than Lwin Shwe Pyi
Co., Ltd.
Compound Seed Fertilizer
( Taung Thu Ma )
50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )1837၃၀.၆.၂၀၁၈
539Than Lwin Shwe Pyi
Co., Ltd.
Uera Fertilizer (Three Colour)50 kg( N ≥ 46.4% )1852၃၀.၆.၂၀၁၈
540Than Lwin Shwe Pyi
Co., Ltd.
Compound Seed Fertilizer
( Three Circles )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )1939၃၀.၆.၂၀၁၈
541Than Lwin Shwe Pyi
Co., Ltd.
Compound Seed Fertilizer
( Taung Thu Ma )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )1940၃၀.၆.၂၀၁၈
542Than Lwin Shwe Pyi
Co., Ltd.
Compound Seed Fertilizer
( All Fruit )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )1941၃၀.၆.၂၀၁၈
543Shwe Myat Nyein Trading Co., LtdCompound Fertilizer (MC/OX)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% + TE
( S : 8.3%, MgO : 0.1%, B : 0.02% ) )
1839၃၀.၆.၂၀၁၈
544Kut Khaing Khan Kyaing Co.,LtdCompound Seed Fertilizer
(Lucky Fish)
50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )1842၃၀.၆.၂၀၁၈
545Kut Khaing Khan Kyaing Co.,LtdCompound Seed Fertilizer (Lu Si)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )1843၃၀.၆.၂၀၁၈
546Kut Khaing Khan Kyaing Co.,LtdCompound Seed Fertilizer
(Thee Sone)
40 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )1844၃၀.၆.၂၀၁၈
547Kut Khaing Khan Kyaing Co.,LtdCompound Seed Fertilizer
(Arrow World)
50 kg( N : 12%, P2O5 : 13%)1845၃၀.၆.၂၀၁၈
548Kut Khaing Khan Kyaing Co.,LtdUera Fertilizer (Shwe Taung)50 kg(N ≥ 46.4%)1846၃၀.၆.၂၀၁၈
549Red Poinsettia Trading Co.,LtdCompound Fertilizer (Goldern Horse)50 kg( N : 18%, P2O5 : 9%, K2O : 9% +TE)1849၃၀.၆.၂၀၁၈
550Red Poinsettia Trading Co.,LtdCompound Fertilizer (Goldern Horse)50 kg( N : 20%, P2O5 : 6%, K2O : 6%+TE )1850၃၀.၆.၂၀၁၈
551Red Poinsettia Trading Co.,LtdCompound Fertilizer (AWRATHA)50 kg( N : 15%, P2O5 : 10%, K2O : 5%+TE )1851၃၀.၆.၂၀၁၈
552Lon Tit Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46.4% )1860၃၀.၆.၂၀၁၈
553Lon Tit Co., Ltd.Compound Fertilizer ( JIN KAI )40 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )1870၃၀.၆.၂၀၁၈
554Marlarmyaing Co., Ltd.PRILLED UREA50 Kg( N : 46.0%, Biuret : 1.0% )1862၃၀.၆.၂၀၁၈
555Marlarmyaing Co., Ltd.Diammonium Phosphate
( DINHVU DAP )
50 Kg( N : 16%, P2O5 : 45%, Moisture ≤ 2.5% )1959၃၀.၆.၂၀၁၈
556Marlarmyaing Co., Ltd.Ammonium Sulfate50 Kg( N : 20.5% Min, S : 24% Min )1960၃၀.၆.၂၀၁၈
557Marlarmyaing Co., Ltd.Granular SOP ( Potassium Sulfate )50 Kg( K2O : 50% Min , Cl : 1.5% Max, Sulphur : 18% Min,
Moisture : 1.5% Max )
1992၃၀.၆.၂၀၁၈
558Marlarmyaing Co., Ltd.Compound NPK 20:5:525 Kg( N : 20%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )2111၃၀.၆.၂၀၁၈
559Sai Wone Hlyne Co., Ltd.Urea Fertilizer ( JOE DU )40 Kg( N ≥ 46.4% )1880၃၀.၆.၂၀၁၈
560Tai Chit San Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( NI JIANG )40 Kg( N ≥ 46.3% )1881၃၀.၆.၂၀၁၈
561La Wun Nay Co., Ltd.Compound Fertilizer (Golden Paddy)
( 16:16:8 )
50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, Ca : 5%, S : 3%,
Mg : 0.4% )
1885၃၀.၆.၂၀၁၈
562La Wun Nay Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Golden Paddy )
( 16:4:24:2 )
50 Kg( N : 16%, P2O5 : 4%, K2O : 24%, Ca : 2%, S : 2%,
Mg : 2% )
1925၃၀.၆.၂၀၁၈
563Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) Ltd.Bulk Blending Fertilizer 50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% )1886၃၀.၆.၂၀၁၈
564Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) Ltd.Prilled Urea ( Uncoated )50 Kg( N : 46% )1887၃၀.၆.၂၀၁၈
565Minhla Agricultural Products Trading Special Rice Paddy Co., Ltd.Compound Fertilizer
(NPK 16-16-8+13S )
50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 13% )1904၃၀.၆.၂၀၁၈
566Minhla Agricultural Products Trading Special Rice Paddy Co., Ltd.Compound Fertilizer
(NPK 15-15-15+7S )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% )1905၃၀.၆.၂၀၁၈
567Shwe Nann San Family
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( YARA )50 Kg( N : 21%, P2O5 : 7%, K2O : 14%, MgO : 1.3%,
CaO : 3.9% )
1908၃၀.၆.၂၀၁၈
568Sun Rays Trading & Industrial Co., Ltd.Organic Fertilizer ( VEDAGRO )
( အထွက်တိုးသဘာဝမြေသြဇာ )
50 Kg( N : Min 10%, P2O5 : Min 0.3%, K2O : Min 4.5%,
OM : Min 45% )
1914၃၀.၆.၂၀၁၈
569Myanmar Chemical & Machinery Co., Ltd.Compound Fertilizer ( MCM )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 6%, MgO : 4% )1917၃၀.၆.၂၀၁၈
570Arr Shin Co., Ltd. Urea Fertilizer ( Shwe Taung )50 Kg( N ≥ 46.4% )1968၃၀.၆.၂၀၁၈
571Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Paddy )50 Kg( N : 20%, K2O : 5% )1969၃၀.၆.၂၀၁၈
572Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Three Circles )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )1970၃၀.၆.၂၀၁၈
573Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Three Circles )50 Kg( N : 13%, P2O5 : 7%, K2O : 5% )1971၃၀.၆.၂၀၁၈
574Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Taung Thu Ma )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )1972၃၀.၆.၂၀၁၈
575Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Taung Thu Gyi )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )1973၃၀.၆.၂၀၁၈
576Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Elephant )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )1974၃၀.၆.၂၀၁၈
577Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Kyar Thit )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )1975၃၀.၆.၂၀၁၈
578Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Hmyar Theesone )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )1976၃၀.၆.၂၀၁၈
579Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Yae Hlain )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )1977၃၀.၆.၂၀၁၈
580Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Hmyar Kabar )50 Kg( N : 12%, P2O5 : 13% )1978၃၀.၆.၂၀၁၈
581Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Kangaro )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% )1979၃၀.၆.၂၀၁၈
582Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Toe Na Yar )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )1980၃၀.၆.၂၀၁၈
583Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Yan Yang Tian )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )1981၃၀.၆.၂၀၁၈
584Arr Shin Co., Ltd. Phosphate Fertilizer ( Three Circles )50 Kg( P2O5 ≥ 46% )1982၃၀.၆.၂၀၁၈
585Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Arrow World )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% + TE )1983၃၀.၆.၂၀၁၈
586Arr Shin Co., Ltd. Urea Fertilizer ( Pan Phu )50 Kg( N ≥ 46.4% )2065၃၀.၆.၂၀၁၈
587Arr Shin Co., Ltd. Urea Fertilizer ( ZhangQian )50 Kg( N ≥ 46.4% )2066၃၀.၆.၂၀၁၈
588Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( HUA SHAN )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )2067၃၀.၆.၂၀၁၈
589Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Goldern Horse )50 Kg( N : 20%, P2O5 : 6%, K2O : 6% + TE )2068၃၀.၆.၂၀၁၈
590Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Goldern Horse )50 Kg( N : 18%, P2O5 : 9%, K2O : 9% + TE )2069၃၀.၆.၂၀၁၈
591Arr Shin Co., Ltd.Compound Fertilizer (Golden Horse )
( Special - purpose for paddy )
50 Kg( N : 16%, P2O5 : 22% + TE )2073၃၀.၆.၂၀၁၈
592Arr Shin Co., Ltd.Urea Fertilizer ( MUKTA )50 Kg( N : 46% )2109၃၀.၆.၂၀၁၈
593Rise Trade International
Co., Ltd.
Plant Growth Regulator
AC-GABACYTO 50T (GA3) ရွက်ဖျန်းရေဆူဆေးပြားခဲ
50 gm( Gibberellic Acid : 5%, Additive : 95% )1988၃၀.၆.၂၀၁၈
594A K 14 Co., Ltd.Monoammonium Phosphate ( MAP )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 50% )1993၃၀.၆.၂၀၁၈
595AK 14 Co., Ltd.Potassium Fertilzer ( RED BIRD )50 Kg( K2O ≥ 57%, H2O ≤ 6% )2072၃၀.၆.၂၀၁၈
596Simple Future Life Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 Kg( N ≥ 46.4% )2010၃၀.၆.၂၀၁၈
597Simple Future Life Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Pann Phu )50 Kg( N ≥ 46.4% )2011၃၀.၆.၂၀၁၈
598Simple Future Life Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Three Colour )50 Kg( N ≥ 46.4% )2012၃၀.၆.၂၀၁၈
599Simple Future Life Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Star World )50 Kg( N : 20%, K2O : 5% )2013၃၀.၆.၂၀၁၈
600Simple Future Life Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer
( Taung Thu Ma )
50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )2014၃၀.၆.၂၀၁၈
601Simple Future Life Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Three Circles )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )2015၃၀.၆.၂၀၁၈
602Simple Future Life Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Three Circles )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% )2016၃၀.၆.၂၀၁၈
603Simple Future Life Co., Ltd.Phosphate Fertilizer ( GTSP )
( Three Circles )
50 Kg( P2O5 ≥ 46% )2017၃၀.၆.၂၀၁၈
604Simple Future Life Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer
( Chihong Zn & Ge )
50 Kg( N : 20.5%, S : 24% )2018၃၀.၆.၂၀၁၈
605Simple Future Life Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Red Bird )50 Kg( N ≥ 46.4% )2052၃၀.၆.၂၀၁၈
606Simple Future Life Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Mei Qing )50 Kg( N ≥ 46.4% )2053၃၀.၆.၂၀၁၈
607Simple Future Life Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Zhangqian )50 Kg( N ≥ 46.4% )2054၃၀.၆.၂၀၁၈
608Simple Future Life Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer
( Yanyangtian )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )2102၃၀.၆.၂၀၁၈
609Simple Future Life Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer
( Tong Yong FEI )
50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )2103၃၀.၆.၂၀၁၈
610Asia Myint Mo Industrial Co., Ltd.Urea Fertilizer ( RENFEI )50 Kg( N ≥ 46.4% )2038၃၀.၆.၂၀၁၈
611Yar Me Tun Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Yinmore )40 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )2040၃၀.၆.၂၀၁၈
612Eagle Sky Trading Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer
( Crown )
50 Kg( N : 21%, S : 24% )2045၃၀.၆.၂၀၁၈
613Eagle Sky Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer
( Yara Grow How )
50 Kg( N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, MgO:0.57%, CaO:6.84%,
S:1.59%, B:0.028%, Cu :0.002%,Fe :0.171%, Mn :0.014%,
Zn :0.15%, Mo :0.002% )
2046၃၀.၆.၂၀၁၈
614Eagle Sky Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( OX)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O :15%, S : 8.3%,
MgO : 0.1%, B : 0.02% )
2047၃၀.၆.၂၀၁၈
615The Best International Network Co., Ltd.Fertilizer Super Grain ( The Best )1 Kg( N:0.505%, P2O5:0.004%, K2O :7.44%, Fe :0.15%,
S :0.001%, Mg:1.2%, OM :52.593%, Si :10.01%,
Ca :1.28%, Moisture :2.471%, Dolomite :30.26% )
2048၃၀.၆.၂၀၁၈
616The Best International Network Co., Ltd.Fertilizer Powder ( မြေပြင်ရန်ဆေးမှုန့် )
( The Best )
1 Kg( N : 0.5%, P2O5 : 2%, K2O :1%, S : 0.001%, Mg : 1%,
OM : 3.85%, Si : 10.01%, Ca : 8.28%,
Moisture : 4.471%, Dolomite : 30.26% )
2062၃၀.၆.၂၀၁၈
617The Best International
Network Co., Ltd.
Nano Capsule ( The Best ) ရွက်ဖျန်းအားဆေး ဘူး(60)
capsule
( N :0.5302%, P2O5 :0.6521%, K2O : 3.9683%,
Ca :2.0291%, Mg :0.2218%, S : 0.75%, Fe : 1.98%,
Mn : 0.0043%, Cu : 0.0071%, Zn : 0.0037%, )
2190၃၀.၆.၂၀၁၈
618The Best International
Network Co., Ltd.
Nano Capsule ( The Best ) ရွက်ဖျန်းအားဆေး ဘူး
(120)
capsule
( N :0.5302%, P2O5 :0.6521%, K2O :3.9683%,
Ca :2.0291%, Mg :0.2218%, S : 0.75%, Fe : 1.98%,
Mn : 0.0043%, Cu : 0.0071%, Zn : 0.0037%, )
2191၃၀.၆.၂၀၁၈
619Myat Mon Yadana Co., Ltd.Muriate of Potash ( MOP )(MAHKOTA )50 Kg( K2O : 60% )2050၃၀.၆.၂၀၁၈
620Myat Mon Yadana Co., Ltd.Muriate of Potash Granular
( MOP Granular ) ( MAHKOTA )
50 Kg( K2O : 60% )2051၃၀.၆.၂၀၁၈
621Magnate Group Co., Ltd.Compound Fertilizer ( NPK - 10:10:5 )
( ထရက်တာ )
50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )2056၃၀.၆.၂၀၁၈
622Magnate Group Co., Ltd.Compound Fertilizer(NPK-10:10:5 + 5S)
( ထရက်တာ )
50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5%, S : 5% )2058၃၀.၆.၂၀၁၈
623Magnate Group Co., Ltd.Compound Fertilizer(NPK-15:15:15+5S)
( ထရက်တာ )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 5% )2059၃၀.၆.၂၀၁၈
624Nang Sote Kam Co., Ltd.Urea Fertilizer ( CNH )40 Kg( N ≥ 46.4% )2070၃၀.၆.၂၀၁၈
625Goden Bee International Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( MENG FENG )50 Kg( N : 20%, K2O : 5% )2084၃၀.၆.၂၀၁၈
626Goden Bee International Trading Co.,Ltd.Compound Seed Fertilizer
( MEIFENG BELIEF )
50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16%, Cl )2085၃၀.၆.၂၀၁၈
627Goden Bee International Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Elephant )40 Kg( N : 30%, P2O5 : 6% )2115၃၀.၆.၂၀၁၈
628Golden Pot Trading Co., Ltd.Chao Sua - (CS) ( Soil Improvement )25 Kg( N : 1%, P2O5 : 1%, K2O: 1%, Na : 0.140%,
Organic Matter : 20.321%, TOC : 11.786%,
C:N - 4.749% )
2091၃၀.၆.၂၀၁၈
629RSA Co., Ltd.Urea Fertilizer ( MUKTA )50 Kg( N : 46% )2104၃၀.၆.၂၀၁၈
630Golden Face Sky Co., Ltd.Urea Fertilizer ( MUKTA )50 Kg( N : 46% )2108၃၀.၆.၂၀၁၈
631Lucky Era Co., Ltd.Silica Tabs SiO2 1 Kg( 5% of soluble silicate and 20% of K2O )2121၃၀.၆.၂၀၁၈
632Hom Fa Home Co., Ltd.Soil Conditioner Fertilizer
( LUCKY ONE )
25 Kg( N : 5.16%, P2O5 : 0.56%, K2O : 1.43%, Ca : 9.64%,
Mg : 1.43%, S : 3.74%, OM : 4.35% )
2122၃၀.၆.၂၀၁၈
633Harmony Myanmar Agro Group Co., Ltd.Mairol အစိမ်း ( 14-12-14+11S+TE )25 kg( N : 14%, P2O5 : 12%, K2O : 14%, S : 11%, MgO : 1%,
Cu : 0.02%, Fe : 0.11%, Zn : 0.007% )
2136၃၀.၆.၂၀၁၈
634Harmony Myanmar Agro Group Co., Ltd.Mairol အနီ ( 6-20-30+8S+TE )25 kg( N : 6%, P2O5 : 20%, K2O : 30%, S : 8%, MgO : 2%,
Cu : 0.02%, Zn : 0.007%, Fe : 0.11% )
2137၃၀.၆.၂၀၁၈
635World Connet Plus
Myanmar Co., Ltd.
Hero Super Nano25 g( N :0.735%,P2O5 : 2.275%, K2O : 8.97%, Ca : 0.541%,
Mg : 0.255%, S : 0.412%, pH : 12.08 )
2168၃၀.၆.၂၀၁၈
636World Connet Plus
Myanmar Co., Ltd.
Hero Super Chitosan1 Ltr( Bio Polymers DD : 85%, Glucosamine : 3%, Metabolism Promoter : 3%,
pH stabilizer : 3%, N : 0.224%, P2O5 : 0.06%,
K2O : 0.0019%, S : 0.033% )
2169၃၀.၆.၂၀၁၈
637Boss & Horse Agrochemical Service and Trading Co., Ltd.Kungluang Chitosan ( Plant )
ခိုက်တိုစန်အပင်အားဆေး
1 Ltr( Bio Polymers DD : 85%, Glucosamine : 3%, Metabolism Promoter : 3%,
pH stabilizer : 3%, N : 0.119%, OM : 0.713%,
C : N - 3.475 )
2170၃၀.၆.၂၀၁၈
638Universe Industrial Group Co., Ltd.Ammonium Sulphate ( Steel Grade )50 Kg( N : 21%, S : 24% )1863၃၀.၆.၂၀၁၈
639Myanma Shwe Nagar
Agricultural Group Co., Ltd.
Ammonium Chloride50 Kg( N : 24% )1951၃၀.၆.၂၀၁၈
640Myanma Awba Group Co., Ltd.Manganese Sulphate ( MnSO4.H2O)25 Kg( S : 21.2 %, Mn : 36.39 % )933၁၉.၁၂.၂၀၁၈
641Myanma Awba Group Co., Ltd.Coper Sulphate ( CuSO4.5H2O )25 Kg( S : 12 %, Cu : 24 % )934၁၉.၁၂.၂၀၁၈
642Myanma Awba Group Co., Ltd.Fertilizer No.1 ( Trace Element )25 Kg( Mg : 2.9 %, B : 0.03 %, Mn : 4 %, Cu : 3 %, Zn : 1.9 %,
Mo : 0.04 % )
935၁၉.၁၂.၂၀၁၈
643Myanma Awba Group Co., Ltd.Ferrous Sulphate ( FeSO4.7H2O )25 Kg( Fe : 20 %, S : 10.5 % )936၁၉.၁၂.၂၀၁၈
644Myanma Awba Group Co., Ltd.Monoammonium Phosphate (MAP)
( 12:60:0 )
50 Kg( N : 12 %, P2O5 : 60 % )937၁၉.၁၂.၂၀၁၈
645Myanma Awba Group Co., Ltd.Magnesium Sulphate ( MgSO4.H2O )25 Kg( S : 23.01 %, Mg : 17.5 % )938၁၉.၁၂.၂၀၁၈
646Myanma Awba Group Co., Ltd.Zinc Sulphate ( ZnSO4.7H2O )25 Kg( S : 11.78 %, Zn : 22.13 % )940၁၉.၁၂.၂၀၁၈
647Shwe Pwint Ngwe Pwint
Co.,Ltd.
Ammonium Sulphate Fertilizer
( Sun )
50 Kg( N : 21 %, S: 24 % )793၅.၆.၂၀၁၈
648Shwe Pwint Ngwe Pwint
Co.,Ltd.
Compound Fertilizer ( MC )50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, CaO : 2.5 %, MgO : 0.4 %,
B : 0.02 %)
797၅.၆.၂၀၁၈
649Seeds Energy Agro Group
Co., Ltd.
Silicon Fertilizer
( Plenti Gold )
50 Kg( MgO : 10.1%, CaO : 23.2 %, S : 1.4%, H4SiO4 : 42% )576၂၈.၉.၂၀၂၀
650Ko Htaik International
Co., Ltd.
Ammonium Sulphate (Three Circles)50 Kg( N ≥ 21 % )141၂၅.၁၁.၂၀၁၈
651Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.အာဟာရစုံကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ
( တက်တိုး ) (15:7:8 )
50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 7 %, K2O : 8 %, Ca : 2.101 %, S : 1.705 %,
Zn : 0.004 %, Mn : 0.0288 %, B : 0.023 %, Mo : 40 ppm )
964၁၉.၁၂.၂၀၁၈
652Myanmar Kaung Thukha Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်းပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ
( ကောင်းသုခ )
50 kg( N : 18%, P2O5 : 7%, K2O : 7% ) 2311၄.၂.၂၀၁၉
653Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.NPK Compound Fertilizer
(Zagro Star Green)
50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, CaO : 6 % )1051၁၆.၁၀.၂၀၁၉
654Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.NPK Compound Fertilizer
(Zagro Star Blue)
50 Kg( N : 12 %, P2O5 : 12 %, K2O : 17 %, MgO : 2 %,
CaO : 6 % )
1052၁၆.၁၀.၂၀၁၉
655Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Ming Quan )50 kg( N ≥ 46.2% ) 2253၄.၂.၂၀၁၉
656Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( BAYAOLIU )40 kg( N ≥ 46.4% ) 2254၄.၂.၂၀၁၉
657Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( TH )50 kg( N ≥ 46.4% ) 2255၄.၂.၂၀၁၉
658Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ကျင်းဖုန်း )50 kg( N ≥ 46.4% ) 2256၄.၂.၂၀၁၉
659Shu San Industry Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer
( MAHKOTA )
50 kg( K2O : 60.56%) 2302၄.၂.၂၀၁၉
660Myanma Awba Industries Co., Ltd.​ရွှေကောမက် ဓာတ်မြေသြဇာ ပဲအထူး25 kg( N : 11%, P2O5 : 20%, K2O : 20% ) 2343၄.၂.၂၀၁၉
661Annarwar Tun Co., Ltd.Fertibor Borax 25 kg( B : 15% )2196၄.၂.၂၀၁၉
662Ko Htaik International
Co., Ltd.
GTSP ( Three Circles )50 kg( P2O5 ≥ 46% ) 2299၄.၂.၂၀၁၉
663Pioneer Agrobiz Co., Ltd.ကျွဲခေါင်းဗီယက်နမ်ဓာတ်မြေသြဇာ
( ရွှေဝါနိုက်တြိုဂျင် ၄၆ အေ+ )
25 kg( N : 46%, Biuret ≤ 1% )2305၄.၂.၂၀၁၉
664Pioneer Agrobiz Co., Ltd.ကျွဲခေါင်းဗီယက်နမ်ဓာတ်မြေသြဇာ
( ကျွဲခေါင်း ၄၆ ပီ+ ) ( သီးနှံမျိုးစုံသုံး )
25 kg( N : 18%, P2O5 : 46% ) 2306၄.၂.၂၀၁၉
665Pioneer Agrobiz Co., Ltd.ကျွဲခေါင်းဗီယက်နမ်ဓာတ်မြေသြဇာ
( ကျွဲခေါင်းတီအီး ၂၁၅ ) ( သီးနှံမျိုးစုံသုံး )
25 kg( N : 20%, P2O5 : 20%, K2O : 15% + TE ) 2307၄.၂.၂၀၁၉
666Marlarmyaing Co., Ltd.Liquid Foliar Fertilizer
( Bicomine )
250 ml( N : 0.322 %, Ca : 0.131 %, Mg : 0.016 %, S : 0.17 %,
Mo : 0.029 %, Zn : 0.003 %, C : 1.719 %, Na : 0.132 % )
1025၁၉.၁၂.၂၀၁၈
667Akari Min Trading Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ( Buffalo )
( 17:7:17:7S + TE )
(Specializer Use For Rubber )
50 kg( N : 17%, P2O5 : 7%, K2O : 17%, S : 7%, CaO : 0.3%,
MgO : 0.2%, Bo : 0.03% )
2422၂၉.၂.၂၀၂၀
668Ziwaka Trading Co.,Ltd.Nitrate Potash Fertilizer ( NG )50 kg( N : 13.5%, K2O : 44.5% ) 2198၄.၂.၂၀၁၉
669Myanmar Kaung Thukha Co., Ltd.​ကောင်းသုခကွန်ပေါင်း (18:7:7 + 16 S )50 Kg( N : 18 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 %, S : 16 % ) 1246၄.၃.၂၀၂၀
670Arr Shin Co., Ltd.Compound Fertilizer ( မြှားကမ္ဘာ )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 9%, K2O : 9%, S : 8% ) 2201၄.၂.၂၀၁၉
671Arr Shin Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Arrow World )
မျိုးဆက်သစ်(၃) မျိုးစပ်မျှားကမ္ဘာ
50 kg( N : 12%, P2O5 : 5%, K2O : 8%) 2231၄.၂.၂၀၁၉
672Arr Shin Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Grow Top )
( Golden Horse ) ( ခရစ္စတယ်ဆေးပုလဲ )
50 kg( N : 25%, K2O : 5% + TE ) 2252၄.၂.၂၀၁၉
673Arr Shin Co., Ltd.Compound Fertilizer ( ရွှေမြင်း )50 kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 5% + TE ) 2269၄.၂.၂၀၁၉
674Arr Shin Co., Ltd.Compound Fertilizer ( DRAGON )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% + TE ) 2281၄.၂.၂၀၁၉
675Arr Shin Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Fly Horse )50 kg( N : 46%, Biuret : 1% )2292၄.၂.၂၀၁၉
676Arr Shin Co., Ltd.Compound Fertilizer
( YANYANGTIAN )
50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 13%, S ≥ 9% ) 2312၄.၂.၂၀၁၉
677Supreme Bio Tech Co., Ltd.Rock Phosphate Fertilizer 50 kg( P2O5 : 27% Min )2285၄.၂.၂၀၁၉
678Khit Thit Myanmar Mineral
Production Co:Op Society Ltd.
Potassium Chloride ( Ferti K )25 kg( K2O : 61%) 2325၄.၂.၂၀၁၉
679Crystal Diamond Livestock
Co., Ltd.
Diamond Slag Fertilizer 1 TNE( CaO : 35%, SiO2 : 15%, MnO : 4%, P2O5 : 3% )2327၄.၂.၂၀၁၉
680Crystal Diamond Livestock
Co., Ltd.
Calcium Silica Fertilizer
( Shwe Myay Thee )
1 MT( CaO : 30%, SiO2 : 15%, MnO : 3%, P2O5 : 1.5% )2469၂၉.၂.၂၀၂၀
681Crystal Diamond Livestock
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( 15:15:15 )+1MgO+ 7S
( ICP )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 1%, S : 7% )3159၂၂.၆.၂၀၂၀
682Crystal Diamond Livestock
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( 18:18:18 ) +1MgO+0.8S
( ICP )
50 Kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18%, MgO : 1%, S : 0.8% )3160၂၂.၆.၂၀၂၀
683Crystal Diamond Livestock
Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( 46:0:0 ) ( ICP )50 Kg( N : 46%, Biuret : 1% )3161၂၂.၆.၂၀၂၀
684South Dagon Oil Mills
Co., Ltd.
Rock Phosphate ( EGYPTIAN )50 kg( P2O5 : 30 % Min ) 2429၂၉.၂.၂၀၂၀
685Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Jinkai )50 kg( N ≥ 46.4% )2474၂၉.၂.၂၀၂၀
686Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ERDOS )50 kg( N ≥ 46.4% )2553၂၉.၂.၂၀၂၀
687Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Jinkai )50 kg( N ≥ 46% )2650၂၉.၂.၂၀၂၀
688Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( လက်တွဲစို့ )50 kg( N ≥ 46.4% )2662၂၉.၂.၂၀၂၀
689Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Jinkai )50 kg( N ≥ 46.4% )2663၂၉.၂.၂၀၂၀
690Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Luck Bull )50 kg( N ≥ 46.4% )2694၂၉.၂.၂၀၂၀
691Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( KINGENTA )50 kg( N ≥ 46% )2736၂၉.၂.၂၀၂၀
692Shu San Industry Co., Ltd.ပုလဲဓာတ်မြေသြဇာ ( Luck Bull )50 kg( N ≥ 46.4% )2703၂၉.၂.၂၀၂၀
693Golden Land East Asia Development Limited.UREA ( Granular )50 kg( N : 46.4% Min )2337၄.၂.၂၀၁၉
694Myanmar Longtunfei Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Rainbow ) ( ရိန်းဘိုး )50 kg( N ≥ 46.4% )2556၂၉.၂.၂၀၂၀
695Myanmar Longtunfei Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( RENFEI )50 kg( N : 46.4% )2338၄.၂.၂၀၁၉
696Ko Htaik International
Co., Ltd.
Urea ( ERDOS )50 kg( N ≥ 46.4% )2575၂၉.၂.၂၀၂၀
697Ko Htaik International
Co., Ltd.
Ammonium Sulphate (Golden Elephant)50 kg( N : 21%, S : 24% )2710၂၉.၂.၂၀၂၀
698Lawkanat (Myanmar) Group
Co., Ltd.
ဟားတားကဲ့ ဇီဝမြေသြဇာ ( HATAKE )100 g( Bacillus Amyloliquefaciens Strain D 203 : 0.1%, Spore Mixture
Starch : 0.9%, Calcium Carbonate : 99.0% )
2389၄.၂.၂၀၁၉
699HB - 101 Myanmar Co., Ltd.HB - 101 သဘာဝအပင်အားတိုးဆေး500 ml( Water Soluble Nitrogen : 0.001-0.005%,Water Soluble Phosphoric
Acid : 0.0001 - 0.0005%, Water Soluble Potassium : 0.0001 - 0.0005%,
Ca : 0.5 - 3 ppm, Mg : 0.3 - 3 ppm, Fe : 0.01 - 0.05 ppm,
Zn : 0.01 - 0.05 ppm, Si : 1 -5 ppm )
2383၄.၂.၂၀၁၉
700HB - 101 Myanmar Co., Ltd.HB - 101 သဘာဝအပင်အားတိုးဆေး100 ml( Water Soluble Nitrogen : 0.001-0.005%,Water Soluble Phosphoric
Acid : 0.0001 - 0.0005%, Water Soluble Potassium : 0.0001 - 0.0005%,
Ca : 0.5 - 3 ppm, Mg : 0.3 - 3 ppm, Fe : 0.01 - 0.05 ppm,
Zn : 0.01 - 0.05 ppm, Si : 1 -5 ppm )
2384၄.၂.၂၀၁၉
701HB - 101 Myanmar Co., Ltd.HB - 101 သဘာဝအပင်အားတိုးဆေး1000
ml
( Water Soluble Nitrogen : 0.001-0.005%,Water Soluble Phosphoric
Acid : 0.0001 - 0.0005%, Water Soluble Potassium : 0.0001 - 0.0005%,
Ca : 0.5 - 3 ppm, Mg : 0.3 - 3 ppm, Fe : 0.01 - 0.05 ppm,
Zn : 0.01 - 0.05 ppm, Si : 1 -5 ppm )
2386၄.၂.၂၀၁၉
702Ever Run Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( MOP )50 kg( K2O : 60%) 2217၄.၂.၂၀၁၉
703Ever Run Co., Ltd.Urea Fertilizer ( MUKTA )50 kg( N : 46% ) 2235၄.၂.၂၀၁၉
704Ever Run Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer
( RISINGSUN )
50 kg( N : 21%, S : 24% ) 2301၄.၂.၂၀၁၉
705Ever Run Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer
( CROWN )
50 kg( N : 21%, S : 24% ) 2324၄.၂.၂၀၁၉
706Myanmar Kaung Hman Group Co., Ltd.ဂျစ်ပဆမ်မြေသြဇာ ( ဂျိုးဖြူ )25 kg( Ca : 20.0%, S : 16.0% )2326၄.၂.၂၀၁၉
707Lin Latt Swam Yay Co., Ltd.Magnesium Sulphate Fertilizer
( RENFEI )
50 kg( MgSO4.7H2O ≥ 95% )2258၄.၂.၂၀၁၉
708Lin Latt Swam Yay Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46.4% ) 2328၄.၂.၂၀၁၉
709AK 14 Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Shidanli )50 kg( N : 17%, P2O5 : 6%, K2O : 25% ) 2270၄.၂.၂၀၁၉
710AK 14 Co., Ltd.Sulphate of Potash ( Sino Agri )50 kg( K2O ≥ 50%, Cl < 1.5% ) 2271၄.၂.၂၀၁၉
711AK 14 Co., Ltd.Compound Fertilizer ( THIT KHAT NI )50 kg( N : 10%, P2O5 : 6%, K2O : 24% ) 2300၄.၂.၂၀၁၉
712Jain Faw Yadanar Export & Import Co., Ltd.Urea Fertilizer ( NI JIANG )40 kg( N ≥ 46.3% ) 2314၄.၂.၂၀၁၉
713Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.ORO - Star Foliar Fertilizer200 Kg( B : 4.0 - 5.1% W/V, K : 2.0% W/V, Mn : 1.2 - 1.8% W/V,
Mo : 2.5 - 3.0% W/V, Zn : 1.5 - 2.0% W/V )
2371၄.၂.၂၀၁၉
714Eagle Sky Trading Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer
( MC Buffalo Head )
50 kg( N : 21%, S : 24% ) 2199၄.၂.၂၀၁၉
715Eagle Sky Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Rabbit )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, CaO : 3.5% ) 2200၄.၂.၂၀၁၉
716Eagle Sky Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer (OX) (15-15-15)50 kg( N : 15%,P2O5 : 15%,K2O : 15%,CaO : 2.5%,
MgO :0.4%, B : 0.02% )
2349၄.၂.၂၀၁၉
717Natural 7 Colours Trading
Co., Ltd.
Muriate of Potash Fertilizer
( Sinochem )
50 kg( K2O : 60%) 2202၄.၂.၂၀၁၉
718Shan New World Agri
Trading Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( CNH )40 kg( N ≥ 46.4%) 2203၄.၂.၂၀၁၉
719Chang Yin Khu Development
Co., Ltd.
Urea 40 kg( N ≥ 46.4% ) 2212၄.၂.၂၀၁၉
720Chang Yin Khu Development
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17%) 2213၄.၂.၂၀၁၉
721Chang Yin Khu Development
Co., Ltd.
Potassium Sulphate ( Sino - Agri )50 kg( K2O ≥ 50%, Cl < 1.5%) 2214၄.၂.၂၀၁၉
722Moe Thu Kha Trading Co., Ltd.Potassium Nitrate Fertilizer ( NG )50 kg( N : 13.5%, K2O : 44.5%) 2215၄.၂.၂၀၁၉
723Moe Thu Kha Trading Co., Ltd.Potassium Nitrate Fertilizer ( NG )50 kg( N : 14%, K2O : 44%) 2216၄.၂.၂၀၁၉
724Myanmar Stark Prestige Plantation Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( TIGER & CROWN )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 6%, MgO : 4%) 2221၄.၂.၂၀၁၉
725Myanmar Stark Prestige Plantation Co.,Ltd.Rock Phosphate Fertilizer ( SASCO)50 kg( P2O5 : 28%) 2222၄.၂.၂၀၁၉
726Myanmar Stark Prestige Plantation Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( SASCO MIXTURE )50 kg( N : 12%, P2O5 : 6%, K2O : 22%, MgO : 3%) 2223၄.၂.၂၀၁၉
727Myanmar Stark Prestige Plantation Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( SUMICOAT )20 kg( N : 21%, P2O5 : 6%, K2O : 22%, MgO : 2%) 2224၄.၂.၂၀၁၉
728Simple Future Life Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer
( Golden Dragon )
50 kg( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 7%) 2228၄.၂.၂၀၁၉
729Simple Future Life Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Dragon )50 kg( N ≥ 46.4% ) 2229၄.၂.၂၀၁၉
730Simple Future Life Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Yuat Hlay )50 kg( N ≥ 46.4% ) 2298၄.၂.၂၀၁၉
731Simple Future Life Co., Ltd.Magnesium Sulphate Fertilizer
( Shenda )
50 kg( MgSO4.7H2O ≥ 95% )2330၄.၂.၂၀၁၉
732Simple Future Life Co., Ltd.Ammonium Chloride ( DONGSUN )50 kg( N ≥ 25.0% )2350၄.၂.၂၀၁၉
733Farmer Favourite Trading Co., Ltd.Mono Potassium Phosphate ( MKP )
( 0:52:34 )
25 kg( P2O5 : 52%, K2O : 34%) 2230၄.၂.၂၀၁၉
734San Tin Htar Co., Ltd.နတ်ဖက်အထွက်တိုးသဘာဝမြေသြဇာ
Natural Fertilizer ( NAT FAST )
25 kg( N : 0.9%, P2O5 : 1.2%, K2O : 1.0%, CaO : 2.2%, MgO : 0.72%,
S : 0.56%, B : 0.007%, SiO2 : 20%, Organic Carbon : 6.1%,
Organic matter : 9.82%, C/N ratio : 5.5)
2232၄.၂.၂၀၁၉
735Aung Win Myat Gems & Jewellery Co., Ltd.Urea Fertilizer ( HUASHAN )50 kg( N ≥ 46.4% ) 2233၄.၂.၂၀၁၉
736Ah Khar Lay Co., Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer
( Three Circles )
50 kg( N : 15%, P2O5 : 42% ) 2234၄.၂.၂၀၁၉
737Seven Tigers Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Three Tree )50 kg( N : 15%, P2O5 : 3%, K2O : 7%, MgO : 1.9%, CaO : 3.0%, S : 1.2%) 2239၄.၂.၂၀၁၉
738XY Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Grow Up )50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 13% ) 2240၄.၂.၂၀၁၉
739XY Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Grow Up )
(15-15-15)
50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% ) 2323၄.၂.၂၀၁၉
740Myanmar Academy International Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% ) 2245၄.၂.၂၀၁၉
741Myanmar Academy International Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) 2246၄.၂.၂၀၁၉
742Myanmar Academy International Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Jinsha River )40 kg( N ≥ 46.4% ) 2247၄.၂.၂၀၁၉
743Lion Super Inter Trading
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( Pran Thong )
( 8:3:4 )
50 kg( N : 8%, P2O5 : 3%, K2O : 4%, OM : 10% ) 2251၄.၂.၂၀၁၉
744Tain Kyar Oo Co., Ltd.Compound Fertilizer ( DEMIGA )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% + TE ≥ 10% ) 2257၄.၂.၂၀၁၉
745Myanma Shwe Nagar
Agricultural Group Co., Ltd.
Ammonium Sulphate Fertilizer50 kg( N ≥ 21% ) 2259၄.၂.၂၀၁၉
746Myanma Shwe Nagar
Agricultural Group Co., Ltd.
Monopotassium Phosphate25 kg( P2O5 ≥ 52%, K2O ≥ 34% ) 2322၄.၂.၂၀၁၉
747Myanma Shwe Nagar
Agricultural Group Co., Ltd.
Ammonium Sulphate Fertilizer40 kg( N : 21%, S : 24% ) 2332၄.၂.၂၀၁၉
748Myanma Shwe Nagar
Agricultural Group Co., Ltd.
Ammonium Heptamolybdate25 kg( Mo : 54% )2340၄.၂.၂၀၁၉
749Seinn Shwe War (Muse) Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Shidanli)50 kg( N : 17%, P2O5 : 6%, K2O : 25% ) 2260၄.၂.၂၀၁၉
750Seinn Shwe War (Muse) Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( STANLEY )50 kg( N : 16%, P2O5 : 6%, K2O : 20% ) 2261၄.၂.၂၀၁၉
751Seinn Shwe War (Muse) Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( STANLEY )50 kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18% ) 2262၄.၂.၂၀၁၉
752Seinn Shwe War (Muse) Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( FUDAO )50 kg( N : 12%, P2O5 : 10%, K2O : 24% ) 2272၄.၂.၂၀၁၉
753Seinn Shwe War (Muse) Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( FUDAO )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 2273၄.၂.၂၀၁၉
754Real Net Co., Ltd.အပင်အာဟာရနှင့် အပင်ကြီးထွားမှုဆိုင်ရာ
အော်ဂဲနစ် ရွက်ဖျန်းအားဆေး(Real Net)
2.5 g( N : 0.806%, K2O : 5.76%, TOC : 28.141%, Organic Matter : 48.52%,
Ca : 1.804%, Mg : 0.58%, S : 0.001%, Na : 2.12% )
2385၄.၂.၂၀၁၉
755God Light Group
International Co., Ltd.
FORMOSA No.6 ORGANIC FERTILIZER
( GL )
20 kg( N : 6.0%, P2O5 : 4.0%, K2O : 3.0%, OM : 60%, C:N - 5.43,
pH : 5.9 )
2266၄.၂.၂၀၁၉
756SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Hybrid SB ( စွဲကပ်ပျံ့နှံ့ဆေး )1 Ltr( Alkylbenzene Ether Sulfonate Solution - 50%,
Hydroxypropanetricarboxylate - 50% )
2279၄.၂.၂၀၁၉
757SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Flying Horse )
( 46-0-0 )
50 kg( N : 46%, Biuret : 1% ) 2313၄.၂.၂၀၁၉
758La Min Tha Zin Co., Ltd.Compound Fertilizer ( HARAMAX )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 2280၄.၂.၂၀၁၉
759Tha Toe Aung Zeya Trading Co., Ltd.အခြောက်ခံ ကြက်ချေးမြေသြဇာ
Fermented chicken manure fertilizer
15 kg( N : 3.10%, P2O6 : 4.73%, K2O : 3.62%, OM : 40.083%,
C:N - 7.5, Moisture : 17.70% )
2283၄.၂.၂၀၁၉
760Vegetable Daily Growth International Trading Co., Ltd.အထွက်တိုးမြေသြဇာ ( VEDASUN )50 kg( N : 16% Min, OM : 12% Min )2291၄.၂.၂၀၁၉
761Vegetable Daily Growth International Trading Co., Ltd.UREA ( VEDASUN )50 kg( Nitrogen : 46% MIN , Moisture : 0.5% MAX )2344၄.၂.၂၀၁၉
762Mingalar Shwe Maunn Than
Co., Ltd.
Urea ( Flying Horse )50 kg( N : 46%, Biuret : 1% )2303၄.၂.၂၀၁၉
763Ye Lin Kyaw Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer
( Tang Feng )
40 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) 2317၄.၂.၂၀၁၉
764Ye Lin Kyaw Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46.4% ) 2318၄.၂.၂၀၁၉
765Shwe Thit Oo Co.,Ltd.Compound Fertilizer
( Fuwei Fertilizer )
40 kg( N : 20%, K2O : 5%, Mg, Zn ) 2320၄.၂.၂၀၁၉
766Shwe Thit Oo Co.,Ltd.Compound Fertilizer
( FUWEIFEIYE )
40 kg( N : 10%, P2O5 : 12%, K2O : 5% ) 2321၄.၂.၂၀၁၉
767D D San Co., Ltd.Compound Fertilizer
( HAIHUIPAI FUHUNFEILIAO )
50 kg( N : 10%, P2O5 : 7%, K2O : 8% ) 2339၄.၂.၂၀၁၉
768D D San Co., Ltd.Granular Rock Phosphate ( TianBaa )50 kg( P2O5 ≥ 20% ) 2345၄.၂.၂၀၁၉
769D D San Co., Ltd.Monoammonium Phosphate ( MAP )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 50% ) 2355၄.၂.၂၀၁၉
770D D San Co., Ltd.AMMONIUM SULPHATE (NH4)2SO4
( SA )
50 Kg( N : 21.0% MIN, MOISTURE : 1.0% MAX )2356၄.၂.၂၀၁၉
771Sports Turf Solutions Co., Ltd.Flowable Silica Powder for Turf
( Bio Polymer )
15 kg( N : 0.06%, K2O : 0.06%, CaO: 0.3%, MgO : 0.2%,Fe : 0.3%,
Mn : 0.005%, Zn : 0.001%, Silicon : 34.2% )
2353၄.၂.၂၀၁၉
772Great Momentum
International Trading Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( TLY )50 Kg( N > 46.4% ) 2354၄.၂.၂၀၁၉
773Hinn Myanmar International
Co., Ltd.
S4P ( Naturally Syrup ) အပင်အားဖြည့်ဆေးရည်100 cc( P2O5 : 50%, K2O : 18.4%, B : 0.06% )2364၄.၂.၂၀၁၉
774Hinn Myanmar International
Co., Ltd.
S4P ( Super Four Powder )
သဘာဝရွက်ဖျန်းအာဟာရဖြည့်စွတ်
အထွက်တိုးမြေသြဇာ
500 mg
x
50 Cap
( P2O5 : 1%, K2O : 16.3%, MgO : 0.5%, SO3 : 7.3%,
Fe2O3 : 0.03%, CuO : 0.049%, OM : 48.2% )
2400၄.၂.၂၀၁၉
775Global Network Asia Co., Ltd.ဂလိုဘယ်(လ်)မက်စ် အပင်အာဟာရ အားဖြည့်ဆေးရည်500 ml( N : 5%, P2O5 : 11%, K2O : 8% )2409၄.၂.၂၀၁၉
776Moving Forward Generation
Co., Ltd.
Micro Nutrient Supplement
( Golden Gro )
1 Ltr( Cu : 0.20%w/w,Mn : 1.20%w/w,Fe:0.10%w/w,
Zn:2.0%w/w, B:0.003%w/w )
2411၄.၂.၂၀၁၉
777Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( B )50 Kg( N ≥ 46.4% )2983၂၂.၆.၂၀၂၀
778Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( H )50 Kg( N ≥ 46.4% )2989၂၂.၆.၂၀၂၀
779Shu San Industry Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( မြှားသီးစုံ )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )3010၂၂.၆.၂၀၂၀
780Shu San Industry Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( မြှားသီးစုံ )40 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )3011၂၂.၆.၂၀၂၀
781Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ရွှေနဂါးမင်း )50 Kg( N ≥ 46.4% )3076၂၂.၆.၂၀၂၀
782Shu San Industry Co., Ltd.Urea50 Kg( N : 46% Min, Biuret : 1% Max, Moisture : 0.5% Max )3151၂၂.၆.၂၀၂၀
783Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Zezhou )50 Kg( N ≥ 46.4% )3189၂၂.၆.၂၀၂၀
784Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( BODASHIDI )50 Kg( N ≥ 46.4% )3190၂၂.၆.၂၀၂၀
785Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer50 Kg( N : 46% )3191၂၂.၆.၂၀၂၀
786Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer50 Kg( N : 46% )3192၂၂.၆.၂၀၂၀
787Seven Tigers Trading Co., Ltd.မြန်မာမြေသြဇာ MM - 1150 Kg ( N : 5 % , P2O5 : 5 % , K2O : 5 % )157၃.၂.၂၀၁၉
788Agri First Co.,Ltd.အရည်အသွေးမြင့်မြေသြဇာ
( Kujaku 20-12-12 )
50 Kg( N : 20%, P2O5 : 12%, K2O : 12%, MgO : 1.8%, S : 7% )3120၂၂.၆.၂၀၂၀
789Agri First Co.,Ltd.အရည်အသွေးမြင့်မြေသြဇာ
( Kujaku 18-18-18 )
50 Kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18%, MgO : 1.3%, S : 1.5% )3121၂၂.၆.၂၀၂၀
790Agri First Co.,Ltd.အရည်အသွေးမြင့်မြေသြဇာ
( Kujaku 15-15-25 )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 25%, MgO : 1.1%, S : 1.5% )3122၂၂.၆.၂၀၂၀
791Agri First Co.,Ltd.အရည်အသွေးမြင့်မြေသြဇာ
( Kujaku 17-17-10 )
50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 10%, MgO : 1.5%, S : 8.5% )3123၂၂.၆.၂၀၂၀
792Agro Asia Star Group Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( ငါးနှစ်ကောင် )50 Kg ( N ≥ 10 % , P2O5 ≥ 10 %, K2O ≥ 5 % )696၁၄.၉.၂၀၁၉
793Diamond Star Co., Ltd.Fertilizer ( GTSP ) (အာမို )( Guaranteed Nutrients )50 Kg ( P2O5 ≥ 46 % )1497၃.၉.၂၀၂၀
794Diamond Star Co., Ltd.NPK Compound Fertilizer (အာမို)
( 9:25:25 )
50 Kg ( N : 9 % , P2O5 : 25 %, K2O : 25 % )1499၃.၉.၂၀၂၀
795Diamond Star Co., Ltd.Silicate Fertilizer (အာမို)
ဆီလီကာဓာတ်မြေသြဇာ
20 Kg( SiO2 : 25 % Min, CaO : 35 % Min, MgO : 2 % Min )2957၂၂.၆.၂၀၂၀
796Tanintharyi Palm Oil
Industry Co.,Ltd.
Fertilizer Mixture ( NK - 9.45-33)50 Kg ( N : 9.45 %, K2O : 33 % )3105၂၂.၆.၂၀၂၀
797Shu San Industry Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Nget Ni )50 Kg( N ≥ 46.4 % )1888၃၀.၆.၂၀၂၁
798Htet Thiha Naing Co.,Ltd.NPK Fertilizer ( 15:15:15+5 S )
( FERTIGRAN )
50 Kg ( N : 15 % , P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, S : 5 % as SO3 )2750၂၉.၂.၂၀၂၀
799Ayerwin Trading Co., Ltd.စပါးအထူးအားဆေးဓာတ်မြေသြဇာ
( Super Top )( Golden Horse )
( N + B + Zn + K ≥ 47.5% )
25 Kg( N : 46%, K : 1.5%, B : 110 ppm, Zn : 1200 ppm, Diethylaminoethyl Hexanoate ≥ 2%, Translontone ≥ 3.2%,Benzyamino - Purine ≥ 1%,Sodium nitrophenolate ≥ 3.5% )2119PGR
800Yee Shin Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( Biozyme TF )
( ဘိုင်အိုဇိုင်း )
500 cc( Biologically active phytohormone :78.87%,Mg :0.14%,S : 0.44%,
B : 0.3%, Fe : 0.49%, Mn : 0.12%, Zn : 0.37%, Conditioners : 19.27% )
2187PGR
801Boss & Horse Agrochemical Service and Trading Co., Ltd.Kungluang Samunpri ခိုက်တိုစန်အပင်ကြံ့ခိုင်ဆေး1 Ltr( N : 0.147%, C:N - 29.445, Fe : 87.172 ppm,OM : 7.463%,
Verbena oil : 3%, Capsaicin : 2%, Allicin : 1.25%, Curcumin : 2.5% )
2367PGR
802Boss & Horse Agrochemical Service and Trading Co., Ltd.Kungluang Chitosan(Insee Powder)
ခိုက်တိုစန်မြေဆီလွှာအားဖြည့်ဆေး
1 Kg( N : 0.885%, P2O5 : 0.425%,K2O : 3.78%, Ca : 3.843%, Mg : 0.412%,
Fe : 1.014 %, Mn : 0.006%, OM : 49.871%, Moisture : 12.667% )
2372PGR
803Boss & Horse Agrochemical Service and Trading Co., Ltd.Kungluang Chitosan(Insee Water)
ခိုက်တိုစန်သီးပွင့်အားဆေး
1 Ltr( Amino Acid: 5%, N : 0.854%, P2O5: 0.09%,K2O : 0.047%, Mg : 0.267%,
S : 0.286%, Fe : 0.015 %, B : 0.115%, Zn : 0.5%, Mn : 0.5% )
2373PGR
804Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.Sodium Nitrophenolate25 Kg( C6H4NO3Na : 98% )2588PGR
805SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.ငါးနှစ်ကောင် ၁၆၈ ပဲမျိုးစုံအထူး500
CC
( P2O5 : 17%, K2O : 5%,Mo : 100 ppm,Nitrophenolate : 1.8% ) 2892PGR
806Golden Key Co., Ltd.Sodium Nitrophenolate ( 4 in 1 ) ( Zebra )25 Kg Sodium 2,4 dinitrophenolate : 0.15%, Sodium 5
nitrogualacolate : 0.3%, Sodium ortho-nitrophenolate : 0.6%,
Sodium para-nitrophenolate : 0.9% )
3209PGR
807Aventine Limited.Organic Plant Growth Promoter ( Bahaar )
( ဘာဟာ )
5 Ltr (၁) စုစုပေါင်းပါဝင်သည့် ပျော်ဝင်ပစ္စည်းထု ( ၅၀ - ၅၂%)
(၂) ပရိုတိန်းမှ ထုတ်လုပ်သော အမိုင်နိုအက်ဆစ်% w/v (၂၀-၂၁%)
အမိုင်နိုအက်ဆစ် - (၁၆)မျိုး
(၃) ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်မှု ( ၆.၂၅ - ၆.၇၅ % )
(၄) စုစုပေါင်းအမိုင်နိုနိုက်ထရိုဂျင်ပါဝင်မှု ( ၅.၀ - ၅.၅% )
3212PGR
808Aventine Limited.Organic Plant Growth Promoter ( Bahaar )
( ဘာဟာ )
1 Ltr (၁) စုစုပေါင်းပါဝင်သည့် ပျော်ဝင်ပစ္စည်းထု ( ၅၀ - ၅၂%)
(၂) ပရိုတိန်းမှ ထုတ်လုပ်သော အမိုင်နိုအက်ဆစ်% w/v (၂၀-၂၁%)
အမိုင်နိုအက်ဆစ် - (၁၆)မျိုး
(၃) ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်မှု ( ၆.၂၅ - ၆.၇၅ % )
(၄) စုစုပေါင်းအမိုင်နိုနိုက်ထရိုဂျင်ပါဝင်မှု ( ၅.၀ - ၅.၅% )
3213PGR
809Aventine Limited.Organic Plant Growth Promoter ( Bahaar )
( ဘာဟာ )
500 CC (၁) စုစုပေါင်းပါဝင်သည့် ပျော်ဝင်ပစ္စည်းထု ( ၅၀ - ၅၂%)
(၂) ပရိုတိန်းမှ ထုတ်လုပ်သော အမိုင်နိုအက်ဆစ်% w/v (၂၀-၂၁%)
အမိုင်နိုအက်ဆစ် - (၁၆)မျိုး
(၃) ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်မှု ( ၆.၂၅ - ၆.၇၅ % )
(၄) စုစုပေါင်းအမိုင်နိုနိုက်ထရိုဂျင်ပါဝင်မှု ( ၅.၀ - ၅.၅% )
3214PGR
810Aventine Limited.Organic Plant Growth Promoter ( Bahaar )
( ဘာဟာ )
250 CC (၁) စုစုပေါင်းပါဝင်သည့် ပျော်ဝင်ပစ္စည်းထု ( ၅၀.၅၂%)
(၂) ပရိုတိန်းမှ ထုတ်လုပ်သော အမိုင်နိုအက်ဆစ် % w/v
(၂၀-၂၁%) အမိုင်နိုအက်ဆစ် - (၁၆)မျိုး
(၃) ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်မှု (၆.၂၅ - ၆.၇၅ %)
(၄) စုစုပေါင်း အမိုင်နိုနိုက်ထရိုဂျင်ပါဝင်မှု ( ၅.၀ - ၅.၅% )
3215PGR
811Aventine Limited.Organic Plant Growth Promoter ( Bahaar )
( ဘာဟာ )
100 CC (၁) စုစုပေါင်းပါဝင်သည့် ပျော်ဝင်ပစ္စည်းထု ( ၅၀ - ၅၂%)
(၂) ပရိုတိန်းမှ ထုတ်လုပ်သော အမိုင်နိုအက်ဆစ်% w/v (၂၀-၂၁%)
အမိုင်နိုအက်ဆစ် - (၁၆)မျိုး
(၃) ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်မှု ( ၆.၂၅ - ၆.၇၅ % )
(၄) စုစုပေါင်းအမိုင်နိုနိုက်ထရိုဂျင်ပါဝင်မှု ( ၅.၀ - ၅.၅% )
3216PGR
812Myanma Shwe Nagar
Agricultural Group Co., Ltd.
​ရွှေနဂါး Top One သီးနှံစုံသုံးအားဆေးမြေသြဇာ50 kg( N : 46%, Benzonic Acid(အပင်ပွားအားဆေး) : 1%,Nitroguaiaconol Sodium Salt(အမြစ်ရှည်အားဆေး) : 0.8%, P-Nitrophenol Sodium Salt(အစေ့အောင်အားဆေး) : 0.5% )3484PGR
813Golden Key Co., Ltd.ဂျူမုံ မြစ်ပွား ပုလဲမြေသြဇာ ( စပါးအထူး )
( မြင်းကျား )
25 Kg( N : 46%, Sodium Nitrophenolate - 320 ppm )3491PGR
814Myanma Shwe Nagar
Agricultural Group Co., Ltd.
​ရွှေနဂါးရွှေပုလဲသီးနှံစုံအားဆေးမြေသြဇာ50 kg( N : 46%, Benzonic Acid(အပင်ပွားအားဆေး) : 1%, Nitroguaiaconol Sodium Salt(အမြစ်ရှည်အားဆေး) : 0.8%, P-Nitrophenol Sodium Salt(အစေ့အောင်အားဆေး) : 0.5% )3512PGR
815Myanma Shwe Nagar
Agricultural Group Co., Ltd.
မဟာမိတ်သီးနှံစုံအားဆေးမြေသြဇာ50 kg( N : 46%, Benzonic Acid(အပင်ပွားအားဆေး) : 1%,Nitroguaiaconol Sodium Salt(အမြစ်ရှည်အားဆေး) : 0.8%, P-Nitrophenol Sodium Salt(အစေ့အောင်အားဆေး) : 0.5% )3513PGR
816Agro Power Co., Ltd.အပင်၊အရွက်၊အပွင့်၊အသီး၊ဥ၊
အမြစ်ကြီးထွား၊ ဟော်မုန်းဆေး
( အေပီ-ဂျီအေသရီး )
10 g( GIBBERELLIC ACID : 10% )3524PGR
817Yupa Dagon Trading Co., Ltd,အပင်အားတိုးဆေး (ထရန်စစ်)
Plant Atonic ( Transit )
1 Ltr( Vitamin B1 : 0.5%, Gibberellic : 2.5%, Alpha Naphthalene
Acetic : 0.02% )
3527PGR
818Myanma Shwe Nagar
Agricultural Group Co., Ltd.
ဖိုးဝတုတ် အသီးတင်အားဆေး(ရွှေနဂါး)20 x 10pkg
= 200g
( Uniconazole - 5%)4056PGR
819Yoon Yoon Agro Co.,Ltd.ဟော်မုန်းအားဆေး ( Y Power )200 Ltr( Gibberellic Acid : 2% SL )4336PGR
820Yoon Yoon Agro Co.,Ltd.ဟော်မုန်းအားဆေး ( Y တောနစ်)200 Ltr( Sodium-o-nitrophenol - 0.60%W/V, Sodium-p-
nitrophenol- 0.80%W/V, Sodium-2,4- dinitrophenol-0.20%W/V,
Sodium-5-nitrogualacol - 0.40%W/V, Solvent - 98.00%W/V )
4337PGR
821Aventine Limited.အာမို သရက်သီးပွင့်အားပေး ဟော်မုန်းဆေးမှုန့်1 Kg, 500g,
250 g, 100g
( Paclobutrazol : 25%w/v )4398PGR
822Aventine Limited.အီးဂဲလ် သရက်သီးပွင့်အားပေး ဟော်မုန်းဆေးရည်1 Ltr, 500cc,
250 cc,
100 cc
( Paclobutrazol : 25%w/v )4399PGR
823Agro Bio Product Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (Rose) (6-32-32+TE)500 gm( N : 6 %, P2O5 : 32 %, K2O : 32 % + TE )689၁၄.၉.၂၀၁၉
824Agro Bio Product Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (Rose) (13-40-13+TE)500 gm( N : 13 %, P2O5 : 40 %, K2O : 13 % + TE )690၁၄.၉.၂၀၁၉
825Agro Bio Product Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (Rose) (8-15-38+ 2MgO+TE)500 gm( N : 8 %, P2O5 : 15 %, K2O : 38 % + Mg + TE )691၁၄.၉.၂၀၁၉
826Agro Bio Product Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (Rose) (15-5-30+3+MgO+TE)500 gm( N : 15 %, P2O5 : 5 %, K2O : 30 % + Mg + TE )692၁၄.၉.၂၀၁၉
827Diamond Star Co., Ltd.NPK Fertilizer ( 19:9:19 + 2.1 CaO + 1S )
( အာမို )
50 Kg( N : 19%, P2O5 : 9 %, K2O : 19 % , CaO : 2.1%, S : 1% )1114၁၆.၁၀.၂၀၁၉
828Diamond Star Co., Ltd.Compound Fertilizer
( Armo 20-10-10+TE)
50 Kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, B2O3 : 0.15%,
ZnSO4 : 0.10% )
1868၃၀.၆.၂၀၂၁
829Diamond Star Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer
( ARMO ) ( 19:9:19 + 2.1 CaO + 1S )
50 Kg( N : 19%, P2O5 : 9%, K2O : 19%, CaO : 2.1%, S : 1% )1875၃၀.၆.၂၀၂၁
830Aventine Limited.Compound Fertilizer ( ACRON )50 Kg( N : 19%, P2O5 : 9%, K2O : 19% )1920၃၀.၆.၂၀၂၁
831Aventine Limited.Compound Fertilizer ( ACRON )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )1945၃၀.၆.၂၀၂၁
832Aventine Limited.Compound Fertilizer
( Armo - 20 -10-10 + TE )
50 Kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, B2O3 : 0.15%,
ZnSO4 : 0.10% )
1954၃၀.၆.၂၀၂၁
833Aventine Limited.Silicate Fertilizer Granule ( Ultramax )20 Kg( SiO2 : 25% + CaO : 35% + C - MgO : 2% )1958၃၀.၆.၂၀၂၁
834Aventine Limited.Compound Fertilizer ( ROSSOSH )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )1962၃၀.၆.၂၀၂၁
835Aventine Limited.Ammonium Sulphate ( B.H.C.C )50 Kg( N ≥ 21%, S : 24% )1967၃၀.၆.၂၀၂၁
836Aventine Limited.Urea Fertilizer ( ငှက်နီ )50 Kg( N : 46.4% )1989၃၀.၆.၂၀၂၁
837Aventine Limited.Ammonium Sulphate
( Caprolactam Grade )
50 Kg( N ≥ 20.8%, S ≥ 23% )1990၃၀.၆.၂၀၂၁
838Aventine Limited.NPK Fertilizer ( 19:9:19 + 2.1 CaO +1S )
( အာမို )
50 Kg( N : 19%, P2O5 : 9%, K2O : 19%, CaO : 2.1%, S : 1% )2028၃၀.၆.၂၀၂၁
839Aventine Limited.အာမို မဂ္ဂနီဆယ်လ်500 g( N : 11%, MgO : 16% )2100၃၀.၆.၂၀၂၁
840Great Momentum Internatonal Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Lotus ) 50 Kg( N : 46% )1625၃.၉.၂၀၂၀
841Great Momentum International Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ENGRO )50 kg( N : 46% ) 3308၂၁.၉.၂၀၂၀
842SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Hi End)
(30-9-9+1MgO+0.8S)
50 Kg( N : 30%, P2O5 : 9%, K2O : 9% ,MgO :1%, S : 0.8% ) 1697၃.၉.၂၀၂၀
843SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Hi End)
(18-18-18+1MgO+0.8S)
50 Kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18% , MgO :1%, S : 0.8% ) 1700၃.၉.၂၀၂၀
844SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Top One)
(21-4-21+1MgO+4S)
50 Kg( N : 21%, P2O5 : 4%, K2O : 21%, MgO :1%, S : 4% ) 1705၃.၉.၂၀၂၀
845SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( U - Max ) (46:0:0) 50 Kg( N : 46% )1770၃.၉.၂၀၂၀
846SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (MOP)
(0-0-60)
50 Kg( K2O : 60% ) 1771၃.၉.၂၀၂၀
847Myanma Marine Osaka Co.,Ltd. Power PK Fertilizer20 Kg( P2O5 : 20%, K2O : 18% , MgO : 6%, CaO : 28%, B : 0.1%,
MnO : 0.2%, SiO2 : 1.5% )
1715၃.၉.၂၀၂၀
848Vegetable Daily Growth International Trading Co., Ltd.PRILLED UREA50 kg( N : 46% Min, Biuret : 1% Max, Moisture : 0.5% Max )2625၂၉.၂.၂၀၂၀
849Shu San Industry Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( တိုးနယား )50 Kg ( N : 15 %, P2O5 : 15 % , K2O : 15 %)398၂၃.၁.၂၀၂၀
850Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Engro )50 kg( N : 46% )3356၂၁.၉.၂၀၂၀
851Shu San Industry Co., Ltd.Ammonium Chloride Fertilizer (HUA SHAN)50 kg( N ≥ 25.0% ) 3464၂၁.၉.၂၀၂၀
852Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Shu San )50 kg( N : 46% Min, Particle Size 1.18 - 3.35 mm ) 3466၂၁.၉.၂၀၂၀
853Shu San Industry Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Mahkota )
( 15:15:15 )
50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 2455၂၉.၂.၂၀၂၀
854TCCC Myanmar Limited.NPK Fertilizer (15-15-15+TE)24
TNE
( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% + TE ) 3418၂၁.၉.၂၀၂၀
855TCCC Myanmar Limited.NPK Fertilizer (15-15-15-9.6S+TE)24
TNE
( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 0.1%, S : 9.6%, B : 0.02% )3419၂၁.၉.၂၀၂၀
856TCCC Myanmar Limited.NPK Fertilizer (13-13-21+TE)24
TNE
( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 21% + TE )3420၂၁.၉.၂၀၂၀
857TCCC Myanmar Limited.NPK Fertilizer (18-12-6)24
TNE
( N : 18%, P2O5 : 12%, K2O : 6%, S : 12.9% )3421၂၁.၉.၂၀၂၀
858TCCC Myanmar Limited.NPK Fertilizer (15-7-8)24
TNE
( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8%, S : 11% )3422၂၁.၉.၂၀၂၀
859TCCC Myanmar Limited.NPK Fertilizer (25-7-7)24
TNE
( N : 25%, P2O5 : 7%, K2O : 7%, S : 7.5% )3423၂၁.၉.၂၀၂၀
860Good Brothers' Co., Ltd.Diammonium Phosphate (DAP)
( BAIXIAN )
50 kg( N : 15%, P2O5 : 42%, (N + P2O5 ) ≥ 57.0%) 2473၂၉.၂.၂၀၂၀
861Good Brothers' Co., Ltd.Granular Urea Fertilizer (Tai Yaung Shi)50 kg( N ≥ 46.4% )2485၂၉.၂.၂၀၂၀
862Good Brothers' Co., Ltd.Granular Urea Fertilizer ( ERDOS )50 kg( N ≥ 46.4% )2533၂၉.၂.၂၀၂၀
863Good Brothers’ Co., Ltd.Granular Urea Fertilizer ( YAN HUA )50 kg( N ≥ 46% )2775၂၉.၂.၂၀၂၀
864Golden Lion High Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ PREMIUM
GRADE (OX) (13:13:21-11S+TE)
50 kg( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 21%, MgO : 0.1%, S : 11%,
B : 0.02% )
2751၂၉.၂.၂၀၂၀
865Golden Lion High Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ PREMIUM
GRADE (OX) (15:15:15-12S+TE)
50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 0.1%, S : 12%,
B : 0.02% )
2752၂၉.၂.၂၀၂၀
866Golden Lion High Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ PREMIUM
GRADE (OX) (12:12:17-11S+TE)
50 kg( N : 12%, P2O5 : 12%, K2O : 17%, MgO : 2%, S : 11%,
B : 0.02% )
2753၂၉.၂.၂၀၂၀
867Golden Lion High Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ AGROPHATE
(OX) (15:7:8-11S)
50 kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8%, S : 11% )2754၂၉.၂.၂၀၂၀
868Orgaworld Asia (Myanmar) Co.,Ltd.Orgaworld Asia Enriched Mineral - Fertilizer20.5
TNE
( N : 10%, P2O5 : 19%, K2O : 6% ) 3311၂၁.၉.၂၀၂၀
869Marlarmyaing Manufacturing Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( M - Urea )50 Kg
( N : 46 % )
၂၅၉၂၂.၉.၂၀၁၉
870Marlarmyaing Co., Ltd.Powder Foliar Fertilizer ( Thiourea )1 Kg ( N : 36.00 % )၂၆၁၂၂.၉.၂၀၁၉
871Myint Myat Agrochemical
Enterprise Limited.
VIPESCO Compound Fertilizer25 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )714၁၄.၉.၂၀၁၉
872Aung Kyar Phuu Manufacturing
Co., Ltd.
Urea Fertilizer
( Doctor Soil Lotus Globe )
50 Kg( N : 46 %, Biuret : 1 % )1061၁၆.၁၀.၂၀၁၉
873Aung Kyar Phuu Manufacturing
Co., Ltd.
Bulk Blend Fertilizer
( Doctor Soil Lotus Globe )
50 Kg( N : 20 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )1062၁၆.၁၀.၂၀၁၉
874Sein Than Agro Industry
Co., Ltd.
Bio Fertilizer (NH) 100 ml( N : 4 %, P2O5 : 3 %, K2O : 6 %, Mg : 0.1 %, S : 0.7 %,
Axit Humic : 1 %, Bo : 400(ppm), Cu : 200(ppm),Fe : 480(ppm),
Zn : 230(ppm), Mn : 120(ppm), Mo : 60(ppm), Co : 10(ppm) )
1103၁၆.၁၀.၂၀၁၉
875Sein Than Agro Industry
Co., Ltd.
Bio Fertilizer (AH) 100 ml( N : 3 %, P2O5 : 4 %, K2O : 10 %, Mg : 0.2 %, S : 0.4 %,
Acid Humic : 1.2 %, Bo : 610(ppm), Cu : 260(ppm),Fe : 370(ppm),
Zn : 570(ppm), Mn : 110(ppm), Mo : 30(ppm), Co : 10(ppm) )
1104၁၆.၁၀.၂၀၁၉
876Sein Than Agro Industry
Co., Ltd.
Bio Fertilizer (KH) 100 ml( N : 3 %, P2O5 : 1 %, K2O : 4 %, Mg : 0.2 %, S : 1.05 %,
Axit Humic : 1 %, Bo : 260(ppm), Cu : 330(ppm), Fe : 520(ppm),
Zn : 410(ppm), Mn : 150(ppm), Mo : 50(ppm), Co : 10(ppm) )
1105၁၆.၁၀.၂၀၁၉
877Northern Dragon Trading
Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( ND ) 50 Kg( N ≥ 46.3 % )1113၁၆.၁၀.၂၀၁၉
878Oasis Lucky Co., Ltd.Monoammonium Phosphate Fertilizer
( ARROW )
50 Kg( N : 8 %, P2O5 : 47 % )1123၁၆.၁၀.၂၀၁၉
879Oasis Lucky Co., Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer ( DAP )
( ARROW )
50 Kg( N : 18 %, P2O5 : 46 % )1124၁၆.၁၀.၂၀၁၉
880Oasis Lucky Co., Ltd.Ammonium Chloride Fertilizer
( HEBANG )
50 Kg( N : 25.4 % )1125၁၆.၁၀.၂၀၁၉
881Oasis Lucky Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( S.A )50 Kg( N : 21 %, S : 24% )1126၁၆.၁၀.၂၀၁၉
882East Manufacturing Co., Ltd.တာဘိုရာဘာ ရာဘာစေးအထွက်တိုးအားဖြည့်
မြေသြဇာအရည်
500 cc( N : 2 %, P2O5 : 8 %, K2O : 2 %, Ca : 1 %, S : 2 % ) 1131၁၆.၁၀.၂၀၁၉
883The Na Rinza Ra Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Mukta ) 50 Kg( N : 46 % )1169၁၆.၁၀.၂၀၁၉
884Annarwar Tun Co., Ltd.Muriate of Potash (MOP) ( မာကိုတာ )50 kg( K2O : 60% ) 2481၂၉.၂.၂၀၂၀
885Myanmar Longtunfei Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer (မိုးသီးပုလဲ)(Green Star)
( ကြယ်စိမ်း )
50 kg( N ≥ 46.4% )2505၂၉.၂.၂၀၂၀
886Myanmar Longtunfei Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( ( RUN FEI ) ( မိုးသီးပုလဲ )50 Kg( N ≥ 46% )2992၂၂.၆.၂၀၂၀
887Myanmar Pioneer Star Mining
Co., Ltd.
Granular Urea Fertilizer50 kg( N : 46% min, Biuret : 1% max, Moisture : 0.5% max )2518၂၉.၂.၂၀၂၀
888Myanmar Pioneer Star Mining
Co., Ltd.
Urea Fertilizer50 kg( N : 46% Min, Biuret : 1% Max, Moisture : 0.5% Max ) 2545၂၉.၂.၂၀၂၀
889Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Kyar Bu )50 Kg( N : 46.4 % ) 1227၄.၃.၂၀၂၀
890Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Shwe Taung ) 50 Kg( N ≥ 46.4 % ) 1229၄.၃.၂၀၂၀
891Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Du Wun ) 50 Kg( N ≥ 46.4 % ) 1230၄.၃.၂၀၂၀
892Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Pan ) 50 Kg( N ≥ 46.4 % ) 1232၄.၃.၂၀၂၀
893Shu San Industry Co., Ltd.Phosphate Fertilizer ( GTSP ) (Three Circles) 50 Kg( P2O5 ≥ 46 % )1235၄.၃.၂၀၂၀
894Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( SHU SAN )50 kg( N : 46% Min )3662၂၇.၁၂.၂၀၂၀
895Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( B )50 kg( N2 : 46.2% )3676၂၇.၁၂.၂၀၂၀
896Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( PUSRI )50 kg( N : 46%, Biuret : 1.2% )3678၂၇.၁၂.၂၀၂၀
897Shu San Industry Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer
( CHIHONG Zn & Ge )
50 Kg( N ≥ 20.5% )3722၇.၃.၂၀၂၁
898Shu San Industry Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer ( LUO BU PO )50 Kg( K2O ≥ 51.0%, Cl ≤ 1.5%, S ≥ 17.5% )3723၇.၃.၂၀၂၁
899Shu San Industry Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer ( LUO BU PO )50 Kg( K2O ≥ 52.0%, Cl ≤ 1.5%, S ≥ 17.5% )3724၇.၃.၂၀၂၁
900Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Nitrea )50 Kg( N : 46% )3726၇.၃.၂၀၂၁
901Northern Dragon Trading
Co., Ltd.
Compound Fertilizer
( HAIHUIPAI FUHUNFEILIAO )
50 Kg ( N : 10 %, P2O5 : 7 %, K2O : 8 % )401၂၆.၁.၂၀၂၀
902Agro Bio Product Co., Ltd.Profi - 2 ( Liquid Foliar Fertilizer )1 Liter( S : 15 %, Ca : 27 %, AI : 9150(ppm), Fe : 4.60(ppm ) )420၂.၃.၂၀၂၀
903D D San Co., Ltd.Magnesium Sulphate Fertilizer
( SHENDA )
50 kg( MgSO4. 7H2O ≥ 95% )2426၂၉.၂.၂၀၂၀
904Htin Yi Htin Wai Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Diamond )50 kg( N : 46% min )2428၂၉.၂.၂၀၂၀
905Lighthouse Enterprises Limited.Compound Fertilizer ( YARA )50 kg( N : 24%, P2O5 : 7%, K2O : 7% ) 2438၂၉.၂.၂၀၂၀
906Phwint Phyo Thit Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Jian Wang Long )
( ရွှေနဂါးမင်း )
50 kg( N ≥ 46.4% )2442၂၉.၂.၂၀၂၀
907Phwint Phyo Thit Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46.4% )2443၂၉.၂.၂၀၂၀
908Phwint Phyo Thit Co., Ltd.Urea Fertilizer ( MEI QING )
( မေချင်း )
50 kg( N ≥ 46.4% )2444၂၉.၂.၂၀၂၀
909XY Trading Co., Ltd.Granular Urea Fertilizer ( ZeZhou )50 kg( N ≥ 46.4% )2470၂၉.၂.၂၀၂၀
910Shwe Aung Yadana Co., Ltd.Urea Fertilizer ( HUASHAN )40 kg( N ≥ 46.4% )2476၂၉.၂.၂၀၂၀
911Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15-15-15 )
( Sea Horse )
50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 2483၂၉.၂.၂၀၂၀
912D D San Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ရိန်းဘိုး )50 kg( N ≥ 46.4% )2491၂၉.၂.၂၀၂၀
913D D San Co., Ltd.Compound Fertilizer (စန်းပေါင်)
( ပိုးဇာပင်သီးသန့်သုံးမြေသြဇာ )
50 kg( N : 26%, P2O5 : 6%, K2O : 6% ) 2500၂၉.၂.၂၀၂၀
914John Pa Pa Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Fly Horse )50 kg( N : 46%, Biuret : 1% )2501၂၉.၂.၂၀၂၀
915Tanintharyi Palm Oil Industry Ltd.Mixture Fertilizer (CAP SEGI TIGA)
( NK - 10.5/30)
50 kg( N : 10.5%, K2O : 30% ) 2503၂၉.၂.၂၀၂၀
916Tanintharyi Palm Oil Industry Ltd.Muriate of Potash (CAP SEGI TIGA)50 kg( K2O : 60% ) 2504၂၉.၂.၂၀၂၀
917Shwe Aung Yadana Co., Ltd.Compound Fertilizer (HUASHAN)40 kg( N : 10%, P2O5 : 12%, K2O : 5% ) 2506၂၉.၂.၂၀၂၀
918Golden Bee International
Trading Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( တောင်သူကြီး )
အဟာရစုံကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ
50 kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% ) 2530၂၉.၂.၂၀၂၀
919XY Trading Co., Ltd.Granular Urea Fertilizer ( GROW UP )50 kg( N : 46% Min, Biuret : 1% Max, Moisture : 0.5% Max ) 2538၂၉.၂.၂၀၂၀
920Aung Kyar Phuu Manufacturing Co., Ltd.Bulk Blend Fertilizer
( Doctor Soil Lotus Globe )
50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 8% ) 2544၂၉.၂.၂၀၂၀
921Lighthouse Enterprises Limited.Compound Fertilizer ( CROWN )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 2548၂၉.၂.၂၀၂၀
922Billion Soe Kaung San
Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46.4% )2549၂၉.၂.၂၀၂၀
923Billion Soe Kaung San
Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( Huashan )50 kg( N ≥ 46.4% )2550၂၉.၂.၂၀၂၀
924Billion Soe Kaung San
Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( Red Bird )50 kg( N ≥ 46.4% )2551၂၉.၂.၂၀၂၀
925Billion Soe Kaung San
Co., Ltd.
Phosphate Fertilizer ( GTSP )
( Three Circles )
50 kg( P2O5 ≥ 46% ) 2552၂၉.၂.၂၀၂၀
926Shwe Pwint Ngwe Pwint Co.,Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer
( TERRAGRO )
50 kg( N : 21%, S : 24% ) 2554၂၉.၂.၂၀၂၀
927Golden Bee International Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer (MEIFENG BELIEF)40 kg( N : 22%, P2O5 : 8%, K2O : 10% ) 2557၂၉.၂.၂၀၂၀
928Shwe Thit Oo Co.,Ltd.Compound Fertilizer 9.5 Kg( N : 11%, P2O5 : 9%, K2O : 12% ) 2561၂၉.၂.၂၀၂၀
929Shwe Thit Oo Co.,Ltd.Compound Fertilizer 9.5 Kg( N : 18%, P2O5 : 9%, K2O : 5% ) 2562၂၉.၂.၂၀၂၀
930Shwe Thit Oo Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( ပုလဲဓာတ်မြေသြဇာ )
( XINLIANXIN )
50 kg( N ≥ 46.4% )2563၂၉.၂.၂၀၂၀
931Aung Kyar Phuu Manufacturing Co., Ltd.Bulk Blend Fertilizer
( Doctor Soil Lotus Globe )
50 kg( N : 12%, P2O5 : 4%, K2O : 40% ) 2570၂၉.၂.၂၀၂၀
932Aung Kyar Phuu Manufacturing Co., Ltd.Bulk Blend Fertilizer
( Doctor Soil Lotus Globe )
50 kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 12% ) 2571၂၉.၂.၂၀၂၀
933Aung Kyar Phuu Manufacturing Co., Ltd.Bulk Blend Fertilizer
( Doctor Soil Lotus Globe )
50 kg( N : 12%, P2O5 : 6%, K2O : 33%, S : 3% ) 2572၂၉.၂.၂၀၂၀
934Marlarmyaing Manufacturing Co.,Ltd.Urea 50 kg( N : 46% Min, Biuret : 1% Max, Moisture : 0.5% Max )2577၂၉.၂.၂၀၂၀
935Pann Kaba Myanmar Services Co., Ltd.အခြောက်ခံကြက်ချေးမြေသြဇာ500 Kg( N : 3.10%, P2O6 : 4.73%, K2O : 3.62%, Moisture : 17.70%,
C:N : 7.5,OM : 37.79% )
2579၂၉.၂.၂၀၂၀
936Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.NPK Compound (10:10:10)(Sea Horse)50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 10% ) 2589၂၉.၂.၂၀၂၀
937Myanmar River Ayear
Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( ရွှေတောင် )50 kg( N ≥ 46.4% )2592၂၉.၂.၂၀၂၀
938Myanmar River Ayear
Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( HUASHAN / ပန်းဖူး )50 kg( N ≥ 46.4% )2593၂၉.၂.၂၀၂၀
939Myanmar River Ayear
Co., Ltd.
Compound Fertilizer
( HUASHAN / ပန်းဖူး )
50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) 2594၂၉.၂.၂၀၂၀
940Myanmar River Ayear
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( Arrow World )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) 2595၂၉.၂.၂၀၂၀
941Myanmar River Ayear
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) 2596၂၉.၂.၂၀၂၀
942Myanmar River Ayear
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( သံကွင်း )50 kg( N : 13%, P2O5 : 7%, K2O : 5% ) 2597၂၉.၂.၂၀၂၀
943Myanmar River Ayear
Co., Ltd.
Compound Fertilizer
( Arrow World / မျှားကမ္ဘာ )
50 kg( N : 12%, P2O5 : 5%, K2O : 8% + TE ) 2598၂၉.၂.၂၀၂၀
944B Z Co., Ltd.Urea Fertilizer ( MUKTA )50 kg( N : 46% ) 2600၂၉.၂.၂၀၂၀
945Tanintharyi Palm Oil Industry Ltd.Compound Fertilizer ( VITA MAX )
( NPK 20-10-10 )
50 kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10% ) 2601၂၉.၂.၂၀၂၀
946The Lavish Lotus Co., Ltd.Urea Fertilizer ( TLY )50 kg( N > 46.4% )2602၂၉.၂.၂၀၂၀
947The Lavish Lotus Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Lotus )50 kg( N : 46% Min, Biuret : 1% Max, Moisture : 0.5% Max )2603၂၉.၂.၂၀၂၀
948Myanmar River Ayear
Co., Ltd.
GTSP ( Three Circles )50 kg( P2O5 ≥ 46% )2604၂၉.၂.၂၀၂၀
949Lighthouse Enterprises Limited.Compound Fertilizer ( CROWN )50 kg( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 21%, MgO : 0.5%, B : 0.05% ) 2607၂၉.၂.၂၀၂၀
950Lighthouse Enterprises Limited.Compound Fertilizer ( CROWN )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 0.5%, B : 0.05% ) 2608၂၉.၂.၂၀၂၀
951Lighthouse Enterprises Limited.Compound Fertilizer ( CROWN )50 kg( N : 18%, P2O5 : 8%, K2O : 8%, S : 4% ) 2609၂၉.၂.၂၀၂၀
952Myanmar River Ayear
Co., Ltd.
Compound Fertilizer
( Arrow World / မြှားကမ္ဘာ )
50 kg( N : 12%, P2O5 : 13% ) 2612၂၉.၂.၂၀၂၀
953Bayar Na Thi Trading
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( Ruby Bird )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 2615၂၉.၂.၂၀၂၀
954Bayar Na Thi Trading
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( Ruby Bird )50 kg( N : 16%, P2O5 : 6%, K2O : 18% ) 2616၂၉.၂.၂၀၂၀
955John Pa Pa Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( PARAS )50 kg( K2O : 60% )2627၂၉.၂.၂၀၂၀
956Bhome Yaung Chi Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Red Circle )50 kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18% ) 2630၂၉.၂.၂၀၂၀
957Bhome Yaung Chi Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer
( LUO BU PO )
50 kg( K2O ≥ 51%, Cl < 1.5%, S ≥ 17.5% ) 2631၂၉.၂.၂၀၂၀
958Aung Kyar Phuu Manufacturing Co., Ltd.Bulk Blend Fertilizer
( Doctor Soil Lotus Globe )
50 kg( N : 18%, P2O5 : 6%, K2O : 6% ) 2632၂၉.၂.၂၀၂၀
959Aung Kyar Phuu Manufacturing Co., Ltd.Bulk Blend Fertilizer
( Doctor Soil Lotus Globe )
50 kg( N : 25%, P2O5 : 5%, K2O : 18%, S : 2% ) 2633၂၉.၂.၂၀၂၀
960Po Kaung Co., Ltd.Fertibor Borax Fertilizer 25 kg( B : 15% )2648၂၉.၂.၂၀၂၀
961Seinn Shwe War (Muse) Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( LUXI )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 2649၂၉.၂.၂၀၂၀
962Lighthouse Enterprises Limited.Ammonium Sulphate Fertilizer (Crown)50 kg( N : 21%, S : 24% )2651၂၉.၂.၂၀၂၀
963Lighthouse Enterprises Limited.Ammonium Sulphate Fertilizer (Crown)50 kg( N : 21%, S : 24% )2652၂၉.၂.၂၀၂၀
964Lighthouse Enterprises Limited.Compound Fertilizer ( Grow How )
( YARA )
50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 0.57%,
CaO : 6.84%, S : 1.59%, B : 0.028%, Cu : 0.002%,
Fe : 0.171%, Mn : 0.014%, Zn : 0.15%, Mo : 0.002% )
2653၂၉.၂.၂၀၂၀
965Bayar Na Thi Trading
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( 17-6-23 ) ( HO )50 kg( N : 17%, P2O5 : 6%, K2O : 23% ) 2658၂၉.၂.၂၀၂၀
966Mon Thar Myanmar Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 12-3-3+10 OM )
( THAI BUFFALO )
25 kg( N : 12%, P2O5 : 3%, K2O : 3%, OM : 10% ) 2660၂၉.၂.၂၀၂၀
967Nine Nine Eight Trading
Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ဇာမဏီ )50 kg( N : 12%, P2O5 : 13%, Net Content ≥ 25% ) 2664၂၉.၂.၂၀၂၀
968Pan Ei Myaing Co., Ltd.ပုလဲ မြေသြဇာ ( လန်းသစ် )50 kg( N : 46% Min, Biuret : 1.4% Max ) 2674၂၉.၂.၂၀၂၀
969Pann Kaba Myanmar Services Co., Ltd.​ကောင်း ၁၀၀% သဘာဝနွားချေးမြေသြဇာ500 Kg( N : 2%, P2O5 : 3.06%, K2O : 2.99%, Ca : 3.40%, Mg : 1.25%,
Carbon : 24.20%, C:N - 12.10, pH : 9.00, EC(ms/cm) : 6.90,
Zn : 250 mg/kg, Cu : 45 mg/kg, OM : 41.70% )
2675၂၉.၂.၂၀၂၀
970Pann Kaba Myanmar Services Co., Ltd.​ကောင်း ၁၀၀% သဘာဝနွားချေးမြေသြဇာ15 kg( N : 2%, P2O5 : 3.06%, K2O : 2.99%, Ca : 3.40%, Mg : 1.25%,
Carbon : 24.20%, C:N - 12.10, pH : 9.00, EC(ms/cm) : 6.90,
Zn : 250 mg/kg, Cu : 45 mg/kg, OM : 41.70% )
2676၂၉.၂.၂၀၂၀
971Myanmar River Ayear
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( Arrow World )50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% ) 2680၂၉.၂.၂၀၂၀
972Myanmar River Ayear
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( Shwe Myinn )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% + TE ) 2681၂၉.၂.၂၀၂၀
973Myanmar River Ayear
Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( သြရသ )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% + TE ) 2682၂၉.၂.၂၀၂၀
974Myanmar River Ayear
Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( သြရသ )50 kg( N : 15%, P2O5 : 10%, K2O : 5% + TE ) 2683၂၉.၂.၂၀၂၀
975Myanmar River Ayear
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( FY )50 kg( N : 20%, K2O : 5% ) 2684၂၉.၂.၂၀၂၀
976Myanmar River Ayear
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( FY )50 kg( N : 20%, K2O : 5% ) 2685၂၉.၂.၂၀၂၀
977Myanmar River Ayear
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( Arrow World )50 kg( N : 20%, K2O : 5% ) 2686၂၉.၂.၂၀၂၀
978Tanintharyi Palm Oil Industry Ltd.TSP ( Triple Super Phosphate )50 kg( P2O5 : 46% ) 2688၂၉.၂.၂၀၂၀
979Bayar Na Thi Trading
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( TOENAYAR)50 kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) 2689၂၉.၂.၂၀၂၀
980Bayar Na Thi Trading
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( TOENAYAR)50 kg( N : 18%, P2O5 : 5%, K2O : 26% ) 2690၂၉.၂.၂၀၂၀
981Golden Bee International
Trading Co., Ltd.
Potassium Sulphate Fertilizer
( LUO BU PO )
50 kg( K2O ≥ 51%, Cl < 1.5%, S ≥ 17.5% ) 2691၂၉.၂.၂၀၂၀
982Mon Thar Myanmar Co., Ltd.Soil Conditioner ( Thai Buffalo )25 kg( Calcium : 30.66%, Magnesium : 5.47% )2692၂၉.၂.၂၀၂၀
983The Lavish Lotus Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ရွှေကြာပန်း )50 kg( N ≥ 46.4% )2695၂၉.၂.၂၀၂၀
984Seven Tigers Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Three Trees )50 kg( N : 12%, P2O5 : 6%, K2O : 24%, MgO : 0.4%,
CaO : 6.0%, S : 0.3% )
2699၂၉.၂.၂၀၂၀
985Golden Bee International Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ERDOS )50 kg( N ≥ 46.4% )2701၂၉.၂.၂၀၂၀
986Myanmar River Ayear
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( SACF )
( NPK 15-15-15 )
50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 2706၂၉.၂.၂၀၂၀
987Myanmar River Ayear
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( SACF )
( NPK 10-6-24 )
50 kg( N : 10%, P2O5 : 6%, K2O : 24% ) 2707၂၉.၂.၂၀၂၀
988Seinn Shwe War (Muse) Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15:5:25 )
( VOLFERTILE )
50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% ) 2713၂၉.၂.၂၀၂၀
989Kachin Star Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15:15:15 )
( Lanhua China )
50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 2714၂၉.၂.၂၀၂၀
990AICORP (MYANMAR)
CO., LTD.
Urea Fertilizer 1 TNE( N : 46% )2723၂၉.၂.၂၀၂၀
991AICORP (MYANMAR)
CO., LTD.
Urea “ B ” Mark50 kg( N : 46% )2724၂၉.၂.၂၀၂၀
992Phwint Phyo Thit Co., Ltd.Compound Fertilizer ( နဂါးသီးစုံ )50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% ) 2725၂၉.၂.၂၀၂၀
993Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15-15-15 )
( Shennuo Agricultural )
50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, B ≥ 1%,
Mg ≥ 1%, Zn ≥ 1% )
2731၂၉.၂.၂၀၂၀
994Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15-5-25 )
( Shennuo Agricultural )
50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25%, B ≥ 1%,
Mg ≥ 1%, Zn ≥ 1% )
2732၂၉.၂.၂၀၂၀
995Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 16-6-24 )
( Menfeng )
40 kg( N : 16%, P2O5 : 6%, K2O : 24% ) 2733၂၉.၂.၂၀၂၀
996AK 14 Co., Ltd.Compound Fertilizer ( DEMIGA )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 2734၂၉.၂.၂၀၂၀
997AK 14 Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 12:10:24 )
( FUDAO )
50 kg( N : 12%, P2O5 : 10%, K2O : 24% ) 2739၂၉.၂.၂၀၂၀
998Eco Life Co., Ltd. Urea Fertilizer ( မေဟွား )50 kg( N ≥ 46.4% )2747၂၉.၂.၂၀၂၀
999Golden Nant Khat Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Jin Kai )40 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )2756၂၉.၂.၂၀၂၀
1000Shwe Shan Ngwe Shan
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( Jin Kai )40 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )2757၂၉.၂.၂၀၂၀
1001Bayar Na Thi Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer (15:15:15)
(Kingenta / All Fruit )
50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )2760၂၉.၂.၂၀၂၀
1002Marlarmyaing Manufacturing Co.,Ltd.Granular MOP50 kg( K2O : 60% )2776၂၉.၂.၂၀၂၀
1003Shwe Pwint Ngwe Pwint Co.,Ltd.Compound Fertilizer( Yara )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 0.57%,
CaO : 6.84%, S : 1.59%, B : 0.028%, Cu : 0.002%,
Fe : 0.171%, Mn : 0.014%, Zn : 0.15%, Mo : 0.002% )
2785၂၉.၂.၂၀၂၀
1004Shwe Pwint Ngwe Pwint Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Crown )50 kg( N : 46%, Biuret : 1% )2786၂၉.၂.၂၀၂၀
1005Power Five Star Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) (HO)40 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )2788၂၉.၂.၂၀၂၀
1006Power Five Star Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17)
( WAVE )
40 kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )2789၂၉.၂.၂၀၂၀
1007Power Five Star Co., Ltd.Compound Fertilizer (18-18-18)
( YUHUAQIANG )
40 kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18% )2790၂၉.၂.၂၀၂၀
1008Power Five Star Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-6-23) (HO) 50 kg( N : 17%, P2O5 : 6%, K2O : 23% )2791၂၉.၂.၂၀၂၀
1009Sai Aung Kham Co., Ltd.Compound Fertilizer (11-8-6)
( YUNTIANHUA )
40 kg( N : 11%, P2O5 : 8%, K2O : 6% )2792၂၉.၂.၂၀၂၀
1010Sabai Thinn Co., Ltd.Compound Fertilizer
(ပင်ဂွင်း / PENGUIN)
50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )2794၂၉.၂.၂၀၂၀
1011Sabai Thinn Co., Ltd.Compound Fertilizer
(ပန်ဒါ / PANDA)
50 kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% )2795၂၉.၂.၂၀၂၀
1012Myitkhaayar Co., Ltd.Compound Fertilizer (Yara Grow How)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 0.57%,
CaO : 6.84%, S : 1.59%, B : 0.028%, Cu : 0.002%,
Fe : 0.171%, Mn : 0.014%, Zn : 0.15%, Mo : 0.002% )
2796၂၉.၂.၂၀၂၀
1013Mega Grow International Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Mega ) ( မက်ဂါ )
(NPK 23-10-5+6S+1Zn)
50 kg( N : 23%, P2O5 : 10%, K2O : 5%, S : 6%, Zn : 1% )2802၂၉.၂.၂၀၂၀
1014AICORP (Myanmar) Co.,Ltd.Ammonium Sulphate(NH4)2.SO4
( ဖိုးသာအောင် )
25 kg( N : 21%, S : 24% )2803၂၉.၂.၂၀၂၀
1015Agro Asia Star GroupUrea Fertilizer ( Wing ) (တောင်ပံ)50 kg( N ≥ 46.4% )2807၂၉.၂.၂၀၂၀
1016B Z Co., Ltd.Urea Fertilizer ( IFFCO )
( Neem Coated )
50 kg( N : 46% )2810၂၉.၂.၂၀၂၀
1017Chang Yin Khu Development
Co., Ltd.
Diammonium Phosphate ( DAP )50 kg( N : 18%, P2O5 : 46% )2812၂၉.၂.၂၀၂၀
1018Chang Yin Khu Development
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( S )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )2813၂၉.၂.၂၀၂၀
1019Chang Yin Khu Development
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( VOLFERTILE )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )2814၂၉.၂.၂၀၂၀
1020Chang Yin Khu Development
Co., Ltd.
Compound Fertilizer
( Agri - Comerge 1 )
50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )2815၂၉.၂.၂၀၂၀
1021Bhamo Star Agri & Tech
Co., Ltd.
Compound Fertilizer (15:5:5)
(Three Circles)
50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )2817၂၉.၂.၂၀၂၀
1022A-L-Myint Co., Ltd.Neem Coated Urea Fertilizer (MUKTA )50 kg( N : 46% )2818၂၉.၂.၂၀၂၀
1023Sin Kyaing Co., Ltd.Compound Fertilizer (22:8:10) (TJ)40 kg( N : 22%, P2O5 : 8%, K2O : 10% )2820၂၉.၂.၂၀၂၀
1024Sin Kyaing Co., Ltd.Compound Fertilizer (22:9:9) (TJ)40 kg( N : 22%, P2O5 : 9%, K2O : 9% )2821၂၉.၂.၂၀၂၀
1025Sin Kyaing Co., Ltd.Compound Fertilizer (16:6:20) (TJ)40 kg( N : 16%, P2O5 : 6%, K2O : 20% )2822၂၉.၂.၂၀၂၀
1026Sin Kyaing Co., Ltd.Compound Fertilizer (15:15:15) (TJ)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )2823၂၉.၂.၂၀၂၀
1027Sin Kyaing Co., Ltd.Compound Fertilizer (22:8:10) (TJ)40 kg( N : 22%, P2O5 : 8%, K2O : 10% )2824၂၉.၂.၂၀၂၀
1028Sin Kyaing Co., Ltd.Compound Fertilizer (26.5:11.5:0) (TJ)40 kg( N : 26.5%, P2O5 : 11.5%, K2O : 0% )2825၂၉.၂.၂၀၂၀
1029Sin Kyaing Co., Ltd.Compound Fertilizer (15:6:23) (TJ)40 kg( N : 15%, P2O5 : 6%, K2O : 23% )2826၂၉.၂.၂၀၂၀
1030D D San Co., Ltd.Phosphate Fertilizer (GTSP) (RUN FEI)50 kg( P2O5 ≥ 46.0% )2827၂၉.၂.၂၀၂၀
1031D D San Co., Ltd.Urea Fertilizer ( THREE CIRCLES )40 kg( N ≥ 46.4% )2828၂၉.၂.၂၀၂၀
1032Ye Kyinn Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ပန်းဖူးပုလဲ )50 kg( N ≥ 46.4% )2831၂၉.၂.၂၀၂၀
1033Ye Kyinn Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ရွှေတောင် )50 kg( N ≥ 46.4% )2832၂၉.၂.၂၀၂၀
1034The Lavish Lotus Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Diamond )50 kg( N : 46% )2835၂၉.၂.၂၀၂၀
1035Shwe Aung Yadana Co., Ltd.Compound Fertilizer ( JIN KAI )
( ကြံအထူး )
40 kg( N : 10%, P2O5 : 12%, K2O : 6% )2837၂၉.၂.၂၀၂၀
1036Ye Kyinn Co., Ltd.Granular Triple Super Phosphate Fertilizer
( GTSP ) ( Three Circles )
50 kg( P2O5 ≥ 46% )2839၂၉.၂.၂၀၂၀
1037Ngwe Gone Kywe Trading
Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( Golden Mountain )
( ရွှေတောင် )
50 kg( N ≥ 46.4% )2844၂၉.၂.၂၀၂၀
1038Ngwe Gone Kywe Trading
Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( ပန်းဖူးပုလဲ )50 kg( N ≥ 46.4% )2845၂၉.၂.၂၀၂၀
1039Ngwe Gone Kywe Trading
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( Arrow )
( 10-10-5 )
40 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )2846၂၉.၂.၂၀၂၀
1040Ngwe Gone Kywe Trading
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( Green Leaves )
( 15-5-25 )
40 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )2848၂၉.၂.၂၀၂၀
1041Ngwe Gone Kywe Trading
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( Kingenta )
( 17-17-17 )
40 kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )2849၂၉.၂.၂၀၂၀
1042Ngwe Gone Kywe Trading
Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( Red Bird )50 kg( N ≥ 46.4% )2850၂၉.၂.၂၀၂၀
1043Ngwe Gone Kywe Trading
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( YAUNG FENG )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )2851၂၉.၂.၂၀၂၀
1044Phwint Phyo Thit Co., Ltd.Complex Fertilizer ( Taung Thu Gyi )50 kg( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 7% )2853၂၉.၂.၂၀၂၀
1045Phwint Phyo Thit Co., Ltd.Compound Fertilizer
( Nget Ni / YIHUA )
50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )2854၂၉.၂.၂၀၂၀
1046Phwint Phyo Thit Co., Ltd.Complex Fertilizer ( Taung Thu Gyi )50 kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% )2855၂၉.၂.၂၀၂၀
1047Htein Min Co., Ltd.Urea Fertilizer ( MF )40 kg( N ≥ 46.4% )2861၂၉.၂.၂၀၂၀
1048Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) (MF)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )2862၂၉.၂.၂၀၂၀
1049Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15)
( Volfertile )
50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )2863၂၉.၂.၂၀၂၀
1050Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17)
( MF )
50 kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )2864၂၉.၂.၂၀၂၀
1051Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17)
( Kingenta )
50 kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )2865၂၉.၂.၂၀၂၀
1052Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-6-9)
( Tiger Head )
50 kg( N : 15%, P2O5 : 6%, K2O : 9% )2866၂၉.၂.၂၀၂၀
1053Lighthouse Enterprises Limited.Urea Fertilizer ( CROWN )50 kg( N : 46%, Biuret : 1% )2873၂၉.၂.၂၀၂၀
1054Aicorp (Myanmar) Co.,Ltd.Granular Urea ( Sabic )50 kg( N : 46% )2874၂၉.၂.၂၀၂၀
1055SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.အပင်ကြီးမြန်စေသောမြေသြဇာ(ဘာစယ်)
(Basel)(24-10-10)(PLANTER)
1 Kg( N : 24%, P2O5 : 10%, K2O : 10% )2876၂၉.၂.၂၀၂၀
1056Shwe Taung Hein Co., Ltd.Hi - Crop ( Vivekon )250 ml( Potassium Humate : 12%,Seaweed Extracts : 8%, Amino Acid : 6%,
Fulvic Acid : 2%, Kinetin + IAA : 1%,Organic Preservative : 4%,
Organic Solvents : 7%, Water as Solvent : 60%)
2879၂၉.၂.၂၀၂၀
1057Octagon Luminous Co.,Ltd.မန်းဒ (၃၁)10.4 Kg( N : 0.3%, P2O5 : 0.1%, K2O : 0.7%,OM : 68%, Amino Acid Contents -
Valine : 64, Cystine : 17, Isoleucine : 49,Glycine : 48,Threonine : 41,
Leucine : 86, Aspartic acid : 260, Proline : 66, Histidine : 27, Glutamaic
acid : 207,Arginine : 53,Serine : 56,Methionine : 17, Alanine : 69,
Lysine : 37, Tyrosine : 37, Typtophan : 10,Phenylalanine : 53 )
2898၂၉.၂.၂၀၂၀
1058Ayerwin Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Kabarlone ) 50 Kg( N ≥ 46.4 %)1205၄.၃.၂၀၂၀
1059Ayerwin Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Elephant ) 50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) 1208၄.၃.၂၀၂၀
1060Ayerwin Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Three Circles )50 Kg( N : 13%, P2O5 : 7%, K2O : 5% ) 1210၄.၃.၂၀၂၀
1061Ayerwin Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Kangaroo )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% ) 1213၄.၃.၂၀၂၀
1062Ayerwin Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Arrow World )50 Kg( N : 12%, P2O5 : 13% ) 1216၄.၃.၂၀၂၀
1063Diamond Star Co., Ltd.အာမို (၁) ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် 500 gm( N : 21 %, P2O5 : 11 %, K2O : 21 %, MgO : 2 %, Fe : 1000 ppm,
Mn : 500 ppm, B : 200 ppm, Zn : 150 ppm, Cu : 110 ppm,
Mo : 70 ppm)
1343၄.၃.၂၀၂၀
1064Diamond Star Co., Ltd.အာမို (၂) ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် 500 gm( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 30 %, Fe : 1000 ppm,
Mn : 1500 ppm, B : 200 ppm, Zn : 150 ppm, Cu : 110 ppm,
Mo : 70 ppm)
1344၄.၃.၂၀၂၀
1065Diamond Star Co., Ltd.အာမို မြေပဲအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် 500 gm( N : 16 %, P2O5 : 8 %, K2O : 34 %, Fe : 1200 ppm,
Mn : 600 ppm, B : 200 ppm, Zn : 180 ppm, Cu : 130 ppm,
Mo : 80 ppm)
1345၄.၃.၂၀၂၀
1066Marlarmyaing Manufacturing Co.,Ltd.Complex Fertilizer ( Nay Ywat Hlay )50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, S : 11 % )1395၄.၃.၂၀၂၀
1067Marlarmyaing Manufacturing Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( ရွှေစပါး ) 50 Kg( N : 46 % )1396၄.၃.၂၀၂၀
1068Marlarmyaing Manufacturing Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 15:15:6:4 )
( Compound 55 )
50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 6 % , MgO : 4 % )1399၄.၃.၂၀၂၀
1069Marlarmyaing Manufacturing Co.,Ltd.Zinc Sulphate Heptahydrate
( Nay Ywat Hlay )
25 Kg( Zn : 21 % )1403၄.၃.၂၀၂၀
1070Lighthouse Enterprises Limited.Urea Fertilizer ( Flying Horse ) 50 Kg( N : 46 %, Biuret : 1 % ) 1409၄.၃.၂၀၂၀
1071Lighthouse Enterprises Limited.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Crown )50 Kg( N : 21 %, S : 24 % ) 1411၄.၃.၂၀၂၀
1072Lighthouse Enterprises Limited.Compound Fertilizer ( OX ) 50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, CaO : 2.5 %,
MgO : 0.4 % , B : 0.02 % )
1414၄.၃.၂၀၂၀
1073Nine Nine Eight Trading
Co., Ltd.
Compound Seed Fertilizer ( Phoenix )50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % ) 1426၄.၃.၂၀၂၀
1074Nine Nine Eight Trading
Co., Ltd.
Compound Seed Fertilizer ( Phoenix )50 Kg( N : 13 %, P2O5 : 5 %, K2O : 7 % ) 1427၄.၃.၂၀၂၀
1075Nine Nine Eight Trading
Co., Ltd.
Sulphur Coated Urea ( Phoenix ) 50 Kg( N > 31 %, S > 9 %, Net Content > 40 % ) 1428၄.၃.၂၀၂၀
1076Shwe Aung Yadana Co., Ltd.Compound Fertilizer ( HUASHAN )40 Kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )1483၄.၃.၂၀၂၀
1077Ziwaka Trading Co.,Ltd.Nitrate Potash Fertilizer ( NG ) 50 Kg( N : 14 %, , K2O : 44 % )1486၄.၃.၂၀၂၀
1078Shwe Thit Oo Co.,Ltd.Compound Fertilizer 50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% )3048၂၂.၆.၂၀၂၀
1079Aventine Limited.Urea Fertilizer ( Premium Grade )
(46-0-0)
50 Kg( N : 46%, Biuret : 1% )3852၇.၃.၂၀၂၁
1080Aventine Limited.Sabic Granular Urea50 Kg( N : 46% )2982၂၂.၆.၂၀၂၀
1081JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Greens King 24K (Best) (10-2-24)22.68
kg
( N : 10%, P2O5 : 2%, K2O : 24%, S : 8%, Fe : 2%, Mn : 1% ) 2445၂၉.၂.၂၀၂၀
1082JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Pro Start (Best) (16-24-10)22.68
kg
( N : 16%, P2O5 : 24%, K2O : 10%, S : 3.5%, Fe : 0.75% )2446၂၉.၂.၂၀၂၀
1083JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Poly Supreme Polyon (Best) (23-5-10)22.68
kg
( N : 23%, P2O5 : 5%, K2O : 10%, S : 11%, Fe : 1.8%,
Mn : 0.31% )
2447၂၉.၂.၂၀၂၀
1084JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Cascade K with Polyon (Best)(21-2-21)22.68
kg
( N : 21%, P2O5 : 2%, K2O : 21%, S : 4%, Fe : 0.25% )2448၂၉.၂.၂၀၂၀
1085JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Best Tabs ( 20-10-5 )10.55
kg
( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 5%, Ca : 2.2%, Mg : 0.50%,
S : 2%, Cu : 0.05%, Fe : 0.50%, Mn : 0.05%, Zn : 0.05% )
2449၂၉.၂.၂၀၂၀
1086JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Limestone Mini Prilled ( Cal-CM )22.68
kg
( Ca : 35.6%, CaCO3 : 89.3%, CaCO3 Equivalent : 90.8% )2450၂၉.၂.၂၀၂၀
1087JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Greenskote ( Best ) ( 0-0-50 )22.68
kg
( K2O : 50%, S : 17% ) 2451၂၉.၂.၂၀၂၀
1088JJ-Pun Trading Co.,Ltd.High K Greens ( Best ) ( 15-0-34 )22.68
kg
( N : 15%, K2O : 34%, S : 11.5% ) 2452၂၉.၂.၂၀၂၀
1089JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Sulfate of Potash ( Best ) ( 0-0-50)22.68
kg
( K2O : 50%, S : 18% ) 2453၂၉.၂.၂၀၂၀
1090JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Signature Organic ( Simplot )10
Ltr
( Humic & Fulvic Acids : 12% w/v )2454၂၉.၂.၂၀၂၀
1091JJ-Pun Trading Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ JJ - NPK (20-20-10 )50 kg( N : 20%, P2O5 : 20%, K2O : 10% ) 2524၂၉.၂.၂၀၂၀
1092JJ-Pun Trading Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ JJ - NPK (20-12-12 )50 kg( N : 20%, P2O5 : 12%, K2O : 12% ) 2526၂၉.၂.၂၀၂၀
1093JJ-Pun Trading Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ JJ - NPK
(13-13-21+TE )
50 kg( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 21%, S : 3%, SiO2 : 4%,
CaO : 300 ppm, Fe : 100 ppm )
2527၂၉.၂.၂၀၂၀
1094JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Sulfate of Potash (Greens Grade)
(0-0-50)
22.7 kg( K2O : 50%, S : 17% )2767၂၉.၂.၂၀၂၀
1095JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Micro Green 10(10-4-16)Plus 3% Iron22.68
kg
( N : 10%,P2O5 : 4%,K2O : 16%,S : 14%,Fe : 3%,Mn : 0.50% )2768၂၉.၂.၂၀၂၀
1096JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Cascade “ K ” (21-2-21)22.68
kg
( N : 21%,P2O5 : 2%,K2O : 21%,S : 4%,Fe : 0.25% )2769၂၉.၂.၂၀၂၀
1097JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Sulfate of Potash (Greens Grade)
(0-0-50)
22.7 kg( K2O : 50%, S : 17% )2858၂၉.၂.၂၀၂၀
1098JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Micro Green 10(10-4-16)Plus 3% Iron (Best)22.68
kg
( N : 10%, P2O5 : 4%, K2O : 16%, S : 14%, Fe : 3%,
Mn : 0.50% )
2859၂၉.၂.၂၀၂၀
1099JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Cascade “ K ” (21-2-21) ( Best )22.68
kg
( N : 21%, P2O5 : 2%, K2O : 21%, S : 4%, Fe : 0.25% )2860၂၉.၂.၂၀၂၀
1100New Life Brothers Co., Ltd.Urea Fertilizer ( MUKTA )50 kg( N : 46% )2431၂၉.၂.၂၀၂၀
1101Shwe Yi Linn Pwint Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer
( Crown )
50 kg( N : 21%, S : 24% )2461၂၉.၂.၂၀၂၀
1102Golden Face Sky Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer
(RISINGSUN)
50 kg( N : 21%, S : 24% )2793၂၉.၂.၂၀၂၀
1103Ziwaka Trading Co.,Ltd.Potassium Nitrate Fertilizer (NG)50 kg( N : 14%, K2O : 44% ) 3330၂၁.၉.၂၀၂၀
1104Ziwaka Trading Co.,Ltd.Potassium Nitrate Fertilizer (NG)50 kg( N : 14%, K2O : 44% ) 3450၂၁.၉.၂၀၂၀
1105Golden Lion High Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( Ranfei / Three Colour )40 Kg( N ≥ 46.4% )3074၂၂.၆.၂၀၂၀
1106Golden Lion High Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( 25-7-7 ) ( MC )50 Kg( N : 25%, P2O5 : 7%, K2O : 7%, S : 7.5% )3079၂၂.၆.၂၀၂၀
1107Golden Lion High Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( 15-7-8 ) ( MC )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8%, S : 11% )3080၂၂.၆.၂၀၂၀
1108Golden Lion High Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( 18-12-6 ) ( MC )50 Kg( N : 18%, P2O5 : 12%, K2O : 6%, S : 12.9% )3081၂၂.၆.၂၀၂၀
1109Golden Lion High Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( PREMIUM GRADE )
( 13-13-21+TE ) ( MC )
50 Kg( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 21% + TE )3082၂၂.၆.၂၀၂၀
1110Golden Lion High Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( PREMIUM GRADE )
( 15-15-15+TE ) ( MC )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% + TE )3083၂၂.၆.၂၀၂၀
1111Golden Lion High Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( Elephant )50 Kg( N ≥ 46.4% )3084၂၂.၆.၂၀၂၀
1112Golden Lion High Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( JIANFENG )50 Kg( N ≥ 46.4% )3086၂၂.၆.၂၀၂၀
1113Golden Lion High Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
အာဟာရစုံကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ
( တက်တိုး ) ( NPK 15:7:8 + TE )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% + TE )3087၂၂.၆.၂၀၂၀
1114Pann Kaba Myanmar Services Co., Ltd.အခြောက်ခံကြက်ချေးမြေသြဇာ15 kg( N : 3.10%, P2O6 : 4.73%, K2O : 3.62%, OM : 37.79%,
Moisture : 17.70%, C:N - 7.5 )
2209၄.၂.၂၀၂၂
1115Pann Kaba Myanmar Services Co., Ltd.၁၀၀ % သဘာဝကြက်ချေးမြေသြဇာ ( ဆာမူရိုင်း )15 kg( N : 3.1%, P2O6 : 4.73%, K2O : 3.62%, OM : 37.79% ) 3362၂၁.၉.၂၀၂၀
1116Billion Soe Kaung San
Co., Ltd.
Urea Fertilizer50 kg( N ≥ 46.4% )3399၂၁.၉.၂၀၂၀
1117Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Ammonium Sulphate 50 Kg( N : 20.5%, S : 24% ) 1530၃.၉.၂၀၂၀
1118Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Urea Fertilizer 50 Kg( N ≥ 46.2% ) 1531၃.၉.၂၀၂၀
1119Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Muriate of Potash 50 Kg( K2O : 60% ) 1532၃.၉.၂၀၂၀
1120Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Comet N - 21 50 Kg( N : 21%, S : 24% )1534၃.၉.၂၀၂၀
1121Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( SHU SAN )50 kg( N : 46% min )3306၂၁.၉.၂၀၂၀
1122Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Shu San )50 kg( N : 46% Min, Particle Size 2.0 - 4.75 mm ) 3465၂၁.၉.၂၀၂၀
1123Guiding Star Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Power King )25 kg( N : 7%, P2O5 : 3%, K2O : 5%, OM : 10% ) 2492၂၉.၂.၂၀၂၀
1124Hein Investment Limited.Compound Fertilizer ( Risingsun )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, CaO : 4% ) 2441၂၉.၂.၂၀၂၀
1125Hein Investment Limited.Compound Fertilizer ( Set Kyar )50 kg( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 21% ) 2532၂၉.၂.၂၀၂၀
1126Taung Moe Yae General Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46.4% )2535၂၉.၂.၂၀၂၀
1127Taung Moe Yae General Trading Co., Ltd.Complex Fertilizer (GARSONI)40 kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18% ) 2567၂၉.၂.၂၀၂၀
1128Taung Moe Yae General Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer (XI YANG)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 2568၂၉.၂.၂၀၂၀
1129Taung Moe Yae General Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( GARSONI )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 2591၂၉.၂.၂၀၂၀
1130Lucky Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15-15-15 )
( Rabbit )
50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, CaO : 1.0% ) 2540၂၉.၂.၂၀၂၀
1131Mingalar Myae Trading
Co., Ltd.
Vita Soil Enhancer (မြေဆီလွှာအားတိုးဆေး)25 kg( N : 1.37%, P2O5 : 0.04%, K2O : 7.5%, OM : 74%,
Humic Acid : 73.49%, Moisture : 16.20% )
2427၂၉.၂.၂၀၂၀
1132Marubeni Myanmar Fertilizer
Co., Ltd.
Calcium Silica Fertilizer
( Shwe Myay Thee )
1 TNE( CaO : 30% Min, SiO2 : 15% Min, MnO : 3% Min, P2O5 : 1.5% Min )2745၂၉.၂.၂၀၂၀
1133Magi Vision Co., Ltd.သီးနှံစုံအထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ ( MAGI Perfect )1 Kg ( N : 21 %, P2O5 : 21 %, K2O : 21 %, Ca : 1 %, Mg : 0.4 %, S : 2.3 % )337၁၀.၁.၂၀၂၀
1134Magi Vision Co., Ltd.သီးနှံစုံအထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ( MAGI Super K )1 Kg ( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 40 %, Ca : 1.2 %, Mg : 0.5 %, S : 1.3 % )338၁၀.၁.၂၀၂၀
1135Phwint Phyo Thit Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Lucky Fish ရွှေတောင် )50 Kg ( N : 10 % , P2O5 : 10 % , K2O : 5 % )
၂၃၁၂၀.၉.၂၀၁၉
1136National Sanpya Co., Ltd.ဇီဝမြေသြဇာ (Grow Pros) (ဂရိုးပရို)250
Gallon
( Humic Acid : 12%, Pseudomonas putida : 1 x 106 CFU/ml )2899၂၉.၂.၂၀၂၀
1137Diamond Star Co., Ltd.အာမို(၁) ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် 1 Kg( N : 21%, P2O5 : 11 %, K2O : 21%, MgO : 2.0%, Fe : 1000ppm,
Mn : 500ppm, B :200ppm, Zn : 150ppm, Cu:110ppm, Mo:70ppm )
1502၃.၉.၂၀၂၀
1138Diamond Star Co., Ltd.အာမို(၂) ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် 1 Kg( N : 15%, P2O5 : 15 %, K2O : 30%, Fe : 1000ppm, Mn : 1500ppm,
B :200ppm, Zn : 150ppm, Cu:110ppm, Mo:70ppm )
1503၃.၉.၂၀၂၀
1139Diamond Star Co., Ltd.အာမိုပါဝါ ပင်လုံးပျံ့အာနိသင်ရှိ
ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့်
250 gm( P2O5 : 26 %, HPO3 : 30%, K2O : 26%, pH : 4.5 - 5.0)1504၃.၉.၂၀၂၀
1140Diamond Star Co., Ltd.အာမိုပါဝါ ပင်လုံးပျံ့အာနိသင်ရှိ
ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့်
500 gm( P2O5 : 26 %, HPO3 : 30%, K2O : 26%, pH : 4.5 - 5.0)1505၃.၉.၂၀၂၀
1141Diamond Star Co., Ltd.အာမိုဆီထွက်သီးနှံအထူး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့်500 gm( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 34%, MgO : 0.1% + ME)1506၃.၉.၂၀၂၀
1142Diamond Star Co., Ltd.အာမိုစပါးအထူး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့် 500 gm( N : 13%, P2O5 : 3%, K2O : 43% )1507၃.၉.၂၀၂၀
1143Diamond Star Co., Ltd.အာမိုမဂ္ဂနီဆယ်လ် 500 gm( N : 11%, MgO : 16%)1508၃.၉.၂၀၂၀
1144Diamond Star Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်(အာမိုကြက်သွန်အထူး) 500 gm( N : 14%, P2O5 : 5%, K2O : 34% + S)1509၃.၉.၂၀၂၀
1145Diamond Star Co., Ltd.အာမိုသဘာဝဟော်မုန်း
(Seaweed Extract Power Form)
100 gm( Total Nitrogen : 1%, P2O5 : 0.8%, K2O : 18%, Alginic acid : 10%,
pH : 8 - 11, Moisture : 5%, OM : 50%)
1510၃.၉.၂၀၂၀
1146Diamond Star Co., Ltd.အာမို မိုက်ကရိုမစ် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
Foliar Fetilizer ( Armo Micromix )
100 gm( Fe : 2%, Mn : 4%, B : 1%, Mo : 1%, Cu : 0.05%, Zn : 2% )1511၃.၉.၂၀၂၀
1147Diamond Star Co., Ltd.Foliar Fertilizer ( အာမို )
( Magnesium Amino Acid Chelate )
100 gm( Mg : 6%, Total Amino Acid : 25%, Na : 0.6%, Moisture : 5% )1512၃.၉.၂၀၂၀
1148Diamond Star Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် ( အာမိုဝါအထူး ) 500 gm ( N : 14 %, P2O5 :9 % , K2O : 37 % ) 1513၃.၉.၂၀၂၀
1149Successmore Being Yangon
Trading Co., Ltd.
ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည်
(ထရန်စဖောင်းဖော်မြူလာ - ၁)
(Transform Formula -1)
1 Ltr( N : 4.2%, MgO : 2.66%, CaO : 3.58%, Zn : 0.023%, B : 220 mg/kg,
Cu : 34 mg/kg, Fe : 245 mg/kg, Mn : 339 mg/kg )
3520၂၁.၉.၂၀၂၀
1150Good Brothers (Chemical)
Co., Ltd.
ယူရီယားဓာတ်မြေဩဇာ (ဘောဂဗလ) (46-0-0) (2.00-4.75)mm50 Kg(N: 46%)5761၃.၃.၂၀၂၃
1151Good Brothers (Chemical)
Co., Ltd.
ယူရီယားဓာတ်မြေဩဇာ (ရွှေကြယ်) (46-0-0) (2.00-4.75)mm50 Kg(N: 46%)5763၃.၃.၂၀၂၃
1152Good Brothers (Chemical)
Co., Ltd.
ယူရီယားဓာတ်မြေဩဇာ (ကမ္ဘာကျော်) (46-0-0) (2.00-4.75)mm50 Kg(N: 46%)5767၃.၃.၂၀၂၃
1153Good Brothers (Chemical)
Co., Ltd.
Muriate of Potash (MOP)(GBS)(Golden Star) 50 kg(K2O> 60%)6166၁၈.၆.၂၀၂၃
1154Orgaworld Asia (Myanmar) Co.,Ltd.Orgaworld Asia Enriched Compost20.5
TNE
( N : 3%, P2O5 : 3%, K2O : 1.5%, OM : 37% ) 3310၂၁.၉.၂၀၂၀
1155Mega Grow International Co.,Ltd.(Mega) (မက်ဂါဘာလာလာ) ( Cultistick EO )
အထူးစွဲကပ်ပျံ့နှံစိမ့်ဝင်ဆေး
500 CC( Polyalkyl ether derivatives : 55%,
Natural Vegetable based fatty acid : 20%, Glycol : 10% )
3328၂၁.၉.၂၀၂၀
1156Mega Grow International Co.,Ltd.(Mega) (မက်ဂါဘာလာလာ) ( Cultistick EO )
အထူးစွဲကပ်ပျံ့နှံစိမ့်ဝင်ဆေး
100 CC( Polyalkyl ether derivatives : 55%,
Natural Vegetable based fatty acid : 20%, Glycol : 10% )
3329၂၁.၉.၂၀၂၀
1157Marga Min Co., Ltd.အထွက်တိုးမြှင့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
(သီးနှံမျိုးစုံအပင်အထူး) (10-50-10)
(အမ်ဂျီအမ် စပါယ်ရှယ် ၁)(MGM Special 1)
1 Kg( N : 10%, P2O5 : 50%, K2O : 10% )3531၂၁.၉.၂၀၂၀
1158Marga Min Co., Ltd.အထွက်တိုးမြှင့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ
(သီးနှံမျိုးစုံအပင်အထူး) (10-50-10)
(အမ်ဂျီအမ် စပါယ်ရှယ် ၁)(MGM Special 1)
500 g( N : 10%, P2O5 : 50%, K2O : 10% )3532၂၁.၉.၂၀၂၀
1159Golden Key Co., Ltd.Potassium Based SAP 25 Kg( N : 2.5 %, P2O5 : 1 %, K2O : 21 % )1758၃.၉.၂၀၂၀
1160Myanma Awba Group Co., Ltd.Korn - Kali + B (Fertilizer)50 Kg( K2O : 40 %, MgO : 6 %, S : 4 %, B : 0.8 % )၀၅၇၁.၂.၂၀၂၁
1161Myanma Awba Group Co., Ltd.NPK ဓာတ်မြေဩဇာ ( Comet ) ( 10:10:5 )50 Kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )၀၅၈၁.၂.၂၀၂၁
1162Myanma Awba Group Co., Ltd.NPK ဓာတ်မြေဩဇာ ( Comet ) ( 15:15:15 )50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )၀၅၉၁.၂.၂၀၂၁
1163Myanma Awba Group Co., Ltd.Adsee Low Foam A Wetting Agent900 Kg( C 10 Alcoholethoxylate : > = 90 - < = 100% Min )3995၇.၆.၂၀၂၁
1164Agri First Co.,Ltd.Urea Fertilizer (AFC)50 Kg( N : 46% )3744၇.၃.၂၀၂၁
1165Agri First Co.,Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer (AFC)50 Kg( N : 21%, S : 24% )3745၇.၃.၂၀၂၁
1166Agri First Co.,Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer (AFC)50 Kg( N : 18%, P2O5 : 46% )3746၇.၃.၂၀၂၁
1167Agri First Co.,Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (AFC)
( Granule )
50 Kg( K2O : 60% )3749၇.၃.၂၀၂၁
1168Agri First Co.,Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (AFC)50 Kg( K2O : 60% )3750၇.၃.၂၀၂၁
1169Agri First Co.,Ltd.Kieserite Fertilizer ( AFC )50 Kg( MgO : 27%, S : 18% )3751၇.၃.၂၀၂၁
1170TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer
( 15-15-15+8.3S+TE )
1 TNE( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 8.3%, MgO : 0.1%,
B : 0.02% )
3914၇.၃.၂၀၂၁
1171TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer
( 15-15-15+9.6S+TE )
1 TNE( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 9.6%, MgO : 0.1%,
B : 0.02% )
3915၇.၃.၂၀၂၁
1172TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer
( 13-13-21+6.9S+TE )
1 TNE( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 21%, S : 6.9%, MgO : 0.1%,
B : 0.02% )
3916၇.၃.၂၀၂၁
1173TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer
( 18-12-6+12.9S )
1 TNE( N : 18%, P2O5 : 12%, K2O : 6%, S : 12.9% )3917၇.၃.၂၀၂၁
1174TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer
( 15-7-8+11S )
1 TNE( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8%, S : 11% )3918၇.၃.၂၀၂၁
1175TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer
( 25-7-7+7.5S )
1 TNE( N : 25%, P2O5 : 7%, K2O : 7%, S : 7.5% )3919၇.၃.၂၀၂၁
1176TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer
( 16-16-8+9.1S )
1 TNE( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 9.1% )3920၇.၃.၂၀၂၁
1177TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer
( 16-8-8+12.3S )
1 TNE( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8%, S : 12.3%)3921၇.၃.၂၀၂၁
1178TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer
( 18-4-5+15S )
1 TNE( N : 18%, P2O5 : 4%, K2O : 5%, S : 15% )3922၇.၃.၂၀၂၁
1179TCCC Myanmar Limited.Ammonium Sulphate(21-0-0) Granule1 TNE( N : 21%, S : 24% )3923၇.၃.၂၀၂၁
1180TCCC Myanmar Limited.Ammonium Sulphate(21-0-0) Powder1 TNE( N : 21%, S : 24% )3924၇.၃.၂၀၂၁
1181TCCC Myanmar Limited.Potassium Chloride (0-0-60)1 TNE( K2O : 60% )3925၇.၃.၂၀၂၁
1182TCCC Myanmar Limited.Urea (46-0-0)1 TNE( N : 46% )3926၇.၃.၂၀၂၁
1183TCCC Myanmar Limited.Compound Fertilizer (NPK 15:15:15+7S)24 TNE( N: 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% with Micronutrients )3927၇.၃.၂၀၂၁
1184TCCC Myanmar Limited.NPK Fertilizer (NPK 16:16:8+13S max)24 TNE(N: 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 13%(max) with Micronutrients)3928၇.၃.၂၀၂၁
1185TCCC Myanmar Limited.NPK Fertilizer (NPK 16:8:8+12S)24 TNE( N: 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8%,S : 12% with Micronutrients )3929၇.၃.၂၀၂၁
1186TCCC Myanmar Limited.Compound Fertilizer (NPK 18:4:5)24 TNE( N: 18%, P2O5 : 4%, K2O : 5%, S : 15% )3930၇.၃.၂၀၂၁
1187TCCC Myanmar Limited.Compound Fertilizer ( NPK 15:15:15+7S )1 TNE( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% with Micronutrients )3931၇.၃.၂၀၂၁
1188TCCC Myanmar Limited.NPK Fertilizer ( NPK 16:16:8+13S max )1 TNE( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 13% max
with Micronutrients)
3932၇.၃.၂၀၂၁
1189TCCC Myanmar Limited.NPK Fertilizer ( NPK 16:8:8+12S )1 TNE( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8%, S : 12% with Micronutrients )3933၇.၃.၂၀၂၁
1190TCCC Myanmar Limited.Compound Fertilizer ( NPK 18:4:5+ 15S )1 TNE( N : 18%, P2O5 : 4%, K2O : 5%, S : 15% )3934၇.၃.၂၀၂၁
1191TCCC Myanmar Limited.NPK Fertilizer (NPK 15:15:15+TE)1 TNE( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% + TE )3948၇.၃.၂၀၂၁
1192TCCC Myanmar Limited.NPK Fertilizer (NPK 15:15:15+9.6S+TE)1 TNE( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 9.6%, MgO : 0.1%,
B : 0.02% )
3949၇.၃.၂၀၂၁
1193TCCC Myanmar Limited.NPK Fertilizer (NPK 13:13:21+TE)1 TNE( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 21% + TE )3950၇.၃.၂၀၂၁
1194TCCC Myanmar Limited.NPK Fertilizer (NPK 18:12:6)1 TNE( N : 18%, P2O5 : 12%, K2O : 6%, S : 12.9% )3951၇.၃.၂၀၂၁
1195TCCC Myanmar Limited.NPK Fertilizer (NPK 15:7:8)1 TNE( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8%, S : 11% )3952၇.၃.၂၀၂၁
1196TCCC Myanmar Limited.NPK Fertilizer (NPK 25:7:7)1 TNE( N : 25%, P2O5 : 7%, K2O : 7%, S : 7.5% )3953၇.၃.၂၀၂၁
1197TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer (8-24-24+TE)1 TNE( N : 8%, P2O5 : 24%, K2O : 24%, Mn : 0.15%, Zn:0.04%,
B : 0.14% )
4150၇.၆.၂၀၂၁
1198TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer (12-24-12+5.1S)1 TNE( N : 12%, P2O5 : 24%, K2O :12%, S : 5.1% )4151၇.၆.၂၀၂၁
1199TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer ( 16-10-10+12.9S ) 1 TNE ( N : 16%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, S : 12.9% )4161၇.၆.၂၀၂၁
1200TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer ( 8-11-29+3.8S ) 1 TNE ( N : 8%, P2O5 : 11%, K2O : 29%, S : 3.8% )4162၇.၆.၂၀၂၁
1201TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer ( 7-10-10+5.1S ) 1 TNE ( N : 7%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, S : 5.1% )4163၇.၆.၂၀၂၁
1202TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer ( 7-15-10+2.5S )1 TNE ( N : 7%, P2O5 : 15%, K2O : 10%, S : 2.5% )4164၇.၆.၂၀၂၁
1203TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer ( 9-15-7+5.5S ) 1 TNE ( N : 9%, P2O5 : 15%, K2O : 7%, S : 5.5% )4165၇.၆.၂၀၂၁
1204TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer ( 10-10-26+6.1S ) 1 TNE ( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 26%, S : 6.1% )4166၇.၆.၂၀၂၁
1205TCCC Myanmar Limited.Potassium Chloride ( 0-0-60 ) 1 TNE ( K2O : 60% )4167၇.၆.၂၀၂၁
1206Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( SHU SAN )50 Kg( N : 46% Min )4019၇.၆.၂၀၂၁
1207Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( SHU SAN )50 Kg( N : 46% Min )4020၇.၆.၂၀၂၁
1208Shu San Industry Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (KALI) ( Powder )50 Kg( K2O : 60% Min )4021၇.၆.၂၀၂၁
1209Shu San Industry Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (KALI) ( Granule )50 Kg( K2O : 60% Min )4022၇.၆.၂၀၂၁
1210Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer 1000 Kg( N ≥ 46% )4025၇.၆.၂၀၂၁
1211Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer 1000 Kg( N ≥ 46% )4026၇.၆.၂၀၂၁
1212Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer Shipments
5000 TNE
( N ≥ 46% )4029၇.၆.၂၀၂၁
1213Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Flying Horse )50 Kg( N : 46%, Biuret : 1% )4030၇.၆.၂၀၂၁
1214Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer 1000 Kg( N ≥ 46% )4031၇.၆.၂၀၂၁
1215Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer 1000 Kg( N ≥ 46% )4032၇.၆.၂၀၂၁
1216Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer 1000 Kg( N ≥ 46% )4033၇.၆.၂၀၂၁
1217Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer 1000 Kg( N ≥ 46% )4034၇.၆.၂၀၂၁
1218Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Prilled Urea ) (SHU SAN)50 Kg( N : 46 %Min )4036၇.၆.၂၀၂၁
1219Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer (SHU SAN)50 Kg( N : 46 %Min )4037၇.၆.၂၀၂၁
1220Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Prilled )1000Kg( N ≥ 46% )4038၇.၆.၂၀၂၁
1221Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( စုစံ ) ( Su San ) (Granular )50Kg( N : 46% ) 4039၇.၆.၂၀၂၁
1222Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( စုစံ ) ( Su San )
( Medium Size : 1.18-3.35 mm )
50Kg( N : 46% ) 4040၇.၆.၂၀၂၁
1223Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( စုစံ ) ( Su San ) (Prilled Urea)50Kg( N : 46% ) 4041၇.၆.၂၀၂၁
1224Agro Bio Product Co., Ltd.Rose 500 gm( N : 30 %, P2O5 : 20 %, K2O : 10 % + Mg + TE )427၂.၆.၂၀၂၀
1225Great Momentum Internatonal Trading Co.,Ltd.GTSP Fertilizer 50 Kg( P2O5 ≥ 46% ) 1624၃.၉.၂၀၂၀
1226Wi Sar Ra International Co., Ltd.​ငွေတိုး အဆင့်မြင့်မြေသြဇာ ( ဝိစာရ )
( 19:9:19 )
50 Kg( N : 19%, P2O5 : 9%, K2O : 19% )1987၃၀.၆.၂၀၂၁
1227Wi Sar Ra International Co., Ltd.Compound NPK Fertilizer ( ရွှေမိ )
အထွက်တိုးမြေသြဇာ
50 Kg( N : 25%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )2114၃၀.၆.၂၀၂၁
1228Myanmar Kaung Thu Kha
Co., Ltd.
Ammonium Sulphate Fertilizer
( Marathon )
50 Kg( N : 21%, S : 24% )2020၃၀.၆.၂၀၂၁
1229Marlarmyaing Manufacturing Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( UZKIMYO )50 Kg( Nitrogen Content (N2): 46.2%Min )4133၇.၆.၂၀၂၁
1230Marubeni Myanmar Fertilizer
Co., Ltd.
Coated Urea ( MEISTAR -15)1TNE( N : 42%)4264၇.၆.၂၀၂၁
1231Shu San Industry Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer(MOP)
( LAO KAIYUAN )
50 Kg( K2O > 60%, Moisture < 1% )4284၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1232Shu San Industry Co., Ltd.Prilled Urea (Shiraz Petrochemical Complex)50 Kg( N : 46% )4289၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1233Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ပန်းဖူးပုလဲ / HUASHAN )50 Kg( N ≥ 46.4% )4320၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1234Good Brothers' Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Cargill )Shipment /
(25, 1 TNE)
50 Kg
( N : 46% )4455၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1235Agrifert Marlar Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 16:8:8 ) ( AM - အေအမ် )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8% )4655၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1236Agrifert Marlar Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 15:15:15+7S )
( AM - အေအမ် )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% )4656၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1237Agrifert Marlar Co.,Ltd.Muriate of Potash ( AM - အေအမ် )50 Kg( K2O : 60% Min )4658၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1238Aventine Limited.Sulphate of Potash Fertilizer (SOP) (အာမို)50 Kg( K2O : 51%, S : 18% )4396၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1239Aventine Limited.Urea Fertilizer(24, 20,
1 TNE)
( N : 46%Min, Biuret : 1%Max, Moisture : 0.5%Max )4400၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1240Aventine Limited.Dry Poultry Organic Fertilizer Pellet(27, 1 TNE),
900 Kg
( N : 3.92%, P2O5 : 3.135%, K2O : 2.59%, Ca :12.64%,
Zn : 321ppm, Organic Matter : 68.95%, C:N - 10.2,
Moisture : 10.54% )
4401၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1241Aventine Limited.Compound Fertilizer(27, 24, 20,
1 TNE)
( N : 14%, P2O5 : 14%, K2O : 14%, S : 11% )4668၁၀.၁.၂၀၂၂
1242Aventine Limited.Silicate Fertilizer(27, 24, 20,
1 TNE)
( CaO : 35%, MgO : 3%, SiO2 : 14% )4669၁၀.၁.၂၀၂၂
1243Aventine Limited.Compound Fertilizer (15-15-15+7S)(27, 24, 20,
1 TNE)
( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% )4670၁၀.၁.၂၀၂၂
1244Good Brothers Co., Ltd.Prilled Urea
(Shiraz Petrochemical Complex)
50 Kg( N : 46% )4699၁၀.၁.၂၀၂၂
1245Good Brothers Co., Ltd.Granular Urea
(Shiraz Petrochemical Complex)
50 Kg( N : 46% )4700၁၀.၁.၂၀၂၂
1246Good Brothers Co., Ltd.Urea Fertilizer
(Khorasan Petrochemical Company)
50 Kg( N : 46% )4701၁၀.၁.၂၀၂၂
1247Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Nitrophoska (13-10-20+3S) 25 TNE( N : 13%, P2O5 : 10%, K2O : 20%, S : 3% )4749၁၀.၁.၂၀၂၂
1248Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Entec (24-8-7+3S) 25 TNE( N : 24%, P2O5 : 8%, K2O : 7%, S : 3% )4750၁၀.၁.၂၀၂၂
1249Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Nitrophoska (24-8-7+2S) 25 TNE( N : 24%, P2O5 : 8%, K2O : 7%, S : 2% )4751၁၀.၁.၂၀၂၂
1250Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Nitrophoska (20-20-0+2S) 25 TNE( N : 20%, P2O5 : 20%, S : 2% )4752၁၀.၁.၂၀၂၂
1251Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Nitrophoska (15-5-20) 25 TNE( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 20% )4753၁၀.၁.၂၀၂၂
1252Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Nitrophoska (15-15-15+5S) 25 TNE( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 5% )4754၁၀.၁.၂၀၂၂
1253Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Nitrophoska (16-16-8) 25 TNE( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% )4755၁၀.၁.၂၀၂၂
1254Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Du Wun / NG )50 Kg( N ≥ 46% )4706၁၀.၁.၂၀၂၂
1255Golden Lion High Tech
Agricultural Resources
Co., Ltd.
အာဟာရစုံကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ
( တက်တိုး ) (10:10:5 )
50 Kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 %, Ca : 2.627 %,
Mg : 0.162 %, S : 5.967 %, Zn : 0.021 %, Mn : 0.0135 %,
B : 0.015 %, Mo : 70 ppm )
965၁၉.၁၂.၂၀၂၁
1256Shu San Industry Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer 1000 Kg( N ≥ 21%, S ≥ 24% )4957၂၃.၄.၂၀၂၂
1257Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( စုစံ / SU SAN )
( Granular )
50 Kg( N ≥ 46% )4958၂၃.၄.၂၀၂၂
1258Marlarmyaing Public Co., Ltd.Diammonium Phosphate (DAP)
( Dinhvu DAP )
50 Kg( N : 16%,P2O5 : 45%, Moisture ≤ 2.5% )5101၂၃.၄.၂၀၂၂
1259XY Trading Co., Ltd. Urea Granular Fertilizer ( KPIC ) 50 Kg( N : 46% )4905၁၀.၁.၂၀၂၂
1260Shwe Pwint Ngwe Pwint Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Horse )50 Kg( N : 46 % )926၁၉.၁၂.၂၀၂၁
1261Yara Myanmar Limited.Calcium Nitrate EC Fertilizer
(YaraLiva TM CALCINIT TM)
25 Kg( N : 15.5%, ( (NO3- ) : 14.4%, (NH4+) : 1.1% ),Ca : 19%, CaO : 26.5% )4687၁၀.၁.၂၀၂၂
1262Yara Myanmar Limited.
Water Soluble Compound Fertilizer
(13-4-25) (YaraRega ® ယာရာရတ်ဂါ ®)
28 TNE/
25 TNE
(N : 13%,((NO3-):5.3%, (NH4+) : 7.7% ),P2O5 : 4%,
K2O : 25%, S : 9%, B : 0.08%,Zn : 0.08%)
4688၁၀.၁.၂၀၂၂
1263Bayar Na Thi Trading
Co., Ltd.
Silicon Calcium Potassium Magnesium Fertilizer ( Ferland )50 Kg( K2O ≥ 3.0%, Si ≥ 6.0%, Ca ≥ 14.0%, Mg ≥ 2.0% )4763၁၀.၁.၂၀၂၂
1264B Z Co., Ltd.Neem Coated Urea Fertilizer
( Yara Vera )
45 Kg( N : 46% )4764၁၀.၁.၂၀၂၂
1265Power Five Star Co., Ltd.Bio-Organic Fertilizer (MCT) 40 Kg( Effective Living Bacteria ≥ 20 Million/g, OM ≥ 40.0% )4765၁၀.၁.၂၀၂၂
1266Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17) 40 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )4768၁၀.၁.၂၀၂၂
1267Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (16-16-16)
( Summit Fert )
50 Kg( N ≥ 16%, P2O5 ≥ 16%, K2O ≥ 16% )4769၁၀.၁.၂၀၂၂
1268Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (11-6-23)
( Summit Fert )
50 Kg( N ≥ 11%, P2O5 ≥ 6%, K2O ≥ 23% )4770၁၀.၁.၂၀၂၂
1269Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-5-26)
( GARSONI )
40 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 26% )4771၁၀.၁.၂၀၂၂
1270Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17)
( XIYUNLAI )
50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )4772၁၀.၁.၂၀၂၂
1271Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) 40 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4773၁၀.၁.၂၀၂၂
1272Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17+TE)
( Baoxianghe )
40 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% + TE )4774၁၀.၁.၂၀၂၂
1273Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-5-25)
( SINOCHEM )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )4775၁၀.၁.၂၀၂၂
1274Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (9-6-35+TE) 25 g( N : 9%, P2O5 : 6%, K2O : 35% + TE )4776၁၀.၁.၂၀၂၂
1275Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer
(17-17-17+0.6Mg+TE)
25 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17%, Mg : 0.6% + TE )4777၁၀.၁.၂၀၂၂
1276Htein Min Co., Ltd.Monopotassium Phosphate Fertilizer
( 0-52-34 ) ( Ezra )
20 Kg( P2O5 : 52%, K2O : 34%, KH2PO4 ≥ 99% )4778၁၀.၁.၂၀၂၂
1277Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (20-10-20)
( GARSONI )
40 Kg(N : 20%, (NH4+ - N : 1.5%,Urea - N : 18.5%),P2O5 : 10%,
K2O : 20%, Zn : 0.1%, B : 0.1%)
4779၁၀.၁.၂၀၂၂
1278Htein Min Co., Ltd.Calcium Ammonium Nitrate Fertilizer
( XISUANGA )
40 Kg( N : 15%, Ca ≥ 18.0%, CaO ≥ 25.0% )4780၁၀.၁.၂၀၂၂
1279Htein Min Co., Ltd.Calcium Ammonium Nitrate + Boron
Fertilizer
40 Kg( N ≥ 15.5%, Ca ≥ 18%, MgO ≥ 0.5%, B ≥ 0.3% )4781၁၀.၁.၂၀၂၂
1280Htein Min Co., Ltd.Pupuk Kalsium Nitrate
( KARATE PLUS BORONI )
25 Kg( N : 15%, B : 0.2%, CaO : 25% )4782၁၀.၁.၂၀၂၂
1281Htein Min Co., Ltd.MOP - PLUS ( KALI )50 Kg( K2O ≥ 40%, Mg ≥ 4% )4783၁၀.၁.၂၀၂၂
1282Htein Min Co., Ltd.Complex Fertilizer ( Auttler)
(17-17-17)
50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )4786၁၀.၁.၂၀၂၂
1283Kachin Star Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4807၁၀.၁.၂၀၂၂
1284Kachin Star Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17)50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )4808၁၀.၁.၂၀၂၂
1285Swiss Da International
Co., Ltd.
Granular Urea Fertilizer
(Shiraz Petrochemical Complex)
50 Kg( N : 46% )4901၁၀.၁.၂၀၂၂
1286Swiss Da International
Co., Ltd.
Prilled Urea Fertilizer
(Shiraz Petrochemical Complex)
50 Kg( N : 46% )4902၁၀.၁.၂၀၂၂
1287Swiss Da International
Co., Ltd.
Urea Fertilizer
(Khorasan Petrochemical Company)
50 Kg( N : 46% )4903၁၀.၁.၂၀၂၂
1288Bhamo Star Agri & Tech
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( 15-15-15 ) (H)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4833၁၀.၁.၂၀၂၂
1289Bhamo Star Agri & Tech
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( 17-17-17 )50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )4834၁၀.၁.၂၀၂၂
1290Bhamo Star Agri & Tech
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( 15-15-15 ) 40 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4835၁၀.၁.၂၀၂၂
1291Bhamo Star Agri & Tech
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( 16-6-22 ) (H)50 Kg( N : 16%, P2O5 : 6%, K2O : 22% )4836၁၀.၁.၂၀၂၂
1292Bhamo Star Agri & Tech
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( 13-5-7 ) 40 Kg( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 7%, Zn, Mg, B )4837၁၀.၁.၂၀၂၂
1293Bhamo Star Agri & Tech
Co., Ltd.
Compound Fertilizer (15-15-15)(Yi An Feng)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4838၁၀.၁.၂၀၂၂
1294Bhamo Star Agri & Tech
Co., Ltd.
Compound Fertilizer (12-5-33)(Yi An Feng)5 0Kg( N : 12%, P2O5 : 5%, K2O : 33% )4839၁၀.၁.၂၀၂၂
1295Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd. Granular Ammonium Sulphate Fertilizer50 Kg( N : 21%, S : 24% )4874၁၀.၁.၂၀၂၂
1296Ngwe Gone Kywe Trading
Co., Ltd.
Complex Fertilizer ( 18-5-22 ) ( E-ZHONG )50 Kg( N : 18%, P2O5 : 5%, K2O : 22% )4842၁၀.၁.၂၀၂၂
1297Ngwe Gone Kywe Trading
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( 15-15-15 ) ( E-ZHONG )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4843၁၀.၁.၂၀၂၂
1298Ngwe Gone Kywe Trading
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( 18-7-25 ) ( E-ZHONG )50 Kg( N : 18%, P2O5 : 7%, K2O : 25% )4844၁၀.၁.၂၀၂၂
1299Ngwe Gone Kywe Trading
Co., Ltd.
Potassium Sulphate Fertilizer ( AMP )50 Kg( K2O ≥ 52%, Cl ≤ 1.0% )4845၁၀.၁.၂၀၂၂
1300Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Granular Urea Fertilizer (Comet G-46) ( 50, 40, 25,
20, 5 Kg )
( N: 46% )တသက-၂၆၀၂.၉.၂၀၂၄
1301Myanmar Win Star International
Manufacturing Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (15-15-15) (ရွှေဖား)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)4723၁၀.၁.၂၀၂၂
1302Myanmar Win Star International
Manufacturing Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (20-10-10) (ရွှေဖား)50 Kg(N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%)4724၁၀.၁.၂၀၂၂
1303Myanmar Win Star International
Manufacturing Co., Ltd.
အမိုနီယမ်ဆာလဖိတ် (Granule) (ရွှေဖား)
(21-0-0+24S)
40Kg( N : 21%, S : 24% )4725၁၀.၁.၂၀၂၂
1304Myanmar Win Star International
Manufacturing Co., Ltd.
Foliar Fertilizer ( D.I Grow )( အစိမ်း) အပင်ကြီးထွားမှုအားတိုးဆေး
( Diamond Interest )
250 cc( N : 3.0%, P2O5 : 2.4%,K2O : 3.6%, MgO : 3676.4 ppm )2374၄.၂.၂၀၂၂
1305Myanmar Win Star International
Manufacturing Co., Ltd.
Foliar Fertilizer ( D.I Grow ) ( အနီ)
အပွင့်နှင့်အသီးအားတိုးဆေး
( Diamond Interest )
250 cc( N : 2.5%, P2O5 : 2.7%,K2O : 4.7%, MgO : 4146.1 ppm )2375၄.၂.၂၀၂၂
1306Golden Bee International Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( CC )50 Kg( N ≥ 46% )4855၁၀.၁.၂၀၂၂
1307Golden Bee International Trading Co., Ltd.Organic Fertilizer ( LONG TAN )50 Kg( N + P2O5 + K2O ≥ 5%, OM : 45% )4864၁၀.၁.၂၀၂၂
1308Marubeni Myanmar Fertilizer
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( Kingenta )
(15-15-15)
1TNE( N : 15% Min, P2O5 : 15% Min, K2O : 15% Min ) 4728၁၀.၁.၂၀၂၂
1309Marubeni Myanmar Fertilizer
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( Kingenta )
(15-5-25)
1TNE( N : 15% Min, P2O5 : 5% Min, K2O : 25% Min ) 4729၁၀.၁.၂၀၂၂
1310Marubeni Myanmar Fertilizer
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( Kingenta )
(26-6-8)
1TNE( N : 26% Min, P2O5 : 6% Min, K2O : 8% Min ) 4730၁၀.၁.၂၀၂၂
1311Marubeni Myanmar Fertilizer
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( Kingenta )
(25-8-13)
1TNE( N : 25% Min, P2O5 : 8% Min, K2O : 13% Min ) 4731၁၀.၁.၂၀၂၂
1312Orgaworld Asia (Myanmar) Co.,Ltd.Organics Matter,Site-Specific Mix
Series-Super Phosphorus
(စပယ်ရှယ်မစ်စီးရီး - စူပါ ဖော့စဖရက်)
Bulk/ 600 Kg/
50 Kg / 25 Kg
( N : 2%, P2O5:6%, K2O:2%, OM:50%, Ca:9.47%, Mg:1.75%, S:3.4%, Fe:0.44%, Cl:1.74%, Zn:530 mg/kg, Mn:280 mg/kg, Mo:130 mg/kg, Cu:110 mg/kg,B:34 mg/kg, Ni:56 mg/kg )
4917၁၀.၁.၂၀၂၂
1313Orgaworld Asia (Myanmar) Co.,Ltd.Organics Matter, Site-Special Mix Series-Super Nitrogen (စပယ်ရှယ်မစ်စီးရီး- စူပါ နိုက်ထရိုဂျင်) Bulk/ 600 Kg/
50 Kg / 25 Kg
(N : 6%,P2O5: 2%,K2O: 2%,OM : 60%,Ca : 5.72%,Mg:0.63%,
S :3.20%, Fe : 0.39%,Cl :1.78%,Zn :580 mg/kg, Mn :240 mg/kg, Mo : 170 mg/kg, Cu : 120 mg/kg,B : 47 mg/kg, Ni : 9.4 mg/kg )
4920၁၀.၁.၂၀၂၂
1314Orgaworld Asia (Myanmar) Co.,Ltd.Organics Matter, Site-Special Mix Series-Super Potassium(စပယ်ရှယ်မစ်စီးရီး- စူပါ ပိုတက်စီယံ)Bulk/ 600 Kg/
50 Kg / 25 Kg
(N :2%,P2O5 :2%,K2O :6%,OM :55%,Ca :6.20%,Mg :0.63%,
S :3.90%, Fe :0.46%,Cl :1.6%, Zn :880 mg/kg,
Mn :330mg/kg, Mo :140 mg/kg,Cu :127 mg/kg,
B :52 mg/kg, Ni :25 mg/kg)
4922၁၀.၁.၂၀၂၂
1315Great Unity Co.,Ltd.Potassium Chloride ( Lao Kaiyuan )50 Kg( K2O ≥ 60% )4305၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1316Great Unity Co.,Ltd.Mono Ammonium Phosphate (MAP)
(YUNTIANHUA) (10-50-0)
50Kg( N : 10%, P2O5 : 50% )4912၁၀.၁.၂၀၂၂
1317Great Unity Co.,Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (MOP)20TNE( K2O : 60% )4913၁၀.၁.၂၀၂၂
1318Myanma Awba Group Co., Ltd.ဝမ်းဒါး( Wonder ) အထူးပြန့်ဆေး - ကပ်ဆေး250 cc( Alcoholpolyglycol Ether : 85% )2288၄.၂.၂၀၂၂
1319Myanma Awba Group Co., Ltd.ဝမ်းဒါး( Wonder ) အထူးပြန့်ဆေး - ကပ်ဆေး100 cc( Alcoholpolyglycol Ether : 85% )2289၄.၂.၂၀၂၂
1320Myanma Awba Group Co., Ltd.ဝမ်းဒါး( Wonder ) အထူးပြန့်ဆေး - ကပ်ဆေး10 cc( Alcoholpolyglycol Ether : 85% )2290၄.၂.၂၀၂၂
1321Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd. Granular Urea (Shiraz Petrochemical
Complex)
50 Kg( N : 46% )4961၂၃.၄.၂၀၂၂
1322Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd. ယူရီးယားဓါတ်မြေသြဇာ ( ကြာဖူး )50 Kg( N ≥ 46.4% )4964၂၃.၄.၂၀၂၂
1323Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Ammonium Sulphate50 Kg( N ≥ 21% )5021၂၃.၄.၂၀၂၂
1324B Z Co., Ltd. Urea Fertilizer ( KISAN )45 Kg( N : 46% )5029၂၃.၄.၂၀၂၂
1325B Z Co., Ltd. Urea Fertilizer ( GRASIM ) 45 Kg( N : 46% )5030၂၃.၄.၂၀၂၂
1326SMA Super Myanmar
Advertising Co., Ltd
Ammonium Sulphate Fertilizer (SMA)50 Kg( N : 21%, S : 24% )5078၂၃.၄.၂၀၂၂
1327Aung Thu Kha Royal Trading
Co., Ltd.
အခြောက်ခံကြက်ချေးမြေသြဇာ ( ရွှေမောင်း )50 Kg( N : 2.4%, P2O5 : 2.7%, K2O : 2.4%,OM ≥ 40% )5131၂၃.၄.၂၀၂၂
1328John Pa Pa Co., Ltd.ယူရီးယားဓါတ်မြေသြဇာ (မယ်လိုဒီ)45Kg( N : 46% )5132၂၃.၄.၂၀၂၂
1329John Pa Pa Co., Ltd.ယူရီးယားဓါတ်မြေသြဇာ (မယ်လိုဒီ)50 Kg( N : 46% )5133၂၃.၄.၂၀၂၂
1330Ngwe Gone Kywe Trading
Co., Ltd.
Compound Fertilizer (15-5-25)
( Happy )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )5159၂၃.၄.၂၀၂၂
1331D D San Co., Ltd.ယူရီးယားဓါတ်မြေသြဇာ
( JIANFENG / ကျင်းဖုန်း )
50 Kg( N : 46.0% )5194၂၃.၄.၂၀၂၂
1332Shwe Pwint Ngwe Pwint Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (16-16-8)
( မြင်းပျံတံဆိပ် )
50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, Mg : 1.3%, S : 6.7% )5196၂၃.၄.၂၀၂၂
1333Shwe Pwint Ngwe Pwint Co.,Ltd.အမိုနီယမ်ဆာလဖိတ်မြေသြဇာ(21-0-0+24S)
(ငှက်ကြီးဝံပိုတံဆိပ်)
50 Kg( N : 21%, S : 24% )5197၂၃.၄.၂၀၂၂
1334Kyauk Se Silk Co., Ltd.Special Fertilizer For Mulberry
(ပိုးစာပင်သီးသန့်သုံးမြေသြဇာ-စန်းပေါင်/SANGBO)
50 Kg( N : 22%, P2O5 : 9%, K2O : 9% )5198၂၃.၄.၂၀၂၂
1335Aung Chin Trading Co., Ltd.Neem Coated Urea Fertilizer ( MUKTA )45 Kg( N : 46% )5199၂၃.၄.၂၀၂၂
1336Aung Chin Trading Co., Ltd.Neem Coated Urea Fertilizer ( IFFCO )45 Kg( N : 46% )5200၂၃.၄.၂၀၂၂
1337Myanmar Hein Shwe Co., Ltd.ယူရီးယားဓါတ်မြေသြဇာ ( ရွှေနွား )50 Kg( N ≥ 46.4% )5201၂၃.၄.၂၀၂၂
1338Myanmar Hein Shwe Co., Ltd.အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်မြေသြဇာ ( ရွှေနွား )50 Kg( N : 21%, S : 24% )5202၂၃.၄.၂၀၂၂
1339UTO 969 Co., Ltd.Neem Coated Urea Fertilizer ( MUKTA )45 Kg( N : 46% )5205၂၃.၄.၂၀၂၂
1340UTO 969 Co., Ltd.Neem Coated Urea Fertilizer ( IFFCO )45 Kg( N : 46% )5206၂၃.၄.၂၀၂၂
1341Myanma Awba Group Co., Ltd.Comet NPK Fertilizer 50 Kg( N : 9 %, P2O5 : 25 %, K2O : 25 % )1048၁၆.၁၀.၂၀၂၂
1342Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Granular )( SHU SAN/စုစံ )50Kg(N : 46% min)5474၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1343Shu San Industry Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (MOP) (Su San/စုစံ)50 kg(K2O : 60%)5475၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1344Shu San Industry Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (MOP) (Su San/စုစံ) 50kg(K2O : 60%) 5476၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1345Shu San Industry Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (MOP)1000 kg(K2O :60%)တသက-၀၂၂ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1346Shu San Industry Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (MOP)(5000, 25TNE), 1000kg (K2O : 60%)တသက-၀၂၃၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1347Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer (Prilled)25TNE(N≥46%)တသက-၀၂၄၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1348Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer (Granular) 25TNE(N≥46%)တသက-၀၂၅၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1349Win Motors Co., Ltd.ado ပင်သန်မာရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( Gro-Maxx )1Kg,50g( Bacillus cereus : 2 x 109 bacteria/g )5432၂၉.၇.၂၀၂၂
1350South Dagon Oil Mills Co., Ltd. NPK Compound Fertilizer (Ever Max)50 Kg(N:12%, P:6%, K:27%, MgO:4%, B2O3:0.65%)5557၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1351Agri First Co., Ltd.Premium Compound Fertilizer
(Kujaku Special)( 15-15-15+7S)
(27, 25, 2,
1.5, 1TNE)
( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% )တသက-၀၁၈၂၉.၇.၂၀၂၂
1352Agri First Co., Ltd.Premium Compound Fertilizer (Kujaku Super)
( 15-15-15+7S)
(27, 25, 2,
1.5, 1TNE)
( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% )တသက-၀၁၉၂၉.၇.၂၀၂၂
1353CPP Fertilizer Co., Ltd.Soil Improver ( Clay Type ) 1000 Kg( pH (1:2) : 8.51, CaO : 28.9 %, Moisture : 1.08 % )တသက-၀၀၅၂၉.၇.၂၀၂၂
1354Agrifert Marlar Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Hi Kay Marlar )50 Kg( N : 10.4%, P2O5 : 4.8%, K2O : 21.6%, MgO : 3.2%,
B2O3 : 0.52% )
5332၂၉.၇.၂၀၂၂
1355Agrifert Marlar Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Hi Kay Plus)50 Kg( N : 13%, P2O5 : 6%, K2O : 27%, MgO : 4%, B2O3 : 0.65% )5333၂၉.၇.၂၀၂၂
1356XY Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ငှက်နီ )50 kg( N ≥ 46.4% )2585၂၉.၂.၂၀၂၃
1357XY Trading Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (ပန်းရောင်ကြာပန်း )50 Kg( N : 12%, P2O5 : 3%, K2O : 3%, OM : 10% )5797၃.၃.၂၀၂၃
1358XY Trading Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( ပန်းရောင်ကြာပန်း )50 Kg( N : 12%, P2O5 : 3%, K2O : 6%, OM : 10% )5798၃.၃.၂၀၂၃
1359Pioneer Agrobiz Co., Ltd.ကျွှဲခေါင်းဗီယက်နမ် ဓာတ်မြေသြဇာ
( ကျွဲခေါင်းကြီးထွား )
50 Kg( N : 19 %, P2O5 : 12 %, K2O : 6 %, S : 9 % + TE )1372၄.၃.၂၀၂၃
1360Pioneer Agrobiz Co., Ltd.ကျွှဲခေါင်းဗီယက်နမ် ဓာတ်မြေသြဇာ
( ကျွဲခေါင်းအနှံဖြည့် )
50 Kg( N : 16 %, P2O5 : 6 %, K2O : 19 %, S : 6 % + TE )1373၄.၃.၂၀၂၃
1361Yara Myanmar Ltd.Compound Fertilizer ( 24:7:7 )
( YaraMila ®FASTER® )
50 Kg( Total N : 24%, Nitrate-N (NO3-) : 11.5%,
Ammonium-N ( NH4+) : 12.5%, P2O5 : 7%, K2O : 7% )
3187၂၂.၆.၂၀၂၃
1362Yara Myanmar Ltd.Compound Fertilizer (24-7-7)
(YaraMila(R) FASTER(R) )
25
TNE
( Total N :24%,Nitrate-N(NO3):11.5%,Ammonium-
N(NH+4) :12.5%, P2O5 : 7%, K2O : 7% )
3407၂၁.၉.၂၀၂၃
1363Supreme Bio Tech Co., Ltd.Symbion S20Kg(Thiobacillus thiooxidans : 5x107 bacterial Cell / gm)တသက- ၂၆၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1364Supreme Bio Tech Co., Ltd.Symbion N 20Kg(Rhizobium japonicum: 5x107 bacterial Cell/gm,
Azospirillum lipoferum: 5x107 bacterial Cell/gm,
Azotobacter: 5x107 bacterial Cell/gm)
တသက- ၂၇၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1365Supreme Bio Tech Co., Ltd.Symbion P 20KgBacillus megaterium var.phosphaticum : 5x107 bacterialCell/gmတသက- ၂၈၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1366Supreme Bio Tech Co., Ltd.Symbion K20Kg(Frateuria Aurantia: 5x107 bacterial Cell/gm)တသက- ၂၉၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1367Supreme Bio Tech Co., Ltd.Symbion VAM 20Kg(Glomus mossee,G.fasciculatum,G.intraradices contain VAM infected root bits and mycorrhizal spores @)1000 infective propagules per gram)တသက- ၃၀၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1368Aventine Limited.Compound Fertilizer ( NPK 15-15-15 )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 2730၂၉.၂.၂၀၂၃
1369Aventine Limited.Compound Fertilizer (16-16-8+13S) (27, 24, 20, 1) TNE(N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 13%) တသက- ၇၁၃.၃.၂၀၂၃
1370Aventine Limited.Compound Fertilizer (19-9-19)(27, 24, 20, 1) TNE(N: 19%, P2O5: 9%, K2O: 19% တသက- ၇၃၃.၃.၂၀၂၃
1371Aventine Limited.Granular Potash Fertilizer(27, 24, 20, 1) TNE(K2O: 60%)တသက- ၇၄၃.၃.၂၀၂၃
1372Aventine Limited.Compound Fertilizer (16-8-8+12 S)(27, 24, 20, 1) TNE(N: 16%, P2O5: 8%, K2O: 8%, S: 12%)တသက- ၇၅၃.၃.၂၀၂၃
1373Htunn Apex International Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( BVFC ) 50 Kg( N : 46 % )1101၁၆.၁၀.၂၀၂၂
1374Htunn Apex International Trading Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer
( Paras ( Ta Ta) )
50 Kg( K2O : 60 % )1102၁၆.၁၀.၂၀၂၂
1375Htunn Apex International Trading Co., Ltd.Neem Coated Urea Fertilizer ( IFFCO )50 kg( N : 46%, Benzene Soluble Content (Min) : 0.035% )2843၂၉.၂.၂၀၂၃
1376Kyauk Sein Yadanar Shwe Myay Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Guigu ) (17-17-17 ) 25Kg(N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17%) 5626၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1377Kyauk Sein Yadanar Shwe Myay Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer ( Guigu )(10-5-35+TE )25Kg(N : 10%, P2O5 : 5%, K2O : 35%, B ≥ 0.2%, Zn ≥ 0.1%)5627၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1378Bound High Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Yun Feng) (15-15-15)40 Kg( N : 15% (NO3 N ≥ 5%), P2O5 : 15%, K2O : 15% )5814၃.၃.၂၀၂၃
1379Bound High Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Yun Feng) (16-5-22)40 Kg( N : 16% (NO3 N ≥ 6%), P2O5 : 5%, K2O : 22% )5815၃.၃.၂၀၂၃
1380Bound High Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Yun Feng) (25-5-10)40 Kg ( N : 25% (NO3 N ≥ 11%), P2O5 : 5%, K2O : 10% )5816၃.၃.၂၀၂၃
1381Bam Bu Yaung Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( GD TIANHE )50Kg(K2O ≥ 60%) 5628၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1382Bam Bu Yaung Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer (LUO BU PO )50Kg(K2O ≥ 52%, CL≤ 1.5%, S ≥17.5%) 5629၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1383GUARANTEE WAY Co.,Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer (Jinglong )50kg(K2O≥50%, Cl≥1.5%)5601၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1384Shun Tong Logistics Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Kyle Extreme )
(18-18-18)
50Kg (N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18%) 5617၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1385Qid Bain Dang Co.,Ltd.Water Soluale Fertilizer (20-20-20+TE) (Shao)20kg(N:20%, P2O5: 20%, K2O:20% +TE (Zn + B≥ 0.2-0.3%) )5598၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1386Qid Bain Dang Co.,Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer (GD TIANHE)50kg(K2O≥ 52%, S ≥17%, Cl ≤1.5%)5599၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1387Qid Bain Dang Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (17-17-17+TE) (Baoxianghe)40kg(N:17%, P2O5: 17%, K2O:17% +TE) 5600၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1388Shwe Sin Nyein Chan Aung
Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( AZOMURES ) (15-15-15) 50Kg (N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 5607၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1389Shwe Sin Nyein Chan Aung
Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( BOAT ) (17-17-17) 50Kg (N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17%) 5610၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1390Shwe Sin Nyein Chan Aung
Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( BOAT ) (16-4-26) 50Kg (N : 16%, P2O5 : 4%, K2O : 26%, S : 7.5%)5612၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1391SMA Super Myanmar Advertising
Co., Ltd
ပိုတက်ဓါတ်မြေဩဇာ(S1/အက်စ်ဝမ်း)50 Kg(K2O:60%)5497၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1392SMA Super Myanmar Advertising
Co., Ltd
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(S1/အက်စ်ဝမ်း)
(15-15-15-7S+TE)
50 Kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, S:7%)5498၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1393SMA Super Myanmar Advertising
Co., Ltd
ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ(S1/အက်စ်ဝမ်း)
(16-16-8)
50 Kg(N:16%, P2O5:16%, K2O:8%)5499၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1394Power Five Star Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( SINOFERT )
( 15-15-15 )
50Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5740၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1395Power Five Star Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( THE 4TH ELEMENT ) (15-5-25 ) 50Kg(N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25%) 5741၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1396Power Five Star Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( THE 4TH ELEMENT ) (17-6-25 ) 40Kg( N : 17%, P2O5 : 6%, K2O : 25% )5742၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1397Grand Precious Mine Co., Ltd.Sulphur Coated Urea (GPM)40kg(N:31%, S:8%, MgO:2%, Zn:0.05%, B:0.05%)5743၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1398TAIN KYAR OO Co.,LtdNPK ကွန်ပေါင်းဓြေသြဇာ(DEMIGA)
(15-15-15+10 S)
50 kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, S:10%)5528၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1399Htein Min Co., Ltd.Magnesium Sulphate Fertilizer 50Kg (MgSO4.7H2O ≥ 98%)5509၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1400Htein Min Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( LONGTAN ) (15-15-15 ) 50Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5510၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1401Htein Min Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Golden Sincerity ) (18-8-18 ) 40Kg(N : 18%, P2O5 : 8%, K2O : 18%) 5511၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1402Htein Min Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Golden Sincerity ) (15-15-15 ) 50Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 5512၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1403Htein Min Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Golden Sincerity ) (15-4-26) 40Kg(N : 15%, P2O5 : 4%, K2O : 26%) 5513၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1404Htein Min Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( JIA XIANG ) (15-15-15) 40Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%) 5514၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1405Htein Min Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( JIA XIANG ) (18-4-22) 40Kg (N : 18%, P2O5 : 4%, K2O : 22%) 5515၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1406Htein Min Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ(BB) (16-16-16) 50 kg(N:16%, P2O5 :16%, K2O :16%)5518၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1407Htein Min Co., Ltd.ယူရီးယားဓါတ်မြေသြဇာ(MF) 40 kg(N≥46%)5519၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1408Htein Min Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (SINO - AGRI) 50 kg(K2O ≥60%)5520၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1409Htein Min Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer (SINO - AGRI)50 kg(K2O ≥50%, Cl≤ 2%, S≥ 16%)5521၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1410Htein Min Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (BB)(13-5-25)40kg(N:13%, P2O5:5%, K2O:25%)5523၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1411Htein Min Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (BB)(18-8-18)50kg(N:18%, P2O5:8%, K2O:18%)5524၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1412Htein Min Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (BB)(16-16-16)40kg(N:16%, P2O5: 16%, K2O:16%)5525၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1413Htein Min Co., Ltd.Organic Fertilizer (Fu Yi Zhou)40kg(N+P2O5+K2O≥5%), Organic Matter ≥ 45%5526၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1414Shwe Larn Ein Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( SINO - AGRI )50 kg(K2O ≥ 60%) 5692၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1415Shwe Larn Ein Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (17-17-17)
( XIAYANGFENG)
50 kg(N:17%, P2O5:17%, K2O :17%)5693၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1416Shwe Larn Ein Co., Ltd.ကယ်ဆီယမ်နိုက်ထရိတ်မြေသြဇာ ( ထျန်ကျိ )25 kg(N≥15.5%, CaO≥ 25%, NO3-N≥14.4%, NH4NO3 ≥1.1%)5694၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1417Farmer's Goal Co., Ltd.Foliar Fertilizer (Forcrop) (4-16-28)1 Lit/5Lit
20Liter/
200Liter
(N:4.2%, P2O5 :16.8%, K2O:28%, Mo:0.02%, B:0.28% )W/V5529၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1418Farmer's Goal Co., Ltd.Foliar Fertilizer (Forcrop) (17-7-6)1 Lit/5Lit
20Liter/
200Liter
(N:17.01%, P2O5 :7.29%, K2O:6.07%, Cu:0.06%, Fe:0.12%,Mn:0.6%, Mo:0.001%, Zn:0.06% (w/v))5530၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1419Farmer's Goal Co., Ltd.Foliar Fertilizer ( Forcrop ) (4-16-28)500cc( N : 4.2%, P2O5 : 16.8%, K2O :28.0%, B : 0.28%,
Mo:0..2% ) W/V
4210၇.၆.၂၀၂၄
1420Farmer's Goal Co., Ltd.Foliar Fertilizer ( Forcrop ) (17-7-6)500cc( N : 17.01%, P2O5 : 7.29%, K2O :6.07%, Cu: 0.06%,
Fe 0.12%, Mn : 0.06%, :Mo:0.001%, Zn : 0.06% ) W/V
4211၇.၆.၂၀၂၄
1421Pyi Phyo Tun International
Co., Ltd.
Rock Phosphate Fertilizer (Red Deer ) 50 kg(Total P2O5 :30% ,Citric Acid Solubility P2O5 :13.5%)6065၁၈.၆.၂၀၂၃
1422Pyi Phyo Tun International
Co., Ltd.
NPK Compound Fertilizer (Red Deer)50 kg(N:10.5%, P2O5: 4.5%, K2O:15%, MgO : 2.70 % )6066၁၈.၆.၂၀၂၃
1423Chang Yin Khu Development
Co., Ltd.
Potassium Sulfate ( Green On )50 kg( K2O ≥ 50%, Cl < 1.5% )2816၂၉.၂.၂၀၂၃
1424Min Myat Thein Khaing
Co., Ltd.
သဘာဝဓာတ်မြေသြဇာ (Wolfie)40 kg(N + P2O5 + K2O ≥ 5 %), OM ≥ 45 % 5845၃.၃.၂၀၂၃
1425Bhamo Star Agri & Tech
Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (17-17-17) (TREE)40 kg( N : 17%, P2O5 : 17%,K2O : 17% )5855၃.၃.၂၀၂၃
1426Bhamo Star Agri & Tech
Co., Ltd.
Water Soluble Fertilizer (9-9-36 +1 +TE) (Poly Amix)10 kg( N : 9%, P2O5 : 9%,K2O : 36% , Mg: 1%+TE)5856၃.၃.၂၀၂၃
1427Trade Star Co.,Ltdကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (Garsoni) (15-15-15)50 Kg(N: 15%, P2O5: 15%, K2O: 15% )5864၃.၃.၂၀၂၃
1428Trade Star Co.,Ltdကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (FUDAO)(15-15-15)50 Kg(N: 15%, P2O5: 15%, K2O: 15% )5865၃.၃.၂၀၂၃
1429Trade Star Co.,Ltdကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (FUDAO)(12-10-24)50 Kg(N: 12%, P2O5: 10%, K2O: 24% )5866၃.၃.၂၀၂၃
1430Trade Star Co.,Ltdကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (Garsoni)(15-5-26)50 Kg(N: 15%, P2O5: 5%, K2O: 26% )5867၃.၃.၂၀၂၃
1431Trade Star Co.,Ltdကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (DEMIDA)(15-15-15)50 Kg(N: 15%, P2O5: 15%, K2O: 15% )5868၃.၃.၂၀၂၃
1432Golden Lion High Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
Potassium Sulphate ( TIANFUPAI )50 kg( K2O ≥ 50%, Cl < 1.5% ) 2436၂၉.၂.၂၀၂၃
1433Bloom Trading & Manufacturing Group Ltd.Foliar Fertilizer ( ပင်စိမ်း - K အထူး )
( 13:0:46+TE )
1 Kg( N : 13%, K2O : 46%, Fe : 0.02%, Mn : 0.01%,
Zn : 0.002%, B : 0.01%, Mo : 0.001% )
2886၂၉.၂.၂၀၂၃
1434Bloom Trading & Manufacturing Group Ltd.Foliar Fertilizer ( ပင်စိမ်း - K အထူး )
( 13:0:46+TE )
500 g( N : 13%, K2O : 46%, Fe : 0.02%, Mn : 0.01%,
Zn : 0.002%, B : 0.01%, Mo : 0.001% )
2887၂၉.၂.၂၀၂၃
1435Good Brothers (Chemical)
Co., Ltd.
ယူရီယားဓာတ်မြေဩဇာ (ရွှေကျား) (46-0-0) (2.00-4.75)mm50 Kg(N: 46%)5760၃.၃.၂၀၂၃
1436Good Brothers (Chemical)
Co., Ltd.
Ground Rock Phosphate Fertilizer (GRP) (GBS)50 Kg(P2O5 ≥ 21% )5766၃.၃.၂၀၂၃
1437Good Brothers (Chemical)
Co., Ltd.
Muriate of Potash (MOP)(GBS)(Golden Tiger)50 kg (K2O> 60%)6167၁၈.၆.၂၀၂၃
1438Good Brothers (Chemical)
Co., Ltd.
Ground Rock Phosphate Fertilizer (GBS)Shipment/
(25,22) TNE
1500 Kg
(P2O5 ≥ 21% )တသက-၀၆၈၃.၃.၂၀၂၃
1439Akari Min Trading Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(Buffalo) (20-12-5-5S+TE)50 Kg(N: 20%, P2O5: 12%, K2O: 5%, S : 5%, Ca, Mg, Bo, Zn, Cu)5811၃.၃.၂၀၂၃
1440K.M.K Myitkyina Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (AZOMURES) (15-15-15)50kg(N:15%, P2O5 :15%, K2O:15%)5646၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1441K.M.K Myitkyina Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (AZOMURES) (13-9-19)50kg(N:13%, P2O5 :9%, K2O:19%)5647၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1442K.M.K Myitkyina Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (BASF) (15-15-15)40kg(N:15%, P2O5 :15%, K2O:15%)5648၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1443K.M.K Myitkyina Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (BASF) (15-5-22)40kg(N:15%, P2O5 :5%, K2O:22%)5649၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1444K.M.K Myitkyina Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (BASF) (23-6-12)40kg(N:23%, P2O5 :6%, K2O:12%)5650၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1445K.M.K Myitkyina Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Boat) (16-4-26)50kg(N:16%, P2O5 :4%, K2O:26%)5651၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1446K.M.K Myitkyina Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Boat) (17-17-17)50kg(N:17%, P2O5 :17%, K2O:17%)5652၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1447K.M.K Myitkyina Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer (ENGO)50kg(K2O≥52%)5653၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1448K.M.K Myitkyina Co., Ltd.Calcium Nitrate Granular (SAN XI)40 kg(N≥15%, NO3-N≥14%, NH4-N≥1%, CaO≥ 25%, MgO≥0.1%,
Insoluble in Water ≤ 0.5%)
5654၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1449K.M.K Myitkyina Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (KMK) (12-11-18)40 kg(N:12%, P2O5 :11%, K2O:18%)5655၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1450K.M.K Myitkyina Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (KAILIN) (16-8-21)40kg(N:16%, P2O5 :8%, K2O:21%)5656၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1451K.M.K Myitkyina Co., Ltd.Calcium Nitrate Fertilizer (LANDMARK)40kg(N≥15.5%,NO3-N≥14.4%, CaO≥ 25.5%, Ca≥18%, MgO≥0.1%)5657၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1452Nu Pu War Kyi Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer (20-20-20)(LUXI) 5Kg(N : 20%,P2O5 : 20%,K2O:20%+Zn+B : 0.5-3.0%,Hg≤5 mg/kg,
As ≤ 10 mg/kg, Cd ≤ 10 mg/kg, Pb ≤ 50mg/kg, Cr ≤ 50mg/kg)
5602၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1453Nu Pu War Kyi Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer (12-4-43)(LUXI)10Kg(N:12%,P2O5 : 4%,K2O : 43%+Zn + B : 0.5%-3.0%, Hg≤5 mg/kg,
As ≤ 10mg/kg, Cd ≤ 10mg/kg, Pb ≤ 50mg/kg, Cr ≤ 50mg/kg)
5603၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1454Nu Pu War Kyi Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer (17-17-17)(LUXI)25Kg(N:17%, P2O5:17%, K2O:17% + Zn + B:0.5-3.0%, Hg≤5mg/kg,
As≤10mg/kg, Cd≤10mg/kg, Pb≤50 mg/kg,Cr≤50mg/kg)
5604၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1455Nu Pu War Kyi Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer (13-8-30)(LUXI)25Kg(N:13%, P2O5:8%, K2O:30% + Zn + B:0.5 - 3.0%, Hg≤5mg/kg,
As≤10mg/kg,Cd≤10mg/kg,Pb≤50mg/kg, Cr ≤50mg/kg)
5605၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1456Nu Pu War Kyi Co., Ltd.Calcium Nitrate Granular (LUXI)40Kg(N≥15%, (Nitrate N ≥14% ), Ca≥18% (CaO≥25%), Hg≤5mg/kg, As≤10mg/kg,Cd≤10mg/kg,Pb≤50mg/kg, Cr ≤50mg/kg)5606၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1457Htoi San Kachin Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (YEAC) (15-15-15) 50Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%) 5686၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1458Htoi San Kachin Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (RDF) (15-5-15) 50Kg(N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 15%) 5687၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1459Htoi San Kachin Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (NASHIDAKANG) (17-17-17) 50Kg(N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) 5688၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1460Htoi San Kachin Co., Ltd.Complex Fertilizer (88) (14-5-27) 50Kg(N : 14%, P2O5 : 5%, K2O : 27%)5689၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1461Htoi San Kachin Co., Ltd.Complex Fertilizer (68) (17-17-17) 50Kg(N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17%)5690၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1462Htoi San Kachin Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer ( Sunbreak ) 25Kg(K2O ≥ 50%, S ≥16%, Seaweed Oligose ≥ 5000ppm,
Zn ≥2000ppm, B ≥ 500ppm, CL ≤1.5%)
5691၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1463Loi Ngu Bum Mining Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer ( S ) (12-5-30)25Kg(N : 12%, P2O5 : 5%, K2O : 30%) 5623၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1464Loi Ngu Bum Mining Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Agro Base Union )
(16-16-16 )
40Kg(N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16%, Borax : 0.05%, Zn : 0.02%,
Mg : 0.2%, Fe : 0.02%)
5624၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1465Loi Ngu Bum Mining Co., Ltd.ယူရီးယားဓါတ်မြေဩဇာ(ကျင်းရှားကျန်း)40kg(N ≥ 46.3%)5625၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1466Cannam Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( YF ) (18-5-20) 50Kg(N : 18%, P2O5 : 5%, K2O : 20%) 5663၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1467Cannam Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( FuHeFeiLiao ) (15-15-15) 40Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%) 5664၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1468Cannam Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( FuHeFeiLiao ) (17-17-17)40Kg(N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17%) 5665၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1469Cannam Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer ( KAIMIRUI )40Kg(K2O ≥ 50%, S ≥ 18%) 5666၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1470Cannam Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer ( Ka Do Ra ) 50Kg(K2O ≥ 52%, S ≥ 18% ) 5667၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1471Cannam Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( YUNFENGSHAN )
( 15-5-25 )
40Kg(N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25%) 5668၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1472Cannam Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( YUNFENGSHAN )
( 15-15-15 )
40Kg (N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%) 5669၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1473Cannam Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(GANZ)50kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%)5670၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1474Cannam Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(GARSONI)
(15-15-15)
40kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, S:10%)5671၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1475Cannam Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(GARSONI)
(18-18-18)
40kg(N:18%, P2O5:18%, K2O:18%)5672၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1476Cannam Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(GARSONI)
(15-5-26)
40kg(N:15%, P2O5:5%, K2O:26%,NO3-N≥7%)5673၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1477Cannam Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(GARSONI)
(15-15-15)
40kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, NO3-N≥7%)5674၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1478Cannam Co., Ltd.PotassiumSulphate (Kemira) 25kg(K2O≥50%, SO3:46%) 5675၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1479Cannam Co., Ltd.Calcium Ammonium Nitrate
(Jin Guangyuan)
40kg(N≥15%, NO3-N≥14%, NH4-N≥1%,CaO≥25%,Ca≥ 18%,
MgO≥ 0.5%, Insoluble in Water≤ 0.5% )
5676၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1480Cannam Co., Ltd.Organic Fertilizer (ZINIU)40kg(N:8%, P2O5:3%, K2O:1%, (N+P2O5+ K2O ≥12%),
(Organic Matter ≥ 90%))
5677၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1481Cannam Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Yi Feng) (17-17-17)50kg(N:17%, P2O5:17%, K2O:17%)5678၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1482Cannam Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Yi Feng) (28-10-10)50kg(N:28%, P2O5:10%, K2O:10%)5679၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1483Cannam Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Hair Long) (15-15-15)50kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, NO3-N ≥ 7%)5680၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1484Cannam Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Hair Long) (16-6-26)50kg(N:16%, P2O5:6%, K2O:26%)5681၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1485Cannam Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (COUNTY ) (15-15-15)40kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, S≥10%)5682၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1486Cannam Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(22-9-9)(GARSONI)40kg(N:22%,P2O5:9%,K2O:9% )5683၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1487Aventine Limited.Potassium Phosphate ( Foliar Fertilizer )
( Haifa Protek ) ( 0:53:38 )
10 Kg( P2O5 : 53%, K2O : 38% )2988၂၂.၆.၂၀၂၃
1488Aventine Limited.Dry Poultry Organic Fertilizer Pellet
ဩဂဲနစ်ကြက်ချေးမြေဩဇာတောင့်(အာမိုခရက်)
(50,25,15,
10,5)Kg
(N:3%, P2O5:3%, K2O:2%, Ca:12%, Zn:300ppm,
Organic matter:70%)
6043၁၈.၆.၂၀၂၃
1489Aventine Limited.Compound Fertilizer (10-10-5)(27,24,20,1)
TNE
(N:10%, P2O5:10%, K2O:5%)တသက-
၁၄၉
၁၈.၆.၂၀၂၃
1490Aventine Limited.Dry Poultry Organic Fertilizer Pellet (27, 1 )TNE,
900 Kg
(N:3%, P2O5:3%, K2O:2%, Ca:12%, Zn:300ppm,Organic Matter:70%, Moisture : 10%)တသက-
၁၅၀
၁၈.၆.၂၀၂၃
1491Golden Lion High Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
Monoammonium Phosphate (CHENGTAI)50 Kg( N : 10%, P2O5 : 50% ) ( N + P2O5 ≥ 60% )2840၂၉.၂.၂၀၂၃
1492Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Ammonium Chloride Granule50 Kg( N : 25% )2856၂၉.၂.၂၀၂၃
1493Htar Wa Ya Myot Yoe
Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( Flying Horse )50 Kg( N : 46%, Biuret : 1% ) 2539၂၉.၂.၂၀၂၃
1494Myanmar Longtunfei Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Green Star ) ( ကြယ်စိမ်း )50 Kg( N ≥ 46.4% )2415၂၉.၂.၂၀၂၃
1495Shwe Taung Hein Co., Ltd.Orgofert ( Vivekon ) 5 Kg( Humic Acid - 8%, Fulvic Acid - 2%, Amino Acid - 10%,
Bio - Fungal - 2 %, Bentonite - 78% )
1487၄.၃.၂၀၂၃
1496Supreme Bio Tech Co., Ltd.Muriate of Potash (Potassium Chloride)50 Kg( K2O : 60% ) 2480၂၉.၂.၂၀၂၃
1497Supreme Bio Tech Co., Ltd.Rock Phosphate Fertilizer
( ဖော့စဖိတ်ကျောက်မှုန့် )
50 Kg(P2O5 : 30%, Ca : 24%, Mg : 3.4%, S : 5.9% + ME)5900၃.၃.၂၀၂၃
1498Billion Soe Kaung San Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Green Star ) ( ကြယ်စိမ်း )50 Kg( N ≥ 46.4% )2531၂၉.၂.၂၀၂၃
1499Billion Soe Kaung San Co., Ltd.ပုလဲဓါတ်မြေသြဇာ( Rainbow ) ( ရိန်းဘိုး )50 Kg( N ≥ 46.4% )2610၂၉.၂.၂၀၂၃
1500Ye Lin Kyaw Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer( Jinsha Jiang )
( 13-5-7 )
40 Kg( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 7% )2784၂၉.၂.၂၀၂၃
1501Grand Precious Mine Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (10-10-10) (G.P.M)40 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 10% )5844၃.၃.၂၀၂၃
1502Bayar Na Thi Trading
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( HO )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 2599၂၉.၂.၂၀၂၃
1503Bayar Na Thi Trading
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( SACF )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 2613၂၉.၂.၂၀၂၃
1504Myanmar Wai Fung Agriculture Co., Ltd.Nitrate based triphosphorus Compound Fertilizer (ရွှေပင်ငွေပင်)40 Kg( N: 26%, P2O5: 17%, Ca: 4% )5877၃.၃.၂၀၂၃
1505Myanmar Wai Fung Agriculture Co., Ltd.Compound Fertilizer (ရွှေဂဠုန်) (16-16-16)40 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )5878၃.၃.၂၀၂၃
1506Myanmar Wai Fung Agriculture Co., Ltd.Compound Fertilizer (ဖူးပွင့်) (13-5-25)40 Kg( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )5879၃.၃.၂၀၂၃
1507Shwe Crop Nutrients Co., Ltd.GTSP ( Three Circles )50 Kg( P2O5 ≥ 46% )2798၂၉.၂.၂၀၂၃
1508Shwe Crop Nutrients Co., Ltd.DAP ( Three Circles )50 Kg( N : 18%, P2O5 : 46%, Moisture : 2.5% )2871၂၉.၂.၂၀၂၃
1509Good Brothers (Chemical)
Co., Ltd.
ယူရီယားဓာတ်မြေဩဇာ (ရွှေလီ) (46-0-0) (2.00-4.75)mm50 Kg(N: 46%)5762၃.၃.၂၀၂၃
1510Shu San Industry Co., Ltd.Muriate of Potash ( MOP ) (မာကိုတာ)50 Kg( K2O : 60.56% ) 2529၂၉.၂.၂၀၂၃
1511Shu San Industry Co., Ltd Urea Fertilizer (Prilled)(1200, 1000 ) Kg(N ≥ 46 %)တသက-
၇၆
၃.၃.၂၀၂၃
1512Shu San Industry Co., Ltd Muriate of Potash Fertilizer (MOP) (Granular)(1200, 1000)
Kg
(K2O: 60%)တသက-
၈၂
၃.၃.၂၀၂၃
1513Shu San Industry Co., Ltd Amino Acid 25 Kg( Amino Acid: 40%)တသက-
၈၅
၃.၃.၂၀၂၃
1514Charoen Pokphand Produce Myanmar Co., Ltd.Compound Fertilizer ( စီ.ပီ ဆင်ဖြူတော်)50 Kg( N : 18%, P2O5 : 5%, K2O : 7% )5803၃.၃.၂၀၂၃
1515Charoen Pokphand Produce Myanmar Co., Ltd.Compound Fertilizer ( စီ.ပီ ဆင်ဖြူတော်)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% )5804၃.၃.၂၀၂၃
1516Charoen Pokphand Produce Myanmar Co., Ltd.Compound Fertilizer ( စီ.ပီ ဆင်ဖြူတော်)50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )5805၃.၃.၂၀၂၃
1517Charoen Pokphand Produce Myanmar Co., Ltd.Ammonium Chloride Fertilizer
( စီ.ပီ ဆင်ဖြူတော်)
50 Kg( N : 25% )5806၃.၃.၂၀၂၃
1518Charoen Pokphand Produce Myanmar Co., Ltd.Compound Fertilizer ( စီ.ပီ ဆင်ဖြူတော်)50 Kg( N : 26%, K2O : 6% )5807၃.၃.၂၀၂၃
1519Charoen Pokphand Produce Myanmar Co., Ltd.တီစူပါ ဓာတ်မြေဩဇာ ( စီ.ပီ ဆင်ဖြူတော်)50 Kg( P2O5 : 46% )5808၃.၃.၂၀၂၃
1520JJ-Pun Trading Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ JJ - NPK
(15-15-15-7S+TE )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7%, SiO2 : 3%,
Mg : 100 ppm, Fe : 100 ppm )
2523၂၉.၂.၂၀၂၃
1521JJ-Pun Trading Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ JJ - NPK
(20-10-5-7S+TE )
50 Kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 5%, S : 7%, SiO2 : 4%,
Mg : 100 ppm, Fe : 100 ppm )
2525၂၉.၂.၂၀၂၃
1522JJ-Pun Trading Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ JJ - NPK
(15-5-20-5S+TE )
50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 20%, S : 5%, SiO2 : 4%,
Mg : 100 ppm, Fe : 100 ppm )
2528၂၉.၂.၂၀၂၃
1523JJ-Pun Trading Co.,Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( အာကာဖတ် )(6-32-35)1 Kg( N : 6%, P2O5 : 32%, K2O : 35% ) 2923၂၉.၂.၂၀၂၃
1524JJ-Pun Trading Co.,Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( အာကာဖတ် )(21-21-21)1 Kg( N : 21%, P2O5 : 21%, K2O : 21% ) 2924၂၉.၂.၂၀၂၃
1525JJ-Pun Trading Co.,Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ကန်တင်း )500 cc( CaO : 10.5%, B : 1.5% ) 2925၂၉.၂.၂၀၂၃
1526JJ-Pun Trading Co.,Ltd.ရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအရည်(11-8-6)
(BAYFOLAN) (ဘိုင်ဖိုလန်)
5 Ltr( N : 11%, P2O5 : 8%, K2O : 6%, Fe : 0.0176%, Mn: 0.0130%,
Cu : 0.0072%, Zn : 0.0056%, B : 0.0049%, Mo : 0.0007% )
2942၂၉.၂.၂၀၂၃
1527D D San Co., Ltd.UREA FERTILIZER (NJ)50 Kg( N ≥ 46.4% )3321၂၁.၉.၂၀၂၃
1528Swan Pyae Bone Myat San
Co., Ltd.
Compound Fertilizer ( Kingenta )50 Kg ( N:15%, P2O5:15%, K2O:15% )5745၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1529Min Lay Par Co.,Ltdယူရီယားဓာတ်မြေဩဇာ (မြင်းပျံ) (46-0-0)50 Kg( N: 46%, Biuret: 1%)5820၃.၃.၂၀၂၃
1530Ko Htaik International Co., Ltd.Urea Granular ( Golden Elephant )50 Kg( N ≥ 46% )2576၂၉.၂.၂၀၂၃
1531Ko Htaik International Co., Ltd.Granular Ammonium Sulphate
( Golden Elephant )
50 Kg( N : 21%, S : 24% )2711၂၉.၂.၂၀၂၃
1532Marlarmyaing Public Co., Ltd.Granular MOP27
TNE
( K2O : 60% ) 3417၂၁.၉.၂၀၂၃
1533Marlarmyaing Public Co., Ltd.Diammonium Phosphate (DAP) (နေရွက်လှေ)50 Kg, 1 Kg( N : 16%,P2O5 : 45% )5097၂၃.၄.၂၀၂၂
1534Marlarmyaing Public Co., Ltd.Zinc Sulphate Fertilizer ( နေရွက်လှေ )25 Kg, 10 Kg( Zn : 21 %, S : 11 % )5335၂၉.၇.၂၀၂၂
1535Marlarmyaing Public Co., Ltd.မဂ္ဂနီစီယမ်ဆာလဖိတ်ဓါတ်မြေသြဇာ (နေရွက်လှေ)50Kg(MgO: 25%, S:16%)5571၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1536Ngwe Gone Kywe Trading
Co., Ltd.
Potassium Sulphate Fertilizer( KALI) 50 Kg( K2O ≥ 50 %, S ≥ 18% )5821၃.၃.၂၀၂၃
1537Ngwe Gone Kywe Trading
Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(15-5-25)
(Ouminuo)
50 Kg(N: 15%, P2O5: 5%, K2O: 25% )5823၃.၃.၂၀၂၃
1538Ngwe Gone Kywe Trading
Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(17-17-17)
(FUERWEI)
50 Kg(N: 17%, P2O5: 17%, K2O: 17% )5824၃.၃.၂၀၂၃
1539Ngwe Gone Kywe Trading
Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( YSAK )
(17-17-17)
50 Kg(N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17%) 5825၃.၃.၂၀၂၃
1540Ngwe Gone Kywe Trading
Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( YSAK ) (15-8-28+TE) 50 Kg(N : 15%, P2O5 : 8%, K2O : 28%) 5826၃.၃.၂၀၂၃
1541Three One Co.,LtdSuper Nitro Complex (KIYA) (28-4-0)50 Kg(N : 28%, P2O5 :4% )5980၃.၃.၂၀၂၃
1542Htein Min Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (BB) (13-7-25)50 Kg( N : 13%, P2O5 : 7%, K2O : 25% )5929၃.၃.၂၀၂၃
1543Htein Min Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (BB) (15-15-15)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5930၃.၃.၂၀၂၃
1544Htein Min Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (BB) (16-16-16)50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )5931၃.၃.၂၀၂၃
1545Htein Min Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(SACF) (10-6-24)40 Kg(N:10%,P2O5:6%, K2O : 24%)6139၁၈.၆.၂၀၂၃
1546Htein Min Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (SACF) (15-15-15)50 Kg(N:15%,P2O5:15%, K2O : 15%)6140၁၈.၆.၂၀၂၃
1547Htein Min Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Demiga)(15-5-26)50 KgN:15%(NO3.N≥7%),P2O5:5%, K2O :26%6141၁၈.၆.၂၀၂၃
1548Htein Min Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Demiga) (18-18-18)50 Kg(N:18%, P2O5:18%, K2O :18%)6142၁၈.၆.၂၀၂၃
1549Htein Min Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Demiga)(15-15-15)50 Kg(N:15%, NO3.N :7%P2O5:15%, K2O :15%)6143၁၈.၆.၂၀၂၃
1550Ngwe Gone Kywe Trading
Co., Ltd.
Water Soluble Fertilizer (Harvepor)(8-5-40+ TE)25 Kg(N:8%, P2O5 :5, K2O:40%, EDTA-Zn:0.1%, B:0.1%)6087၁၈.၆.၂၀၂၃
1551Ngwe Gone Kywe Trading
Co., Ltd.
Potassium Sulphate (Sumit) 50 Kg(K2O ≥ 52%, Cl ≤ 1.5%, S ≥17.5%)6088၁၈.၆.၂၀၂၃
1552Ngwe Gone Kywe Trading
Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Hua Shan ) (10-10-5)50 Kg(N:10%, P2O5:10%, K2O :5%)6089၁၈.၆.၂၀၂၃
1553Ngwe Gone Kywe Trading
Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Baoxianghe ) (17-17-17+TE)40 KgN:17%, P2O5:17%, K2O :17%,+TE)6090၁၈.၆.၂၀၂၃
1554Ngwe Gone Kywe Trading
Co., Ltd.
Potassium Sulphate (Sunbreak)25 Kg (K2O≥50%, S≥16%, Seaweed Oligose≥ 5000ppm,
Zn≥ 2000ppm, B≥ 500 ppm,Cl≤ 1.5%)
6091၁၈.၆.၂၀၂၃
1555Ngwe Gone Kywe Trading
Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (15-15-15)(FUERWEI)50 Kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%)6092၁၈.၆.၂၀၂၃
1556Ngwe Gone Kywe Trading
Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( 16-6-25 )
( NASHIDAKANG )
50 Kg( N : 16%, P2O5 : 6%, K2O : 25% )6093၁၈.၆.၂၀၂၃
1557Ngwe Gone Kywe Trading
Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( 16-6-23 )
( NASHIDAKANG )
50 Kg( N : 16%, P2O5 : 6%, K2O : 23% )6094၁၈.၆.၂၀၂၃
1558Aventine Limited.Foliar Fertilizer ( Multifeed )
( 16:8:32 + 2MgO + ME )
25 Kg( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 32%, MgO : 2%, Fe : 500 ppm,
Mn : 250 ppm, B : 100 ppm, Zn : 75 ppm, Cu : 55 ppm,
Mo : 35 ppm )
2158၃၀.၆.၂၀၂၄
1559Aventine Limited.Foliar Fertilizer ( Poly Feed )
( 15:15:30 + ME )
25 Kg( N : 15%,P2O5 : 15%,K2O : 30%,Fe : 1000 ppm,
Mn : 500 ppm, B : 200 ppm, Zn : 150 ppm, Cu : 110 ppm,
Mo : 70 ppm )
2172၃၀.၆.၂၀၂၄
1560Aventine Limited.Foliar Fertilizer ( Poly Feed )
( 21:11:21 + 2MgO + ME )
25 Kg( N :21%,P2O5 :11%,K2O :21%,MgO :2%,Fe :1000 ppm,
Mn :500 ppm, B : 200 ppm,Zn : 150 ppm,Cu : 110 ppm,
Mo : 70 ppm )
2173၃၀.၆.၂၀၂၄
1561Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Magnesium Sulphate 50 Kg( MgO : 27%, S : 16%) 1533၃.၉.၂၀၂၃
1562Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Muriate of Potash Fertilizer 25 TNE ( K2O : 60 % ) 1535၃.၉.၂၀၂၃
1563Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Compound Fertilizer 25 TNE ( N : 17%, K2O : 28 % ) 1536၃.၉.၂၀၂၃
1564Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Diammonium Phosphate 50 Kg( N : 16%, P2O5 : 45% )1884၃၀.၆.၂၀၂၄
1565Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Diammonium Phosphate 50 Kg( N : 16%, P2O5 : 45% )1889၃၀.၆.၂၀၂၄
1566Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
ကောမက် Super Celica25 Kg( SiO2 : 25%, CaO : 35%, MgO : 2% )1918၃၀.၆.၂၀၂၄
1567Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Diammonium Phosphate50 Kg( N : 16%, P2O5 : 45% )1919၃၀.၆.၂၀၂၄
1568Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Diammonium Phosphate Fertilizer
( DAP )
50 kg( N : 16%, P2O5 : 45%, H2O < 2.5% ) 2267၄.၂.၂၀၂၅
1569Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Ammonium Sulphate50 kg( N : 21% Min, S : 24% Min ) 2268၄.၂.၂၀၂၅
1570Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Diammonium Phosphate50 kg( N : 18%, P2O5 : 46% ) 2418၂၉.၂.၂၀၂၃
1571Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Magnesium Sulphate Monohydrate50 kg( MgO : 25% Min, S : 18% Min )2487၂၉.၂.၂၀၂၃
1572Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Diammonium Phosphate
( VINACHEM )
50 kg( N : 16%, P2O5 : 45%, Moisture < 2.5% ) 2626၂၉.၂.၂၀၂၃
1573Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Diammonium Phosphate 25
TNE
( N : 18%, P2O5 : 46% )2773၂၉.၂.၂၀၂၃
1574Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Granular Urea 25
TNE
( N : 46% )3333၂၁.၉.၂၀၂၃
1575Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Prilled Urea25
TNE
( N : 46% )3334၂၁.၉.၂၀၂၃
1576Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
WOLF TRAX 30% MAGNESIUM DDP136 Kg( Mg : 30% ) 3467၂၁.၉.၂၀၂၃
1577Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
WOLF TRAX MYANMAR DDP TM136 Kg( Guaranteed Analysis Mg : 12.0%, B : 1.0%, Cu : 0.3%,
Fe : 0.7%, Mn : 0.8%, Mo : 0.5%, Zn : 28.0% )
3468၂၁.၉.၂၀၂၃
1578Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
WOLF TRAX 62% ZINC DDP TM193 Kg( Zn : 62% )3469၂၁.၉.၂၀၂၃
1579Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Ammonium Sulphate Granular50 Kg( N : 20.5% Min , S : 23.5% Min )4043၇.၆.၂၀၂၄
1580Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
WOLF TRAX MYANMAR DDPTM155Kg
( Drum)
( Guaranteed Analysis Mg : 12.0%, B : 1.0%, Cu : 0.3%,
Fe : 0.7%, Mn : 0.8%, Mo : 0.5%, Zn : 28.0% )
4426၁၇.၁၀.၂၀၂၄
1581Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
Prilled Urea
(Shiraz Petrochemical Complex)
Shipment /
25 TNE/
50 Kg
( N : 46% )4744၁၀.၁.၂၀၂၅
1582Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
DAP (Three Circles)50 Kg(N : 18%,P2O5 : 46%,Moisture : 2.5%,MgO : 1.5% approx,
S : 1.0% approx, Fe : 5000 ppm approx, Zn : 200 ppm approx, Mn : 1000 ppm approx )
4969၂၃.၄.၂၀၂၅
1583Myanma Awba Industries
Co., Ltd.
DAP ( LAO CAI )50 Kg( N : 16%,P2O5 : 45%, Moisture ≤ 2.5% )4976၂၃.၄.၂၀၂၅
1584Myanma Awba Group
Co., Ltd.
ကောမက်
( Comet NPK Fertilizer )
50 Kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 16 % )529၂၈.၉.၂၀၂၃
1585Myanma Awba Group
Co., Ltd.
Zinc Sulphate Heptahydrate
( ZnSO4.7H2O )
25 Kg( ZnSO4. 7H2O : 98% )1997၃၀.၆.၂၀၂၄
1586Myanma Awba Group
Co., Ltd.
Ferrous Sulphate Heptahydrate
( FeSO4.7H2O )
25 Kg( FeSO4. 7H2O : 98% )1998၃၀.၆.၂၀၂၄
1587Myanma Awba Group
Co., Ltd.
Magnesium Sulphate Heptahydrate
( MgSO4. 7H2O )
25 Kg( MgSO4. 7H2O : 98% )1999၃၀.၆.၂၀၂၄
1588Myanma Awba Group
Co., Ltd.
Magnesium Sulphate Anhydrous
( MgSO4 )
25 Kg( MgSO4 : 98% )2000၃၀.၆.၂၀၂၄
1589Myanma Awba Group
Co., Ltd.
Manganese Sulphate Monohydrate
( MnSO4.H2O )
25 Kg( MnSO4. H2O : 98% )2001၃၀.၆.၂၀၂၄
1590Myanma Awba Group
Co., Ltd.
Copper Sulphate25 Kg( CuSO4.5H2O : 98% )2087၃၀.၆.၂၀၂၄
1591Myanma Awba Group
Co., Ltd.
Ammonium Heptamolybdate25 kg( (NH4)6 Mo7O27 4H2O - 98% ) 2220၄.၂.၂၀၂၅
1592Myanma Awba Group
Co., Ltd.
Mono Ammonium Phosphate 25 kg( N : 12%, P2O5 : 61% ) 2244၄.၂.၂၀၂၅
1593Myanma Awba Group
Co., Ltd.
NTA TRISODIUM25 kg( N : 5.03%, Na : 24.83% ) 2248၄.၂.၂၀၂၅
1594Myanma Awba Group
Co., Ltd.
Amino Acid ( Liquid )200 Ltr
(Drum)
( Amino acid : 50% )2286၄.၂.၂၀၂၅
1595Myanma Awba Group
Co., Ltd.
Manganese Chloride25 kg( MnCl2.4H2O ) : 98%2295၄.၂.၂၀၂၅
1596Myanma Awba Group
Co., Ltd.
Mono Potassium Phosphate25 kg( P2O5 : 52%, K2O : 34% ) 2472၂၈.၂.၂၀၂၆
1597Myanma Awba Group
Co., Ltd.
Salicylic Acid 25 kg( Salicylic Acid : 99% )2542၂၈.၂.၂၀၂၆
1598Myanma Awba Group
Co., Ltd.
Mono Ammonium Phosphate
( MAP ) ( 12:61:0 )
25 kg( N : 12%, P2O5 : 61% )2852၂၈.၂.၂၀၂၆
1599Myanma Awba Group
Co., Ltd.
Zinc Sulphate Heptahydrate 25 Kg( ZnSO4.7H2O : 98% )2964၂၂.၆.၂၀၂၆
1600Myanma Awba Group
Co., Ltd.
Mono Potassium Phosphate
(0-52-34 )
25 kg( P2O5 : 52%, K2O : 34% ) 3402၂၁.၉.၂၀၂၃
1601Myanma Awba Group
Co., Ltd.
Mono Potassium Phosphate
(12-60-0 )
25 kg( N : 12%, P2O5 : 60% ) 3403၂၁.၉.၂၀၂၃
1602Myanma Awba Group
Co., Ltd.
PPT.SPRAY DRIED SILICA
( MFIL-P ( S ) )
15 Kg( SiO2 : 96% min )4389၁၇.၁၀.၂၀၂၄
1603Shu San Industry Co., Ltd.Monoammonium Phosphate Fertilizer (MAP)(10-50-0)50 kg( N : 10%, P2O5 : 50% ) 3424၂၁.၉.၂၀၂၃
1604Shu San Industry Co., Ltd.Monoammonium Phosphate Fertilizer (MAP)(8-47-0)50 kg( N : 8%, P2O5 : 47% ) 3425၂၁.၉.၂၀၂၃
1605Shu San Industry Co., Ltd.Ammonium Chloride50 kg( N ≥ 25% )3677၂၇.၁၂.၂၀၂၃
1606Shu San Industry Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer 1000 Kg/
50 Kg
( N ≥ 21%, S ≥ 24% )4318၁၇.၁၀.၂၀၂၄
1607Shu San Industry Co., Ltd.Ammonium Chloride Fertilizer 1000 Kg/
50 Kg
( N ≥ 25% )4319၁၇.၁၀.၂၀၂၄
1608Shu San Industry Co., Ltd.Monoammonium Phosphate Fertilizer( MAP ) 1000Kg( N : 10%, P2O5 : 50% )4703၁၀.၁.၂၀၂၅
1609Shu San Industry Co., Ltd.Monoammonium Phosphate Fertilizer(MAP) (10-50-0)50 Kg( N : 10%, P2O5 : 50% )4953၂၃.၄.၂၀၂၅
1610Shu San Industry Co., Ltd.Sulphur Fertilizer Shipment,
25 TNE,
(1000, 50) kg
(S ≥ 99%)တသက-၁၃၃၁၈.၆.၂၀၂၃
1611Shu San Industry Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( MOP )Shipment,
25 TNE,
(50, 1000 Kg)
K2O : 60 % တသက-၁၆၆၁.၉.၂၀၂၃
1612Shu San Industry Co., Ltd.Amino Acid Powder50kgAmino Acid:40%တသက-၁၉၇၁၇.၁၁.၂၀၂၃
1613Shu San Industry Co., Ltd.Magnesium Oxide Fertilizer50kg MgO ≥ 32%တသက-၁၉၉၁၇.၁၁.၂၀၂၃
1614Shu San Industry Co., Ltd.Phosphate Fertilizer (GTSP) (Arrow)50 kg( P2O5 : 46%) 3392၂၁.၉.၂၀၂၃
1615Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer1000 Kg( N ≥ 46% )3426၂၁.၉.၂၀၂၃
1616Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( SHU SAN )50 kg( N : 46% Min )3663၂၇.၁၂.၂၀၂၃
1617Golden Lion High Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( Jinkai )50 Kg( N ≥ 46% )3073၂၂.၆.၂၀၂၃
1618Golden Lion High Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( ERDOS )50 Kg( N ≥ 46.4% )3085၂၂.၆.၂၀၂၃
1619Golden Lion High Tech
Agricultural Resources Co., Ltd.
Urea Fertilizer ( TIANHUA ) 50 kg( N ≥ 46.4% )3091၂၂.၆.၂၀၂၃
1620Uni Crop Co., Ltd.Ammonium Sulphate50 kg(N ≥ 21%)တသက-၁၁၈၁၈.၆.၂၀၂၃
1621Shwe Crop Nutrients Co., Ltd.Compound Fertilizer
(NPK -15-15-15)( Three Circles )
50 kg( N ≥ 15%, P2O5 ≥ 15%, K2O ≥ 15% ) 3404၂၁.၉.၂၀၂၃
1622Shwe Crop Nutrients Co., Ltd.Compound Fertilizer
( NPK 15-15-15+7S )( Three Circles )
50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% ) 3487၂၁.၉.၂၀၂၃
1623Shwe Crop Nutrients Co., Ltd.Compound Fertilizer
( NPK 16-16-8+13S )( Three Circles )
50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 13% ) 3488၂၁.၉.၂၀၂၃
16241-2-1 Trading Co., Ltd.Silica Fertilizer ( Kosi - Grand )
( ကိုစီဂရန်း )
25 kg( SiO2 : 58%, Zn : 3.43 mg/kg, Cu : 1.54 mg/kg,
Water Soluble SiO2 : 0.072% )
3332၂၁.၉.၂၀၂၃
16251-2-1 Trading Co., Ltd.ပန်းပွင့်အသီးတင် ဥထွား၊သဘာဝ အော်ဂဲနစ်အာဟာရဆေးရည် (K - Star )
(ကယ်လ်စီအက်စ်) ( Calci - S )
1000
Ltr
( Ca : 8.82%, S : 20.49%, Organic Matter : 40% )3544၂၁.၉.၂၀၂၃
1626Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Urea Fertilizer50 kg( N : 46% ) 3313၂၁.၉.၂၀၂၃
1627Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ENGRO )50 kg( N : 46% Min )3331၂၁.၉.၂၀၂၃
1628Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Potassium Sulphate 9.5 kg( K2O : 50%, S : 17% )3514၂၁.၉.၂၀၂၃
1629Good Brothers (Chemical)
Co., Ltd.
Muriate of Potash (MOP) Shipment,
28 TNE,
25 TNE,1 TNE
( K2O ≥ 60% )5251၂၃.၄.၂၀၂၅
1630Good Brothers (Chemical)
Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ NPK(16-8-8+12)(GBS) 50 kg(N:16%, P2O5:8%, K2O:8%, S:12%)6165၁၈.၆.၂၀၂၃
1631Seinn Lae Thwin Co.,Ltd.ပုလဲဓာတ်မြေသြဇာ (ရွှေပွား) (50,40,25)Kg( N ≥ 46.4% )6155၁၈.၆.၂၀၂၃
1632Agrifert Marlar Co.,Ltd.Ammonium Sulphate ( AM - အေအမ် )50 Kg( N : 21% Min, S : 24% Min )4657၁၇.၁၀.၂၀၂၄
1633Agrifert Marlar Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Nutrix )
( နျူထြစ် )
50 Kg( N : 11.2%, P2O5 : 11.2%, K2O : 9.6%, MgO : 1.6%,
Zn : 0.8% )
4659၁၇.၁၀.၂၀၂၄
1634Agrifert Marlar Co.,Ltd.Urea Fertilizer (Granular) (AM) (မိုးသီးပုလဲ)50 kg(N : 46 %)6047၁၈.၆.၂၀၂၃
1635Agrifert Marlar Co.,Ltd.ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (အေအမ်စီ)50 kg(N : 46%)6048၁၈.၆.၂၀၂၃
1636Agrifert Marlar Co.,Ltd.ပိုတက်စီယမ်ဓာတ်မြေဩဇာ (အေအမ်စီ)50 kg(K2O : 60 %)6049၁၈.၆.၂၀၂၃
1637Agrifert Marlar Co.,Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (AM)50 kg(K2O : 60 %)6050၁၈.၆.၂၀၂၃
1638Agrifert Marlar Co.,Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (AM) (အခဲ)50 kg(K2O : 60 %)6051၁၈.၆.၂၀၂၃
1639Agrifert Marlar Co.,Ltd.Urea Fertilizer (Prilled) (AM)50 kg(N : 46 %)6052၁၈.၆.၂၀၂၃
1640Agrifert Marlar Co.,Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer
( AMC )
50 kg(N : 21%, S : 24%)6053၁၈.၆.၂၀၂၃
1641Agrifert Marlar Co.,Ltd.Triple Super Phosphate Fertilizer
(AM)
50 Kg( P2O5 : 46% )6412၂၀.၄.၂၀၂၄
1642Agrifert Marlar Co.,Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer (AM - DAP) 50 Kg( N : 18%, P2O5 : 46% )6633၂.၉.၂၀၂၄
1643Agrifert Marlar Co.,Ltd.Magnesium Sulphate Fertilizer(AMC)50 Kg ( MgO : 27%, S : 16% )6634၂.၉.၂၀၂၄
1644Agrifert Marlar Co.,Ltd.Granular SOP Fertilizer(AMC)50 Kg( K2O : 50% min, S : 17% min )6635၂.၉.၂၀၂၄
1645Agrifert Marlar Co.,Ltd.Mono Potassium Phosphate Fertilizer (AMC)
(0-51.5-34)
50 Kg( P2O5 : 51.5%, K2O : 34% )6636၂.၉.၂၀၂၄
1646Agrifert Marlar Co.,Ltd.Mono Ammonium Phosphate Fertilizer(AMC)
(12-61-0)
50 Kg( N : 12%, P2O5 : 61% )6637၂.၉.၂၀၂၄
1647Agrifert Marlar Co.,Ltd.Muriate of Potash Fertilizer Bulk Vessel( K2O : 60% )တသက- ၂၂၁၂၀.၄.၂၀၂၄
1648Agrifert Marlar Co.,Ltd.Urea Fertilizer(Granular)1000 Kg( N : 46% )တသက- ၂၂၂၂၀.၄.၂၀၂၄
1649Agrifert Marlar Co.,Ltd.Muriate of Potash Fertilizer27 TNE (K2O : 60% )တသက- ၂၂၃၂၀.၄.၂၀၂၄
1650Agrifert Marlar Co.,Ltd.Urea Fertilizer (Prilled)1000 Kg( N : 46% )တသက- ၂၂၄၂၀.၄.၂၀၂၄
1651Agro Bio Product Co., Ltd.Calbo ( Liquid Foliar Fertilizer )500 cc( N : 14 %, Ca : 15 % )422၂၂.၆.၂၀၂၃
1652Marubeni Myanmar Fertilizer
Co., Ltd.
Calcium Silica Fertilizer
( Shwe Myay Thee )
20,000 TNE
(Bulk)
( CaO : 30%Min, SiO2 : 15%Min, MnO : 3%,
P2O5 : 1.5%Min )
2952၂၂.၆.၂၀၂၃
1653Chang Yin Khu Development
Co., Ltd.
Organic Fertilizer ( World )50 Kg( N : 1.8%, P : 1.7%, K : 1.7%, OM : 45.8%, Moisture : 30%,
pH : 6 )
2967၂၂.၆.၂၀၂၃
1654Chang Yin Khu Development
Co., Ltd.
Soil Conditioner ( Calcium Oxide ) ( Green Health )40 Kg( CaO ≥ 40% )2968၂၂.၆.၂၀၂၃
1655Chang Yin Khu Development
Co., Ltd.
Muriate of Potash Fertilizer ( Sino-Agri )50 Kg( K2O ≥ 60.48% )3140၂၂.၆.၂၀၂၃
1656Chang Yin Khu Development
Co., Ltd.
Calcium Nitrate ( KNLAN )25 Kg( N ≥ 15%, Ca ≥ 18% )3141၂၂.၆.၂၀၂၃
1657Chang Yin Khu Development
Co., Ltd.
ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(15-5-25) (စပါးနှံတံဆိပ်)50 kg N:15%,(NO3 .N ≥7%), P2O5 :5% ,K2O:25%6248၁၇.၁၁.၂၀၂၃
1658Chang Yin Khu Development
Co., Ltd.
Ammonium Sulfate (XISCO)50 kg N ≥ 21%6249၁၇.၁၁.၂၀၂၃
1659D D San Co., Ltd.Compound Fertilizer ( STP )50 Kg( N : 20%, K2O : 5% )3005၂၂.၆.၂၀၂၃
1660D D San Co., Ltd.Magnesium Sulphate Fertilizer50 Kg( MgSO4.7H2O ≥ 99% )3028၂၂.၆.၂၀၂၃
1661D D San Co., Ltd.Triple Super Phosphate Fertilizer
( TSP )
51 Kg( P2O5 : 46% )3098၂၂.၆.၂၀၂၃
1662D D San Co., Ltd.Compound Fertilizer (STP)
(NPK - 15:5:5)
50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% ) 3320၂၁.၉.၂၀၂၃
1663Seinn Shwe War (Muse) Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 16:5:24 ) (LUXI)40 kg( N : 16%, P2O5 : 5%, K2O : 24% ) 3343၂၁.၉.၂၀၂၃
1664Bayar Na Thi Trading
Co., Ltd.
Compound Fertilizer (13:10:27)
( REALLY GOOD )
25 kg( N : 13%, P2O5 : 10%, K2O : 27%, Mg+Zn ≥ 0.3% )3431၂၁.၉.၂၀၂၃
1665Ngwe Gone Kywe Trading
Co., Ltd.
Water Soluble Fertilizer ( Nutrition )
(10-5-35+TE)
40 kg( N : 10%, P2O5 : 5%, K2O : 35% + TE ) 3485၂၁.၉.၂၀၂၃
1666Golden Bee International Trading Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (ဟွားဆန်း/ HUA SHAN)(26-12-7+TE)40 kg(N:26%, P2O5:12%, K2O:7%+TE)6186၁၈.၆.၂၀၂၃
1667Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co.,LtdUrea Fetilizer (JIANFENG)
40 kg
(N≥46.2%)တသက- ၁၅၈၁၈.၆.၂၀၂၃
1668Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co.,LtdUrea Fertilizer ( Tianhua )50 kg( N ≥ 46.4% )3449၂၁.၉.၂၀၂၃
1669Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co.,LtdUrea Fertilizer 50 kg( N : 46% )3607၂၇.၁၂.၂၀၂၃
1670Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co.,LtdAmmonium Chloride ( AD*STAR )50 kg( N ≥ 25.4% )3608၂၇.၁၂.၂၀၂၃
1671Agri Eco Green Co., Ltd.ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ(ERDOS)50 kgN ≥ 46%6214၁၇.၁၁.၂၀၂၃
1672Great Momentum Internatonal Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( TLY )50 Kg N : 46.4 % 6197၁.၉.၂၀၂၃
1673Myanma San Pya Crop Nutrition Co., Ltd.Basfoliar CoMol HC (ကိုမို) 20 Liter( Co : 0.2%, Mo : 12% )1741၃.၉.၂၀၂၃