သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးခြင်း မပြုလုပ်ကြောင်း တင်ပြလာ၍ မြေသြဇာကော်မတီ အစည်းအဝေးမှ ပယ်ဖျက်ခွင့်ပြုသည့် ပြည်ပမှတင်သွင်းသော မြေဩဇာမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (၈၂၂)စောင်