သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးခြင်း မပြုလုပ်ကြောင်း တင်ပြလာ၍ မြေသြဇာကော်မတီ အစည်းအဝေးမှ ပယ်ဖျက်ခွင့်ပြုသည့် ပြည်ပမှတင်သွင်းသော မြေဩဇာမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (၁၃၅၅)စောင်

စဉ် ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းအမည် မြေသြဇာအမည် ထုတ်ပိုးထည့်သွင်းမှု လျှောက်ထားမြေသြဇာတွင်
ပါဝင်သော အပင်အာဟာရဓါတ်အချိုးအစား
မြေသြဇာမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အမှတ် မှတ်ပုံတင်ပယ်ဖျက်သည့်နေ့
1Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျားဓါတ်မြေသြဇာ (GSSP - 16 %)40 kg( P2O5 : 16.362 %)တသ - ၀၂၂၃၀.၁.၂၀၁၂
2Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျားဓါတ်မြေသြဇာ (GSSP - 12 %)40 kg( P2O5 : 12.805 %)တသ - ၀၂၃၃၀.၁.၂၀၁၂
3Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျားကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (10:10:5)40 kg( N : 10.45 %, P2O5 : 11.36 %, K2O : 5.94 %)တသ - ၀၂၄၃၀.၁.၂၀၁၂
4Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျားကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (5:12:8)40 kg( N : 5.65 %, P2O5 : 13.52 %, K2O : 8.95 %)တသ - ၀၂၅၃၀.၁.၂၀၁၂
5Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျားကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (5:12:8 + 7 S)40 kg( N : 5.67 %, P2O5 : 12.98 %, K2O : 8.39 %, S : 7.67 %)တသ - ၀၂၆၃၀.၁.၂၀၁၂
6Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျားကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (15:15:15)40 kg( N : 15.250 %, P2O5 : 16.36 %, K2O : 15.53 %)တသ - ၀၂၇၃၀.၁.၂၀၁၂
7Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျားကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (16:16:8)40 kg( N : 16.067 %, P2O5 : 14.61 %, K2O : 8.89 %)တသ - ၀၂၈၃၀.၁.၂၀၁၂
8Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျား(စပါးအထူသီးသန့်) (16:20:0)40 kg( N : 16.023 %, P2O5 : 21.08 %)တသ - ၀၂၉၃၀.၁.၂၀၁၂
9Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျား သီးနှံအထွက်တိုး အထူးအားဖြည့်ဆေးအမှတ်(၂)25 gm( N : 5.821 %, P2O5 : 26.396 %, K2O : 27.21 %, Mg : 1.08 % )တသ - ၀၃၁၃၀.၁.၂၀၁၂
10Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျား ဗိုက်တာပလပ်(စ်) သီးနှံစုံအထွက်တိုးအားဆေး20 gm( N : 20.651 %, P2O5 : 20.314 %, K2O : 20.43 % )တသ - ၀၃၂၃၀.၁.၂၀၁၂
11Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျား ဟိုင်း - ကေအက်စ် ( 0:0:23+8 MgO + 14 S )1 kg( K2O : 23.64 %, Mg : 8.73 %, S : 14.672 %, )တသ - ၀၃၃၃၀.၁.၂၀၁၂
12Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျား သီးနှံအထွက်တိုး အထူးအားဖြည့်ဆေးအမှတ်(၁)20 gm( N : 30.189 %, P2O5 : 15 %, K2O : 10.51 %, S : 5.71 % )တသ - ၀၃၉၃၀.၁.၂၀၁၂
13Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျား ဟိုင်း - ကေအက်စ် ( 0:0:23+8 MgO + 14 S )500 gm( K2O : 23.64 %, MgO : 8.737 %, S : 14.672 % )တသ - ၀၄၁၃၀.၁.၂၀၁၂
14Golden Key Co., Ltd.ဟိုင်း - ပီကေ ( 5:30:30+ MgO + TE )25 kg( N : 8.98 %, P2O5 : 30.901 %, K2O : 30.93 %, MgO : 1.875 % )တသ - ၀၄၂၃၀.၁.၂၀၁၂
15Golden Key Co., Ltd.နိုက်ထရမ် ( Nitrum ) ( 30:15:10 )25 kg( N : 30.187 %, P2O5 : 15.3925 %, K2O : 10.36 %)တသ - ၀၄၄၃၀.၁.၂၀၁၂
16Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျား Gypsum1 kg( Ca : 24.01 %, S : 16.83 %, CaSO42H2O : 84.394 % )တသ - ၀၄၈၃၀.၁.၂၀၁၂
17Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျား Compound Fertilizer (13:17:15)40 kg( N : 13.807 %, P2O5 : 17.224 %, K2O : 15.824 %)တသ - ၀၅၀၃၀.၁.၂၀၁၂
18Ngwe Lin Paing Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၀၁၂၂၇.၁.၂၀၁၂
19Ngwe Lin Paing Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % )တသ - ၀၁၃၂၇.၁.၂၀၁၂
20Ngwe Lin Paing Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၀၁၄၂၇.၁.၂၀၁၂
21Ngwe Lin Paing Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer50 kg( N : 21 % )တသ - ၀၁၅၂၇.၁.၂၀၁၂
22Octagon International Co., Ltd.ကီမီရာ ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ KEMERA 50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၀၁၆၂၇.၁.၂၀၁၂
23Aye Chit Myaing Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Star )50 kg( N : 46 % )တသ - ၁၂၇၂၄.၉.၂၀၁၂
24Aye Chit Myaing Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Aeroplane )50 kg( N : 46 % )တသ - ၁၂၈၂၄.၉.၂၀၁၂
25Aye Chit Myaing Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Pannphyu )50 kg( N : 46 % )တသ - ၁၂၉၂၄.၉.၂၀၁၂
26Aye Chit Myaing Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Taung Chauk Htet )50 kg( N : 46 % )တသ - ၁၃၀၂၄.၉.၂၀၁၂
27Aye Chit Myaing Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Gabalone )50 kg( N : 46 % )တသ - ၁၃၁၂၄.၉.၂၀၁၂
28Aye Chit Myaing Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Let War )50 kg( N : 46 % )တသ - ၁၃၂၂၄.၉.၂၀၁၂
29Aye Chit Myaing Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Gold Mountain )50 kg( N : 46 % )တသ - ၁၃၃၂၄.၉.၂၀၁၂
30Sun Rays Trading & Industrial Co., Ltd.Organic Fertilizer ( VEDAGRO )50 kg( Organic Matter - Matter - Min 45 %, Total Nitrogen Content Min - 10 %, K2O - Min 3.5 % )တသ - ၁၃၄၂၄.၉.၂၀၁၂
31Shwe Myay Yar Co., Ltd.N.P.K ( KEMIRA )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % + TE )တသ - ၀၉၂၁.၄.၂၀၁၂
32Shwe Myay Yar Co., Ltd.N.P.K ( MC - ကျွဲခေါင်းတံဆိပ် )50 kg( N : 21 % )တသ - ၀၉၄၁.၄.၂၀၁၂
33Shwe Myay Yar Co., Ltd.N.P.K ( KEMIRA )50 kg( N : 25 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 % )တသ - ၀၉၅၁.၄.၂၀၁၂
34Shwe Myay Yar Co., Ltd.N.P.K ( KEMIRA )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၀၉၇၇.၄.၂၀၁၂
35Shwe Myay Yar Co., Ltd.N.P.K ( မြင်းပျံတံဆိပ် )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % )တသ - ၀၉၈၇.၄.၂၀၁၂
36Shu San Trading Enterprise Co., Ltd.Fertilizer Compound Seed၃၀ ပိဿာ( N : 10%, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၀၉၉၂၈.၄.၂၀၁၂
37Shu San Trading Enterprise Co., Ltd.Fertilizer Compound Seed၃၀ ပိဿာ( N : 15%, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၁၀၀၂၈.၄.၂၀၁၂
38Shu San Trading Enterprise Co., Ltd.Fertilizer Nitric Phosphate၃၀ ပိဿာ( N : 12%, P2O5 : 13% )တသ - ၁၀၁၂၈.၄.၂၀၁၂
39Shu San Trading Enterprise Co., Ltd.Fertilizer Muriate Potash ( MOP - KCL - K2O )၃၀ ပိဿာ( K2O : 60 % )တသ - ၁၀၂၂၈.၄.၂၀၁၂
40Shu San Trading Enterprise Co., Ltd.Fertilizer Tri Phosphate ( GTSP)၃၀ ပိဿာ( P2O5 : 46.445% )တသ - ၁၀၃၂၈.၄.၂၀၁၂
41Shu San Trading Enterprise Co., Ltd.Fertilizer Urea ( Shwe Taung )၃၀ ပိဿာ( N : 46.45 % )တသ - ၁၀၄၂၈.၄.၂၀၁၂
42Shu San Trading Enterprise Co., Ltd.Tri Phosphate ( 12 % To 16 % )၃၀ ပိဿာ( P2O5 : 20.286 % )တသ - ၁၀၅၂၈.၄.၂၀၁၂
43Shwe Yar Khing Distribution Co., Ltd.Organic - Inorganic Compound Fertilizer ( Yuko )40 kg( N : 4.819 %, P2O5 : 11.43 %, K2O : 6.97 %, OM : 47.36 % )တသ - ၁၃၅၂၈.၉.၂၀၁၂
44Seinn Mya Arkar Trading Co., Ltd.Organic - Inorganic Compound Fertilizer ( Sumo )40 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၁၃၆၂၈.၉.၂၀၁၂
45Shwe Than Lwin Oo Trading Co., Ltd.Foliar Fertilizer Liquid5 kg( N : 7.451 %, Mn : 0.485 % )တသ - ၀၆၇၂.၂.၂၀၁၂
46Shwe Than Lwin Oo Trading Co., Ltd.Foliar Fertilizer Liquid1 kg( P2O5 : 21.391 %, K2O : 19.4 % )တသ - ၀၆၈၂.၂.၂၀၁၂
47Shwe Than Lwin Oo Trading Co., Ltd.မြင်းခေါင်းတံဆိပ် ( N.P.K 25:5:5 )1 kg( N : 31.442 %, P2O5 : 5.4751 %, K2O : 5.23 % )တသ - ၀၇၀၂.၂.၂၀၁၂
48Shwe Than Lwin Oo Trading Co., Ltd.မြင်းခေါင်းတံဆိပ် ( N.P.K 21:21:21 )1 kg( N : 18.76 %, P2O5 : 21.3114 %, K2O : 21.12 % )တသ - ၀၇၁၂.၂.၂၀၁၂
49Shwe Than Lwin Oo Trading Co., Ltd.မြင်းခေါင်းတံဆိပ် ( N.P.K 13:27:27 )1 kg( N : 13.254 %, P2O5 : 27.3114 %, K2O : 27.19 % )တသ - ၀၇၂၂.၂.၂၀၁၂
50Sun Rays Trading & Industrial Co., Ltd.Fertilizer ( VEDAGRO )50 kg( N : 12 %, P2O5 : 3 %, K2O : 5 % )တသ - ၁၅၅၁.၂.၂၀၁၃
51Hay Mann Aung Thon Co., Ltd.Liquid Foliar Fertilizer ( Boza )500 cc( N : 15 %, P2O5 : 3600 ppm, K2O : 1750 ppm, Ca : 7500 ppm, Na : 1240 ppm )တသ - ၆၉၃၇. ၁၂.၂၀၁၄
52Hay Mann Aung Thon Co., Ltd.Liquid Foliar Fertilizer ( Noopro - 2 )1 Ltr( N : 3.84 %, P2O5 : 0.12 %, K2O : 1.24 %, Ca : 0.14%, Mg : 0.28 %, S : 0.19 % )တသ - ၆၉၄၇. ၁၂.၂၀၁၄
53Hay Mann Aung Thon Co., Ltd.Powder Foliar Fertilizer ( Rose )500 gm( N : 20 %, P2O5 : 20 %, K2O : 20 %, )တသ - ၆၉၅၇. ၁၂.၂၀၁၄
54Octagon International Co., Ltd.Albatros Fertilizer ( Yara )25 kg( N : 21 %, P2O5 : 21 %, K2O : 21 %, )တသ - ၈၄၅၅. ၆.၂၀၁၅
55Yuzana Co., Ltd.Ammonium Sulphate40 kg( N : 21 % )တသ - ၁၃၇၁၄. ၁၀.၂၀၁၂
56Marlarmyaing Enterprise Ltd.Urea Fertilizer ( မြင်းပျံ )50 kg( N : 46 % )တသ - ၁၆၀၉. ၂.၂၀၁၃
57Marlarmyaing Enterprise Ltd.Compound Fertilizer 50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 %, )တသ - ၁၆၂၉. ၂.၂၀၁၃
58Ziwaka Trading Co., Ltd.Nitrate Potash Fertilizer ( Green On Circle )50 kg( N : 13.5 %, P2O5 : 44.5 %, )တသ - ၂၇၃၂၈. ၉.၂၀၁၃
59Innwa Brothers (Mandalay) Ltd.Nitrate Potash Fertilizer ( Green On Circle )50 kg( N : 13.5 %, P2O5 : 44.5 %, )တသ - ၂၇၄၂၈. ၉.၂၀၁၃
60Innwa Brothers (Mandalay) Ltd.Nitrate Potash Fertilizer ( MG )50 kg( N : 13.5 %, P2O5 : 44.5 %, )တသ - ၃၉၁၁၇. ၁.၂၀၁၄
61Shwe Myay Yar Co., Ltd.N.P.K 50 kg( K2O : 60 %, )တသ - ၇၀၈၁၄. ၉.၂၀၁၃
62Shwe Myay Yar Co., Ltd.N.P.K ( Kemira )50 kg( N : 13 %, P2O5 : 13 %, K2O : 21 %, )တသ - ၇၀၉၁၄. ၉.၂၀၁၃
63Shwe Myay Yar Co., Ltd.N.P.K ( MC - ကျွဲခေါင်းတံဆိပ် )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 %, )တသ - ၇၁၀၁၄. ၉.၂၀၁၃
64Shwe Myay Yar Co., Ltd.N.P.K ( ရွက်လှေတံဆိပ် )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 16 %, )တသ - ၇၁၁၁၄. ၉.၂၀၁၃
65Shwe Myay Yar Co., Ltd.N.P.K 50 kg( N : 19 %, P2O5 : 19 %, K2O : 19 %, )တသ - ၇၁၂၁၄. ၉.၂၀၁၃
66Shwe Myay Yar Co., Ltd.Urea Fertilizer ( မြင်းပျံတံဆိပ် )50 kg( N : 46 % )တသ - ၇၁၃၁၄. ၉.၂၀၁၃
67Aye Chit Myaing Trading Co., Ltd.Ammonium Nitrate Fertilizer 50 kg( N : 32 % - 34.8 % )တသ - ၁၄၇၁. ၂.၂၀၁၃
68Aye Chit Myaing Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Saparnan )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 18 %, K2O : 18 % )တသ - ၁၄၈၁. ၂.၂၀၁၃
69Aye Chit Myaing Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Saparnan )50 kg( N : 12.5 %, K2O : 33.5 % )တသ - ၁၄၉၁. ၂.၂၀၁၃
70Aye Chit Myaing Trading Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer 50 kg( N : 21 %, )တသ - ၁၅၀၁. ၂.၂၀၁၃
71Aye Chit Myaing Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer 50 kg( N : 25 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 % )တသ - ၁၅၁၁. ၂.၂၀၁၃
72Aye Chit Myaing Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer 50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၁၅၂၁. ၂.၂၀၁၃
73Aye Chit Myaing Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer 50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % )တသ - ၁၅၃၁. ၂.၂၀၁၃
74Aye Chit Myaing Trading Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer50 kg( K2O : 60 % )တသ - ၁၅၄၁. ၂.၂၀၁၃
75သမဝါယမဝန်ကြီးဌာန၊ သမဝါယမ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းSingle Super Phosphate ( Panda )50 kg( P2O5 ≥ 16 % )တသ - ၈၇၆၅. ၆.၂၀၁၅
76သမဝါယမဝန်ကြီးဌာန၊ သမဝါယမ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းTriple Super Phosphate ( Three Circles )50 kg( P2O5 ≥ 46 % )တသ - ၈၇၇၅. ၆.၂၀၁၅
77သမဝါယမဝန်ကြီးဌာန၊ သမဝါယမ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းSingle Super Phosphate ( Arrow World )50 kg( P2O5 ≥ 16 % )တသ - ၈၇၈၅. ၆.၂၀၁၅
78Marlarmyaing Enterprise Ltd.Compound Fertilizer ( Brand - Grow More )50 kg( N : 21 %, P2O5 : 21 %, K2O : 21 % )တသ - ၂၅၄၂၂. ၉.၂၀၁၃
79Marlarmyaing Enterprise Ltd.Compound Fertilizer ( Brand - Grow More )50 kg( N : 13 %, P2O5 : 27 %, K2O : 27 % )တသ - ၂၅၅၂၂. ၉.၂၀၁၃
80Marlarmyaing Enterprise Ltd.Compound Fertilizer ( Brand - Grow More )50 kg( N : 30 %, P2O5 : 10 %, K2O : 10 % )တသ - ၂၅၆၂၂. ၉.၂၀၁၃
81Cho Thei San Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Star )50 kg( N : 46 %, )တသ - ၇၅၁၅. ၆.၂၀၁၅
82Cho Thei San Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Pann Phyu )50 kg( N : 46 %, )တသ - ၇၅၂၅. ၆.၂၀၁၅
83Cho Thei San Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Gabalone )50 kg( N : 46 %, )တသ - ၇၅၃၅. ၆.၂၀၁၅
84Cho Thei San Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Letwar )50 kg( N : 46 %, )တသ - ၇၅၄၅. ၆.၂၀၁၅
85Cho Thei San Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Aeroplane )50 kg( N : 46 %, )တသ - ၇၅၅၅. ၆.၂၀၁၅
86Cho Thei San Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Gold Mountain )50 kg( N : 46 %, )တသ - ၇၅၆၅. ၆.၂၀၁၅
87Cho Thei San Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Buffalo Head )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၇၅၇၅. ၆.၂၀၁၅
88Cho Thei San Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Kemera )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၇၅၈၅. ၆.၂၀၁၅
89Cho Thei San Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Sailing Boat )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၇၅၉၅. ၆.၂၀၁၅
90Cho Thei San Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Buffalo Head )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၇၆၀၅. ၆.၂၀၁၅
91Cho Thei San Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Kemera )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၇၆၁၅. ၆.၂၀၁၅
92Cho Thei San Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Sailing Boat )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၇၆၂၅. ၆.၂၀၁၅
93Cho Thei San Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Buffalo Head )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % )တသ - ၇၆၃၅. ၆.၂၀၁၅
94Cho Thei San Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Kemera )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % )တသ - ၇၆၄၅. ၆.၂၀၁၅
95Cho Thei San Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Sailing Boat )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % )တသ - ၇၆၅၅. ၆.၂၀၁၅
96Cho Thei San Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Buffalo Head )50 kg( N : 25 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 % )တသ - ၇၆၆၅. ၆.၂၀၁၅
97Cho Thei San Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Kemera )50 kg( N : 25 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 % )တသ - ၇၆၇၅. ၆.၂၀၁၅
98Cho Thei San Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Sailing Boat )50 kg( N : 25 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 % )တသ - ၇၆၈၅. ၆.၂၀၁၅
99Cho Thei San Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( MC )50 kg( N : 21 %, S : 24 % )တသ - ၇၆၉၅. ၆.၂၀၁၅
100Cho Thei San Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Buffalo Head )50 kg( N : 21 %, S : 24 % )တသ - ၇၇၀၅. ၆.၂၀၁၅
101Cho Thei San Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Sun )50 kg( N : 21 %, S : 24 % )တသ - ၇၇၁၅. ၆.၂၀၁၅
102Cho Thei San Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Crown )50 kg( N : 21 %, S : 24 % )တသ - ၇၇၂၅. ၆.၂၀၁၅
103Cho Thei San Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Kemera )50 kg( N : 21 %, S : 24 % )တသ - ၇၇၃၅. ၆.၂၀၁၅
104Cho Thei San Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Red Crab )50 kg( N : 21 %, S : 24 % )တသ - ၇၇၄၅. ၆.၂၀၁၅
105Cho Thei San Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( PARAS )50 kg( K2O : 60 % )တသ - ၇၇၅၅. ၆.၂၀၁၅
106Cho Thei San Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( TA TA )50 kg( K2O : 60 % )တသ - ၇၇၆၅. ၆.၂၀၁၅
107သမဝါယမဝန်ကြီးဌာန၊ သမဝါယမပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းNPK Fertilizer ( အာမို 15:15:15+7S )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, S : 7 % )တသ - ၇၃၅၅. ၆.၂၀၁၅
108သမဝါယမဝန်ကြီးဌာန၊ သမဝါယမပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းNPK Fertilizer ( အာမို 16:16:8+13S )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 %, S : 13 % )တသ - ၇၃၆၅. ၆.၂၀၁၅
109သမဝါယမဝန်ကြီးဌာန၊ သမဝါယမပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းNPK Fertilizer (အာမို NPK-10:10:5)50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၇၃၇၅. ၆.၂၀၁၅
110သမဝါယမဝန်ကြီးဌာန၊ သမဝါယမပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းPotash Fertilizer ( အာမို ) Muriate of Potash ( KCL ) 50 kg( K2O : 60 % )တသ - ၇၃၈၅. ၆.၂၀၁၅
111Diamond River Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Phoenix )50 kg( N : 13 %, P2O5 : 5 %, K2O :7 % )တသ - ၂၃၇၂၁. ၉.၂၀၁၃
112Diamond River Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Phoenix )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O :5 % )တသ - ၂၃၈၂၁. ၉.၂၀၁၃
113Diamond River Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Comet )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O :5 % )တသ - ၂၃၉၂၁. ၉.၂၀၁၃
114Diamond River Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Phoenix )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၂၄၀၂၁. ၉.၂၀၁၃
115Diamond River Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Shwe Taung )50 kg( N : 46% )တသ - ၂၄၁၂၁. ၉.၂၀၁၃
116Diamond River Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Pann Phyu )50 kg( N : 46% )တသ - ၂၄၂၂၁. ၉.၂၀၁၃
117Shu San Industry Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( MOP - KCL - K2O )၃၀ ပိဿာ( K2O : 60 % )တသ - ၅၉၂၁၄. ၉.၂၀၁၃
118Ko Htaik International Co., Ltd.Fertilizer Compound50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၇၁၉၁၄. ၉.၂၀၁၃
119Ko Htaik International Co., Ltd.Urea Fertilizer 50 kg( N : 46% )တသ - ၇၂၁၁၄. ၉.၂၀၁၃
120Ko Htaik International Co., Ltd.Fertilizer Compound50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၇၂၂၁၄. ၉.၂၀၁၃
121Royal Su San Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( သီးစုံ )၃၀ ပိဿာ( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၁၈၅၁၁. ၅.၂၀၁၃
122Royal Su San Co., Ltd.Nitric Phosphate Fertilizer ( မျှားကမ္ဘာ )၃၀ ပိဿာ( N : 12 %, P2O5 : 13 % )တသ - ၁၈၆၁၁. ၅.၂၀၁၃
123Royal Su San Co., Ltd.Tri Phosphate Fertilizer GTSP ( သံကွင်း )၃၀ ပိဿာ( P2O5 : 46 % )တသ - ၁၈၇၁၁. ၅.၂၀၁၃
124Royal Su San Co., Ltd.Phosphate Fertilizer GSSP ( မျှား ) ၃၀ ပိဿာ( P2O5 : 12 % To 16 % )တသ - ၁၈၈၁၁. ၅.၂၀၁၃
125Shu San Trading Enterprise Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Z )၃၀ ပိဿာ( N : 46% )တသ - ၈၀၉၁၄. ၉.၂၀၁၃
126Shu San Trading Enterprise Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Kyauk Tine )၃၀ ပိဿာ( N : 46% )တသ - ၈၁၀၁၄. ၉.၂၀၁၃
127Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Thit Ywet )၃၀ ပိဿာ( N : 46% )တသ - ၅၉၃၁၄. ၉.၂၀၁၃
128Ko Htaik International Co., Ltd.Single Super Phosphate Fertilizer50 kg( P2O5 : 16 % )တသ - ၇၂၃၁၄. ၉.၂၀၁၃
129Khit Thit Myanmar Mineral Production Co:Op Society Ltd.Golden Crab ( 5 Liter )5 kg( N : 0.59 %, P2O5 : 0.23 %, K2O : 1 %, Ca : 1%, Mg : 0.5 %, S : 5 % )တသ - ၆၆၁၁၄. ၉.၂၀၁၃
130Vegetable Daily Growth International Trading Co., Ltd.Organic Fertilizer ( VEDAGRO )50 kg( OM : Min 45%, N : Min 10%, K2O : Min 3.5% )တသ - ၂၄၃၂၁. ၉.၂၀၁၃
131Vegetable Daily Growth International Trading Co., Ltd.Fertilizer ( VEDAGRO )50 kg( N : 12 %, P2O5 : 3 %, K2O : 5 % )တသ - ၂၄၄၂၁. ၉.၂၀၁၃
132Diamond Star Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ရွှေတောင် )50 kg( N : 46 % )တသ - ၁၉၆၂၀. ၉.၂၀၁၃
133Diamond Star Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ကမ္ဘာလုံး )50 kg( N : 46 % )တသ - ၁၉၇၂၀. ၉.၂၀၁၃
134Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.Gypsum 97% (Brand - Twincal)25 kg( Ca : 22%, S : 17%, CaSO4 2H2O : 93% )တသ - ၂၆၉၂၇. ၉.၂၀၁၃
135Marlarmyaing Enterprise Ltd.Compound Fertilizer ( နေရွက်လှေ )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 16 % )တသ - ၂၅၃၂၂. ၉.၂၀၁၃
136Green Field International Co., Ltd.AZOMITE1 kg( N : 0.201%, P2O5 : 1.45%, K2O : 18.140%, CaO : 3.504%, MgO : 0.419%, S : 0.638%, Organic Carbon : 0.7% )တသ - ၀၅၁၂၉. ၁.၂၀၁၂
137Toe Pwa Mann Myaysihlawa Co., Ltd.Mono-ammonium Phosphate (MAP)50 kg( N : 10 %, P2O5 : 50 % )တသ - ၆၇၂၁၅.၉.၂၀၁၃
138Sun Rays Trading & Industrial Co., Ltd.NPK Fertilizer Compound Liquid ( VEDAGRO )19.3 MT( N : Min 4 %, P2O5 : Min 0.1 %, K2O : Min 1.5 %, OM : Min 30 % )တသ - ၂၄၅၂၂.၉.၂၀၁၃
139မူဆယ်မြို့နယ်သမဝါယမ အသင်းစုလီမိတက်Urea Fertilizer (Golden Mountain)50 kg( N : 46 % )တသ - ၆၅၁၇.၇.၂၀၁၄
140Diamond River Co., Ltd.Ammonium Sulphate50 kg( N : 21 %, S : 24 % )တသ - ၄၂၃၂၄.၃.၂၀၁၄
141Diamond River Co., Ltd.Diammonium Phosphate (DAP)50 kg( N : 18%, P2O5 : 46 % )တသ - ၄၂၄၂၄.၃.၂၀၁၄
142Diamond River Co., Ltd.Ground Rock Phosphate (GRP)50 kg( P2O5 : 30 % )တသ - ၄၂၅၂၄.၃.၂၀၁၄
143Diamond River Co., Ltd.Muriate of Potash (MOP) (KCL)50 kg( K2O : 60 % )တသ - ၄၂၆၂၄.၃.၂၀၁၄
144Yay Nan Pyaw Co., Ltd.Borax Pentahydrate Fertilizer ( The King )25 kg( Na2B4O7.5H2O - min : 99.9 %, B2O3 - min : 48 %, Fe - max : 3 ppm, Na2O - min : 21.37 % )တသ - ၄၃၀၂၆.၇.၂၀၁၄
145Yay Nan Pyaw Co., Ltd.Granular Triple Super Phosphate (GTSP) ( H & N )50 kg( P2O5 : 46 % )တသ - ၇၀၅၈.၁၂.၂၀၁၄
146Yay Nan Pyaw Co., Ltd.Urea Fertilizer ( H & N )50 kg( N : 46 % )တသ - ၇၀၆၈.၁၂.၂၀၁၄
147Yay Nan Pyaw Co., Ltd.Granular Urea Fertilizer ( DAM CA MAU )50 kg( Nitrogen : Min - 46.3 %, Biuret : Max - 0.99 %, Moisture : Max - 0.5 % )တသ - ၁၀၃၅၂၀.၁၂.၂၀၁၅
148Marlarmyaing Enterprise Ltd.Compound Fertilizer50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၁၆၃၁၀.၂.၂၀၁၃
149Innwa Brothers (Mandalay) Ltd.Nitrate Potash Fertilizer ( Letter )50 kg( N : 13.5 %, K2O : 44.5 % )တသ - ၃၉၂၁၈.၁.၂၀၁၄
150Shu San Industry Co., Ltd.Tri Phosphate Fertilizer (GTSP) ( Three Circles Arrow )၃၀ ပိဿာ( P2O5 : 46 % )တသ - ၃၉၃၂၄.၁.၂၀၁၄
151Shu San Industry Co., Ltd.Phosphate Fertilizer (GSSP) ( Arrow )၃၀ ပိဿာ( P2O5 : 12 % - 16 % )တသ - ၃၉၄၂၄.၁.၂၀၁၄
152Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Shwe Taung )၃၀ ပိဿာ( N : 46 % )တသ - ၃၉၅၂၄.၁.၂၀၁၄
153Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( U )၃၀ ပိဿာ( N : 46 % )တသ - ၄၀၇၁၅.၂.၂၀၁၄
154Northern Dragon Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( HAIHUIPAI FUHUNFEILIAO )40 kg( N : 10 %, P2O5 : 7 %, K2O : 8 % )တသ - ၄၀၀၂၇.၁.၂၀၁၄
155Northern Dragon Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( HAIHUIPAI FUHUNFEILIAO )40 kg( N : 12 %, P2O5 : 13 % )တသ - ၅၇၇၂၉.၉.၂၀၁၄
156Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Pan )50 kg( N : 46 % )တသ - ၅၉၄၆.၇.၂၀၁၄
157Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Let War )50 kg( N : 46 % )တသ - ၅၉၅၆.၇.၂၀၁၄
158Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Du Wun )50 kg( N : 46 % )တသ - ၅၉၆၆.၇.၂၀၁၄
159Myanmar Vita Co., Ltd.Monoammonium Phosphate ( MAP )25 kg( N : 12 %, P2O5 : 60 % )တသ - ၅၄၆၂၈.၉.၂၀၁၄
160Myanmar Vita Co., Ltd.Fertilizer CaB ( Calbomag Super )200 Liter( Ca : 4.5 - 5.5 %, B : 0.425 - 0.575 % )တသ - ၅၄၇၂၈.၉.၂၀၁၄
161Myanmar Vita Co., Ltd.Fertilizer No.1 ( Trace Element )25 kg( Mg : 2.9 %, B : 0.03 %, Mn : 4 %, Cu : 3 %, Zn : 1.9 %, Mo : 0.04 % )တသ - ၅၅၀၂၈.၉.၂၀၁၄
162Myanmar Vita Co., Ltd.Solubor (Boron) (Foliar Fertilizer Powder)25 kg( B2O3 : 60.588 %, pH : 8.5, Na2O : 14.55 %, Solubor : 98.044 % )တသ - ၅၅၁၂၈.၉.၂၀၁၄
163M.Y Associates Co., Ltd.Mycoplex20 kg( N : 3 %, P2O5 : 3 %, K2O : 3 %, Ca : 1 %, Mg : 0.6 %, Mycorrhizae Species )တသ - ၄၃၁၂၇.၇.၂၀၁၄
164M.Y Associates Co., Ltd.Endo Roots Soluble ( ဇီဝမြေသြဇာ )12.25 kg( Mycorrhizae Species )တသ - ၄၃၂၂၇.၇.၂၀၁၄
165Minn Tun Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Risingsun )50 kg( N : 46 % )တသ - ၄၅၈၂၈.၉.၂၀၁၄
166Minn Tun Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Flying Horse )50 kg( N : 21 %, P2O5 : 7 %, K2O : 18 % )တသ - ၄၅၉၂၈.၉.၂၀၁၄
167Diamond Star Co., Ltd.Phosphate Fertilizer (GTSP) ( Arrow )50 kg( P2O5 ≥ 46 % )တသ - ၄၉၃၂၈.၉.၂၀၁၄
168Diamond Star Co., Ltd.Urea Fertilzier ( ကျုံးလုံ )50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၄၉၄၂၈.၉.၂၀၁၄
169Diamond Star Co., Ltd.Urea Fertilzier ( ဖုန်းရှီ )50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၄၉၅၂၈.၉.၂၀၁၄
170Myanmar Vita Co., Ltd.Trilon A 92 R ( Reagent Chilate )25 kg( Fe : 13.61 %, Zn : 6.31 % )တသ - ၅၄၈၂၈.၉.၂၀၁၄
171Myanmar Vita Co., Ltd.Fertrilon Combi ( Trace Element )2.5 gm( Fe : 4 %, B : 0.5 %, Mn : 4 %, Cu : 1.5 %, Zn : 1.5 %, Mo : 0.1 % )တသ - ၅၄၉၂၈.၉.၂၀၁၄
172Shu San Industry Co., Ltd.Compound Seed Fertillizer ( Lion )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၅၉၇၂၈.၉.၂၀၁၄
173Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Nget Ni )50 kg( N : 46 % )တသ - ၅၉၈၂၈.၉.၂၀၁၄
174Diamond Star Co., Ltd.NPK Fertilizer ( အာမို )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 8 %, K2O : 8 %, S : 12 % )တသ - ၆၁၁၇.၁၂.၂၀၁၄
175Annarwar Tun Co., Ltd.Fertilizer NPK Compound ( Cock's Head )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 6 %, MgO : 4 % )တသ - ၇၂၄၅.၆.၂၀၁၅
176Annarwar Tun Co., Ltd.Fertilizer NPK Compound ( Sasco )50 kg( N : 12 %, P2O5 : 12 %, K2O : 17 %, MgO : 2 % )တသ - ၇၂၅၅.၆.၂၀၁၅
177Marlarmyaing Co., Ltd.M - Cal One25 kg( Gypsum : 97 %, Ca : 22 %, S : 18 % )တသ - ၇၉၀၅.၆.၂၀၁၅
178Marlarmyaing Co., Ltd.M - Cal Two25 kg( Gypsum : 70 %, Ca : 20 %, S : 13 % )တသ - ၇၉၁၅.၆.၂၀၁၅
179Innwa Brothers (Mandalay) Ltd.Nitrate Potash Fertilizer ( NG )50 kg( N : 13.5 %, K2O : 44.5 % )တသ - ၈၄၇၅.၆.၂၀၁၅
180Shwe Pwint Ngwe Pwint Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Yara )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, MgO : 1.5 %, CaO : 7 % )တသ - ၇၉၄၅.၆.၂၀၁၅
181Shwe Pwint Ngwe Pwint Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Horse )50 kg( N : 25 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 %, S : 6 % )တသ - ၇၉၅၅.၆.၂၀၁၅
182Shwe Pwint Ngwe Pwint Co., Ltd.Powder Foliar Fertilizer ( Thiourea )1 kg( N : 36 % )တသ - ၇၉၆၅.၆.၂၀၁၅
183Shwe Pwint Ngwe Pwint Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Yara )50 kg( N : 25 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 %, MgO : 1.6 %, CaO : 4.4 % )တသ - ၇၉၈၅.၆.၂၀၁၅
184Annarwar Tun Co., Ltd.Fertilizer TSP (Triple Super Phosphate ) ( Three Circles )50 kg( P2O5 ≥ 44 % )တသ - ၉၅၆၁၉.၁၂.၂၀၁၅
185Annarwar Tun Co., Ltd.Fertilizer BAJA Kieserit ( Cock's Head )50 kg( K2O : 2 %, MgO : 26 % )တသ - ၉၅၇၁၉.၁၂.၂၀၁၅
186National Prosperity Co., Ltd.Di Ammonium Phosphate Fertilizer ( DAP ) ( Three Circles )50 kg( N : 18 %, P2O5 : 46 % )တသ - ၁၀၃၆၁၉.၁၂.၂၀၁၅
187Min Thiha Khaing Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Super Nova ) ( 16-16-16 )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 16 %, MgO : 0.2%, CaO : 3 % )တသ - ၁၇၉၀၃၀.၆.၂၀၁၈
188Seeds Energy Agro Group Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Hua Suer Luk Lok ) ( ကျားခေါင်းတံဆိပ် )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 8 %, K2O : 8 % )တသ - ၉၉၂၁၉.၁၂.၂၀၁၅
189Seeds Energy Agro Group Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Hua Suer Luk Lok ) ( ကျားခေါင်းတံဆိပ် )50 kg( N : 46 % )တသ - ၉၉၄၁၉.၁၂.၂၀၁၅
190Seeds Energy Agro Group Co., Ltd.Compound Fertilizer ( BING SIA ) ( ခြင်္သေ့ပျံတံဆိပ် )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 %, MgO : 3 %, CaO : 5 %, S : 3 % )တသ - ၉၉၅၁၉.၁၂.၂၀၁၅
191Diamond Star Co., Ltd.အာမို - ၁ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်25 kg ( N : 21 % , P2O5 : 11 % , K2O : 21 %, MgO : 2 %, Fe : 1000(ppm), Mn : 500(ppm), B : 200(ppm), Zn:150(ppm), Cu:110(ppm), Mo:70(ppm)တသ - ၁၉၉၂၀.၉.၂၀၁၆
192Diamond Star Co., Ltd.အာမို - ၂ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်25 kg ( N : 15 % , P2O5 : 15 % , K2O : 30 %, Fe : 1000(ppm), Mn : 1500(ppm), B : 200(ppm), Zn:150(ppm), Cu:110(ppm), Mo:70(ppm)တသ - ၂၀၀၂၀.၉.၂၀၁၆
193Diamond Star Co., Ltd.အာမိုမြေပဲအထူး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်25 kg ( N : 16 % , P2O5 : 8 % , K2O : 34 %, Fe : 1200(ppm), Mn : 600(ppm), B : 200(ppm), Zn:180(ppm), Cu:130(ppm), Mo:80(ppm)တသ - ၂၀၁၂၀.၉.၂၀၁၆
194Diamond Star Co., Ltd.အာမို ဆီထွက်သီးနှံအထူး25 kg ( N : 16 % , P2O5 : 8 % , K2O : 34 %, MgO : 0.1 %, + ME ) တသ - ၂၀၂၂၀.၉.၂၀၁၆
195Diamond Star Co., Ltd.အာမို စပါးအထူး25 kg ( N : 13 % , P2O5 : 3 % , K2O : 43 % + Sticker ) တသ - ၂၀၃၂၀.၉.၂၀၁၆
196Diamond Star Co., Ltd.အာမို မဂ္ဂနီဆယ်လ်25 kg ( N : 11 % , MgO : 16 %) တသ - ၂၀၄၂၀.၉.၂၀၁၆
197Diamond Star Co., Ltd.အာမို ပါဝါ ပင်လုံးပျံ့အာနိသင်ရှိ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့်25 kg ( P2O5 : 26 % , HPO3 : 30 %, K2O : 26 %, pH : 4.5 - 5.0 ) တသ - ၂၀၇၂၀.၉.၂၀၁၆
198Diamond Star Co., Ltd.အာမို ဇင့် ( Zinc Sulphate Heptahydrate )25 kg( Zn : 21 %, S : 10.5 % )တသ - ၃၃၀၉.၁.၂၀၁၇
199Diamond Star Co., Ltd.အာမို သဘာဝဟော်မုန်း ( Seaweed Extract Powder Form )20 kg( N : 1 %,P2O5 : 0.8 %, K2O : 18 %, Alginic acid : 10 %, pH : 8 - 11, Moisture : 5 %, OM : 50 %, )တသ - ၃၃၁၉.၁.၂၀၁၇
200Diamond Star Co., Ltd.အာမိုမိုက်ကရိုမစ်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (Armo Micromix) Foliar Fertilizer25 kg( Fe : 2 %, Mn : 4 %, B : 1 %, Mo : 1 %, Cu : 0.05 %, Zn : 2 % )တသ - ၄၉၁၂၈.၉.၂၀၁၇
201Yuzana Co., Ltd.Rock Phosphate ( Sasco )50 kg ( P2O5 : 28 % ) တသ - ၂၆၄၂၃.၉.၂၀၁၆
202Yuzana Co., Ltd.Fertilizer MOP ( Muriate of Potash ) ( Sasco )50 kg ( K2O : 60 % ) တသ - ၂၆၅၂၃.၉.၂၀၁၆
203Yuzana Co., Ltd.Fertilizer NPK Compound ( Sasco )50 kg ( N : 12 % , P2O5 : 12 % , K2O : 17 %, Mg : 2 % ) တသ - ၂၆၆ ၂၃.၉.၂၀၁၆
204Yuzana Co., Ltd.Fertilizer NK Mixture ( Sasco )50 kg ( N : 8.4 % , K2O : 36 % ) တသ - ၂၆၇၂၃.၉.၂၀၁၆
205Ko Htaik International Co., Ltd.Triple Super Phosphate Fertilizer50 kg( P2O5 : 46 % )တသ - ၇၂၀၂၄.၉.၂၀၁၆
206Yay Nan Pyaw Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( VITRA )50 kg( K2O : 59 % min - 61 % max )တသ - ၁၁၁၀ ၁၆.၁၀.၂၀၁၆
207Yay Nan Pyaw Co., Ltd.Rock Phosphate ( EI NASR MINING )50 kg( P2O5 : 28 % )တသ - ၁၁၁၁၁၆.၁၀.၂၀၁၆
208Yay Nan Pyaw Co., Ltd.Rock Phosphate ( MISR PHOSPHATE COMPANY (SAE) ) 50 kg( P2O5 : 28 % )တသ - ၁၄၈၉၄.၃.၂၀၁၇
209Yay Nan Pyaw Co., Ltd.ESTA KIESERITE ( KALI ) 50 kg( MgO : 26 %, K2O : 2 %, S : 21 % )တသ - ၁၄၉၀၄.၃.၂၀၁၇
210Junction River Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Taung Thu Ma )40 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၉၇၆၁၉.၁၂.၂၀၁၅
211Junction River Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5 % )တသ - ၉၇၇၁၉.၁၂.၂၀၁၅
212Junction River Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Yan Yan Tian )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 13 % )တသ - ၉၇၈၁၉.၁၂.၂၀၁၅
213Junction River Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Yan Yan Tian )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၉၇၉၁၉.၁၂.၂၀၁၅
214Junction River Trading Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( YX )50 kg( N ≥ 20.5 %, S : 24 % )တသ - ၉၈၀၁၉.၁၂.၂၀၁၅
215Junction River Trading Co., Ltd.Nitric Phosphate Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 12 %, P2O5 : 13 % )တသ - ၉၈၁၁၉.၁၂.၂၀၁၅
216Junction River Trading Co., Ltd.Single Super Phosphate Fertilizer ( Dragon )50 kg( P2O5 ≥ 16 % )တသ - ၉၈၂၁၉.၁၂.၂၀၁၅
217Junction River Trading Co., Ltd.Triple Super Phosphate Fertilizer ( Three Circles )50 kg( P2O5 ≥ 46 % )တသ - ၉၈၃၁၉.၁၂.၂၀၁၅
218Junction River Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Shwe Taung )50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၉၈၄၁၉.၁၂.၂၀၁၅
219Junction River Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Comet )50 kg( N : 15%, P2O5 : 10 %, K2O : 15 % )တသ - ၁၁၂၇၁၆.၁၀.၂၀၁၆
220Junction River Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Comet ) 50 kg( N : 20%, P2O5 : 12 %, K2O : 12 % )တသ - ၁၁၂၈၁၆.၁၀.၂၀၁၆
221Shu San Industry Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( MOP-KCL-K2O )1 TNE( K2O : 60 % )တသ - ၁၀၅၄၁၆.၁၀.၂၀၁၆
222Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Phu My ) 50 kg( N : 46.3% min, Biuret : 1 %max, Moisture : 0.4%max)တသ - ၁၀၅၅၁၆.၁၀.၂၀၁၆
223Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Nget Ni ) 50 kg( N ≥ 46.2 % ) တသ - ၁၂၂၈ ၄.၃.၂၀၁၇
224Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Z စပါးနှံ )50 kg( N ≥ 46.4 % ) တသ - ၁၂၃၃၄.၃.၂၀၁၇
225Shu San Industry Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( KEBOMAS )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၁၂၃၈၄.၃.၂၀၁၇
226Annarwar Tun Co., Ltd.Fertilizer NPK Compound(Green & Grow) (Fertilizer For Suger Cane ) 50 kg( N : 20 %, P2O5 : 10 %, K2O : 10 % )တသ - ၁၀၇၇ ၁၆.၁၀.၂၀၁၆
227Annarwar Tun Co., Ltd.Fertilizer FertiBagra 15 ( INKABOR )25 kg( B : 13.97 % min, CaO : 13%-16%, MgO : 1 % - 2.5 %, Fe2O3 : 0.2% - 0.6%, SO4 : 3.5 % - 6.5 % )တသ - ၁၀၇၈၁၆.၁၀.၂၀၁၆
228Agro Asia Star Group Co., Ltd.​ဆေးပုလဲဓာတ်မြေသြဇာ ( ဘိုကာ ) 50 kg( N : 38 %, S : 12 % )တသ - ၁၀၈၁၁၆.၁၀.၂၀၁၆
229Sun Rays Trading & Industrial Co., Ltd.Compound Fertilizer ( AGRO ) ( NPK 14:14:14 )500 kg( Nitrogen : Min - 14 %, P2O5 : Min - 14 %, K2O : Min - 14 % )တသ - ၉၁၉၁၉.၁၂.၂၀၁၅
230Sun Rays Trading & Industrial Co., Ltd.Organic Fertilizer ( VEDAGRO )50 kg( OM : Min - 45 %, N : Min - 10 %, K2O : Min - 3.5 % )တသ - ၁၀၈၈၁၆.၁၀.၂၀၁၆
231Sun Rays Trading & Industrial Co., Ltd.Organic Liquid Fertilizer ( VEDAGRO )250 kg( N : Min 4 %, P2O5 : Min 0.1 %, K2O : Min 1.5 %, OM : Min 30 % )တသ - ၁၄၉၃၄.၃.၂၀၁၇
232Diamond Star Co., Ltd.အာမိုဆီလီကာ ဓာတ်မြေသြဇာ50 kg( ဆီလီကွန် SiO2 : 25 %, CaO : 35 %, MgO : 2 % )တသ - ၂၀၈၂၀.၉.၂၀၁၆
233Farm Link Co., Ltd.Potassium Sulphate50 kg( K2O : 50 %, S : 17 % )တသ - ၆၆၄၁၄.၉.၂၀၁၆
234Aung Kyar Phuu Manufacturing Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Doctor Soil Lotus Globe ) 50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % )တသ - ၁၀၅၉၁၆.၁၀.၂၀၁၆
235Aung Kyar Phuu Manufacturing Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Doctor Soil Lotus Globe ) 50 kg( N : 20 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၁၀၆၀၁၆.၁၀.၂၀၁၆
236Annarwar Tun Co., Ltd.Compound Fertilizer NK Mixture ( AGROMIX ) 50 kg( N : 8.4 %, K2O : 36 % ) တသ - ၁၃၈၃၄.၃.၂၀၁၇
237Annarwar Tun Co., Ltd.Fertilizer Egyptian Rock Phosphate ( CAP SEGI TIGA ) 50 kg( P2O5 : 27 - 28 % )တသ - ၁၃၈၈၄.၃.၂၀၁၇
238Junction River Trading Co., Ltd.ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေသြဇာ ( ဇာမဏီ ) 50 kg( P2O5 ≥ 46 % )တသ - ၁၄၄၁၄.၃.၂၀၁၇
239Myint Thukha Nadi Co., Ltd.High K Greens ( Best ) (15-0-34) 22.68 kg( N : 15 %, K2O : 34 %, S : 11.5 % )တသ - ၁၄၅၁၄.၃.၂၀၁၇
240Myint Thukha Nadi Co., Ltd.Greens Kings 24K (Best )(10-2-24) 22.68 kg( N : 10 %, P2O5 : 2 %, K2O : 24 %, S : 8 %, Fe : 2 %, Mn : 1 % )တသ - ၁၄၅၂၄.၃.၂၀၁၇
241Myint Thukha Nadi Co., Ltd.Greenskote (Best )(0-0-50) 22.68 kg( K2O : 50 %, S : 17 % )တသ - ၁၄၅၃၄.၃.၂၀၁၇
242Shu San Industry Co., Ltd.Nitric Phosphate Fertilizer ( မျှားကမ္ဘာ )50 kg ( N : 12 %, P2O5 : 13 % )တသ - ၃၉၆၂၃.၁.၂၀၁၇
243Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Jo Du ) 50 kg( N ≥ 46.4 % ) တသ - ၁၂၃၁၄.၃.၂၀၁၇
244Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Prilled ) 50 kg( N : 46 % ) တသ - ၁၂၃၆၄.၃.၂၀၁၇
245Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( CQM ) 50 kg( N ≥ 46.4 % ) တသ - ၁၂၃၇၄.၃.၂၀၁၇
246Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( CQM ) 50 kg( N ≥ 46.4 % ) တသ - ၁၇၁၉၃.၉.၂၀၁၇
247Innwa Brothers (Mandalay) Ltd.Nitrate Potash Fertilizer ( Green On Circle )50 kg ( N : 13.5 %, K2O : 44.5 % )တသ - ၃၈၉၁၇.၁.၂၀၁၇
248Innwa Brothers (Mandalay) Ltd.Nitrate Potash Fertilizer ( Vert Way )50 kg ( N : 13.5 %, K2O : 44.5 % )တသ - ၃၉၀၁၇.၁.၂၀၁၇
249Minn Tun Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Flying Horse )50 kg( N : 18 %, P2O5 : 4 %, K2O : 6 % )တသ - ၁၀၂၇၁၉.၁၂.၂၀၁၅
250Po Kaung Co., Ltd.Muriate of Potash ( MOP ) (MAHKOTA)50 kg( K2O : 60 % )တသ - ၁၀၇၅၁၆.၁၀.၂၀၁၆
251Po Kaung Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( MAHKOTA ) (MOP) 50 kg( K2O : 60 % ) တသ - ၁၂၀၃၄.၃.၂၀၁၇
252Ko Htaik International Co., Ltd.Complete Fertilizer Sugar Cane Special ( Green Grow ) 50 kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, S + Zn ) တသ - ၁၁၉၉၄.၃.၂၀၁၇
253Ko Htaik International Co., Ltd.Granular Ammonium Sulphate ( Golden Elephant ) 50 kg( N : 21 %, S : 24 % ) တသ - ၁၂၀၀၄.၃.၂၀၁၇
254Ko Htaik International Co., Ltd.Granular Triple Super Phosphate Fertilizer ( Golden Elephant ) 50 kg( P2O5 : 46 %, Available Phosphate P2O5 : 45%, Calcium (Ca) : 15% ) တသ - ၁၂၀၁၄.၃.၂၀၁၇
255Ko Htaik International Co., Ltd.Golden Elephant Super Nitrosulf 50 kg( N : 10 %, P2O5 : 5 %, S : 15 %, MgO : 5 % )တသ - ၁၂၀၂၄.၃.၂၀၁၇
256Annarwar Tun Co., Ltd.Fertilizer MOP ( Muriate of Potash ) ( MAHKOTA ) 50 kg( K2O : 60 % ) တသ - ၁၃၈၄၄.၃.၂၀၁၇
257Annarwar Tun Co., Ltd.Fertilizer Sodium Borate ( FERTIBOR ) 50 kg( B : 15 %, B2O3 : 48.3 % )တသ - ၁၃၈၅၄.၃.၂၀၁၇
258Annarwar Tun Co., Ltd.Fertilizer TSP ( Triple Super Phosphate ) 50 kg( P2O5 : 46 % )တသ - ၁၃၈၆၄.၃.၂၀၁၇
259Annarwar Tun Co., Ltd.Muriate of Potash ( MOP) ( VITRA ) 50 kg( K2O : 59% MIN - 61 % MAX )တသ - ၁၃၈၇၄.၃.၂၀၁၇
260Lighthouse Enterprises Limited.Compound Seed Fertilizer ( Flying Horse )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, CaO : 3 %, MgO : 0.4 % ) တသ - ၁၄၀၇၄.၃.၂၀၁၇
261Lighthouse Enterprises Limited.Compound Seed Fertilizer ( Flying Horse )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 %, CaO : 4 %, MgO : 1.5 %, S : 5 % ) တသ - ၁၄၀၈၄.၃.၂၀၁၇
262Lighthouse Enterprises Limited.Compound Fertilizer ( Sail Boat ) 50 kg( N : 19 %, P2O5 : 9 %, K2O : 19 %, CaO : 2.1 %, S : 1 % ) တသ - ၁၄၁၀၄.၃.၂၀၁၇
263Lighthouse Enterprises Limited.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Risingsun ) 50 kg( N : 21 %, S : 24 % ) တသ - ၁၄၁၂၄.၃.၂၀၁၇
264Lighthouse Enterprises Limited.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Sunface )50 kg( N : 21 %, S : 24 % ) တသ - ၁၄၁၃၄.၃.၂၀၁၇
265Lighthouse Enterprises Limited.Compound Fertilizer ( Grow How ) 50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, CaO : 5.3 %, MgO : 1.46% , S : 4.12 %, B : 0.028 %, Cu : 0.002 %, Fe : 0.171%, Mn : 0.014 %, Zn : 0.15 %, Mo : 0.002 % ) တသ - ၁၄၁၅၄.၃.၂၀၁၇
266Lighthouse Enterprises Limited.Compound Fertilizer ( Yara ) 50 kg( N : 25 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 %, CaO : 4.4 %, MgO : 1.6 % )တသ - ၁၄၁၆၄.၃.၂၀၁၇
267Grand Sunshine International Co., Ltd.Silicate Fertilizer 20 kg( SiO2 : 25%, CaO : 35%, MgO : 2%, Moisture : 2% )တသ - ၁၄၅၆၄.၃.၂၀၁၇
268Grand Sunshine International Co., Ltd.Silicate Fertilizer 20 kg( SiO2 : 25%, Alkalinity : 40 %, MgO : 2%, Moisture : 2% )တသ - ၁၄၅၇၄.၃.၂၀၁၇
269Royal Palace Trading Co., Ltd.(Potash Fertilizer) Muriate of Potash 50 kg( K2O : Min 60% )တသ - ၁၆၀၆၃.၉.၂၀၁၇
270Minn Tun Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Flying Horse) (15:7:18)50 kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 18% , MgO : 2% ,CaO : 3%, S : 4% ) တသ - ၁၆၁၆၃.၉.၂၀၁၇
271Minn Tun Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Flying Horse) (18:8:8)50 kg( N : 18%, P2O5 : 8%, K2O : 8% , MgO :1.3% , S : 14% ) တသ - ၁၆၁၇၃.၉.၂၀၁၇
272Myanmar Ku Lin Technology Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Diamond ) (15:15:15)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% , MgO : 1.9%, CaO : 3% ) တသ - ၁၆၄၅၃.၉.၂၀၁၇
273Myanmar Ku Lin Technology Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Diamond )(16:16:8)50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% , MgO : 1.7%, CaO : 3% ) တသ - ၁၆၄၆၃.၉.၂၀၁၇
274Myanmar Ku Lin Technology Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Diamond )(16:8:8)50 kg( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8% , MgO : 1%, CaO : 5% ) တသ - ၁၆၄၇၃.၉.၂၀၁၇
275Myanmar Ku Lin Technology Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Diamond )(14:3:3)50 kg( N : 14%, P2O5 : 3%, K2O : 3% ) တသ - ၁၆၄၈၃.၉.၂၀၁၇
276Myanmar Ku Lin Technology Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Diamond )(9:3:9)50 kg( N : 9%, P2O5 : 3%, K2O : 9% ) တသ - ၁၆၄၉၃.၉.၂၀၁၇
277Myanmar Ku Lin Technology Co.,Ltd.Urea Fertilizer (Diamond ) (46:0:0)50 kg( N : 46%, Biuret : 1% ) တသ - ၁၆၅၀၃.၉.၂၀၁၇
278Annarwar Tun Co., Ltd.Fertilizer Rock Phosphate (MAHKOTA)50 kg( P2O5 : 27% ) တသ - ၁၆၅၃၄.၃.၂၀၁၇
279Annarwar Tun Co., Ltd.Fertilizer NK Mixture ( Mahkota) 50 kg( N : 8.4%, K2O : 36% )တသ - ၁၆၅၄၄.၃.၂၀၁၇
280Annarwar Tun Co., Ltd.Fertilizer NPK Compound ( Cap Bunga Raya Merah ) 50 kg( N : 12%, P2O5 : 12%, K2O : 17%, MgO : 2% + TE )တသ - ၁၆၅၅၃.၉.၂၀၁၇
281Taninitharyi Palm Oil Industry Ltd. Fertilizer Rock Phosphate 50 kg( P2O5 : 28% ) တသ - ၁၆၅၆၃.၉.၂၀၁၇
282Taninitharyi Palm Oil Industry Ltd. Fertilizer NK Mixture ( AGROMIX ) 50 kg( N : 8.4%, K2O : 36% )တသ - ၁၆၅၇၃.၉.၂၀၁၇
283Taninitharyi Palm Oil Industry Ltd. Fertilizer NPK Compound 50 kg( N : 12%, P2O5 : 12%, K2O : 17%, MgO : 2% ) တသ - ၁၆၅၈၃.၉.၂၀၁၇
284Taninitharyi Palm Oil Industry Ltd. Fertilizer NPK Compound 50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 6%, MgO : 4% ) တသ - ၁၆၅၉၄.၃.၂၀၁၇
285Taninitharyi Palm Oil Industry Ltd. Magnesium Sulphate Fertilizer 50 kg( MgO : 27%, S : 17% )တသ - ၁၆၆၀၄.၃.၂၀၁၇
286Taninitharyi Palm Oil Industry Ltd. Fertilizer Rock Phosphate 50 kg( P2O5 : 28% ) တသ - ၁၆၆၁၃.၉.၂၀၁၇
287Taninitharyi Palm Oil Industry Ltd. Fertilizer NPK Compound 50 kg ( N : 15%, P2O5 :15% , K2O : 6%, MgO : 4% ) တသ - ၁၆၆၂၃.၉.၂၀၁၇
288Sports Truf Solutions Co.,Ltd.Capsulated Dolomitic Limestone Pellet22.7 Kg( Ca : 18 %, Mg : 10.1 %, Calcium Carbonate EQUIV : 86 %, Lignosulfonates : 2 %, Moisture : 1 %, CaO : 25.2 %, MgO : 16.8 %,CaCO3 : 45 %, MgCO3 : 35 % )တသ - ၁၃၃၀၄.၃.၂၀၁၇
289Sports Truf Solutions Co.,Ltd.NG XCU SOP MG MICROS ( 21-0-21 )25 Kg( N : 21 %, K2O : 21 %, Mg : 1.7 %, S : 9.1 %, B : 0.02 %, Fe : 0.27 %, Mn : 0.11 %, Zn : 0.10 % )တသ - ၁၃၃၁၄.၃.၂၀၁၇
290Sports Truf Solutions Co.,Ltd.NGC TURF STARTER 50 % MU 40 ( 16 - 32 - 6 ) 25 Kg( N : 16 %, P2O5 : 32 %, K2O : 6 % )တသ - ၁၃၃၂၄.၃.၂၀၁၇
291Sports Truf Solutions Co.,Ltd.NGC CB 65 % Fe ( 23 - 5 -10 ) 25 Kg( N : 23 %, P2O5 : 5 %, K2O : 10 %, S : 10.2 %, Fe : 0.088 %, Mn : 0.30 % )တသ - ၁၃၃၃၄.၇.၂၀၁၇
292Sports Truf Solutions Co.,Ltd.Limestone High Calcium ( Micro & Fairway Pallets ) 22.7 Kg( Ca : 30 %, Mg : 1 %, Calcium Carbonate Equiv : 80 %, Lignosulfonates : 2%, Moisture : 1 %, CaO % 42 %, MgO : 1.7 %, Total Oxides : 43.7 %, CaCO3 : 74.9 %, MgCO3 : 3.5 %,Total Corbonates 78.4 % )တသ - ၁၃၄၁၄.၃.၂၀၁၇
293Diamond Star Co., Ltd.ဂျစ်ပဆမ်ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ (အာမို)25 Kg( CaSO4.2H2O :95%, Ca : 23%, S : 18%, Moisture : 1% ) တသ - ၁၄၉၈၃.၉.၂၀၁၇
294Diamond Star Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ဂြိုလ်တု) 50 Kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၁၅၀၁၃.၉.၂၀၁၇
295Diamond Star Co., Ltd.အာမို(၁) ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် 15 Kg (N : 21 %, P2O5 : 11 %, K2O : 21 %, MgO : 2 %, Fe:1000(ppm), Mn:500(ppm), B : 200(ppm), Zn : 150(ppm), Cu : 110(ppm), Mo : 70(ppm) တသ - ၁၅၁၄၃.၉.၂၀၁၇
296Diamond Star Co., Ltd.အာမို(၂) ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် 15 Kg ( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 30 %, Fe: 1000(ppm), Mn: 1500(ppm), B : 200(ppm), Zn : 150(ppm), Cu : 110(ppm), Mo : 70(ppm) )တသ - ၁၅၁၅၃.၉.၂၀၁၇
297Diamond Star Co., Ltd.Compound Fertilizer ( ROSSOSH )50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )တသ - ၁၈၂၀၃၀.၆.၂၀၁၈
298Diamond Star Co., Ltd.Compound Fertilizer ( ACRON )50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )တသ - ၁၈၂၁၃၀.၆.၂၀၁၈
299Diamond Star Co., Ltd.Ammonium Sulphate20 TNE( N : 21%, S : 24% )တသ - ၁၈၃၈၃၀.၆.၂၀၁၈
300Diamond Star Co., Ltd.Urea Fertilizer50 Kg( N : 46% Min, Biuret : 1% Max )တသ - ၁၈၉၆၃၀.၆.၂၀၁၈
301Diamond Star Co., Ltd.Silicate Fertilizer Granule ( Ultramax )20 Kg( SiO2 : 25% + CaO : 35% + C - MgO : 2% )တသ - ၁၉၂၄၃၀.၆.၂၀၁၈
302Diamond Star Co., Ltd.Pink Granular Muriate of Potash25 TNE( K2O : 60% Min , Moisture : 1.5% Max )တသ - ၁၉၅၅၃၀.၆.၂၀၁၈
303Diamond Star Co., Ltd.Foliar Fertilizer ( Poly Feed ) ( 15:15:30+ME )15 kg( N : 15%, P2O5 :15%, K2O : 30% + Fe : 1000 ppm , Mn : 500 ppm, B : 200 ppm, Zn :150 ppm ,Cu :110 ppm, Mo : 70 ppm )တသ - ၂၁၃၁၃၀.၆.၂၀၁၈
304Diamond Star Co., Ltd.Foliar Fertilizer ( Poly Feed ) ( 21:11:21+ 2MgO + ME )15 kg( N : 21%, P2O5 :11%, K2O : 21% + MgO : 2%, Fe : 1000 ppm , Mn : 500 ppm, B : 200 ppm,Zn :150 ppm ,Cu :110 ppm, Mo:70ppm )တသ - ၂၁၃၂၃၀.၆.၂၀၁၈
305Diamond Star Co., Ltd.Foliar Fertilizer ( Multifeed ) ( 16:8:32 + 2MgO + ME )25 kg( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 32% + MgO : 2% , Fe : 500 ppm , Mn : 250 ppm,B : 100 ppm,Zn : 75 ppm ,Cu : 55 ppm,Mo: 35 ppm )တသ - ၂၁၃၃၃၀.၆.၂၀၁၈
306Diamond Star Co., Ltd.Foliar Fertilizer Powder (Haifa Bonus)25 kg( N : 13%, P2O5 : 3%, K2O : 43% )တသ - ၂၁၃၅၃၀.၆.၂၀၁၈
307Tsubaki Long Life Co.,Ltd.Bio Active Water (Kankyo Daizen) 5 Liter(Yeast : 4.2 x 103, Lactic acid bacteria : 3.4 x 103, Water : 99.5, Protein : 0.1, Lipoid : 0.1, Ash : 0.3, Potassium : 0.1% )တသ - ၁၆၆၆၃.၉.၂၀၁၇
308Moe Nyinn Dana Trading Co.,Ltd.Foliar Fertilizer (TOP - PLUS) (15+10+35+TE) 500 g( N : 15%, P2O5 : 10 %, K2O : 35%, Mn : 0.05%, Zn : 0.2%, B : 0.05% )တသ - ၁၆၈၀၃.၉.၂၀၁၇
309Moe Nyinn Dana Trading Co.,Ltd.Foliar Fertilizer (TOP - PLUS) (15+10+35+TE) 1000 g( N : 15%, P2O5 : 10 %, K2O : 35%, Mn : 0.05%, Zn : 0.2%, B : 0.05% )တသ - ၁၆၈၁၃.၉.၂၀၁၇
310Moe Nyinn Dana Trading Co.,Ltd.Foliar Fertilizer (TOP - FIVE STAR) (20+11+22+TE) 500 g( N : 20%, P2O5 : 11 %, K2O : 22%, Mn : 0.3%, Zn : 0.7%, B : 0.01% )တသ - ၁၆၈၂၃.၉.၂၀၁၇
311Moe Nyinn Dana Trading Co.,Ltd.Foliar Fertilizer (TOP - FIVE STAR) (20+11+22+TE) 1000 g( N : 20%, P2O5 : 11 %, K2O : 22%, Mn : 0.3%, Zn : 0.7%, B : 0.01% )တသ - ၁၆၈၃၃.၉.၂၀၁၇
312Moe Nyinn Dana Trading Co.,Ltd.Foliar Fertilizer (TOP - GROW) (30+15+10+TE) 500 g( N : 30%, P2O5 : 15 %, K2O : 10%, Mn : 0.05%, Zn : 0.4%, B : 0.05% )တသ - ၁၆၈၄၃.၉.၂၀၁၇
313Moe Nyinn Dana Trading Co.,Ltd.Foliar Fertilizer (TOP - GROW) (30+15+10+TE) 1000 g( N : 30%, P2O5 : 15 %, K2O : 10%, Mn : 0.05%, Zn : 0.4%, B : 0.05% )တသ - ၁၆၈၅၃.၉.၂၀၁၇
314Moe Nyinn Dana Trading Co.,Ltd.Foliar Fertilizer (TOP - GALAXY) (15+15+30+TE) 500 g( N : 15%, P2O5 : 15 %, K2O : 30%, Mn : 0.1%, Zn : 0.1%, B : 0.05% )တသ - ၁၆၈၆၃.၉.၂၀၁၇
315Moe Nyinn Dana Trading Co.,Ltd.Foliar Fertilizer (TOP - GALAXY) (15+15+30+TE) 1000 g( N : 15%, P2O5 : 15 %, K2O : 30%, Mn : 0.1%, Zn : 0.1%, B : 0.05% )တသ - ၁၆၈၇၃.၉.၂၀၁၇
316Moe Nyinn Dana Trading Co.,Ltd.Foliar Fertilizer (TOP - SUPER ) (7+13+34+TE) 500 g( N : 7%, P2O5 : 13 %, K2O : 34%, MgO : 2%, Zn : 0.25%, Fe : 325ppm, Mn :163ppm, Cu : 33ppm, B : 81ppm, Mo : 8ppm )တသ - ၁၆၈၈၃.၉.၂၀၁၇
317Moe Nyinn Dana Trading Co.,Ltd.Foliar Fertilizer (TOP - SUPER ) (7+13+34+TE) 1000 g( N : 7%, P2O5 : 13 %, K2O : 34%, MgO : 2%, Zn : 0.25%, Fe : 325ppm, Mn :163ppm, Cu : 33ppm, B : 81ppm, Mo : 8ppm )တသ - ၁၆၈၉၃.၉.၂၀၁၇
318Moe Nyinn Dana Trading Co.,Ltd.Seaweed Fertilizer (TOP- CROWN ) (0.5+3+18+ORGANIC MATERIAL)100 g( N : 0.5%, P2O5 : 3. %, K2O :18.%,Organic Material : 50 % )တသ - ၁၆၉၀၃.၉.၂၀၁၇
319Moe Nyinn Dana Trading Co.,Ltd.Multi - element ( TOP - LINER ) (18+0+2+Humic Acid)250 CC( N : 18%, K2O : 2%, Humic acid ≥ 40 % )တသ - ၁၆၉၁၃.၉.၂၀၁၇
320Moe Nyinn Dana Trading Co.,Ltd.Multi - element ( TOP - LINER ) (18+0+2+Humic Acid)500 CC( N : 18%, K2O : 2%, Humic acid ≥ 40 % )တသ - ၁၆၉၂၃.၉.၂၀၁၇
321Kaung Ya Nant International Trading Co., Ltd.Organic Fertilizer (Royal Greensmart) 25 Kg( N > 1.6%, P > 2.8%, K >1.6 %, Organic Content : 70%, Total Macro Nutrients (N,P,K) > 6% )တသ - ၁၇၄၀၃.၉.၂၀၁၇
322Myanma Sanpya Crop Nutrition Co., Ltd.Basfoliar Aktiv SL (အက်တစ်(ဗ်)) 20 Liter( N : 3%, P2O5 : 27%, K2O : 18%, Fe : 0.02%, Mn : 0.01%, B : 0.01%, Cu : 0.02%, Mo : 0.001%, Zn : 0.01% )တသ - ၁၇၄၂၃.၉.၂၀၁၇
323Myanma Sanpya Crop Nutrition Co., Ltd.Nitrophoska ( 12:12:17 )25 TNE( N : 12%,P2O5 : 12%,K2O : 17%,CaO : 4.6%,MgO : 2%, S : 6%, Fe : 500 ppm, B : 200 ppm, Zn : 100 ppm, Cu : 12 ppm )တသ - ၁၉၃၂၃၀.၆.၂၀၁၈
324Annarwar Tun Co., Ltd.Borate Fertilizer ( Ever Max )25 Kg( B2O3 : 46% - 48% )တသ - ၁၈၅၉၃၀.၆.၂၀၁၈
325Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Eagle )50 Kg( N ≥ 46.2%, Biuret : 1% )တသ - ၁၈၇၂၃၀.၆.၂၀၁၈
326Tanintharyi Palm Oil Industry Limited.Muriate of Potash ( CAP SEGI TIGA )50 Kg( K2O : 60% )တသ - ၁၈၈၂၃၀.၆.၂၀၁၈
327Diamond Star Co., Ltd.အာမိုပဲမျိုးစုံအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(အရည်) (Armo Bean Special ) Foliar Fertilizer 1 Liter( Amino Acid : 8 %, Oligopeptides : 12 %, Bio-Chemical Fulvic Acid : 15 %, Boron : 2000 ppm, Zn : 1010 ppm, Iron : 5000 ppm )တသ - ၄၉၂၂၈.၉.၂၀၁၇
328Diamond Star Co., Ltd.အာမို ဆီလီကာ ဓာတ်မြေသြဇာ 20 kg( SiO2 : 25%, CaO : 35%, MgO : 2%)တသ - ၁၄၉၆၃.၉.၂၀၁၇
329Diamond Star Co., Ltd.အာမိုအနက်ကြား50 kg ( N : 16 %, P2O5 :16 % , K2O : 8 %, S : 13 % )တသ - ၁၉၃၂၀.၉.၂၀၁၉
330Diamond Star Co., Ltd.NPK Fertilizer ( အာမိုအနက်ကြား ) (NPK 16:16:8+13S max) 50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 13% max )တသ - ၂၀၁၉၃၀.၆.၂၀၁၈
331Diamond Star Co., Ltd.NPK Fertilizer ( အာမို ) ( NPK 16:8:8 + 12S )50 kg( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8%, S : 12% ) ( With Micronutrients )တသ - ၂၀၇၁၃၀.၆.၂၀၁၈
332Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ( Comet ) ( 6:12:12 )50 kg( N : 6 %, P2O5 : 12 %, K2O : 12 % )တသ - ၀၅၅၁.၂.၂၀၁၈
333Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ( Comet ) ( 17:4:4 )50 kg( N : 17 %, P2O5 : 4 %, K2O : 4 % )တသ - ၀၅၆၁.၂.၂၀၁၈
334Diamond Star Co., Ltd.အာမိုအပြာကြား50 kg ( N : 15 %, P2O5 :15 % , K2O : 15 %, S : 7 %)တသ - ၁၉၄၂၀.၉.၂၀၁၉
335Diamond Star Co., Ltd.အာမိုအစိမ်းကြား50 kg ( N : 10 %, P2O5 :10 % , K2O : 5 %)တသ - ၁၉၅၂၀.၉.၂၀၁၉
336Diamond Star Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ကုလားအုတ် )50 kg( N : 46 % )တသ - ၁၉၈၂၀.၉.၂၀၁၉
337Diamond Star Co., Ltd. Urea Super Phosphate အာမို ပန်းရောင်50 kg ( N : 20 % , P2O5 : 10 % , S : 7 %, CaO : 15 % ) တသ - ၂၀၅၂၀.၉.၂၀၁၉
338Diamond Star Co., Ltd.အာမို အနီကြား NPK Fertilizer50 kg ( N : 16 % , P2O5 : 16 % , K2O : 16 %, CaO : 2.5 % ) တသ - ၂၀၆၂၀.၉.၂၀၁၉
339Diamond Star Co., Ltd.Armo Salt ( Ammonium Sulphate )50 kg ( N : 21 %, S : 24 % )တသ - ၃၃၄၉.၁.၂၀၂၀
340Annarwar Tun Co., Ltd.Fertilizer NPK Mixture ( Sasco )50 kg( N : 8.4 %, K2O : 36 % )တသ - ၇၂၆၅.၆.၂၀၁၈
341Annarwar Tun Co., Ltd.Fertilizer Rock Phosphate ( Sasco )50 kg( P2O5 : 28 % )တသ - ၇၂၇၅.၆.၂၀၁၈
342Annarwar Tun Co., Ltd.Fertilizer MOP ( Muriate of Potash ) ( Sasco )50 kg( K2O : 60 % )တသ - ၇၂၈၅.၆.၂၀၁၈
343Marlarmyaing Co., Ltd.Complex Fertilizer (နေရွက်လှေ) 50 kg ( N : 17%, K2O : 28% ) တသ - ၁၆၀၅၃.၉.၂၀၁၇
344Shu San Industry Co.,Ltd.Complex (Compound) Fertilizer (Elephant Thee Sone) 50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% ) တသ - ၁၇၁၇၃.၉.၂၀၁၇
345Shu San Industry Co.,Ltd.Phosphate Fertilizer ( GTSP ) ( Arrow )50 kg( P2O5 ≥ 46% )တသ - ၁၇၁၈၃.၉.၂၀၁၇
346Golden Rocket Co., Ltd.Compound Fertilizer (Golden Rocket) 50 kg( N : 20%, P2O5 : 5%,K2O : 5% ) တသ - ၁၇၂၉၃.၉.၂၀၁၇
347Golden Rocket Co., Ltd.Compound Fertilizer (Golden Rocket) 50 kg( N : 15%, P2O5 :15%,K2O : 15% + 8S ) တသ - ၁၇၃၀၃.၉.၂၀၁၇
348Agriculture Century Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Pak tani ) 50 kg( N : 6%, P2O5 : 18%, K2O : 24% )တသ - ၁၇၇၃၃.၉.၂၀၁၇
349Agriculture Century Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Pak tani ) 50 kg( N : 14%, P2O5 : 20%, K2O : 20% )တသ - ၁၇၇၄၃.၉.၂၀၁၇
350Agriculture Century Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Qrop - K ) ( Potassium Nitrate )25 kg( NO3 : 13.5%, K2O : 45% )တသ - ၁၇၇၅၃.၉.၂၀၁၇
351Goden Bee International Trading Co.,Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Arrow ) 50 kg( N : 12%, P2O5 : 13% ) တသ - ၁၅၄၅၃.၉.၂၀၁၇
352Goden Bee International Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( ZHANG QIAN ) 50 kg( N ≥ 46.4% ) တသ - ၁၅၄၉၃.၉.၂၀၁၇
353Goden Bee International Trading Co.,Ltd.Compound Seed Fertilizer ( SACOFFU (SACF) ) 50 kg ( N : 15%, P2O5 :15% , K2O : 15% ) တသ - ၁၅၅၄၃.၉.၂၀၁၇
354Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Shwe Taung ) 50 kg( N ≥ 46.4% ) တသ - ၁၅၅၆၃.၉.၂၀၁၇
355Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Kabarlone ) 50 kg( N ≥ 46.4% ) တသ - ၁၅၅၇၃.၉.၂၀၁၇
356Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Pan Phu) 50 kg( N ≥ 46.4% ) တသ - ၁၅၅၈၃.၉.၂၀၁၇
357Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Paddy ) 50 kg( N : 20%, K2O : 5% ) တသ - ၁၅၅၉၃.၉.၂၀၁၇
358Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Elephant ) 50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%,K2O : 5% ) တသ - ၁၅၆၀၃.၉.၂၀၁၇
359Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%,K2O : 5% ) တသ - ၁၅၆၁၃.၉.၂၀၁၇
360Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 13%, P2O5 : 7%,K2O : 5% ) တသ - ၁၅၆၂၃.၉.၂၀၁၇
361Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Taung Thu Gyi)50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%,K2O : 5% ) တသ - ၁၅၆၃၃.၉.၂၀၁၇
362Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Taung Thu Ma )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%,K2O : 5% ) တသ - ၁၅၆၄၃.၉.၂၀၁၇
363Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Kangaroo )50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%,K2O : 8% ) တသ - ၁၅၆၅၃.၉.၂၀၁၇
364Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Yan Yang Tian)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%,K2O : 15% ) တသ - ၁၅၆၆၃.၉.၂၀၁၇
365Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Yan Yang Tian )50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%,K2O : 13%, S ≥ 9% ) တသ - ၁၅၆၇၃.၉.၂၀၁၇
366Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Arrow World ) 50 kg( N : 12%, P2O5 : 13% ) တသ - ၁၅၆၈၃.၉.၂၀၁၇
367Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Arrow ) 50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%,K2O : 5% ) တသ - ၁၅၆၉၃.၉.၂၀၁၇
368Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Arrow World )50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%,K2O : 5% ) တသ - ၁၅၇၀၃.၉.၂၀၁၇
369Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Phosphate Fertilizer (GTSP)( Three Circles )50 kg( P2O5 ≥ 46% ) တသ - ၁၅၇၁၃.၉.၂၀၁၇
370Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( HUA SHAN )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%,K2O : 5% ) တသ - ၁၅၇၂၃.၉.၂၀၁၇
371Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Awratha )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%,K2O : 5% +TE ) တသ - ၁၅၇၃၃.၉.၂၀၁၇
372Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Golden Horse) ( Special purpose for paddy ) 50 kg( Total ≥ 38% ) ( N : 16%, P2O5 :22% + TE ) တသ - ၁၅၇၄၃.၉.၂၀၁၇
373Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Arrow World) 50 kg ( N : 15%, P2O5 :7% , K2O : 8% + TE ) တသ - ၁၅၇၅၃.၉.၂၀၁၇
374Red Poinsettia Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( ရေလှိုင်း) 50 kg ( N : 15 %, P2O5 : 10 % , K2O : 5 % ) တသ - ၁၅၇၆၃.၉.၂၀၁၇
375Marlarmyaing Co., Ltd.Egyptian Rock Phosphate (Nay Ywat Hlay)50 kg( P2O5 : 28% Min ) တသ - ၁၆၀၁၃.၉.၂၀၁၇
376Marlarmyaing Co., Ltd.Organic Fertilizer (ပျားနဂါး အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာ)50 kg( N : 2%, P2O5 : 5%, K2O : 0.5%, C/N ratio : 10%, Organic Matter : 40% ) တသ - ၁၆၀၂၃.၉.၂၀၁၇
377Marlarmyaing Co., Ltd.Borate Fertilizer ( Ever Max ) 25 kg( Ca : 9.78%, MgO : 0.6%, SO4 : 0.2-0.4%, SO3 : 1.1%, B2O3 : 46-48%, Cl : 7-9%, Na : 7.76%, SiO2 :1.5%, )တသ - ၁၆၀၃၃.၉.၂၀၁၇
378Marlarmyaing Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Nay Ywat Hlay )50 kg( N : 20%, P2O5 : 5%,K2O : 5% ) တသ - ၁၆၀၄၃.၉.၂၀၁၇
379Universe Industrial Group Co.,Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer (MonBand)50 kg( N : 21%, S : 24% )တသ - ၁၆၀၇၃.၉.၂၀၁၇
380Universe Industrial Group Co.,Ltd.Urea ( Prilled ) 10000 Kg( N : 46% )တသ - ၁၆၀၈၃.၉.၂၀၁၇
381Minn Tun Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Flying Horse) (20:8:20)50 kg( N : 20%, P2O5 : 8%, K2O : 20% , MgO :0.2% ,CaO :0.3% ) တသ - ၁၆၁၈၃.၉.၂၀၁၇
382Seinn Shwe War (Muse) Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Shidanli )50 kg ( N : 15 %, P2O5 : 15 % , K2O : 15 % ) တသ - ၁၆၂၀၃.၉.၂၀၁၇
383Gani Generation Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Sun Bear) (15:15:15) 50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) တသ - ၁၆၂၆၃.၉.၂၀၁၇
384Hlyan Lone Co.,Ltd.Phosphate Fertilizer (GTSP) (Arrow)50 kg( P2O5 ≥ 46% ) တသ - ၁၆၃၇၃.၉.၂၀၁၇
385Hlyan Lone Co.,Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (SINO-AGRI)50 kg( K2O ≥ 60% ) တသ - ၁၆၃၈၃.၉.၂၀၁၇
386Hein Myat Yadanar Co.,Ltd.Rock Phosphate Fertilizer (SHENDA) 50 kg( P2O5 ≥ 25% ) တသ - ၁၆၃၉၃.၉.၂၀၁၇
387Hein Myat Yadanar Co.,Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer (YUN FENG) 50 kg( N : 18%, P2O5 : 46% ) တသ - ၁၆၄၀၃.၉.၂၀၁၇
388ARC Trading LimitedFertilizer (Golden Tree) 500 gm(Ammoniacal Nitrogen : 0.25%, Nitrate Nitrogen : 0.98%, Potassium(K2O) : 3.29%, Boron (B) : 0.47%, Sodium(Na) : 0.28%, Sulphate as(SO4) : 0.19%, Chloride (Cl) : 0.66% ) တသ - ၁၆၄၃၃.၉.၂၀၁၇
389Resources Group Trading Co.,Ltd.Rock Phosphate (MAHKOTA) 50 kg( P2O5 : 29.50% ) တသ - ၁၆၉၃၃.၉.၂၀၁၇
390Resources Group Trading Co.,Ltd.Fertibor Borax Pentahydrate Granular (Fertibor) 25 kg( B : 15 % ) တသ - ၁၆၉၄၃.၉.၂၀၁၇
391Resources Group Trading Co.,Ltd.Prilled Urea Fertilizer (PUPUK UREA) (PUSRI)50 kg( N : 46% ) တသ - ၁၆၉၅၃.၉.၂၀၁၇
392Resources Group Trading Co.,Ltd.Rock Phosphate (MAHKOTA) 50 kg( P2O5 : 28% ) တသ - ၁၆၉၆၃.၉.၂၀၁၇
393SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Hi End) (12-6-33+2MgO+1.2S+0.3B) 50 kg( N : 12%, P2O5 : 6%, K2O : 33%, MgO :2%, S : 1.2%, B : 0.3% ) တသ - ၁၆၉၈၃.၉.၂၀၁၇
394SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer (icp) (15-7-18) 50 kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 18%, MgO :1%, S : 9% ) တသ - ၁၇၀၁၃.၉.၂၀၁၇
395SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer (icp) (20-10-5) 50 kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 5%, MgO :1%, S : 13% ) တသ - ၁၇၀၂၃.၉.၂၀၁၇
396SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Top One) (21-7-18+1MgO+4S) 50 kg( N : 21%, P2O5 : 7%, K2O : 18%, MgO :1%, S : 4% ) တသ - ၁၇၀၃၃.၉.၂၀၁၇
397SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Top One) (27-12-6+1MgO+4S) 50 kg( N : 27%, P2O5 : 12%, K2O : 6%, MgO :1%, S : 4% ) တသ - ၁၇၀၄၃.၉.၂၀၁၇
398Seeds Energy Agro Group Co., Ltd.Compound Fertilizer (Sing Bing) (ခြင်္သေ့ပျံတံဆိပ်)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% , MgO : 2%, CaO : 3%, S : 2% ) တသ - ၁၇၁၃၃.၉.၂၀၁၇
399Seeds Energy Agro Group Co., Ltd.Silicon Fertilizer (ငွေစင်ရော်) 5 kg( MgO : 10.1%, CaO : 23.2%, S : 1.4%, Fe : 0.04%, Mn : 0.02%, Cu : 0.02%, Zn : 0.02%, B : 0.02%, Mo : 0.01%, H4SiO4 : 42% )တသ - ၁၇၁၄၃.၉.၂၀၁၇
400Taung Paw Tharr Yee Shinn Co.,Ltd.Compound Fertilizer (NPK -16-16-8+ET)(Golden Cock) 50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% , CaO : 5%, MgO : 0.4%, S : 5% ) တသ - ၁၇၂၀၃.၉.၂၀၁၇
401Crystal Diamond Livestock Co., Ltd.Diamond Slag Fertilizer 1000 Kg( P2O5 : 3%, CaO : 35%, MgO : 4%, SiO2 : 15% )တသ - ၁၇၂၂၃.၉.၂၀၁၇
402Crystal Diamond Livestock Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( VITRA )50 kg( Potassium (K2O) : 59% MIN - 61% MAX )တသ - ၁၇၂၃၃.၉.၂၀၁၇
403Akari Min Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer (Buffalo)(16:16:8)50 kg ( N : 16%, P2O5 :16% , K2O : 8% ) တသ - ၁၇၃၆၃.၉.၂၀၁၇
404Akari Min Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer (Buffalo)(15:15:15)50 kg ( N : 15%, P2O5 :15% , K2O : 15% ) တသ - ၁၇၃၇၃.၉.၂၀၁၇
405South Dagon Oil Mills Co., Ltd.Rock Phosphate ( MISR PHOSPHATE COMPANY(SAE) )50 kg ( P2O5 :30% ) တသ - ၁၇၃၈၃.၉.၂၀၁၇
406South Dagon Oil Mills Co., Ltd.Muriate of Potash ( VITRA )50 kg( Potassium (K2O) : 59% MIN - 61% MAX )တသ - ၁၇၃၉၃.၉.၂၀၁၇
407Pho La Min Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer (COCK' S HEAD) SEBATIAN 33 50 kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 18%, MgO : 2% ) တသ - ၁၇၄၈၃.၉.၂၀၁၇
408Supreme Emterprise LimitedRock Phosphate Fertilizer50 kg( P2O5 : 27% ) တသ - ၁၇၅၀၃.၉.၂၀၁၇
409Seven Tigers Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Three Tree ) 50 kg( N : 25%, P2O5 : 7%, K2O : 7% , MgO :1.1% ,CaO :1.7%, S : 0.7% ) တသ - ၁၇၅၄၃.၉.၂၀၁၇
410Myanmar Pioneer Star Mining Co., Ltd.Diammonium Phosphate ( DAP)50 kg( N : 18%, P2O5 : 46% ) တသ - ၁၇၇၂၃.၉.၂၀၁၇
411Shwe Nadi Hlaing Trading Co., Ltd.ဂျစ်(ပ်)ဆန်ဓာတ်မြေသြဇာ(ဇာမဏီ) 25 kg( Ca : 23%, S : 18% )တသ - ၁၇၅၇၃.၉.၂၀၁၇
412North East Gate Fruit Co., Ltd.Compound Fertilizer ( DEMIGA ) 50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) တသ - ၁၇၇၆၃.၉.၂၀၁၇
413Farm Link Co., Ltd.GTSP50 Kg( P2O5 : 46 % )တသ - ၀၇၆၅.၂.၂၀၁၈
414Farm Link Co., Ltd.GYPSUM25 Kg( CaSO42H2O : 98.579 %, Ca : 23.76 %, S : 18.31 % )တသ - ၀၇၇၅.၂.၂၀၁၈
415Y.S Enterprises Limited.Compound Fertilizer ( Grow How ) ( YARA )50 kg( N : 15%,P2O5 : 15%,K2O : 15%,MgO : 0.57%,CaO : 6.84%, S : 1.59%, B : 0.028%, Cu : 0.002%, Fe : 0.171%, Mn : 0.014%, Zn : 0.15%, Mn : 0.002% )တသ - ၁၈၀၃၃၀.၆.၂၀၁၈
416Y.S Enterprises Limited.Compound Fertilizer ( YARA )50 kg( N : 25%, P2O5 : 7%, K2O : 7%, MgO : 1.1%, CaO : 3.6% )တသ - ၁၈၀၄၃၀.၆.၂၀၁၈
417Y.S Enterprises Limited.Ammonium Sulphate Fertilizer (CROWN) ( ASCM )50 kg( N : 21%, S : 24% )တသ - ၁၈၀၅၃၀.၆.၂၀၁၈
418Y.S Enterprises Limited.Compound Fertilizer ( CROWN )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )တသ - ၁၈၀၆၃၀.၆.၂၀၁၈
419Y.S Enterprises Limited.Compound Fertilizer ( CROWN )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 0.5%, B : 0.05% )တသ - ၁၈၀၇၃၀.၆.၂၀၁၈
420Y.S Enterprises Limited.Ammonium Sulphate Fertilizer ( CROWN) 50 kg( N : 21%, S : 24% )တသ - ၁၈၀၈၃၀.၆.၂၀၁၈
421Y.S Enterprises Limited.Urea Fertilizer ( CROWN )50 kg( N : 46%, Biuret : 1% )တသ - ၁၈၀၉၃၀.၆.၂၀၁၈
422Y.S Enterprises Limited.Bulk Blend Fertilizer ( CROWN )50 kg( N : 20%, P2O5 : 8%, K2O : 20% )တသ - ၁၈၁၀၃၀.၆.၂၀၁၈
423Y.S Enterprises Limited.Fertilizer ( TIP )50 kg( N : 25%, P2O5 : 7%, K2O : 7%, MgO : 1% )တသ - ၁၈၁၁၃၀.၆.၂၀၁၈
424Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.Agrophate ( MC ) ( OX ) (13:13:21+TE)50 Kg( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 21% + TE )တသ - ၁၉၃၄၃၀.၆.၂၀၁၈
425Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.Agrophate ( MC ) ( OX ) (18:12:6)50 Kg( N : 18%, P2O5 : 12%, K2O : 6% )တသ - ၁၉၃၅၃၀.၆.၂၀၁၈
426Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.Agrophate MC ( OX ) ( 25:7:7 )50 Kg( N : 25%, P2O5 : 7%, K2O : 7%, S : 7.5% )တသ - ၁၉၈၄၃၀.၆.၂၀၁၈
427Akari Min Trading Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Buffalo ) (16:16:8 + TE )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% + TE )တသ - ၁၉၈၅၃၀.၆.၂၀၁၈
428Akari Min Trading Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Buffalo ) (15:15:15 + TE )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% + TE )တသ - ၁၉၈၆၃၀.၆.၂၀၁၈
429Y.S Enterprises Limited.Ammonium Sulphate Fertilizer (CROWN)50 Kg( N : 21%, S : 24% )တသ - ၂၀၆၁၃၀.၆.၂၀၁၈
430M.M.W Enterprise Limited.Copper Trace Element Foliar Fertilizer 25Kg( Cu2O : 50% )တသ - ၂၁၃၀၃၀.၆.၂၀၁၈
431Shu San Industry Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( MAHKOTA )50 Kg( K2O : 60.56 % ) တသ - ၁၂၂၆၄.၃.၂၀၂၀
432Annarwar Tun Co., Ltd. Fertilizer Rock Phosphate 50 kg( P2O5 : 28% Min ) တသ - ၁၇၈၆၃၀.၆.၂၀၁၈
433Annarwar Tun Co., Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer ( DAP )50 kg( N : 18%, P2O5 : 46% )တသ - ၁၇၉၈၃၀.၆.၂၀၁၈
434Anawrahta Production Co., Ltd.ဂျစ်(ပ်)ဆမ်မြေဩဇာမှုန့် (လမင်း) 25 Kg( CaSO4.2H2O : 97%, Ca : 24%, S : 20% )တသ - ၁၉၂၉၃၀.၆.၂၀၁၈
435Resources Group Trading Co.,Ltd.Muriate of Potash Granular ( MOP Granular ) ( MAHKOTA )50 Kg( K2O : 60% )တသ - ၁၈၆၄၃၀.၆.၂၀၁၈
436Resources Group Trading Co.,Ltd.Diammonium Phosphate ( DAP ) ( MAHKOTA )50 Kg( N : 18.15%, P2O5 : 46.76% )တသ - ၂၀၈၂၃၀.၆.၂၀၁၈
437Resources Group Trading Co.,Ltd.Urea ( Granular ) ( CHINA COAL )50 Kg( N ≥ 46.4%)တသ - ၂၁၀၁၃၀.၆.၂၀၁၈
4381-2-1 Trading Co., Ltd.စံချိန်မီကိုးရီးယားကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ( K - Star )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5%, S : 2% )တသ - ၂၁၀၆၃၀.၆.၂၀၁၈
439XY Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Grow Up )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% ) တသ - ၂၂၄၁၄.၂.၂၀၁၉
440Myanma Sanpya Crop Nutrition Co., Ltd.Fetrilon Combi 3( Trace Element )25 Kg( Zn : 2%,Cu : 1%, Fe : 4%, Mn : 2.5%, MgO : 9%, Mo : 0.1%, B : 2.0% )တသ - ၂၄၀၂၄.၂.၂၀၁၉
441Shwe Myay Yar Co., Ltd.N. P. K ( MC ကျွဲခေါင်းတံဆိပ် )(15:15:15)50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၀၉၃၁.၄.၂၀၁၈
442Shwe Myay Yar Co., Ltd.ရွက်လှေတံဆိပ် ( 25:7:7 )50 Kg( N : 25 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 %, CaO : 3.6 %, MgO : 1.1 % )တသ - ၀၉၆၁.၄.၂၀၁၈
443Aventine Limited.Urea Fertilizer ( Ming Quan )50 Kg( N ≥ 46.2% )တသ - ၁၉၆၁၃၀.၆.၂၀၁၈
444Aventine Limited.Nitrogen Fertilizer (HARACOAT SCU 37)( Hanfeng )50 Kg( N : 37% )တသ - ၂၀၃၇၃၀.၆.၂၀၁၈
445Agro Asia Star Group Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer50 Kg( N : 20.5% Min, S : 23.5% Min )တသ - ၁၉၉၄၃၀.၆.၂၀၁၈
446Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.MANGANESE SULPHATE25 Kg( MnSO4.H2O ≥ 98% )တသ - ၁၈၈၃၃၀.၆.၂၀၁၈
447Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.Boric Acid50 Kg( H3BO3 : 99% )တသ - ၁၉၃၆၃၀.၆.၂၀၁၈
448Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.Ammonium Sulphate ( YUWANG )50 Kg( N : 20.5%, S : 24% )တသ - ၂၀၉၅၃၀.၆.၂၀၁၈
449Huynh Zaw Co., Ltd.Calcium Nitrate + Boron ( AA )50 Kg( N : 15.5%, CaO : 26.5%, Bo : 0.3% )တသ - ၂၀၃၀၃၀.၆.၂၀၁၈
450Huynh Zaw Co., Ltd.NPK 15-15-15 + TE ( AA )50 Kg( N : 15%,P2O5 : 15%, K2O : 15%, Fe : 90 ppm, Zn : 15 ppm, Cu : 10 ppm, Bo : 90 ppm)တသ - ၂၀၃၁၃၀.၆.၂၀၁၈
451Huynh Zaw Co., Ltd.NPK 16-16-8 + TE ( AA )50 Kg( N : 16%,P2O5 : 16%, K2O : 8%, Fe : 10 ppm, Zn : 5 ppm, B : 10 ppm, Cu : 5 ppm )တသ - ၂၀၃၂၃၀.၆.၂၀၁၈
452Huynh Zaw Co., Ltd.Urea ( AA )50 Kg( N : 46.3% Min, Biuret : 1.0% Max, Moisture : 0.4% Max )တသ - ၂၀၃၃၃၀.၆.၂၀၁၈
453Kadar Khin Trading Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizers ( Crown )50 kg( N : 21%, S : 24% )တသ - ၁၈၂၇၃၀.၆.၂၀၁၈
454Kadar Khin Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 Kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၁၈၉၄၃၀.၆.၂၀၁၈
455Kadar Khin Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Arrow )40 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )တသ - ၁၈၉၅၃၀.၆.၂၀၁၈
456Kadar Khin Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( FLYING HORSE )50 kg( N : 46%, Biuret : 1% ) တသ - ၃၃၂၆၂၁.၉.၂၀၂၀
457Aung Myittar Co., Ltd.Time Release Fertilizer (Multicote ® 4) ( NPK 10 - 26 - 10 + 3MgO + TE )25 kg( N : 10%, P2O5 : 26%, K2O : 10%, MgO : 3%, B : 0.01%, Zn : 0.01%,Cu : 0.01%, Fe : 0.05%, Mn : 0.05%, Mo : 0.03% )တသ - ၁၈၂၃၃၀.၆.၂၀၁၈
458Aung Myittar Co., Ltd.Controlled Release Fertilizer (Multigreen) (NPK 20-8-15+2MgO+TE)25 kg( N : 20%, P2O5 : 8%, K2O : 15%, MgO : 2% + TE )တသ - ၁၈၃၅၃၀.၆.၂၀၁၈
459Hein Soe Co., Ltd.မြေဆီလွှာအားဖြည့်ဆေးရည် ( Soil Doctor )1 Ltr( Citric Acid : 31%, Zinc, Zn As ZnSO4 : 0.61% )တသ - ၁၈၀၀၃၀.၆.၂၀၁၈
460Hein Soe Co., Ltd.အသီးအရွက်မျိုးစုံအထူးရွက်ဖျန်း မြေသြဇာမှုန့် ( SUPER GROW )250 gm( Citric Acid : 4%,Cu : 0.34%, Zn : 0.34%,Mn : 0.28%, Fe : 0.31%, B : 0.45%, pH : 4% )တသ - ၂၁၃၉၃၀.၆.၂၀၁၈
461Shwe Ywet Family ( SYF ) Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Sun Umbrella )40 Kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၁၈၆၅၃၀.၆.၂၀၁၈
462Shwe Ywet Family ( SYF ) Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Arrow )50 Kg( N : 12%, P2O5 : 13% )တသ - ၁၈၆၆၃၀.၆.၂၀၁၈
463Kaung Hlyan Family Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 Kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၁၉၂၆၃၀.၆.၂၀၁၈
464Kaung Hlyan Family Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Taung Thu Gyi )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )တသ - ၁၉၂၇၃၀.၆.၂၀၁၈
465Kaung Hlyan Family Co., Ltd.Triple Super Phosphate ( Three Circles ) 50 Kg( P2O5 ≥ 46% )တသ - ၁၉၂၈၃၀.၆.၂၀၁၈
466T.Y.K Trading Co., Ltd.3-18-18 ( Liquid Foliar Fertilizer )20 Ltr( N : 3%, P2O5 : 18%, K2O : 18% )တသ - ၂၁၇၄၃၀.၆.၂၀၁၈
467T.Y.K Trading Co., Ltd.9-45-15(Water - Soluble Fertilizer) ( Powder ) ( Jack’s )11.34 Kg( N : 9%,P2O5 : 45%,K2O : 15%,Mg : 0.0500%, B : 0.068%,Cu : 0.0036%, Fe: 0.0500%, Mn: 0.0250%, Mo : 0.0009%, Zn : 0.0025% )တသ - ၂၁၇၅၃၀.၆.၂၀၁၈
468Brilliant Empire Co., Ltd.Bio Organic Fertilizer ( AGRO YULI )1 Ltr( N : 0.98%,P2O5 : 0.49%,K2O : 0.63%,Ca : 0.77%, Mg : 0.15%,S : 0.17%, B : 0.28%, Si : 0.21%, Fe : 0.76%, Cu : 0.006%, Bacillus catenulatus 108, Bacillus subtilis 108, Bacillus megaterium 1010, Bacillus cereus 108, Bacillus thuringiensis 109 )တသ - ၂၁၇၉၃၀.၆.၂၀၁၈
469Marlarmyaing Enterprise Ltd.Liquid Foliar Fertilizer (ပဲမျိုးစုံ-အထူးအထွက်တိုး-၁) 1 Liter( N : 5 %, P2O5 : 3 %, K2O : 1 % )တသ - ၇၇၇၅.၆.၂၀၁၈
470Marlarmyaing Enterprise Ltd.Liquid Foliar Fertilizer (ပဲမျိုးစုံ-အထူးအထွက်တိုး-၂) 1 Liter( N : 10 %, P2O5 : 5 %, K2O : 3 % )တသ - ၇၇၈၅.၆.၂၀၁၈
471Marlarmyaing Enterprise Ltd.Liquid Foliar Fertilizer (သီးနှံမျိုးစုံ-အထူးအထွက်တိုး) 1 Liter( N : 2 %, P2O5 : 4 %, K2O : 4 % )တသ - ၇၇၉၅.၆.၂၀၁၈
472Marlarmyaing Enterprise Ltd.Hyper Grow ( ပင်သန်ကြီးထွား ) 500 gm( N : 30 %, P2O5 : 10 %, K2O : 10 % )တသ - ၇၈၀၅.၆.၂၀၁၈
473Marlarmyaing Enterprise Ltd.Hyper Grow ( ပင်သန်ကြီးထွား )1 Kg( N : 30 %, P2O5 : 10 %, K2O : 10 % )တသ - ၇၈၁၅.၆.၂၀၁၈
474Marlarmyaing Enterprise Ltd.Hyper Bloom ( သီးပွင့်ဝေဆာ ) 500 gm( N : 18 %, P2O5 : 33 %, K2O : 18 % )တသ - ၇၈၂၅.၆.၂၀၁၈
475Marlarmyaing Enterprise Ltd.Hyper Bloom ( သီးပွင့်ဝေဆာ ) 1 Kg( N : 18 %, P2O5 : 33 %, K2O : 18 % )တသ - ၇၈၃၅.၆.၂၀၁၈
476Marlarmyaing Enterprise Ltd.Hyper Strong (အရည်ရွှမ်းအသီးမှန်) 500 gm( N : 15 %, P2O5 : 5 %, K2O : 40 % )တသ - ၇၈၄၅.၆.၂၀၁၈
477Marlarmyaing Enterprise Ltd.Hyper Strong (အရည်ရွှမ်းအသီးမှန်)1 Kg( N : 15 %, P2O5 : 5 %, K2O : 40 % )တသ - ၇၈၅၅.၆.၂၀၁၈
478Marlarmyaing Enterprise Ltd.Selama 200 Liter( N : 8 %, P2O5 : 8 %, K2O : 6 % )တသ - ၇၈၆၅.၆.၂၀၁၈
479Marlarmyaing Enterprise Ltd.Hi-NK 800 ml( N : 16 %, P2O5 : 8 %, K2O : 16 %, Fe : 6000 ppm, Zn : 3000 ppm, B : 1000 ppm, Mn : 500 ppm, Cu : 200 ppm, Mo : 5 ppm )တသ - ၇၈၇၅.၆.၂၀၁၈
480Marlarmyaing Enterprise Ltd.Calcium 2020 1 Liter( N : 14 %, MgO : 3 %, CaO : 21 %, Fe : 2000 ppm, Zn : 1500 ppm, B : 1000 ppm, Cu : 100 ppm )တသ - ၇၈၈၅.၆.၂၀၁၈
481Marlarmyaing Enterprise Ltd.Chrysanthemum 100 1 Liter( N : 14 %, P2O5 : 5 %, K2O : 28 %, Fe : 2000 ppm, Zn: 500 ppm, B: 500 ppm, Mn: 500 ppm, Cu: 100ppm )တသ - ၇၈၉၅.၆.၂၀၁၈
482Marlarmyaing Enterprise Ltd.HI - PK 800 ml( N : 14 %, P2O5 : 21 %, K2O : 28 %, Fe : 5000 ppm, Zn : 3000 ppm, B: 1000 ppm, Cu: 200 ppm, Mo: 5 ppm)တသ - ၇၉၂၅.၆.၂၀၁၈
483Myint Naing Aung Co., Ltd.Granule Enriched Super Phosphate ( GESP ) ( Golden Mountain )50 kg( P2O5 ≥ 32%, S ≥ 6%, CaO ≥ 20%, Mg, Mn, Si, Fe )တသ - ၁၇၈၉၃၀.၆.၂၀၁၈
484Nadi Moe Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( 14-10-30 ) ( Risingsun ) 50 kg( N : 14%, P2O5 : 10%, K2O : 30%, MgO : 0.3%, CaO : 0.4%, B : 0.25% )တသ - ၁၇၉၁၃၀.၆.၂၀၁၈
485Nadi Moe Trading Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( MC Buffalo Head )50 Kg( N : 21%, S : 24% )တသ - ၁၈၇၁၃၀.၆.၂၀၁၈
486Bayar Na Thi Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Red Circle ) 50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )တသ - ၁၇၉၂၃၀.၆.၂၀၁၈
487Bayar Na Thi Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( FIVE STAR )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )တသ - ၁၈၂၈၃၀.၆.၂၀၁၈
488Bayar Na Thi Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( YWAT NI )50 kg( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 20% )တသ - ၁၈၂၉၃၀.၆.၂၀၁၈
489Seinn Shwe War ( Muse ) Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Fu Shi Gao ) 50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )တသ - ၁၇၉၃၃၀.၆.၂၀၁၈
490Seinn Shwe War ( Muse ) Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Three Circles ) 50 kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )တသ - ၁၇၉၉၃၀.၆.၂၀၁၈
491Jain Faw Yadanar Export & Import Co., Ltd.Compound Fertilizer ( YINMORE ) 40 kg( N : 27%, P2O5 : 5%, K2O : 8% )တသ - ၁၇၉၄၃၀.၆.၂၀၁၈
492Jain Faw Yadanar Export & Import Co., Ltd.Compound Fertilizer ( YINMORE ) 40 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )တသ - ၁၇၉၅၃၀.၆.၂၀၁၈
493Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Fertilizer ( PENGUN ) 50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )တသ - ၁၇၉၆၃၀.၆.၂၀၁၈
494Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Fertilizer ( SANELEN ) 50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )တသ - ၁၇၉၇၃၀.၆.၂၀၁၈
495Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Gold Fish )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )တသ - ၁၈၆၉၃၀.၆.၂၀၁၈
496Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Urea Fertilizer ( RENFEI )50 Kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၁၉၄၂၃၀.၆.၂၀၁၈
497Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Fertilizer ( PANDA )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% )တသ - ၁၉၄၃၃၀.၆.၂၀၁၈
498Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Fertilizer ( RENFEI )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% + TE )တသ - ၁၉၄၄၃၀.၆.၂၀၁၈
499Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Fertilizer ( DEER )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )တသ - ၁၉၆၄၃၀.၆.၂၀၁၈
500Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Ammonium Chloride ( RENFEI )50 Kg( N ≥ 25.4% )တသ - ၁၉၆၅၃၀.၆.၂၀၁၈
501Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Monoammonium Phosphate ( Zhongyun )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 50% )တသ - ၂၀၄၉၃၀.၆.၂၀၁၈
502Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Nitrogen Fertilizer ( RENFEI )50 Kg( N ≥ 33%, Ca, Mg, S )တသ - ၂၀၇၅၃၀.၆.၂၀၁၈
503Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Zinc Sulphate Fertilizer( BAI YE LING )25 Kg( ZnSO4. 7H2O ≥ 96% )တသ - ၂၁၀၇၃၀.၆.၂၀၁၈
504SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Max - Z ) ( 18 - 4 - 5 + 1MgO + 17S )50 kg( N : 18%, P2O5 : 4%, K2O : 5%, MgO : 1%, S : 17% )တသ - ၁၈၀၂၃၀.၆.၂၀၁၈
505SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Enriched Organic Fertilizer ( 8-14-0+45OM )1 TNE( N : 8%, P2O5 : 14%, OM : 45% )တသ - ၁၉၃၃၃၀.၆.၂၀၁၈
506SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( MAX - Z ) ( 20 - 10 - 5 + 1MgO + 12S )50 Kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 5%, MgO : 1%, S : 12% )တသ - ၁၉၅၂၃၀.၆.၂၀၁၈
507SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Flying Horse ) ( 15:15:15+1.3 MgO + 7S )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 1.3%, S : 7% )တသ - ၂၀၀၂၃၀.၆.၂၀၁၈
508SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Flying Horse ) ( 16:16:8 )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, MgO : 3%, CaO : 4%, S : 5% )တသ - ၂၀၀၃၃၀.၆.၂၀၁၈
509SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Flying Horse ) ( 16:12:8 )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 12%, K2O : 8%, MgO : 1.9%, CaO : 4%, S : 5% )တသ - ၂၀၀၄၃၀.၆.၂၀၁၈
510SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Flying Horse ) ( 14:7:35 + 0.03 B )50 Kg( N : 14%, P2O5 : 7%, K2O : 35%, B : 0.03% )တသ - ၂၀၀၅၃၀.၆.၂၀၁၈
511SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Flying Horse ) ( 18:8:8 + 1.3 MgO + 14 S )50 Kg( N : 18%, P2O5 : 8%, K2O : 8%, MgO : 1.3%, S : 14% )တသ - ၂၀၀၆၃၀.၆.၂၀၁၈
512SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Nitrogen Fertilizer ( Flying Horse ) ( 30:0:0 )50 Kg( N : 30% )တသ - ၂၀၀၇၃၀.၆.၂၀၁၈
513SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( MAX - Z ) ( 15-4-9 + 1MgO + 17S )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 4%, K2O : 9%, MgO : 1%, S : 17% )တသ - ၂၁၁၇၃၀.၆.၂၀၁၈
514SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( MAX - Z ) ( 15-7-18 + 1MgO + 9S )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 18%, MgO : 1%, S : 9% )တသ - ၂၁၁၈၃၀.၆.၂၀၁၈
515Sabi Thinn Co., Ltd.Urea Fertilizer ( PANDA )50 kg( N : 46% )တသ - ၁၈၁၂၃၀.၆.၂၀၁၈
516Sabi Thinn Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Shidanli )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )တသ - ၁၈၁၃၃၀.၆.၂၀၁၈
517Sabi Thinn Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Shidanli )50 kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )တသ - ၁၈၁၄၃၀.၆.၂၀၁၈
518Sabi Thinn Co., Ltd.Potassium Nitrate Fertilizer ( MG )50 kg( N : 14%, K2O : 44% )တသ - ၁၈၁၅၃၀.၆.၂၀၁၈
519June High Bright Sun Mining Co., Ltd.Fertilizer NPK ( 17-17-17 )9.5 kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )တသ - ၁၈၁၆၃၀.၆.၂၀၁၈
520South Dagon Oil Mills Co., Ltd.Triple Super Phosphate ( TSP )50 kg( P2O5 : 46% )တသ - ၁၈၁၈၃၀.၆.၂၀၁၈
521South Dagon Oil Mills Co., Ltd.Magnesium Sulphate50 kg( MgO : 27% Min, Sulphur : 19% Min )တသ - ၁၈၁၉၃၀.၆.၂၀၁၈
522Taung Paw Tharr Yee Shinn Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Golden Cock ) ( NPK - 10 - 10 - 5 )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5%, CaO : 5%, S : 2%)တသ - ၁၈၂၄၃၀.၆.၂၀၁၈
523Taung Paw Tharr Yee Shinn Co., Ltd.(GTSP) Granule Triple Super Phosphate ( Golden Cock )50 kg( P2O5 ≥ 46%, CaO ≥ 10%, and Si, Mg, Mn, Fe )တသ - ၁၈၂၅၃၀.၆.၂၀၁၈
524Taung Paw Tharr Yee Shinn Co., Ltd.(GTSP) Granule Enriched Super Phosphate ( Golden Cock )50 kg( P2O5 ≥ 32%, S ≥ 6%CaO ≥ 20%, and Mg, Mn, Si, Fe )တသ - ၁၈၂၆၃၀.၆.၂၀၁၈
525Green Yellow Garden Croton Trading Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Sun )50 kg( N : 21%, S : 24% )တသ - ၁၈၃၀၃၀.၆.၂၀၁၈
526Myint Thukha Nadi Co., Ltd.Socal Mag ( Simplot ) 12% Calcium, 3%Magnesium, 12% Nitrogen200 Ltr( N : 12%, Ca : 12%, Mg : 3% )တသ - ၁၈၃၁၃၀.၆.၂၀၁၈
527Myint Thukha Nadi Co., Ltd.Socal Mag ( Simplot ) 12% Calcium,3% Magnesium, 12%Nitrogen10 Ltr( N : 12%, Ca : 12%, Mg : 3% )တသ - ၁၈၃၂၃၀.၆.၂၀၁၈
528Myint Thukha Nadi Co., Ltd.Organic Plus ( Simplot ) ( 2-1-3 NPK)200 Ltr( N : 2%, P2O5 : 1%, K2O : 3%, Humic Acid as Potassium Humates : 3%, Ecklonia Maxima Liquid seaweed extract : 5%, Protein : 10%, Amino Acids : 10%, Carbohydrates : 20% )တသ - ၁၈၃၃၃၀.၆.၂၀၁၈
529Myint Thukha Nadi Co., Ltd.Best Ammonium Sulfate ( Simplot )22.68 kg( N : 21%, S : 24% )တသ - ၁၈၃၄၃၀.၆.၂၀၁၈
530Myint Thukha Nadi Co., Ltd.Best Greens King 10-21-21 Micro with Nutralene (Simplot)22.68 kg( N : 10%, P2O5 : 21%, K2O : 21%, S:7.14%, Fe:1.44% )တသ - ၁၈၅၃၃၀.၆.၂၀၁၈
531Myint Thukha Nadi Co., Ltd.Best Full Season 24-4-8 with Polyon 42 (Simplot)22.68 kg( N : 24%, P2O5 : 4%, K2O : 8%, S : 10% , Fe : 1.9%, Mn : 0.2% )တသ - ၁၈၅၄၃၀.၆.၂၀၁၈
532Myint Thukha Nadi Co., Ltd.Signature Traces (Simplot) 10 Ltr( F e : 4% , Mg : 2% , Zn : 1% , Mn : 1%, Cu : 1% , B : 0.5%, Mo : 0.05%)တသ - ၁၈၅၅၃၀.၆.၂၀၁၈
533Myint Thukha Nadi Co., Ltd.Signature Traces (Simplot) 200 Ltr( Fe : 4% , Mg : 2% , Zn : 1%, Mn : 1%, Cu : 1%, B : 0.5%, Mo : 0.05%)တသ - ၁၈၅၆၃၀.၆.၂၀၁၈
534Myint Thukha Nadi Co., Ltd.Compound Fertilizer ( NPK 15-15-15 + 7S )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% )တသ - ၂၀၂၄၃၀.၆.၂၀၁၈
535Myint Thukha Nadi Co., Ltd.Compound Fertilizer ( NPK 16-16-8 + 13S )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 13% )တသ - ၂၀၂၅၃၀.၆.၂၀၁၈
536Myint Thukha Nadi Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေဩဇာအရည် (ဘိုင်ဖိုလန်) 1 Ltr( N : 11%, P2O5 : 8%, K2O : 6%, Fe : 0.0176%, Mn : 0.0130%, Cu : 0.0072%, Zn : 0.0056%, B : 0.0049%, Mo : 0.0007% ) တသ - ၂၁၃၄၃၀.၆.၂၀၁၈
537Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer (Star World)50 kg( N : 20%, K2O : 5% )တသ - ၁၈၃၆၃၀.၆.၂၀၁၈
538Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Taung Thu Ma )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )တသ - ၁၈၃၇၃၀.၆.၂၀၁၈
539Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Uera Fertilizer (Three Colour)50 kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၁၈၅၂၃၀.၆.၂၀၁၈
540Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Three Circles )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )တသ - ၁၉၃၉၃၀.၆.၂၀၁၈
541Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Taung Thu Ma )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )တသ - ၁၉၄၀၃၀.၆.၂၀၁၈
542Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( All Fruit )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )တသ - ၁၉၄၁၃၀.၆.၂၀၁၈
543Shwe Myat Nyein Trading Co., LtdCompound Fertilizer (MC/OX)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% + TE ( S : 8.3%, MgO : 0.1%, B : 0.02% ) )တသ - ၁၈၃၉၃၀.၆.၂၀၁၈
544Kut Khaing Khan Kyaing Co.,LtdCompound Seed Fertilizer (Lucky Fish)50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )တသ - ၁၈၄၂၃၀.၆.၂၀၁၈
545Kut Khaing Khan Kyaing Co.,LtdCompound Seed Fertilizer (Lu Si)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )တသ - ၁၈၄၃၃၀.၆.၂၀၁၈
546Kut Khaing Khan Kyaing Co.,LtdCompound Seed Fertilizer (Thee Sone)40 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )တသ - ၁၈၄၄၃၀.၆.၂၀၁၈
547Kut Khaing Khan Kyaing Co.,LtdCompound Seed Fertilizer (Arrow World)50 kg( N : 12%, P2O5 : 13%)တသ - ၁၈၄၅၃၀.၆.၂၀၁၈
548Kut Khaing Khan Kyaing Co.,LtdUera Fertilizer (Shwe Taung)50 kg(N ≥ 46.4%)တသ - ၁၈၄၆၃၀.၆.၂၀၁၈
549Red Poinsettia Trading Co.,LtdCompound Fertilizer (Goldern Horse)50 kg( N : 18%, P2O5 : 9%, K2O : 9% +TE)တသ - ၁၈၄၉၃၀.၆.၂၀၁၈
550Red Poinsettia Trading Co.,LtdCompound Fertilizer (Goldern Horse)50 kg( N : 20%, P2O5 : 6%, K2O : 6%+TE )တသ - ၁၈၅၀၃၀.၆.၂၀၁၈
551Red Poinsettia Trading Co.,LtdCompound Fertilizer (AWRATHA)50 kg( N : 15%, P2O5 : 10%, K2O : 5%+TE )တသ - ၁၈၅၁၃၀.၆.၂၀၁၈
552Lon Tit Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၁၈၆၀၃၀.၆.၂၀၁၈
553Lon Tit Co., Ltd.Compound Fertilizer ( JIN KAI )40 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )တသ - ၁၈၇၀၃၀.၆.၂၀၁၈
554Marlarmyaing Co., Ltd.PRILLED UREA50 Kg( N : 46.0%, Biuret : 1.0% )တသ - ၁၈၆၂၃၀.၆.၂၀၁၈
555Marlarmyaing Co., Ltd.Diammonium Phosphate ( DINHVU DAP )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 45%, Moisture ≤ 2.5% )တသ - ၁၉၅၉၃၀.၆.၂၀၁၈
556Marlarmyaing Co., Ltd.Ammonium Sulfate50 Kg( N : 20.5% Min, S : 24% Min )တသ - ၁၉၆၀၃၀.၆.၂၀၁၈
557Marlarmyaing Co., Ltd.Granular SOP ( Potassium Sulfate )50 Kg( K2O : 50% Min , Cl : 1.5% Max, Sulphur : 18% Min, Moisture : 1.5% Max )တသ - ၁၉၉၂၃၀.၆.၂၀၁၈
558Marlarmyaing Co., Ltd.Compound NPK 20:5:525 Kg( N : 20%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )တသ - ၂၁၁၁၃၀.၆.၂၀၁၈
559Sai Wone Hlyne Co., Ltd.Urea Fertilizer ( JOE DU )40 Kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၁၈၈၀၃၀.၆.၂၀၁၈
560Tai Chit San Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( NI JIANG )40 Kg( N ≥ 46.3% )တသ - ၁၈၈၁၃၀.၆.၂၀၁၈
561La Wun Nay Co., Ltd.Compound Fertilizer (Golden Paddy) ( 16:16:8 )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, Ca : 5%, S : 3%, Mg : 0.4% )တသ - ၁၈၈၅၃၀.၆.၂၀၁၈
562La Wun Nay Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Golden Paddy ) ( 16:4:24:2 )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 4%, K2O : 24%, Ca : 2%, S : 2%, Mg : 2% )တသ - ၁၉၂၅၃၀.၆.၂၀၁၈
563Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) Ltd.Bulk Blending Fertilizer 50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% )တသ - ၁၈၈၆၃၀.၆.၂၀၁၈
564Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) Ltd.Prilled Urea ( Uncoated )50 Kg( N : 46% )တသ - ၁၈၈၇၃၀.၆.၂၀၁၈
565Minhla Agricultural Products Trading Special Rice Paddy Co., Ltd.Compound Fertilizer (NPK 16-16-8+13S )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 13% )တသ - ၁၉၀၄၃၀.၆.၂၀၁၈
566Minhla Agricultural Products Trading Special Rice Paddy Co., Ltd.Compound Fertilizer (NPK 15-15-15+7S )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% )တသ - ၁၉၀၅၃၀.၆.၂၀၁၈
567Shwe Nann San Family Co., Ltd.Compound Fertilizer ( YARA )50 Kg( N : 21%, P2O5 : 7%, K2O : 14%, MgO : 1.3%, CaO : 3.9% )တသ - ၁၉၀၈၃၀.၆.၂၀၁၈
568Sun Rays Trading & Industrial Co., Ltd.Organic Fertilizer ( VEDAGRO ) ( အထွက်တိုးသဘာဝမြေသြဇာ )50 Kg( N : Min 10%, P2O5 : Min 0.3%, K2O : Min 4.5%, OM : Min 45% )တသ - ၁၉၁၄၃၀.၆.၂၀၁၈
569Myanmar Chemical & Machinery Co., Ltd.Compound Fertilizer ( MCM )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 6%, MgO : 4% )တသ - ၁၉၁၇၃၀.၆.၂၀၁၈
570Arr Shin Co., Ltd. Urea Fertilizer ( Shwe Taung )50 Kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၁၉၆၈၃၀.၆.၂၀၁၈
571Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Paddy )50 Kg( N : 20%, K2O : 5% )တသ - ၁၉၆၉၃၀.၆.၂၀၁၈
572Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Three Circles )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )တသ - ၁၉၇၀၃၀.၆.၂၀၁၈
573Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Three Circles )50 Kg( N : 13%, P2O5 : 7%, K2O : 5% )တသ - ၁၉၇၁၃၀.၆.၂၀၁၈
574Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Taung Thu Ma )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )တသ - ၁၉၇၂၃၀.၆.၂၀၁၈
575Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Taung Thu Gyi )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )တသ - ၁၉၇၃၃၀.၆.၂၀၁၈
576Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Elephant )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )တသ - ၁၉၇၄၃၀.၆.၂၀၁၈
577Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Kyar Thit )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )တသ - ၁၉၇၅၃၀.၆.၂၀၁၈
578Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Hmyar Theesone )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )တသ - ၁၉၇၆၃၀.၆.၂၀၁၈
579Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Yae Hlain )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )တသ - ၁၉၇၇၃၀.၆.၂၀၁၈
580Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Hmyar Kabar )50 Kg( N : 12%, P2O5 : 13% )တသ - ၁၉၇၈၃၀.၆.၂၀၁၈
581Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Kangaro )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% )တသ - ၁၉၇၉၃၀.၆.၂၀၁၈
582Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Toe Na Yar )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )တသ - ၁၉၈၀၃၀.၆.၂၀၁၈
583Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Yan Yang Tian )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )တသ - ၁၉၈၁၃၀.၆.၂၀၁၈
584Arr Shin Co., Ltd. Phosphate Fertilizer ( Three Circles )50 Kg( P2O5 ≥ 46% )တသ - ၁၉၈၂၃၀.၆.၂၀၁၈
585Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Arrow World )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% + TE )တသ - ၁၉၈၃၃၀.၆.၂၀၁၈
586Arr Shin Co., Ltd. Urea Fertilizer ( Pan Phu )50 Kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၂၀၆၅၃၀.၆.၂၀၁၈
587Arr Shin Co., Ltd. Urea Fertilizer ( ZhangQian )50 Kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၂၀၆၆၃၀.၆.၂၀၁၈
588Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( HUA SHAN )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )တသ - ၂၀၆၇၃၀.၆.၂၀၁၈
589Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Goldern Horse )50 Kg( N : 20%, P2O5 : 6%, K2O : 6% + TE )တသ - ၂၀၆၈၃၀.၆.၂၀၁၈
590Arr Shin Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Goldern Horse )50 Kg( N : 18%, P2O5 : 9%, K2O : 9% + TE )တသ - ၂၀၆၉၃၀.၆.၂၀၁၈
591Arr Shin Co., Ltd.Compound Fertilizer (Golden Horse ) ( Special - purpose for paddy )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 22% + TE )တသ - ၂၀၇၃၃၀.၆.၂၀၁၈
592Arr Shin Co., Ltd.Urea Fertilizer ( MUKTA )50 Kg( N : 46% )တသ - ၂၁၀၉၃၀.၆.၂၀၁၈
593Rise Trade International Co., Ltd.Plant Growth Regulator AC-GABACYTO 50T (GA3) ရွက်ဖျန်းရေဆူဆေးပြားခဲ50 gm( Gibberellic Acid : 5%, Additive : 95% )တသ - ၁၉၈၈၃၀.၆.၂၀၁၈
594A K 14 Co., Ltd.Monoammonium Phosphate ( MAP )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 50% )တသ - ၁၉၉၃၃၀.၆.၂၀၁၈
595AK 14 Co., Ltd.Potassium Fertilzer ( RED BIRD )50 Kg( K2O ≥ 57%, H2O ≤ 6% )တသ - ၂၀၇၂၃၀.၆.၂၀၁၈
596Simple Future Life Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 Kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၂၀၁၀၃၀.၆.၂၀၁၈
597Simple Future Life Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Pann Phu )50 Kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၂၀၁၁၃၀.၆.၂၀၁၈
598Simple Future Life Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Three Colour )50 Kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၂၀၁၂၃၀.၆.၂၀၁၈
599Simple Future Life Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Star World )50 Kg( N : 20%, K2O : 5% )တသ - ၂၀၁၃၃၀.၆.၂၀၁၈
600Simple Future Life Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Taung Thu Ma )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )တသ - ၂၀၁၄၃၀.၆.၂၀၁၈
601Simple Future Life Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Three Circles )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )တသ - ၂၀၁၅၃၀.၆.၂၀၁၈
602Simple Future Life Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Three Circles )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% )တသ - ၂၀၁၆၃၀.၆.၂၀၁၈
603Simple Future Life Co., Ltd.Phosphate Fertilizer ( GTSP ) ( Three Circles )50 Kg( P2O5 ≥ 46% )တသ - ၂၀၁၇၃၀.၆.၂၀၁၈
604Simple Future Life Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Chihong Zn & Ge )50 Kg( N : 20.5%, S : 24% )တသ - ၂၀၁၈၃၀.၆.၂၀၁၈
605Simple Future Life Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Red Bird )50 Kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၂၀၅၂၃၀.၆.၂၀၁၈
606Simple Future Life Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Mei Qing )50 Kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၂၀၅၃၃၀.၆.၂၀၁၈
607Simple Future Life Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Zhangqian )50 Kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၂၀၅၄၃၀.၆.၂၀၁၈
608Simple Future Life Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Yanyangtian )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )တသ - ၂၁၀၂၃၀.၆.၂၀၁၈
609Simple Future Life Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Tong Yong FEI )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )တသ - ၂၁၀၃၃၀.၆.၂၀၁၈
610Asia Myint Mo Industrial Co., Ltd.Urea Fertilizer ( RENFEI )50 Kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၂၀၃၈၃၀.၆.၂၀၁၈
611Yar Me Tun Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Yinmore )40 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )တသ - ၂၀၄၀၃၀.၆.၂၀၁၈
612Eagle Sky Trading Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Crown )50 Kg( N : 21%, S : 24% )တသ - ၂၀၄၅၃၀.၆.၂၀၁၈
613Eagle Sky Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Yara Grow How )50 Kg( N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, MgO:0.57%, CaO:6.84%, S:1.59%, B:0.028%, Cu :0.002%,Fe :0.171%, Mn :0.014%, Zn :0.15%, Mo :0.002% )တသ - ၂၀၄၆၃၀.၆.၂၀၁၈
614Eagle Sky Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( OX)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O :15%, S : 8.3%, MgO : 0.1%, B : 0.02% )တသ - ၂၀၄၇၃၀.၆.၂၀၁၈
615The Best International Network Co., Ltd.Fertilizer Super Grain ( The Best )1 Kg( N:0.505%, P2O5:0.004%, K2O :7.44%, Fe :0.15%, S :0.001%, Mg:1.2%, OM :52.593%, Si :10.01%, Ca :1.28%, Moisture :2.471%, Dolomite :30.26% )တသ - ၂၀၄၈၃၀.၆.၂၀၁၈
616The Best International Network Co., Ltd.Fertilizer Powder ( မြေပြင်ရန်ဆေးမှုန့် ) ( The Best )1 Kg( N : 0.5%, P2O5 : 2%, K2O :1%, S : 0.001%, Mg : 1%, OM : 3.85%, Si : 10.01%, Ca : 8.28%, Moisture : 4.471%, Dolomite : 30.26% )တသ - ၂၀၆၂၃၀.၆.၂၀၁၈
617The Best International Network Co., Ltd.Nano Capsule ( The Best ) ရွက်ဖျန်းအားဆေး ဘူး(60) capsule( N :0.5302%, P2O5 :0.6521%, K2O : 3.9683%, Ca :2.0291%, Mg :0.2218%, S : 0.75%, Fe : 1.98%, Mn : 0.0043%, Cu : 0.0071%, Zn : 0.0037%, )တသ - ၂၁၉၀၃၀.၆.၂၀၁၈
618The Best International Network Co., Ltd.Nano Capsule ( The Best ) ရွက်ဖျန်းအားဆေး ဘူး (120) capsule( N :0.5302%, P2O5 :0.6521%, K2O :3.9683%, Ca :2.0291%, Mg :0.2218%, S : 0.75%, Fe : 1.98%, Mn : 0.0043%, Cu : 0.0071%, Zn : 0.0037%, )တသ - ၂၁၉၁၃၀.၆.၂၀၁၈
619Myat Mon Yadana Co., Ltd.Muriate of Potash ( MOP )(MAHKOTA )50 Kg( K2O : 60% )တသ - ၂၀၅၀၃၀.၆.၂၀၁၈
620Myat Mon Yadana Co., Ltd.Muriate of Potash Granular ( MOP Granular ) ( MAHKOTA )50 Kg( K2O : 60% )တသ - ၂၀၅၁၃၀.၆.၂၀၁၈
621Magnate Group Co., Ltd.Compound Fertilizer ( NPK - 10:10:5 ) ( ထရက်တာ )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )တသ - ၂၀၅၆၃၀.၆.၂၀၁၈
622Magnate Group Co., Ltd.Compound Fertilizer(NPK-10:10:5 + 5S) ( ထရက်တာ )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5%, S : 5% )တသ - ၂၀၅၈၃၀.၆.၂၀၁၈
623Magnate Group Co., Ltd.Compound Fertilizer(NPK-15:15:15+5S) ( ထရက်တာ )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 5% )တသ - ၂၀၅၉၃၀.၆.၂၀၁၈
624Nang Sote Kam Co., Ltd.Urea Fertilizer ( CNH )40 Kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၂၀၇၀၃၀.၆.၂၀၁၈
625Goden Bee International Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( MENG FENG )50 Kg( N : 20%, K2O : 5% )တသ - ၂၀၈၄၃၀.၆.၂၀၁၈
626Goden Bee International Trading Co.,Ltd.Compound Seed Fertilizer ( MEIFENG BELIEF )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16%, Cl )တသ - ၂၀၈၅၃၀.၆.၂၀၁၈
627Goden Bee International Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Elephant )40 Kg( N : 30%, P2O5 : 6% )တသ - ၂၁၁၅၃၀.၆.၂၀၁၈
628Golden Pot Trading Co., Ltd.Chao Sua - (CS) ( Soil Improvement )25 Kg( N : 1%, P2O5 : 1%, K2O: 1%, Na : 0.140%, Organic Matter : 20.321%, TOC : 11.786%, C:N - 4.749% )တသ - ၂၀၉၁၃၀.၆.၂၀၁၈
629RSA Co., Ltd.Urea Fertilizer ( MUKTA )50 Kg( N : 46% )တသ - ၂၁၀၄၃၀.၆.၂၀၁၈
630Golden Face Sky Co., Ltd.Urea Fertilizer ( MUKTA )50 Kg( N : 46% )တသ - ၂၁၀၈၃၀.၆.၂၀၁၈
631Lucky Era Co., Ltd.Silica Tabs SiO2 1 Kg( 5% of soluble silicate and 20% of K2O )တသ - ၂၁၂၁၃၀.၆.၂၀၁၈
632Hom Fa Home Co., Ltd.Soil Conditioner Fertilizer ( LUCKY ONE )25 Kg( N : 5.16%, P2O5 : 0.56%, K2O : 1.43%, Ca : 9.64%, Mg : 1.43%, S : 3.74%, OM : 4.35% )တသ - ၂၁၂၂၃၀.၆.၂၀၁၈
633Harmony Myanmar Agro Group Co., Ltd.Mairol အစိမ်း ( 14-12-14+11S+TE )25 kg( N : 14%, P2O5 : 12%, K2O : 14%, S : 11%, MgO : 1%, Cu : 0.02%, Fe : 0.11%, Zn : 0.007% )တသ - ၂၁၃၆၃၀.၆.၂၀၁၈
634Harmony Myanmar Agro Group Co., Ltd.Mairol အနီ ( 6-20-30+8S+TE )25 kg( N : 6%, P2O5 : 20%, K2O : 30%, S : 8%, MgO : 2%, Cu : 0.02%, Zn : 0.007%, Fe : 0.11% )တသ - ၂၁၃၇၃၀.၆.၂၀၁၈
635World Connet Plus Myanmar Co., Ltd.Hero Super Nano25 g( N :0.735%,P2O5 : 2.275%, K2O : 8.97%, Ca : 0.541%, Mg : 0.255%, S : 0.412%, pH : 12.08 )တသ - ၂၁၆၈၃၀.၆.၂၀၁၈
636World Connet Plus Myanmar Co., Ltd.Hero Super Chitosan1 Ltr( Bio Polymers DD : 85%, Glucosamine : 3%, Metabolism Promoter : 3%, pH stabilizer : 3%, N : 0.224%, P2O5 : 0.06%, K2O : 0.0019%, S : 0.033% )တသ - ၂၁၆၉၃၀.၆.၂၀၁၈
637Boss & Horse Agrochemical Service and Trading Co., Ltd.Kungluang Chitosan ( Plant ) ခိုက်တိုစန်အပင်အားဆေး1 Ltr( Bio Polymers DD : 85%, Glucosamine : 3%, Metabolism Promoter : 3%, pH stabilizer : 3%, N : 0.119%, OM : 0.713%, C : N - 3.475 )တသ - ၂၁၇၀၃၀.၆.၂၀၁၈
638Universe Industrial Group Co., Ltd.Ammonium Sulphate ( Steel Grade )50 Kg( N : 21%, S : 24% )တသ - ၁၈၆၃၃၀.၆.၂၀၁၈
639Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Ammonium Chloride50 Kg( N : 24% )တသ - ၁၉၅၁၃၀.၆.၂၀၁၈
640Myanma Awba Group Co., Ltd.Manganese Sulphate ( MnSO4.H2O)25 Kg( S : 21.2 %, Mn : 36.39 % )တသ - ၉၃၃၁၉.၁၂.၂၀၁၈
641Myanma Awba Group Co., Ltd.Coper Sulphate ( CuSO4.5H2O )25 Kg( S : 12 %, Cu : 24 % )တသ - ၉၃၄၁၉.၁၂.၂၀၁၈
642Myanma Awba Group Co., Ltd.Fertilizer No.1 ( Trace Element )25 Kg( Mg : 2.9 %, B : 0.03 %, Mn : 4 %, Cu : 3 %, Zn : 1.9 %, Mo : 0.04 % )တသ - ၉၃၅၁၉.၁၂.၂၀၁၈
643Myanma Awba Group Co., Ltd.Ferrous Sulphate ( FeSO4.7H2O )25 Kg( Fe : 20 %, S : 10.5 % )တသ - ၉၃၆၁၉.၁၂.၂၀၁၈
644Myanma Awba Group Co., Ltd.Monoammonium Phosphate (MAP) ( 12:60:0 )50 Kg( N : 12 %, P2O5 : 60 % )တသ - ၉၃၇၁၉.၁၂.၂၀၁၈
645Myanma Awba Group Co., Ltd.Magnesium Sulphate ( MgSO4.H2O )25 Kg( S : 23.01 %, Mg : 17.5 % )တသ - ၉၃၈၁၉.၁၂.၂၀၁၈
646Myanma Awba Group Co., Ltd.Zinc Sulphate ( ZnSO4.7H2O )25 Kg( S : 11.78 %, Zn : 22.13 % )တသ - ၉၄၀၁၉.၁၂.၂၀၁၈
647Shwe Pwint Ngwe Pwint Co.,Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Sun )50 Kg( N : 21 %, S: 24 % )တသ - ၇၉၃၅.၆.၂၀၁၈
648Shwe Pwint Ngwe Pwint Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( MC )50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, CaO : 2.5 %, MgO : 0.4 %, B : 0.02 %)တသ - ၇၉၇၅.၆.၂၀၁၈
649Seeds Energy Agro Group Co., Ltd.Silicon Fertilizer ( Plenti Gold )50 Kg( MgO : 10.1%, CaO : 23.2 %, S : 1.4%, H4SiO4 : 42% )တသ - ၅၇၆၂၈.၉.၂၀၂၀
650Ko Htaik International Co., Ltd.Ammonium Sulphate (Three Circles)50 Kg( N ≥ 21 % )တသ - ၁၄၁၂၅.၁၁.၂၀၁၈
651Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.အာဟာရစုံကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( တက်တိုး ) (15:7:8 )50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 7 %, K2O : 8 %, Ca : 2.101 %, S : 1.705 %, Zn : 0.004 %, Mn : 0.0288 %, B : 0.023 %, Mo : 40 ppm )တသ - ၉၆၄၁၉.၁၂.၂၀၁၈
652Myanmar Kaung Thukha Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်းပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( ကောင်းသုခ )50 kg( N : 18%, P2O5 : 7%, K2O : 7% ) တသ -၂၃၁၁၄.၂.၂၀၁၉
653Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.NPK Compound Fertilizer (Zagro Star Green) 50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, CaO : 6 % )တသ - ၁၀၅၁၁၆.၁၀.၂၀၁၉
654Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.NPK Compound Fertilizer (Zagro Star Blue) 50 Kg( N : 12 %, P2O5 : 12 %, K2O : 17 %, MgO : 2 %, CaO : 6 % )တသ - ၁၀၅၂၁၆.၁၀.၂၀၁၉
655Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Ming Quan )50 kg( N ≥ 46.2% ) တသ - ၂၂၅၃၄.၂.၂၀၁၉
656Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( BAYAOLIU )40 kg( N ≥ 46.4% ) တသ - ၂၂၅၄၄.၂.၂၀၁၉
657Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( TH )50 kg( N ≥ 46.4% ) တသ - ၂၂၅၅၄.၂.၂၀၁၉
658Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ကျင်းဖုန်း )50 kg( N ≥ 46.4% ) တသ - ၂၂၅၆၄.၂.၂၀၁၉
659Shu San Industry Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( MAHKOTA )50 kg( K2O : 60.56%) တသ - ၂၃၀၂၄.၂.၂၀၁၉
660Myanma Awba Industries Co., Ltd.​ရွှေကောမက် ဓာတ်မြေသြဇာ ပဲအထူး25 kg( N : 11%, P2O5 : 20%, K2O : 20% ) တသ - ၂၃၄၃၄.၂.၂၀၁၉
661Annarwar Tun Co., Ltd.Fertibor Borax 25 kg( B : 15% )တသ - ၂၁၉၆၄.၂.၂၀၁၉
662Ko Htaik International Co., Ltd.GTSP ( Three Circles )50 kg( P2O5 ≥ 46% ) တသ - ၂၂၉၉၄.၂.၂၀၁၉
663Pioneer Agrobiz Co., Ltd.ကျွဲခေါင်းဗီယက်နမ်ဓာတ်မြေသြဇာ ( ရွှေဝါနိုက်တြိုဂျင် ၄၆ အေ+ )25 kg( N : 46%, Biuret ≤ 1% )တသ - ၂၃၀၅၄.၂.၂၀၁၉
664Pioneer Agrobiz Co., Ltd.ကျွဲခေါင်းဗီယက်နမ်ဓာတ်မြေသြဇာ ( ကျွဲခေါင်း ၄၆ ပီ+ ) ( သီးနှံမျိုးစုံသုံး )25 kg( N : 18%, P2O5 : 46% ) တသ - ၂၃၀၆၄.၂.၂၀၁၉
665Pioneer Agrobiz Co., Ltd.ကျွဲခေါင်းဗီယက်နမ်ဓာတ်မြေသြဇာ ( ကျွဲခေါင်းတီအီး ၂၁၅ ) ( သီးနှံမျိုးစုံသုံး )25 kg( N : 20%, P2O5 : 20%, K2O : 15% + TE ) တသ - ၂၃၀၇၄.၂.၂၀၁၉
666Marlarmyaing Co., Ltd.Liquid Foliar Fertilizer ( Bicomine )250 ml( N : 0.322 %, Ca : 0.131 %, Mg : 0.016 %, S : 0.17 %, Mo : 0.029 %, Zn : 0.003 %, C : 1.719 %, Na : 0.132 % ) တသ - ၁၀၂၅၁၉.၁၂.၂၀၁၈
667Akari Min Trading Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ( Buffalo ) ( 17:7:17:7S + TE ) (Specializer Use For Rubber )50 kg( N : 17%, P2O5 : 7%, K2O : 17%, S : 7%, CaO : 0.3%, MgO : 0.2%, Bo : 0.03% ) တသ - ၂၄၂၂၂၉.၂.၂၀၂၀
668Ziwaka Trading Co.,Ltd.Nitrate Potash Fertilizer ( NG )50 kg( N : 13.5%, K2O : 44.5% ) တသ -၂၁၉၈၄.၂.၂၀၁၉
669Myanmar Kaung Thukha Co., Ltd.​ကောင်းသုခကွန်ပေါင်း (18:7:7 + 16 S )50 Kg( N : 18 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 %, S : 16 % ) တသ - ၁၂၄၆၄.၃.၂၀၂၀
670Arr Shin Co., Ltd.Compound Fertilizer ( မြှားကမ္ဘာ )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 9%, K2O : 9%, S : 8% ) တသ - ၂၂၀၁၄.၂.၂၀၁၉
671Arr Shin Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Arrow World ) မျိုးဆက်သစ်(၃) မျိုးစပ်မျှားကမ္ဘာ50 kg( N : 12%, P2O5 : 5%, K2O : 8%) တသ - ၂၂၃၁၄.၂.၂၀၁၉
672Arr Shin Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Grow Top ) ( Golden Horse ) ( ခရစ္စတယ်ဆေးပုလဲ )50 kg( N : 25%, K2O : 5% + TE ) တသ - ၂၂၅၂၄.၂.၂၀၁၉
673Arr Shin Co., Ltd.Compound Fertilizer ( ရွှေမြင်း )50 kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 5% + TE ) တသ - ၂၂၆၉၄.၂.၂၀၁၉
674Arr Shin Co., Ltd.Compound Fertilizer ( DRAGON )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% + TE ) တသ - ၂၂၈၁၄.၂.၂၀၁၉
675Arr Shin Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Fly Horse )50 kg( N : 46%, Biuret : 1% )တသ - ၂၂၉၂၄.၂.၂၀၁၉
676Arr Shin Co., Ltd.Compound Fertilizer ( YANYANGTIAN )50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 13%, S ≥ 9% ) တသ - ၂၃၁၂၄.၂.၂၀၁၉
677Supreme Bio Tech Co., Ltd.Rock Phosphate Fertilizer 50 kg( P2O5 : 27% Min )တသ - ၂၂၈၅၄.၂.၂၀၁၉
678Khit Thit Myanmar Mineral Production Co:Op Society Ltd.Potassium Chloride ( Ferti K )25 kg( K2O : 61%) တသ - ၂၃၂၅၄.၂.၂၀၁၉
679Crystal Diamond Livestock Co., Ltd.Diamond Slag Fertilizer 1 TNE( CaO : 35%, SiO2 : 15%, MnO : 4%, P2O5 : 3% )တသ - ၂၃၂၇၄.၂.၂၀၁၉
680Crystal Diamond Livestock Co., Ltd.Calcium Silica Fertilizer ( Shwe Myay Thee )1 MT( CaO : 30%, SiO2 : 15%, MnO : 3%, P2O5 : 1.5% )တသ - ၂၄၆၉၂၉.၂.၂၀၂၀
681Crystal Diamond Livestock Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15:15:15 )+1MgO+ 7S ( ICP )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 1%, S : 7% )တသ - ၃၁၅၉၂၂.၆.၂၀၂၀
682Crystal Diamond Livestock Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 18:18:18 ) +1MgO+0.8S ( ICP )50 Kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18%, MgO : 1%, S : 0.8% )တသ - ၃၁၆၀၂၂.၆.၂၀၂၀
683Crystal Diamond Livestock Co., Ltd.Urea Fertilizer ( 46:0:0 ) ( ICP )50 Kg( N : 46%, Biuret : 1% )တသ - ၃၁၆၁၂၂.၆.၂၀၂၀
684South Dagon Oil Mills Co., Ltd. Rock Phosphate ( EGYPTIAN )50 kg( P2O5 : 30 % Min ) တသ - ၂၄၂၉၂၉.၂.၂၀၂၀
685Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Jinkai )50 kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၂၄၇၄၂၉.၂.၂၀၂၀
686Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ERDOS )50 kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၂၅၅၃၂၉.၂.၂၀၂၀
687Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Jinkai )50 kg( N ≥ 46% )တသ - ၂၆၅၀၂၉.၂.၂၀၂၀
688Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( လက်တွဲစို့ )50 kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၂၆၆၂၂၉.၂.၂၀၂၀
689Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Jinkai )50 kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၂၆၆၃၂၉.၂.၂၀၂၀
690Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Luck Bull )50 kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၂၆၉၄၂၉.၂.၂၀၂၀
691Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( KINGENTA )50 kg( N ≥ 46% )တသ - ၂၇၃၆၂၉.၂.၂၀၂၀
692Shu San Industry Co., Ltd.ပုလဲဓာတ်မြေသြဇာ ( Luck Bull )50 kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၂၇၀၃၂၉.၂.၂၀၂၀
693Golden Land East Asia Development Limited.UREA ( Granular )50 kg( N : 46.4% Min )တသ - ၂၃၃၇၄.၂.၂၀၁၉
694Myanmar Longtunfei Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Rainbow ) ( ရိန်းဘိုး )50 kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၂၅၅၆၂၉.၂.၂၀၂၀
695Myanmar Longtunfei Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( RENFEI )50 kg( N : 46.4% )တသ - ၂၃၃၈၄.၂.၂၀၁၉
696Ko Htaik International Co., Ltd.Urea ( ERDOS )50 kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၂၅၇၅၂၉.၂.၂၀၂၀
697Ko Htaik International Co., Ltd.Ammonium Sulphate (Golden Elephant)50 kg( N : 21%, S : 24% )တသ - ၂၇၁၀၂၉.၂.၂၀၂၀
698Lawkanat (Myanmar) Group Co., Ltd.ဟားတားကဲ့ ဇီဝမြေသြဇာ ( HATAKE )100 g( Bacillus Amyloliquefaciens Strain D 203 : 0.1%, Spore Mixture Starch : 0.9%, Calcium Carbonate : 99.0% )တသ - ၂၃၈၉၄.၂.၂၀၁၉
699HB - 101 Myanmar Co., Ltd.HB - 101 သဘာဝအပင်အားတိုးဆေး500 ml( Water Soluble Nitrogen : 0.001-0.005%,Water Soluble Phosphoric Acid : 0.0001 - 0.0005%, Water Soluble Potassium : 0.0001 - 0.0005%, Ca : 0.5 - 3 ppm, Mg : 0.3 - 3 ppm, Fe : 0.01 - 0.05 ppm, Zn : 0.01 - 0.05 ppm, Si : 1 -5 ppm )တသ - ၂၃၈၃၄.၂.၂၀၁၉
700HB - 101 Myanmar Co., Ltd.HB - 101 သဘာဝအပင်အားတိုးဆေး100 ml( Water Soluble Nitrogen : 0.001-0.005%,Water Soluble Phosphoric Acid : 0.0001 - 0.0005%, Water Soluble Potassium : 0.0001 - 0.0005%, Ca : 0.5 - 3 ppm, Mg : 0.3 - 3 ppm, Fe : 0.01 - 0.05 ppm, Zn : 0.01 - 0.05 ppm, Si : 1 -5 ppm )တသ - ၂၃၈၄၄.၂.၂၀၁၉
701HB - 101 Myanmar Co., Ltd.HB - 101 သဘာဝအပင်အားတိုးဆေး1000 ml( Water Soluble Nitrogen : 0.001-0.005%,Water Soluble Phosphoric Acid : 0.0001 - 0.0005%, Water Soluble Potassium : 0.0001 - 0.0005%, Ca : 0.5 - 3 ppm, Mg : 0.3 - 3 ppm, Fe : 0.01 - 0.05 ppm, Zn : 0.01 - 0.05 ppm, Si : 1 -5 ppm )တသ - ၂၃၈၆၄.၂.၂၀၁၉
702Ever Run Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( MOP )50 kg( K2O : 60%) တသ - ၂၂၁၇၄.၂.၂၀၁၉
703Ever Run Co., Ltd.Urea Fertilizer ( MUKTA )50 kg( N : 46% ) တသ - ၂၂၃၅၄.၂.၂၀၁၉
704Ever Run Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( RISINGSUN )50 kg( N : 21%, S : 24% ) တသ - ၂၃၀၁၄.၂.၂၀၁၉
705Ever Run Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( CROWN )50 kg( N : 21%, S : 24% ) တသ - ၂၃၂၄၄.၂.၂၀၁၉
706Myanmar Kaung Hman Group Co., Ltd.ဂျစ်ပဆမ်မြေသြဇာ ( ဂျိုးဖြူ )25 kg( Ca : 20.0%, S : 16.0% )တသ - ၂၃၂၆၄.၂.၂၀၁၉
707Lin Latt Swam Yay Co., Ltd.Magnesium Sulphate Fertilizer ( RENFEI )50 kg( MgSO4.7H2O ≥ 95% )တသ - ၂၂၅၈၄.၂.၂၀၁၉
708Lin Latt Swam Yay Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46.4% ) တသ - ၂၃၂၈၄.၂.၂၀၁၉
709AK 14 Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Shidanli )50 kg( N : 17%, P2O5 : 6%, K2O : 25% ) တသ - ၂၂၇၀၄.၂.၂၀၁၉
710AK 14 Co., Ltd.Sulphate of Potash ( Sino Agri )50 kg( K2O ≥ 50%, Cl < 1.5% ) တသ - ၂၂၇၁၄.၂.၂၀၁၉
711AK 14 Co., Ltd.Compound Fertilizer ( THIT KHAT NI )50 kg( N : 10%, P2O5 : 6%, K2O : 24% ) တသ - ၂၃၀၀၄.၂.၂၀၁၉
712Jain Faw Yadanar Export & Import Co., Ltd.Urea Fertilizer ( NI JIANG )40 kg( N ≥ 46.3% ) တသ - ၂၃၁၄၄.၂.၂၀၁၉
713Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.ORO - Star Foliar Fertilizer200 Kg( B : 4.0 - 5.1% W/V, K : 2.0% W/V, Mn : 1.2 - 1.8% W/V, Mo : 2.5 - 3.0% W/V, Zn : 1.5 - 2.0% W/V )တသ - ၂၃၇၁၄.၂.၂၀၁၉
714Eagle Sky Trading Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( MC Buffalo Head )50 kg( N : 21%, S : 24% ) တသ - ၂၁၉၉၄.၂.၂၀၁၉
715Eagle Sky Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Rabbit )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, CaO : 3.5% ) တသ - ၂၂၀၀၄.၂.၂၀၁၉
716Eagle Sky Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer (OX) (15-15-15)50 kg( N : 15%,P2O5 : 15%,K2O : 15%,CaO : 2.5%, MgO :0.4%, B : 0.02% )တသ - ၂၃၄၉၄.၂.၂၀၁၉
717Natural 7 Colours Trading Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( Sinochem )50 kg( K2O : 60%) တသ - ၂၂၀၂၄.၂.၂၀၁၉
718Shan New World Agri Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( CNH )40 kg( N ≥ 46.4%) တသ - ၂၂၀၃၄.၂.၂၀၁၉
719Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Urea 40 kg( N ≥ 46.4% ) တသ - ၂၂၁၂၄.၂.၂၀၁၉
720Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17%) တသ - ၂၂၁၃၄.၂.၂၀၁၉
721Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Potassium Sulphate ( Sino - Agri )50 kg( K2O ≥ 50%, Cl < 1.5%) တသ - ၂၂၁၄၄.၂.၂၀၁၉
722Moe Thu Kha Trading Co., Ltd.Potassium Nitrate Fertilizer ( NG )50 kg( N : 13.5%, K2O : 44.5%) တသ - ၂၂၁၅၄.၂.၂၀၁၉
723Moe Thu Kha Trading Co., Ltd.Potassium Nitrate Fertilizer ( NG )50 kg( N : 14%, K2O : 44%) တသ - ၂၂၁၆၄.၂.၂၀၁၉
724Myanmar Stark Prestige Plantation Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( TIGER & CROWN )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 6%, MgO : 4%) တသ - ၂၂၂၁၄.၂.၂၀၁၉
725Myanmar Stark Prestige Plantation Co.,Ltd.Rock Phosphate Fertilizer ( SASCO)50 kg( P2O5 : 28%) တသ - ၂၂၂၂၄.၂.၂၀၁၉
726Myanmar Stark Prestige Plantation Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( SASCO MIXTURE )50 kg( N : 12%, P2O5 : 6%, K2O : 22%, MgO : 3%) တသ - ၂၂၂၃၄.၂.၂၀၁၉
727Myanmar Stark Prestige Plantation Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( SUMICOAT )20 kg( N : 21%, P2O5 : 6%, K2O : 22%, MgO : 2%) တသ - ၂၂၂၄၄.၂.၂၀၁၉
728Simple Future Life Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Golden Dragon )50 kg( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 7%) တသ - ၂၂၂၈၄.၂.၂၀၁၉
729Simple Future Life Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Dragon )50 kg( N ≥ 46.4% ) တသ - ၂၂၂၉၄.၂.၂၀၁၉
730Simple Future Life Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Yuat Hlay )50 kg( N ≥ 46.4% ) တသ - ၂၂၉၈၄.၂.၂၀၁၉
731Simple Future Life Co., Ltd.Magnesium Sulphate Fertilizer ( Shenda )50 kg( MgSO4.7H2O ≥ 95% )တသ - ၂၃၃၀၄.၂.၂၀၁၉
732Simple Future Life Co., Ltd.Ammonium Chloride ( DONGSUN )50 kg( N ≥ 25.0% )တသ - ၂၃၅၀၄.၂.၂၀၁၉
733Farmer Favourite Trading Co., Ltd.Mono Potassium Phosphate ( MKP ) ( 0:52:34 )25 kg( P2O5 : 52%, K2O : 34%) တသ - ၂၂၃၀၄.၂.၂၀၁၉
734San Tin Htar Co., Ltd.နတ်ဖက်အထွက်တိုးသဘာဝမြေသြဇာ Natural Fertilizer ( NAT FAST )25 kg( N : 0.9%, P2O5 : 1.2%, K2O : 1.0%, CaO : 2.2%, MgO : 0.72%, S : 0.56%, B : 0.007%, SiO2 : 20%, Organic Carbon : 6.1%, Organic matter : 9.82%, C/N ratio : 5.5) တသ - ၂၂၃၂၄.၂.၂၀၁၉
735Aung Win Myat Gems & Jewellery Co., Ltd.Urea Fertilizer ( HUASHAN )50 kg( N ≥ 46.4% ) တသ - ၂၂၃၃၄.၂.၂၀၁၉
736Ah Khar Lay Co., Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 15%, P2O5 : 42% ) တသ - ၂၂၃၄၄.၂.၂၀၁၉
737Seven Tigers Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Three Tree )50 kg( N : 15%, P2O5 : 3%, K2O : 7%, MgO : 1.9%, CaO : 3.0%, S : 1.2%) တသ - ၂၂၃၉၄.၂.၂၀၁၉
738XY Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Grow Up )50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 13% ) တသ - ၂၂၄၀၄.၂.၂၀၁၉
739XY Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Grow Up ) (15-15-15)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% ) တသ - ၂၃၂၃၄.၂.၂၀၁၉
740Myanmar Academy International Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% ) တသ - ၂၂၄၅၄.၂.၂၀၁၉
741Myanmar Academy International Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) တသ - ၂၂၄၆၄.၂.၂၀၁၉
742Myanmar Academy International Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Jinsha River )40 kg( N ≥ 46.4% ) တသ - ၂၂၄၇၄.၂.၂၀၁၉
743Lion Super Inter Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Pran Thong ) ( 8:3:4 )50 kg( N : 8%, P2O5 : 3%, K2O : 4%, OM : 10% ) တသ - ၂၂၅၁၄.၂.၂၀၁၉
744Tain Kyar Oo Co., Ltd.Compound Fertilizer ( DEMIGA )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% + TE ≥ 10% ) တသ - ၂၂၅၇၄.၂.၂၀၁၉
745Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer50 kg( N ≥ 21% ) တသ - ၂၂၅၉၄.၂.၂၀၁၉
746Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Monopotassium Phosphate25 kg( P2O5 ≥ 52%, K2O ≥ 34% ) တသ - ၂၃၂၂၄.၂.၂၀၁၉
747Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer40 kg( N : 21%, S : 24% ) တသ - ၂၃၃၂၄.၂.၂၀၁၉
748Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Ammonium Heptamolybdate25 kg( Mo : 54% )တသ - ၂၃၄၀၄.၂.၂၀၁၉
749Seinn Shwe War (Muse) Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Shidanli)50 kg( N : 17%, P2O5 : 6%, K2O : 25% ) တသ - ၂၂၆၀၄.၂.၂၀၁၉
750Seinn Shwe War (Muse) Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( STANLEY )50 kg( N : 16%, P2O5 : 6%, K2O : 20% ) တသ - ၂၂၆၁၄.၂.၂၀၁၉
751Seinn Shwe War (Muse) Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( STANLEY )50 kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18% ) တသ - ၂၂၆၂၄.၂.၂၀၁၉
752Seinn Shwe War (Muse) Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( FUDAO )50 kg( N : 12%, P2O5 : 10%, K2O : 24% ) တသ - ၂၂၇၂၄.၂.၂၀၁၉
753Seinn Shwe War (Muse) Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( FUDAO )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) တသ - ၂၂၇၃၄.၂.၂၀၁၉
754Real Net Co., Ltd.အပင်အာဟာရနှင့် အပင်ကြီးထွားမှုဆိုင်ရာ အော်ဂဲနစ် ရွက်ဖျန်းအားဆေး(Real Net)2.5 g( N : 0.806%, K2O : 5.76%, TOC : 28.141%, Organic Matter : 48.52%, Ca : 1.804%, Mg : 0.58%, S : 0.001%, Na : 2.12% )တသ - ၂၃၈၅၄.၂.၂၀၁၉
755God Light Group International Co., Ltd.FORMOSA No.6 ORGANIC FERTILIZER ( GL )20 kg( N : 6.0%, P2O5 : 4.0%, K2O : 3.0%, OM : 60%, C:N - 5.43, pH : 5.9 ) တသ - ၂၂၆၆၄.၂.၂၀၁၉
756SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Hybrid SB ( စွဲကပ်ပျံ့နှံ့ဆေး )1 Ltr( Alkylbenzene Ether Sulfonate Solution - 50%, Hydroxypropanetricarboxylate - 50% )တသ - ၂၂၇၉၄.၂.၂၀၁၉
757SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Flying Horse ) ( 46-0-0 )50 kg( N : 46%, Biuret : 1% ) တသ - ၂၃၁၃၄.၂.၂၀၁၉
758La Min Tha Zin Co., Ltd.Compound Fertilizer ( HARAMAX )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) တသ - ၂၂၈၀၄.၂.၂၀၁၉
759Tha Toe Aung Zeya Trading Co., Ltd.အခြောက်ခံ ကြက်ချေးမြေသြဇာ Fermented chicken manure fertilizer15 kg( N : 3.10%, P2O6 : 4.73%, K2O : 3.62%, OM : 40.083%, C:N - 7.5, Moisture : 17.70% ) တသ - ၂၂၈၃၄.၂.၂၀၁၉
760Vegetable Daily Growth International Trading Co., Ltd.အထွက်တိုးမြေသြဇာ ( VEDASUN )50 kg( N : 16% Min, OM : 12% Min )တသ - ၂၂၉၁၄.၂.၂၀၁၉
761Vegetable Daily Growth International Trading Co., Ltd.UREA ( VEDASUN )50 kg( Nitrogen : 46% MIN , Moisture : 0.5% MAX )တသ - ၂၃၄၄၄.၂.၂၀၁၉
762Mingalar Shwe Maunn Than Co., Ltd.Urea ( Flying Horse )50 kg( N : 46%, Biuret : 1% )တသ - ၂၃၀၃၄.၂.၂၀၁၉
763Ye Lin Kyaw Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Tang Feng )40 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) တသ - ၂၃၁၇၄.၂.၂၀၁၉
764Ye Lin Kyaw Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46.4% ) တသ - ၂၃၁၈၄.၂.၂၀၁၉
765Shwe Thit Oo Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Fuwei Fertilizer )40 kg( N : 20%, K2O : 5%, Mg, Zn ) တသ - ၂၃၂၀၄.၂.၂၀၁၉
766Shwe Thit Oo Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( FUWEIFEIYE )40 kg( N : 10%, P2O5 : 12%, K2O : 5% ) တသ - ၂၃၂၁၄.၂.၂၀၁၉
767D D San Co., Ltd.Compound Fertilizer ( HAIHUIPAI FUHUNFEILIAO )50 kg( N : 10%, P2O5 : 7%, K2O : 8% ) တသ - ၂၃၃၉၄.၂.၂၀၁၉
768D D San Co., Ltd.Granular Rock Phosphate ( TianBaa )50 kg( P2O5 ≥ 20% ) တသ - ၂၃၄၅၄.၂.၂၀၁၉
769D D San Co., Ltd.Monoammonium Phosphate ( MAP )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 50% ) တသ - ၂၃၅၅၄.၂.၂၀၁၉
770D D San Co., Ltd.AMMONIUM SULPHATE (NH4)2SO4 ( SA )50 Kg( N : 21.0% MIN, MOISTURE : 1.0% MAX )တသ - ၂၃၅၆၄.၂.၂၀၁၉
771Sports Turf Solutions Co., Ltd.Flowable Silica Powder for Turf ( Bio Polymer )15 kg( N : 0.06%, K2O : 0.06%, CaO: 0.3%, MgO : 0.2%,Fe : 0.3%, Mn : 0.005%, Zn : 0.001%, Silicon : 34.2% )တသ - ၂၃၅၃၄.၂.၂၀၁၉
772Great Momentum International Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( TLY )50 Kg( N > 46.4% ) တသ - ၂၃၅၄၄.၂.၂၀၁၉
773Hinn Myanmar International Co., Ltd.S4P ( Naturally Syrup ) အပင်အားဖြည့်ဆေးရည်100 cc( P2O5 : 50%, K2O : 18.4%, B : 0.06% )တသ - ၂၃၆၄၄.၂.၂၀၁၉
774Hinn Myanmar International Co., Ltd.S4P ( Super Four Powder ) သဘာဝရွက်ဖျန်းအာဟာရဖြည့်စွတ် အထွက်တိုးမြေသြဇာ500 mg x 50 Cap( P2O5 : 1%, K2O : 16.3%, MgO : 0.5%, SO3 : 7.3%, Fe2O3 : 0.03%, CuO : 0.049%, OM : 48.2% )တသ - ၂၄၀၀၄.၂.၂၀၁၉
775Global Network Asia Co., Ltd.ဂလိုဘယ်(လ်)မက်စ် အပင်အာဟာရ အားဖြည့်ဆေးရည်500 ml( N : 5%, P2O5 : 11%, K2O : 8% )တသ - ၂၄၀၉၄.၂.၂၀၁၉
776Moving Forward Generation Co., Ltd.Micro Nutrient Supplement ( Golden Gro )1 Ltr( Cu : 0.20%w/w,Mn : 1.20%w/w,Fe:0.10%w/w, Zn:2.0%w/w, B:0.003%w/w )တသ - ၂၄၁၁၄.၂.၂၀၁၉
777Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( B )50 Kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၂၉၈၃၂၂.၆.၂၀၂၀
778Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( H )50 Kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၂၉၈၉၂၂.၆.၂၀၂၀
779Shu San Industry Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( မြှားသီးစုံ )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )တသ - ၃၀၁၀၂၂.၆.၂၀၂၀
780Shu San Industry Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( မြှားသီးစုံ )40 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )တသ - ၃၀၁၁၂၂.၆.၂၀၂၀
781Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ရွှေနဂါးမင်း )50 Kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၃၀၇၆၂၂.၆.၂၀၂၀
782Shu San Industry Co., Ltd.Urea50 Kg( N : 46% Min, Biuret : 1% Max, Moisture : 0.5% Max )တသ - ၃၁၅၁၂၂.၆.၂၀၂၀
783Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Zezhou )50 Kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၃၁၈၉၂၂.၆.၂၀၂၀
784Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( BODASHIDI )50 Kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၃၁၉၀၂၂.၆.၂၀၂၀
785Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer50 Kg( N : 46% )တသ - ၃၁၉၁၂၂.၆.၂၀၂၀
786Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer50 Kg( N : 46% )တသ - ၃၁၉၂၂၂.၆.၂၀၂၀
787Seven Tigers Trading Co., Ltd.မြန်မာမြေသြဇာ MM - 1150 Kg ( N : 5 % , P2O5 : 5 % , K2O : 5 % )တသ - ၁၅၇၃.၂.၂၀၁၉
788Agri First Co.,Ltd.အရည်အသွေးမြင့်မြေသြဇာ ( Kujaku 20-12-12 )50 Kg( N : 20%, P2O5 : 12%, K2O : 12%, MgO : 1.8%, S : 7% )တသ - ၃၁၂၀၂၂.၆.၂၀၂၀
789Agri First Co.,Ltd.အရည်အသွေးမြင့်မြေသြဇာ ( Kujaku 18-18-18 )50 Kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18%, MgO : 1.3%, S : 1.5% )တသ - ၃၁၂၁၂၂.၆.၂၀၂၀
790Agri First Co.,Ltd.အရည်အသွေးမြင့်မြေသြဇာ ( Kujaku 15-15-25 )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 25%, MgO : 1.1%, S : 1.5% )တသ - ၃၁၂၂၂၂.၆.၂၀၂၀
791Agri First Co.,Ltd.အရည်အသွေးမြင့်မြေသြဇာ ( Kujaku 17-17-10 )50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 10%, MgO : 1.5%, S : 8.5% )တသ - ၃၁၂၃၂၂.၆.၂၀၂၀
792Agro Asia Star Group Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( ငါးနှစ်ကောင် )50 Kg ( N ≥ 10 % , P2O5 ≥ 10 %, K2O ≥ 5 % )တသ - ၆၉၆၁၄.၉.၂၀၁၉
793Diamond Star Co., Ltd.Fertilizer ( GTSP ) (အာမို )( Guaranteed Nutrients )50 Kg ( P2O5 ≥ 46 % )တသ - ၁၄၉၇၃.၉.၂၀၂၀
794Diamond Star Co., Ltd.NPK Compound Fertilizer (အာမို) ( 9:25:25 )50 Kg ( N : 9 % , P2O5 : 25 %, K2O : 25 % )တသ - ၁၄၉၉၃.၉.၂၀၂၀
795Diamond Star Co., Ltd.Silicate Fertilizer (အာမို) ဆီလီကာဓာတ်မြေသြဇာ20 Kg( SiO2 : 25 % Min, CaO : 35 % Min, MgO : 2 % Min )တသ - ၂၉၅၇၂၂.၆.၂၀၂၀
796Tanintharyi Palm Oil Industry Co.,Ltd.Fertilizer Mixture ( NK - 9.45-33)50 Kg ( N : 9.45 %, K2O : 33 % )တသ - ၃၁၀၅၂၂.၆.၂၀၂၀
797Shu San Industry Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Nget Ni )50 Kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၁၈၈၈၃၀.၆.၂၀၂၁
798Htet Thiha Naing Co.,Ltd.NPK Fertilizer ( 15:15:15+5 S ) ( FERTIGRAN )50 Kg ( N : 15 % , P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, S : 5 % as SO3 )တသ - ၂၇၅၀၂၉.၂.၂၀၂၀
799Ayerwin Trading Co., Ltd.စပါးအထူးအားဆေးဓာတ်မြေသြဇာ ( Super Top )( Golden Horse ) ( N + B + Zn + K ≥ 47.5% )25 Kg( N : 46%, K : 1.5%, B : 110 ppm, Zn : 1200 ppm, Diethylaminoethyl Hexanoate ≥ 2%, Translontone ≥ 3.2%,Benzyamino - Purine ≥ 1%,Sodium nitrophenolate ≥ 3.5% )တသ - ၂၁၁၉PGR
800Yee Shin Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( Biozyme TF ) ( ဘိုင်အိုဇိုင်း ) 500 cc( Biologically active phytohormone :78.87%,Mg :0.14%,S : 0.44%, B : 0.3%, Fe : 0.49%, Mn : 0.12%, Zn : 0.37%, Conditioners : 19.27% )တသ - ၂၁၈၇PGR
801Boss & Horse Agrochemical Service and Trading Co., Ltd.Kungluang Samunpri ခိုက်တိုစန်အပင်ကြံ့ခိုင်ဆေး1 Ltr( N : 0.147%, C:N - 29.445, Fe : 87.172 ppm,OM : 7.463%, Verbena oil : 3%, Capsaicin : 2%, Allicin : 1.25%, Curcumin : 2.5% )တသ - ၂၃၆၇PGR
802Boss & Horse Agrochemical Service and Trading Co., Ltd.Kungluang Chitosan(Insee Powder) ခိုက်တိုစန်မြေဆီလွှာအားဖြည့်ဆေး1 Kg( N : 0.885%, P2O5 : 0.425%,K2O : 3.78%, Ca : 3.843%, Mg : 0.412%, Fe : 1.014 %, Mn : 0.006%, OM : 49.871%, Moisture : 12.667% )တသ - ၂၃၇၂PGR
803Boss & Horse Agrochemical Service and Trading Co., Ltd.Kungluang Chitosan(Insee Water) ခိုက်တိုစန်သီးပွင့်အားဆေး1 Ltr( Amino Acid: 5%, N : 0.854%, P2O5: 0.09%,K2O : 0.047%, Mg : 0.267%, S : 0.286%, Fe : 0.015 %, B : 0.115%, Zn : 0.5%, Mn : 0.5% )တသ - ၂၃၇၃PGR
804Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.Sodium Nitrophenolate25 Kg( C6H4NO3Na : 98% )တသ - ၂၅၈၈PGR
805SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.ငါးနှစ်ကောင် ၁၆၈ ပဲမျိုးစုံအထူး500 CC( P2O5 : 17%, K2O : 5%,Mo : 100 ppm,Nitrophenolate : 1.8% ) တသ - ၂၈၉၂PGR
806Golden Key Co., Ltd.Sodium Nitrophenolate ( 4 in 1 ) ( Zebra )25 Kg Sodium 2,4 dinitrophenolate : 0.15%, Sodium 5 nitrogualacolate : 0.3%, Sodium ortho-nitrophenolate : 0.6%, Sodium para-nitrophenolate : 0.9% )တသ - ၃၂၀၉PGR
807Aventine Limited.Organic Plant Growth Promoter ( Bahaar ) ( ဘာဟာ )5 Ltr (၁) စုစုပေါင်းပါဝင်သည့် ပျော်ဝင်ပစ္စည်းထု ( ၅၀ - ၅၂%) (၂) ပရိုတိန်းမှ ထုတ်လုပ်သော အမိုင်နိုအက်ဆစ်% w/v (၂၀-၂၁%) အမိုင်နိုအက်ဆစ် - (၁၆)မျိုး (၃) ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်မှု ( ၆.၂၅ - ၆.၇၅ % ) (၄) စုစုပေါင်းအမိုင်နိုနိုက်ထရိုဂျင်ပါဝင်မှု ( ၅.၀ - ၅.၅% )တသ - ၃၂၁၂PGR
808Aventine Limited.Organic Plant Growth Promoter ( Bahaar ) ( ဘာဟာ )1 Ltr (၁) စုစုပေါင်းပါဝင်သည့် ပျော်ဝင်ပစ္စည်းထု ( ၅၀ - ၅၂%) (၂) ပရိုတိန်းမှ ထုတ်လုပ်သော အမိုင်နိုအက်ဆစ်% w/v (၂၀-၂၁%) အမိုင်နိုအက်ဆစ် - (၁၆)မျိုး (၃) ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်မှု ( ၆.၂၅ - ၆.၇၅ % ) (၄) စုစုပေါင်းအမိုင်နိုနိုက်ထရိုဂျင်ပါဝင်မှု ( ၅.၀ - ၅.၅% )တသ - ၃၂၁၃PGR
809Aventine Limited.Organic Plant Growth Promoter ( Bahaar ) ( ဘာဟာ )500 CC (၁) စုစုပေါင်းပါဝင်သည့် ပျော်ဝင်ပစ္စည်းထု ( ၅၀ - ၅၂%) (၂) ပရိုတိန်းမှ ထုတ်လုပ်သော အမိုင်နိုအက်ဆစ်% w/v (၂၀-၂၁%) အမိုင်နိုအက်ဆစ် - (၁၆)မျိုး (၃) ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်မှု ( ၆.၂၅ - ၆.၇၅ % ) (၄) စုစုပေါင်းအမိုင်နိုနိုက်ထရိုဂျင်ပါဝင်မှု ( ၅.၀ - ၅.၅% )တသ - ၃၂၁၄PGR
810Aventine Limited.Organic Plant Growth Promoter ( Bahaar ) ( ဘာဟာ )250 CC (၁) စုစုပေါင်းပါဝင်သည့် ပျော်ဝင်ပစ္စည်းထု ( ၅၀.၅၂%) (၂) ပရိုတိန်းမှ ထုတ်လုပ်သော အမိုင်နိုအက်ဆစ် % w/v (၂၀-၂၁%) အမိုင်နိုအက်ဆစ် - (၁၆)မျိုး (၃) ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်မှု (၆.၂၅ - ၆.၇၅ %) (၄) စုစုပေါင်း အမိုင်နိုနိုက်ထရိုဂျင်ပါဝင်မှု ( ၅.၀ - ၅.၅% )တသ - ၃၂၁၅PGR
811Aventine Limited.Organic Plant Growth Promoter ( Bahaar ) ( ဘာဟာ )100 CC (၁) စုစုပေါင်းပါဝင်သည့် ပျော်ဝင်ပစ္စည်းထု ( ၅၀ - ၅၂%) (၂) ပရိုတိန်းမှ ထုတ်လုပ်သော အမိုင်နိုအက်ဆစ်% w/v (၂၀-၂၁%) အမိုင်နိုအက်ဆစ် - (၁၆)မျိုး (၃) ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်မှု ( ၆.၂၅ - ၆.၇၅ % ) (၄) စုစုပေါင်းအမိုင်နိုနိုက်ထရိုဂျင်ပါဝင်မှု ( ၅.၀ - ၅.၅% )တသ - ၃၂၁၆PGR
812Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.​ရွှေနဂါး Top One သီးနှံစုံသုံးအားဆေးမြေသြဇာ50 kg( N : 46%, Benzonic Acid(အပင်ပွားအားဆေး) : 1%,Nitroguaiaconol Sodium Salt(အမြစ်ရှည်အားဆေး) : 0.8%, P-Nitrophenol Sodium Salt(အစေ့အောင်အားဆေး) : 0.5% )တသ - ၃၄၈၄PGR
813Golden Key Co., Ltd.ဂျူမုံ မြစ်ပွား ပုလဲမြေသြဇာ ( စပါးအထူး ) ( မြင်းကျား )25 Kg( N : 46%, Sodium Nitrophenolate - 320 ppm )တသ - ၃၄၉၁PGR
814Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.​ရွှေနဂါးရွှေပုလဲသီးနှံစုံအားဆေးမြေသြဇာ50 kg( N : 46%, Benzonic Acid(အပင်ပွားအားဆေး) : 1%, Nitroguaiaconol Sodium Salt(အမြစ်ရှည်အားဆေး) : 0.8%, P-Nitrophenol Sodium Salt(အစေ့အောင်အားဆေး) : 0.5% )တသ - ၃၅၁၂PGR
815Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.မဟာမိတ်သီးနှံစုံအားဆေးမြေသြဇာ50 kg( N : 46%, Benzonic Acid(အပင်ပွားအားဆေး) : 1%,Nitroguaiaconol Sodium Salt(အမြစ်ရှည်အားဆေး) : 0.8%, P-Nitrophenol Sodium Salt(အစေ့အောင်အားဆေး) : 0.5% )တသ - ၃၅၁၃PGR
816Agro Power Co., Ltd.အပင်၊အရွက်၊အပွင့်၊အသီး၊ဥ၊ အမြစ်ကြီးထွား၊ ဟော်မုန်းဆေး ( အေပီ-ဂျီအေသရီး )10 g( GIBBERELLIC ACID : 10% )တသ - ၃၅၂၄PGR
817Yupa Dagon Trading Co., Ltd,အပင်အားတိုးဆေး (ထရန်စစ်) Plant Atonic ( Transit )1 Ltr( Vitamin B1 : 0.5%, Gibberellic : 2.5%, Alpha Naphthalene Acetic : 0.02% )တသ - ၃၅၂၇PGR
818Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ဖိုးဝတုတ် အသီးတင်အားဆေး(ရွှေနဂါး)20 x 10pkg = 200g( Uniconazole - 5%)တသ - ၄၀၅၆PGR
819Yoon Yoon Agro Co.,Ltd.ဟော်မုန်းအားဆေး ( Y Power )200 Ltr( Gibberellic Acid : 2% SL )တသ - ၄၃၃၆PGR
820Yoon Yoon Agro Co.,Ltd.ဟော်မုန်းအားဆေး ( Y တောနစ်)200 Ltr( Sodium-o-nitrophenol - 0.60%W/V, Sodium-p- nitrophenol- 0.80%W/V, Sodium-2,4- dinitrophenol-0.20%W/V, Sodium-5-nitrogualacol - 0.40%W/V, Solvent - 98.00%W/V )တသ - ၄၃၃၇PGR
821Aventine Limited.အာမို သရက်သီးပွင့်အားပေး ဟော်မုန်းဆေးမှုန့်1 Kg, 500g, 250 g, 100g( Paclobutrazol : 25%w/v )တသ - ၄၃၉၈PGR
822Aventine Limited.အီးဂဲလ် သရက်သီးပွင့်အားပေး ဟော်မုန်းဆေးရည်1 Ltr, 500cc, 250 cc, 100 cc( Paclobutrazol : 25%w/v )တသ - ၄၃၉၉PGR
823Agro Bio Product Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (Rose) (6-32-32+TE)500 gm( N : 6 %, P2O5 : 32 %, K2O : 32 % + TE )၆၈၉၁၄.၉.၂၀၁၉
824Agro Bio Product Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (Rose) (13-40-13+TE)500 gm( N : 13 %, P2O5 : 40 %, K2O : 13 % + TE )၆၉၀၁၄.၉.၂၀၁၉
825Agro Bio Product Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (Rose) (8-15-38+ 2MgO+TE)500 gm( N : 8 %, P2O5 : 15 %, K2O : 38 % + Mg + TE )၆၉၁၁၄.၉.၂၀၁၉
826Agro Bio Product Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ (Rose) (15-5-30+3+MgO+TE)500 gm( N : 15 %, P2O5 : 5 %, K2O : 30 % + Mg + TE )၆၉၂၁၄.၉.၂၀၁၉
827Diamond Star Co., Ltd.NPK Fertilizer ( 19:9:19 + 2.1 CaO + 1S ) ( အာမို ) 50 Kg( N : 19%, P2O5 : 9 %, K2O : 19 % , CaO : 2.1%, S : 1% )1114၁၆.၁၀.၂၀၁၉
828Diamond Star Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Armo 20-10-10+TE)50 Kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, B2O3 : 0.15%, ZnSO4 : 0.10% )1868၃၀.၆.၂၀၂၁
829Diamond Star Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( ARMO ) ( 19:9:19 + 2.1 CaO + 1S )50 Kg( N : 19%, P2O5 : 9%, K2O : 19%, CaO : 2.1%, S : 1% )1875၃၀.၆.၂၀၂၁
830Aventine Limited.Compound Fertilizer ( ACRON )50 Kg( N : 19%, P2O5 : 9%, K2O : 19% )1920၃၀.၆.၂၀၂၁
831Aventine Limited.Compound Fertilizer ( ACRON )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )1945၃၀.၆.၂၀၂၁
832Aventine Limited.Compound Fertilizer ( Armo - 20 -10-10 + TE )50 Kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, B2O3 : 0.15%, ZnSO4 : 0.10% )1954၃၀.၆.၂၀၂၁
833Aventine Limited.Silicate Fertilizer Granule ( Ultramax )20 Kg( SiO2 : 25% + CaO : 35% + C - MgO : 2% )1958၃၀.၆.၂၀၂၁
834Aventine Limited.Compound Fertilizer ( ROSSOSH )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )1962၃၀.၆.၂၀၂၁
835Aventine Limited.Ammonium Sulphate ( B.H.C.C )50 Kg( N ≥ 21%, S : 24% )1967၃၀.၆.၂၀၂၁
836Aventine Limited.Urea Fertilizer ( ငှက်နီ )50 Kg( N : 46.4% )1989၃၀.၆.၂၀၂၁
837Aventine Limited.Ammonium Sulphate ( Caprolactam Grade )50 Kg( N ≥ 20.8%, S ≥ 23% )1990၃၀.၆.၂၀၂၁
838Aventine Limited.NPK Fertilizer ( 19:9:19 + 2.1 CaO +1S ) ( အာမို )50 Kg( N : 19%, P2O5 : 9%, K2O : 19%, CaO : 2.1%, S : 1% )2028၃၀.၆.၂၀၂၁
839Aventine Limited.အာမို မဂ္ဂနီဆယ်လ်500 g( N : 11%, MgO : 16% )2100၃၀.၆.၂၀၂၁
840Great Momentum Internatonal Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Lotus ) 50 Kg( N : 46% )1625၃.၉.၂၀၂၀
841Great Momentum International Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ENGRO )50 kg( N : 46% ) 3308၂၁.၉.၂၀၂၀
842SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Hi End) (30-9-9+1MgO+0.8S) 50 Kg( N : 30%, P2O5 : 9%, K2O : 9% ,MgO :1%, S : 0.8% ) 1697၃.၉.၂၀၂၀
843SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Hi End) (18-18-18+1MgO+0.8S) 50 Kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18% , MgO :1%, S : 0.8% ) 1700၃.၉.၂၀၂၀
844SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Top One) (21-4-21+1MgO+4S) 50 Kg( N : 21%, P2O5 : 4%, K2O : 21%, MgO :1%, S : 4% ) 1705၃.၉.၂၀၂၀
845SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( U - Max ) (46:0:0) 50 Kg( N : 46% )1770၃.၉.၂၀၂၀
846SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (MOP) (0-0-60) 50 Kg( K2O : 60% ) 1771၃.၉.၂၀၂၀
847Myanma Marine Osaka Co.,Ltd. Power PK Fertilizer20 Kg( P2O5 : 20%, K2O : 18% , MgO : 6%, CaO : 28%, B : 0.1%, MnO : 0.2%, SiO2 : 1.5% ) 1715၃.၉.၂၀၂၀
848Vegetable Daily Growth International Trading Co., Ltd.PRILLED UREA50 kg( N : 46% Min, Biuret : 1% Max, Moisture : 0.5% Max )2625၂၉.၂.၂၀၂၀
849Shu San Industry Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( တိုးနယား )50 Kg ( N : 15 %, P2O5 : 15 % , K2O : 15 %)398၂၃.၁.၂၀၂၀
850Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Engro )50 kg( N : 46% )3356၂၁.၉.၂၀၂၀
851Shu San Industry Co., Ltd.Ammonium Chloride Fertilizer (HUA SHAN)50 kg( N ≥ 25.0% ) 3464၂၁.၉.၂၀၂၀
852Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Shu San )50 kg( N : 46% Min, Particle Size 1.18 - 3.35 mm ) 3466၂၁.၉.၂၀၂၀
853Shu San Industry Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Mahkota ) ( 15:15:15 )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 2455၂၉.၂.၂၀၂၀
854TCCC Myanmar Limited.NPK Fertilizer (15-15-15+TE)24 TNE( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% + TE ) 3418၂၁.၉.၂၀၂၀
855TCCC Myanmar Limited.NPK Fertilizer (15-15-15-9.6S+TE)24 TNE( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 0.1%, S : 9.6%, B : 0.02% )3419၂၁.၉.၂၀၂၀
856TCCC Myanmar Limited.NPK Fertilizer (13-13-21+TE)24 TNE( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 21% + TE )3420၂၁.၉.၂၀၂၀
857TCCC Myanmar Limited.NPK Fertilizer (18-12-6)24 TNE( N : 18%, P2O5 : 12%, K2O : 6%, S : 12.9% )3421၂၁.၉.၂၀၂၀
858TCCC Myanmar Limited.NPK Fertilizer (15-7-8)24 TNE( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8%, S : 11% )3422၂၁.၉.၂၀၂၀
859TCCC Myanmar Limited.NPK Fertilizer (25-7-7)24 TNE( N : 25%, P2O5 : 7%, K2O : 7%, S : 7.5% )3423၂၁.၉.၂၀၂၀
860Good Brothers' Co., Ltd.Diammonium Phosphate (DAP) ( BAIXIAN )50 kg( N : 15%, P2O5 : 42%, (N + P2O5 ) ≥ 57.0%) 2473၂၉.၂.၂၀၂၀
861Good Brothers' Co., Ltd.Granular Urea Fertilizer (Tai Yaung Shi)50 kg( N ≥ 46.4% )2485၂၉.၂.၂၀၂၀
862Good Brothers' Co., Ltd.Granular Urea Fertilizer ( ERDOS )50 kg( N ≥ 46.4% )2533၂၉.၂.၂၀၂၀
863Good Brothers’ Co., Ltd.Granular Urea Fertilizer ( YAN HUA )50 kg( N ≥ 46% )2775၂၉.၂.၂၀၂၀
864Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ PREMIUM GRADE (OX) (13:13:21-11S+TE)50 kg( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 21%, MgO : 0.1%, S : 11%, B : 0.02% )2751၂၉.၂.၂၀၂၀
865Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ PREMIUM GRADE (OX) (15:15:15-12S+TE)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 0.1%, S : 12%, B : 0.02% )2752၂၉.၂.၂၀၂၀
866Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ PREMIUM GRADE (OX) (12:12:17-11S+TE)50 kg( N : 12%, P2O5 : 12%, K2O : 17%, MgO : 2%, S : 11%, B : 0.02% )2753၂၉.၂.၂၀၂၀
867Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ AGROPHATE (OX) (15:7:8-11S)50 kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8%, S : 11% )2754၂၉.၂.၂၀၂၀
868Orgaworld Asia (Myanmar) Co.,Ltd.Orgaworld Asia Enriched Mineral - Fertilizer20.5 TNE( N : 10%, P2O5 : 19%, K2O : 6% ) 3311၂၁.၉.၂၀၂၀
869Marlarmyaing Manufacturing Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( M - Urea )50 Kg ( N : 46 % ) ၂၅၉၂၂.၉.၂၀၁၉
870Marlarmyaing Co., Ltd.Powder Foliar Fertilizer ( Thiourea )1 Kg ( N : 36.00 % )၂၆၁၂၂.၉.၂၀၁၉
871Myint Myat Agrochemical Enterprise Limited.VIPESCO Compound Fertilizer25 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )714၁၄.၉.၂၀၁၉
872Aung Kyar Phuu Manufacturing Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Doctor Soil Lotus Globe ) 50 Kg( N : 46 %, Biuret : 1 % )1061၁၆.၁၀.၂၀၁၉
873Aung Kyar Phuu Manufacturing Co., Ltd.Bulk Blend Fertilizer ( Doctor Soil Lotus Globe ) 50 Kg( N : 20 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )1062၁၆.၁၀.၂၀၁၉
874Sein Than Agro Industry Co., Ltd.Bio Fertilizer (NH) 100 ml( N : 4 %, P2O5 : 3 %, K2O : 6 %, Mg : 0.1 %, S : 0.7 %, Axit Humic : 1 %, Bo : 400(ppm), Cu : 200(ppm),Fe : 480(ppm), Zn : 230(ppm), Mn : 120(ppm), Mo : 60(ppm), Co : 10(ppm) )1103၁၆.၁၀.၂၀၁၉
875Sein Than Agro Industry Co., Ltd.Bio Fertilizer (AH) 100 ml( N : 3 %, P2O5 : 4 %, K2O : 10 %, Mg : 0.2 %, S : 0.4 %, Acid Humic : 1.2 %, Bo : 610(ppm), Cu : 260(ppm),Fe : 370(ppm), Zn : 570(ppm), Mn : 110(ppm), Mo : 30(ppm), Co : 10(ppm) )1104၁၆.၁၀.၂၀၁၉
876Sein Than Agro Industry Co., Ltd.Bio Fertilizer (KH) 100 ml( N : 3 %, P2O5 : 1 %, K2O : 4 %, Mg : 0.2 %, S : 1.05 %, Axit Humic : 1 %, Bo : 260(ppm), Cu : 330(ppm), Fe : 520(ppm), Zn : 410(ppm), Mn : 150(ppm), Mo : 50(ppm), Co : 10(ppm) )1105၁၆.၁၀.၂၀၁၉
877Northern Dragon Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ND ) 50 Kg( N ≥ 46.3 % )1113၁၆.၁၀.၂၀၁၉
878Oasis Lucky Co., Ltd.Monoammonium Phosphate Fertilizer ( ARROW ) 50 Kg( N : 8 %, P2O5 : 47 % )1123၁၆.၁၀.၂၀၁၉
879Oasis Lucky Co., Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer ( DAP ) ( ARROW ) 50 Kg( N : 18 %, P2O5 : 46 % )1124၁၆.၁၀.၂၀၁၉
880Oasis Lucky Co., Ltd.Ammonium Chloride Fertilizer ( HEBANG ) 50 Kg( N : 25.4 % )1125၁၆.၁၀.၂၀၁၉
881Oasis Lucky Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( S.A )50 Kg( N : 21 %, S : 24% )1126၁၆.၁၀.၂၀၁၉
882East Manufacturing Co., Ltd.တာဘိုရာဘာ ရာဘာစေးအထွက်တိုးအားဖြည့် မြေသြဇာအရည် 500 cc( N : 2 %, P2O5 : 8 %, K2O : 2 %, Ca : 1 %, S : 2 % ) 1131၁၆.၁၀.၂၀၁၉
883The Na Rinza Ra Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Mukta ) 50 Kg( N : 46 % )1169၁၆.၁၀.၂၀၁၉
884Annarwar Tun Co., Ltd.Muriate of Potash (MOP) ( မာကိုတာ )50 kg( K2O : 60% ) 2481၂၉.၂.၂၀၂၀
885Myanmar Longtunfei Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer (မိုးသီးပုလဲ)(Green Star) ( ကြယ်စိမ်း )50 kg( N ≥ 46.4% )2505၂၉.၂.၂၀၂၀
886Myanmar Longtunfei Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( ( RUN FEI ) ( မိုးသီးပုလဲ )50 Kg( N ≥ 46% )2992၂၂.၆.၂၀၂၀
887Myanmar Pioneer Star Mining Co., Ltd.Granular Urea Fertilizer50 kg( N : 46% min, Biuret : 1% max, Moisture : 0.5% max )2518၂၉.၂.၂၀၂၀
888Myanmar Pioneer Star Mining Co., Ltd.Urea Fertilizer50 kg( N : 46% Min, Biuret : 1% Max, Moisture : 0.5% Max ) 2545၂၉.၂.၂၀၂၀
889Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Kyar Bu )50 Kg( N : 46.4 % ) 1227၄.၃.၂၀၂၀
890Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Shwe Taung ) 50 Kg( N ≥ 46.4 % ) 1229၄.၃.၂၀၂၀
891Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Du Wun ) 50 Kg( N ≥ 46.4 % ) 1230၄.၃.၂၀၂၀
892Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Pan ) 50 Kg( N ≥ 46.4 % ) 1232၄.၃.၂၀၂၀
893Shu San Industry Co., Ltd.Phosphate Fertilizer ( GTSP ) (Three Circles) 50 Kg( P2O5 ≥ 46 % )1235၄.၃.၂၀၂၀
894Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( SHU SAN )50 kg( N : 46% Min )3662၂၇.၁၂.၂၀၂၀
895Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( B )50 kg( N2 : 46.2% )3676၂၇.၁၂.၂၀၂၀
896Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( PUSRI )50 kg( N : 46%, Biuret : 1.2% )3678၂၇.၁၂.၂၀၂၀
897Shu San Industry Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( CHIHONG Zn & Ge )50 Kg( N ≥ 20.5% )3722၇.၃.၂၀၂၁
898Shu San Industry Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer ( LUO BU PO )50 Kg( K2O ≥ 51.0%, Cl ≤ 1.5%, S ≥ 17.5% )3723၇.၃.၂၀၂၁
899Shu San Industry Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer ( LUO BU PO )50 Kg( K2O ≥ 52.0%, Cl ≤ 1.5%, S ≥ 17.5% )3724၇.၃.၂၀၂၁
900Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Nitrea )50 Kg( N : 46% )3726၇.၃.၂၀၂၁
901Northern Dragon Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( HAIHUIPAI FUHUNFEILIAO )50 Kg ( N : 10 %, P2O5 : 7 %, K2O : 8 % )401၂၆.၁.၂၀၂၀
902Agro Bio Product Co., Ltd.Profi - 2 ( Liquid Foliar Fertilizer )1 Liter( S : 15 %, Ca : 27 %, AI : 9150(ppm), Fe : 4.60(ppm ) )420၂.၃.၂၀၂၀
903D D San Co., Ltd.Magnesium Sulphate Fertilizer ( SHENDA )50 kg( MgSO4. 7H2O ≥ 95% )2426၂၉.၂.၂၀၂၀
904Htin Yi Htin Wai Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Diamond )50 kg( N : 46% min )2428၂၉.၂.၂၀၂၀
905Lighthouse Enterprises Limited.Compound Fertilizer ( YARA )50 kg( N : 24%, P2O5 : 7%, K2O : 7% ) 2438၂၉.၂.၂၀၂၀
906Phwint Phyo Thit Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Jian Wang Long ) ( ရွှေနဂါးမင်း )50 kg( N ≥ 46.4% )2442၂၉.၂.၂၀၂၀
907Phwint Phyo Thit Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46.4% )2443၂၉.၂.၂၀၂၀
908Phwint Phyo Thit Co., Ltd.Urea Fertilizer ( MEI QING ) ( မေချင်း )50 kg( N ≥ 46.4% )2444၂၉.၂.၂၀၂၀
909XY Trading Co., Ltd.Granular Urea Fertilizer ( ZeZhou )50 kg( N ≥ 46.4% )2470၂၉.၂.၂၀၂၀
910Shwe Aung Yadana Co., Ltd.Urea Fertilizer ( HUASHAN )40 kg( N ≥ 46.4% )2476၂၉.၂.၂၀၂၀
911Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15-15-15 ) ( Sea Horse )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 2483၂၉.၂.၂၀၂၀
912D D San Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ရိန်းဘိုး )50 kg( N ≥ 46.4% )2491၂၉.၂.၂၀၂၀
913D D San Co., Ltd.Compound Fertilizer (စန်းပေါင်) ( ပိုးဇာပင်သီးသန့်သုံးမြေသြဇာ )50 kg( N : 26%, P2O5 : 6%, K2O : 6% ) 2500၂၉.၂.၂၀၂၀
914John Pa Pa Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Fly Horse )50 kg( N : 46%, Biuret : 1% )2501၂၉.၂.၂၀၂၀
915Tanintharyi Palm Oil Industry Ltd.Mixture Fertilizer (CAP SEGI TIGA) ( NK - 10.5/30)50 kg( N : 10.5%, K2O : 30% ) 2503၂၉.၂.၂၀၂၀
916Tanintharyi Palm Oil Industry Ltd.Muriate of Potash (CAP SEGI TIGA)50 kg( K2O : 60% ) 2504၂၉.၂.၂၀၂၀
917Shwe Aung Yadana Co., Ltd.Compound Fertilizer (HUASHAN)40 kg( N : 10%, P2O5 : 12%, K2O : 5% ) 2506၂၉.၂.၂၀၂၀
918Golden Bee International Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( တောင်သူကြီး ) အဟာရစုံကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ50 kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% ) 2530၂၉.၂.၂၀၂၀
919XY Trading Co., Ltd.Granular Urea Fertilizer ( GROW UP )50 kg( N : 46% Min, Biuret : 1% Max, Moisture : 0.5% Max ) 2538၂၉.၂.၂၀၂၀
920Aung Kyar Phuu Manufacturing Co., Ltd.Bulk Blend Fertilizer ( Doctor Soil Lotus Globe )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 8% ) 2544၂၉.၂.၂၀၂၀
921Lighthouse Enterprises Limited.Compound Fertilizer ( CROWN )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 2548၂၉.၂.၂၀၂၀
922Billion Soe Kaung San Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46.4% )2549၂၉.၂.၂၀၂၀
923Billion Soe Kaung San Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Huashan )50 kg( N ≥ 46.4% )2550၂၉.၂.၂၀၂၀
924Billion Soe Kaung San Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Red Bird )50 kg( N ≥ 46.4% )2551၂၉.၂.၂၀၂၀
925Billion Soe Kaung San Co., Ltd.Phosphate Fertilizer ( GTSP ) ( Three Circles )50 kg( P2O5 ≥ 46% ) 2552၂၉.၂.၂၀၂၀
926Shwe Pwint Ngwe Pwint Co.,Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( TERRAGRO )50 kg( N : 21%, S : 24% ) 2554၂၉.၂.၂၀၂၀
927Golden Bee International Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer (MEIFENG BELIEF)40 kg( N : 22%, P2O5 : 8%, K2O : 10% ) 2557၂၉.၂.၂၀၂၀
928Shwe Thit Oo Co.,Ltd.Compound Fertilizer 9.5 Kg( N : 11%, P2O5 : 9%, K2O : 12% ) 2561၂၉.၂.၂၀၂၀
929Shwe Thit Oo Co.,Ltd.Compound Fertilizer 9.5 Kg( N : 18%, P2O5 : 9%, K2O : 5% ) 2562၂၉.၂.၂၀၂၀
930Shwe Thit Oo Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( ပုလဲဓာတ်မြေသြဇာ ) ( XINLIANXIN )50 kg( N ≥ 46.4% )2563၂၉.၂.၂၀၂၀
931Aung Kyar Phuu Manufacturing Co., Ltd.Bulk Blend Fertilizer ( Doctor Soil Lotus Globe )50 kg( N : 12%, P2O5 : 4%, K2O : 40% ) 2570၂၉.၂.၂၀၂၀
932Aung Kyar Phuu Manufacturing Co., Ltd.Bulk Blend Fertilizer ( Doctor Soil Lotus Globe )50 kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 12% ) 2571၂၉.၂.၂၀၂၀
933Aung Kyar Phuu Manufacturing Co., Ltd.Bulk Blend Fertilizer ( Doctor Soil Lotus Globe )50 kg( N : 12%, P2O5 : 6%, K2O : 33%, S : 3% ) 2572၂၉.၂.၂၀၂၀
934Marlarmyaing Manufacturing Co.,Ltd.Urea 50 kg( N : 46% Min, Biuret : 1% Max, Moisture : 0.5% Max )2577၂၉.၂.၂၀၂၀
935Pann Kaba Myanmar Services Co., Ltd.အခြောက်ခံကြက်ချေးမြေသြဇာ500 Kg( N : 3.10%, P2O6 : 4.73%, K2O : 3.62%, Moisture : 17.70%, C:N : 7.5,OM : 37.79% )2579၂၉.၂.၂၀၂၀
936Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.NPK Compound (10:10:10)(Sea Horse)50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 10% ) 2589၂၉.၂.၂၀၂၀
937Myanmar River Ayear Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ရွှေတောင် )50 kg( N ≥ 46.4% )2592၂၉.၂.၂၀၂၀
938Myanmar River Ayear Co., Ltd.Urea Fertilizer ( HUASHAN / ပန်းဖူး )50 kg( N ≥ 46.4% )2593၂၉.၂.၂၀၂၀
939Myanmar River Ayear Co., Ltd.Compound Fertilizer ( HUASHAN / ပန်းဖူး )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) 2594၂၉.၂.၂၀၂၀
940Myanmar River Ayear Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Arrow World )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) 2595၂၉.၂.၂၀၂၀
941Myanmar River Ayear Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) 2596၂၉.၂.၂၀၂၀
942Myanmar River Ayear Co., Ltd.Compound Fertilizer ( သံကွင်း )50 kg( N : 13%, P2O5 : 7%, K2O : 5% ) 2597၂၉.၂.၂၀၂၀
943Myanmar River Ayear Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Arrow World / မျှားကမ္ဘာ )50 kg( N : 12%, P2O5 : 5%, K2O : 8% + TE ) 2598၂၉.၂.၂၀၂၀
944B Z Co., Ltd.Urea Fertilizer ( MUKTA )50 kg( N : 46% ) 2600၂၉.၂.၂၀၂၀
945Tanintharyi Palm Oil Industry Ltd.Compound Fertilizer ( VITA MAX ) ( NPK 20-10-10 )50 kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10% ) 2601၂၉.၂.၂၀၂၀
946The Lavish Lotus Co., Ltd.Urea Fertilizer ( TLY )50 kg( N > 46.4% )2602၂၉.၂.၂၀၂၀
947The Lavish Lotus Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Lotus )50 kg( N : 46% Min, Biuret : 1% Max, Moisture : 0.5% Max )2603၂၉.၂.၂၀၂၀
948Myanmar River Ayear Co., Ltd.GTSP ( Three Circles )50 kg( P2O5 ≥ 46% )2604၂၉.၂.၂၀၂၀
949Lighthouse Enterprises Limited.Compound Fertilizer ( CROWN )50 kg( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 21%, MgO : 0.5%, B : 0.05% ) 2607၂၉.၂.၂၀၂၀
950Lighthouse Enterprises Limited.Compound Fertilizer ( CROWN )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 0.5%, B : 0.05% ) 2608၂၉.၂.၂၀၂၀
951Lighthouse Enterprises Limited.Compound Fertilizer ( CROWN )50 kg( N : 18%, P2O5 : 8%, K2O : 8%, S : 4% ) 2609၂၉.၂.၂၀၂၀
952Myanmar River Ayear Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Arrow World / မြှားကမ္ဘာ )50 kg( N : 12%, P2O5 : 13% ) 2612၂၉.၂.၂၀၂၀
953Bayar Na Thi Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Ruby Bird )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 2615၂၉.၂.၂၀၂၀
954Bayar Na Thi Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Ruby Bird )50 kg( N : 16%, P2O5 : 6%, K2O : 18% ) 2616၂၉.၂.၂၀၂၀
955John Pa Pa Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( PARAS )50 kg( K2O : 60% )2627၂၉.၂.၂၀၂၀
956Bhome Yaung Chi Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Red Circle )50 kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18% ) 2630၂၉.၂.၂၀၂၀
957Bhome Yaung Chi Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer ( LUO BU PO )50 kg( K2O ≥ 51%, Cl < 1.5%, S ≥ 17.5% ) 2631၂၉.၂.၂၀၂၀
958Aung Kyar Phuu Manufacturing Co., Ltd.Bulk Blend Fertilizer ( Doctor Soil Lotus Globe )50 kg( N : 18%, P2O5 : 6%, K2O : 6% ) 2632၂၉.၂.၂၀၂၀
959Aung Kyar Phuu Manufacturing Co., Ltd.Bulk Blend Fertilizer ( Doctor Soil Lotus Globe )50 kg( N : 25%, P2O5 : 5%, K2O : 18%, S : 2% ) 2633၂၉.၂.၂၀၂၀
960Po Kaung Co., Ltd.Fertibor Borax Fertilizer 25 kg( B : 15% )2648၂၉.၂.၂၀၂၀
961Seinn Shwe War (Muse) Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( LUXI )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 2649၂၉.၂.၂၀၂၀
962Lighthouse Enterprises Limited.Ammonium Sulphate Fertilizer (Crown)50 kg( N : 21%, S : 24% )2651၂၉.၂.၂၀၂၀
963Lighthouse Enterprises Limited.Ammonium Sulphate Fertilizer (Crown)50 kg( N : 21%, S : 24% )2652၂၉.၂.၂၀၂၀
964Lighthouse Enterprises Limited.Compound Fertilizer ( Grow How ) ( YARA )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 0.57%, CaO : 6.84%, S : 1.59%, B : 0.028%, Cu : 0.002%, Fe : 0.171%, Mn : 0.014%, Zn : 0.15%, Mo : 0.002% ) 2653၂၉.၂.၂၀၂၀
965Bayar Na Thi Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 17-6-23 ) ( HO )50 kg( N : 17%, P2O5 : 6%, K2O : 23% ) 2658၂၉.၂.၂၀၂၀
966Mon Thar Myanmar Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 12-3-3+10 OM ) ( THAI BUFFALO )25 kg( N : 12%, P2O5 : 3%, K2O : 3%, OM : 10% ) 2660၂၉.၂.၂၀၂၀
967Nine Nine Eight Trading Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ဇာမဏီ )50 kg( N : 12%, P2O5 : 13%, Net Content ≥ 25% ) 2664၂၉.၂.၂၀၂၀
968Pan Ei Myaing Co., Ltd.ပုလဲ မြေသြဇာ ( လန်းသစ် )50 kg( N : 46% Min, Biuret : 1.4% Max ) 2674၂၉.၂.၂၀၂၀
969Pann Kaba Myanmar Services Co., Ltd.​ကောင်း ၁၀၀% သဘာဝနွားချေးမြေသြဇာ500 Kg( N : 2%, P2O5 : 3.06%, K2O : 2.99%, Ca : 3.40%, Mg : 1.25%, Carbon : 24.20%, C:N - 12.10, pH : 9.00, EC(ms/cm) : 6.90, Zn : 250 mg/kg, Cu : 45 mg/kg, OM : 41.70% )2675၂၉.၂.၂၀၂၀
970Pann Kaba Myanmar Services Co., Ltd.​ကောင်း ၁၀၀% သဘာဝနွားချေးမြေသြဇာ15 kg( N : 2%, P2O5 : 3.06%, K2O : 2.99%, Ca : 3.40%, Mg : 1.25%, Carbon : 24.20%, C:N - 12.10, pH : 9.00, EC(ms/cm) : 6.90, Zn : 250 mg/kg, Cu : 45 mg/kg, OM : 41.70% )2676၂၉.၂.၂၀၂၀
971Myanmar River Ayear Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Arrow World )50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% ) 2680၂၉.၂.၂၀၂၀
972Myanmar River Ayear Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Shwe Myinn )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% + TE ) 2681၂၉.၂.၂၀၂၀
973Myanmar River Ayear Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( သြရသ )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% + TE ) 2682၂၉.၂.၂၀၂၀
974Myanmar River Ayear Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( သြရသ )50 kg( N : 15%, P2O5 : 10%, K2O : 5% + TE ) 2683၂၉.၂.၂၀၂၀
975Myanmar River Ayear Co., Ltd.Compound Fertilizer ( FY )50 kg( N : 20%, K2O : 5% ) 2684၂၉.၂.၂၀၂၀
976Myanmar River Ayear Co., Ltd.Compound Fertilizer ( FY )50 kg( N : 20%, K2O : 5% ) 2685၂၉.၂.၂၀၂၀
977Myanmar River Ayear Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Arrow World )50 kg( N : 20%, K2O : 5% ) 2686၂၉.၂.၂၀၂၀
978Tanintharyi Palm Oil Industry Ltd.TSP ( Triple Super Phosphate )50 kg( P2O5 : 46% ) 2688၂၉.၂.၂၀၂၀
979Bayar Na Thi Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( TOENAYAR)50 kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) 2689၂၉.၂.၂၀၂၀
980Bayar Na Thi Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( TOENAYAR)50 kg( N : 18%, P2O5 : 5%, K2O : 26% ) 2690၂၉.၂.၂၀၂၀
981Golden Bee International Trading Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer ( LUO BU PO )50 kg( K2O ≥ 51%, Cl < 1.5%, S ≥ 17.5% ) 2691၂၉.၂.၂၀၂၀
982Mon Thar Myanmar Co., Ltd.Soil Conditioner ( Thai Buffalo )25 kg( Calcium : 30.66%, Magnesium : 5.47% )2692၂၉.၂.၂၀၂၀
983The Lavish Lotus Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ရွှေကြာပန်း )50 kg( N ≥ 46.4% )2695၂၉.၂.၂၀၂၀
984Seven Tigers Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Three Trees )50 kg( N : 12%, P2O5 : 6%, K2O : 24%, MgO : 0.4%, CaO : 6.0%, S : 0.3% ) 2699၂၉.၂.၂၀၂၀
985Golden Bee International Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ERDOS )50 kg( N ≥ 46.4% )2701၂၉.၂.၂၀၂၀
986Myanmar River Ayear Co., Ltd.Compound Fertilizer ( SACF ) ( NPK 15-15-15 )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 2706၂၉.၂.၂၀၂၀
987Myanmar River Ayear Co., Ltd.Compound Fertilizer ( SACF ) ( NPK 10-6-24 )50 kg( N : 10%, P2O5 : 6%, K2O : 24% ) 2707၂၉.၂.၂၀၂၀
988Seinn Shwe War (Muse) Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15:5:25 ) ( VOLFERTILE )50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% ) 2713၂၉.၂.၂၀၂၀
989Kachin Star Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15:15:15 ) ( Lanhua China )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 2714၂၉.၂.၂၀၂၀
990AICORP (MYANMAR) CO., LTD.Urea Fertilizer 1 TNE( N : 46% )2723၂၉.၂.၂၀၂၀
991AICORP (MYANMAR) CO., LTD.Urea “ B ” Mark50 kg( N : 46% )2724၂၉.၂.၂၀၂၀
992Phwint Phyo Thit Co., Ltd.Compound Fertilizer ( နဂါးသီးစုံ )50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% ) 2725၂၉.၂.၂၀၂၀
993Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15-15-15 ) ( Shennuo Agricultural )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, B ≥ 1%, Mg ≥ 1%, Zn ≥ 1% ) 2731၂၉.၂.၂၀၂၀
994Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15-5-25 ) ( Shennuo Agricultural )50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25%, B ≥ 1%, Mg ≥ 1%, Zn ≥ 1% ) 2732၂၉.၂.၂၀၂၀
995Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 16-6-24 ) ( Menfeng )40 kg( N : 16%, P2O5 : 6%, K2O : 24% ) 2733၂၉.၂.၂၀၂၀
996AK 14 Co., Ltd.Compound Fertilizer ( DEMIGA )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 2734၂၉.၂.၂၀၂၀
997AK 14 Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 12:10:24 ) ( FUDAO )50 kg( N : 12%, P2O5 : 10%, K2O : 24% ) 2739၂၉.၂.၂၀၂၀
998Eco Life Co., Ltd. Urea Fertilizer ( မေဟွား )50 kg( N ≥ 46.4% )2747၂၉.၂.၂၀၂၀
999Golden Nant Khat Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Jin Kai )40 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )2756၂၉.၂.၂၀၂၀
1000Shwe Shan Ngwe Shan Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Jin Kai )40 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )2757၂၉.၂.၂၀၂၀
1001Bayar Na Thi Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer (15:15:15) (Kingenta / All Fruit )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )2760၂၉.၂.၂၀၂၀
1002Marlarmyaing Manufacturing Co.,Ltd.Granular MOP50 kg( K2O : 60% )2776၂၉.၂.၂၀၂၀
1003Shwe Pwint Ngwe Pwint Co.,Ltd.Compound Fertilizer( Yara )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 0.57%, CaO : 6.84%, S : 1.59%, B : 0.028%, Cu : 0.002%, Fe : 0.171%, Mn : 0.014%, Zn : 0.15%, Mo : 0.002% )2785၂၉.၂.၂၀၂၀
1004Shwe Pwint Ngwe Pwint Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Crown )50 kg( N : 46%, Biuret : 1% )2786၂၉.၂.၂၀၂၀
1005Power Five Star Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) (HO)40 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )2788၂၉.၂.၂၀၂၀
1006Power Five Star Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17) ( WAVE )40 kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )2789၂၉.၂.၂၀၂၀
1007Power Five Star Co., Ltd.Compound Fertilizer (18-18-18) ( YUHUAQIANG )40 kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18% )2790၂၉.၂.၂၀၂၀
1008Power Five Star Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-6-23) (HO) 50 kg( N : 17%, P2O5 : 6%, K2O : 23% )2791၂၉.၂.၂၀၂၀
1009Sai Aung Kham Co., Ltd.Compound Fertilizer (11-8-6) ( YUNTIANHUA )40 kg( N : 11%, P2O5 : 8%, K2O : 6% )2792၂၉.၂.၂၀၂၀
1010Sabai Thinn Co., Ltd.Compound Fertilizer (ပင်ဂွင်း / PENGUIN)50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )2794၂၉.၂.၂၀၂၀
1011Sabai Thinn Co., Ltd.Compound Fertilizer (ပန်ဒါ / PANDA)50 kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% )2795၂၉.၂.၂၀၂၀
1012Myitkhaayar Co., Ltd.Compound Fertilizer (Yara Grow How)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 0.57%, CaO : 6.84%, S : 1.59%, B : 0.028%, Cu : 0.002%, Fe : 0.171%, Mn : 0.014%, Zn : 0.15%, Mo : 0.002% )2796၂၉.၂.၂၀၂၀
1013Mega Grow International Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Mega ) ( မက်ဂါ ) (NPK 23-10-5+6S+1Zn)50 kg( N : 23%, P2O5 : 10%, K2O : 5%, S : 6%, Zn : 1% )2802၂၉.၂.၂၀၂၀
1014AICORP (Myanmar) Co.,Ltd.Ammonium Sulphate(NH4)2.SO4 ( ဖိုးသာအောင် )25 kg( N : 21%, S : 24% )2803၂၉.၂.၂၀၂၀
1015Agro Asia Star GroupUrea Fertilizer ( Wing ) (တောင်ပံ)50 kg( N ≥ 46.4% )2807၂၉.၂.၂၀၂၀
1016B Z Co., Ltd.Urea Fertilizer ( IFFCO ) ( Neem Coated )50 kg( N : 46% )2810၂၉.၂.၂၀၂၀
1017Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Diammonium Phosphate ( DAP )50 kg( N : 18%, P2O5 : 46% )2812၂၉.၂.၂၀၂၀
1018Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Compound Fertilizer ( S )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )2813၂၉.၂.၂၀၂၀
1019Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Compound Fertilizer ( VOLFERTILE )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )2814၂၉.၂.၂၀၂၀
1020Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Agri - Comerge 1 ) 50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )2815၂၉.၂.၂၀၂၀
1021Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Compound Fertilizer (15:5:5) (Three Circles)50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )2817၂၉.၂.၂၀၂၀
1022A-L-Myint Co., Ltd.Neem Coated Urea Fertilizer (MUKTA )50 kg( N : 46% )2818၂၉.၂.၂၀၂၀
1023Sin Kyaing Co., Ltd.Compound Fertilizer (22:8:10) (TJ)40 kg( N : 22%, P2O5 : 8%, K2O : 10% )2820၂၉.၂.၂၀၂၀
1024Sin Kyaing Co., Ltd.Compound Fertilizer (22:9:9) (TJ)40 kg( N : 22%, P2O5 : 9%, K2O : 9% )2821၂၉.၂.၂၀၂၀
1025Sin Kyaing Co., Ltd.Compound Fertilizer (16:6:20) (TJ)40 kg( N : 16%, P2O5 : 6%, K2O : 20% )2822၂၉.၂.၂၀၂၀
1026Sin Kyaing Co., Ltd.Compound Fertilizer (15:15:15) (TJ)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )2823၂၉.၂.၂၀၂၀
1027Sin Kyaing Co., Ltd.Compound Fertilizer (22:8:10) (TJ)40 kg( N : 22%, P2O5 : 8%, K2O : 10% )2824၂၉.၂.၂၀၂၀
1028Sin Kyaing Co., Ltd.Compound Fertilizer (26.5:11.5:0) (TJ)40 kg( N : 26.5%, P2O5 : 11.5%, K2O : 0% )2825၂၉.၂.၂၀၂၀
1029Sin Kyaing Co., Ltd.Compound Fertilizer (15:6:23) (TJ)40 kg( N : 15%, P2O5 : 6%, K2O : 23% )2826၂၉.၂.၂၀၂၀
1030D D San Co., Ltd.Phosphate Fertilizer (GTSP) (RUN FEI)50 kg( P2O5 ≥ 46.0% )2827၂၉.၂.၂၀၂၀
1031D D San Co., Ltd.Urea Fertilizer ( THREE CIRCLES )40 kg( N ≥ 46.4% )2828၂၉.၂.၂၀၂၀
1032Ye Kyinn Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ပန်းဖူးပုလဲ )50 kg( N ≥ 46.4% )2831၂၉.၂.၂၀၂၀
1033Ye Kyinn Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ရွှေတောင် )50 kg( N ≥ 46.4% )2832၂၉.၂.၂၀၂၀
1034The Lavish Lotus Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Diamond )50 kg( N : 46% )2835၂၉.၂.၂၀၂၀
1035Shwe Aung Yadana Co., Ltd.Compound Fertilizer ( JIN KAI ) ( ကြံအထူး )40 kg( N : 10%, P2O5 : 12%, K2O : 6% )2837၂၉.၂.၂၀၂၀
1036Ye Kyinn Co., Ltd.Granular Triple Super Phosphate Fertilizer ( GTSP ) ( Three Circles )50 kg( P2O5 ≥ 46% )2839၂၉.၂.၂၀၂၀
1037Ngwe Gone Kywe Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain ) ( ရွှေတောင် )50 kg( N ≥ 46.4% )2844၂၉.၂.၂၀၂၀
1038Ngwe Gone Kywe Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ပန်းဖူးပုလဲ )50 kg( N ≥ 46.4% )2845၂၉.၂.၂၀၂၀
1039Ngwe Gone Kywe Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Arrow ) ( 10-10-5 )40 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )2846၂၉.၂.၂၀၂၀
1040Ngwe Gone Kywe Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Green Leaves ) ( 15-5-25 )40 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )2848၂၉.၂.၂၀၂၀
1041Ngwe Gone Kywe Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Kingenta ) ( 17-17-17 )40 kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )2849၂၉.၂.၂၀၂၀
1042Ngwe Gone Kywe Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Red Bird )50 kg( N ≥ 46.4% )2850၂၉.၂.၂၀၂၀
1043Ngwe Gone Kywe Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( YAUNG FENG )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )2851၂၉.၂.၂၀၂၀
1044Phwint Phyo Thit Co., Ltd.Complex Fertilizer ( Taung Thu Gyi )50 kg( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 7% )2853၂၉.၂.၂၀၂၀
1045Phwint Phyo Thit Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Nget Ni / YIHUA )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )2854၂၉.၂.၂၀၂၀
1046Phwint Phyo Thit Co., Ltd.Complex Fertilizer ( Taung Thu Gyi )50 kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% )2855၂၉.၂.၂၀၂၀
1047Htein Min Co., Ltd.Urea Fertilizer ( MF )40 kg( N ≥ 46.4% )2861၂၉.၂.၂၀၂၀
1048Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) (MF)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )2862၂၉.၂.၂၀၂၀
1049Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) ( Volfertile )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )2863၂၉.၂.၂၀၂၀
1050Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17) ( MF )50 kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )2864၂၉.၂.၂၀၂၀
1051Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17) ( Kingenta )50 kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )2865၂၉.၂.၂၀၂၀
1052Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-6-9) ( Tiger Head )50 kg( N : 15%, P2O5 : 6%, K2O : 9% )2866၂၉.၂.၂၀၂၀
1053Lighthouse Enterprises Limited.Urea Fertilizer ( CROWN )50 kg( N : 46%, Biuret : 1% )2873၂၉.၂.၂၀၂၀
1054Aicorp (Myanmar) Co.,Ltd.Granular Urea ( Sabic )50 kg( N : 46% )2874၂၉.၂.၂၀၂၀
1055SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.အပင်ကြီးမြန်စေသောမြေသြဇာ(ဘာစယ်) (Basel)(24-10-10)(PLANTER)1 Kg( N : 24%, P2O5 : 10%, K2O : 10% )2876၂၉.၂.၂၀၂၀
1056Shwe Taung Hein Co., Ltd.Hi - Crop ( Vivekon )250 ml( Potassium Humate : 12%,Seaweed Extracts : 8%, Amino Acid : 6%, Fulvic Acid : 2%, Kinetin + IAA : 1%,Organic Preservative : 4%, Organic Solvents : 7%, Water as Solvent : 60%)2879၂၉.၂.၂၀၂၀
1057Octagon Luminous Co.,Ltd.မန်းဒ (၃၁)10.4 Kg( N : 0.3%, P2O5 : 0.1%, K2O : 0.7%,OM : 68%, Amino Acid Contents - Valine : 64, Cystine : 17, Isoleucine : 49,Glycine : 48,Threonine : 41, Leucine : 86, Aspartic acid : 260, Proline : 66, Histidine : 27, Glutamaic acid : 207,Arginine : 53,Serine : 56,Methionine : 17, Alanine : 69, Lysine : 37, Tyrosine : 37, Typtophan : 10,Phenylalanine : 53 )2898၂၉.၂.၂၀၂၀
1058Ayerwin Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Kabarlone ) 50 Kg( N ≥ 46.4 %)1205၄.၃.၂၀၂၀
1059Ayerwin Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Elephant ) 50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) 1208၄.၃.၂၀၂၀
1060Ayerwin Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Three Circles )50 Kg( N : 13%, P2O5 : 7%, K2O : 5% ) 1210၄.၃.၂၀၂၀
1061Ayerwin Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Kangaroo )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% ) 1213၄.၃.၂၀၂၀
1062Ayerwin Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Arrow World )50 Kg( N : 12%, P2O5 : 13% ) 1216၄.၃.၂၀၂၀
1063Diamond Star Co., Ltd.အာမို (၁) ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် 500 gm( N : 21 %, P2O5 : 11 %, K2O : 21 %, MgO : 2 %, Fe : 1000 ppm, Mn : 500 ppm, B : 200 ppm, Zn : 150 ppm, Cu : 110 ppm, Mo : 70 ppm)1343၄.၃.၂၀၂၀
1064Diamond Star Co., Ltd.အာမို (၂) ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် 500 gm( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 30 %, Fe : 1000 ppm, Mn : 1500 ppm, B : 200 ppm, Zn : 150 ppm, Cu : 110 ppm, Mo : 70 ppm)1344၄.၃.၂၀၂၀
1065Diamond Star Co., Ltd.အာမို မြေပဲအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် 500 gm( N : 16 %, P2O5 : 8 %, K2O : 34 %, Fe : 1200 ppm, Mn : 600 ppm, B : 200 ppm, Zn : 180 ppm, Cu : 130 ppm, Mo : 80 ppm)1345၄.၃.၂၀၂၀
1066Marlarmyaing Manufacturing Co.,Ltd.Complex Fertilizer ( Nay Ywat Hlay )50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, S : 11 % )1395၄.၃.၂၀၂၀
1067Marlarmyaing Manufacturing Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( ရွှေစပါး ) 50 Kg( N : 46 % )1396၄.၃.၂၀၂၀
1068Marlarmyaing Manufacturing Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 15:15:6:4 ) ( Compound 55 ) 50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 6 % , MgO : 4 % )1399၄.၃.၂၀၂၀
1069Marlarmyaing Manufacturing Co.,Ltd.Zinc Sulphate Heptahydrate ( Nay Ywat Hlay ) 25 Kg( Zn : 21 % )1403၄.၃.၂၀၂၀
1070Lighthouse Enterprises Limited.Urea Fertilizer ( Flying Horse ) 50 Kg( N : 46 %, Biuret : 1 % ) 1409၄.၃.၂၀၂၀
1071Lighthouse Enterprises Limited.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Crown )50 Kg( N : 21 %, S : 24 % ) 1411၄.၃.၂၀၂၀
1072Lighthouse Enterprises Limited.Compound Fertilizer ( OX ) 50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, CaO : 2.5 %, MgO : 0.4 % , B : 0.02 % ) 1414၄.၃.၂၀၂၀
1073Nine Nine Eight Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Phoenix )50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % ) 1426၄.၃.၂၀၂၀
1074Nine Nine Eight Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Phoenix )50 Kg( N : 13 %, P2O5 : 5 %, K2O : 7 % ) 1427၄.၃.၂၀၂၀
1075Nine Nine Eight Trading Co., Ltd.Sulphur Coated Urea ( Phoenix ) 50 Kg( N > 31 %, S > 9 %, Net Content > 40 % ) 1428၄.၃.၂၀၂၀
1076Shwe Aung Yadana Co., Ltd.Compound Fertilizer ( HUASHAN )40 Kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )1483၄.၃.၂၀၂၀
1077Ziwaka Trading Co.,Ltd.Nitrate Potash Fertilizer ( NG ) 50 Kg( N : 14 %, , K2O : 44 % )1486၄.၃.၂၀၂၀
1078Shwe Thit Oo Co.,Ltd.Compound Fertilizer 50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% )3048၂၂.၆.၂၀၂၀
1079Aventine Limited.Urea Fertilizer ( Premium Grade ) (46-0-0)50 Kg( N : 46%, Biuret : 1% )3852၇.၃.၂၀၂၁
1080Aventine Limited.Sabic Granular Urea50 Kg( N : 46% )2982၂၂.၆.၂၀၂၀
1081JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Greens King 24K (Best) (10-2-24)22.68 kg( N : 10%, P2O5 : 2%, K2O : 24%, S : 8%, Fe : 2%, Mn : 1% ) 2445၂၉.၂.၂၀၂၀
1082JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Pro Start (Best) (16-24-10)22.68 kg( N : 16%, P2O5 : 24%, K2O : 10%, S : 3.5%, Fe : 0.75% )2446၂၉.၂.၂၀၂၀
1083JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Poly Supreme Polyon (Best) (23-5-10)22.68 kg( N : 23%, P2O5 : 5%, K2O : 10%, S : 11%, Fe : 1.8%, Mn : 0.31% )2447၂၉.၂.၂၀၂၀
1084JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Cascade K with Polyon (Best)(21-2-21)22.68 kg( N : 21%, P2O5 : 2%, K2O : 21%, S : 4%, Fe : 0.25% )2448၂၉.၂.၂၀၂၀
1085JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Best Tabs ( 20-10-5 )10.55 kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 5%, Ca : 2.2%, Mg : 0.50%, S : 2%, Cu : 0.05%, Fe : 0.50%, Mn : 0.05%, Zn : 0.05% )2449၂၉.၂.၂၀၂၀
1086JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Limestone Mini Prilled ( Cal-CM )22.68 kg( Ca : 35.6%, CaCO3 : 89.3%, CaCO3 Equivalent : 90.8% )2450၂၉.၂.၂၀၂၀
1087JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Greenskote ( Best ) ( 0-0-50 )22.68 kg( K2O : 50%, S : 17% ) 2451၂၉.၂.၂၀၂၀
1088JJ-Pun Trading Co.,Ltd.High K Greens ( Best ) ( 15-0-34 )22.68 kg( N : 15%, K2O : 34%, S : 11.5% ) 2452၂၉.၂.၂၀၂၀
1089JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Sulfate of Potash ( Best ) ( 0-0-50)22.68 kg( K2O : 50%, S : 18% ) 2453၂၉.၂.၂၀၂၀
1090JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Signature Organic ( Simplot )10 Ltr( Humic & Fulvic Acids : 12% w/v )2454၂၉.၂.၂၀၂၀
1091JJ-Pun Trading Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ JJ - NPK (20-20-10 )50 kg( N : 20%, P2O5 : 20%, K2O : 10% ) 2524၂၉.၂.၂၀၂၀
1092JJ-Pun Trading Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ JJ - NPK (20-12-12 )50 kg( N : 20%, P2O5 : 12%, K2O : 12% ) 2526၂၉.၂.၂၀၂၀
1093JJ-Pun Trading Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ JJ - NPK (13-13-21+TE )50 kg( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 21%, S : 3%, SiO2 : 4%, CaO : 300 ppm, Fe : 100 ppm )2527၂၉.၂.၂၀၂၀
1094JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Sulfate of Potash (Greens Grade) (0-0-50)22.7 kg( K2O : 50%, S : 17% )2767၂၉.၂.၂၀၂၀
1095JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Micro Green 10(10-4-16)Plus 3% Iron22.68 kg( N : 10%,P2O5 : 4%,K2O : 16%,S : 14%,Fe : 3%,Mn : 0.50% )2768၂၉.၂.၂၀၂၀
1096JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Cascade “ K ” (21-2-21)22.68 kg( N : 21%,P2O5 : 2%,K2O : 21%,S : 4%,Fe : 0.25% )2769၂၉.၂.၂၀၂၀
1097JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Sulfate of Potash (Greens Grade) (0-0-50)22.7 kg( K2O : 50%, S : 17% )2858၂၉.၂.၂၀၂၀
1098JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Micro Green 10(10-4-16)Plus 3% Iron (Best)22.68 kg( N : 10%, P2O5 : 4%, K2O : 16%, S : 14%, Fe : 3%, Mn : 0.50% )2859၂၉.၂.၂၀၂၀
1099JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Cascade “ K ” (21-2-21) ( Best )22.68 kg( N : 21%, P2O5 : 2%, K2O : 21%, S : 4%, Fe : 0.25% )2860၂၉.၂.၂၀၂၀
1100New Life Brothers Co., Ltd.Urea Fertilizer ( MUKTA )50 kg( N : 46% )2431၂၉.၂.၂၀၂၀
1101Shwe Yi Linn Pwint Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Crown )50 kg( N : 21%, S : 24% )2461၂၉.၂.၂၀၂၀
1102Golden Face Sky Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer (RISINGSUN)50 kg( N : 21%, S : 24% )2793၂၉.၂.၂၀၂၀
1103Ziwaka Trading Co.,Ltd.Potassium Nitrate Fertilizer (NG)50 kg( N : 14%, K2O : 44% ) 3330၂၁.၉.၂၀၂၀
1104Ziwaka Trading Co.,Ltd.Potassium Nitrate Fertilizer (NG)50 kg( N : 14%, K2O : 44% ) 3450၂၁.၉.၂၀၂၀
1105Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Ranfei / Three Colour )40 Kg( N ≥ 46.4% )3074၂၂.၆.၂၀၂၀
1106Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( 25-7-7 ) ( MC )50 Kg( N : 25%, P2O5 : 7%, K2O : 7%, S : 7.5% )3079၂၂.၆.၂၀၂၀
1107Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( 15-7-8 ) ( MC )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8%, S : 11% )3080၂၂.၆.၂၀၂၀
1108Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( 18-12-6 ) ( MC )50 Kg( N : 18%, P2O5 : 12%, K2O : 6%, S : 12.9% )3081၂၂.၆.၂၀၂၀
1109Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( PREMIUM GRADE ) ( 13-13-21+TE ) ( MC )50 Kg( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 21% + TE )3082၂၂.၆.၂၀၂၀
1110Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( PREMIUM GRADE ) ( 15-15-15+TE ) ( MC )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% + TE )3083၂၂.၆.၂၀၂၀
1111Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Elephant )50 Kg( N ≥ 46.4% )3084၂၂.၆.၂၀၂၀
1112Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.Urea Fertilizer ( JIANFENG )50 Kg( N ≥ 46.4% )3086၂၂.၆.၂၀၂၀
1113Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.အာဟာရစုံကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( တက်တိုး ) ( NPK 15:7:8 + TE )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% + TE )3087၂၂.၆.၂၀၂၀
1114Pann Kaba Myanmar Services Co., Ltd.အခြောက်ခံကြက်ချေးမြေသြဇာ15 kg( N : 3.10%, P2O6 : 4.73%, K2O : 3.62%, OM : 37.79%, Moisture : 17.70%, C:N - 7.5 ) 2209၄.၂.၂၀၂၂
1115Pann Kaba Myanmar Services Co., Ltd.၁၀၀ % သဘာဝကြက်ချေးမြေသြဇာ ( ဆာမူရိုင်း )15 kg( N : 3.1%, P2O6 : 4.73%, K2O : 3.62%, OM : 37.79% ) 3362၂၁.၉.၂၀၂၀
1116Billion Soe Kaung San Co., Ltd.Urea Fertilizer50 kg( N ≥ 46.4% )3399၂၁.၉.၂၀၂၀
1117Myanma Awba Industries Co., Ltd.Ammonium Sulphate 50 Kg( N : 20.5%, S : 24% ) 1530၃.၉.၂၀၂၀
1118Myanma Awba Industries Co., Ltd.Urea Fertilizer 50 Kg( N ≥ 46.2% ) 1531၃.၉.၂၀၂၀
1119Myanma Awba Industries Co., Ltd.Muriate of Potash 50 Kg( K2O : 60% ) 1532၃.၉.၂၀၂၀
1120Myanma Awba Industries Co., Ltd.Comet N - 21 50 Kg( N : 21%, S : 24% )1534၃.၉.၂၀၂၀
1121Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( SHU SAN )50 kg( N : 46% min )3306၂၁.၉.၂၀၂၀
1122Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Shu San )50 kg( N : 46% Min, Particle Size 2.0 - 4.75 mm ) 3465၂၁.၉.၂၀၂၀
1123Guiding Star Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Power King )25 kg( N : 7%, P2O5 : 3%, K2O : 5%, OM : 10% ) 2492၂၉.၂.၂၀၂၀
1124Hein Investment Limited.Compound Fertilizer ( Risingsun )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, CaO : 4% ) 2441၂၉.၂.၂၀၂၀
1125Hein Investment Limited.Compound Fertilizer ( Set Kyar )50 kg( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 21% ) 2532၂၉.၂.၂၀၂၀
1126Taung Moe Yae General Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46.4% )2535၂၉.၂.၂၀၂၀
1127Taung Moe Yae General Trading Co., Ltd.Complex Fertilizer (GARSONI)40 kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18% ) 2567၂၉.၂.၂၀၂၀
1128Taung Moe Yae General Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer (XI YANG)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 2568၂၉.၂.၂၀၂၀
1129Taung Moe Yae General Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( GARSONI )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 2591၂၉.၂.၂၀၂၀
1130Lucky Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15-15-15 ) ( Rabbit )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, CaO : 1.0% ) 2540၂၉.၂.၂၀၂၀
1131Mingalar Myae Trading Co., Ltd.Vita Soil Enhancer (မြေဆီလွှာအားတိုးဆေး)25 kg( N : 1.37%, P2O5 : 0.04%, K2O : 7.5%, OM : 74%, Humic Acid : 73.49%, Moisture : 16.20% ) 2427၂၉.၂.၂၀၂၀
1132Marubeni Myanmar Fertilizer Co., Ltd. Calcium Silica Fertilizer ( Shwe Myay Thee )1 TNE( CaO : 30% Min, SiO2 : 15% Min, MnO : 3% Min, P2O5 : 1.5% Min )2745၂၉.၂.၂၀၂၀
1133Magi Vision Co., Ltd.သီးနှံစုံအထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ ( MAGI Perfect )1 Kg ( N : 21 %, P2O5 : 21 %, K2O : 21 %, Ca : 1 %, Mg : 0.4 %, S : 2.3 % )337၁၀.၁.၂၀၂၀
1134Magi Vision Co., Ltd.သီးနှံစုံအထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ( MAGI Super K )1 Kg ( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 40 %, Ca : 1.2 %, Mg : 0.5 %, S : 1.3 % )338၁၀.၁.၂၀၂၀
1135Phwint Phyo Thit Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Lucky Fish ရွှေတောင် )50 Kg ( N : 10 % , P2O5 : 10 % , K2O : 5 % ) ၂၃၁၂၀.၉.၂၀၁၉
1136National Sanpya Co., Ltd.ဇီဝမြေသြဇာ (Grow Pros) (ဂရိုးပရို)250 Gallon( Humic Acid : 12%, Pseudomonas putida : 1 x 106 CFU/ml )2899၂၉.၂.၂၀၂၀
1137Diamond Star Co., Ltd.အာမို(၁) ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် 1 Kg( N : 21%, P2O5 : 11 %, K2O : 21%, MgO : 2.0%, Fe : 1000ppm, Mn : 500ppm, B :200ppm, Zn : 150ppm, Cu:110ppm, Mo:70ppm )1502၃.၉.၂၀၂၀
1138Diamond Star Co., Ltd.အာမို(၂) ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် 1 Kg( N : 15%, P2O5 : 15 %, K2O : 30%, Fe : 1000ppm, Mn : 1500ppm, B :200ppm, Zn : 150ppm, Cu:110ppm, Mo:70ppm )1503၃.၉.၂၀၂၀
1139Diamond Star Co., Ltd.အာမိုပါဝါ ပင်လုံးပျံ့အာနိသင်ရှိ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့် 250 gm( P2O5 : 26 %, HPO3 : 30%, K2O : 26%, pH : 4.5 - 5.0)1504၃.၉.၂၀၂၀
1140Diamond Star Co., Ltd.အာမိုပါဝါ ပင်လုံးပျံ့အာနိသင်ရှိ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့် 500 gm( P2O5 : 26 %, HPO3 : 30%, K2O : 26%, pH : 4.5 - 5.0)1505၃.၉.၂၀၂၀
1141Diamond Star Co., Ltd.အာမိုဆီထွက်သီးနှံအထူး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့်500 gm( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 34%, MgO : 0.1% + ME)1506၃.၉.၂၀၂၀
1142Diamond Star Co., Ltd.အာမိုစပါးအထူး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့် 500 gm( N : 13%, P2O5 : 3%, K2O : 43% )1507၃.၉.၂၀၂၀
1143Diamond Star Co., Ltd.အာမိုမဂ္ဂနီဆယ်လ် 500 gm( N : 11%, MgO : 16%)1508၃.၉.၂၀၂၀
1144Diamond Star Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်(အာမိုကြက်သွန်အထူး) 500 gm( N : 14%, P2O5 : 5%, K2O : 34% + S)1509၃.၉.၂၀၂၀
1145Diamond Star Co., Ltd.အာမိုသဘာဝဟော်မုန်း (Seaweed Extract Power Form) 100 gm( Total Nitrogen : 1%, P2O5 : 0.8%, K2O : 18%, Alginic acid : 10%, pH : 8 - 11, Moisture : 5%, OM : 50%)1510၃.၉.၂၀၂၀
1146Diamond Star Co., Ltd.အာမို မိုက်ကရိုမစ် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ Foliar Fetilizer ( Armo Micromix ) 100 gm( Fe : 2%, Mn : 4%, B : 1%, Mo : 1%, Cu : 0.05%, Zn : 2% )1511၃.၉.၂၀၂၀
1147Diamond Star Co., Ltd.Foliar Fertilizer ( အာမို ) ( Magnesium Amino Acid Chelate )100 gm( Mg : 6%, Total Amino Acid : 25%, Na : 0.6%, Moisture : 5% )1512၃.၉.၂၀၂၀
1148Diamond Star Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် ( အာမိုဝါအထူး ) 500 gm ( N : 14 %, P2O5 :9 % , K2O : 37 % ) 1513၃.၉.၂၀၂၀
1149Successmore Being Yangon Trading Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည် (ထရန်စဖောင်းဖော်မြူလာ - ၁) (Transform Formula -1)1 Ltr( N : 4.2%, MgO : 2.66%, CaO : 3.58%, Zn : 0.023%, B : 220 mg/kg, Cu : 34 mg/kg, Fe : 245 mg/kg, Mn : 339 mg/kg )3520၂၁.၉.၂၀၂၀
1150Good Brothers (Chemical) Co., Ltd.ယူရီယားဓာတ်မြေဩဇာ (ဘောဂဗလ) (46-0-0) (2.00-4.75)mm50 Kg(N: 46%)5761၃.၃.၂၀၂၃
1151Good Brothers (Chemical) Co., Ltd.ယူရီယားဓာတ်မြေဩဇာ (ရွှေကြယ်) (46-0-0) (2.00-4.75)mm50 Kg(N: 46%)5763၃.၃.၂၀၂၃
1152Good Brothers (Chemical) Co., Ltd.ယူရီယားဓာတ်မြေဩဇာ (ကမ္ဘာကျော်) (46-0-0) (2.00-4.75)mm50 Kg(N: 46%)5767၃.၃.၂၀၂၃
1153Good Brothers (Chemical) Co., Ltd.Muriate of Potash (MOP)(GBS)(Golden Star) 50 kg(K2O> 60%)6166၁၈.၆.၂၀၂၃
1154Orgaworld Asia (Myanmar) Co.,Ltd.Orgaworld Asia Enriched Compost20.5 TNE( N : 3%, P2O5 : 3%, K2O : 1.5%, OM : 37% ) 3310၂၁.၉.၂၀၂၀
1155Mega Grow International Co.,Ltd.(Mega) (မက်ဂါဘာလာလာ) ( Cultistick EO ) အထူးစွဲကပ်ပျံ့နှံစိမ့်ဝင်ဆေး500 CC( Polyalkyl ether derivatives : 55%, Natural Vegetable based fatty acid : 20%, Glycol : 10% )3328၂၁.၉.၂၀၂၀
1156Mega Grow International Co.,Ltd.(Mega) (မက်ဂါဘာလာလာ) ( Cultistick EO ) အထူးစွဲကပ်ပျံ့နှံစိမ့်ဝင်ဆေး100 CC( Polyalkyl ether derivatives : 55%, Natural Vegetable based fatty acid : 20%, Glycol : 10% )3329၂၁.၉.၂၀၂၀
1157Marga Min Co., Ltd.အထွက်တိုးမြှင့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (သီးနှံမျိုးစုံအပင်အထူး) (10-50-10) (အမ်ဂျီအမ် စပါယ်ရှယ် ၁)(MGM Special 1)1 Kg( N : 10%, P2O5 : 50%, K2O : 10% )3531၂၁.၉.၂၀၂၀
1158Marga Min Co., Ltd.အထွက်တိုးမြှင့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (သီးနှံမျိုးစုံအပင်အထူး) (10-50-10) (အမ်ဂျီအမ် စပါယ်ရှယ် ၁)(MGM Special 1)500 g( N : 10%, P2O5 : 50%, K2O : 10% )3532၂၁.၉.၂၀၂၀
1159Golden Key Co., Ltd.Potassium Based SAP 25 Kg( N : 2.5 %, P2O5 : 1 %, K2O : 21 % )1758၃.၉.၂၀၂၀
1160Myanma Awba Group Co., Ltd.Korn - Kali + B (Fertilizer)50 Kg( K2O : 40 %, MgO : 6 %, S : 4 %, B : 0.8 % )၀၅၇၁.၂.၂၀၂၁
1161Myanma Awba Group Co., Ltd.NPK ဓာတ်မြေဩဇာ ( Comet ) ( 10:10:5 )50 Kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )၀၅၈၁.၂.၂၀၂၁
1162Myanma Awba Group Co., Ltd.NPK ဓာတ်မြေဩဇာ ( Comet ) ( 15:15:15 )50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )၀၅၉၁.၂.၂၀၂၁
1163Myanma Awba Group Co., Ltd.Adsee Low Foam A Wetting Agent900 Kg( C 10 Alcoholethoxylate : > = 90 - < = 100% Min )3995၇.၆.၂၀၂၁
1164Agri First Co.,Ltd.Urea Fertilizer (AFC)50 Kg( N : 46% )3744၇.၃.၂၀၂၁
1165Agri First Co.,Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer (AFC)50 Kg( N : 21%, S : 24% )3745၇.၃.၂၀၂၁
1166Agri First Co.,Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer (AFC)50 Kg( N : 18%, P2O5 : 46% )3746၇.၃.၂၀၂၁
1167Agri First Co.,Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (AFC) ( Granule )50 Kg( K2O : 60% )3749၇.၃.၂၀၂၁
1168Agri First Co.,Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (AFC)50 Kg( K2O : 60% )3750၇.၃.၂၀၂၁
1169Agri First Co.,Ltd.Kieserite Fertilizer ( AFC )50 Kg( MgO : 27%, S : 18% )3751၇.၃.၂၀၂၁
1170TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer ( 15-15-15+8.3S+TE )1 TNE( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 8.3%, MgO : 0.1%, B : 0.02% )3914၇.၃.၂၀၂၁
1171TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer ( 15-15-15+9.6S+TE )1 TNE( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 9.6%, MgO : 0.1%, B : 0.02% )3915၇.၃.၂၀၂၁
1172TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer ( 13-13-21+6.9S+TE )1 TNE( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 21%, S : 6.9%, MgO : 0.1%, B : 0.02% )3916၇.၃.၂၀၂၁
1173TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer ( 18-12-6+12.9S )1 TNE( N : 18%, P2O5 : 12%, K2O : 6%, S : 12.9% )3917၇.၃.၂၀၂၁
1174TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer ( 15-7-8+11S )1 TNE( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8%, S : 11% )3918၇.၃.၂၀၂၁
1175TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer ( 25-7-7+7.5S )1 TNE( N : 25%, P2O5 : 7%, K2O : 7%, S : 7.5% )3919၇.၃.၂၀၂၁
1176TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer ( 16-16-8+9.1S )1 TNE( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 9.1% )3920၇.၃.၂၀၂၁
1177TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer ( 16-8-8+12.3S )1 TNE( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8%, S : 12.3%)3921၇.၃.၂၀၂၁
1178TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer ( 18-4-5+15S )1 TNE( N : 18%, P2O5 : 4%, K2O : 5%, S : 15% )3922၇.၃.၂၀၂၁
1179TCCC Myanmar Limited.Ammonium Sulphate(21-0-0) Granule1 TNE( N : 21%, S : 24% )3923၇.၃.၂၀၂၁
1180TCCC Myanmar Limited.Ammonium Sulphate(21-0-0) Powder1 TNE( N : 21%, S : 24% )3924၇.၃.၂၀၂၁
1181TCCC Myanmar Limited.Potassium Chloride (0-0-60)1 TNE( K2O : 60% )3925၇.၃.၂၀၂၁
1182TCCC Myanmar Limited.Urea (46-0-0)1 TNE( N : 46% )3926၇.၃.၂၀၂၁
1183TCCC Myanmar Limited.Compound Fertilizer (NPK 15:15:15+7S)24 TNE( N: 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% with Micronutrients )3927၇.၃.၂၀၂၁
1184TCCC Myanmar Limited.NPK Fertilizer (NPK 16:16:8+13S max)24 TNE(N: 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 13%(max) with Micronutrients)3928၇.၃.၂၀၂၁
1185TCCC Myanmar Limited.NPK Fertilizer (NPK 16:8:8+12S)24 TNE( N: 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8%,S : 12% with Micronutrients )3929၇.၃.၂၀၂၁
1186TCCC Myanmar Limited.Compound Fertilizer (NPK 18:4:5)24 TNE( N: 18%, P2O5 : 4%, K2O : 5%, S : 15% )3930၇.၃.၂၀၂၁
1187TCCC Myanmar Limited.Compound Fertilizer ( NPK 15:15:15+7S )1 TNE( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% with Micronutrients )3931၇.၃.၂၀၂၁
1188TCCC Myanmar Limited.NPK Fertilizer ( NPK 16:16:8+13S max )1 TNE( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 13% max with Micronutrients)3932၇.၃.၂၀၂၁
1189TCCC Myanmar Limited.NPK Fertilizer ( NPK 16:8:8+12S )1 TNE( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8%, S : 12% with Micronutrients )3933၇.၃.၂၀၂၁
1190TCCC Myanmar Limited.Compound Fertilizer ( NPK 18:4:5+ 15S )1 TNE( N : 18%, P2O5 : 4%, K2O : 5%, S : 15% )3934၇.၃.၂၀၂၁
1191TCCC Myanmar Limited.NPK Fertilizer (NPK 15:15:15+TE)1 TNE( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% + TE )3948၇.၃.၂၀၂၁
1192TCCC Myanmar Limited.NPK Fertilizer (NPK 15:15:15+9.6S+TE)1 TNE( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 9.6%, MgO : 0.1%, B : 0.02% )3949၇.၃.၂၀၂၁
1193TCCC Myanmar Limited.NPK Fertilizer (NPK 13:13:21+TE)1 TNE( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 21% + TE )3950၇.၃.၂၀၂၁
1194TCCC Myanmar Limited.NPK Fertilizer (NPK 18:12:6)1 TNE( N : 18%, P2O5 : 12%, K2O : 6%, S : 12.9% )3951၇.၃.၂၀၂၁
1195TCCC Myanmar Limited.NPK Fertilizer (NPK 15:7:8)1 TNE( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8%, S : 11% )3952၇.၃.၂၀၂၁
1196TCCC Myanmar Limited.NPK Fertilizer (NPK 25:7:7)1 TNE( N : 25%, P2O5 : 7%, K2O : 7%, S : 7.5% )3953၇.၃.၂၀၂၁
1197TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer (8-24-24+TE)1 TNE( N : 8%, P2O5 : 24%, K2O : 24%, Mn : 0.15%, Zn:0.04%, B : 0.14% )4150၇.၆.၂၀၂၁
1198TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer (12-24-12+5.1S)1 TNE( N : 12%, P2O5 : 24%, K2O :12%, S : 5.1% )4151၇.၆.၂၀၂၁
1199TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer ( 16-10-10+12.9S ) 1 TNE ( N : 16%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, S : 12.9% )4161၇.၆.၂၀၂၁
1200TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer ( 8-11-29+3.8S ) 1 TNE ( N : 8%, P2O5 : 11%, K2O : 29%, S : 3.8% )4162၇.၆.၂၀၂၁
1201TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer ( 7-10-10+5.1S ) 1 TNE ( N : 7%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, S : 5.1% )4163၇.၆.၂၀၂၁
1202TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer ( 7-15-10+2.5S )1 TNE ( N : 7%, P2O5 : 15%, K2O : 10%, S : 2.5% )4164၇.၆.၂၀၂၁
1203TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer ( 9-15-7+5.5S ) 1 TNE ( N : 9%, P2O5 : 15%, K2O : 7%, S : 5.5% )4165၇.၆.၂၀၂၁
1204TCCC Myanmar Limited.NPK Compound Fertilizer ( 10-10-26+6.1S ) 1 TNE ( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 26%, S : 6.1% )4166၇.၆.၂၀၂၁
1205TCCC Myanmar Limited.Potassium Chloride ( 0-0-60 ) 1 TNE ( K2O : 60% )4167၇.၆.၂၀၂၁
1206Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( SHU SAN )50 Kg( N : 46% Min )4019၇.၆.၂၀၂၁
1207Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( SHU SAN )50 Kg( N : 46% Min )4020၇.၆.၂၀၂၁
1208Shu San Industry Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (KALI) ( Powder )50 Kg( K2O : 60% Min )4021၇.၆.၂၀၂၁
1209Shu San Industry Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (KALI) ( Granule )50 Kg( K2O : 60% Min )4022၇.၆.၂၀၂၁
1210Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer 1000 Kg( N ≥ 46% )4025၇.၆.၂၀၂၁
1211Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer 1000 Kg( N ≥ 46% )4026၇.၆.၂၀၂၁
1212Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer Shipments 5000 TNE( N ≥ 46% )4029၇.၆.၂၀၂၁
1213Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Flying Horse )50 Kg( N : 46%, Biuret : 1% )4030၇.၆.၂၀၂၁
1214Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer 1000 Kg( N ≥ 46% )4031၇.၆.၂၀၂၁
1215Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer 1000 Kg( N ≥ 46% )4032၇.၆.၂၀၂၁
1216Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer 1000 Kg( N ≥ 46% )4033၇.၆.၂၀၂၁
1217Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer 1000 Kg( N ≥ 46% )4034၇.၆.၂၀၂၁
1218Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Prilled Urea ) (SHU SAN)50 Kg( N : 46 %Min )4036၇.၆.၂၀၂၁
1219Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer (SHU SAN)50 Kg( N : 46 %Min )4037၇.၆.၂၀၂၁
1220Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Prilled )1000Kg( N ≥ 46% )4038၇.၆.၂၀၂၁
1221Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( စုစံ ) ( Su San ) (Granular )50Kg( N : 46% ) 4039၇.၆.၂၀၂၁
1222Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( စုစံ ) ( Su San ) ( Medium Size : 1.18-3.35 mm )50Kg( N : 46% ) 4040၇.၆.၂၀၂၁
1223Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( စုစံ ) ( Su San ) (Prilled Urea)50Kg( N : 46% ) 4041၇.၆.၂၀၂၁
1224Agro Bio Product Co., Ltd.Rose 500 gm( N : 30 %, P2O5 : 20 %, K2O : 10 % + Mg + TE )427၂.၆.၂၀၂၀
1225Great Momentum Internatonal Trading Co.,Ltd.GTSP Fertilizer 50 Kg( P2O5 ≥ 46% ) 1624၃.၉.၂၀၂၀
1226Wi Sar Ra International Co., Ltd.​ငွေတိုး အဆင့်မြင့်မြေသြဇာ ( ဝိစာရ ) ( 19:9:19 )50 Kg( N : 19%, P2O5 : 9%, K2O : 19% )1987၃၀.၆.၂၀၂၁
1227Wi Sar Ra International Co., Ltd.Compound NPK Fertilizer ( ရွှေမိ ) အထွက်တိုးမြေသြဇာ50 Kg( N : 25%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )2114၃၀.၆.၂၀၂၁
1228Myanmar Kaung Thu Kha Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Marathon )50 Kg( N : 21%, S : 24% )2020၃၀.၆.၂၀၂၁
1229Marlarmyaing Manufacturing Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( UZKIMYO )50 Kg( Nitrogen Content (N2): 46.2%Min )4133၇.၆.၂၀၂၁
1230Marubeni Myanmar Fertilizer Co., Ltd. Coated Urea ( MEISTAR -15)1TNE( N : 42%)4264၇.၆.၂၀၂၁
1231Shu San Industry Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer(MOP) ( LAO KAIYUAN )50 Kg( K2O > 60%, Moisture < 1% )4284၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1232Shu San Industry Co., Ltd.Prilled Urea (Shiraz Petrochemical Complex)50 Kg( N : 46% )4289၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1233Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ပန်းဖူးပုလဲ / HUASHAN )50 Kg( N ≥ 46.4% )4320၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1234Good Brothers' Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Cargill )Shipment / (25, 1 TNE) 50 Kg( N : 46% )4455၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1235Agrifert Marlar Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 16:8:8 ) ( AM - အေအမ် )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8% )4655၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1236Agrifert Marlar Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 15:15:15+7S ) ( AM - အေအမ် )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% )4656၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1237Agrifert Marlar Co.,Ltd.Muriate of Potash ( AM - အေအမ် )50 Kg( K2O : 60% Min )4658၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1238Aventine Limited.Sulphate of Potash Fertilizer (SOP) (အာမို)50 Kg( K2O : 51%, S : 18% )4396၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1239Aventine Limited.Urea Fertilizer(24, 20, 1 TNE)( N : 46%Min, Biuret : 1%Max, Moisture : 0.5%Max )4400၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1240Aventine Limited.Dry Poultry Organic Fertilizer Pellet(27, 1 TNE), 900 Kg( N : 3.92%, P2O5 : 3.135%, K2O : 2.59%, Ca :12.64%, Zn : 321ppm, Organic Matter : 68.95%, C:N - 10.2, Moisture : 10.54% )4401၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1241Aventine Limited.Compound Fertilizer(27, 24, 20, 1 TNE)( N : 14%, P2O5 : 14%, K2O : 14%, S : 11% )4668၁၀.၁.၂၀၂၂
1242Aventine Limited.Silicate Fertilizer(27, 24, 20, 1 TNE)( CaO : 35%, MgO : 3%, SiO2 : 14% )4669၁၀.၁.၂၀၂၂
1243Aventine Limited.Compound Fertilizer (15-15-15+7S)(27, 24, 20, 1 TNE)( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% )4670၁၀.၁.၂၀၂၂
1244Good Brothers Co., Ltd.Prilled Urea (Shiraz Petrochemical Complex)50 Kg( N : 46% )4699၁၀.၁.၂၀၂၂
1245Good Brothers Co., Ltd.Granular Urea (Shiraz Petrochemical Complex)50 Kg( N : 46% )4700၁၀.၁.၂၀၂၂
1246Good Brothers Co., Ltd.Urea Fertilizer (Khorasan Petrochemical Company)50 Kg( N : 46% )4701၁၀.၁.၂၀၂၂
1247Myanma Awba Industries Co., Ltd.Nitrophoska (13-10-20+3S) 25 TNE( N : 13%, P2O5 : 10%, K2O : 20%, S : 3% )4749၁၀.၁.၂၀၂၂
1248Myanma Awba Industries Co., Ltd.Entec (24-8-7+3S) 25 TNE( N : 24%, P2O5 : 8%, K2O : 7%, S : 3% )4750၁၀.၁.၂၀၂၂
1249Myanma Awba Industries Co., Ltd.Nitrophoska (24-8-7+2S) 25 TNE( N : 24%, P2O5 : 8%, K2O : 7%, S : 2% )4751၁၀.၁.၂၀၂၂
1250Myanma Awba Industries Co., Ltd.Nitrophoska (20-20-0+2S) 25 TNE( N : 20%, P2O5 : 20%, S : 2% )4752၁၀.၁.၂၀၂၂
1251Myanma Awba Industries Co., Ltd.Nitrophoska (15-5-20) 25 TNE( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 20% )4753၁၀.၁.၂၀၂၂
1252Myanma Awba Industries Co., Ltd.Nitrophoska (15-15-15+5S) 25 TNE( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 5% )4754၁၀.၁.၂၀၂၂
1253Myanma Awba Industries Co., Ltd.Nitrophoska (16-16-8) 25 TNE( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% )4755၁၀.၁.၂၀၂၂
1254Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Du Wun / NG )50 Kg( N ≥ 46% )4706၁၀.၁.၂၀၂၂
1255Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.အာဟာရစုံကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( တက်တိုး ) (10:10:5 )50 Kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 %, Ca : 2.627 %, Mg : 0.162 %, S : 5.967 %, Zn : 0.021 %, Mn : 0.0135 %, B : 0.015 %, Mo : 70 ppm )965၁၉.၁၂.၂၀၂၁
1256Shu San Industry Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer 1000 Kg( N ≥ 21%, S ≥ 24% )4957၂၃.၄.၂၀၂၂
1257Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( စုစံ / SU SAN ) ( Granular )50 Kg( N ≥ 46% )4958၂၃.၄.၂၀၂၂
1258Marlarmyaing Public Co., Ltd.Diammonium Phosphate (DAP) ( Dinhvu DAP )50 Kg( N : 16%,P2O5 : 45%, Moisture ≤ 2.5% )5101၂၃.၄.၂၀၂၂
1259XY Trading Co., Ltd. Urea Granular Fertilizer ( KPIC ) 50 Kg( N : 46% )4905၁၀.၁.၂၀၂၂
1260Shwe Pwint Ngwe Pwint Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Horse )50 Kg( N : 46 % )926၁၉.၁၂.၂၀၂၁
1261Yara Myanmar Limited.Calcium Nitrate EC Fertilizer (YaraLiva TM CALCINIT TM) 25 Kg( N : 15.5%, ( (NO3- ) : 14.4%, (NH4+) : 1.1% ),Ca : 19%, CaO : 26.5% )4687၁၀.၁.၂၀၂၂
1262Yara Myanmar Limited. Water Soluble Compound Fertilizer (13-4-25) (YaraRega ® ယာရာရတ်ဂါ ®) 28 TNE/ 25 TNE (N : 13%,((NO3-):5.3%, (NH4+) : 7.7% ),P2O5 : 4%, K2O : 25%, S : 9%, B : 0.08%,Zn : 0.08%)4688၁၀.၁.၂၀၂၂
1263Bayar Na Thi Trading Co., Ltd.Silicon Calcium Potassium Magnesium Fertilizer ( Ferland )50 Kg( K2O ≥ 3.0%, Si ≥ 6.0%, Ca ≥ 14.0%, Mg ≥ 2.0% )4763၁၀.၁.၂၀၂၂
1264B Z Co., Ltd.Neem Coated Urea Fertilizer ( Yara Vera ) 45 Kg( N : 46% )4764၁၀.၁.၂၀၂၂
1265Power Five Star Co., Ltd.Bio-Organic Fertilizer (MCT) 40 Kg( Effective Living Bacteria ≥ 20 Million/g, OM ≥ 40.0% )4765၁၀.၁.၂၀၂၂
1266Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17) 40 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )4768၁၀.၁.၂၀၂၂
1267Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (16-16-16) ( Summit Fert )50 Kg( N ≥ 16%, P2O5 ≥ 16%, K2O ≥ 16% )4769၁၀.၁.၂၀၂၂
1268Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (11-6-23) ( Summit Fert )50 Kg( N ≥ 11%, P2O5 ≥ 6%, K2O ≥ 23% )4770၁၀.၁.၂၀၂၂
1269Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-5-26) ( GARSONI ) 40 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 26% )4771၁၀.၁.၂၀၂၂
1270Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17) ( XIYUNLAI )50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )4772၁၀.၁.၂၀၂၂
1271Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) 40 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4773၁၀.၁.၂၀၂၂
1272Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17+TE) ( Baoxianghe ) 40 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% + TE )4774၁၀.၁.၂၀၂၂
1273Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-5-25) ( SINOCHEM )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )4775၁၀.၁.၂၀၂၂
1274Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (9-6-35+TE) 25 g( N : 9%, P2O5 : 6%, K2O : 35% + TE )4776၁၀.၁.၂၀၂၂
1275Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17+0.6Mg+TE) 25 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17%, Mg : 0.6% + TE )4777၁၀.၁.၂၀၂၂
1276Htein Min Co., Ltd.Monopotassium Phosphate Fertilizer ( 0-52-34 ) ( Ezra ) 20 Kg( P2O5 : 52%, K2O : 34%, KH2PO4 ≥ 99% )4778၁၀.၁.၂၀၂၂
1277Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (20-10-20) ( GARSONI ) 40 Kg(N : 20%, (NH4+ - N : 1.5%,Urea - N : 18.5%),P2O5 : 10%, K2O : 20%, Zn : 0.1%, B : 0.1%)4779၁၀.၁.၂၀၂၂
1278Htein Min Co., Ltd.Calcium Ammonium Nitrate Fertilizer ( XISUANGA )40 Kg( N : 15%, Ca ≥ 18.0%, CaO ≥ 25.0% )4780၁၀.၁.၂၀၂၂
1279Htein Min Co., Ltd.Calcium Ammonium Nitrate + Boron Fertilizer 40 Kg( N ≥ 15.5%, Ca ≥ 18%, MgO ≥ 0.5%, B ≥ 0.3% )4781၁၀.၁.၂၀၂၂
1280Htein Min Co., Ltd.Pupuk Kalsium Nitrate ( KARATE PLUS BORONI ) 25 Kg( N : 15%, B : 0.2%, CaO : 25% )4782၁၀.၁.၂၀၂၂
1281Htein Min Co., Ltd.MOP - PLUS ( KALI )50 Kg( K2O ≥ 40%, Mg ≥ 4% )4783၁၀.၁.၂၀၂၂
1282Htein Min Co., Ltd.Complex Fertilizer ( Auttler) (17-17-17)50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )4786၁၀.၁.၂၀၂၂
1283Kachin Star Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4807၁၀.၁.၂၀၂၂
1284Kachin Star Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17)50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )4808၁၀.၁.၂၀၂၂
1285Swiss Da International Co., Ltd.Granular Urea Fertilizer (Shiraz Petrochemical Complex) 50 Kg( N : 46% )4901၁၀.၁.၂၀၂၂
1286Swiss Da International Co., Ltd.Prilled Urea Fertilizer (Shiraz Petrochemical Complex) 50 Kg( N : 46% )4902၁၀.၁.၂၀၂၂
1287Swiss Da International Co., Ltd.Urea Fertilizer (Khorasan Petrochemical Company) 50 Kg( N : 46% )4903၁၀.၁.၂၀၂၂
1288Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15-15-15 ) (H)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4833၁၀.၁.၂၀၂၂
1289Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 17-17-17 )50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )4834၁၀.၁.၂၀၂၂
1290Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15-15-15 ) 40 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4835၁၀.၁.၂၀၂၂
1291Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 16-6-22 ) (H)50 Kg( N : 16%, P2O5 : 6%, K2O : 22% )4836၁၀.၁.၂၀၂၂
1292Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 13-5-7 ) 40 Kg( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 7%, Zn, Mg, B )4837၁၀.၁.၂၀၂၂
1293Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15)(Yi An Feng)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4838၁၀.၁.၂၀၂၂
1294Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Compound Fertilizer (12-5-33)(Yi An Feng)5 0Kg( N : 12%, P2O5 : 5%, K2O : 33% )4839၁၀.၁.၂၀၂၂
1295Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd. Granular Ammonium Sulphate Fertilizer50 Kg( N : 21%, S : 24% )4874၁၀.၁.၂၀၂၂
1296Ngwe Gone Kywe Trading Co., Ltd.Complex Fertilizer ( 18-5-22 ) ( E-ZHONG )50 Kg( N : 18%, P2O5 : 5%, K2O : 22% )4842၁၀.၁.၂၀၂၂
1297Ngwe Gone Kywe Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15-15-15 ) ( E-ZHONG )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4843၁၀.၁.၂၀၂၂
1298Ngwe Gone Kywe Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 18-7-25 ) ( E-ZHONG )50 Kg( N : 18%, P2O5 : 7%, K2O : 25% )4844၁၀.၁.၂၀၂၂
1299Ngwe Gone Kywe Trading Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer ( AMP )50 Kg( K2O ≥ 52%, Cl ≤ 1.0% )4845၁၀.၁.၂၀၂၂
1300Myanma Awba Industries Co., Ltd.Granular Urea Fertilizer (Comet G-46) ( 50, 40, 25, 20, 5 Kg )( N: 46% )တသက-၂၆၀၂.၉.၂၀၂၄
1301Myanmar Win Star International Manufacturing Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (15-15-15) (ရွှေဖား)50 Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)4723၁၀.၁.၂၀၂၂
1302Myanmar Win Star International Manufacturing Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (20-10-10) (ရွှေဖား)50 Kg(N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%)4724၁၀.၁.၂၀၂၂
1303Myanmar Win Star International Manufacturing Co., Ltd.အမိုနီယမ်ဆာလဖိတ် (Granule) (ရွှေဖား) (21-0-0+24S) 40Kg( N : 21%, S : 24% )4725၁၀.၁.၂၀၂၂
1304Myanmar Win Star International Manufacturing Co., Ltd.Foliar Fertilizer ( D.I Grow )( အစိမ်း) အပင်ကြီးထွားမှုအားတိုးဆေး ( Diamond Interest )250 cc( N : 3.0%, P2O5 : 2.4%,K2O : 3.6%, MgO : 3676.4 ppm )2374၄.၂.၂၀၂၂
1305Myanmar Win Star International Manufacturing Co., Ltd.Foliar Fertilizer ( D.I Grow ) ( အနီ) အပွင့်နှင့်အသီးအားတိုးဆေး ( Diamond Interest )250 cc( N : 2.5%, P2O5 : 2.7%,K2O : 4.7%, MgO : 4146.1 ppm )2375၄.၂.၂၀၂၂
1306Golden Bee International Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( CC )50 Kg( N ≥ 46% )4855၁၀.၁.၂၀၂၂
1307Golden Bee International Trading Co., Ltd.Organic Fertilizer ( LONG TAN )50 Kg( N + P2O5 + K2O ≥ 5%, OM : 45% )4864၁၀.၁.၂၀၂၂
1308Marubeni Myanmar Fertilizer Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Kingenta ) (15-15-15) 1TNE( N : 15% Min, P2O5 : 15% Min, K2O : 15% Min ) 4728၁၀.၁.၂၀၂၂
1309Marubeni Myanmar Fertilizer Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Kingenta ) (15-5-25) 1TNE( N : 15% Min, P2O5 : 5% Min, K2O : 25% Min ) 4729၁၀.၁.၂၀၂၂
1310Marubeni Myanmar Fertilizer Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Kingenta ) (26-6-8) 1TNE( N : 26% Min, P2O5 : 6% Min, K2O : 8% Min ) 4730၁၀.၁.၂၀၂၂
1311Marubeni Myanmar Fertilizer Co., Ltd. Compound Fertilizer ( Kingenta ) (25-8-13) 1TNE( N : 25% Min, P2O5 : 8% Min, K2O : 13% Min ) 4731၁၀.၁.၂၀၂၂
1312Orgaworld Asia (Myanmar) Co.,Ltd.Organics Matter,Site-Specific Mix Series-Super Phosphorus (စပယ်ရှယ်မစ်စီးရီး - စူပါ ဖော့စဖရက်) Bulk/ 600 Kg/ 50 Kg / 25 Kg ( N : 2%, P2O5:6%, K2O:2%, OM:50%, Ca:9.47%, Mg:1.75%, S:3.4%, Fe:0.44%, Cl:1.74%, Zn:530 mg/kg, Mn:280 mg/kg, Mo:130 mg/kg, Cu:110 mg/kg,B:34 mg/kg, Ni:56 mg/kg ) 4917၁၀.၁.၂၀၂၂
1313Orgaworld Asia (Myanmar) Co.,Ltd.Organics Matter, Site-Special Mix Series-Super Nitrogen (စပယ်ရှယ်မစ်စီးရီး- စူပါ နိုက်ထရိုဂျင်) Bulk/ 600 Kg/ 50 Kg / 25 Kg (N : 6%,P2O5: 2%,K2O: 2%,OM : 60%,Ca : 5.72%,Mg:0.63%, S :3.20%, Fe : 0.39%,Cl :1.78%,Zn :580 mg/kg, Mn :240 mg/kg, Mo : 170 mg/kg, Cu : 120 mg/kg,B : 47 mg/kg, Ni : 9.4 mg/kg ) 4920၁၀.၁.၂၀၂၂
1314Orgaworld Asia (Myanmar) Co.,Ltd.Organics Matter, Site-Special Mix Series-Super Potassium(စပယ်ရှယ်မစ်စီးရီး- စူပါ ပိုတက်စီယံ)Bulk/ 600 Kg/ 50 Kg / 25 Kg (N :2%,P2O5 :2%,K2O :6%,OM :55%,Ca :6.20%,Mg :0.63%, S :3.90%, Fe :0.46%,Cl :1.6%, Zn :880 mg/kg, Mn :330mg/kg, Mo :140 mg/kg,Cu :127 mg/kg, B :52 mg/kg, Ni :25 mg/kg) 4922၁၀.၁.၂၀၂၂
1315Great Unity Co.,Ltd.Potassium Chloride ( Lao Kaiyuan )50 Kg( K2O ≥ 60% )4305၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1316Great Unity Co.,Ltd.Mono Ammonium Phosphate (MAP) (YUNTIANHUA) (10-50-0) 50Kg( N : 10%, P2O5 : 50% )4912၁၀.၁.၂၀၂၂
1317Great Unity Co.,Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (MOP)20TNE( K2O : 60% )4913၁၀.၁.၂၀၂၂
1318Myanma Awba Group Co., Ltd.ဝမ်းဒါး( Wonder ) အထူးပြန့်ဆေး - ကပ်ဆေး250 cc( Alcoholpolyglycol Ether : 85% )2288၄.၂.၂၀၂၂
1319Myanma Awba Group Co., Ltd.ဝမ်းဒါး( Wonder ) အထူးပြန့်ဆေး - ကပ်ဆေး100 cc( Alcoholpolyglycol Ether : 85% )2289၄.၂.၂၀၂၂
1320Myanma Awba Group Co., Ltd.ဝမ်းဒါး( Wonder ) အထူးပြန့်ဆေး - ကပ်ဆေး10 cc( Alcoholpolyglycol Ether : 85% )2290၄.၂.၂၀၂၂
1321Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd. Granular Urea (Shiraz Petrochemical Complex)50 Kg( N : 46% )4961၂၃.၄.၂၀၂၂
1322Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd. ယူရီးယားဓါတ်မြေသြဇာ ( ကြာဖူး )50 Kg( N ≥ 46.4% )4964၂၃.၄.၂၀၂၂
1323Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Ammonium Sulphate50 Kg( N ≥ 21% )5021၂၃.၄.၂၀၂၂
1324B Z Co., Ltd. Urea Fertilizer ( KISAN )45 Kg( N : 46% )5029၂၃.၄.၂၀၂၂
1325B Z Co., Ltd. Urea Fertilizer ( GRASIM ) 45 Kg( N : 46% )5030၂၃.၄.၂၀၂၂
1326SMA Super Myanmar Advertising Co., LtdAmmonium Sulphate Fertilizer (SMA)50 Kg( N : 21%, S : 24% )5078၂၃.၄.၂၀၂၂
1327Aung Thu Kha Royal Trading Co., Ltd.အခြောက်ခံကြက်ချေးမြေသြဇာ ( ရွှေမောင်း )50 Kg( N : 2.4%, P2O5 : 2.7%, K2O : 2.4%,OM ≥ 40% )5131၂၃.၄.၂၀၂၂
1328John Pa Pa Co., Ltd.ယူရီးယားဓါတ်မြေသြဇာ (မယ်လိုဒီ)45Kg( N : 46% )5132၂၃.၄.၂၀၂၂
1329John Pa Pa Co., Ltd.ယူရီးယားဓါတ်မြေသြဇာ (မယ်လိုဒီ)50 Kg( N : 46% )5133၂၃.၄.၂၀၂၂
1330Ngwe Gone Kywe Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-5-25) ( Happy )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )5159၂၃.၄.၂၀၂၂
1331D D San Co., Ltd.ယူရီးယားဓါတ်မြေသြဇာ ( JIANFENG / ကျင်းဖုန်း )50 Kg( N : 46.0% )5194၂၃.၄.၂၀၂၂
1332Shwe Pwint Ngwe Pwint Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (16-16-8) ( မြင်းပျံတံဆိပ် )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, Mg : 1.3%, S : 6.7% )5196၂၃.၄.၂၀၂၂
1333Shwe Pwint Ngwe Pwint Co.,Ltd.အမိုနီယမ်ဆာလဖိတ်မြေသြဇာ(21-0-0+24S) (ငှက်ကြီးဝံပိုတံဆိပ်)50 Kg( N : 21%, S : 24% )5197၂၃.၄.၂၀၂၂
1334Kyauk Se Silk Co., Ltd.Special Fertilizer For Mulberry (ပိုးစာပင်သီးသန့်သုံးမြေသြဇာ-စန်းပေါင်/SANGBO)50 Kg( N : 22%, P2O5 : 9%, K2O : 9% )5198၂၃.၄.၂၀၂၂
1335Aung Chin Trading Co., Ltd.Neem Coated Urea Fertilizer ( MUKTA )45 Kg( N : 46% )5199၂၃.၄.၂၀၂၂
1336Aung Chin Trading Co., Ltd.Neem Coated Urea Fertilizer ( IFFCO )45 Kg( N : 46% )5200၂၃.၄.၂၀၂၂
1337Myanmar Hein Shwe Co., Ltd.ယူရီးယားဓါတ်မြေသြဇာ ( ရွှေနွား )50 Kg( N ≥ 46.4% )5201၂၃.၄.၂၀၂၂
1338Myanmar Hein Shwe Co., Ltd.အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်မြေသြဇာ ( ရွှေနွား )50 Kg( N : 21%, S : 24% )5202၂၃.၄.၂၀၂၂
1339UTO 969 Co., Ltd.Neem Coated Urea Fertilizer ( MUKTA )45 Kg( N : 46% )5205၂၃.၄.၂၀၂၂
1340UTO 969 Co., Ltd.Neem Coated Urea Fertilizer ( IFFCO )45 Kg( N : 46% )5206၂၃.၄.၂၀၂၂
1341Myanma Awba Group Co., Ltd.Comet NPK Fertilizer 50 Kg( N : 9 %, P2O5 : 25 %, K2O : 25 % )1048၁၆.၁၀.၂၀၂၂
1342Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Granular )( SHU SAN/စုစံ )50Kg(N : 46% min)5474၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1343Shu San Industry Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (MOP) (Su San/စုစံ)50 kg(K2O : 60%)5475၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1344Shu San Industry Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (MOP) (Su San/စုစံ) 50kg(K2O : 60%) 5476၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1345Shu San Industry Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (MOP)1000 kg(K2O :60%)တသက-၀၂၂ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1346Shu San Industry Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (MOP)(5000, 25TNE), 1000kg (K2O : 60%)တသက-၀၂၃၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1347Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer (Prilled)25TNE(N≥46%)တသက-၀၂၄၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1348Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer (Granular) 25TNE(N≥46%)တသက-၀၂၅၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1349Win Motors Co., Ltd.ado ပင်သန်မာရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( Gro-Maxx )1Kg,50g( Bacillus cereus : 2 x 109 bacteria/g )5432၂၉.၇.၂၀၂၂
1350South Dagon Oil Mills Co., Ltd. NPK Compound Fertilizer (Ever Max)50 Kg(N:12%, P:6%, K:27%, MgO:4%, B2O3:0.65%)5557၁၃.၁၁.၂၀၂၂
1351Agri First Co., Ltd.Premium Compound Fertilizer (Kujaku Special)( 15-15-15+7S)(27, 25, 2, 1.5, 1TNE)( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% )တသက-၀၁၈၂၉.၇.၂၀၂၂
1352Agri First Co., Ltd.Premium Compound Fertilizer (Kujaku Super) ( 15-15-15+7S)(27, 25, 2, 1.5, 1TNE)( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% )တသက-၀၁၉၂၉.၇.၂၀၂၂
1353CPP Fertilizer Co., Ltd.Soil Improver ( Clay Type ) 1000 Kg( pH (1:2) : 8.51, CaO : 28.9 %, Moisture : 1.08 % )တသက-၀၀၅၂၉.၇.၂၀၂၂
1354Agrifert Marlar Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Hi Kay Marlar )50 Kg( N : 10.4%, P2O5 : 4.8%, K2O : 21.6%, MgO : 3.2%, B2O3 : 0.52% )5332၂၉.၇.၂၀၂၂
1355Agrifert Marlar Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Hi Kay Plus)50 Kg( N : 13%, P2O5 : 6%, K2O : 27%, MgO : 4%, B2O3 : 0.65% )5333၂၉.၇.၂၀၂၂