ရက်ပေါင်း (၉၀)ကျော်သည့်တိုင် မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးခြင်းမရှိ၍ မြေသြဇာကော်မတီ အစည်းအဝေးမှ ဖျက်သိမ်းလိုက်သော ပြည်ပသို့ တင်ပို့သော မြေဩဇာမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (၄)စောင်

စဉ်ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းအမည်မြေသြဇာအမည်ထုပ်ပိုး
ထည့်သွင်းမှု
လျှောက်ထားမြေသြဇာတွင် ပါဝင်သော အပင်အာဟာရဓါတ်အချိုးအစားမြေသြဇာ
မှတ်ပုံတင်
လက်မှတ်အမှတ်
မှတ်ပုံတင်
ပယ်ဖျက်
သည့်နေ့
1Supreme Enterprise Limited.Bio - Organic Fertilizer
( Bio Supreme )
50 kg( N : 0.909%, P2O5 : 3.672 %, K2O : 0.432%, Ca : 0.4 %,
Mg : 1.216 %, S : 3.516 %, OM : 16.81 % )
Micro Organism - Bacillus spp - 106 CFU/ml,
Streptomyces spp = 107 CFU/ml, Bacillus sphaericus = 106 CFU/ml
တပ - ၀၀၁၁၆.၁၀.၂၀၁၆
2June Industry Ltd.ရွှေသြဇာ စပီရူလိုင်းနား ဇီဝမြေသြဇာ 25 Kg(Spirulina + Nostoc -1000g+250g, Sargassum - 1250g,
Zeolite-2500g, Dolomite - 2500g, Gypsum - 5000g,
နုံး- 12500g )
၀၀၂၃.၉.၂၀၂၀
3June Industry Ltd.ရွှေသြဇာ စပီရူလိုင်းနား ဇီဝမြေသြဇာ 5 Kg(Spirulina + Nostoc -200g+50g, Sargassum - 250g, Zeolite-500g,
Dolomite - 500g, Gypsum - 1000g, နုံး- 2500g )
၀၀၃၃.၉.၂၀၂၀
4June Industry Ltd.ရွှေသြဇာ စပီရူလိုင်းနား ဇီဝမြေသြဇာ 1 Kg(Spirulina + Nostoc -40g+10g, Sargassum - 50g, Zeolite-100g,
Dolomite - 100g, Gypsum - 200g, နုံး- 500g )
၀၀၄၃.၉.၂၀၂၀