ရက်ပေါင်း (၉၀)ကျော်သည့်တိုင် မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးခြင်းမရှိ၍ မြေသြဇာကော်မတီ အစည်းအဝေးမှ ဖျက်သိမ်းလိုက်သော ပြည်ပမှ တင်သွင်းသော မြေဩဇာမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (၂၃၁၃)စောင်

စဉ် ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းအမည် မြေသြဇာအမည် ထုတ်ပိုးထည့်သွင်းမှု လျှောက်ထားမြေသြဇာတွင်
ပါဝင်သော အပင်အာဟာရဓါတ်အချိုးအစား
မြေသြဇာမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အမှတ် မှတ်ပုံတင်ပယ်ဖျက်သည့်နေ့
စဉ်ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းအမည်မြေသြဇာအမည်ထုပ်ပိုး ထည့်သွင်းမှုလျှောက်ထားမြေသြဇာတွင် ပါဝင်သော အပင်အာဟာရဓါတ်အချိုးအစားမြေသြဇာမှတ်ပုံတင် လက်မှတ်အမှတ် (တသ/တသက)သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည့်နေ့ (မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်သောနေ့)
1Myint Myat Agrochemical Ent., Ltd.VINODA FOLIAR LIQUID1 Liter( N : 12 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5 % + TE )တသ - ၀၁၇၂၈.၁.၂၀၁၂
2I.M.U Enterprise LimitedHIGLOWTEC ''All Purpose" (Organic Fertilizer)25 kg( N : 3.72%,P2O5:3.97%,K2O :2.88%,Ca: 6.46 %, Mg :1.18% )တသ - ၀၁၉၂၈.၁.၂၀၁၂
3I.M.U Enterprise LimitedHIGLOWTEC (High-k+Alkali) (Organic Fertilizer)25 kg( K> 4.0, Ca>2.0, Mg>1.0 )တသ - ၀၂၀၂၈.၁.၂၀၁၃
4I.M.U Enterprise LimitedCompost Tea Organic Fertilizer1 Liter( N - 103, P-343, K- 4761, Ca, Mg, S, Fe )တသ - ၀၂၁၂၈.၁.၂၀၁၂
5Canfull Industrial Co., Ltd.CF ORGANIC LIQUID1 Liter( 5 : 4.5 : 5 : 2.5 MgO )တသ - ၀၇၃၄.၂.၂၀၁၂
6Eindrar Naing International Co., Ltd.Urea ( Ukraine )50 kg ( N : 46 % )တသ - ၁၀၆၁၉.၅.၂၀၁၂
7Pwint Theingi Tun International Co., LtdUrea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg ( N : 46 % )တသ - ၁၀၈၃၁.၈.၂၀၁၂
8Suntree Agriculture Produce Co., Ltd.Sun Fert1 kg( N : 30 %, P2O5 : 12 %, K2O : 12 % + TE + HA )တသ - ၁၀၉၁၀.၉.၂၀၁၂
9Suntree Agriculture Produce Co., Ltd.Sun Fert1 kg( N : 20 %, P2O5 : 20 %, K2O : 20 % + TE + HA )တသ - ၁၁၀၁၀.၉.၂၀၁၂
10Suntree Agriculture Produce Co., Ltd.Sun Fert1 kg( N : 15 %, P2O5 : 40 %, K2O : 15 % + TE + HA )တသ - ၁၁၁၁၀.၉.၂၀၁၂
11Suntree Agriculture Produce Co., Ltd.Sun Fert1 kg( N : 7 %, P2O5 : 24 %, K2O : 34 % + TE + HA )တသ - ၁၁၂၁၀.၉.၂၀၁၂
12Suntree Agriculture Produce Co., Ltd.Sun Fert1 kg( P2O5 : 40 %, K2O : 40 % + TE + HA )တသ - ၁၁၃၁၀.၉.၂၀၁၂
13Royal Su San Co., Ltd.Fertilizer Urea ( Golden Mountain )50 kg( N : 46 % )တသ - ၁၃၉၂၇.၁၀.၂၀၁၂
14Myanmar Padauk Trading Co., Ltd.Fertilizer Urea ( Shwe Taung )40 kg( N : 46 % )တသ - ၁၄၃၁.၂.၂၀၁၃
15Myanmar Padauk Trading Co., Ltd.Fertilizer Urea ( Kabaplone )40 kg( N : 46 % )တသ - ၁၄၄၁.၂.၂၀၁၃
16Myanmar Padauk Trading Co., Ltd.Fertilizer Urea ( Duwun )40 kg( N : 46 % )တသ - ၁၄၅၁.၂.၂၀၁၃
17Myanmar Padauk Trading Co., Ltd.Ammonium Nitrate Fertilizer AN40 kg( N : 32 % - 34.8 % )တသ - ၁၄၆၁.၂.၂၀၁၃
18Seven Tigers Trading Co.,Ltd.မြန်မာမြေသြဇာ MM - 150 kg ( N : 10 % , P2O5 : 3 % , K2O : 3 % )တသ - ၁၅၆၃.၂.၂၀၁၃
19Universal Smile Trading Co., Ltd.Tri Super Phosphate Fertilizer TSP50 kg( P2O5 : 46 % )တသ - ၁၆၅၁၀.၂.၂၀၁၃
20Universal Smile Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N : 46 % )တသ - ၁၆၆၁၀.၂.၂၀၁၃
21Khit Sann Sein Co., Ltd.Urea Fertilizer PARAS ( BVFC )50 kg( N : 46 % )တသ - ၁၆၇၁၆.၂.၂၀၁၃
22Khit Sann Sein Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer PARAS ( TA TA )50 kg( K2O : 60 % )တသ - ၁၆၈၁၆.၂.၂၀၁၃
23Khwar Nyo Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Shwe Taung )50 kg( N : 46 % )တသ - ၁၆၉၁၇.၂.၂၀၁၃
24Khwar Nyo Trading Co., Ltd.Tri Super Phosphate Fertilizer TSP50 kg( P2O5 : 40 % - 46 % )တသ - ၁၇၀၁၇.၂.၂၀၁၃
25Khwar Nyo Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Ngwe Zin Yaw )50 kg ( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၁၇၁၁၇.၂.၂၀၁၃
26Khwar Nyo Trading Co., Ltd.Nitric Phosphate Fertilizer50 kg ( N : 12 %, P2O5 :13 % )တသ - ၁၇၂၁၇.၂.၂၀၁၃
27Khwar Nyo Trading Co., Ltd.Sulphate of Potash 50 kg( K2O : 50 % )တသ - ၁၇၃၁၇.၂.၂၀၁၃
28Khwar Nyo Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer50 kg ( N : 10 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၁၇၄၁၇.၂.၂၀၁၃
29Master Su San Trading Co., LtdTri Phosphate P2O5 ( GTSP )50 kg( P2O5 : 46 % )တသ - ၁၇၅၂၃.၂.၂၀၁၃
30Master Su San Trading Co., LtdPhosphate P2O5 ( GSSP )50 kg( P2O5 : 12 % To 16 % )တသ - ၁၇၆၂၃.၂.၂၀၁၃
31Master Su San Trading Co., LtdUrea ( Shwe Taung )50 kg( N : 46 % )တသ - ၁၇၇၂၃.၂.၂၀၁၃
32Master Su San Trading Co., LtdMuriate of Potash ( MOP - KCL )50 kg( K2O : 60 % )တသ - ၁၇၈၂၃.၂.၂၀၁၃
33Master Su San Trading Co., LtdNitric Phosphate ( မျှားကမ္ဘာ )50 kg ( N : 12 %, P2O5 :13 % )တသ - ၁၇၉၂၃.၂.၂၀၁၃
34Master Su San Trading Co., LtdCompound Seed Fertilizer ( သီးစုံတံဆိပ် )50 kg ( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၁၈၀၂၃.၂.၂၀၁၃
35Master Su San Trading Co., LtdCompound Seed Fertilizer ( Three Circles )50 kg ( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၁၈၁၂၃.၂.၂၀၁၃
36Nine Seas Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Yishanpai )50 kg( N : 46 % )တသ - ၁၈၂၃.၃.၂၀၁၃
37Nine Seas Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Namhae )50 kg ( N : 16 %, P2O5 :16 %, K2O : 8 %, S : 13 % )တသ - ၁၈၃၃.၃.၂၀၁၃
38Octagon International Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Yara )50 kg(N : 8%, P2O5 : 24%, K2O : 24%, Ca : 0.6%, Mg : 1.8%, S : 6 %, Fe:0.23%, Cu : 0.07%, B : 0.053 %, Mn : 0.02 %, Zn : 0.01%, Mo : 0.0006 %)တသ - ၁၈၄၁၄.၃.၂၀၁၃
39Myae Thin Nant Co., Ltd.Ammonium Nitrate Fertilizer ( Red River )50 kg ( N : 32 % - 34 % )တသ - ၁၉၂၂၀.၉.၂၀၁၃
40San Chain Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N : 46 % )တသ - ၂၀၉၂၁.၉.၂၀၁၃
41San Chain Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Kabarlone )50 kg( N : 46 % )တသ - ၂၁၀၂၁.၉.၂၀၁၃
42San Chain Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Flower Bud )50 kg( N : 46 % )တသ - ၂၁၁၂၁.၉.၂၀၁၃
43San Chain Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Let War )50 kg( N : 46 % )တသ - ၂၁၂၂၁.၉.၂၀၁၃
44San Chain Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Arrow World )50 kg ( N : 12 %, P2O5 : 13 % )တသ - ၂၁၃၂၁.၉.၂၀၁၃
45San Chain Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Arrow Fruit )50 kg ( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၂၁၄၂၁.၉.၂၀၁၃
46San Chain Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Panda )50 kg ( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၂၁၅၂၁.၉.၂၀၁၃
47San Chain Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Yisadefull )50 kg ( N : 30 %, S : 16.3 % )တသ - ၂၁၆၂၁.၉.၂၀၁၃
48San Chain Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Wu Jia Hot )50 kg ( N : 12 %, P2O5 : 8 %, K2O : 5 % )တသ - ၂၁၇၂၁.၉.၂၀၁၃
49San Chain Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Lrfitgs )50 kg ( N : 20 %, K2O : 5 % )တသ - ၂၁၈၂၁.၉.၂၀၁၃
50San Chain Trading Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Brand - WENDUOSHOU )24 gm( Fe : 0.042 % )တသ - ၂၂၃၂၁.၉.၂၀၁၃
51San Chain Trading Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Brand - SHENGZHANGJI )26 gm( Fe : 0.015 %, B : 0.009 % )တသ - ၂၂၄၂၁.၉.၂၀၁၃
52San Chain Trading Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Brand - SHUIDAO YAUNGMIAO ZHUANG )26 gm( Fe : 0.058 % )တသ - ၂၂၅၂၁.၉.၂၀၁၃
53San Chain Trading Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Brand - KUAIPENGDA )27 gm( Fe : 0.035 % )တသ - ၂၂၆၂၁.၉.၂၀၁၃
54San Chain Trading Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Brand - SHOUFENGUANJIANGYE )25 gm( Fe : 0.015 %, B : 0.009 % )တသ - ၂၂၇၂၁.၉.၂၀၁၃
55San Chain Trading Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Brand - DEIJIN )110 gm( N : 0.67 %, P2O5 : 0.201 %, K2O : 0.216 %, Ca : 4 %, S : 17 %, Fe : 0.514 %, B : 1 % )တသ - ၂၂၈၂၁.၉.၂၀၁၃
56San Chain Trading Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Brand - FEED )61 gm( Fe : 0.003 % )တသ - ၂၂၉၂၁.၉.၂၀၁၃
57San Chain Trading Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Brand - HUAGUO BAOHUYE )25 gm( Fe : 0.007 % )တသ - ၂၃၀၂၁.၉.၂၀၁၃
58Phyo Wai Shan Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Brand - Golden Mountain )50 kg( N : 46% )တသ - ၂၁၉၂၁.၉.၂၀၁၃
59Phyo Wai Shan Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Brand - Kabarlone )50 kg( N : 46% )တသ - ၂၂၀၂၁.၉.၂၀၁၃
60Phyo Wai Shan Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Brand - Flower Bud )50 kg( N : 46% )တသ - ၂၂၁၂၁.၉.၂၀၁၃
61Phyo Wai Shan Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Brand - Let War )50 kg( N : 46% )တသ - ၂၂၂၂၁.၉.၂၀၁၃
62Kaung Myat Hein Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Brand - Shwe Taung )50 kg( N : 46 % )တသ - ၂၃၂၂၁.၉.၂၀၁၃
63Kaung Myat Hein Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Brand - Kabarlone )50 kg( N : 46 % )တသ - ၂၃၃၂၁.၉.၂၀၁၃
64Kaung Myat Hein Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Brand - Duwun )50 kg( N : 46 % )တသ - ၂၃၄၂၁.၉.၂၀၁၃
65Aye Chit Myaing Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( PAPAS )50 kg ( N : 46 % ) တသ - ၂၃၅၂၁.၉.၂၀၁၃
66Aye Chit Myaing Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( TA TA )50 kg ( N : 46 % ) တသ - ၂၃၆၂၁.၉.၂၀၁၃
67Marlarmyaing Enterprise Ltd.Compound Fertilizer 50 kg ( N : 25 %, P2O5 : 7 % , K2O : 7 %)တသ - ၂၄၆၂၃.၉.၂၀၁၃
68Master Su San Co., LtdCompound Seed Fertilizer ( သီးစုံတံဆိပ် )၃၀ ပိဿာ ( N : 15 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5 % )တသ - ၂၆၈၂၇.၉.၂၀၁၃
69Kye Mon Seinn Family Mining Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Brand - Shwe Taung )50 kg( N : 46% )တသ - ၂၇၅၂၉.၉.၂၀၁၃
70Kye Mon Seinn Family Mining Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Brand - Pann Ful )50 kg( N : 46% )တသ - ၂၇၆၂၉.၉.၂၀၁၃
71Kye Mon Seinn Family Mining Co., Ltd.Single Super Phosphate Fertilizer ( Brand - Arrow )50 kg( P2O5 : 12 % To 16 % )တသ - ၂၇၇၂၉.၉.၂၀၁၃
72Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Triple Super Phosphate Fertilizer( Than Kwin )50 kg ( P2O5 : 40 % - 46 % ) တသ - ၂၈၂၈.၁၀.၂၀၁၃
73Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Single Super Phosphate Fertilizer( Arrow )50 kg ( P2O5 : 12 % - 16 % ) တသ - ၂၈၃၈.၁၀.၂၀၁၃
74Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Nitric Phosphate Fertilizer( Than Kwin )50 kg ( N : 12 % , P2O5 : 13% ) တသ - ၂၈၄၈.၁၀.၂၀၁၃
75Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd. Fertilizer Urea ( Golden Mountain )50 kg ( N : 46 % ) တသ - ၂၈၅၈.၁၀.၂၀၁၃
76Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Arrow )50 kg ( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၂၈၆၈.၁၀.၂၀၁၃
77Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Elephant )50 kg ( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၂၈၇၈.၁၀.၂၀၁၃
78Golden Ox Co., Ltd.Fertilizer Urea ( Golden Mountain )50 kg ( N : 46 % ) တသ - ၂၈၈၈.၁၀.၂၀၁၃
79Golden Ox Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Than Kwin )50 kg ( N : 10 % , P2O5 : 10 % , K2O : 5 % ) တသ - ၂၈၉၈.၁၀.၂၀၁၃
80ZBT Co., Ltd.Formosa VI20 kg ( N : 6 %, P2O5 : 4 % , K2O : 3 % )တသ - ၂၉၂၂၁.၁၀.၂၀၁၃
81Potencer International Co., Ltd.Triple Super Phosphate50 kgP2O5 % 46တသ - ၂၉၃၂၅.၁၀.၂၀၁၃
82Shwe Sae Htun Agriculture & Live-Stocks Production Co-Operative Ltd.Urea Fertilizer ( Shwe Taung )50 kg( N : 46 % )တသ - ၂၉၄၁၀.၁၁.၂၀၁၃
83Shwe Sae Htun Agriculture & Live-Stocks Production Co-Operative Ltd.Urea Fertilizer ( Pan Phu )50 kg( N : 46 % )တသ - ၂၉၅၁၀.၁၁.၂၀၁၃
84သမဝါယမဝန်ကြီးဌာန၊သမဝါယမ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းUrea Fertilizer ( Russia )50 kg( N : 46 % )တသ - ၆၀၃၁၅.၉.၂၀၁၃
85Shwe Than Lwin Oo Trading Co., Ltd.N.P.K ( Kemira )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၆၆၅၁၅.၉.၂၀၁၃
86Shwe Than Lwin Oo Trading Co., Ltd.(NH4)2SO4 ( နေတံဆိပ် )50 kg( N : 21 %, S : 24 % )တသ - ၆၆၆၁၅.၉.၂၀၁၃
87Shwe Than Lwin Oo Trading Co., Ltd.Urea ( မြင်းပျံတံဆိပ် )50 kg( N : 46 % )တသ - ၆၆၇၁၅.၉.၂၀၁၃
88Shwe Than Lwin Oo Trading Co., Ltd.N.P.K ( ရွက်လှေတံဆိပ် )50 kg( N : 25 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 % )တသ - ၆၆၈၁၅.၉.၂၀၁၃
89Shwe Than Lwin Oo Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၆၆၉၁၅.၉.၂၀၁၃
90Shwe Than Lwin Oo Trading Co., Ltd.N.P.K ( ရွှေဘီးတံဆိပ် )1 kg( N : 10 %, P2O5 : 52 %, K2O : 17 % )တသ - ၆၇၀၁၅.၉.၂၀၁၃
91Shwe Than Lwin Oo Trading Co., Ltd.N.P.K ( ရွက်လှေတံဆိပ် )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % )တသ - ၆၇၁၁၅.၉.၂၀၁၃
92Shwe Than Lwin Oo Trading Co., Ltd.N.P.K ( မျှားနီတံဆိပ် )50 kg( N : 13 %, P2O5 : 13 %, K2O : 21 % )တသ - ၇၁၇၁၅.၉.၂၀၁၃
93Shwe Than Lwin Oo Trading Co., Ltd.ကမ္ဘာလုံးတံဆိပ်1 kg( N : 14 %, P2O5 : 14 %, K2O : 14 % )တသ - ၇၁၈၁၅.၉.၂၀၁၃
94January Seven Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer50 kg( N : 46 % )တသ - ၆၇၃၁၅.၉.၂၀၁၃
95Agro Bio Product Co., Ltd. Compound Seed Fertilizer 50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၆၈၈၁၅.၉.၂၀၁၃
96Myittar Yae Sin Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Star )50 kg( N : 46 % )တသ - ၂၉၈၉.၁.၂၀၁၄
97Myittar Yae Sin Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Pann Phyu )50 kg( N : 46 % )တသ - ၂၉၉၉.၁.၂၀၁၄
98Myittar Yae Sin Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Gabalone )50 kg( N : 46 % )တသ - ၃၀၀၉.၁.၂၀၁၄
99Myittar Yae Sin Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Let War )50 kg( N : 46 % )တသ - ၃၀၁၉.၁.၂၀၁၄
100Myittar Yae Sin Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Aeroplane )50 kg( N : 46 % )တသ - ၃၀၂၉.၁.၂၀၁၄
101Myittar Yae Sin Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Gold Mountain )50 kg( N : 46 % )တသ - ၃၀၃၉.၁.၂၀၁၄
102Myittar Yae Sin Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( PARAS )50 kg ( K2O : 60 % )တသ - ၃၀၄၉.၁.၂၀၁၄
103Myittar Yae Sin Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( TA TA )50 kg ( K2O : 60 % )တသ - ၃၀၅၉.၁.၂၀၁၄
104Myittar Yae Sin Co., Ltd.Urea Fertilizer ( PARAS )50 kg( N : 46 % )တသ - ၃၀၆၉.၁.၂၀၁၄
105Myittar Yae Sin Co., Ltd.Urea Fertilizer ( TA TA )50 kg( N : 46 % )တသ - ၃၀၇၉.၁.၂၀၁၄
106Myittar Yae Sin Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Buffalo Head )50 kg ( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၃၀၈၉.၁.၂၀၁၄
107Myittar Yae Sin Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Kemera )50 kg ( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၃၀၉၉.၁.၂၀၁၄
108Myittar Yae Sin Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Sailing Boat )50 kg ( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၃၁၀၉.၁.၂၀၁၄
109Myittar Yae Sin Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Buffalo Head )50 kg ( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၃၁၁၉.၁.၂၀၁၄
110Myittar Yae Sin Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Kemera )50 kg ( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၃၁၂၉.၁.၂၀၁၄
111Myittar Yae Sin Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Sailing Boat )50 kg ( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၃၁၃၉.၁.၂၀၁၄
112Myittar Yae Sin Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Buffalo Head )50 kg ( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % )တသ - ၃၁၄၉.၁.၂၀၁၄
113Myittar Yae Sin Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Kemera )50 kg ( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % )တသ - ၃၁၅၉.၁.၂၀၁၄
114Myittar Yae Sin Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Sailing Boat )50 kg ( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % )တသ - ၃၁၆၉.၁.၂၀၁၄
115Myittar Yae Sin Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Buffalo Head )50 kg ( N : 25 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 % )တသ - ၃၁၇၉.၁.၂၀၁၄
116Myittar Yae Sin Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Kemera )50 kg ( N : 25 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 % )တသ - ၃၁၈၉.၁.၂၀၁၄
117Myittar Yae Sin Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Sailing Boat )50 kg ( N : 25 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 % )တသ - ၃၁၉၉.၁.၂၀၁၄
118Myittar Yae Sin Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( MC )50 kg ( N : 21 % , S : 24 % )တသ - ၃၂၀၉.၁.၂၀၁၄
119Myittar Yae Sin Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Buffalo Head )50 kg ( N : 21 % , S : 24 % )တသ - ၃၂၁၉.၁.၂၀၁၄
120Myittar Yae Sin Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Sun )50 kg ( N : 21 % , S : 24 % )တသ - ၃၂၂၉.၁.၂၀၁၄
121Myittar Yae Sin Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Crown )50 kg ( N : 21 % , S : 24 % )တသ - ၃၂၃၉.၁.၂၀၁၄
122Myittar Yae Sin Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Kemera )50 kg ( N : 21 % , S : 24 % )တသ - ၃၂၄၉.၁.၂၀၁၄
123Myittar Yae Sin Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Red Crab )50 kg ( N : 21 % , S : 24 % )တသ - ၃၂၅၉.၁.၂၀၁၄
124Myittar Yae Sin Co., Ltd.Ammonium Nitrate Fertilizer ( Red River )50 kg ( N : 32 % - 34.8 % )တသ - ၃၂၆၉.၁.၂၀၁၄
125Myittar Yae Sin Co., Ltd.Ammonium Nitrate Fertilizer ( Double H )50 kg ( N : 32 % - 34.8 % )တသ - ၃၂၇၉.၁.၂၀၁၄
126Myae Thin Nant Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Nyan Seint )50 kg ( N : 15 %, P2O5 :15 %, K2O : 15 % )တသ - ၃၂၈၉.၁.၂၀၁၄
127Myae Thin Nant Co., Ltd.Single Super Phosphate Fertilizer ( SSP )50 kg ( P2O5 : 16 % )တသ - ၃၂၉၉.၁.၂၀၁၄
128Diamond Star Co., Ltd.Armo Gypsum 25 kg( CaSO4, 2H2O : 95 %, Ca : 23 %, S : 18 % )တသ - ၃၃၂၉.၁.၂၀၁၄
129Diamond Star Co., Ltd.Armo GTSP ( Granular Triple Super Phosphate 46 % )50 kg ( P2O5 ≥ 46 % )တသ - ၃၃၃၉.၁.၂၀၁၄
130Rain Drops Co., Ltd.Ammonium Nitrate Fertilizer ( Red River )50 kg ( N : 32 % - 34 % )တသ - ၃၄၆၁၀.၁.၂၀၁၄
131Rain Drops Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Gold Mountain )50 kg ( N : 46 % )တသ - ၃၄၇၁၀.၁.၂၀၁၄
132Rain Drops Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Flower Bud )50 kg ( N : 46 % )တသ - ၃၄၈၁၀.၁.၂၀၁၄
133Rain Drops Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Let War )50 kg ( N : 46 % )တသ - ၃၄၉၁၀.၁.၂၀၁၄
134Rain Drops Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Star )50 kg ( N : 46 % )တသ - ၃၅၀၁၀.၁.၂၀၁၄
135Rain Drops Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Globe )50 kg ( N : 46 % )တသ - ၃၅၁၁၀.၁.၂၀၁၄
136Rain Drops Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Lone Chon Kyan )50 kg ( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၃၅၂၁၀.၁.၂၀၁၄
137Rain Drops Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Taung Thu Ma )50 kg ( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၃၅၃၁၀.၁.၂၀၁၄
138Rain Drops Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Flower Bud )50 kg ( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၃၅၄၁၀.၁.၂၀၁၄
139Rain Drops Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( All Fruit )50 kg ( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၃၅၅၁၀.၁.၂၀၁၄
140Rain Drops Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Arrow )50 kg ( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၃၅၆၁၀.၁.၂၀၁၄
141Rain Drops Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Three Circle )50 kg ( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၃၅၇၁၀.၁.၂၀၁၄
142Rain Drops Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Three House Lone )50 kg ( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၃၅၈၁၀.၁.၂၀၁၄
143Phyo Wai Shan Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Dragon )50 kg ( N : 10 %, P2O5 : 15 % )တသ - ၃၅၉၁၁.၁.၂၀၁၄
144Phyo Wai Shan Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Kye Yone Sone )50 kg ( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 13 % )တသ - ၃၆၀၁၁.၁.၂၀၁၄
145Phyo Wai Shan Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Byine )50 kg ( N : 15 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5 % )တသ - ၃၆၁၁၁.၁.၂၀၁၄
146Phyo Wai Shan Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Sun Flag )50 kg ( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၃၆၂၁၁.၁.၂၀၁၄
147Phyo Wai Shan Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Three Circles )50 kg ( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၃၆၃၁၁.၁.၂၀၁၄
148Phyo Wai Shan Trading Co., Ltd.Tri Super Phosphate Fertilizer ( Three Circles )50 kg ( P2O5 : 46 % )တသ - ၃၆၄၁၁.၁.၂၀၁၄
149Phyo Wai Shan Trading Co., Ltd.Single Super Phosphate Fertilizer ( Dragon )50 kg ( P2O5 : 12 % )တသ - ၃၆၅၁၁.၁.၂၀၁၄
150Phyo Wai Shan Trading Co., Ltd.Single Super Phosphate Fertilizer ( Dragon )50 kg ( P2O5 : 16 % )တသ - ၃၆၆၁၁.၁.၂၀၁၄
151Phyo Wai Shan Trading Co., Ltd.Single Super Phosphate Fertilizer ( Three Circles )50 kg ( P2O5 : 16 % )တသ - ၃၆၇၁၁.၁.၂၀၁၄
152San Chain Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Cock )50 kg ( N : 10 %, P2O5 : 6 %, K2O : 12 % )တသ - ၃၆၈၁၁.၁.၂၀၁၄
153San Chain Trading Co., Ltd.Mono Ammonium Phosphate Fertilizer ( Three Circles )50 kg ( N : 10 %, P2O5 : 50 % )တသ - ၃၆၉၁၁.၁.၂၀၁၄
154Phyo Mauk Tagun Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer NPK ( ရွှေကြက်တံဆိပ် )50 kg ( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 %, CaO : 5 %, S : 2 % )တသ - ၃၇၆၁၂.၁.၂၀၁၄
155Phyo Mauk Tagun Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer NPK ( ရွှေကြက်တံဆိပ် )50 kg ( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 %, CaO : 5 %, MgO : 0.4 %, S : 5 % )တသ - ၃၇၇၁၂.၁.၂၀၁၄
156Phyo Mauk Tagun Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer NPK ( ရွှေကြက်တံဆိပ် )50 kg ( N : 12 %, P2O5 : 8 %, K2O : 5 %, CaO : 5 %, ZnO : 0.2 %, S : 5 % )တသ - ၃၇၈၁၂.၁.၂၀၁၄
157Phyo Mauk Tagun Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer NPK ( ရွှေကြက်တံဆိပ် )50 kg ( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, CaO : 5 %, MgO : 0.4 %, S : 2 % )တသ - ၃၇၉၁၂.၁.၂၀၁၄
158Phyo Mauk Tagun Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer NPK ( ရွှေကြက်တံဆိပ် )50 kg ( N : 10 %, P2O5 : 6 %, K2O : 12 %, CaO : 5 %, MgO : 0.4 %, S : 2 % )တသ - ၃၈၀၁၂.၁.၂၀၁၄
159Phyo Mauk Tagun Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer NPK ( ရွှေကြက်တံဆိပ် )50 kg ( N : 20 %, K2O : 5 % )တသ - ၃၈၁၁၂.၁.၂၀၁၄
160Phyo Mauk Tagun Co., Ltd.Granule Enriched Super Phosphate (GESP) ( ရွှေကြက်တံဆိပ် )50 kg ( P2O5 ≥ 32 % )တသ - ၃၈၂၁၂.၁.၂၀၁၄
161Phyo Mauk Tagun Co., Ltd.Granule Triple Super Phosphate (GTSP) ( ရွှေကြက်တံဆိပ် )50 kg ( P2O5 ≥ 46 % )တသ - ၃၈၃၁၂.၁.၂၀၁၄
162Phyo Mauk Tagun Co., Ltd.Granule Single Super Phosphate (GSSP) ( ရွှေကြက်တံဆိပ် )50 kg ( P2O5 ≥ 16 % )တသ - ၃၈၄၁၂.၁.၂၀၁၄
163Phyo Mauk Tagun Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ရွှေကြက်တံဆိပ် )50 kg ( N ≥ 46.4 % )တသ - ၃၈၅၁၂.၁.၂၀၁၄
164Sunday Sun Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Panda )50 kg ( N : 46 % )တသ - ၃၈၆၁၇.၁.၂၀၁၄
165Academy Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg ( N : 46 % )တသ - ၃၈၇၁၇.၁.၂၀၁၄
166Academy Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Panful )50 kg ( N : 46 % )တသ - ၃၈၈၁၇.၁.၂၀၁၄
167Myanmar Ta Kaung Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( MM 1 ) ( မြန်မာမြေသြဇာ )50 kg ( N : 10 %, P2O5 : 3 %, K2O : 3 % )တသ - ၄၀၂၁.၂.၂၀၁၄
168Myanmar Ta Kaung Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( MM 11 ) ( မြန်မာမြေသြဇာ )50 kg ( N : 5 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5 % )တသ - ၄၀၃၁.၂.၂၀၁၄
169Myanmar Ta Kaung Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( MM 12 ) ( မြန်မာမြေသြဇာ )50 kg ( N : 3 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5 % )တသ - ၄၀၄၁.၂.၂၀၁၄
170Myanmar Ta Kaung Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( MM 14 ) ( မြန်မာမြေသြဇာ )50 kg ( N : 3 %, P2O5 : 3 %, K2O : 7 % )တသ - ၄၀၅၁.၂.၂၀၁၄
171Khwar Nyo Trading Co., Ltd.Single Super Phosphate 50 kg ( P2O5 : 12 % To 16 %)တသ - ၄၀၈၁၅.၂.၂၀၁၄
172Shwe Oaw Zar Trading Co., Ltd.San Par LOF ( Liquid Organic Fertilizer )20 Liter( pH(20%) : 10.2, N : 5.08 %, K2O : 1.43 %, P2O5 : 0.43 %, C-H : 33 %, Ca(mg/kg) : 7220, Mg(mg/kg) : 1470, Fe(mg/kg) : 10, Cu(mg/kg) : 105, Mn(mg/kg) : 745, Zn(mg/kg) : 370, S(mg/kg) : 1950 )တသ - ၄၀၉၁၆.၂.၂၀၁၄
173Nann Htike Oo Trading Co., Ltd.Single Super Phosphate Fertilizer GSSP (Golden Mountain )50 kg ( P2O5 : 12 % - 16 % ) တသ - ၄၁၀၂၄.၂.၂၀၁၄
174Nann Htike Oo Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 10 % , P2O5 : 10 % , K2O : 5 % ) တသ - ၄၁၁၂၄.၂.၂၀၁၄
175Nann Htike Oo Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Kangaroo )50 kg( N : 16 % , P2O5 : 16 % , K2O : 8 % ) တသ - ၄၁၂၂၄.၂.၂၀၁၄
176Nann Htike Oo Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Yan Yang Tian )50 kg( N : 15 % , P2O5 : 5 % , K2O : 5 % ) တသ - ၄၁၃၂၄.၂.၂၀၁၄
177Nann Htike Oo Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Yan Yang Tian )50 kg( N : 15 % , P2O5 : 15 % , K2O : 15 % ) တသ - ၄၁၄၂၄.၂.၂၀၁၄
178Nann Htike Oo Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Yan Yang Tian )50 kg( N : 16 % , P2O5 : 16 % , K2O : 13 % ) တသ - ၄၁၅၂၄.၂.၂၀၁၄
179Nann Htike Oo Trading Co., Ltd.Tri Super Phosphate Fertilizer ( Three Circles )50 kg( P2O5 : 40 % - 46 % ) တသ - ၄၁၆၂၄.၂.၂၀၁၄
180Nann Htike Oo Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N : 46 % ) တသ - ၄၁၇၂၄.၂.၂၀၁၄
181Nann Htike Oo Trading Co., Ltd.Nitric Phosphate Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 12 % , P2O5 : 13 % ) တသ - ၄၁၈၂၄.၂.၂၀၁၄
182Ngwe Lin Paing Co., Ltd. Compound Seed Fertilizer 50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၅၅၂၁၃.၉.၂၀၁၃
183ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သမဝါယမအသင်းစုချုပ် လီမိတက်Urea 50 kg( N : 46 % )တသ - ၈၉၁၁၄.၉.၂၀၁၃
184Myanmar Rich Land Trading Co., Ltd.Porous Prills Ammonium Nitrate Fertilizer ( PPAN )25 kg( N : 32 % - 34 % )တသ - ၄၂၈၁၃.၇.၂၀၁၄
185North East Gate Fruit Co., Ltd.Triple Super Phosphate Fertilzier (GTSP) (Three Circles )50 kg( P2O5 : 46 % )တသ - ၄၃၃၃၁.၇.၂၀၁၄
186North East Gate Fruit Co., Ltd.Single Super Phosphate Fertilzier ( Arrow )50 kg( P2O5 : 16 % )တသ - ၄၃၄၃၁.၇.၂၀၁၄
187North East Gate Fruit Co., Ltd.Compound Seeds Fertilizer ( Arrow )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၄၃၅၃၁.၇.၂၀၁၄
188North East Gate Fruit Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N : 46 % )တသ - ၄၃၆၃၁.၇.၂၀၁၄
189North East Gate Fruit Co., Ltd.Ammonium Nitrate Fertilizer ( Hong Hea )40 kg( N : 34 % )တသ - ၄၃၇၃၁.၇.၂၀၁၄
190Ruby Hnin Pwint Co., Ltd.Compound Seeds Fertilizer ( Elephant )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၄၃၈၃၁.၇.၂၀၁၄
191Ruby Hnin Pwint Co., Ltd.Fertilizer Urea ( Golden Mountain )50 kg( N : 46 % )တသ - ၄၃၉၃၁.၇.၂၀၁၄
192Toe Tet International Co., Ltd.Compound Seeds Fertilizer ( Elephant )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၄၄၀၃၁.၇.၂၀၁၄
193Toe Tet International Co., Ltd.Fertilizer Urea ( Golden Mountain )50 kg( N : 46 % )တသ - ၄၄၁၃၁.၇.၂၀၁၄
194Shwe Myat Thu San Co., Ltd.Triple Super Phosphate Fertilzier (Three Circles )50 kg( P2O5 : 40 % - 46 % )တသ - ၄၄၂၃၁.၇.၂၀၁၄
195Shwe Myat Thu San Co., Ltd.Single Super Phosphate Fertilzier (GSSP) ( Zebra )50 kg( P2O5 : 12 % )တသ - ၄၄၃၃၁.၇.၂၀၁၄
196Shwe Myat Thu San Co., Ltd.Single Super Phosphate Fertilzier ( Panda )50 kg( P2O5 : 16 % )တသ - ၄၄၄၃၁.၇.၂၀၁၄
197Shwe Myat Thu San Co., Ltd.Fertilizer Urea ( Golden Mountain )50 kg( N : 46 % )တသ - ၄၄၅၃၁.၇.၂၀၁၄
198Farmer Phoyarzar Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Shwe Taung )50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၄၄၆၃၁.၇.၂၀၁၄
199Yuzana Co., Ltd.Fertilizer NPK Compound ( Cock's Head )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 6 %, MgO : 4 % )တသ - ၄၄၇၃၁.၇.၂၀၁၄
200Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Duwun )50 kg( N : 46 % )တသ - ၄၄၈၈.၈.၂၀၁၄
201Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Chi Lu )50 kg( N : 46 % )တသ - ၄၄၉၈.၈.၂၀၁၄
202Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Leaf )50 kg( N : 46 % )တသ - ၄၅၀၈.၈.၂၀၁၄
203Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Gabalone )50 kg( N : 46 % )တသ - ၄၅၁၈.၈.၂၀၁၄
204Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Pann Phu )50 kg( N : 46 % )တသ - ၄၅၂၈.၈.၂၀၁၄
205Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Let War )50 kg( N : 46 % )တသ - ၄၅၃၈.၈.၂၀၁၄
206Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Urea Fertilizer ( May Chin )50 kg( N : 46 % )တသ - ၄၅၄၈.၈.၂၀၁၄
207Tun Myint General Trading Co., Ltd.Ammonium Nitrate ( POROUS GRAIN )(NH4NO3)40 kg( N : 34.8 % )တသ - ၄၅၅၄.၉.၂၀၁၄
208Seven Tigers Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer50 kg( N : 27 %, P2O5 : 6 %, K2O : 6 % )တသ - ၄၅၆၁၅.၉.၂၀၁၄
209Seven Tigers Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 16 % )တသ - ၄၅၇၁၅.၉.၂၀၁၄
210Yuzana Co., Ltd.Fertilizer TSP (Triple Super Phosphate) ( Three Circles )50 kg( P2O5 : 44 % )တသ - ၄၈၀၂၈.၉.၂၀၁၄
211Yuzana Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Yu Long )50 kg( N : 46 % )တသ - ၄၈၁၂၈.၉.၂၀၁၄
212Moe Thu Kha Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Aeroplane )50 kg( N : 46 % )တသ - ၄၈၂၂၈.၉.၂၀၁၄
213Moe Thu Kha Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer (Gold Mountain)50 kg( N : 46 % )တသ - ၄၈၃၂၈.၉.၂၀၁၄
214Moe Thu Kha Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Gabalone )50 kg( N : 46 % )တသ - ၄၈၄၂၈.၉.၂၀၁၄
215Aung Kyaw San Co., Ltd.Liquid Foliar Fertilizer (Super Top) (1)Ltier1 Liter( N:60,000 mg/L, P2O5:50,000 mg/L, K2O:90,000 mg/L,Ca:5,000 mg/L, Mg:5,000 mg/L, B:5,000 mg/L,Zn:1,000 mg/L, Fe:1,000 mg/L, Mn: 500 mg/L, Mo:500 mg/L,Organic N & C:50,000mg/L, pH:5.5 - 6 )တသ - ၄၈၅၂၈.၉.၂၀၁၄
216Aung Kyaw San Co., Ltd.Liquid Foliar Fertilizer (Super Top) (4)Ltier4 Liter( N:60,000 mg/L, P2O5:50,000 mg/L, K2O:90,000 mg/L,Ca:5,000 mg/L, Mg:5,000 mg/L, B:5,000 mg/L,Zn:1,000 mg/L, Fe:1,000 mg/L, Mn: 500 mg/L, Mo:500 mg/L,Organic N & C:50,000mg/L, pH:5.5 - 6 )တသ - ၄၈၆၂၈.၉.၂၀၁၄
217Yay Kyi Co., Ltd.Urea Fertilzier ( Golden Mountain )50 kg( N : 46 % )တသ - ၄၉၆၂၈.၉.၂၀၁၄
218North East Gate Fruit Co., Ltd.Urea Fertilzier ( Gabalone )50 kg( N : 46 % )တသ - ၄၉၇၂၈.၉.၂၀၁၄
219North East Gate Fruit Co., Ltd.Urea Fertilzier ( Pannphoo )50 kg( N : 46 % )တသ - ၄၉၈၂၈.၉.၂၀၁၄
220Khit Oo San Co., Ltd.Compound Seeds Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5 % )တသ - ၄၉၉၂၈.၉.၂၀၁၄
221Khit Oo San Co., Ltd.Compound Seeds Fertilizer ( Kangaroo )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % )တသ - ၅၀၀၂၈.၉.၂၀၁၄
222Khit Oo San Co., Ltd.Triple Super Phosphate Fertilizer (GTSP) (Three Circles)50 kg( P2O5 : 46 % )တသ - ၅၀၁၂၈.၉.၂၀၁၄
223Khit Oo San Co., Ltd.Single Super Phosphate Fertilizer ( Arrow )50 kg( P2O5 : 16 % )တသ - ၅၀၂၂၈.၉.၂၀၁၄
224Khit Oo San Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N : 46 % )တသ - ၅၀၃၂၈.၉.၂၀၁၄
225Khit Oo San Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Gabalone )50 kg( N : 46 % )တသ - ၅၀၄၂၈.၉.၂၀၁၄
226Khit Oo San Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Pannphoo )50 kg( N : 46 % )တသ - ၅၀၅၂၈.၉.၂၀၁၄
227Khit Oo San Co., Ltd.Compound Seeds Fertilizer ( Phone Yan )50 kg( N : 20 %, K2O : 5 % )တသ - ၅၀၆၂၈.၉.၂၀၁၄
228Khit Oo San Co., Ltd.Compound Seeds Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 13 %, P2O5 : 7 %, K2O : 5 % )တသ - ၅၀၇၂၈.၉.၂၀၁၄
229Khit Oo San Co., Ltd.Nitric Phosphate Fertilizer ( Arrow )50 kg( N : 12 %, P2O5 : 13 % )တသ - ၅၀၈၂၈.၉.၂၀၁၄
230Khit Oo San Co., Ltd.Ammonium Sulphate ( Red River )50 kg( N : 20 % )တသ - ၅၀၉၂၈.၉.၂၀၁၄
231Khit Oo San Co., Ltd.Compound Seeds Fertilizer ( All Fruit )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၅၁၀၂၈.၉.၂၀၁၄
232Khit Oo San Co., Ltd.Compound Seeds Fertilizer ( Yin Yan Tian )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 13 % )တသ - ၅၁၁၂၈.၉.၂၀၁၄
233Khit Oo San Co., Ltd.Compound Seeds Fertilizer ( Arrow )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၅၁၂၂၈.၉.၂၀၁၄
234Khit Oo San Co., Ltd.Compound Seeds Fertilizer ( Hight Power )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 7 %, K2O : 8 % )တသ - ၅၁၃၂၈.၉.၂၀၁၄
235Khit Oo San Co., Ltd.Foliar Fertilizer ( Golden Dragon )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 25 %, K2O : 20 %, MgO : 0.5 % )တသ - ၅၁၄၂၈.၉.၂၀၁၄
236Khit Oo San Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Horse Head )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၅၁၅၂၈.၉.၂၀၁၄
237Khit Oo San Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Horse Head )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5 % )တသ - ၅၁၆၂၈.၉.၂၀၁၄
238Khit Oo San Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Horse Head )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၅၁၇၂၈.၉.၂၀၁၄
239Khit Oo San Co., Ltd.Ammonium Nitrate Fertilizer ( Hong Hea )40 kg( N : 34 % )တသ - ၅၁၈၂၈.၉.၂၀၁၄
240Khit Oo San Co., Ltd.Compound Seeds Fertilizer ( Shwe Kyat )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 6 %, K2O : 12 % )တသ - ၅၁၉၂၈.၉.၂၀၁၄
241Mein Maw Trading Co., Ltd.Triple Super Phosphate Fertilizer (GTSP) (Three Circle)50 kg( P2O5 : 46 % )တသ - ၅၂၀၂၈.၉.၂၀၁၄
242Mein Maw Trading Co., Ltd.Single Super Phosphate Fertilizer ( Arrow )50 kg( P2O5 : 16 % )တသ - ၅၂၁၂၈.၉.၂၀၁၄
243Mein Maw Trading Co., Ltd.Compound Seeds Fertilizer ( Arrow )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၅၂၂၂၈.၉.၂၀၁၄
244Mein Maw Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N : 46 % )တသ - ၅၂၃၂၈.၉.၂၀၁၄
245Bhome Yaung Chi Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N : 46 % )တသ - ၅၂၄၂၈.၉.၂၀၁၄
246Bhome Yaung Chi Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Pannphoo )50 kg( N : 46 % )တသ - ၅၂၅၂၈.၉.၂၀၁၄
247Bhome Yaung Chi Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Gabalone )50 kg( N : 46 % )တသ - ၅၂၆၂၈.၉.၂၀၁၄
248North East Gate Fruit Co., Ltd.Nitric Phosphate Fertilizer ( Arrow )50 kg( N : 12 %, P2O5 : 13 % )တသ - ၅၂၇၂၈.၉.၂၀၁၄
249Pyae Hein Linn Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N : 46 % )တသ - ၅၂၈၂၈.၉.၂၀၁၄
250Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် ( Comet NPK Fertilizer )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 20 % )တသ - ၅၃၀၂၈.၉.၂၀၁၄
251Myanma Awba Group Co., Ltd.ပီတိကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( NPK - 16:16:12 )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 12 % )တသ - ၅၃၁၂၈.၉.၂၀၁၄
252Myanma Awba Group Co., Ltd.ပီတိကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( NPK - 10:10:5 )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၅၃၂၂၈.၉.၂၀၁၄
253Diamond River Co., Ltd.Monoammonium Phosphate(MAP) (GONGQUANZHONGZENG)50 kg( N + P2O5 ) 58 or N : 10 %, P2O5 : 48 % တသ - ၅၃၃၂၈.၉.၂၀၁၄
254Kan Thar Myain Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer Paras ( Ta Ta )50 kg( K2O : 60 % )တသ - ၅၃၉၂၈.၉.၂၀၁၄
255Kan Thar Myain Co., Ltd.Urea Fertilizer Paras ( Ta Ta )50 kg( N : 46 % )တသ - ၅၄၀၂၈.၉.၂၀၁၄
256Maw Nay Chi Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N : 46 % )တသ - ၅၄၁၂၈.၉.၂၀၁၄
257Maw Nay Chi Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Pan Phu )50 kg( N : 46 % )တသ - ၅၄၂၂၈.၉.၂၀၁၄
258Maw Nay Chi Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Taung Thu Ma )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၅၄၃၂၈.၉.၂၀၁၄
259Maw Nay Chi Trading Co., Ltd.Single Super Phosphate Fertilizer ( SSP ) ( Arrow )50 kg( P2O5 : 12 % - 16 % )တသ - ၅၄၄၂၈.၉.၂၀၁၄
260Universe Industrial Group Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N : 46 % )တသ - ၅၄၅၂၈.၉.၂၀၁၄
261Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Taung Thu Ma ) 50 kg( N : 15 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5 % )တသ - ၅၅၃၂၈.၉.၂၀၁၄
262Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Myinn Kaung ) 50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % )တသ - ၅၅၄၂၈.၉.၂၀၁၄
263Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Yan Yan Htan ) 50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 13 % )တသ - ၅၅၅၂၈.၉.၂၀၁၄
264Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Sabanan ) 50 kg( N : 20 %, K2O : 5 % )တသ - ၅၅၆၂၈.၉.၂၀၁၄
265Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Pan Phu ) 50 kg( N : 15 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5 % )တသ - ၅၅၇၂၈.၉.၂၀၁၄
266Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Arrow ) 50 kg( N : 15 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5 % )တသ - ၅၅၈၂၈.၉.၂၀၁၄
267Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Than Kwin ) 50 kg( N : 15 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5 % )တသ - ၅၅၉၂၈.၉.၂၀၁၄
268Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Pyaing ) 50 kg( N : 15 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5 % )တသ - ၅၆၀၂၈.၉.၂၀၁၄
269Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Pan Phu ) 50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၅၆၁၂၈.၉.၂၀၁၄
270Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Arrow )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၅၆၂၂၈.၉.၂၀၁၄
271Rain Drops Co., Ltd.Single Super Phosphate Fertilizer (SSP) ( Panda )50 kg( P2O5 : 12 % - 16 % )တသ - ၅၆၃၂၈.၉.၂၀၁၄
272Rain Drops Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Than Kwin )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5 % )တသ - ၅၆၄၂၈.၉.၂၀၁၄
273Rain Drops Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Arro World )50 kg( N : 12 %, P2O5 : 13 % )တသ - ၅၆၅၂၈.၉.၂၀၁၄
274Rain Drops Co., Ltd.Single Super Phosphate Fertilizer (SSP) (Xing Xiang)50 kg( P2O5 : 12 % - 16 % )တသ - ၅၆၆၂၈.၉.၂၀၁၄
275Rain Drops Co., Ltd.Nitric Phosphate Fertilizer ( Arrow World )50 kg( N : 12 %, P2O5 : 13 % )တသ - ၅၆၇၂၈.၉.၂၀၁၄
276Rain Drops Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( That Toe )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၅၆၈၂၈.၉.၂၀၁၄
277Rain Drops Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( That Toe ) 50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၅၆၉၂၈.၉.၂၀၁၄
278Rain Drops Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Long Chuang Jang )50 kg( N : 14 %, P2O5 : 10 %, K2O : 8 % )တသ - ၅၇၀၂၈.၉.၂၀၁၄
279Rain Drops Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 13 %, P2O5 : 7 %, K2O : 5 % )တသ - ၅၇၁၂၈.၉.၂၀၁၄
280Dana Cho Trading Co., Ltd.Ammonium Nitrate Fertilizer ( Red River )50 kg( N : 32 % - 34.8 % )တသ - ၅၇၂၂၈.၉.၂၀၁၄
281Dana Cho Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N : 46 % )တသ - ၅၇၃၂၈.၉.၂၀၁၄
282Dana Cho Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Global )50 kg( N : 46 % )တသ - ၅၇၄၂၈.၉.၂၀၁၄
283Dana Cho Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Let War )50 kg( N : 46 % )တသ - ၅၇၅၂၈.၉.၂၀၁၄
284Eastern Ocean Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Shwe Taung )50 kg( N : 46 % )တသ - ၅၇၈၂၈.၉.၂၀၁၄
285United NilarTrading Co., LtdUrea Fertilizer ( Paramount )50 kg( N : 46 % )တသ - ၅၇၉၂၈.၉.၂၀၁၄
286United NilarTrading Co., LtdCompound Fertilizer ( Lotus )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၅၈၀၂၈.၉.၂၀၁၄
287United NilarTrading Co., LtdCompound Fertilizer ( Lotus )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၅၈၁၂၈.၉.၂၀၁၄
288United NilarTrading Co., LtdUrea Fertilizer ( Paramount )50 kg( N : 46 % )တသ - ၅၈၂၂၈.၉.၂၀၁၄
289United NilarTrading Co., LtdCompound Fertilizer ( Lotus )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၅၈၃၂၈.၉.၂၀၁၄
290United NilarTrading Co., LtdCompound Fertilizer ( Lotus )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၅၈၄၂၈.၉.၂၀၁၄
291Wi Tha Khar Co., Ltd.Natural Bio Nutrients Fertilizer (Biojadi) (350 ml)50 kg( pH - 6.63,Ec - 0.36ms/cm,N - 4.51%,K2O - 2283mg/L,Ca - 7283mg/L, Mg - 127.7mg/L, Na - 477.4mg/L,Cu - 0.42mg/L,Mn - 0.50mg/L, Zn - 0.39 mg/L )တသ - ၅၈၅၂၈.၉.၂၀၁၄
292Academy Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( May Chin )50 kg( N : 46 % )တသ - ၅၈၆၂၈.၉.၂၀၁၄
293Academy Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Chi Lu )50 kg( N : 46 % )တသ - ၅၈၇၂၈.၉.၂၀၁၄
294Academy Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Leaf )50 kg( N : 46 % )တသ - ၅၈၈၂၈.၉.၂၀၁၄
295Academy Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Duwun )50 kg( N : 46 % )တသ - ၅၈၉၂၈.၉.၂၀၁၄
296Academy Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Gabalone )50 kg( N : 46 % )တသ - ၅၉၀၂၈.၉.၂၀၁၄
297Academy Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Let War )50 kg( N : 46 % )တသ - ၅၉၁၂၈.၉.၂၀၁၄
298သမဝါယမဝန်ကြီးဌာန၊သမဝါယမ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းCompound Seed Fertillizer ( Arrow World )50 kg( N : 12 %, P2O5 : 13 % )တသ - ၅၉၉၂၈.၉.၂၀၁၄
299Mya Yun Thu Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N : 46 % )တသ - ၆၀၀၂၈.၉.၂၀၁၄
300Mya Yun Thu Co., Ltd.Urea Fertilizer ( World )50 kg( N : 46 % )တသ - ၆၀၁၂၈.၉.၂၀၁၄
301Mya Yun Thu Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Let War )50 kg( N : 46 % )တသ - ၆၀၂၂၈.၉.၂၀၁၄
302Myittar Yae Sin Co., Ltd.Compound Seed Fertillizer ( Red Arrow )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၆၀၄၇.၁၂.၂၀၁၄
303Myittar Yae Sin Co., Ltd.Compound Seed Fertillizer ( Jinsha Jiang )50 kg( N : 13 %, P2O5 : 7 %, K2O : 5 % )တသ - ၆၀၅၇.၁၂.၂၀၁၄
304Myittar Yae Sin Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Nyung Sau )50 kg( N : 46 % )တသ - ၆၀၆၇.၁၂.၂၀၁၄
305Shwe Thet Tun Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Gold Mountain )50 kg( N : 46 % )တသ - ၆၀၇၇.၁၂.၂၀၁၄
306Golden Key Co., Ltd.ဓါတ်မြေသြဇာ ( မြင်းကျား ) GSSP50 kg( P2O5 : 16 % )တသ - ၆၀၉၇.၁၂.၂၀၁၄
307Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Than Kwin )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၆၁၂၂၈.၉.၂၀၁၄
308Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Taung Thu Ma )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၆၁၃၂၈.၉.၂၀၁၄
309Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Kangaroo )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % )တသ - ၆၁၄၂၈.၉.၂၀၁၄
310Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Doe Nayan )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၆၁၅၂၈.၉.၂၀၁၄
311Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Dragon )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၆၁၆၂၈.၉.၂၀၁၄
312Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Myinn Kaung )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၆၁၇၂၈.၉.၂၀၁၄
313Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Pan Phu )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၆၁၈၂၈.၉.၂၀၁၄
314Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( All Fruit )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၆၁၉၂၈.၉.၂၀၁၄
315Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Tri Super Phosphate Fertilizer ( Arrow )50 kg( P2O5 : 40 % - 46 % )တသ - ၆၂၀၂၈.၉.၂၀၁၄
316Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Single Super Phosphate Fertilizer ( SSP ) ( Panda )50 kg( P2O5 : 12 % - 16 % )တသ - ၆၂၁၂၈.၉.၂၀၁၄
317Myanmar La Warso Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N≥ 46.4 % )တသ - ၆၂၃၇.၁၂.၂၀၁၄
318Saturday Seven Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Pann Phoo )50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၆၂၅၇.၁၂.၂၀၁၄
319Saturday Seven Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Arrow )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၆၂၆၇.၁၂.၂၀၁၄
320Saturday Seven Co., Ltd.Nitric Phosphate Fertilizer ( Arrow )50 kg( N : 12 %, P2O5 : 13 % )တသ - ၆၂၇၇.၁၂.၂၀၁၄
321Octagon International Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( ကီမီရာ (ဒိုလူး) )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, Ca : 3.53 %, Mg : 0.40 %, B : 0.02 %, S : 9.3 % )တသ - ၆၂၈၇.၁၂.၂၀၁၄
322Kyaing Thin Pyant Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N : 46 % )တသ - ၆၂၉၇.၁၂.၂၀၁၄
323Kyaing Thin Pyant Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Flower Bud )50 kg( N : 46 % )တသ - ၆၃၀၇.၁၂.၂၀၁၄
324Kyaing Thin Pyant Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Let War )50 kg( N : 46 % )တသ - ၆၃၁၇.၁၂.၂၀၁၄
325Kyaing Thin Pyant Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Star )50 kg( N : 46 % )တသ - ၆၃၂၇.၁၂.၂၀၁၄
326Kyaing Thin Pyant Co., Ltd.Urea Fertilizer ( World )50 kg( N : 46 % )တသ - ၆၃၃၇.၁၂.၂၀၁၄
327Kyaing Thin Pyant Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Paras ( Ta Ta ) )50 kg( N : 46 % )တသ - ၆၃၄၇.၁၂.၂၀၁၄
328Kyaing Thin Pyant Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( Paras ( Ta Ta ) )50 kg( K2O : 60 % )တသ - ၆၃၅၇.၁၂.၂၀၁၄
329Aung Kyaw San Co., Ltd.Liquid Foliar Fertilizer ( Super Top ) ( 500 )ml500 ml( N:60,000 mg/L, P2O5:50,000 mg/L, K2O:90,000 mg/L,Ca:5,000 mg/L, Mg:5,000 mg/L, B:5,000 mg/L,Zn:1,000 mg/L, Fe:1,000 mg/L, Mn: 500 mg/L, Mo:500 mg/L,Organic N & C:50,000mg/L, pH:5.5 - 6 )တသ - ၆၃၆၇.၁၂.၂၀၁၄
330Pyae Pyae Wa Wa Co., Ltd.Dry Peat Potting Substratum, 0010 (70 L)31.68 kg( N : 1.582%, P2O5 : 1.1314%, K2O : 0.208%, OM : 30.36 %, pH : 5.1 )တသ - ၆၄၂၇.၁၂.၂၀၁၄
331Diamond River Co., Ltd.Sulphur Coated Urea ( ဇာမဏီ )50 kg( N > 31 %, S > 9 % )တသ - ၆၄၃၇.၁၂.၂၀၁၄
332Taung Paw Tharr Yee Shinn Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Golden Cock )50 kg( N : 10%, P2O5 : 6%, K2O : 10%, CaO : 5 %, S : 5 %, ZnO : 0.2 %, B : 0.2 % )တသ - ၆၄၈၇.၁၂.၂၀၁၄
333Taung Paw Tharr Yee Shinn Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Golden Cock )50 kg( N : 31%, S : 9 %, B : 0.01 %, Zn : 0.044 %, Mn : 0.025 %, Mg : 0.811 %, Fe : 0.02 % )တသ - ၆၄၉၇.၁၂.၂၀၁၄
334Phyo Mauk Tagun Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Feng Xi )50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၆၅၂၇.၁၂.၂၀၁၄
335Thiha Soe Pharmaceutical Trading Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( MOP )50 kg( K2O : 60 % )တသ - ၆၆၂၂၈.၉.၂၀၁၄
336Thiha Soe Pharmaceutical Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Mukta )50 kg( N : 46 % )တသ - ၆၆၃၂၈.၉.၂၀၁၄
337Kabar Kywe Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N : 46 % )တသ - ၆၇၄၇.၁၂.၂၀၁၄
338Dynasty International Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( GMOP - Granular Pink )50 kg( K2O : 60 % )တသ - ၆၇၅၆.၇.၂၀၁၄
339Dynasty International Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( SMOP - Standard Pink )50 kg( K2O : 60 % )တသ - ၆၇၆၆.၇.၂၀၁၄
340Dynasty International Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( SMOP - Standard White )50 kg( K2O : 60 % )တသ - ၆၇၇၆.၇.၂၀၁၄
341Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Single Super Phosphate Fertilizer ( SSP ) ( Zebra )50 kg( P2O5 : 12 % - 16 % )တသ - ၆၇၈၂၈.၉.၂၀၁၄
342Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Nitric Phosphate Fertilizer ( Than Kwin )50 kg(N : 12 %, P2O5 : 13 % )တသ - ၆၇၉၂၈.၉.၂၀၁၄
343Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N : 46 % )တသ - ၆၈၀၂၈.၉.၂၀၁၄
344Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Tri Super Phosphate Fertilizer ( Than Kwin )50 kg( P2O5 : 40 % - 46 % )တသ - ၆၈၁၂၈.၉.၂၀၁၄
345Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Single Super Phosphate Fertilizer ( SSP ) ( Arrow )50 kg( P2O5 : 12 % - 16 % )တသ - ၆၈၂၂၈.၉.၂၀၁၄
346Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Nitric Phosphate Fertilizer ( Arrow World )50 kg(N : 12 %, P2O5 : 13 % )တသ - ၆၈၃၂၈.၉.၂၀၁၄
347Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Lion )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၆၈၄၂၈.၉.၂၀၁၄
348Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( All Fruit )40 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၆၈၅၂၈.၉.၂၀၁၄
349Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Maung Nann )50 kg( N : 13 %, P2O5 : 5 %, K2O : 7 % )တသ - ၆၈၆၂၈.၉.၂၀၁၄
350Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Olera )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၆၈၇၂၈.၉.၂၀၁၄
351Kyaw New Generation Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46 % )တသ - ၇၀၁၇.၁၂.၂၀၁၄
352Kyaw New Generation Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Kabarlone )50 kg( N ≥ 46.3 % )တသ - ၇၀၂၇.၁၂.၂၀၁၄
353Kyaw New Generation Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Taung Thu Ma ) 50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၇၀၃၇.၁၂.၂၀၁၄
354Phone Myint Toe Export & Import Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Shwe Taung )50 kg( N : 46 % )တသ - ၇၀၄၇.၁၂.၂၀၁၄
355Tha Zin New Family Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N : 46 % )တသ - ၇၀၇၆.၇.၂၀၁၄
356Hornbill Enterprises Ltd.Urea Fertilizer ( IFFCO )50 kg( N : 46 % )တသ - ၇၁၅၂၈.၉.၂၀၁၄
357Hornbill Enterprises Ltd.Muritate of Potash Fertilizer (MOP)50 kg( K2O : 60 % )တသ - ၇၁၆၂၈.၉.၂၀၁၄
358ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)အထွေထွေ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ သမဝါယမ အသင်းစုချုပ်လီမိတက်Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46 % )တသ - ၈၇၂၇.၁၂.၂၀၁၄
359ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)အထွေထွေ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ သမဝါယမ အသင်းစုချုပ်လီမိတက်Compound Seed Fertilizer ( Taung Thu Ma )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၈၇၃၇.၁၂.၂၀၁၄
360ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)အထွေထွေ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ သမဝါယမ အသင်းစုချုပ်လီမိတက်Single Super Phosphate Fertilizer (GSSP)( All Fruit )50 kg ( P2O5 : 16% )တသ - ၈၇၄၇.၁၂.၂၀၁၄
361ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)အထွေထွေ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ သမဝါယမ အသင်းစုချုပ်လီမိတက်Triple Super Phosphate Fertilizer (TSP)( Three Circles )50 kg ( P2O5 : 40 % - 46 % )တသ - ၈၇၅၇.၁၂.၂၀၁၄
362Pyi Soe Oo Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N : 46 % )တသ - ၈၇၉၆.၇.၂၀၁၄
363Tet Sein International Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Flower Bud )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 16 % )တသ - ၈၈၀၆.၇.၂၀၁၄
364Tet Sein International Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( HAI HUI )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 7 %, K2O : 8 % )တသ - ၈၈၁၂၈.၉.၂၀၁၄
365Tet Sein International Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Yan Yan Htan )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 13 % )တသ - ၈၈၂၂၈.၉.၂၀၁၄
366Tet Sein International Trading Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertililzer (AS) ( YX )50 kg( N : 12 %, S : 14 % )တသ - ၈၈၃၂၈.၉.၂၀၁၄
367Tet Sein International Trading Co., Ltd.Nitro Sulphur Fertilizer ( Dragon Mountain )50 kg( N ≥ 31 %, S ≥ 9 % )တသ - ၈၈၄၇.၁၂.၂၀၁၄
368Tet Sein International Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( YSDF )50 kg( N : 30 %, S : 16.3 % )တသ - ၈၈၅၇.၁၂.၂၀၁၄
369Tet Sein International Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46 % )တသ - ၈၈၆၇.၁၂.၂၀၁၄
370Tet Sein International Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Aung Gabar (AGB) )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၈၈၇၇.၁၂.၂၀၁၄
371Tet Sein International Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Yara )50 kg( N : 12 %, P2O5 : 11 %, K2O : 18 % )တသ - ၈၈၈၇.၁၂.၂၀၁၄
372Shin Hwa Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Duwun )50 kg( N : 46 % )တသ - ၉၀၂၆.၇.၂၀၁၄
373Shin Hwa Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Chi Lu )50 kg( N : 46 % )တသ - ၉၀၃၆.၇.၂၀၁၄
374Shin Hwa Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Leaf )50 kg( N : 46 % )တသ - ၉၀၄၆.၇.၂၀၁၄
375Shin Hwa Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Gabalone )50 kg( N : 46 % )တသ - ၉၀၅၆.၇.၂၀၁၄
376Shin Hwa Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Pann Phu )50 kg( N : 46 % )တသ - ၉၀၆၆.၇.၂၀၁၄
377Shin Hwa Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Let War )50 kg( N : 46 % )တသ - ၉၀၇၆.၇.၂၀၁၄
378Shin Hwa Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( May Chin )50 kg( N : 46 % )တသ - ၉၀၈၆.၇.၂၀၁၄
379Shin Hwa Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N : 46 % )တသ - ၉၀၉၂၈.၉.၂၀၁၄
380Shin Hwa Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Taung Thu Ma )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၉၁၀၂၈.၉.၂၀၁၄
381Shin Hwa Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( All Fruit )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၉၁၁၂၈.၉.၂၀၁၄
382Shin Hwa Trading Co., Ltd.Tri Super Phosphate Fertilizer ( Than Kwin )50 kg( P2O5 : 40 % - 46 % )တသ - ၉၁၂၂၈.၉.၂၀၁၄
383Shin Hwa Trading Co., Ltd.Single Super Phosphate Fertilizer SSP ( Arrow )50 kg( P2O5 : 12 % - 16 % )တသ - ၉၁၃၂၈.၉.၂၀၁၄
384Min Ohn Pe International Trading Co., Ltd.Agrophate (15:15:15)50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၀၀၁၂၇.၁.၂၀၁၅
385Min Ohn Pe International Trading Co., Ltd.Compound (N.P.K 15:15:15)50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၀၀၂၂၇.၁.၂၀၁၅
386Min Ohn Pe International Trading Co., Ltd.Kemira (15:15:15)50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၀၀၃၂၇.၁.၂၀၁၅
387Min Ohn Pe International Trading Co., Ltd.Kemira ( 25:7:7 )50 kg( N : 25 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 % )တသ - ၀၀၄၂၇.၁.၂၀၁၅
388Min Ohn Pe International Trading Co., Ltd.နေတံဆိပ် (21:0:0) 50 kg( N : 21 % )တသ - ၀၀၅၂၇.၁.၂၀၁၅
389Min Ohn Pe International Trading Co., Ltd.ကျွဲခေါင်းတံဆိပ် (21:0:0) MC 50 kg( N : 21 % )တသ - ၀၀၆၂၇.၁.၂၀၁၅
390Min Ohn Pe International Trading Co., Ltd. မြင်းပျံတံဆိပ် Urea (46:0:0) 50 kg( N : 46 % )တသ - ၀၀၇၂၇.၁.၂၀၁၅
391Min Ohn Pe International Trading Co., Ltd.ကျွဲခေါင်းတံဆိပ် Urea (46:0:0) MC 50 kg( N : 46 % )တသ - ၀၀၈၂၇.၁.၂၀၁၅
392Myint Mo Myint Trading Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် ​ရွှေမြင့်မိုရ် ပဲမျိုးစုံအထူး50 kg( N : 20 %, P2O5 : 20 %, K2O : 20 % + TE )တသ - ၀၀၉၂၇.၁.၂၀၁၅
393Myint Mo Myint Trading Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် ​ရွှေမြင့်မိုရ် အမှတ်(၁)50 kg( N : 38 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5 % + TE )တသ - ၀၁၀၂၇.၁.၂၀၁၅
394Myint Mo Myint Trading Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်​ ရွှေမြင့်မိုရ် အမှတ်(၂)50 kg( N : 20 %, P2O5 : 20 %, K2O : 20 % + TE )တသ - ၀၁၁၂၇.၁.၂၀၁၅
395Myanma Awba Group Co., Ltd.Nitrophoska (12:12:17)50 kg( N : 12 %, P2O5 : 12 %, K2O : 17 % )တသ - ၀၅၂၁.၂.၂၀၁၅
396Myanma Awba Group Co., Ltd.Nitrophoska (15:15:15 )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၀၅၃၁.၂.၂၀၁၅
397Myanma Awba Group Co., Ltd.Nitrophoska (20:10:10)50 kg( N : 20 %, P2O5 : 10 %, K2O : 10 % )တသ - ၀၅၄၁.၂.၂၀၁၅
398Supreme Enterprise Limitedစူပါ - ကေ ( Super - K )25 kg( K : 61.85 %, Ca : 0.202 %, Mg : 0.122 %, S : 0.58 % )တသ - ၀၆၀၂.၂.၂၀၁၅
399Supreme Enterprise Limitedမာတီအင်ပီကေ ( Multi NPK ) (13:3:43)25 kg( N : 13.688 %, P2O5 : 3.181 %, K2O : 43.48 % , S : 2.429 % )တသ - ၀၆၁၂.၂.၂၀၁၅
400Supreme Enterprise Limitedမာတီဖတ် ( Multi Fert ) (20:20:20 + ME)25 kg( N : 20.09 %, P2O5 : 20.308 %, K2O : 20.48 %, Ca : 0.123 %, Mg : 0.050 %, S : 6.761 % )တသ - ၀၆၂၂.၂.၂၀၁၅
401Shwe Than Lwing Oo Co., Ltd.MC ကျွဲခေါင်းတံဆိပ် (N.P.K 15:15:15)50 kg( N : 16.746 %, P2O5 : 15.041 %, K2O : 15.84 % )တသ - ၀၆၃၂.၂.၂၀၁၅
402Shwe Than Lwing Oo Co., Ltd.KEMIRA (N.P.K 15:15:15)50 kg( N : 13.88 %, P2O5 : 13.668 %, K2O : 15.7 % )တသ - ၀၆၄၂.၂.၂၀၁၅
403Shwe Than Lwing Oo Co., Ltd.MC ကျွဲခေါင်းတံဆိပ် (NH4)2 SO4(21:0:0+24S)50 kg( N : 21.15 %, S : 24.2 % )တသ - ၀၆၅၂.၂.၂၀၁၅
404Shwe Than Lwing Oo Co., Ltd.KEMIRA (N.P.K 25:7:7)50 kg( N : 25.63 %, P2O5 : 7.6758 %, K2O : 7.55 % )တသ - ၀၆၆၂.၂.၂၀၁၅
405Shwe Than Lwing Oo Co., Ltd.MC ကျွဲခေါင်းတံဆိပ် Urea50 kg( N : 46.193 %)တသ - ၀၆၉၂.၂.၂၀၁၅
406Farm Link Co., Ltd.Ammonium Sulphate 50 kg( N : 21.15 %, S : 24.6 % )တသ - ၀၇၄၅.၂.၂၀၁၅
407Farm Link Co., Ltd.Urea 50 kg ( N : 46 % )တသ - ၀၇၅၅.၂.၂၀၁၅
408Ohnmar Aung Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer (MC)50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, S : 8.3 %, MgO : 0.1 %, B : 0.02 % )တသ - ၇၂၉၅.၆.၂၀၁၅
409Ohnmar Aung Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Sun )50 kg( N : 21 %, S : 24 % )တသ - ၇၃၀၅.၆.၂၀၁၅
410Diamond Star Co., Ltd.Compound Fertilizer (အာမို)50 kg( N : 12 %, P2O5 : 13 % )တသ - ၇၃၁၅.၆.၂၀၁၅
411Diamond Star Co., Ltd.NPK Fertilizer ( အာမို - 15:15:6 +4MgO )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 6 %, MgO : 4 %)တသ - ၇၃၂၅.၆.၂၀၁၅
412Diamond Star Co., Ltd.Potash Fertilizer (အာမိုပိုတက်(ရှ်)) Muriate of Potash (KCL)50 kg( K2O : 60 % )တသ - ၇၃၃၅.၆.၂၀၁၅
413Diamond Star Co., Ltd.Foliar Fertilizer ( အာမို ) (Magnesium Amino Acid Chelate)25 kg( Mg : 6 %, Total Amino Acid : 25 %, Na : 0.6 %, Moisture : 5 %)တသ - ၇၃၄၅.၆.၂၀၁၅
414သမဝါယမပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်း + သာယာဝတီခရိုင်၊မြန်မာ့အ​ထွေထွေ ရောင်းဝယ်ရေးသမဝါယမအသင်းUrea Fertilizer ( Gyo Tu )50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၇၃၉၅.၆.၂၀၁၅
415သမဝါယမပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်း + သာယာဝတီခရိုင်၊မြန်မာ့အ​ထွေထွေ ရောင်းဝယ်ရေးသမဝါယမအသင်းUrea Fertilizer ( Red Bird )50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၇၄၀၅.၆.၂၀၁၅
416သမဝါယမပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်း + သာယာဝတီခရိုင်၊မြန်မာ့အ​ထွေထွေ ရောင်းဝယ်ရေးသမဝါယမအသင်းUrea Fertilizer ( Paddy Crop )50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၇၄၁၅.၆.၂၀၁၅
417သမဝါယမပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်း + သာယာဝတီခရိုင်၊မြန်မာ့အ​ထွေထွေ ရောင်းဝယ်ရေးသမဝါယမအသင်းUrea Fertilizer ( Shwe Taung )50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၇၄၂၅.၆.၂၀၁၅
418သမဝါယမပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်း + သာယာဝတီခရိုင်၊မြန်မာ့အ​ထွေထွေ ရောင်းဝယ်ရေးသမဝါယမအသင်းUrea Fertilizer ( Pan Phu )50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၇၄၃၅.၆.၂၀၁၅
419Maw Cherry Land Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer (Thitket)50 kg( N : 18 %, P2O5 : 9 %, K2O : 18 % )တသ - ၇၄၄၅.၆.၂၀၁၅
420Maw Cherry Land Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer (Golden Mountain)50 kg( N ≥ 46 % )တသ - ၇၄၅၅.၆.၂၀၁၅
421Maw Cherry Land Trading Co., Ltd.Single Super Phosphate Fertilizer (Arrow) 50 kg ( P2O5 ≥ 12 % - 16% )တသ - ၇၄၆၅.၆.၂၀၁၅
422Maw Cherry Land Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Taung Thu Ma )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၇၄၇၅.၆.၂၀၁၅
423Maw Cherry Land Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Thitket )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 6 %, K2O : 18 % )တသ - ၇၄၈၅.၆.၂၀၁၅
424Maw Cherry Land Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Lion)50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၇၄၉၅.၆.၂၀၁၅
425Maw Cherry Land Trading Co., Ltd.Ammonium Nitrate Fertilizer ( Red River )50 kg( N : 32 % To 34.8 % )တသ - ၇၅၀၅.၆.၂၀၁၅
426ကချင်ပြည်နယ်သမဝါယမအသင်း စုချုပ်လီမိတက်Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46 % )တသ - ၇၉၉၅.၆.၂၀၁၅
427Mega Grow International Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ ( မက်ဂါ )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၈၀၆၅.၆.၂၀၁၅
428Shu San Industry Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Maung Hnan )50 kg( N : 13 %, P2O5 : 5 %, K2O : 7 % )တသ - ၈၁၁၅.၆.၂၀၁၅
429Shu San Industry Co., Ltd.Meister MX Fertilizer ( Meister MX )20 kg( N : 20 %, P2O5 : 6 %, K2O : 14 %, Mg : 3 %, Cu : 0.10 %, Zn : 0.10 %, B : 0.05 % )တသ - ၈၁၂၅.၆.၂၀၁၅
430Bo Myint Thu Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၈၁၃၅.၆.၂၀၁၅
431Bo Myint Thu Trading Co., Ltd.Single Super Phosphate Fertilizer ( Arrow )50 kg ( P2O5 ≥ 16% )တသ - ၈၁၄၅.၆.၂၀၁၅
432Bo Myint Thu Trading Co., Ltd.Triple Super Phosphate Fertilizer ( Three Circles )50 kg ( P2O5 : 46% )တသ - ၈၁၅၅.၆.၂၀၁၅
433Bo Myint Thu Trading Co., Ltd.Compound Seeds Fertilizer ( Arrow )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၈၁၆၅.၆.၂၀၁၅
434Bo Myint Thu Trading Co., Ltd.Compound Seeds Fertilizer ( All Fruit )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၈၁၇၅.၆.၂၀၁၅
435Bo Myint Thu Trading Co., Ltd.Nitric Phosphate Fertilizer ( Arrow )50 kg( N : 12 %, P2O5 : 13 % )တသ - ၈၁၈၅.၆.၂၀၁၅
436Baryar Na Thi Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၈၁၉၅.၆.၂၀၁၅
437Baryar Na Thi Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Pann Phoo )50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၈၂၀၅.၆.၂၀၁၅
438Baryar Na Thi Trading Co., Ltd.Single Super Phosphate Fertilizer ( Arrow )50 kg ( P2O5 ≥ 16% )တသ - ၈၂၁၅.၆.၂၀၁၅
439Baryar Na Thi Trading Co., Ltd.Triple Super Phosphate Fertilizer ( Three Circles )50 kg ( P2O5 : 46% )တသ - ၈၂၂၅.၆.၂၀၁၅
440Baryar Na Thi Trading Co., Ltd.Compound Seeds Fertilizer ( Arrow )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၈၂၃၅.၆.၂၀၁၅
441Pacific Dragon International LimitedPrilled Urea Fertilizer50 kg( N : min - 46.3 %, Biuret : max - 1 %, Moisture : max - 0.4 % )တသ - ၈၂၄၅.၆.၂၀၁၅
442Khit Oo San Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၈၂၅၅.၆.၂၀၁၅
443Khit Oo San Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 10 % )တသ - ၈၂၆၅.၆.၂၀၁၅
444Khit Oo San Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Arrow )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 %, S : 5 % )တသ - ၈၂၇၅.၆.၂၀၁၅
445Kabar Kywe Trading Co.,Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Taung Thu Ma )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၈၂၈၅.၆.၂၀၁၅
446Kabar Kywe Trading Co.,Ltd.Ammonium Nitrate Fertilizer ( Red River )50 kg( N : 32 % - 34.8 % )တသ - ၈၂၉၅.၆.၂၀၁၅
447Kabar Kywe Trading Co.,Ltd.Rock Phosphate Fertilizer ( Shenda )50 kg ( P2O5 : 25 % To 30 % )တသ - ၈၃၀၅.၆.၂၀၁၅
448Kabar Kywe Trading Co.,Ltd.Compound Seed Fertilizer ( LRFJTGS )50 kg( N : 14 %, P2O5 : 10 %, K2O : 8 % )တသ - ၈၃၁၅.၆.၂၀၁၅
449Kabar Kywe Trading Co.,Ltd.Nitric Phosphate Fertilizer ( Arrow )50 kg( N : 12 %, P2O5 : 13 % )တသ - ၈၃၂၅.၆.၂၀၁၅
450Kabar Kywe Trading Co.,Ltd.Single Super Phosphate Fertilizer ( Arrow )50 kg ( P2O5 : 16% )တသ - ၈၃၃၅.၆.၂၀၁၅
451Kabar Kywe Trading Co.,Ltd.Triple Super Phosphate Fertilizer (GTSP) (Three Circles)50 kg ( P2O5 : 46% )တသ - ၈၃၄၅.၆.၂၀၁၅
452Mya Yun Thu Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Arrow )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၈၃၅၅.၆.၂၀၁၅
453Mya Yun Thu Co., Ltd.Nitric Phosphate Fertilizer ( Arrow )50 kg( N : 12 %, P2O5 : 13 % )တသ - ၈၃၆၅.၆.၂၀၁၅
454Yay Nan Pyaw Co., Ltd.BORAX PENTAHYDRATE FERTILIZER(ACTIBOR-15G)25 kg( Na2B4O7-5H2O : min-99.9%, B2O3 : min-47.5%, Fe : max - 3 ppm, Na2O : min - 21.03 %)တသ - ၈၃၇၅.၆.၂၀၁၅
455Mao's Brothers Mining & Jewellery Co., Ltd.Compound Fertilizer (Taiwan-Fertilizer Copany No-1)40 kg( N : 20 %, P2O5 : 5 %, K2O : 10 % )တသ - ၈၃၈၅.၆.၂၀၁၅
456Kay Thi (Myawady) Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Buffalo Head )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၈၃၉၅.၆.၂၀၁၅
457Kay Thi (Myawady) Trading Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( MC )50 kg( N : 21 %, S : 24 % )တသ - ၈၄၀၅.၆.၂၀၁၅
458Moe Thu Kha Trading Co., Ltd.Potassium Nitrate Fertilizer ( MG )50 kg( N : 13.5 %, K2O : 44.5 % )တသ - ၈၄၁၅.၆.၂၀၁၅
459Sun Rays Trading & Industrial Co., Ltd.Fertilizer ( Dailygro )50 kg( N : min - 14 %, K2O : min - 2 % )တသ - ၈၄၂၅.၆.၂၀၁၅
460Kittayar Hinthar Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Yulong )10 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၈၄၃၅.၆.၂၀၁၅
461Rain Drops Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Hongxin )50 kg( N ≥ 21 %, S ≥ 24 % )တသ - ၈၄၄၅.၆.၂၀၁၅
462Auspicious Millennium Trading Group Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( TA TA - PARAS )50 kg( K2O : 60 % )တသ - ၈၄၆၅.၆.၂၀၁၅
463Diamond River Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Piti )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၈၄၈၅.၆.၂၀၁၅
464Diamond River Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Piti )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 12 % )တသ - ၈၄၉၅.၆.၂၀၁၅
465Ruby Apex Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Buffalo Head )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 1.5%, CaO : 7 % )တသ - ၈၅၀၅.၆.၂၀၁၅
466Ruby Apex Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Buffalo Head )50 kg( N : 25%, P2O5 : 7%, K2O : 7 % )တသ - ၈၅၁၅.၆.၂၀၁၅
467Ruby Apex Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Buffalo Head )50 kg( N : 46 % )တသ - ၈၅၂၅.၆.၂၀၁၅
468Agro Asia Star Group Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (ငါးနှစ်ကောင်)50 kg( N : 12%, P2O5 : 13 % )တသ - ၈၅၅၅.၆.၂၀၁၅
469Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် (Comet) Urea50 kg( N : 46 % )တသ - ၈၅၆၅.၆.၂၀၁၅
470Myanma Awba Group Co., Ltd.ကောမက် (Comet) Fertilizer50 kg( SiO2 : 25 %, CaO : 40 % )တသ - ၈၅၇၅.၆.၂၀၁၅
471Myanma Awba Industries Co., Ltd.(Comet) N - Super 50 kg( N : 46 % )တသ - ၈၅၈၅.၆.၂၀၁၅
472Myanma Awba Industries Co., Ltd.(Comet) N - Super 25 kg( N : 46 % )တသ - ၈၅၉၅.၆.၂၀၁၅
473Myanma Awba Industries Co., Ltd.(Comet) N - Super 50 kg( N : 30 %, S : 15 % )တသ - ၈၆၀၅.၆.၂၀၁၅
474United Nilar Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Paramount )50 kg( N : 46 % )တသ - ၈၆၂၅.၆.၂၀၁၅
475United Nilar Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Lotus )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၈၆၃၅.၆.၂၀၁၅
476Myanmar La Warso Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Arrow )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၈၆၄၅.၆.၂၀၁၅
477Golden Bee Interntaional Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Arrow )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၈၆၅၅.၆.၂၀၁၅
478Golden Bee Interntaional Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Arrow )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၈၆၆၅.၆.၂၀၁၅
479Golden Bee Interntaional Trading Co., Ltd.Single Super Phosphate Fertilizer ( Arrow )50 kg ( P2O5 : 16% )တသ - ၈၆၇၅.၆.၂၀၁၅
480Golden Bee Interntaional Trading Co., Ltd.Triple Super Phosphate Fertilizer (GTSP)( Three Circles )50 kg ( P2O5 : 46% )တသ - ၈၆၈၅.၆.၂၀၁၅
481Golden Bee Interntaional Trading Co., Ltd.Nitric Phosphate Fertilizer ( Arrow )50 kg( N : 12 %, P2O5 : 13 % )တသ - ၈၆၉၅.၆.၂၀၁၅
482Golden Bee Interntaional Trading Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( CNAMPGC )50 kg ( K2O ≥ 60 % )တသ - ၈၇၀၅.၆.၂၀၁၅
483United Nilar Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Fertil )50 kg( N : 46 % )တသ - ၈၇၁၅.၆.၂၀၁၅
484Shun Lwin Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer (Naga Thisome) ( Blue )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၈၈၉၅.၆.၂၀၁၅
485Shun Lwin Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer (Naga Thisome) ( Yellow )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၈၉၀၅.၆.၂၀၁၅
486သာယာဝတီခရိုင်၊ မြန်မာ့အထွေထွေ ရောင်းဝယ်ရေး၊ သမဝါယမအသင်း လီမိတက်Urea Fertilizer ( Gyo Tu )50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၈၉၂၅.၆.၂၀၁၅
487သာယာဝတီခရိုင်၊ မြန်မာ့အထွေထွေ ရောင်းဝယ်ရေး၊ သမဝါယမအသင်း လီမိတက်Urea Fertilizer ( Red Bird )50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၈၉၃၅.၆.၂၀၁၅
488စိမ်းလဲ့မြေစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေး သမဝါယမအသင်းလီမိတက်Urea Fertilizer ( Shwe Taung )50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၈၉၄၅.၆.၂၀၁၅
489စိမ်းလဲ့မြေစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေး သမဝါယမအသင်းလီမိတက်Urea Fertilizer ( Paddy Crop )50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၈၉၅၅.၆.၂၀၁၅
490Ayerwin Trading Co., Ltd.Single Super Phosphate (GSSP) ( Panda )50 kg( P2O5 ≥ 16 % )တသ - ၈၉၆၅.၆.၂၀၁၅
491Ayerwin Trading Co., Ltd.Single Super Phosphate (GSSP) ( Arrow )50 kg( P2O5 ≥ 16 % )တသ - ၈၉၇၅.၆.၂၀၁၅
492Ayerwin Trading Co., Ltd.Single Super Phosphate (GSSP) ( Golden Horse )50 kg( P2O5 ≥ 16 % )တသ - ၈၉၈၅.၆.၂၀၁၅
493Ayerwin Trading Co., Ltd.Single Super Phosphate (GSSP) ( Red Arrow )50 kg( P2O5 ≥ 16 % )တသ - ၈၉၉၅.၆.၂၀၁၅
494Ayerwin Trading Co., Ltd.Triple Super Phosphate (GTSP) ( Golden Horse )50 kg( P2O5 ≥ 46 % )တသ - ၉၀၀၅.၆.၂၀၁၅
495Ayerwin Trading Co., Ltd.Triple Super Phosphate (GTSP) ( Three Circles )50 kg( P2O5 ≥ 46 % )တသ - ၉၀၁၅.၆.၂၀၁၅
496Shwe Myay Yar Co., Ltd.N. P. K ( နေတံဆိပ် )50 kg( N : 21 % )တသ - ၁၀၇၂.၇.၂၀၁၅
497Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျား မီလျှံကေ40 kg( K2O > 50 %, S ≥ 18 % )တသ - ၁၂၂၂၄.၉.၂၀၁၅
498Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျား Compound Fertilizer40 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, S : 7 % )တသ - ၁၂၄၂၄.၉.၂၀၁၅
499Myanma Awba Group Co., Ltd.ESTA Kieserite (EC Fertilizer)50 kg( MgO : 27 %, S : 22 % )တသ - ၁၄၂၄.၁.၂၀၁၆
500Seven Tigers Trading Co.,Ltd.မြန်မာမြေသြဇာ MM - 1450 kg ( N : 3 %, P2O5 : 3 % , K2O : 7 %)တသ - ၁၅၉၃.၂.၂၀၁၆
501Marlarmyaing Enterprise Ltd.Ammonium Sulphate ( MC ကျွဲခေါင်းတံဆိပ် )50 kg( N : 21 % )တသ - ၁၆၁၉.၂.၂၀၁၆
502Marlarmyaing Enterprise Ltd.Compound Fertilizer 50 kg ( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % )တသ - ၁၆၄၉.၂.၂၀၁၆
503Moe Htet Yadanar Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၉၁၄၁၉.၁၂.၂၀၁၅
504Golden October Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Crown )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၉၁၅၁၉.၁၂.၂၀၁၅
505Golden October Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Sun )50 kg( N : 21 %, S : 24 % )တသ - ၉၁၆၁၉.၁၂.၂၀၁၅
506Than Lwin Shwe Pyi Co., Lt.Compound Seed Fertilizer ( Golden Horse )50 kg( Total ≥ 27 %) ( N : 15 %, P2O5 : 7 %, K2O : 5 %, Ca : 4.203 %, Mg : 0.324 %, S : 6.394 % )တသ - ၉၁၇၁၉.၁၂.၂၀၁၅
507Sun Rays Trading & Industrial Co., Ltd.Fertilizer ( DAILYGRO )50 kg( Organic Matter : Min - 14 %, Nitrogen : Min - 14 % )တသ - ၉၁၈၁၉.၁၂.၂၀၁၅
508Sun Rays Trading & Industrial Co., Ltd.Compound Fertilizer ( AGRO )500 kg( Nitrogen : Min - 16 %, P2O5 : Min - 16 %, K2O : Min - 8 % )တသ - ၉၂၀၁၉.၁၂.၂၀၁၅
509Thaw Tar Win Trading Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Crown )50 kg( N : 21 %, S : 24 % )တသ - ၉၂၁၁၉.၁၂.၂၀၁၅
510International Gateways Group of Co., Ltd.Granular Urea ( Dam Ca Mau )50 kg( Nitrogen : 46.1 % min, Biuret : 0.95 % max, Moisture : 0.3 % max )တသ - ၉၂၂၁၉.၁၂.၂၀၁၅
511Myanmar Kaung Thukha Co., Ltd.Kaung Thukha Gypsum50 kg( CaSO4.2H2O : 98 %, Ca : 24 %, S : 17 % )တသ - ၉၂၃၁၉.၁၂.၂၀၁၅
512Myanma Awba Industries Co., Ltd.Comet Potsssium50 kg( K2O : 60 % )တသ - ၉၂၅၁၉.၁၂.၂၀၁၅
513Myanma Awba Group Co., Ltd.ENTEC (14:7:17 )40 kg( N : 14 %, P2O5 : 7 %, K2O : 17 % )တသ - ၉၂၈၁၉.၁၂.၂၀၁၅
514Myanma Awba Group Co., Ltd.ENTEC (20:10:10 )40 kg( N : 20 %, P2O5 : 10 %, K2O : 10 % )တသ - ၉၂၉၁၉.၁၂.၂၀၁၅
515Myanma Awba Group Co., Ltd.ENTEC (12:12:17)40 kg( N : 12 %, P2O5 : 12 %, K2O : 17 % )တသ - ၉၃၀၁၉.၁၂.၂၀၁၅
516Myanma Awba Group Co., Ltd.ENTEC (13:10:20)40 kg( N : 13 %, P2O5 : 10 %, K2O : 20 % )တသ - ၉၃၁၁၉.၁၂.၂၀၁၅
517Myanma Awba Group Co., Ltd.ENTEC (25:15:0)40 kg( N : 25 %, P2O5 : 15 % )တသ - ၉၃၂၁၉.၁၂.၂၀၁၅
518Shwin Le International Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၉၄၂၁၉.၁၂.၂၀၁၅
519Nay Oo & Brothers Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၉၄၃၁၉.၁၂.၂၀၁၅
520Nay Oo & Brothers Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Arrow )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၉၄၄၁၉.၁၂.၂၀၁၅
521Law Ka Pa La Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Four Face )50 kg( N : 18 %, P2O5 : 4 %, K2O : 5 %, MgO : 4 %, CaO : 6 %, S : 2 % )တသ - ၉၄၅၁၉.၁၂.၂၀၁၅
522North East Gate Fruit Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Golden Cock )50 kg( N : 20 %, K2O : 5 % )တသ - ၉၄၆၁၉.၁၂.၂၀၁၅
523North East Gate Fruit Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Golden Cock )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 6 %, K2O : 12 % )တသ - ၉၄၇၁၉.၁၂.၂၀၁၅
524Kabar Kywe Trading Co., Ltd.Magnesium Sulphate Fertilizer ( Shenda )50 kg( MgSO4.7H2O ≥ 95 % )တသ - ၉၄၈၁၉.၁၂.၂၀၁၅
525Kabar Kywe Trading Co., Ltd.Zinc Sulphate Fertilizer ( Yinxin )50 kg( 78 % < ZnSO4.7H2O < 85 % )တသ - ၉၄၉၁၉.၁၂.၂၀၁၅
526Kabar Kywe Trading Co., Ltd.Potassium Sulphate ( Green On )50 kg( K2O ≥ 50 %, S ≥ 18 % )တသ - ၉၅၀၁၉.၁၂.၂၀၁၅
527Baryar Na Thi Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Ywat Ni )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 6 %, K2O : 18 % )တသ - ၉၅၁၁၉.၁၂.၂၀၁၅
528Baryar Na Thi Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Ywat Ni )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၉၅၂၁၉.၁၂.၂၀၁၅
529Mya Yun Thu Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( High Hui )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 7 %, K2O : 8 % )တသ - ၉၅၃၁၉.၁၂.၂၀၁၅
530Supreme White Gold International Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( White Gold )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 6 %, MgO : 4 % )တသ - ၉၅၄၁၉.၁၂.၂၀၁၅
531Supreme White Gold International Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( White Gold )50 kg( N : 12 %, P2O5 : 12 %, K2O : 17 %, MgO : 2 % )တသ - ၉၅၅၁၉.၁၂.၂၀၁၅
532Mein Maw Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Ywat Ni )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15% )တသ - ၉၅၈၁၉.၁၂.၂၀၁၅
533Mein Maw Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Jin Yi Meng )50 kg( N : 18 %, P2O5 : 6 %, K2O : 24 % )တသ - ၉၅၉၁၉.၁၂.၂၀၁၅
534Mein Maw Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Jin Yi Meng )50 kg( N : 17 %, P2O5 : 17 %, K2O : 17 % )တသ - ၉၆၀၁၉.၁၂.၂၀၁၅
535Moe Myint Toe Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၉၆၁၁၉.၁၂.၂၀၁၅
536Hein Myat Yadanar Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၉၆၂၁၉.၁၂.၂၀၁၅
537Thet Hmuu Thaw Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၉၆၃၁၉.၁၂.၂၀၁၅
538Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.အာဟာရစုံကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( တက်တိုး )(K2O From K2SO4 )(15:15:15)50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, Ca : 3.94 %, Mg : 0.48 %, S : 4.902 %, Zn : 0.0001 %, Mn : 0.01 %, B : 0.015 %, Mo : 30 ppm )တသ - ၉၆၆၁၉.၁၂.၂၀၁၅
539Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.အာဟာရစုံကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( တက်တိုး ) ( 15:15:15 )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, Ca : 1.83 %, Mg : 0.16 %, S : 2.770 %, Zn : 0.0002 %, Mn : 0.008 %, B : 0.079 %, Mo : 130 ppm )တသ - ၉၆၇၁၉.၁၂.၂၀၁၅
540Shwe Pyae Chan Thar Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၉၆၈၁၉.၁၂.၂၀၁၅
541Shwe Pyae Chan Thar Co., Ltd.Single Super Phosphate Fertilizer SSP ( Arrow )50 kg( P2O5 ≥ 16 % )တသ - ၉၆၉၁၉.၁၂.၂၀၁၅
542Shwe Pyae Chan Thar Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Taung Thu Ma )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၉၇၀၁၉.၁၂.၂၀၁၅
543Shwe Pyae Chan Thar Co., Ltd.Nitric Phosphate Fertilizer (Than Kwin)50 kg( N : 12 %, P2O5 : 13 % )တသ - ၉၇၁၁၉.၁၂.၂၀၁၅
544Shwe Pyae Chan Thar Co., Ltd.Tri Super Phosphate Fertilizer ( Than Kwin )50 kg( P2O5 ≥ 46 % )တသ - ၉၇၂၁၉.၁၂.၂၀၁၅
545Northern Royal Land Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Shwe Taung )50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၉၇၃၁၉.၁၂.၂၀၁၅
546Northern Royal Land Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Toe Nayar )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၉၇၄၁၉.၁၂.၂၀၁၅
547Northern Royal Land Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Arrow )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၉၇၅၁၉.၁၂.၂၀၁၅
548Kay Thi ( Myawady ) Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( MC )50 kg( N : 46 % )တသ - ၉၈၅၁၉.၁၂.၂၀၁၅
549Aung Chin Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46 % )တသ - ၉၈၆၁၉.၁၂.၂၀၁၅
550Aung Chin Trading Co., Ltd.Tri Super Phosphate Fertilizer ( Than Kwin )50 kg( P2O5 ≥ 40 % - 46 % )တသ - ၉၈၇၁၉.၁၂.၂၀၁၅
551Aung Chin Trading Co., Ltd.Single Super Phosphate Fertilizer ( Arrow )50 kg( P2O5 ≥ 12 % - 16 % )တသ - ၉၈၈၁၉.၁၂.၂၀၁၅
552Aung Chin Trading Co., Ltd.Nitric Phosphate Fertilizer ( Than Kwin )50 kg( N : 12 %, P2O5 : 13 % )တသ - ၉၈၉၁၉.၁၂.၂၀၁၅
553Aung Chin Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Taung Thu Ma )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၉၉၀၁၉.၁၂.၂၀၁၅
554Thit Sar Moe Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Buffalo Head )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၉၉၆၁၉.၁၂.၂၀၁၅
555Thit Sar Moe Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Buffalo Head )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၉၉၇၁၉.၁၂.၂၀၁၅
556Thit Sar Moe Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Buffalo Head )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % )တသ - ၉၉၈၁၉.၁၂.၂၀၁၅
557Thit Sar Moe Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Buffalo Head )50 kg( N : 25 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 % )တသ - ၉၉၉၁၉.၁၂.၂၀၁၅
558Thit Sar Moe Trading Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Buffalo Head )50 kg( N : 21 %, S : 24 % )တသ - ၁၀၀၀၁၉.၁၂.၂၀၁၅
559Thit Sar Moe Trading Co., Ltd.Urea Ferilizer ( Shwe Taung )50 kg( N : 46.4 % )တသ - ၁၀၀၁၁၉.၁၂.၂၀၁၅
560Thit Sar Moe Trading Co., Ltd.Urea Ferilizer ( Sun )50 kg( N : 46.4 % )တသ - ၁၀၀၂၁၉.၁၂.၂၀၁၅
561Thit Sar Moe Trading Co., Ltd.Urea Ferilizer ( Crown )50 kg( N : 46.4 % )တသ - ၁၀၀၃၁၉.၁၂.၂၀၁၅
562Thit Sar Moe Trading Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( Buffalo Head )50 kg( K2O : 60 % )တသ - ၁၀၀၄၁၉.၁၂.၂၀၁၅
563Pan Nu Hlaing Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Buffalo Head )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၁၀၀၅၁၉.၁၂.၂၀၁၅
564Pan Nu Hlaing Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Buffalo Head )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၁၀၀၆၁၉.၁၂.၂၀၁၅
565Pan Nu Hlaing Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Buffalo Head )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % )တသ - ၁၀၀၇၁၉.၁၂.၂၀၁၅
566Pan Nu Hlaing Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Buffalo Head )50 kg( N : 25 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 % )တသ - ၁၀၀၈၁၉.၁၂.၂၀၁၅
567Pan Nu Hlaing Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Buffalo Head )50 kg( N : 21 %, S : 24 % )တသ - ၁၀၀၉၁၉.၁၂.၂၀၁၅
568Pan Nu Hlaing Co., Ltd.Urea Ferilizer ( Shwe Taung )50 kg( N : 46.4 % )တသ - ၁၀၁၀၁၉.၁၂.၂၀၁၅
569Pan Nu Hlaing Co., Ltd.Urea Ferilizer ( Sun )50 kg( N : 46.4 % )တသ - ၁၀၁၁၁၉.၁၂.၂၀၁၅
570Pan Nu Hlaing Co., Ltd.Urea Ferilizer ( Crown )50 kg( N : 46.4 % )တသ - ၁၀၁၂၁၉.၁၂.၂၀၁၅
571Pan Nu Hlaing Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( Buffalo Head )50 kg( K2O : 60 % )တသ - ၁၀၁၃၁၉.၁၂.၂၀၁၅
572Pan Nu Hlaing Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Sailing Boat )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၁၀၁၄၁၉.၁၂.၂၀၁၅
573Pan Nu Hlaing Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Kemera )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၁၀၁၅၁၉.၁၂.၂၀၁၅
574Pan Nu Hlaing Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Sailing Boat )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၁၀၁၆၁၉.၁၂.၂၀၁၅
575Pan Nu Hlaing Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Kemera )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၁၀၁၇၁၉.၁၂.၂၀၁၅
576Pan Nu Hlaing Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Sailing Boat )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % )တသ - ၁၀၁၈၁၉.၁၂.၂၀၁၅
577Pan Nu Hlaing Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Kemera )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % )တသ - ၁၀၁၉၁၉.၁၂.၂၀၁၅
578Pan Nu Hlaing Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Sailing Boat )50 kg( N : 25 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 % )တသ - ၁၀၂၀၁၉.၁၂.၂၀၁၅
579Pan Nu Hlaing Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Kemera )50 kg( N : 25 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 % )တသ - ၁၀၂၁၁၉.၁၂.၂၀၁၅
580Pan Nu Hlaing Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Crown )50 kg( N : 21 %, S : 24 % )တသ - ၁၀၂၂၁၉.၁၂.၂၀၁၅
581Pan Nu Hlaing Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Kemera )50 kg( N : 21 %, S : 24 % )တသ - ၁၀၂၃၁၉.၁၂.၂၀၁၅
582Marlarmyaing Enterprise Ltd.Liquid Foliar Fertilizer ( Amigrow )200 Liter( K2O : 0.695 %, Ca : 3.625 %, Mg : 0.162 %, S : 2.21 %, Mn : 0.041 %, Mo : 0.028 %, Zn : 0.1 %, B : 0.095 % ) တသ - ၁၀၂၄၁၉.၁၂.၂၀၁၅
583Marlarmyaing Enterprise Ltd.Black Urea Fertilizer ( ပုလဲနက် )25 kg( N : 46 % )တသ - ၁၀၂၆၁၉.၁၂.၂၀၁၅
584Shwe Than Lwin Oo Trading Co., Ltd.Foliar Fertilizer Liquid ( Bayer )1 Liter( N : 3 %, P2O5 : 12 %, K2O : 12 % )တသ - ၁၀၂၈၁၉.၁၂.၂၀၁၅
585Shwe Than Lwin Oo Trading Co., Ltd.Foliar Fertilizer Liquid ( Bayer )1 Liter( N : 11 %, P2O5 : 8 %, K2O : 6 % )တသ - ၁၀၂၉၁၉.၁၂.၂၀၁၅
586Shwe Me` Co., Ltd.Natural Soil Improver ( SC OOMDIN )50 kg( N : 5 %, P2O5 : 1 %, K2O : 1 %, OM : 40 % )တသ - ၁၀၃၀၁၉.၁၂.၂၀၁၅
587Rain Drops Co., Ltd.Potassium Nitrate Fertilizer ( Green On )50 kg( N : 13.5 %, K2O : 44.5 % )တသ - ၁၀၃၁၁၉.၁၂.၂၀၁၅
588Rain Drops Co., Ltd.Tri Super Phosphate Fertilizer ( Than Kwin )50 kg( P2O5 ≥ 46 % )တသ - ၁၀၃၂၁၉.၁၂.၂၀၁၅
589Royal Palace Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၁၀၃၃၁၉.၁၂.၂၀၁၅
590Royal Palace Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Let War )50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၁၀၃၄၁၉.၁၂.၂၀၁၅
591Duwun Export Import Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (MOP) (MAHKOTA)(Red Standard Grade)50 kg( K2O : 60 % )တသ - ၁၀၃၇၁၉.၁၂.၂၀၁၅
592Pho La Min Trading Co., Ltd.Fertilizer ( Super Yellow )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 6%, MgO : 4%, S : 5.44%, B : 0.06 %, Mo : 0.0085 %, Fe : 0.00312 % )တသ - ၁၀၃၈၁၉.၁၂.၂၀၁၅
593Pho La Min Trading Co., Ltd.Fertilizer ( Super Red )50 kg( N: 12%, P2O5: 6%, K2O: 22%, MgO : 3%, S : 5.233%, B : 0.059 %, Mo : 0.123 %, Fe : 0.00234 % )တသ - ၁၀၃၉၁၉.၁၂.၂၀၁၅
594Awra Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( မြင်းကြယ်နီ )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 8 %, K2O : 8 %, MgO : 3 %, CaO : 5 %, S : 3 % )တသ - ၁၀၄၀၁၉.၁၂.၂၀၁၅
595Awra Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( မြင်းကြယ်နီ )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 7 %, K2O : 18 %, MgO : 2 %, CaO : 3 %, S : 2 % )တသ - ၁၀၄၁၁၉.၁၂.၂၀၁၅
596Awra Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( လေယာဉ်ပျံ )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 7 %, K2O : 18 %)တသ - ၁၀၄၂၁၉.၁၂.၂၀၁၅
597Myanma Awba Group Co., Ltd.Comet Ammonium Sulphate25 kg ( N : 21 %, S : 24 % )တသ - ၃၃၉၁၀.၁.၂၀၁၇
598Myanma Awba Group Co., Ltd.Comet Phosphate Rock25 kg ( P2O5 : 30 % )တသ - ၃၄၀၁၀.၁.၂၀၁၇
599Myanma Awba Group Co., Ltd.Comet Potassium25 kg ( K2O : 60 % )တသ - ၃၄၁၁၀.၁.၂၀၁၇
600Myanma Awba Group Co., Ltd.Comet ( DAP ) Diammonium Phosphate 50 kg ( N : 18 %, P2O5 : 46 % )တသ - ၃၄၂၁၀.၁.၂၀၁၇
601Myanma Awba Group Co., Ltd.Comet NPK Fertilizer50 kg ( N : 16 %, P2O5 :16 %, K2O : 8 %, S : 13 % )တသ - ၃၄၃၁၀.၁.၂၀၁၇
602Myanma Awba Group Co., Ltd.Comet ( MAP ) Monoammonium Phosphate50 kg ( N : 10 %, P2O5 : 50 %, )တသ - ၃၄၄၁၀.၁.၂၀၁၇
603Myanma Awba Group Co., Ltd.Comet K + N Fertilizer 50 kg ( N : 13 %, K2O : 46 %, )တသ - ၃၄၅၁၀.၁.၂၀၁၇
604Nine Seas Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Vietnam )25 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 %, S : 13 % )တသ - ၁၀၉၁၁၆.၁၀.၂၀၁၆
605Aung Thiha Co., Ltd.Sunray Super - K50 kg( 10:5:20 + MgO + CaO + TE + HA )တသ - ၆၉၇၁၄.၉.၂၀၁၆
606Aung Thiha Co., Ltd.Sunray Super - N50 kg( 15:7:8 + MgO + CaO + TE + HA )တသ - ၆၉၈၁၄.၉.၂၀၁၆
607Aung Thiha Co., Ltd.Sunray Formula - B50 kg( 13:10:21 + MgO + CaO + TE + HA )တသ - ၆၉၉၁၄.၉.၂၀၁၆
608Aung Thiha Co., Ltd.Sunray Padi Segar50 kg( 10:10:20 + MgO + CaO + TE + HA )တသ - ၇၀၀၁၄.၉.၂၀၁၆
609Myanma Awba Industries Co., Ltd.Comet Ammonium Sulphate 50 kg( N : 21 %, S : 24 % )တသ - ၁၀၄၃၁၆.၁၀.၂၀၁၆
610Myanma Awba Industries Co., Ltd.Comet Fertilizer 50 kg( Zn : 23 %, S : 11 % )တသ - ၁၀၄၄၁၆.၁၀.၂၀၁၆
611Myanma Awba Industries Co., Ltd.Comet Urea 50 kg( N : 46 % )တသ - ၁၀၄၅၁၆.၁၀.၂၀၁၆
612Myanma Awba Industries Co., Ltd.Comet (27-0-0 + 12 CaO ) 50 kg( N : 27 %, CaO : 12 % )တသ - ၁၀၄၆၁၆.၁၀.၂၀၁၆
613Myanma Awba Industries Co., Ltd.Comet 50 kg( N : 16 %, P2O5 : 45 % )တသ - ၁၀၄၇၁၆.၁၀.၂၀၁၆
614Myanmar Agribusiness Public corporation Ltd.Prilled Urea Fertilizer 50 kg( N : 46 % min, Biuret : 1 %max, Moisture : 0.5%max)တသ - ၁၀၅၈၁၆.၁၀.၂၀၁၆
615Aye Yeik Myittar Trading Co., Ltd.Phosphate Fertilizer ( Shin Mien ) 40 kg( P2O5 ≥ 12 %, CaO ≥ 16 % )တသ - ၁၀၆၃၁၆.၁၀.၂၀၁၆
616Alliance Stars Co., Ltd.Compound Fertilizer 50 kg( N : 20%, P2O5 : 3%, K2O : 3 %, MgO : 3%, CaO : 5% )တသ - ၁၀၆၅၁၆.၁၀.၂၀၁၆
617Alliance Stars Co., Ltd.Compound Fertilizer 50 kg( N : 12%, P2O5 : 3%, K2O : 3 %, OM : 10 % )တသ - ၁၀၆၆၁၆.၁၀.၂၀၁၆
618Alliance Stars Co., Ltd.Compound Fertilizer 50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO:2%, CaO:3%)တသ - ၁၀၆၇၁၆.၁၀.၂၀၁၆
619Khit Thit Myanmar Mineral Production Co.Op Society Ltd.Potassium Chloride ( Ferti - K ) 25 kg( K2O : 61 % )တသ - ၁၀၆၈၁၆.၁၀.၂၀၁၆
620Rothmans of Pall Mall Myanmar Pte., Ltd.Compound Fertilizer ( Haracoat MX ) ( SOP based ) 50 kg( N : 15 %, P2O5 : 16 %, K2O : 20 % )တသ - ၁၀၆၉၁၆.၁၀.၂၀၁၆
621Rothmans of Pall Mall Myanmar Pte., Ltd.Compound Fertilizer ( Haracoat MX ) ( SOP based ) 50 kg( N : 19 %, P2O5 : 8 %, K2O : 21 % )တသ - ၁၀၇၀၁၆.၁၀.၂၀၁၆
622JDS Co., Ltd.NPK Fertilizer (အာမိုအနီကြား) 50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 16 %, CaO : 2.5 % )တသ - ၁၀၇၁၁၆.၁၀.၂၀၁၆
623(MMO) Myanmar Marine Osaka Co., Ltd.Mineral PK ( Powder ) ( Semi Product ) ( Raw Material ) 800 kg( P2O5 : 20 %, K2O : 16 %, MgO : 6 %, CaO : 18 %, B : 0.1 % )တသ - ၁၀၇၂၁၆.၁၀.၂၀၁၆
624Myint Thukha Nadi Co., Ltd.NPK Compound Fertilizer ( Zagro Star Green ) 50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, CaO : 6 % )တသ - ၁၀၇၃၁၆.၁၀.၂၀၁၆
625Myint Thukha Nadi Co., Ltd.NPK Compound Fertilizer ( Zagro Star Blue ) 50 kg( N : 12%, P2O5 : 12%, K2O : 17%, MgO:2%, CaO:6%)တသ - ၁၀၇၄၁၆.၁၀.၂၀၁၆
626United Nilar Agribusiness Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Lotus )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % )တသ - ၁၀၇၉၁၆.၁၀.၂၀၁၆
627Wyane Mong Yawng General Trading Co., Ltd.Organic Fertilizer ( Shwe Dalat ) 50 kg( N : 2.829%, P2O5 : 1.191%, K2O : 2.979%, OM:20.93%, Na : 0.307 %, pH : 7.76 )တသ - ၁၀၈၉၁၆.၁၀.၂၀၁၆
628Thaw Tar Win Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( MC ) 50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, S : 8.3 %, MgO : 0.1 %, B : 0.02 % )တသ - ၁၀၉၀၁၆.၁၀.၂၀၁၆
629Mega Marine Frozen Seafood Co., Ltd.Potassium Nitrate Fertilizer ( Multi - K Classic ) 25 kg( N : 13 %, K2O : 46 % )တသ - ၁၀၉၂၁၆.၁၀.၂၀၁၆
630Pyae Thaw Co., Ltd.Organic Chemical Fertilizer ( AMIMATE ) 20 kg( N : 8 %, P2O5 : 3 %, K2O : 4 %, OM : 10 % )တသ - ၁၀၉၄၁၆.၁၀.၂၀၁၆
631Pyae Thaw Co., Ltd.Organic Chemical Fertilizer ( AMIMATE ) 50 kg( N : 3 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5 %, OM : 10 % )တသ - ၁၀၉၅၁၆.၁၀.၂၀၁၆
632Pyae Thaw Co., Ltd.Organic Chemical Fertilizer ( AMIMATE ) 50 kg( N : 5 %, P2O5 : 3 %, K2O : 5 %, OM : 10 % )တသ - ၁၀၉၆၁၆.၁၀.၂၀၁၆
633Pyae Thaw Co., Ltd.Organic Chemical Fertilizer ( AMIMATE ) 50 kg( N : 6 %, P2O5 : 3 %, K2O : 3 %, OM : 10 % )တသ - ၁၀၉၇၁၆.၁၀.၂၀၁၆
634Pyae Thaw Co., Ltd.Organic Chemical Fertilizer ( AMIMATE ) 50 kg( N : 3 %, P2O5 : 8 %, K2O : 8 %, OM : 10 % )တသ - ၁၀၉၈၁၆.၁၀.၂၀၁၆
635Green Mind (Myanmar) Trading Co., Ltd.S - Matrix Formula 1 ( S Natur ) 1000 cc( Ca : 3.49 %, Mg : 3.10 %, S : 0.07 %, OM : 1.30 % )တသ - ၁၀၉၉၁၆.၁၀.၂၀၁၆
636Zayyar, Zarni, Sithu International Trading Co.,Ltd.GP Growth Promoter Fertilizer ( Em Tec ) 18 g( Moisture : 5.8 %, N : 0.37 %, P2O5 : 0.077 %, K2O : 0.897 %, Ca:0.41%, Mg:0.08%, OM:28.04%, pH(1:2.5) : 8.53 ) ( Bacillus subtilis=105 CFU/ml, Bacillus latenspores=105CFU/ml, Bacillus licheniformus=105CFU/ml, Bacillus megaterium=105CFU/ml, Trichoderma harzianum=108sporea/ml, Trichoderma viride=107spores/ml)တသ - ၁၁၀၆၁၆.၁၀.၂၀၁၆
637Royal Island Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain ) 50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၁၁၁၂၁၆.၁၀.၂၀၁၆
638Pan Nu Hlaing Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Sun )50 kg( N : 21 %, S : 24 % )တသ - ၁၁၁၅၁၆.၁၀.၂၀၁၆
639Ayerwin Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Golden Horse )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5 % + TE, Silicon : 5 % )တသ - ၁၁၁၆၁၆.၁၀.၂၀၁၆
640Agro Chemical Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Sinopec )50 kg( N : 21 %, S : 24 % )တသ - ၁၁၂၁၁၆.၁၀.၂၀၁၆
641Minhla Agricultural Product Trading Special Rice Paddy Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( B.H.C.C )50 kg( N : 21 %, S : 24% )တသ - ၁၁၂၂၁၆.၁၀.၂၀၁၆
642LongLife Dawna Trading Co., Ltd.Natural Fertilizer ( လင်းနို့ဂူ ) ( TPIPL )25 kg( N : 1.41%, P2O5 : 1.29 %, K2O : 0.77 % , Na : 0.86%, OM : 35.10%, C:N - 14 )တသ - ၁၁၂၉၁၆.၁၀.၂၀၁၆
643LongLife Dawna Trading Co., Ltd.Soil Conditioner pH 11 ( TPIPL ) 25 kg( CaO : 43.84% )တသ - ၁၁၃၀၁၆.၁၀.၂၀၁၆
644Shwe Hlaing Htoo Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Shwe Taung ) 50 kg( N : 46 % )တသ - ၁၁၃၂၁၆.၁၀.၂၀၁၆
645Shwe Hlaing Htoo Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Sun ) 50 kg( N : 46 %)တသ - ၁၁၃၃၁၆.၁၀.၂၀၁၆
646Shwe Hlaing Htoo Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Sun ) 50 kg( N : 46 %)တသ - ၁၁၃၄၁၆.၁၀.၂၀၁၆
647Thet Hmuu Thaw Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Elephant )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) တသ - ၁၁၃၅၁၆.၁၀.၂၀၁၆
648Shin Lon Trading Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Crown )50 kg( N : 21 %, S : 24 % )တသ - ၁၁၃၆၁၆.၁၀.၂၀၁၆
649Golden October Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Fly Horse )50 kg( N : 46 %)တသ - ၁၁၃၇၁၆.၁၀.၂၀၁၆
650Moe Htet Yadanar Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Arrow )40 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၁၁၃၈၁၆.၁၀.၂၀၁၆
651Kabar Kywe Trading Co., Ltd.Monoammonium Phosphate ( MAP )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 50 % )တသ - ၁၁၃၉၁၆.၁၀.၂၀၁၆
652Kabar Kywe Trading Co., Ltd.Boron ( For Fertilizer ) ( Shenda ) 50 kg( B ≥ 1.5 % )တသ - ၁၁၄၀၁၆.၁၀.၂၀၁၆
653Phone Myint Kyaw Family Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain ) 50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၁၁၄၁၁၆.၁၀.၂၀၁၆
654Phone Myint Kyaw Family Co., Ltd.Nitric Phosphate Fertilizer (Arrow) 50 kg( N : 12 %, P2O5 : 13 % )တသ - ၁၁၄၂၁၆.၁၀.၂၀၁၆
655Phone Myint Kyaw Family Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer (Arrow) 50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၁၁၄၃၁၆.၁၀.၂၀၁၆
656Phone Myint Kyaw Family Co., Ltd.Triple Super Phosphate Fertilizer ( Three Circles ) (50)Kg50 kg( P2O5 ≥ 46 % )တသ - ၁၁၅၉၁၆.၁၀.၂၀၁၆
657Beauteous Vallery Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၁၁၄၄၁၆.၁၀.၂၀၁၆
658Beauteous Vallery Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Pann Phoo )50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၁၁၄၅၁၆.၁၀.၂၀၁၆
659Beauteous Vallery Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Saparnan ) 50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၁၁၄၆၁၆.၁၀.၂၀၁၆
660Beauteous Vallery Co., Ltd.NItric Phosphate Fertilizer (Arrow) 50 kg( N : 12 %, P2O5 : 13 % )တသ - ၁၁၄၇၁၆.၁၀.၂၀၁၆
661Beauteous Vallery Co., Ltd.Compound Seeds Fertilizer ( Elephant )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၁၁၄၈၁၆.၁၀.၂၀၁၆
662Beauteous Vallery Co., Ltd.Triple Super Phosphate Fertilizer ( Three Circles ) 50 kg( P2O5 ≥ 46 % )တသ - ၁၁၄၉၁၆.၁၀.၂၀၁၆
663Beauteous Vallery Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 10 % )တသ - ၁၁၅၀၁၆.၁၀.၂၀၁၆
664Beauteous Vallery Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Yan Yang Tian ) (50)Kg50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၁၁၅၁၁၆.၁၀.၂၀၁၆
665Beauteous Vallery Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၁၁၅၂၁၆.၁၀.၂၀၁၆
666Beauteous Vallery Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Arrow )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % )တသ - ၁၁၅၃၁၆.၁၀.၂၀၁၆
667Beauteous Vallery Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Yan Yang Tian ) 50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 13 %, S ≥ 9 % )တသ - ၁၁၅၄၁၆.၁၀.၂၀၁၆
668Beauteous Vallery Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Arrow )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 5 %, K2O : 25 % + TE )တသ - ၁၁၅၅၁၆.၁၀.၂၀၁၆
669Beauteous Vallery Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Red Bird ) 50 kg( N ≥ 20.5 % )တသ - ၁၁၅၆၁၆.၁၀.၂၀၁၆
670Beauteous Vallery Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Three Circles ) (50)Kg50 kg( N : 13 %, P2O5 : 7 %, K2O : 5 % )တသ - ၁၁၅၇၁၆.၁၀.၂၀၁၆
671Beauteous Vallery Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Saparnan )50 kg( N : 20 %, K2O : 5 % )တသ - ၁၁၅၈၁၆.၁၀.၂၀၁၆
672Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Double Super Phosphate Fertilizer ( Than Kwin ) 50 kg( P2O5 ≥ 37 % )တသ - ၁၁၆၀၁၆.၁၀.၂၀၁၆
673Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seeds Fertilizer ( Aeroplane )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 7 %, K2O : 18 % )တသ - ၁၁၆၁၁၆.၁၀.၂၀၁၆
674Fu Xing Borthers Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )25 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၁၁၆၂၁၆.၁၀.၂၀၁၆
675Fu Xing Borthers Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Flower Bud ) 50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၁၁၆၃၁၆.၁၀.၂၀၁၆
676Fu Xing Borthers Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Let War ) 50 kg( N ≥ 46.3 % )တသ - ၁၁၆၄၁၆.၁၀.၂၀၁၆
677Fu Xing Borthers Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Star ) 50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၁၁၆၅၁၆.၁၀.၂၀၁၆
678Fu Xing Borthers Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Globle ) 50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၁၁၆၆၁၆.၁၀.၂၀၁၆
679Happy Group Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Than Kwin )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၁၁၆၇၁၆.၁၀.၂၀၁၆
680The Na Rinza Ra Trading Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer 50 kg( K2O : 60 % )တသ - ၁၁၆၈၁၆.၁၀.၂၀၁၆
681November Snow Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46 % )တသ - ၁၁၇၀၁၆.၁၀.၂၀၁၆
682November Snow Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Pann Phu )50 kg( N ≥ 46.3 % )တသ - ၁၁၇၁၁၆.၁၀.၂၀၁၆
683November Snow Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Let War ) 50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၁၁၇၂၁၆.၁၀.၂၀၁၆
684November Snow Trading Co., Ltd.NItric Phosphate Fertilizer ( Than Kwin )50 kg( N : 12 %, P2O5 : 13 % )တသ - ၁၁၇၃၁၆.၁၀.၂၀၁၆
685November Snow Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Than Kwin )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5 % )တသ - ၁၁၇၄၁၆.၁၀.၂၀၁၆
686November Snow Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Than Kwin )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၁၁၇၅၁၆.၁၀.၂၀၁၆
687November Snow Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( All Fruit )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၁၁၇၆၁၆.၁၀.၂၀၁၆
688November Snow Trading Co., Ltd.TRI Super Phosphate Fertilizer ( Than Kwin ) 50 kg( P2O5 ≥ 46 % )တသ - ၁၁၇၇၁၆.၁၀.၂၀၁၆
689Myanmar La Warso Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Ywat Ni ) 50 kg( N : 16 %, P2O5 : 8 %, K2O : 20 % )တသ - ၁၁၇၈၁၆.၁၀.၂၀၁၆
690Shwe Nadi Hlaing Trading Co., Ltd.Gypsum Fertilizer ( ဇာမဏီ ) 25 kg( Ca : 22%, S : 15%, CaSO4 .2H2O : 82% )တသ - ၁၁၇၉၁၆.၁၀.၂၀၁၆
691North West Brothers Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Mukta )50 kg( N : 46 % )တသ - ၁၁၈၀၁၆.၁၀.၂၀၁၆
692North West Brothers Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( IPL )50 kg( K2O : 60 % )တသ - ၁၁၈၁၁၆.၁၀.၂၀၁၆
693International Sun Moon Star Agriculture Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Crown )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % )တသ - ၁၁၈၂၁၆.၁၀.၂၀၁၆
694Magnate Group Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Tractor )50 kg ( N : 10 %, P2O5 : 10 % , K2O : 5 %)တသ - ၂၇၈၂၉.၆.၂၀၁၆
695Magnate Group Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Tractor )50 kg ( N : 15 %, P2O5 : 15 % , K2O : 15 %)တသ - ၂၇၉၂၉.၆.၂၀၁၆
696Magnate Group Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Tractor )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 %, S : 1.5 % )တသ - ၂၈၀၂၉.၆.၂၀၁၆
697Magnate Group Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Tractor )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, S : 1.5 % )တသ - ၂၈၁၂၉.၆.၂၀၁၆
700Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.AGROPHATE ( OX ) ( 13:13:21 + TE )50 kg( N : 13 %, P2O5 : 13 %, K2O : 21 % + TE )တသ - ၁၁၈၃၄.၃.၂၀၁၇
701Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.AGROPHATE ( OX ) ( 16:12:8 )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 12 %, K2O : 8 % )တသ - ၁၁၈၄၄.၃.၂၀၁၇
702Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.AGROPHATE ( OX ) ( 18:12:6 )50 kg( N : 18 %, P2O5 : 12 %, K2O : 6 % )တသ - ၁၁၈၅၄.၃.၂၀၁၇
703Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.Zinc Sulphate Monohydrate 25 kg( ZnSO4 : 98 % )တသ - ၁၁၈၇၄.၃.၂၀၁၇
704Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.Potassium Dihydrogen Phosphate 25 kg( KH2PO4 : 98 % )တသ - ၁၁၈၈၄.၃.၂၀၁၇
705Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.Potassium Sulphate ( TIAMFUPAI )25 kg( K2O : 50 %, CL : 1.5 )တသ - ၁၁၈၉၄.၃.၂၀၁၇
706Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.Potassium Nitrate Fertilizer ( Green On )50 kg( N : 13 %, K2O : 44.5 % )တသ - ၁၁၉၀၄.၃.၂၀၁၇
707Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Elephant ) 50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % ) တသ - ၁၁၉၄၄.၃.၂၀၁၇
708Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Arrow World )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5 % ) တသ - ၁၁၉၅၄.၃.၂၀၁၇
709Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Arrow World )50 kg( N : 12 %, P2O5 : 13 % ) တသ - ၁၁၉၆၄.၃.၂၀၁၇
710Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Kangaroo ) 50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % ) တသ - ၁၁၉၇၄.၃.၂၀၁၇
711Myanmar Shwe Ayeyar Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Arrow World )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % ) တသ - ၁၁၉၈၄.၃.၂၀၁၇
712Ayerwin Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Sein Phu ) 50 kg( N ≥ 46.3 %)တသ - ၁၂၀၆၄.၃.၂၀၁၇
713Ayerwin Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Grow Top ) ( Golden Horse )( ခရစ္စတယ်ဆေးပုလဲ) 50 kg( N : 25 %, K2O : 5 % )တသ - ၁၂၂၀၄.၃.၂၀၁၇
714Myanma San Pya Crop Nutrition Co., Ltd.Nitrophoska ( 12 : 12 : 17 : 2 ) 50 kg( N : 12 %, P2O5 : 12 %, K2O : 17 %, CaO : 4.6 %, MgO : 2 %, S : 6 %, Fe : 500 ppm, B : 200 ppm, Zn : 100 ppm, Cu : 12 ppm )တသ - ၁၂၄၀၄.၃.၂၀၁၇
715Myanma San Pya Crop Nutrition Co., Ltd.ENTEC ( 13 :10 : 20 ) 40 kg( N : 13 %, P2O5 : 10 %, K2O : 20 % )တသ - ၁၂၄၂၄.၃.၂၀၁၇
716Myanma Awba Industries Co., Ltd.ကောမက် Speed 50 kg( N : 20 %, P2O5 : 10 %, K2O : 10 %, CaO : 4.8%, MgSO4 : 0.2%, ZnSO4 : 0.2%, CuSO4 : 20 ppm, FeSO4 : 60 ppm, MnSO4 : 40 ppm, Mo : 16 ppm, B2O3 : 80 ppm ) တသ - ၁၂၄၈၄.၃.၂၀၁၇
717Myanma Awba Industries Co., Ltd.ကောမက် V Super 50 kg( N : 15 %, P2O5 : 10 %, K2O : 20 %, CaO : 2.4%, MgSO4 : 0.2%, ZnSO4 : 0.2%, CuSO4 : 20 ppm, FeSO4 : 60 ppm, MnSO4 : 40 ppm, Mo : 16 ppm, B2O3 : 80 ppm ) တသ - ၁၂၄၉၄.၃.၂၀၁၇
718Myanma Awba Industries Co., Ltd.​ကောမက် ( Hydro Speed ) 25 kg( N : 15 %, CaO : 26 % )တသ - ၁၂၅၀၄.၃.၂၀၁၇
719Seeds Energy Agro Group Co., Ltd.Potash Fertilizer ( Kai U Luk Lok ) ( ကြက်ဖတံဆိပ် ) 50 kg( K2O : 60 % ) တသ - ၁၂၅၄၄.၃.၂၀၁၇
720Min Thiha Khaing Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Grow How )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, CaO : 5.3 %, MgO : 1.46 %, S : 4.12%, Fe : 0.171%, Mo : 0.002 %, B : 0.028%, Cu : 0.002%, Mn: 0.014%, Zn : 0.15% ) တသ - ၁၂၅၅၄.၃.၂၀၁၇
721Min Thiha Khaing Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Fly Horse ) 50 kg( N : 46 % ) တသ - ၁၂၅၆၄.၃.၂၀၁၇
722Taung Paw Tharr Yee Shinn Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Golden Cock )50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, Ca : 0.7%, Mg : 0.2%, S : 13% ) တသ - ၁၂၅၇၄.၃.၂၀၁၇
723Taung Paw Tharr Yee Shinn Co., Ltd.Gypsum Fertilizer ( THUNDER CAL )25 kg( Ca : 23 %, SO4 - S : 17%, pH : 7.0 - 7.2 )တသ - ၁၂၅၈၄.၃.၂၀၁၇
724Taung Paw Tharr Yee Shinn Co., Ltd.Gypsum Fertilizer ( FERMIX GRAND )25 kg( CaO : 30 %, S : 17 %, MgSO4 : 5 % )တသ - ၁၂၆၁၄.၃.၂၀၁၇
725Taung Paw Tharr Yee Shinn Co., Ltd.Urea Fertilizer ( MING QUAN )50 kg( N ≥ 46.2 % ) တသ - ၁၂၆၂၄.၃.၂၀၁၇
726Hlyan Lone Co., Ltd.Nitric Phosphate Fertilizer ( Arrow ) 50 kg( N : 12%, P2O5 : 13% ) တသ - ၁၂၆၇၄.၃.၂၀၁၇
727Hlyan Lone Co., Ltd.Triple Super Phosphate Fertilizer ( Three Circles ) 50 kg( P2O5 ≥ 46 % ) တသ - ၁၂၆၉၄.၃.၂၀၁၇
728Hlyan Lone Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Yan Yang Tian ) 50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % ) တသ - ၁၂၇၁၄.၃.၂၀၁၇
729Hlyan Lone Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Yan Yang Tian ) 50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 13 %, S ≥ 9 % ) တသ - ၁၂၇၃၄.၃.၂၀၁၇
730Hlyan Lone Co., Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer ( Three Circles ) 50 kg( N : 18 %, P2O5 : 46 % )တသ - ၁၂၇၈၄.၃.၂၀၁၇
731Hlyan Lone Co., Ltd.Urea Fertilizer ( GYO TU ) 50 kg( N ≥ 46.4 % ) တသ - ၁၂၈၀၄.၃.၂၀၁၇
732Hlyan Lone Co., Ltd.Urea Fertilizer ( KABALONE ) 50 kg( N ≥ 46.4 % ) တသ - ၁၂၈၂၄.၃.၂၀၁၇
733Hlyan Lone Co., Ltd.Urea Fertilizer ( HUANGHE ) 50 kg( N ≥ 46.4 % ) တသ - ၁၂၈၃၄.၃.၂၀၁၇
734Hein Myat Yadanar Co., Ltd.Monoammonium Phosphate ( MAP ) 50 kg( N : 10 %, P2O5 : 50 % ) တသ - ၁၂၈၉၄.၃.၂၀၁၇
735Hein Myat Yadanar Co., Ltd.Urea Fertilizer ( PANN PHOO ) 50 kg( N ≥ 46.4 % ) တသ - ၁၂၉၀၄.၃.၂၀၁၇
736Hein Myat Yadanar Co., Ltd.Urea Fertilizer ( GABALONE ) 50 kg( N ≥ 46.4 % ) တသ - ၁၂၉၁၄.၃.၂၀၁၇
737Hein Myat Yadanar Co., Ltd.Magnesium Sulphate Fertilizer ( SHENDA )50 kg( MgSO4. 7H2O ≥ 95% )တသ - ၁၂၉၂၄.၃.၂၀၁၇
738Hein Myat Yadanar Co., Ltd.Zinc Sulphate Fertilizer ( YINXIN ) 50 kg( 78% < ZnSO4 .7H2O < 85% )တသ - ၁၂၉၃၄.၃.၂၀၁၇
739Hein Myat Yadanar Co., Ltd.Boron ( For Fertilizer ) ( SHENDA ) 50 kg( B ≥ 1.5 % )တသ - ၁၂၉၄၄.၃.၂၀၁၇
740Hein Myat Yadanar Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( ALL FRUIT )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % ) တသ - ၁၂၉၅၄.၃.၂၀၁၇
741Hein Myat Yadanar Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( HONGHE )50 kg( N : 30 %, P2O5 : 6 % ) တသ - ၁၂၉၆၄.၃.၂၀၁၇
742Hein Myat Yadanar Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( HONGHE )40 kg( N : 30 %, P2O5 : 6 % )တသ - ၁၂၉၇၄.၃.၂၀၁၇
743Hein Myat Yadanar Co., Ltd.Sulphate of Potash Fertilizer ( LUO BO PO ) 50 kg( K2O ≥ 51%, CL ≤ 1.5 % )တသ - ၁၂၉၈၄.၃.၂၀၁၇
744Hein Myat Yadanar Co., Ltd.Urea Fertilizer ( MEI QING ) 50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၁၂၉၉၄.၃.၂၀၁၇
745Thin Pyant Hein Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46.4 % ) တသ - ၁၃၀၀၄.၃.၂၀၁၇
746Thin Pyant Hein Co., Ltd.Nitric Phosphate Fertilizer ( Arrow )50 kg( N : 12%, P2O5 : 13% ) တသ - ၁၃၀၁၄.၃.၂၀၁၇
747Thin Pyant Hein Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Arrow ) 50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % ) တသ - ၁၃၀၂၄.၃.၂၀၁၇
748Thin Pyant Hein Co., Ltd.Triple Super Phosphate Fertilizer ( Three Circles ) 50 kg( P2O5 ≥ 46 % ) တသ - ၁၃၀၃၄.၃.၂၀၁၇
749Thin Pyant Hein Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5 % ) တသ - ၁၃၀၄၄.၃.၂၀၁၇
750Thin Pyant Hein Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( YANJAING ) 50 kg( N ≥ 20.5 % ) တသ - ၁၃၀၅၄.၃.၂၀၁၇
751Thin Pyant Hein Co., Ltd.Triple Super Phosphate Fertilizer ( Golden Horse ) 50 kg( P2O5 : 46 % )တသ - ၁၃၀၆၄.၃.၂၀၁၇
752Thin Pyant Hein Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Horse Head )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % + TE )တသ - ၁၃၀၇၄.၃.၂၀၁၇
753Thin Pyant Hein Co., Ltd.Compound Fertilizer (Three Circles) 50 kg( N : 13 %, P2O5 : 7 %, K2O : 5 % )တသ - ၁၃၀၈၄.၃.၂၀၁၇
754Thin Pyant Hein Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Shwe Myinn )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % + TE )တသ - ၁၃၀၉၄.၃.၂၀၁၇
755Thin Pyant Hein Co., Ltd.Compound Fertilizer ( KANGAROO )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 % )တသ - ၁၃၁၀၄.၃.၂၀၁၇
756Thin Pyant Hein Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Arrow World )50 kg( N : 12 %, P2O5 : 13 % )တသ - ၁၃၁၁၄.၃.၂၀၁၇
757Thin Pyant Hein Co., Ltd.Urea Fertilizer ( HUANGHE ) 50 kg( N ≥ 46.4 % ) တသ - ၁၃၁၂၄.၃.၂၀၁၇
758Thin Pyant Hein Co., Ltd.Phosphate Fertilizer ( Golden Horse ) ( GTSP ) 50 kg( P2O5 ≥ 46 % )တသ - ၁၃၁၃၄.၃.၂၀၁၇
759Thin Pyant Hein Co., Ltd.Phosphate Fertilizer ( Three Circles ) ( GTSP ) 50 kg( P2O5 ≥ 46 % )တသ - ၁၃၁၄၄.၃.၂၀၁၇
760Phone Myint Kyaw Family Co., Ltd.Nitro Compound Fertilizer ( Red River )40 kg( N : 30 %, P2O5 : 6 % ) တသ - ၁၃၁၆၄.၃.၂၀၁၇
761Phone Myint Kyaw Family Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Taung Thu Ma ) 50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၁၃၁၇၄.၃.၂၀၁၇
762Phone Myint Kyaw Family Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၁၃၁၈၄.၃.၂၀၁၇
763Phone Myint Kyaw Family Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Pann Sein )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၁၃၁၉၄.၃.၂၀၁၇
764Phone Myint Kyaw Family Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( HONGHE )40 kg( N : 30 %, P2O5 : 6 % )တသ - ၁၃၂၀၄.၃.၂၀၁၇
765Phone Myint Kyaw Family Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Arrow World )50 kg( N : 12 %, P2O5 : 13 % )တသ - ၁၃၂၁၄.၃.၂၀၁၇
766Phone Myint Kyaw Family Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Sun Circles ) 50 kg( N ≥ 46.4 % ) တသ - ၁၃၂၂၄.၃.၂၀၁၇
767Phone Myint Kyaw Family Co., Ltd.Phosphate Fertilizer ( GTSP ) ( Three Circles )50 kg( P2O5 ≥ 46 % )တသ - ၁၃၂၃၄.၃.၂၀၁၇
768Phone Myint Kyaw Family Co., Ltd.Phosphate Fertilizer ( GTSP ) ( Golden Horse )50 kg( P2O5 ≥ 46 % )တသ - ၁၃၂၄၄.၃.၂၀၁၇
769Diamond Star Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Min Quan ) 50 kg( N ≥ 46.2 % )တသ - ၁၃၄၂၄.၃.၂၀၁၇
770Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( YARA )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 16 %, MgO : 5.9%, CaO : 0.6% ) တသ - ၁၃၄၆၄.၃.၂၀၁၇
771Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Dongsun ) 50 kg( N ≥ 46.4 % ) တသ - ၁၃၄၇၄.၃.၂၀၁၇
772Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( XY )50 kg( Nitrogen Content ≥ 20.5 % )တသ - ၁၃၄၈၄.၃.၂၀၁၇
773Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Demiga )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၁၃၄၉၄.၃.၂၀၁၇
774Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Elephant )50 kg( N : 30 %, P2O5 : 6 % )တသ - ၁၃၅၀၄.၃.၂၀၁၇
775Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Elephant )50 kg( N : 32 %, K2O : 4 )တသ - ၁၃၅၁၄.၃.၂၀၁၇
776Resources Group Trading Co., Ltd.Muriate of Potash ( MAHKOTA ) 50 kg( K2O : 60% )တသ - ၁၃၅၂၄.၃.၂၀၁၇
777Resources Group Trading Co., Ltd.NPK Granular ( MAHKOTA ) 50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၁၃၅၃၄.၃.၂၀၁၇
778Resources Group Trading Co., Ltd.NPK Granular ( MAHKOTA ) ( 20:10:10:5 S + 0.5 Zn ) 50 kg( N : 20 %, P2O5 : 10 %, K2O : 10 %, S : 5 %, Zn : 0.5 % )တသ - ၁၃၅၄၄.၃.၂၀၁၇
779Resources Group Trading Co., Ltd.NPK Granular ( MAHKOTA ) ( 6:6:20:5 S + 0.5 Zn ) 50 kg( N : 6 %, P2O5 : 6 %, K2O : 20 %, S : 5 %, Zn : 0.5 % )တသ - ၁၃၅၅၄.၃.၂၀၁၇
780Resources Group Trading Co., Ltd.NPK Granular ( MAHKOTA ) ( 13-6-27-4 + 0.65 B ) 50 kg( N : 13 %, P2O5 : 6 %, K2O : 27 % , MgO : 4 %, B2O3 : 0.65 % )တသ - ၁၃၅၆၄.၃.၂၀၁၇
781Resources Group Trading Co., Ltd.NPK Granular ( MAHKOTA ) ( 13-8-27-4 + 0.5 B ) 50 kg( N : 13 %, P2O5 : 8 %, K2O : 27 % , MgO : 4 %, B2O3 : 0.5 % )တသ - ၁၃၅၇၄.၃.၂၀၁၇
782Resources Group Trading Co., Ltd.NPK Granular ( MAHKOTA ) ( 15:15:6:4 ) 50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 6 % , MgO : 4 % )တသ - ၁၃၅၈၄.၃.၂၀၁၇
783Resources Group Trading Co., Ltd.NPK Granular ( MAHKOTA ) ( 12-12-17-2 + TE ) 50 kg( N : 12 %, P2O5 : 12 %, K2O : 17 % , MgO : 2 % + TE )တသ - ၁၃၅၉၄.၃.၂၀၁၇
784Happy Group Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Sun )50 kg( N : 21 %, S : 24 % ) တသ - ၁၃၆၀၄.၃.၂၀၁၇
785Happy Group Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Rising Sun ) 50 kg( N : 21 %, S : 24 % ) တသ - ၁၃၆၁၄.၃.၂၀၁၇
786Happy Group Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Buffalo Head )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % , CaO : 2.5 %, MgO : 0.4 %, B : 0.02 % )တသ - ၁၃၆၂၄.၃.၂၀၁၇
787Happy Group Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Sailing Boat )50 kg( N : 25 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 % , CaO : 4.4 %, MgO : 1.6% )တသ - ၁၃၆၃၄.၃.၂၀၁၇
788Happy Group Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Flying Horse )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % , CaO : 3 %, MgO : 0.4 % )တသ - ၁၃၆၄၄.၃.၂၀၁၇
789Happy Group Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Grow How )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, CaO : 6.84 %, MgO : 0.57 %, S : 1.59 %, Fe : 0.171 %, B : 0.028 %, Cu : 0.002 %, Mn : 0.014 %, Zn : 0.15 %, Mo : 0.002 % )တသ - ၁၃၆၅၄.၃.၂၀၁၇
790Happy Group Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Rabbit )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, CaO : 3.5 % )တသ - ၁၃၆၆၄.၃.၂၀၁၇
791Happy Group Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Crown )50 kg( N : 21 %, S : 24 % ) တသ - ၁၃၆၇၄.၃.၂၀၁၇
792Happy Group Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( MC Buffalo ) 50 kg( N : 21 %, S : 24 % ) တသ - ၁၃၆၈၄.၃.၂၀၁၇
793Happy Group Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Flying Horse ) 50 kg( N : 46 % )တသ - ၁၃၆၉၄.၃.၂၀၁၇
794Pioneer Agrobiz Co., Ltd.ကျွှဲခေါင်းဗီယက်နမ် ဓာတ်မြေသြဇာ ( ၁၅ : ၁၅ : ၁၅ + တီအီး ) 50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % + TE )တသ - ၁၃၇၀၄.၃.၂၀၁၇
795Pioneer Agrobiz Co., Ltd.ကျွှဲခေါင်းဗီယက်နမ် ဓာတ်မြေသြဇာ ( ၁၆ : ၁၆ : ၈ : ၉ အက်စ် + တီအီး ) 50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 %, S : 9 % + TE )တသ - ၁၃၇၁၄.၃.၂၀၁၇
796Seven Tigers Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 6 %, P2O5 : 18 %, K2O : 24 %, MgO : 0.7 %, CaO : 1.1 % )တသ - ၁၃၇၉၄.၃.၂၀၁၇
797Seven Tigers Trading Co.,Ltd.Potassium Nitrate ( Three Trees )50 kg( N : 13 %, K2O : 46 % )တသ - ၁၃၈၀၄.၃.၂၀၁၇
798Seven Tigers Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Three Trees )50 kg( N : 14 %, P2O5 : 20 %, K2O : 20 %, MgO : 0.5 %, CaO : 0.2 %, S : 7.1 % )တသ - ၁၃၈၁၄.၃.၂၀၁၇
799Seven Tigers Trading Co.,Ltd.Chem - Fert Fertilizer ( Three Trees )50 kg( N : 27 %, S : 8 % )တသ - ၁၃၈၂၄.၃.၂၀၁၇
800Marlarmyaing Enterprise Ltd.Compound Fertilizer ( နေရွက်လှေ )50 kg( N : 11 %, P2O5 : 11 %, K2O : 8 %, S : 7 %, MgO : 2 % ) တသ - ၁၃၈၉၄.၃.၂၀၁၇
801Marlarmyaing Enterprise Ltd.Fertibagra 15 (Granular Special Release )20 kg( B : 14.59 %min, CaO : 14.5 % -17.5%, MgO : 1 % - 2 %, Fe2O3 : 0.3 % - 0.5 %, SO4 : 3 % - 6 % )တသ - ၁၃၉၀၄.၃.၂၀၁၇
802Marlarmyaing Enterprise Ltd.Boric Acid ( Granular ) 25 kg( Orthoboric Acic : 99.9 % H3BO3 min )တသ - ၁၃၉၁၄.၃.၂၀၁၇
803Marlarmyaing Enterprise Ltd.Inkabor Deca ( Granular ) 25 kg( Borax Decahydrate : 99 % - 102 %, Boric Oxide(B2O3) : 36.14% - 37.24%) တသ - ၁၃၉၂၄.၃.၂၀၁၇
804Marlarmyaing Enterprise Ltd.Compound Fertilizer ( 12:12:17:2 ) ( Compound 45 ) 50 kg( N : 12 %, P2O5 : 12 %, K2O : 17 %, MgO : 2 % )တသ - ၁၃၉၇၄.၃.၂၀၁၇
805Marlarmyaing Enterprise Ltd.Compound Fertilizer ( 15:15:15 ) ( Compound 65 ) 50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၁၃၉၈၄.၃.၂၀၁၇
806Marlarmyaing Enterprise Ltd.Diammonium Phosphate (DAP) ( Nay Ywat Hlay ) 50 kg( N : 16 % min, P2O5 : 45 % min )တသ - ၁၄၀၁၄.၃.၂၀၁၇
807Marlarmyaing Enterprise Ltd.Magnesium Sulphate Monohydrate ( Granular Kieserite )( Nay Ywat Hlay )50 kg( Total MgO : 25 %min, Wate Soluble MgO : 20 %min, Sulphur : 16 % min )တသ - ၁၄၀၂၄.၃.၂၀၁၇
808Thit Sar Moe Trading Co., Ltd. Urea Fertilizer ( IFFCO ) 50 kg( N : 46 % )တသ - ၁၄၀၄၄.၃.၂၀၁၇
809Thit Sar Moe Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( RISINGSUN )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 8 %, CaO : 2.7 %, MgO : 1.8 %, S : 3.1 % )တသ - ၁၄၀၅၄.၃.၂၀၁၇
810Thit Sar Moe Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( MUKTA ) 50 kg( N : 46 % )တသ - ၁၄၀၆၄.၃.၂၀၁၇
811Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Shwe Myint ) 40 kg( N ≥ 46.4 % ) တသ - ၁၄၁၇၄.၃.၂၀၁၇
812Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 17 %, P2O5 : 17 %, K2O : 17 % ) တသ - ၁၄၁၈၄.၃.၂၀၁၇
813Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Potassium Fertilizer ( Tianheng ) 40 kg( K2O ≥ 52 % ) တသ - ၁၄၁၉၄.၃.၂၀၁၇
814Mya Kyun Yamanya Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Flying Horse ) 50 kg( N : 46 %, Biuret : 1 % ) တသ - ၁၄၂၀၄.၃.၂၀၁၇
815Mya Kyun Yamanya Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Flying Horse )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, CaO : 3 %, MgO : 0.4 % ) တသ - ၁၄၂၁၄.၃.၂၀၁၇
816Mya Kyun Yamanya Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Flying Horse )50 kg( N : 21 %, P2O5 : 7 %, K2O : 18 %, CaO : 2 %, MgO : 0.7 %, S : 2 % ) တသ - ၁၄၂၂၄.၃.၂၀၁၇
817Mya Kyun Yamanya Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Grow How )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, CaO : 5.3%, MgO : 1.46%, S : 4.12%, Fe : 0.171%, B : 0.028%, Cu : 0.002%, Mn : 0.014%, Zn : 0.15%, Mo : 0.002% ) တသ - ၁၄၂၃၄.၃.၂၀၁၇
818Silver Corona Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Flying Horse ) 50 kg( N : 46 % )တသ - ၁၄၂၄၄.၃.၂၀၁၇
819Nine Nine Eight Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Phoenix ) 50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % ) တသ - ၁၄၂၅၄.၃.၂၀၁၇
820Nine Nine Eight Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Comet ) 50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % ) တသ - ၁၄၂၉၄.၃.၂၀၁၇
821Myanmar Marine Osaka Co., Ltd.Fertilizer ( Mineral PK ) 20 kg( P2O5 : 20 %, K2O : 18 %, MgO : 6 %, CaO : 28 %, B : 0.1 %, MnO : 0.2 %, SiO2 : 1.5 % )တသ - ၁၄၃၀၄.၃.၂၀၁၇
822Myanmar Marine Osaka Co., Ltd.Mineral PK Fertilizer 800 kg( P2O5 : 20 %, K2O : 16 % , MgO : 6 %, CaO : 18 %, B : 0.1 %, MnO : 0.2 %, SiO2 : 1.5 % )တသ - ၁၄၃၁၄.၃.၂၀၁၇
823KST Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46.4 % )တသ - ၁၄၃၂၄.၃.၂၀၁၇
824KST Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Taung Thu Ma ) 40 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၁၄၃၃၄.၃.၂၀၁၇
825Kaung Lat Trading Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Sun )50 kg( N : 21%, S : 24% ) တသ - ၁၄၃၄၄.၃.၂၀၁၇
826Kaung Lat Trading Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Rising Sun ) 50 kg( N : 21%, S : 24% ) တသ - ၁၄၃၅၄.၃.၂၀၁၇
827Kaung Lat Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Buffalo Head ) 50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, MgO : 0.1 %, S : 8.3 % ) တသ - ၁၄၃၆၄.၃.၂၀၁၇
828Kaung Lat Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Sailing Boat )50 kg( N : 25 %, P2O5 : 7 %, K2O : 7 %, CaO : 0.280 % , MgO : 1.1 % ) တသ - ၁၄၃၇၄.၃.၂၀၁၇
829Kaung Lat Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Flying Horse )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, CaO : 3 % , MgO : 0.4 % ) တသ - ၁၄၃၈၄.၃.၂၀၁၇
830Kaung Lat Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Grow How )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, CaO : 5.3 %, MgO : 1.46 %, S : 4.12%, Fe : 0.171%, B : 0.028%, Cu : 0.002%, Mn: 0.014%, Zn : 0.15%, Mo : 0.002 % ) တသ - ၁၄၃၉၄.၃.၂၀၁၇
831Sabai Thinn Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( HUASHAN )40 kg( N : 20 %, P2O5 : 8 %, K2O : 8 % ) တသ - ၁၄၄၂၄.၃.၂၀၁၇
832Sabai Thinn Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( HONGHE )40 kg( N : 30 %, P2O5 : 4 % ) တသ - ၁၄၄၃၄.၃.၂၀၁၇
833Sabai Thinn Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 17 %, P2O5 : 17 %, K2O : 17 % ) တသ - ၁၄၄၄၄.၃.၂၀၁၇
834Theiddi Aung Shwe Moe Mining Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Multigreen CRF ) ( 19 - 10 - 10 + 1.5 MgO ) 25 kg( N : 19 %, P2O5 : 10 %, K2O : 10 %, MgO : 1.5 % ) တသ - ၁၄၄၅၄.၃.၂၀၁၇
835Theiddi Aung Shwe Moe Mining Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Multigreen CRF ) ( 20 - 8 - 15 + 2MgO + TE ) 25 kg( N : 20 %, P2O5 : 8 %, K2O : 15 %, MgO : 2 % + TE ) တသ - ၁၄၄၆၄.၃.၂၀၁၇
836Theiddi Aung Shwe Moe Mining Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Multicote (4) ) ( 10 - 26 - 10 + 2MgO + TE ) 25 kg( N : 10 %, P2O5 : 26 %, K2O : 10 %, MgO : 2 % + TE ) တသ - ၁၄၄၇၄.၃.၂၀၁၇
837Myint Thukha Nadi Co., Ltd.BEST Cascade K ( 21 : 2 : 21 ) 22.68 kg( N : 21%, P2O5 : 2 %, K2O : 21 %, S : 4 %, Fe : 0.25 % )တသ - ၁၄၄၈၄.၃.၂၀၁၇
838Myint Thukha Nadi Co., Ltd.Organic Plus ( Simplot ) (2-1-3) 10 Liter( N : 2 %, P2O5 : 1 %, K2O : 3 %, Humic Acid : 3 %, Ecklonia Maxima Liquid seaweed extract : 5%, Protein : 10 %, Amino Acid : 10 %, Carbohydrates : 20 % )တသ - ၁၄၄၉၄.၃.၂၀၁၇
839Myint Thukha Nadi Co., Ltd.Signature Organics ( Simplot ) 10 Liter( Humic & Fluvic Acid : 12 % )တသ - ၁၄၅၀၄.၃.၂၀၁၇
840Myint Thukha Nadi Co., Ltd.Futrigizer Foliar Fertilizer ( Zagro ) ( 20-20-20 ) 1 kg( N : 20 %, P2O5 : 20 %, K2O : 20 % )တသ - ၁၄၅၄၄.၃.၂၀၁၇
841Myint Thukha Nadi Co., Ltd.Nutrigizer Foliar Fertilizer ( Zagro ) ( 3-16-36 ) 1 kg( N : 3 %, P2O5 : 16 %, K2O : 36 % )တသ - ၁၄၅၅၄.၃.၂၀၁၇
842Pho La Min Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Cock's Head ) ( 99 Plus ) 50 kg( N : 10 %, P2O5 : 12 %, K2O : 13 %, MgO : 2 % )တသ - ၁၄၅၈၄.၃.၂၀၁၇
843Pho La Min Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Cock's Head ) (55)50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 6 %, MgO : 4 % )တသ - ၁၄၅၉၄.၃.၂၀၁၇
844Dote Hta Waddy Princess Co., Ltd.Sulphate of Potash ( AMP ) 50 kg( K2O ≥ 52 %, S ≥ 18 %, CL ≥ 1.0 % ) တသ - ၁၄၆၀၄.၃.၂၀၁၇
845Dote Hta Waddy Princess Co., Ltd.Sulphate of Potash ( LUO BU PO ) 50 kg( K2O ≥ 51 %, S ≥ 17.5 %, CL ≥ 1.5 % ) တသ - ၁၄၆၁၄.၃.၂၀၁၇
846M.Y Associates Co., Ltd.Proventus DS ( ဇီဝမြေသြဇာ ) 20 kg( Humic Acids - 39 %,Cold Water Kelp - 25 %,Ascorbic Acid (Vitamin C) - 20 %,Amino Acids - 9 %, Myo - Inositol - 4 %,Thiamine(Vitamin B1) - 2 %, Alpha - tocopherol (Vitamin E ) - 1 % )တသ - ၁၄၆၄၄.၃.၂၀၁၇
847Min Thiha Khaing Trading Co., Ltd.Organic Chemical Fertilizer ( AMIMATE )( 8:3:4 ) 50 kg( N : 8 %, P2O5 : 3 %, K2O : 4 %, OM : 10 % )တသ - ၁၄၆၅၄.၃.၂၀၁၇
848Min Thiha Khaing Trading Co., Ltd.Organic Chemical Fertilizer ( AMIMATE ) ( 5:3:5 ) 50 kg( N : 5 %, P2O5 : 3 %, K2O : 5 %, OM : 10 % )တသ - ၁၄၆၆၄.၃.၂၀၁၇
849Min Thiha Khaing Trading Co., Ltd.Organic Chemical Fertilizer ( AMIMATE )( 3:5:5 ) 50 kg( N : 3 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5 %, OM : 10 % )တသ - ၁၄၆၇၄.၃.၂၀၁၇
850Min Thiha Khaing Trading Co., Ltd.Organic Chemical Fertilizer ( AMIMATE ) ( 6:3:3 ) 50 kg( N : 6 %, P2O5 : 3 %, K2O : 3 %, OM : 10 % )တသ - ၁၄၆၈၄.၃.၂၀၁၇
851Min Thiha Khaing Trading Co., Ltd.Organic Chemical Fertilizer ( AMIMATE ) ( 3:8:8) 50 kg( N : 3 %, P2O5 : 8 %, K2O : 8 %, OM : 10 % )တသ - ၁၄၆၉၄.၃.၂၀၁၇
852Tha Main Bram Services Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Gold Red Horse ) ( 15:15:15 ) 50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, CaO : 3 %, MgO : 2%, S : 3 % )တသ - ၁၄၇၀၄.၃.၂၀၁၇
853Tha Main Bram Services Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Gold Red Horse ) ( 18:4:5 ) 50 kg( N : 18 %, P2O5 : 4 %, K2O : 5 %, CaO : 3 %, MgO : 2%, S : 3 % )တသ - ၁၄၇၁၄.၃.၂၀၁၇
854Tha Main Bram Services Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Gold Red Horse ) ( 15:7:18 ) 50 kg( N : 15 %, P2O5 : 7 %, K2O : 18 %, CaO : 3 %, MgO : 2%, S : 3 % )တသ - ၁၄၇၂၄.၃.၂၀၁၇
855Kaung Su Co., Ltd.Urea Fertilizer ( HSPCR) 50 kg( N : 46 %, Biuret : 1 % Max ) တသ - ၁၄၇၃၄.၃.၂၀၁၇
856Minha Agricultural Products Trading Special Rice Paddy Co., Ltd.Compound Fertilizer ( N.P.K 15-15-15 )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )တသ - ၁၄၇၄၄.၃.၂၀၁၇
857Minha Agricultural Products Trading Special Rice Paddy Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( TCL )50 kg( N : 21 %, S : 24 % ) တသ - ၁၄၇၅၄.၃.၂၀၁၇
858Shwe Me` Co., Ltd.Organic Fertilizer ( A + Grow ) 50 kg( N : 2 %, P2O5 : 3 %, K2O : 0.1 %, OM : 40 % )တသ - ၁၄၇၆၄.၃.၂၀၁၇
859Aung Htut Khaung Trading Co., Ltd.Organic Fertilizer ( Mr.Rice ) 3 kg( Organic Based Silica : 8%, Organic Based Filler Material : 89%, N : 1 %, P2O5 : 1 %, K2O : 1 % )တသ - ၁၄၇၇၄.၃.၂၀၁၇
860U - Net International Co., Ltd.CHICKEN MANURE FERTILIZER950 kg( N : 5.3 %, P2O5 : 5.2 %, K2O : 3.7 % )တသ - ၁၄၇၈၄.၃.၂၀၁၇
861Saung Hnin Hay Mann Co., Ltd.Compound Fertilizer (Andersons )(18:3:18)20 kg( N : 18 %, P2O5 : 3 %, K2O : 18 % ) ( N : 18 %, P : 1.3 %, K : 14.9 % )တသ - ၁၄၇၉၄.၃.၂၀၁၇
862Golden Land East Aia Development Limited.Urea Fertilizer ( Prilled ) ( LIANMENG )50 kg( N ≥ 46.4 % ) တသ - ၁၄၈၀၄.၃.၂၀၁၇
863Golden Land East Aia Development Limited.Urea Fertilizer ( Prilled ) ( PHU MY UREA ) 50 kg( N : 46.3 % Min, Biuret : 1 % Max )တသ - ၁၄၈၁၄.၃.၂၀၁၇
864Nadi Moe Trading Co., Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer ( DAP )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 45 % )တသ - ၁၄၈၂၄.၃.၂၀၁၇
865Mandalay Distribution & Mining Co., Ltd.Sulphate Coated Urea ( ဇာမဏီ ) 50 kg( N > 31 %, S > 9 % )တသ - ၁၄၈၄၄.၃.၂၀၁၇
866Pyiae Sone Say Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Deer ) 50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )တသ - ၁၄၈၅၄.၃.၂၀၁၇
867Lucky Tide Business Group Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Rua Bai Viking - ရွက်လှေတံဆိပ် ) 50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 16 % , CaO : 3 %, MgO : 0.2 % )တသ - ၁၄၈၈၄.၃.၂၀၁၇
868Shwe Zarmani Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( OK ) 40 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % , CaO : 3 %, MgO : 4 % )တသ - ၁၄၉၂၄.၃.၂၀၁၇
869Myint Mo Myint Trading Co., Ltd.မြင့်မိုရ်ကေ ပွင့်၊ သီး၊ ဥ အထူးရွက်ဖျန်းအားဆေးအမှုန့် 50 kg( N : 13 %, K2O : 46 % )တသ - ၁၄၉၄၄.၃.၂၀၁၇
870Green Mind (Myanmar) Trading Co., Ltd.S - Matrix Formula 1 ( S Natur ) 500 cc( Ca : 3.49 %, Mg : 3.10 %, S : 0.07 %, OM : 1.30 % )တသ - ၁၄၉၅၄.၃.၂၀၁၇
871Hlyan Lone Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 10 % ) တသ - ၁၂၇၀၄.၃.၂၀၁၇
872Nadi Moe Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Crown ) (18:4:5)50 kg( N : 18%, P2O5 : 4%, K2O : 5% , MgO :0.5% , B : 0.05% ) တသ - ၁၅၁၆၃.၉.၂၀၁၇
873Nadi Moe Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Risingsun ) (18:4:5) 50 kg( N : 18%, P2O5 : 4%, K2O : 5% , MgO :1.6% , CaO : 6.9% ) တသ - ၁၅၁၇၃.၉.၂၀၁၇
874Nadi Moe Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Risingsun ) (15:15:15) 50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% , MgO :2.7% , S : 2.7% ) တသ - ၁၅၁၈၃.၉.၂၀၁၇
875Nadi Moe Trading Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer (Sun)50 kg( N : 21%, S : 24% )တသ - ၁၅၁၉၃.၉.၂၀၁၇
876Nadi Moe Trading Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer(Rising Sun)50 kg( N : 21%, S : 24% )တသ - ၁၅၂၀၃.၉.၂၀၁၇
877Nadi Moe Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer (Flying Horse)50 kg ( N : 15%, P2O5 :15% , K2O : 15% , CaO : 3%, MgO : 0.4% ) တသ - ၁၅၂၁၃.၉.၂၀၁၇
878Nadi Moe Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer (OX) 50 kg ( N : 15%, P2O5 :15% , K2O : 15% , S : 8.3%, MgO : 0.1%, B : 0.02% ) တသ - ၁၅၂၂၃.၉.၂၀၁၇
879Nadi Moe Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Flying Horse) 50 kg( N : 46% ) တသ - ၁၅၂၃၃.၉.၂၀၁၇
880Nadi Moe Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( MC Buffalo Head ) 50 kg( N : 46% ) တသ - ၁၅၂၄၃.၉.၂၀၁၇
881Nadi Moe Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer (Sailing Boat)50 kg ( N : 25%, P2O5 :7% , K2O : 5% , CaO : 3.6%, MgO : 1.1% ) တသ - ၁၅၂၅၃.၉.၂၀၁၇
882Nadi Moe Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Yara ) Grow How 50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15 %,MgO:0.57%, CaO:6.84%, S : 1.59%, B:0.028%, Cu:0.002%,Fe:0.171%,Mn:0.014%, Zn:0.15%, Mo:0.002% )တသ - ၁၅၂၆၃.၉.၂၀၁၇
883Nadi Moe Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Rabbit )50 kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15 %, CaO : 3.5% )တသ - ၁၅၂၇၃.၉.၂၀၁၇
884Nadi Moe Trading Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Crown )50 kg( N : 21 %, S : 24 % )တသ - ၁၅၂၈၃.၉.၂၀၁၇
885Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Urea Fertilizer (Golden Mountain ) 50 kg( N ≥ 46.4% ) တသ - ၁၅၇၇၃.၉.၂၀၁၇
886Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Urea Fertilizer (Mei Qing) 50 kg( N ≥ 46.4% ) တသ - ၁၅၇၈၃.၉.၂၀၁၇
887Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Urea Fertilizer (Red Bird) 50 kg( N ≥ 46.4% ) တသ - ၁၅၇၉၃.၉.၂၀၁၇
888Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Monoammonium Phosphate (MAP) 50 kg( N : 10%, P2O5 : 50% ) တသ - ၁၅၈၀၃.၉.၂၀၁၇
889Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Urea Fertilizer ( PAN PHOO ) 50 kg( N ≥ 46.4% ) တသ - ၁၅၈၁၃.၉.၂၀၁၇
890Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Urea Fertilizer ( KABALONE )50 kg( N ≥ 46.4% ) တသ - ၁၅၈၂၃.၉.၂၀၁၇
891Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Magnesium Sulphate Fertilizer (SHENDA)50 kg( MgSO4.7H2O ≥ 95% )တသ - ၁၅၈၃၃.၉.၂၀၁၇
892Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Urea Fertilizer ( JIANFENG ) 50 kg( N ≥ 46.4% ) တသ - ၁၅၈၄၃.၉.၂၀၁၇
893Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer (YUNFENG) 50 kg ( N : 18 %, P2O5 : 46 % ) တသ - ၁၅၈၅၃.၉.၂၀၁၇
894Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Boron ( For Fertilizer ) ( Shenda ) 50 kg( B ≥ 1.5 % )တသ - ၁၅၈၆၃.၉.၂၀၁၇
895Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ELEPHANT ) 50 kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၁၅၈၇၃.၉.၂၀၁၇
896Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Urea Fertilizer ( RENFENG ) 50 kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၁၅၈၈၃.၉.၂၀၁၇
897Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Urea Fertilizer ( RED LOTUS ) 50 kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၁၅၈၉၃.၉.၂၀၁၇
898Shan Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Fertilizer ( CHENCI ) 50 kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )တသ - ၁၅၉၀၃.၉.၂၀၁၇
899Golden Face Sky Co.,Ltd.Urea Fertilizer (Golden Mountain ) 50 kg( N ≥ 46.4% ) တသ - ၁၅၉၁၃.၉.၂၀၁၇
900Golden Face Sky Co.,Ltd.Nitric Phosphate Fertilizer ( Arrow World )50 kg( N : 12%, P2O5 : 13% ) တသ - ၁၅၉၂၃.၉.၂၀၁၇
901Golden Face Sky Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Pann Phu) 50 kg( N ≥ 46.4% ) တသ - ၁၅၉၃၃.၉.၂၀၁၇
902Golden Face Sky Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Let War ) 50 kg( N ≥ 46.4% ) တသ - ၁၅၉၄၃.၉.၂၀၁၇
903Mingalar Myae Trading Co., Ltd.(Vita) Soil Enhancer ( မြေဆီလွှာအားတိုးဆေး )25 kg ( N : 1.37%, P2O5 :0.04% , K2O : 15.80% , OM : 74% , Humic Acid : 73.49%, Moisture : 16.20% ) တသ - ၁၅၉၅၃.၉.၂၀၁၇
904Mingalar Myae Trading Co., Ltd.(Vita) Soil Enhancer ( မြေဆီလွှာအားတိုးဆေး )1 kg ( N : 1.37%, P2O5 :0.04% , K2O : 15.80% , OM : 74% , Humic Acid : 73.49%, Moisture : 16.20% ) တသ - ၁၅၉၆၃.၉.၂၀၁၇
905Ngwe Pin Laung Trading Co.,Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer (Sun)50 kg( N : 21%, S : 24% )တသ - ၁၆၀၉၃.၉.၂၀၁၇
906Ngwe Pin Laung Trading Co.,Ltd.Ammonium Sulphate Brown Fertilizer (Sun)50 kg( N : 21%, S : 24% )တသ - ၁၆၁၀၃.၉.၂၀၁၇
907Ngwe Pin Laung Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( SUN ) 50 kg ( N : 46 % )တသ - ၁၆၁၁၃.၉.၂၀၁၇
908Ngwe Pin Laung Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( SUN ) 50 kg ( N : 18 %, P2O5 : 22 % ) တသ - ၁၆၁၂၃.၉.၂၀၁၇
909Ngwe Pin Laung Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( SUN ) 50 kg ( N : 25 %, P2O5 :7 % , K2O : 7 % ) တသ - ၁၆၁၃၃.၉.၂၀၁၇
910Ngwe Pin Laung Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( SUMI - THAI ) 50 kg ( N : 25 %, P2O5 :7 % , K2O : 7 % ) တသ - ၁၆၁၄၃.၉.၂၀၁၇
911Ngwe Pin Laung Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( SUN ) 50 kg ( N : 15 %, P2O5 : 15 % , K2O : 15 % ) တသ - ၁၆၁၅၃.၉.၂၀၁၇
912One Nine Management Trading Co.,Ltd.Hyfer Plus Foliar Fertilizer ( Red )1 Liter( N:7%, P2O5:1.5%, K2O : 3% ,Ca : 2.104%, Mg : 0.182%, S:2.237%, Cu : 0.032%, Zn:0.0019%, B:0.022%, Na:0.032%,Fe:30ppm,Mo:150ppm)တသ - ၁၆၂၇၃.၉.၂၀၁၇
913One Nine Management Trading Co.,Ltd.Hyfer Plus Foliar Fertilizer ( Green )1 Liter( N:10%, P2O5:1.6%, K2O : 3% ,Ca : 2.404%, Mg : 0.243%, S:4.027%, Cu : 0.022%, Zn:0.0002%, B:0.014%,Na:0.008%,Fe:40ppm,Mo:150ppm)တသ - ၁၆၂၈၃.၉.၂၀၁၇
914Min Thiha Khaing Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer (Yara Mila) (25-7-7) 50 kg ( N : 25%, P2O5 :7% , K2O : 5% , CaO : 3.6%, MgO : 1.1% ) တသ - ၁၆၂၉၃.၉.၂၀၁၇
915Min Thiha Khaing Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer (Buffalo Head) (15-15-15 + TE) 50 kg ( N : 15%, P2O5 :15% , K2O : 15% , S : 8.3%, MgO : 0.1%, B : 0.02% ) တသ - ၁၆၃၀၃.၉.၂၀၁၇
916Min Thiha Khaing Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer (Buffalo Head) (15-15-15) 50 kg ( N : 15%, P2O5 :15% , K2O : 15% , CaO : 2.5%, MgO : 0.4%, B : 0.02%) တသ - ၁၆၃၁၃.၉.၂၀၁၇
917Min Thiha Khaing Trading Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer (Crown) (21-0-0) 50 kg( N : 21%, S : 24% )တသ - ၁၆၃၂၃.၉.၂၀၁၇
918Min Thiha Khaing Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Grow How ) (15:15:15 )50 kg ( N : 15 %, P2O5 : 15 % , K2O : 15 %, CaO : 6.84 %, MgO:0.57 %, S : 1.59 %, B : 0.028 %, Cu : 0.002 %, Fe : 0.171 %, Mn : 0.014 %, Zn : 0.15 %, Mo : 0.002 % ) တသ - ၁၆၃၃၃.၉.၂၀၁၇
919Super White Gold International Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Super White Gold)50 kg( N : 12%, P2O5 : 12%, K2O : 17%, MgO :2% ) တသ - ၁၆၅၁၃.၉.၂၀၁၇
920Super White Gold International Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Super White Gold)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 6%, MgO :4% ) တသ - ၁၆၅၂၃.၉.၂၀၁၇
921SMTET Eco-technologies Co., Ltd.Nano Ultra -Fertilizer(ကောင်းကင်မှန်) 500 gm(Organic Matter : 5.5%, T- N : 10%, T-P2O5 : 9%, T – K2O : 14%, AC-P2O5 : 8%, CA-K2O : 14%, CA-MgO : 3%) တသ - ၁၆၉၉၃.၉.၂၀၁၇
9223 S Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (PPL) 50 kg( K2O : 60% ) တသ - ၁၇၁၀၃.၉.၂၀၁၇
9233 S Co., Ltd.Urea Fertilizer (MUKTA) 50 kg( N : 46% ) တသ - ၁၇၁၁၃.၉.၂၀၁၇
924Yadanar San Taw Co.,Ltd.Silicon Fertilizer (Win ) (ဝင်းတံဆိပ်) 25 kg( SiO2 : 58.36%, CaO : 2.91%, MgO : 1.11%, S : 1.71%, B : 0.02% )တသ - ၁၇၁၆၃.၉.၂၀၁၇
925Golden Pot Trading Co., Ltd.Chao Sua - (CS) ( Soil Amendment ) 25 kg ( N : 1%, P2O5 :1% , K2O : 1%, Na : 0.140%, Organic Matter : 20.321%, TOC : 11.786%, C : N - 4.749 ) တသ - ၁၇၃၁၃.၉.၂၀၁၇
926Green Organic World Co., Ltd.Plant Nutrition Powder ( Green Nano )25 gm( N : 0.5302 %, P2O5 : 0.6521 %, K2O : 3.9683 %, Ca : 2.0291 %, Mg : 0.2218 %, S : 0.75 %, Fe : 1.0257 %, Mn : 49.4321 ppm, Cu : 16.6750 ppm, Zn : 12.4012 ppm )တသ - ၁၇၃၄၃.၉.၂၀၁၇
927Chang Yin Khu Development Co., Ltd.ORGANIC FERTILIZER (KABALONE)50 kg( Organic Content : 45.8%, NPK : 5.2%) ( N : 1.8%, P : 1.7%, K : 1.7% )တသ - ၁၇၃၅၃.၉.၂၀၁၇
928Thiri Tay Za Min Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer (Buffelo Head) 50 kg( N : 21%, S : 24% ) တသ - ၁၇၄၄၃.၉.၂၀၁၇
929Chue Yadanar Trading Co.,Ltd.Rubber Fertilizer ( Pongpreecha ) 50 kg( N : 1.97%, P2O5 :1.52%, K2O : 1.52%, Mg : 0.32%, Ca : 4.81% ) တသ - ၁၇၄၉၃.၉.၂၀၁၇
930Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.TRI Super Phosphate Fertilizer(GTSP) (Three Circle)50 kg( P2O5 ≥ 46% ) တသ - ၁၇၅၁၃.၉.၂၀၁၇
931Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer (Three Circles)50 kg ( N : 15%, P2O5 :7% , K2O : 8% ) တသ - ၁၇၅၂၃.၉.၂၀၁၇
932Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Phosphate Fetilizer (GTSP) (Three Circles)50 kg( P2O5 ≥ 46% ) တသ - ၁၇၅၃၃.၉.၂၀၁၇
933Agro Innovation Group Public Co., Ltd.Urea 50 kg( N ≥ 46.4% )တသ - ၁၇၆၄၃.၉.၂၀၁၇
934Agro Innovation Group Public Co., Ltd.Urea 1000 kg( N : 46 % )တသ - ၁၇၆၅၃.၉.၂၀၁၇
935Easi Green Co., Ltd.Compound Fertilizer (Andersons ) (18:3:18)20 kg ( N : 18%, P2O5 : 3 % , K2O : 18% ) ( N : 18%, P : 1.3 % , K : 14.9% ) တသ - ၁၇၆၉၃.၉.၂၀၁၇
936Asian Diamond Crown Co., Ltd.KITOSAN (Chitosan)(Gold Star 999) 1000 cc( Ca : 1670 ppm, Organic Matter : 2.13% )တသ - ၁၇၇၇၃.၉.၂၀၁၇
937WAI International Development Co.,Ltd.PPC nano (ပီပီစီ နာနို) သြဂဲနစ်အားဖြည့်မြေသြဇာ 120 ml( M Protein : 19.56%, Sodium Oxide : 0.30%, Potassium Oxide : 2.12%, Ammonium Sulphate : 1.65%, Diluent : 76.37%)တသ - ၁၇၇၉၃.၉.၂၀၁၇
938PAC International Co., Ltd.Nano Calcium ( Magic Green ) 1 kgCalcium Carbonate : 77.9 %, Magnesium Carbonate : 7.4 %, Silicon Dioxide : 7.47 %, Potassium : 0.2 %, Sodium : 0.03 %, Phosphorous : 0.02 %, Iron : 7.418 mg/kg, Alumina : 6.347 mg/kg, Strotium : 804 mg/kg, Sulphate : 278 mg/kg, Barium : 174 mg/kg, Manganese : 172 mg/kg, Zinc : 10 mg/kg )တသ - ၁၇၈၁၃.၉.၂၀၁၇
939Yadanar San Taw Co., Ltd. ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( Winner Green ) 1000 cc( N : 2%, P2O5 : 0.06%, K2O : 17% )တသ - ၁၇၈၂၃.၉.၂၀၁၇
940The Best International Network Co., Ltd.Supplementary Powder ( The Best Nano ) 25 gm ( N: 0.5302 %, P2O5 :0.6521%, K2O:3.9683 % ,Ca:2.0291 %, Mg: 0.2218%, S : 0.75 %, Fe : 0.0257 %, Mn : 0.0043 %, Cu : 0.0071 %, Zn : 0.0037 % ) တသ - ၁၇၈၃၃.၉.၂၀၁၇
941Taung Paw Tharr Yee Shinn Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Golden Cock )50 kg( N : 20%, P2O5 : 5%, K2O : 20%, MgO : 0.4 %, ZnO : 0.2 % )တသ - ၆၄၄၇.၁၂.၂၀၁၇
942Taung Paw Tharr Yee Shinn Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Feng Xi )50 kg( N : 46.4 % )တသ - ၆၅၀၇.၁၂.၂၀၁၇
943Good Morning Enterprise Co., Ltd.Compound Fertilizer (Royal Star) ( ကြယ်စင် )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 5 %, K2O : 10 %, MgO : 4 %, Fe : 0.035 %, Zn : 0.0038 %, Mn : 0.0175 %, B : 0.0029 % )တသ - ၆၅၃၇.၁၂.၂၀၁၇
944Good Morning Enterprise Co., Ltd.Compound Fertilizer (Royal Star) ( ကြယ်စင် )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 8 %, K2O : 16 %, MgO : 4 %, Zn : 0.0028 %, Mn : 0.014 %, B : 0.0029 % )တသ - ၆၅၄၇.၁၂.၂၀၁၇
945Good Morning Enterprise Co., Ltd.Compound Fertilizer (Royal Star) ( ကြယ်စင် )50 kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 %, MgO : 4 %, B : 0.060 % )တသ - ၆၅၅၇.၁၂.၂၀၁၇
946Good Morning Enterprise Co., Ltd.Compound Fertilizer (Royal Star) ( ကြယ်စင် )50 kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 16 %, MgO : 4 %, Zn : 0.012 %, Mn : 0.018 %, B : 0.015 % )တသ - ၆၅၆၇.၁၂.၂၀၁၇
947Good Morning Enterprise Co., Ltd.Compound Fertilizer (Royal Star) ( ကြယ်စင် )50 kg( N : 12 %, P2O5 : 12 %, K2O : 17 %, MgO : 4 %, Fe : 0.068 %, Zn : 0.001 %, Mn : 0.054 %, B : 0.015 % )တသ - ၆၅၇၇.၁၂.၂၀၁၇
948Good Morning Enterprise Co., Ltd.Compound Fertilizer (Royal Star) ( ကြယ်စင် )50 kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 %, MgO : 4 %, Zn : 0.017 %, Mn : 0.017 %, B : 0.015 % )တသ - ၆၅၈၇.၁၂.၂၀၁၇
949Good Morning Enterprise Co., Ltd.Magnesium Nutrient Bio Fertilizer (Royal Star)(ကြယ်စင်)50 kg( MgO : 16 % - 21 %, Zn : 0.0022 %, B : 0.0029 % )တသ - ၆၅၉၇.၁၂.၂၀၁၇
950Myint Myat Agrochemical Ent., Ltd.PHABELLA FOLIAR LIQUID1.25 kg( N : 12 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5 % + TE )တသ - ၀၁၈၂၈.၁.၂၀၁၈
951Shwe Arkar Moe Co., Ltd.ELECTAL STICKER 1000 cc( N : 3 % )တသ - ၀၈၁၆.၆.၂၀၁၂ (အမည်၌ Sticker ဟု ဖော်ပြထား၍)
952Myanmar Kaung Su Thar Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Flying Horse )50 kg( N : 46%, Biuret : 1% ) တသ - ၃၄၄၃၆.၇.၂၀၁၈ (Urea အစား Ammnonium Nitrate (NH4NO3)တင်သွင်း)
953Ye YintNadi Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Flying Horse )50 kg( N : 46%, Biuret : 1% ) တသ - ၄၆၁၂၅.၆.၂၀၁၉ (Urea အစား Ammnonium Nitrate (NH4NO3)တင်သွင်း)
954Universe Industrial Group Co., Ltd.​ရွှေနဂါး Top One စပါးသီးသန့် အသီးအားဆေးမြေသြဇာ40 Kg( N : 25%, ဒိုင်အီသိုင်းအမိုင်နိုအီသိုင်းအသီးအားဆေးဟော်မုန်း : 1% )တသ - ၁၉၆၃၁၄.၁၁.၂၀၁၉ (မူလစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိ)
955Seven Tigers Trading Co.,Ltd.မြန်မာမြေသြဇာ MM - 1250 kg ( N : 3 %, P2O5 : 5 % , K2O : 5 % )တသ - ၁၅၈၃၁.၁၂.၂၀၁၇
956Universe Industrial Group Co., Ltd.​ရွှေနဂါး Top One စပါးသီးသန့် ​ပေါင်းသတ်ဆေးပါအားဆေးမြေသြဇာ40 Kg( N : 21%, S : 24%, တူးဖိုးဒီ - 85% )တသ - ၂၁၈၉၃၁.၁၂.၂၀၁၇
957Myanma Awba Industries Co., Ltd.​ကောမက် ပေါင်းသေအပင်ကောင်း စပါးအထွက်တိုးဆေး40 Kg( N : 21%, S : 24%, Pyrazosulfuron Ethyl : 0.04%, Carrier : 99.96% ) တသ - ၂၃၅၉၃၁.၁၂.၂၀၁၇
958Evogro Co., Ltd.အီဗို ပေါင်းသေ ပုလဲ40 Kg( N : 21%, S : 24%, Pyrazosulfuron Ethyl : 0.04%, Carrier : 99.96% ) တသ - ၂၃၆၀၃၁.၁၂.၂၀၁၇
959Wi Sar Ra International Co., Ltd.​ရွှေတိုး စပါးခင်းပေါင်းရှင်း အပင်ကောင်းဆေး ( ဝိစာရ )40 Kg( N : 21%, S : 24%, Pyrazosulfuron Ethyl : 0.04%, Carrier : 99.96% ) တသ - ၂၃၆၁၃၁.၁၂.၂၀၁၇
960J & C Centre Import Export Co., Ltd.ဓာတုမြေသြဇာ ( 6:3:3 ) ( အင်ဆီဖန် )25 kg( N : 6%, P2O5 : 3%, K2O : 3%, OM : 10% ) တသ - ၂၆၉၆၃၁.၁၂.၂၀၁၇
961Lay Yin Pyan ( L Y P ) Co., Ltd.Chemical Fertilizer ( စိန်တောင် )50 kg( N : 6%, P2O5 : 3%, K2O : 3%, OM : 10% ) တသ - ၂၇၀၀၃၁.၁၂.၂၀၁၇
962Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.​ရွှေနဂါးTop One စပါးသီးသန့်ပေါင်းသတ်ဆေးပါ အားဆေးမြေသြဇာ40 kg( N : 21%, S : 24%, Pyrazosulfuron Ethyl : 00.04% )တသ - ၂၈၉၀၃၁.၁၂.၂၀၁၇
963Myanmar Kaung Thukha Co., Ltd.​ကောင်းသုခ ပေါင်းသေပင်ကောင်းပုလဲ40 Kg( Pyrazosulfuron ethyl : 0.04%, N : 21%, S : 24%, Carrier : 99.96% )တသ - ၂၉၁၉၃၁.၁၂.၂၀၁၇
964Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.​ရွှေနဂါး Top One စပါးသီးသန့် ပေါင်းသတ်ဆေးပါအားဆေးမြေသြဇာ40 Kg( N : 21%, S : 24%, တူဖိုးဒီ : ၁ % )တသ - ၂၉၄၆၃၁.၁၂.၂၀၁၇
965Golden Bee Interntaional Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( HONG HE )40 Kg( N : 30%, P2O5 : 6% )တသ - ၂၀၈၃၃၁.၁၂.၂၀၁၉ (30:6:0)
966Bhome Yaung Chi Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer (THE MOUNTAIN PEAK )40 Kg( N : 30%, P2O5 : 6% ) တသ - ၂၅၈၀၃၁.၁၂.၂၀၁၉ (30:6:0)
967Sabai Thinn Co., Ltd.Compound Fertilizer ( HH ) 50 Kg( N : 30%, P2O5 : 6% )တသ - ၃၁၁၃၃၁.၁၂.၂၀၁၉ (30:6:0)
968Thu Gyi Min Co., Ltd.Compound Fertilizer ( HH )40 kg( N : 30%, P2O5 : 6% ) တသ - ၃၆၄၆၃၁.၁၂.၂၀၁၉ (30:6:0)
969Eain Myat San Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 30:6:0 ) ( HH )40 kg( N : 30%, P2O5 : 6% ) တသ - ၃၆၅၀၃၁.၁၂.၂၀၁၉ (30:6:0)
970Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 30:6:0) ( MF ) 40Kg( N : 30%, P2O5 :6% )တသ - ၄၀၇၇၃၁.၁၂.၂၀၁၉ (30:6:0)
971Hlyan Lone Co., Ltd.Compound Fertilizer (HH ) ( 30-6-0 ) 40 Kg( N : 30%, P2O5 : 6% )တသ - ၄၁၀၀၃၁.၁၂.၂၀၁၉ (30:6:0)
972Green Farm Development Co., Ltd.Super Nitro Complex (30-6-0) (KIYA/ကီရာ)50Kg( N : 30%, ( NO3 - : 13% + NH4- : 17%), P2O5 : 6%)တသ - ၄၈၉၀၃၁.၁၂.၂၀၁၉ (30:6:0)
973Bound High Co., Ltd.Compound Fertilizer (30-6-0) (HH)40 Kg( N : 30%, P2O5 : 6% )တသ - ၅၁၆၀၃၁.၁၂.၂၀၁၉ (30:6:0)
974Golden Bee Interntaional Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( HONG HE )40 Kg( N : 30%, P2O5 : 4% )တသ - ၁၈၇၄၃၁.၁၂.၂၀၁၉ (30:4:0)
975Future Smooth Co., Ltd.Compound Fertilizer ( JH )40 kg( N : 30%, P2O5 : 4% ) တသ - ၂၅၁၅၃၁.၁၂.၂၀၁၉ (30:4:0)
976Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 30:4:0 ) ( HH )40 kg( N : 30%, P2O5 : 4% ) တသ - ၃၃၄၉၃၁.၁၂.၂၀၁၉ (30:4:0)
977Agri Eco Green Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Kailong ) ( 30-4-0 ) 40 Kg( N : 30%, P2O5 : 4% )တသ - ၄၀၈၈၃၁.၁၂.၂၀၁၉ (30:4:0)
978Hlyan Lone Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Kailong ) ( 30-4-0 ) 50 Kg( N : 30%, P2O5 : 4% )တသ - ၄၀၉၈၃၁.၁၂.၂၀၁၉ (30:4:0)
979Hlyan Lone Co., Ltd.Compound Fertilizer (HH ) ( 30-4-0 ) 40 Kg( N : 30%, P2O5 : 4% )တသ - ၄၀၉၉၃၁.၁၂.၂၀၁၉ (30:4:0)
980Ko Tin Oo & Brother Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15-15-15 ) (OX)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, CaO : 2.5%, MgO : 0.4%, B : 0.02% ) 2412၂၉.၂.၂၀၂၀
981Ko Tin Oo & Brother Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 13-13-21 + TE ) (OX)50 kg( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 21%, S : 6.9%, MgO : 0.1%, B : 0.02% ) 2413၂၉.၂.၂၀၂၀
982Ko Tin Oo & Brother Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 16-16-16 ) (Super Nova)50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16%, MgO : 0.2%, CaO : 3% ) 2414၂၉.၂.၂၀၂၀
983Ko Tin Oo & Brother Trading Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer(Crown)50 kg( N : 21%, S : 24% ) 2421၂၉.၂.၂၀၂၀
984Shwe Wah Yaung Agriculture Production Co., Ltd.Urea Fertilizer 50 kg( N > 46.4% )2416၂၉.၂.၂၀၂၀
985Simple Future Life Co., Ltd.Granular Rock Phosphate Fertilizer ( Meng Feng )50 kg( P2O5 ≥ 20% ) 2430၂၉.၂.၂၀၂၀
986Future Smooth Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Jian Wang Long ) ( ရွှေနဂါးမင်း )50 kg( N ≥ 46.4% )2456၂၉.၂.၂၀၂၀
987Future Smooth Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain ) ( ရွှေတောင်)50 kg( N ≥ 46.4% )2457၂၉.၂.၂၀၂၀
988Future Smooth Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Mei Qing ) ( မေချင်း )50 kg( N ≥ 46.4% )2458၂၉.၂.၂၀၂၀
989Future Smooth Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Red Bird )50 kg( N ≥ 46.4% )2459၂၉.၂.၂၀၂၀
990Future Smooth Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Zhan Gqian ) ( စျန်ဂျင် )50 kg( N ≥ 46.4% )2460၂၉.၂.၂၀၂၀
991Future Smooth Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Chihong Zn & Ge )50 kg( N ≥ 20.5%, S : 24% )2477၂၉.၂.၂၀၂၀
992Future Smooth Co., Ltd.Phosphate Fertilizer (GTSP) ( Three Circles )50 kg( P2O5 ≥ 46% ) 2478၂၉.၂.၂၀၂၀
993Future Smooth Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Huashan )50 kg( N ≥ 46.4% )2479၂၉.၂.၂၀၂၀
994Future Smooth Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Taung Thu Ma )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) 2509၂၉.၂.၂၀၂၀
995Future Smooth Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% ) 2510၂၉.၂.၂၀၂၀
996Future Smooth Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Star World )50 kg( N : 20%, K2O : 5% ) 2511၂၉.၂.၂၀၂၀
997Future Smooth Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% ) 2512၂၉.၂.၂၀၂၀
998Future Smooth Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Yanyangtian )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 2513၂၉.၂.၂၀၂၀
999Future Smooth Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Liu Guo )50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% ) 2514၂၉.၂.၂၀၂၀
1000Future Smooth Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Mei Feng )50 kg( N ≥ 46.4% )2536၂၉.၂.၂၀၂၀
1001Future Smooth Co., Ltd.Zinc Sulphate Heptahydrate (BAI YELING)25 Kg( ZnSO4. 7H2O ≥ 96% )2582၂၉.၂.၂၀၂၀
1002Future Smooth Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ERDOS )50 kg( N ≥ 46.4% )2748၂၉.၂.၂၀၂၀
1003Future Smooth Co., Ltd.Urea Fertilizer ( H )50 kg( N ≥ 46.4% )2749၂၉.၂.၂၀၂၀
1004Future Smooth Co., Ltd.Compound Fertilizer ( TM သီးစုံ )50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )2857၂၉.၂.၂၀၂၀
1005Zar & Zar Co., Ltd.ARIES UREA ( ဧရီ တံဆိပ် )50 kg( N : 46% )2462၂၉.၂.၂၀၂၀
1006Tun Win Nay Co., Ltd.အခြောက်ခံကြက်ချေးမြေသြဇာ500 kg( N : 3.10%, P2O6 : 4.73%, K2O : 3.62%, Moisture : 17.70%, Carbon-nitrogen : 7.5, OM : 37.79%)2465၂၉.၂.၂၀၂၀
1007Pyae Pyae Phyu Sin Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( MUKTA )50 kg( N : 46% ) 2468၂၉.၂.၂၀၂၀
1008Jewellery Lucky Production Co., Ltd.Phosphate Fertilizer ( TSP )50 kg( P2O5 : 46% ) 2516၂၉.၂.၂၀၂၀
1009Jewellery Lucky Production Co., Ltd.Urea Fertilizer ( FENHE )50 kg( N ≥ 46.4% )2534၂၉.၂.၂၀၂၀
1010Dagon International Limited.Compound Fertilizer ( 10-5-20-2+B ) ( XTRA K ) ( RED DEER )50 kg( N : 10%, P2O5 : 5%, K2O : 20%, MgO : 2%, B2O3 : 0.5% ) 2519၂၉.၂.၂၀၂၀
1011Dagon International Limited.Rock Phosphate ( RED DEER )50 kg( P2O5 : 28-30% )2520၂၉.၂.၂၀၂၀
1012Myesha International Co., Ltd.Phosphate Rich Organic Manure (Varun) (Phosphate Fertilizer)50 kg( Total P2O5 : 10.42%, Total O.C : Minimum 7.87%, C:N - Less than 18.73:1 )2560၂၉.၂.၂၀၂၀
1013Myesha International Co., Ltd.ADYA POTASH MANURE50 kg( Moisture : 15% - 25%, Total : Organic Carbon 7% - 10%, Potassium as Humate 12% to 15%, Total Potash K2O 8% to 10%)2687၂၉.၂.၂၀၂၀
1014Htar Wa Ya Myot Yoe Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Super Nova )50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16%, MgO : 0.2%, CaO : 3.0% ) 2569၂၉.၂.၂၀၂၀
1015Htar Wa Ya Myot Yoe Co., Ltd.Compound Fertilizer (Yara Grow How)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 0.57%, CaO : 6.84%, S : 1.59%, B : 0.028%, Cu : 0.002%, Fe : 0.171%, Mn : 0.014%, Zn : 0.15%, Mo : 0.002% ) 2639၂၉.၂.၂၀၂၀
1016Htar Wa Ya Myot Yoe Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer (Crown)50 kg( N : 21%, S : 24% )2640၂၉.၂.၂၀၂၀
1017Htar Wa Ya Myot Yoe Co., Ltd.Compound Fertilizer (13:13:21 +TE) (OX)50 kg( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 21%, S : 6.9%, MgO : 0.1%, B : 0.02% )2765၂၉.၂.၂၀၂၀
1018La Wun Nay Co., Ltd.Golden Paddy (16-16-8) (ရွှေစပါး)50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%,Mg : 0.4%, Ca : 5%, S : 3% ) 2573၂၉.၂.၂၀၂၀
1019La Wun Nay Co., Ltd.Golden Paddy (16-4-24-2) (ရွှေစပါး)50 kg( N : 16%, P2O5 : 4%, K2O : 24%,Mg : 2%, Ca : 2%, S : 2% ) 2574၂၉.၂.၂၀၂၀
1020Ze Hle Pha Co., Ltd.Compound Fertilizer ( JIN KAI )40 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) 2581၂၉.၂.၂၀၂၀
1021Thiho Thein Than Kyaw Co., Ltd.Ammonium Sulphate50 kg( N : 21% )2606၂၉.၂.၂၀၂၀
1022Bao Xing Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46.4% )2611၂၉.၂.၂၀၂၀
1023Great Min Ahkar Trading Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer ( LUO BU PO )50 kg( K2O ≥ 51%, Cl < 1.5%, S ≥ 17.5% ) 2614၂၉.၂.၂၀၂၀
1024Great Min Ahkar Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( LF )50 kg( N ≥ 46.4% )2655၂၉.၂.၂၀၂၀
1025Loi Ngu Bum Mining Co., Ltd.Compound Fertilizer ( GARSONI )40 kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) 2617၂၉.၂.၂၀၂၀
1026Loi Ngu Bum Mining Co., Ltd.Compound Fertilizer ( STANLEY )40 kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18% ) 2619၂၉.၂.၂၀၂၀
1027Myanmar Academy International Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Shennuo Agricultural )50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25%, B ≥ 1%, Mg ≥ 1%, Zn ≥ 1% ) 2634၂၉.၂.၂၀၂၀
1028Myanmar Academy International Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Shennuo Agricultural )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, B ≥ 1%, Mg ≥ 1%, Zn ≥ 1% ) 2635၂၉.၂.၂၀၂၀
1029Myanmar Academy International Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Shennuo Agricultural )50 kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) 2636၂၉.၂.၂၀၂၀
1030Golden Paddy Myanmar Co., Ltd.Golden Paddy (16-16-8) (ရွှေစပါး)50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, Mg : 0.4%, Ca : 5%, S : 3% ) 2637၂၉.၂.၂၀၂၀
1031Golden Paddy Myanmar Co., Ltd.Golden Paddy (16-4-24-2) (ရွှေစပါး)50 kg( N : 16%, P2O5 : 4%, K2O : 24%, Mg : 2%, Ca : 2%, S : 2% ) 2638၂၉.၂.၂၀၂၀
1032Yone Lwe Agriculture Development Co., Ltd.Compound Fertilizer (Tian Xi Wei)10 kg( N : 6%, P2O5 : 20%, K2O : 20% ) 2641၂၉.၂.၂၀၂၀
1033Yone Lwe Agriculture Development Co., Ltd.Compound Fertilizer (Da Zhong)10 kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18%, MgO : 1.2%, Water Soluble B : 0.1% ) 2642၂၉.၂.၂၀၂၀
1034Yone Lwe Agriculture Development Co., Ltd.Compound Fertilizer (Fei Zhong Fei)10 kg( N : 28%, P2O5 : 2.1%, MgO : 1% ) 2643၂၉.၂.၂၀၂၀
1035Yone Lwe Agriculture Development Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Jia Wang )10 kg( N : 5.1%, P2O5 : 10.1%, K2O : 34%, MgO : 2.8%, B : 0.06% ) 2654၂၉.၂.၂၀၂၀
1036Myanmar International Golden Brothers Co., Ltd.Compound Fertilizer ( SACF )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 2656၂၉.၂.၂၀၂၀
1037Moe Zin Phyo Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46.4% )2659၂၉.၂.၂၀၂၀
1038Khwar Nyo Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46.4% )2671၂၉.၂.၂၀၂၀
1039Khwar Nyo Trading Co.,Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer ( SNK )50 kg( K2O ≥ 52%, S ≥ 18%, Cl < 1.0% ) 2672၂၉.၂.၂၀၂၀
1040Khwar Nyo Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( SACF )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 2673၂၉.၂.၂၀၂၀
1041Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) Ltd.Urea Fertilizer ( CROWN )50 kg( N : 46%, Biuret : 1% ) 2677၂၉.၂.၂၀၂၀
1042Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) Ltd.Compound Fertilizer ( CROWN ) (15:15:15)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 2678၂၉.၂.၂၀၂၀
1043BUAKHAO Co., Ltd.Urea Fertilizer ( NORSTAR )50 kg( N : 46%, Biuret : 1% ) 2679၂၉.၂.၂၀၂၀
1044Buakhao Co., Ltd.Compound Fertilizer ( NORSTAR )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, CaO : 4% ) 2742၂၉.၂.၂၀၂၀
1045Buakhao Co., Ltd.Compound Fertilizer ( NORSTAR )50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, MgO : 1.8%, CaO : 2.7%, S : 2.9% ) 2743၂၉.၂.၂၀၂၀
1046Buakhao Co., Ltd.Compound Fertilizer (OX)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 0.1%, S : 8.3%, B : 0.02% )2766၂၉.၂.၂၀၂၀
1047Kyaw Aung Swan Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Flying Horse )50 kg( N : 46%, Biuret : 1% )2729၂၉.၂.၂၀၂၀
1048Kyaw Aung Swan Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Yara Grow How )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 0.57%, CaO : 6.84%, S : 1.59%, B : 0.028%, Cu : 0.002%,Fe : 0.171%, Mn : 0.014%, Zn : 0.15%, Mo : 0.002% ) 2735၂၉.၂.၂၀၂၀
1049Chan Myae Yoma Co., Ltd.ပုလဲဓါတ်မြေသြဇာ ( ရိန်းဘိုး )50 kg( N ≥ 46.4% )2764၂၉.၂.၂၀၂၀
1050Go Together Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15+TE) (OX)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 8.3%, MgO : 0.1%, B : 0.02% )2772၂၉.၂.၂၀၂၀
1051Agro World Co., Ltd.NPK Fertilizer ( FERTIGRAN ) ( 15-15-15 + 5S )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 5% )2782၂၉.၂.၂၀၂၀
1052Agro World Co., Ltd.NPK Fertilizer ( FERTIPRILL ) ( 16-16-16 + TE )50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16%, MgO : 0.01- 0.05% w/w, B < 0.005 - 0.1%w/w, Cu : 5-20 ppm, Zn : 3-10 ppm )2783၂၉.၂.၂၀၂၀
1053AZB Foods & Spices Trading Co., Ltd.Granular NPK Fertilizer ( Nutrimax Global ) (12-12-17+16SO3 + TE)50 kg( N : 12%, P2O5 : 12%, K2O : 17%, SO3 : 16%, MgO : 2%, B : 0.01%, Zn : 0.01% )2805၂၉.၂.၂၀၂၀
1054AZB Foods & Spices Trading Co., Ltd.Granular NPK Fertilizer ( Nutrimax Global ) (16-16-16+16SO3 )50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16%, SO3 : 16% )2806၂၉.၂.၂၀၂၀
1055Standard Family Trading Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer (CROWN)50 kg( N : 21%, S : 24% )2833၂၉.၂.၂၀၂၀
1056The Na Rinza Ra Trading Co.,Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( IPL )50 kg( K2O : 60% )2870၂၉.၂.၂၀၂၀
1057Kaung Su Co., Ltd.Bio Fertilizer ( SHUBHODAYA )50 g sachet(Number of spores (Glomus Vesicular Arbuscular Mycorrhiza ) : 100,000 per 50 gram sachet2894၂၉.၂.၂၀၂၀
1058Smart Myanmar International Organic Co., Ltd.တီ - စမတ် 1(ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည်)500 CC( N : 5.58%, P2O5 : 4.06%, K2O : 3.58% )2900၂၉.၂.၂၀၂၀
1059Smart Myanmar International Organic Co., Ltd.တီ - စမတ် ၃(ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည်)500 CC( N : 7.63%, P2O5 : 6.77%, K2O : 6.65% )2901၂၉.၂.၂၀၂၀
1060L Shine Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေဟင်္သာ)1000 CC( MgO : 0.40%, S : 0.35%, Mn : 0.06%, Cu : 0.08%, Zn : 0.03%, B : 0.07% )2948၂၉.၂.၂၀၂၀
1061Shwe Pyi Tan Thein Htwe Co.,Ltdဘက်စုံသုံးရွက်ဖျန်းအားဆေးရည် ( ရွှေအမိုင်နို )500 ml( N : 4.1%, P2O5 : 4.3%, K2O : 2.1%, B : 0.07%, Cu : 0.06%, Amino Acid : 20.43%, အမိုင်နိုအက်ဆစ် (၁၈)မျိုး ပါဝင်ပါသည်။ )2951၂၉.၂.၂၀၂၀
1062JJ-Pun Trading Co.,Ltd.ဒီနာ အထူးစွဲကပ်ပျံ့နှံ့စိမ့်ဝင်ဆေး100 CC( Active - Ingredient ; Blended of Surface - Active - Agent : 62%, Inerts ; Solubilizer and Couplers : 38% )2605၂၉.၂.၂၀၂၀
1063Seeds Energy Agro Group Co., Ltd.CHABBAI ဆေးအစွမ်းမြင့်ကော်ရည် ( SAM HUA MAR )1 Ltr( Active Ingredient ; Nonionic silicone polyester surfactant : 72% )2738၂၉.၂.၂၀၂၀
10641-2-1 Public Co.,Ltdစွမ်းအားမြင့် စွဲကပ်ပြန့်နှံ့ဆေး ( ဝင်းနားပါရာ ) ( WINNER - PARA )500 CC( Paraffin Oil : 40%, Other filler : 60% )2976၂၂.၆.၂၀၂၀
1065Golden Key Co.,Ltd.ဘက်စကုတ် ( Cultistick EO ) အထူးစွဲကပ် ပျံ့နှံ့စိမ့်ဝင်ဆေး100 CC( Poly alkyl ether derivatives : 55%, Natural Vegetable-based fatty acid : 20%, Glycol : 10% )2993၂၂.၆.၂၀၂၀
1066Myanma Awba Group Co., Ltd.Urea Ammonium Nitrate (UAN)200 Ltr( N : 32%min )3578၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1067Myanma Awba Group Co., Ltd.Urea Ammonium Nitrate (UAN)1000 Ltr( N : 32%min )3579၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1068Thin Thin Hmwe Co., Ltd.Urea Ammonium Nitrogen (TTH) 40 Kg ( နိုက်ထရိုဂျင်(N) ≥ 28%, အမိုနီယမ်နိုက်ထရိုဂျင် ≥ 10%, ယူရီးယားနိုက်ထရိဂျင် ≥ 18%, ကယ်စီယမ်(Ca) ≥ 2% ) 3784၇.၃.၂၀၂၁
1069Myanma Awba Group Co., Ltd.Urea Ammonium Nitrate ( UAN )24,000Kg/ Flexi Bag( N : 32%Min)4059၇.၆.၂၀၂၁
1070Myanma Awba Group Co., Ltd.Urea Ammonium Nitrate ( UAN )20Kg/ Drums( N : 32%Min)4060၇.၆.၂၀၂၁
1071Shwe Shan Ngwe Shan Co., Ltd.ထုံး3 TNE ( Bulk)( Ca : 27.5% )2955၂၂.၆.၂၀၂၀
1072JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Signature Liquid Kelp Extra ( Simplot ) 10 Ltr( N : 3%, P : 1.5%, K : 0.5%, Zn :0.5%, Fulvic Acid : 0.5%, Auxins : 50,000 ug/L, Cytokinins : 3 ug/L )2958၂၂.၆.၂၀၂၀
1073JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Signatre Traces ( Multi-tracement Fertiliser ) ( Simplot ) 10 Ltr( Fe : 4%, Mg : 2%, Zn : 1%, Mn : 1%, Cu : 1%, B : 0.5%, Mo : 0.05% )2959၂၂.၆.၂၀၂၀
1074JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Biokelp Plus 0-3-2 9.46 Ltr( P2O5 : 3%, K2O : 2%, 1% Seaplant Extract ( Ascophyllum Nodosum )2960၂၂.၆.၂၀၂၀
1075JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Organic Plus 2-1-3 NPK ( Simplot ) 10 Ltr( N : 2.0%, P : 1.0%, K : 3.0%, Humic Acid : 3.0%, Ecklonia Maxima : 5.0%, Protein : 10.0%, Amino Acid : 10.0%, Carbohydrates : 20.0% )2961၂၂.၆.၂၀၂၀
1076JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Mini-Prilled CAL-CM Plus ( Calcium Sulfate )22.67 Kg( Ca : 23.28%, S : 18.62%, CaSO4 : 79%, California : Gypsum Equivalent : 100% )2962၂၂.၆.၂၀၂၀
1077JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Biokelp Plus 0-3-2 ( Simplot )9.46 Ltr( P2O5 : 3%, K2O : 2%, 1% Seaweed Extract ) ( Ascophyllum nodosum )2971၂၂.၆.၂၀၂၀
1078JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Kelp Xtra ( Simplot )10 Ltr( N : 3%, P : 1.5%, K : 0.5%, Zn :0.5%, Fulvic Acid : 0.5%, Auxins : 50,000 ug/L, Cytokinins : 3 ug/L )2972၂၂.၆.၂၀၂၀
1079JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Multi-tracement Fertiliser ( Simplot ) 10 Ltr( Fe : 4%, Mg : 2%, Zn : 1%, Mn : 1%, Cu : 1%, B : 0.5%, Mo : 0.05% )2973၂၂.၆.၂၀၂၀
1080JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Organic Plus ( Simplot )10 Ltr( N : 2.0%, P : 1.0%, K : 3.0%, Humic Acid : 3.0%, Ecklonia Maxima : 5.0%, Protein : 10.0%, Amino Acids : 10.0%, Carbohydrates : 20.0% )2974၂၂.၆.၂၀၂၀
1081Supreme Bio Tech Co., Ltd.Calcium Nitrate ( TJ ) 25 Kg( N : 15.5%, CaO : 25% )2970၂၂.၆.၂၀၂၀
1082Supreme Bio Tech Co., Ltd.Green Miracle( Water mangement) အပင်တွင်းရေထိန်းဆေး (ပျံလွှာ:)500CCFatty Alcohol and Diluents : 80%, Neutraliser : 10%, Emulsifier: 5%, Stabilizer : 5%3219၂၂.၆.၂၀၂၀
1083Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Organic Fertilizer ( Green Leaf )40 Kg( OM ≥ 45%, ( N-P2O5-K2O) ≥ 5% )2969၂၂.၆.၂၀၂၀
1084Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Agri-Converge ) ( 15:6:23 )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 6%, K2O : 23% )3139၂၂.၆.၂၀၂၀
1085Kaung Myint Htet Co.,LtdPotassium Nitrate Fertilizer ( NG )50 Kg( N : 13.5%, K2O : 44.5% )2977၂၂.၆.၂၀၂၀
1086Kaung Myint Htet Co.,LtdPotassium Nitrate Fertilizer ( NG )50 Kg( N : 14%, K2O : 44% )2978၂၂.၆.၂၀၂၀
1087Golden Face Sky Co.,Ltd.Muriate of Potash ( IPL )50 Kg( K2O : 60% )2981၂၂.၆.၂၀၂၀
1088Golden Face Sky Co.,Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Crown )50 Kg( N : 21%, S : 24% )2985၂၂.၆.၂၀၂၀
1089Golden Bee International Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Elephant )50 Kg( N ≥ 46.4% )2984၂၂.၆.၂၀၂၀
1090Golden Bee International Co.,Ltd.Granular Rock Phosphate ( GRP ) ( Fly Dragon ) ( အိတ်ခွံအနီရောင် )50 Kg( P2O5 ≥ 20% )3071၂၂.၆.၂၀၂၀
1091Golden Bee International Co.,Ltd.Granular Rock Phosphate ( GRP ) ( Fly Dragon ) ( အိတ်ခွံအဖြူရောင် )50 Kg( P2O5 ≥ 20% )3072၂၂.၆.၂၀၂၀
1092AZB Foods & Spices Trading Co.,Ltd.Mineral NPK Fertilizer ( 15+5+20 + TE ) ( ခရမ်းပြာပန်းမြေဆီ )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 20%, CaO : 0.1%, MgO : 0.2%, B : 0.001%, Zn : 0.004%, SiO2 : 3.2%, Chitin : 0.1%% )2987၂၂.၆.၂၀၂၀
1093Htar Wa Ya Myot Yoe Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Yara )50 Kg( N : 24%, P2O5 : 7%, K2O : 7% )2991၂၂.၆.၂၀၂၀
1094Htar Wa Ya Myot Yoe Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Yara Grow How )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )3062၂၂.၆.၂၀၂၀
1095Myanmar Kaung Hman Group Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ ( ဗီယက်နမ်ကြာနီ ) စပါး-၁ ( HOMG LIEN 20-16-6+TE )50 Kg( N : 20%, P2O5 : 16%, K2O : 6%, Bo : 50 ppm, Zn : 50 ppm )2994၂၂.၆.၂၀၂၀
1096Myanmar Kaung Hman Group Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ ( ဗီယက်နမ်ကြာနီ ) စပါး-၂ ( HOMG LIEN 20-20-15+TE )50 Kg( N : 20%, P2O5 : 20%, K2O : 15%, Bo : 50 ppm, Zn : 50 ppm )2995၂၂.၆.၂၀၂၀
1097Myanmar Kaung Hman Group Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံး ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ ( ဗီယက်နမ်ကြာနီ ) ( HOMG LIEN 16-16-8+TE )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, Bo : 50 ppm, Zn : 50 ppm )2996၂၂.၆.၂၀၂၀
1098Myanmar Kaung Hman Group Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ ပဲမျိုးစုံနှင့် ပန်းအထူး ( ဗီယက်နမ်ကြာနီ ) ( HOMG LIEN 10-23-17+TE )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 23%, K2O : 17%, Bo : 300 ppm, Zn : 500 ppm )2997၂၂.၆.၂၀၂၀
1099Myanmar Kaung Hman Group Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံး ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ ( ဗီယက်နမ်ကြာနီ ) ( HOMG LIEN 15-15-15+TE )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, B : 50ppm, Zn : 50 ppm )3059၂၂.၆.၂၀၂၀
1100Golden Oakthar Group Co.,Ltd.Shwe Ganic Compound Fertilizer ( GOG )50 Kg( N : 8%, P2O5 : 5%, K2O : 6%, OM : 13% )2998၂၂.၆.၂၀၂၀
1101Minn Tun Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Flying Horse ) ( 18:4:6 )50 Kg( N : 18%, P2O5 : 4%, K2O : 6%, MgO : 1.3%, S : 6.7% )3003၂၂.၆.၂၀၂၀
1102Lighthouse Enterprises Limited.Ammonium Sulphate Fertilizer ( PARICH )50 Kg( N : 21%, S : 24% )3007၂၂.၆.၂၀၂၀
1103Lighthouse Enterprises Limited.Compound Fertilizer ( 16:16:16 ) ( Rua Viking )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16%, MgO : 0.8%, CaO : 0.3%, S : 1.7% )3118၂၂.၆.၂၀၂၀
1104Lighthouse Enterprises Limited.Compound Fertilizer ( 25:7:7 ) ( Rua Viking )50 Kg( N : 25%, P2O5 : 7%, K2O : 7%, CaO : 1.6%, S : 1.0% )3119၂၂.၆.၂၀၂၀
1105Lighthouse Enterprises Limited.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Heron ) ( 21-0-0+24S )50 Kg( N : 21%, S : 24% )3162၂၂.၆.၂၀၂၀
1106Lighthouse Enterprises Limited.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Heron ) ( 21-0-0+24S )50 Kg( N : 21%, S : 24% )3163၂၂.၆.၂၀၂၀
1107Seven Tigers Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Three Trees ) ( 25:7:7 )50 Kg( N : 25%, P2O5 : 7%, K2O : 7%, MgO : 1.3%, CaO : 3.4%, S :4.2%, B : 0.14% )3008၂၂.၆.၂၀၂၀
1108Seven Tigers Trading Co.,Ltd.အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် (EDEN) (Brand - Tree) 1Kg( N : 20%, P2O5 : 20%, K2O : 20%, Zn : 0.015%)3286၂၂.၆.၂၀၂၀
1109Seven Tigers Trading Co.,Ltd.အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် (EDEN) (Brand - Tree) 1Kg( N : 6%, P2O5 : 30%, K2O : 30%, Fe : 0.018%, Mn : 0.018%, Cu : 0.006%, Zn : 0.006%, B : 0.002%)3287၂၂.၆.၂၀၂၀
1110Seven Tigers Trading Co.,Ltd.အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် (Inter-Hikay Zinc)(Brand - Tree) 1Kg( N : 6%, P2O5 : 12%, K2O : 26%, Zn : 12%)3288၂၂.၆.၂၀၂၀
1111Future Smooth Co.,Ltd.Ammonium Chloride ( HEBANG )50 Kg( N ≥ 25.4% )3014၂၂.၆.၂၀၂၀
1112Future Smooth Co.,Ltd.Ammonium Bicarbonate Fertilizer ( All Fruits )40 Kg( N ≥ 17.1%, Moisture ≤ 3.5% )3015၂၂.၆.၂၀၂၀
1113Future Smooth Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Dragon / All Fruits )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )3077၂၂.၆.၂၀၂၀
1114Future Smooth Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ ( JJ - ဂျေဂျေ သီးစုံ )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )3078၂၂.၆.၂၀၂၀
1115Future Smooth Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Three Pearls )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )3111၂၂.၆.၂၀၂၀
1116Future Smooth Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Yunnan Top )40 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )3142၂၂.၆.၂၀၂၀
1117Future Smooth Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Jianfeng )50 Kg( N ≥ 46.4% )3143၂၂.၆.၂၀၂၀
1118Future Smooth Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Vert Way )40 Kg( N : 11%, P2O5 : 6%, K2O : 8% )3144၂၂.၆.၂၀၂၀
1119Future Smooth Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Ze Zhou )50 Kg( N ≥ 46.4% )3167၂၂.၆.၂၀၂၀
1120Aung Kyar Phuu Manufacturing Co.,Ltd.Bulk Blend Fertilizer ( C.P မြေဝိဇ္ဇာ ) ( Doctor Soil Lotus Globe )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8% )3019၂၂.၆.၂၀၂၀
1121Aung Kyar Phuu Manufacturing Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Doctor Soil Lotus Globe )50 Kg( N : 46%, Biuret : 1% )3020၂၂.၆.၂၀၂၀
1122Nant Khin Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Jin Kai ) 40 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )3022၂၂.၆.၂၀၂၀
1123Wyane Mong Yawng General Trading Co.,Ltd.အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာ ( ရွှေဒလက် )50 Kg( N : 2.829%, P2O5 : 1.191%, K2O : 2.979%, OM : 20.93%, Na : 0.307%, pH : 7.76% )3027၂၂.၆.၂၀၂၀
1124D D San Co., Ltd.Monoammonium Phosphate ( ZHONGYUN )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 50% )3029၂၂.၆.၂၀၂၀
1125D D San Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ရိန်းဘိုး )50 Kg( N ≥ 46.4% )3035၂၂.၆.၂၀၂၀
1126D D San Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( 15:5:5 ) ( Run Fei )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )3058၂၂.၆.၂၀၂၀
1127D D San Co., Ltd.Monoammonium Phosphate ( HONG TAI BO )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 50% )3112၂၂.၆.၂၀၂၀
1128D D San Co., Ltd.Potassium Sulfate Fertilizer ( LUO BU PO )50 Kg( K2O ≥ 52.0%, S ≥ 17.5%, Cl ≤ 1.5% )3156၂၂.၆.၂၀၂၀
1129D D San Co., Ltd.Urea Fertilizer ( JIANFENG )50 Kg( N ≥ 46.4% )3201၂၂.၆.၂၀၂၀
1130D D San Co., Ltd.Compound Fertilier ( All Fruit )50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )3207၂၂.၆.၂၀၂၀
1131Golden Land Agriculture & General Cooperative SocietyCompound Fertilizer ( Risingsun ) (18:4:5 )50 Kg( N : 18%, P2O5 : 4%, K2O : 5%, MgO : 1.6%, CaO : 6.9% )3030၂၂.၆.၂၀၂၀
1132Golden Land Agriculture & General Cooperative SocietyCompound Fertilizer ( Risingsun ) (15:15:15 )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, CaO : 4% )3031၂၂.၆.၂၀၂၀
1133Golden Land Agriculture & General Cooperative SocietyCompound Fertilizer ( Crown ) ( 15:7:18 )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 18%, MgO : 0.5%, B : 0.05% )3032၂၂.၆.၂၀၂၀
1134Allgreen Pharmacy Myanmar Co.,Ltd.ရာဘာရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( အာဂရို ) ( Agro 2TPD )1 Ltr( N : 6%, P2O5 : 6.2%, K2O : 9.5%, Mg : 2000 ppm, S : 2000 ppm, B : 45 ppm, Cu : 110 ppm, Fe : 1000 ppm, Mn : 1000 ppm, Mo : 25 ppm, Zn : 190 ppm ) )3038၂၂.၆.၂၀၂၀
1135Allgreen Pharmacy Myanmar Co.,Ltd. ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (အာဂရိုပလပ် ၁) (AGRO PLUS 1) + ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (အာဂရိုပလပ် ၂ ) (AGRO PLUS 2)(1) Ltr + (1) Ltr( N:10.75%, CaO:11.69%, Mg:3.2%, S:750ppm, B:125ppm, Co:12.5ppm, Cu: 375ppm, Fe: 1000ppm, Mn:1000ppm, Mo : 25ppm, Zn: 375ppm, အမိုင်နိုအက်ဆစ်(၃)မျိုး-Threonine:3.56%, Glutamine:9.22%, Serine:4.49% ) ( N : 5%, P2O5 : 7.5%, K2O : 12%, S : 750ppm, Mg : 2238ppm, B : 125ppm, Cu:375ppm, Fe:1000ppm, Mn:1000ppm, Mo : 25ppm, Zn : 375ppm, အမိုင်နိုအက်ဆစ်(၃)မျိုး - Threonine : 3.56%, Glutamine : 9.22%, Serine : 4.49% )3277၂၂.၆.၂၀၂၀
1136Ayerwin Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Kangaroo ) ( 16:16:8 + 13S )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 13% )3016၂၂.၆.၂၀၂၀
1137Ayerwin Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( မြှားကမ္ဘာ ) ( 12-13-0 + TE )50 Kg( N : 12%, P2O5 : 13% + TE )3044၂၂.၆.၂၀၂၀
1138Ayerwin Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( ဆင်သီးစုံ ) ( 10-10-5 + TE )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% + TE )3046၂၂.၆.၂၀၂၀
1139Ayerwin Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Arrow World / မြှားကမ္ဘာ ) ( 20-0-5 )50 Kg( N : 20%, K2O : 5% )3047၂၂.၆.၂၀၂၀
1140Shwe Thit Oo Co.,Ltd.Compound Fertilizer 50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 13% )3049၂၂.၆.၂၀၂၀
1141Pho La Min Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( SUPER YALLOW ) ( 15:15:6:4+TE+S+B )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 6%, MgO : 4% + TE + S + B )3050၂၂.၆.၂၀၂၀
1142Ye Kyinn Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 10:10:5 + 5S ) ( ရွှေယုန်မင်း )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5%, S : 5% )3051၂၂.၆.၂၀၂၀
1143Ye Kyinn Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15:7:8 + 7S ) ( ရွှေယုန်မင်း )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8%, S : 7% )3052၂၂.၆.၂၀၂၀
1144Ye Kyinn Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15:15:15 + 7S ) ( ရွှေယုန်မင်း )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% )3053၂၂.၆.၂၀၂၀
1145A-L-Myint Co.,Ltd.Neem Coated Urea Fertilizer ( IFFCO )50 Kg( N : 46%, Benzene Soluble Conent ( min ) : 0.035% )3056၂၂.၆.၂၀၂၀
1146Khaing Mandalar Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Thee Circles ) 40 Kg( N ≥ 46.4% )3057၂၂.၆.၂၀၂၀
1147Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Muriate of Potash ( MOP ) ( LAO KAIYUNG )50 Kg( K2O ≥ 60%, Moisture ≤ 1% )3075၂၂.၆.၂၀၂၀
1148Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Amonium Slphate 40 Kg x25 = 1000 Kg( N 21%, S : 24% )3099၂၂.၆.၂၀၂၀
1149Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Ammonium Chloride Granular50 Kg x20 = 1000 Kg( N 21% Min )3100၂၂.၆.၂၀၂၀
1150Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Urea 50 Kg x20 = 1000 Kg( N : 46Min, Biuret : 1%Max, Moisture : 0.5%Max )3101၂၂.၆.၂၀၂၀
1151Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( MonBand )50 Kg( N : 21%, S : 24% )3169၂၂.၆.၂၀၂၀
1152Myanmar Stark Prestige Plantation Co.,Ltd.Controlled - Release Fertilizer ( SUMICOAT PEAT I )20 Kg( N : 21%, P2O5 : 6%, K2O : 12%, Mg : 2% )3088၂၂.၆.၂၀၂၀
1153Myanmar Stark Prestige Plantation Co.,Ltd.Controlled - Release Fertilizer ( SUMICOAT PEAT II )20 Kg( N : 12%, P2O5 : 7%, K2O : 23%, Mg : 2% )3089၂၂.၆.၂၀၂၀
1154Inlay Treasure Trading Co., Ltd.ဂျစ်ပ်ဆမ်မြေသြဇာမှုန့် ( ရွှေပါဝါ )25 Kg( CaO : 28%, S : 17% )3090၂၂.၆.၂၀၂၀
1155Bayar Na Thi Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 22:8:10 ) ( HO )50 Kg( N : 22%, P2O5 : 8%, K2O : 10% )3095၂၂.၆.၂၀၂၀
1156Bayar Na Thi Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 18:6:6 ) ( YUHUAQIANG )40 Kg( N : 18%, P2O5 : 6%, K2O : 6% )3096၂၂.၆.၂၀၂၀
1157Bayar Na Thi Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 17:17:17 ) ( HO )50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )3165၂၂.၆.၂၀၂၀
1158Bayar Na Thi Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 17:5:26 ) ( HO )50 Kg ( N : 17%, P2O5 : 5%, K2O : 26% )3195၂၂.၆.၂၀၂၀
1159Bhome Yaung Chi Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Mountain )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )3106၂၂.၆.၂၀၂၀
1160Bhome Yaung Chi Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( KB Arrow )50 Kg( N : 12%, P2O5 : 13% )3107၂၂.၆.၂၀၂၀
1161Sabai Thinn Co., Ltd.Compound Fertilizer (ပန်းပွင့်သီးစုံဓါတ်မြေသြဇာ )40 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )3108၂၂.၆.၂၀၂၀
1162Sabai Thinn Co., Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer ( Three Circles )50 Kg( N : 18%, P2O5 : 46%,Moisture : 2.5% )3136၂၂.၆.၂၀၂၀
1163Good Brothers' Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Three Circles )50 Kg( N : 46% Min )3114၂၂.၆.၂၀၂၀
1164Shwe Ekari Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Rising Sun )50 Kg( N : 18%, P2O5 : 4%, K2O : 5%, MgO : 1.6%, CaO : 6.9% )3115၂၂.၆.၂၀၂၀
1165AiCorp ( Myanmar ) Co.,Ltd.Granular Urea50 Kg( N : 46% )3116၂၂.၆.၂၀၂၀
1166The Lavish Lotus Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Diamond )50 Kg( N : 46%min )3117၂၂.၆.၂၀၂၀
1167Shwe Mann Cherry Co., Ltd.ပန်းပွင့်သီးစုံဓါတ်မြေသြဇာ ( DA Wei )40 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )3124၂၂.၆.၂၀၂၀
1168Nine Nine Eight Trading Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( NPK 10-10-5 ) ( ဇာမဏီ )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )3125၂၂.၆.၂၀၂၀
1169Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Hao Yang Gaung ) ( 15:15:15 )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )3126၂၂.၆.၂၀၂၀
1170Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer ( BB ) ( 15:10:20 )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 10%, K2O : 20% )3127၂၂.၆.၂၀၂၀
1171Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer ( BB ) ( 16:16:16 )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )3128၂၂.၆.၂၀၂၀
1172Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Three Circles ) ( 17:17:17 )50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )3181၂၂.၆.၂၀၂၀
1173Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer ( KAILIN ) ( 27:13.5:0 )40 Kg( N : 27%, P2O5 : 13.5% )3182၂၂.၆.၂၀၂၀
1174Htein Min Co., Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer ( KAILIN ) ( 18:46:0 )50 Kg( N : 18%, P2O5 : 46% )3183၂၂.၆.၂၀၂၀
1175Htein Min Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer ( LUO BU PO )50 Kg( K2O ≥ 51%, Cl ≤ 1.5%, S ≥ 17.5% )3184၂၂.၆.၂၀၂၀
1176Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Kingenta ) ( 15:5:25 )40 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )3185၂၂.၆.၂၀၂၀
1177AK 14 Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 15:10:20 ) ( TRFJTGS )40 Kg( N : 15%, P2O5 : 10%, K2O : 20% )3129၂၂.၆.၂၀၂၀
1178AK 14 Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 15:15:15 ) ( TRFJTGS )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )3130၂၂.၆.၂၀၂၀
1179AK 14 Co.,Ltd.Sulfur Nitrogen Fertilizer ( TRFJTGS )40 Kg( N ≥ 31%, S ≥ 8% )3131၂၂.၆.၂၀၂၀
1180AK 14 Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 30:10:10 ) 25 Kg ( N : 30%, P2O5 : 10%, K2O : 10% )3194၂၂.၆.၂၀၂၀
1181Power Five Star Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer ( Dolphin )40 Kg( K2O ≥ 50%, S ≥ 18% )3132၂၂.၆.၂၀၂၀
1182Power Five Star Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer ( LUO BU PO )50 Kg( K2O ≥ 51%, Cl ≥ 1.5%, S ≥ 17.5% )3133၂၂.၆.၂၀၂၀
1183Power Five Star Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 17:17:17 ) ( RED SIFANG )50 Kg ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )3204၂၂.၆.၂၀၂၀
1184Power Five Star Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15:15:15+TE ) ( FUYUAN )50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% + TE )3205၂၂.၆.၂၀၂၀
1185Power Five Star Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 16:5:24 ) ( RED SIFANG )40 Kg ( N : 16%, P2O5 : 5%, K2O : 24% )3206၂၂.၆.၂၀၂၀
1186Power Five Star Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15:15:15 ) ( TIANTENG )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )3157၂၂.၆.၂၀၂၀
1187Power Five Star Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 17:17:17 ) ( TIANTENG )50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )3158၂၂.၆.၂၀၂၀
1188XY Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( သစ်ရွက်စိမ်း )50 Kg( N : 46% )3137၂၂.၆.၂၀၂၀
1189Hai-Fa Brothers Co.,Ltd.Urea ( SWALLOW ) ( ပျံလွှား )50 Kg( N : 46% Min, Moisture : 0.5% Max )3138၂၂.၆.၂၀၂၀
1190Hai-Fa Brothers Co.,Ltd.Organic Fertilizer ( VEDAGRO ) အထွက်တိုးသဘာဝမြေသြဇာ50 Kg( N : Min 10%, P2O5 : Min : 0.3%, K2O : Min : 4.5%, OM : Min 45%, Many Kinds of medium, micro-elements and Amino Acids )3152၂၂.၆.၂၀၂၀
1191Shing Thar Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( SINOFERT ) ( 15:15:15 )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )3148၂၂.၆.၂၀၂၀
1192Shing Thar Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Yang Yang ) ( 17:17:17 )50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )3149၂၂.၆.၂၀၂၀
1193Shing Thar Co.,Ltd.Potassium Sulphate ( LUO BU PO )50 Kg( K2O ≥ 51%, Cl ≤ 1.5%, S ≥ 17.5% )3150၂၂.၆.၂၀၂၀
1194Htin Yi Htin Wai Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Khorasan Petrochemical Company )50 Kg( N : 46% )3153၂၂.၆.၂၀၂၀
1195Htin Yi Htin Wai Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Salt Trading Fertilizer ) 50 Kg( N : 46% )3154၂၂.၆.၂၀၂၀
1196Ziwaka Trading Co.,Ltd.Fertibor® Sodium Borate 15.0% B ( Na2B4O75H2O ) ( 20 Mule Team Borax ® )25 Kg( B : 15.0%, B2O3 : 48.3% )3155၂၂.၆.၂၀၂၀
1197May Hsu Pan Co., Ltd.Complex Fertilizer ( 13:5:7 ) ( REN XIN )40 Kg( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 7% )3166၂၂.၆.၂၀၂၀
1198Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) Ltd.အရည်သွေးမြင့် မြေသြဇာ ( Kujaku ) ( 20-12-12+1.8MgO +7S )50 Kg( N : 20%, P2O5 : 12%, K2O : 12%, MgO : 1.8%, S : 7% )3170၂၂.၆.၂၀၂၀
1199Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) Ltd.အရည်သွေးမြင့် မြေသြဇာ ( Kujaku ) ( 18-18-18+1.3MgO +1.5S )50 Kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18%, MgO : 1.3%, S : 1.5% )3171၂၂.၆.၂၀၂၀
1200Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) Ltd.အရည်သွေးမြင့် မြေသြဇာ ( Kujaku ) ( 15-15-25+1.1 MgO +1.5 S )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 25%, MgO : 1.1%, S : 1.5% )3172၂၂.၆.၂၀၂၀
1201Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) Ltd.အရည်သွေးမြင့် မြေသြဇာ ( Kujaku ) ( 17-17-10+1.5 MgO +8.5 S )50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 10%, MgO : 1.5%, S : 8.5% )3173၂၂.၆.၂၀၂၀
1202Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) Ltd.Fertilizer Mixture ( Rubber Special) (ZUMBA) (11.1-6.9-24.1+1.3MgO)50 Kg ( N : 11.1%, P2O5 : 6.9%, K2O : 24.1%, MgO : 1.3% )3302၂၂.၆.၂၀၂၀
1203Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) Ltd.Fertilizer Mixture ( Rubber Special) (ZUMBA) (10.6-8.1-24.8+1.5MgO)50 Kg ( N :10.6%, P2O5 :8.1%, K2O : 24.8%, MgO : 1.5% )3303၂၂.၆.၂၀၂၀
1204Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) Ltd.အရည်အသွေးမြင့်ဓါတ်မြေသြဇာ (16-8-16+0.4MgO+4S) (Shwe O Zi) (ရွှေအိုးစည်)50 Kg ( N :16%, P2O5 :8%, K2O : 16%, MgO : 0.4%, S : 4% )3304၂၂.၆.၂၀၂၀
1205Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) Ltd.အရည်အသွေးမြင့်ဓါတ်မြေသြဇာ (15-15-15+7S) (Shwe O Zi) (ရွှေအိုးစည်)50 Kg ( N :15%, P2O5 :15%, K2O : 15%, S :7% )3305၂၂.၆.၂၀၂၀
1206Agro World Co.,Ltd.Complete Fertilizer ( 20-10-5 + TE ) ( ဇွဲသီဟ )50 Kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 5%, S : 7%, SiO2 : 4% )3174၂၂.၆.၂၀၂၀
1207Agro World Co.,Ltd.Complete Fertilizer ( 15-5-20 + TE ) ( ဇွဲသီဟ )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 20%, S : 5%, SiO2 : 4% )3175၂၂.၆.၂၀၂၀
1208Agro World Co.,Ltd.Complete Fertilizer ( 15-15-15 + TE ) ( ဇွဲသီဟ )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 4%, SiO2 : 3% )3176၂၂.၆.၂၀၂၀
1209Agro World Co.,Ltd.Complete Fertilizer ( 13-13-21 + TE ) ( ဇွဲသီဟ )50 Kg( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 21%, S : 3%, SiO2 : 4% )3177၂၂.၆.၂၀၂၀
1210Agro World Co.,Ltd.Complete Fertilizer ( 16-16-16+ TE ) ( ဇွဲသီဟ )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16%, S : 1%, SiO2 : 3% )3178၂၂.၆.၂၀၂၀
1211Agro World Co.,Ltd.Complete Fertilizer ( 20-20-10 + TE ) ( ဇွဲသီဟ )50 Kg( N : 20%, P2O5 : 20%, K2O : 10%, S : 2%, SiO2 : 2% )3179၂၂.၆.၂၀၂၀
1212Ngwe Gone Kywe Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( FUDAO ) ( 15:15:15 )50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O :15% )3196၂၂.၆.၂၀၂၀
1213Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd. Urea Fertilizer ( Engro )50 Kg ( N : 46% )3208၂၂.၆.၂၀၂၀
1214Smart Myanmar International Organic Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည် (T-rice) 500CCN : 4.5%, P2O5 : 5.6%, K2O : 4.9% )3218၂၂.၆.၂၀၂၀
1215Growth & Clean Up Myanmar Co., Ltd.နံပါတ်ဝမ်းအော်ဂဲနစ်အပင်အားဖြည့်မြေသြဇာ50 g( N : 0.542%, P2O5 : 0.412%, K2O : 6.10%, OM : 31.632%, Organic Carbon : 18.346%, pH (1:5) - 10.84 )3222၂၂.၆.၂၀၂၀
1216J & C Centre Import Export Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာရည် (ဂျရိန်း အင်းဆီးဖန်း CP301 ပလပ်စ် )1Liter( MgO : 1%, Zn : 0.5% )3247၂၂.၆.၂၀၂၀
1217Lucky Great Seven Co., Ltd.Liquid Microbial Enzyme (Agri-Organica)20Liter( N : 0.02%, P : 0.0014%, K : 0.26%, C : N - 3, Saccharmoyces Cerevisiae - 26 x 104 (the fourth power of 10) Propagules per ml)3248၂၂.၆.၂၀၂၀
1218Kinght of Century Co., Ltd.Premium Organic (AGRABURST PRO)113.7Ltr (30 Gallons)( N : 1.24%, P2O5 : 0.39%, K2O : 0.67%, Ca : 0.10%, Mg : 0.12%, S : 0.41%, Fe : 713 ppm, Mn : 123 ppm, Zn : 124 .6 mg/kg, B : 30.8mg/kg, Na : 0.30%, Humic Acid : 4.03%, OM : 74.06% )3255၂၂.၆.၂၀၂၀
1219Kinght of Century Co., Ltd.Premium Organic (AGRABURST PRO)1Ltr( N : 1.24%, P2O5 : 0.39%, K2O : 0.67%, Ca : 0.10%, Mg : 0.12%, S : 0.41%, Fe : 713 ppm, Mn : 123 ppm, Zn : 124 .6 mg/kg, B : 30.8mg/kg, Na : 0.30%, Humic Acid : 4.03%, OM : 74.06% )3256၂၂.၆.၂၀၂၀
12203 K Global Enterprise Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( GDF )1Liter( MgO : 0.13%, CaO : 11%, S : 0.12%, B : 0.02% )3280၂၂.၆.၂၀၂၀
1221Successmore Being Yangon Trading Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည် (ထရန်စဖောင်း ဖော်မြူလာ-၂) (Transform Formula-2)1Liter( MgO : 0.76%, Fe : 0.0928%, Mn : 0.2626%, Cu : 0.0497%, Zn : 0.04917%, B : 0.1790%, Mo : 0.0035% )3281၂၂.၆.၂၀၂၀
1222Taung Pyar Dan Co., Ltd.Urea Fertilizer50 Kg( N : 46 % )၄၆၀၂၈.၉.၂၀၂၀
1223Taung Pyar Dan Co., Ltd.Triple Super Phosphate Fertilizer (TSP)50 Kg( P2O5 : 46 % )၄၆၁၂၈.၉.၂၀၂၀
1224Taung Pyar Dan Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( MOP )50 Kg( K2O : 60 % )၄၆၂၂၈.၉.၂၀၂၀
1225Taung Pyar Dan Co., Ltd.Compound Fertilizer 50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )၄၆၃၂၈.၉.၂၀၂၀
1226Delicious Food Limited.Urea Fertilizer50 Kg( N : 46 % )၄၆၄၂၈.၉.၂၀၂၀
1227Delicious Food Limited.Triple Super Phosphate Fertilizer (TSP)50 Kg( P2O5 : 46 % )၄၆၅၂၈.၉.၂၀၂၀
1228Delicious Food Limited.Muriate of Potash Fertilizer ( MOP )50 Kg( K2O : 60 % )၄၆၆၂၈.၉.၂၀၂၀
1229Delicious Food Limited.Compound Fertilizer 50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )၄၆၇၂၈.၉.၂၀၂၀
1230Malikha Automobile Co., Ltd.Urea Fertilizer50 Kg( N : 46 % )၄၆၈၂၈.၉.၂၀၂၀
1231Malikha Automobile Co., Ltd.Triple Super Phosphate Fertilizer (TSP)50 Kg( P2O5 : 46 % )၄၆၉၂၈.၉.၂၀၂၀
1232Malikha Automobile Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( MOP )50 Kg( K2O : 60 % )၄၇၀၂၈.၉.၂၀၂၀
1233Malikha Automobile Co., Ltd.Compound Fertilizer 50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )၄၇၁၂၈.၉.၂၀၂၀
1234Shwe Super Light Co., Ltd.Urea Fertilizer50 Kg( N : 46 % )၄၇၂၂၈.၉.၂၀၂၀
1235Shwe Super Light Co., Ltd.Triple Super Phosphate Fertilizer (TSP)50 Kg( P2O5 : 46 % )၄၇၃၂၈.၉.၂၀၂၀
1236Shwe Super Light Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( MOP )50 Kg( K2O : 60 % )၄၇၄၂၈.၉.၂၀၂၀
1237Shwe Super Light Co., Ltd.Compound Fertilizer 50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )၄၇၅၂၈.၉.၂၀၂၀
1238S.S.L Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer50 Kg( N : 46 % )၄၇၆၂၈.၉.၂၀၂၀
1239S.S.L Trading Co., Ltd.Triple Super Phosphate Fertilizer (TSP)50 Kg( P2O5 : 46 % )၄၇၇၂၈.၉.၂၀၂၀
1240S.S.L Trading Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( MOP )50 Kg( K2O : 60 % )၄၇၈၂၈.၉.၂၀၂၀
1241S.S.L Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer 50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )၄၇၉၂၈.၉.၂၀၂၀
1242Shwe Arkar Moe Co., Ltd.ORGANIC COMPOUND (ရွှေဘီးအမှတ်တံဆိပ်) 500 cc( MgO : 0.53 %, CaO : 0.20 %, S : 0.46 %, Mn : 0.017 % )၁၂၅၂၄.၉.၂၀၂၀
1243Shwe Arkar Moe Co., Ltd.ORGANIC COMPOUND (ရွှေဘီးအမှတ်တံဆိပ်725 cc( MgO : 0.53 %, CaO : 0.20 %, S : 0.46 %, Mn : 0.017 % )၁၂၆၂၄.၉.၂၀၂၀
1244Golden Bee International Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 Kg( N ≥ 46.4 % )၆၂၄၇.၁၂.၂၀၂၀
1245Golden Bee International Trading Co.,Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Taung Thu Ma )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) 1540၃.၉.၂၀၂၀
1246Golden Bee International Trading Co.,Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Taung Thu Gyi )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% ) 1542၃.၉.၂၀၂၀
1247Golden Bee International Trading Co.,Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Yan Yang Tian )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 1543၃.၉.၂၀၂၀
1248Golden Bee International Trading Co.,Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Toe Na Yar )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 1544၃.၉.၂၀၂၀
1249Golden Bee International Trading Co.,Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Yan Yang Tian )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 13% ) 1546၃.၉.၂၀၂၀
1250Golden Bee International Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( HUA SHAN) 50 Kg( N ≥ 46.4% ) 1548၃.၉.၂၀၂၀
1251Golden Bee International Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( JOE DU) 50 Kg( N ≥ 46.4% ) 1550၃.၉.၂၀၂၀
1252Golden Bee International Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( MEI FENG ) 50 Kg( N ≥ 46.4% ) 1551၃.၉.၂၀၂၀
1253Golden Bee International Trading Co.,Ltd.Compound Seed Fertilizer ( THAUNG THU GYI ) 50 Kg ( N : 10%, P2O5 :10% , K2O : 5% ) 1553၃.၉.၂၀၂၀
1254Golden Bee International Trading Co.,Ltd.Compound Seed Fertilizer ( THREE CIRCLES ) 50 Kg ( N : 17%, P2O5 :17% , K2O : 17% ) 1555၃.၉.၂၀၂၀
1255Rise Trade International Co., Ltd.အာဟာရစုံရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ကျူစီဂရိုး - ၁ ) 500 gm( N : 25 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5 %, Fe : 0.02 %, Mn : 0.02 %, MgO : 0.5 %, Cu : 0.0067 %, Mo : 0.0004 %, Zn : 0.0067 %, B : 0.004 % )၆၃၇၇.၁၂.၂၀၂၀
1256Rise Trade International Co., Ltd.အာဟာရစုံရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ကျူစီဂရိုး - ၂ ) 500 gm( N : 12 %, P2O5 : 27 %, K2O : 23 %, Fe : 0.02 %, Mn : 0.02 %, MgO : 0.5 %, Cu : 0.0067 %, Mo : 0.0004 %, Zn : 0.0067 %, B : 0.004 % )၆၃၉၇.၁၂.၂၀၂၀
1257K T World Co., Ltd.Nitrogen Fertilizer (5 Nangfa Song Chat)50 Kg( N : 30%)1597၃.၉.၂၀၂၀
1258K T World Co., Ltd.Compound Fertilizer (5 Nangfa Song Chat)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%,K2O : 15% ) 1598၃.၉.၂၀၂၀
1259K T World Co., Ltd.Compound Fertilizer (5 Nangfa Song Chat)50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%,K2O : 8% ) 1599၃.၉.၂၀၂၀
1260K T World Co., Ltd.Compound Fertilizer (5 Nangfa Song Chat)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 7%,K2O : 18% ) 1600၃.၉.၂၀၂၀
1261Aung Kyar Phuu Manufacturing Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer (Doctor Soil Lotus Globe) 50 Kg( N : 21%, S : 24% )1619၃.၉.၂၀၂၀
1262Seinn Shwe War (Muse) Trading Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( SACF ) 50 Kg ( N : 15 %, P2O5 : 15 % , K2O : 15 % ) 1621၃.၉.၂၀၂၀
1263Seinn Shwe War (Muse) Trading Co., Ltd.Sulphate of Potash Fertilizer ( AMP ) 50 Kg( K2O ≥ 52%, S ≥ 18%, CI ≤ 1.0% )1622၃.၉.၂၀၂၀
1264Seinn Shwe War (Muse) Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( MEI FENG ) 40 Kg( N ≥ 46.4% )1623၃.၉.၂၀၂၀
1265ARC Trading LimitedFertilizer (Goden Tree) 1 Liter(Ammonical Nitrogen : 0.25%, Nitrate Nitrogen : 0.98%, Potassium (K2O) : 3.29%, Boron (B):0.47%, Sodium (Na) : 0.28%, Sulphate as SO4 : 0.19%, Chloride (Cl) : 0.66%)1641၃.၉.၂၀၂၀
1266ARC Trading LimitedFertilizer (Golden Tree) 150 Kg(Ammoniacal Nitrogen : 0.25%, Nitrate Nitrogen : 0.98%, Potassium (K) : 3.29%, Boron (B) : 0.47%, Sodium(Na) : 0.28%, Sulphate as (SO4) : 0.19%, Chloride (Cl) : 0.66% ) 1642၃.၉.၂၀၂၀
1267ARC Trading LimitedFertilizer (Golden Tree) 250 gm(Ammoniacal Nitrogen : 0.25%, Nitrate Nitrogen : 0.98%, Potassium (K) : 3.29%, Boron (B) : 0.47%, Sodium(Na) : 0.28%, Sulphate as (SO4) : 0.19%, Chloride (Cl) : 0.66% ) 1644၃.၉.၂၀၂၀
1268TSUBAKI LONG LIFE Co.,Ltd.PK Fertilizer (Mineral PK) 20 Kg( P2O5 : 20%, K2O : 18% , MgO : 6%, CaO : 28%,B2O3 : 0.1%, MnO : 0.2%, SiO2 : 1.5% ) 1663၃.၉.၂၀၂၀
1269TSUBAKI LONG LIFE Co.,Ltd.Bio Active Water (Kankyo Daizen) 20 Liter(Yeast : 4.2 x 103, Lactic acid bacteria : 3.4 x 103, Water : 99.5, Protein : 0.1, Lipoid : 0.1, Ash : 0.3, Potassium : 0.1 )1664၃.၉.၂၀၂၀
1270TSUBAKI LONG LIFE Co.,Ltd.Bio Active Water (Kankyo Daizen) 1 Liter(Yeast : 4.2 x 103, Lactic acid bacteria : 3.4 x 103, Water : 99.5, Protein : 0.1, Lipoid : 0.1, Ash : 0.3, Potassium : 0.1 )1665၃.၉.၂၀၂၀
1271Shwe Thit Oo Co.,Ltd.အထွက်တိုးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ( ရွှေတောင်သူ)50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% , S : 13% ) 1708၃.၉.၂၀၂၀
1272Shwe Thit Oo Co.,Ltd.အထွက်တိုးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ( ရွှေတောင်သူ)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% , S : 7% ) 1709၃.၉.၂၀၂၀
1273Seeds Energy Agro Group Co., Ltd.Urea Fertilizer (Sing Bing) (ခြင်္သေ့ပျံတံဆိပ်)50 Kg( N : 46%,) 1712၃.၉.၂၀၂၀
1274 Shan Maw Myae Trading Co., Ltd.Nano Micro Nutrient ( Eco Star) (နာနို အနည်းလိုအာဟာဓာတ်များ) 50 gm( Zn : 6%, B : 2%, Cu : 1%, Fe : 6% + EDTA , Mo : 0.05%, Mn : 5% + AMINOS : 5% )1724၃.၉.၂၀၂၀
1275K.O.F Myanmar Co., Ltd.Foliar Fertilizer ( Calio ) 500 ml( CaO : 24%, MgO : 0.779% )1725၃.၉.၂၀၂၀
1276K.O.F Myanmar Co., Ltd.Foliar Fertilizer ( KOF Erectness ) 1 Liter( K2O : 9.39%, SiO2 : (13.5 - 14.5% )1726၃.၉.၂၀၂၀
1277Nine Nine Eight Trading Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(ဇာမဏီ) 50 Kg( N : 15%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, MgO : 4% ) 1727၃.၉.၂၀၂၀
1278Nine Nine Eight Trading Co., Ltd.​ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေသြဇာ (ဇာမဏီ) Granular Triple Super Phosphate 50 Kg( P2O5 ≥ 46% ) 1728၃.၉.၂၀၂၀
1279Seven Tigers Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Three Tree )50 Kg( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 21% , MgO :1.0% ,CaO :1.15%, S : 0.4% ) 1755၃.၉.၂၀၂၀
1280Seven Tigers Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Three Tree ) 50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% , MgO :0.9% ,CaO :1.5%, S : 0.7% ) 1756၃.၉.၂၀၂၀
1281Loi Ngu Bum Mining Co., Ltd.Urea Fertilizer (Golden Mountain) 50 Kg( N ≥ 46.4% ) 1762၃.၉.၂၀၂၀
1282Loi Ngu Bum Mining Co., Ltd.Compound Fertilizer (YANYANGTIAN)50 Kg ( N : 15%, P2O5 :15% , K2O : 15% ) 1763၃.၉.၂၀၂၀
1283Shwe Pwint Ngwe Pwint Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Horse ) 50 Kg ( N : 21 %, P2O5 : 7 % , K2O : 18 %, MgO : 1.3%, S : 5% ) 1767၃.၉.၂၀၂၀
1284Shwe Pwint Ngwe Pwint Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Horse ) 50 Kg ( N : 16 %, P2O5 : 20 % , S : 12% ) 1768၃.၉.၂၀၂၀
1285Aung Kyar Phuu Manufacturing Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (Doctor Soil Lotus Globe )50 kg( K2O : 60% ) 3309၂၁.၉.၂၀၂၀
1286Aung Kyar Phuu Manufacturing Co., Ltd.Bulk Blend Fertilizer (C.P. မြေဝိဇ္ဇာ ) (Doctor Soil Lotus Globe) (12:24:24)50 kg( N : 12%, P2O5 : 24%, K2O : 24% ) 3511၂၁.၉.၂၀၂၀
1287Myint Myat Ko Co., Ltd.Compound Fertilizer (15:15:15) ( Yara GROWHOW )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 3316၂၁.၉.၂၀၂၀
1288Myint Myat Ko Co., Ltd.Compound Fertilizer (15:15:15 + TE) (OX)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 8.3%, MgO : 0.1%, B : 0.02% ) 3317၂၁.၉.၂၀၂၀
1289D D San Co., Ltd.UREA FERTILIZER (HX)50 kg( N ≥ 46.4% )3322၂၁.၉.၂၀၂၀
1290Kay Thi ( Myawady ) Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer (MC) ( 21-0-0+24S )50 kg( N : 21%, S : 24% ) 3327၂၁.၉.၂၀၂၀
1291Phwint Phyo Thit Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ရွှေတောင်ပေါ် / GoldenMountain )50 kg( N ≥ 46.4% )3335၂၁.၉.၂၀၂၀
1292Eco Life Co., Ltd.Urea Fertilizer ( FFC )50 kg( N : 46% )3337၂၁.၉.၂၀၂၀
1293Eco Life Co., Ltd.Urea Fertilizer ( သစ်ရွက်စိမ်း )50 kg( N : 46% )3338၂၁.၉.၂၀၂၀
1294Eco Life Co., Ltd. Urea Fertilizer ( HKTCL )50 kg( N : 46% )3507၂၁.၉.၂၀၂၀
1295Eco Life Co., Ltd. Urea Fertilizer ( Flying Horse )50 kg( N : 46%, Biuret : 1% )3508၂၁.၉.၂၀၂၀
1296Eco Life Co., Ltd. Muriate of Potash (MOP) ( Rose )(Granule)50 kg( K2O : Min 60% )3509၂၁.၉.၂၀၂၀
1297Eco Life Co., Ltd. Muriate of Potash (MOP) ( Rose ) (Crystaline Solid)50 kg( K2O : Min 60% )3510၂၁.၉.၂၀၂၀
1298Seinn Shwe War (Muse) Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 17:17:17 ) (LUXI)50 kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) 3340၂၁.၉.၂၀၂၀
1299Seinn Shwe War (Muse) Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 17:17:17 ) (dople)40 kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) 3341၂၁.၉.၂၀၂၀
1300Seinn Shwe War (Muse) Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 17:17:17 ) (W)40 kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) 3342၂၁.၉.၂၀၂၀
1301May Hsu Pan Co., Ltd.Urea Fertilizer ( CI )50 kg( N ≥ 46.4% )3344၂၁.၉.၂၀၂၀
1302Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd. Diammonium Phosphate Fertilizer(18:46:0) ( Junwang )50 kg( N : 18%, P2O5 : 46% ) 3348၂၁.၉.၂၀၂၀
1303Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd. Ammonium Sulphate Fertilizer (JH)50 kg( N : 21% )3427၂၁.၉.၂၀၂၀
1304Loi Ngu Bum Mining Co., Ltd.Compound Fertilizer ( The 4 TH ELEMENT)40 kg( N : 18%, P2O5 : 16%, K2O : 17% ) 3350၂၁.၉.၂၀၂၀
1305Loi Ngu Bum Mining Co., Ltd.Compound Fertilizer ( The 4 TH ELEMENT)40 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 3351၂၁.၉.၂၀၂၀
1306Loi Ngu Bum Mining Co., Ltd.Compound Fertilizer ( GARSONI )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 3353၂၁.၉.၂၀၂၀
1307Loi Ngu Bum Mining Co., Ltd.Compound Fertilizer ( RED SIFANG )40 kg( N : 16%, P2O5 : 5%, K2O : 24% ) 3354၂၁.၉.၂၀၂၀
1308Loi Ngu Bum Mining Co., Ltd.Compound Fertilizer 40 kg( N : 18%, P2O5 : 5%, K2O : 27% ) 3355၂၁.၉.၂၀၂၀
1309XY Trading Co., Ltd.FUSED GRANULAR SILICA (WASTECH)20 kg(Citrate Soluble Silicic : 40%, Soluble CaO : 35%, Soluble MgO : 3%)3357၂၁.၉.၂၀၂၀
1310Thae` Yoe Maung Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) ( Yara GrowHow )50 kg(N : 15%,P2O5 : 15%,K2O : 15%,MgO : 0.57%,CaO : 6.84%,S : 1.59%, B :0.028%,Cu :0.002%,Fe :0.171%,Mn :0.014%,Zn :0.15%,Mo :0.002%) 3358၂၁.၉.၂၀၂၀
1311Thae` Yoe Maung Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Flying Horse )50 kg( N : 46%, Biuret : 1% ) 3359၂၁.၉.၂၀၂၀
1312Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ရွှေနဂါး )50 kg( N : 19%, P2O5 : 19%, K2O : 19% ) 3360၂၁.၉.၂၀၂၀
1313Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (ဟင်းသီးဟင်းရွက်အထူးသီးသန့် )50 kg( N : 12%, P2O5 : 25%, K2O : 25% ) 3361၂၁.၉.၂၀၂၀
1314Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( ဟင်းသီးဟင်းရွက်အထူးသီးသန့် )50 kg( N : 15%, P2O5 : 20%, K2O : 20%, S : 8% ) 3480၂၁.၉.၂၀၂၀
1315Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ရွှေနဂါး )50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16%, S : 8% ) 3481၂၁.၉.၂၀၂၀
1316Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( စပါး၊ပြောင်း၊ဂျုံအထူးသီးသန့် )50 kg( N : 25%, P2O5 : 7%, K2O : 8% ) 3482၂၁.၉.၂၀၂၀
1317Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.​မြေပဲ၊နှမ်း၊နေကြာ၊ဝါ၊ပဲမျိုးစုံမြေခံ ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ50 kg( N : 17%, P2O5 : 10%, K2O : 10% ) 3483၂၁.၉.၂၀၂၀
1318Bayar Na Thi Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer (12:5:30) (SINOCHEM)50 kg( N : 12%, P2O5 : 5%, K2O : 30% ) 3363၂၁.၉.၂၀၂၀
1319Bayar Na Thi Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer (18:18:18) (SINOCHEM)50 kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18% ) 3364၂၁.၉.၂၀၂၀
1320Bayar Na Thi Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer (15:5:26) (Norsterra)40 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 26% ) 3365၂၁.၉.၂၀၂၀
1321Bayar Na Thi Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer (15:15:15) 50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 3366၂၁.၉.၂၀၂၀
1322Bayar Na Thi Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer (18:18:18) 40 kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18% ) 3367၂၁.၉.၂၀၂၀
1323Standard Family Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer (46-0-0) ( Flying Horse )50 kg( N : 46%, Biuret : 1% )3368၂၁.၉.၂၀၂၀
1324Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ Premium Grade ( MC ) ( 15-15-15-9.6S+TE ) ( နွားခေါင်းထယ်တံဆိပ် )50 kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 0.1%, S : 9.6%, B : 0.02%) 3369၂၁.၉.၂၀၂၀
1325Northern Alliance Co., Ltd.Compound Fertilizer (15:15:15) (Yethlay )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 3372၂၁.၉.၂၀၂၀
1326Northern Alliance Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (SINO-AGRI)50 kg( K2O ≥ 60% ) 3373၂၁.၉.၂၀၂၀
1327Plenty of Pleasure Co., Ltd.Compound Fertilizer (18-18-18) (SIERTE)40 kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18% ) 3374၂၁.၉.၂၀၂၀
1328Plenty of Pleasure Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17) (FUDAO)50 kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) 3375၂၁.၉.၂၀၂၀
1329Plenty of Pleasure Co., Ltd.Compound Fertilizer (12-10-24) (FUDAO)50 kg( N : 12%, P2O5 : 10%, K2O : 24% ) 3376၂၁.၉.၂၀၂၀
1330Plenty of Pleasure Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) (FUDAO)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 3377၂၁.၉.၂၀၂၀
1331B.K.B Shwe Minn Thamee Co., Ltd.Gypsum Fertilizer1 TNE( Ca : 23%, S : 15% )3380၂၁.၉.၂၀၂၀
1332Fully Light Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Mei Qing )50 kg( N ≥ 46.4% )3384၂၁.၉.၂၀၂၀
1333Fully Light Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer (ရွှေနဂါးမင်း/ Jian Wang Long)50 kg( N ≥ 46.4% )3385၂၁.၉.၂၀၂၀
1334Fully Light Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer (NPK 15:5:5) ( နဂါးသီးစုံ )50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% ) 3387၂၁.၉.၂၀၂၀
1335Fully Light Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer (NPK 17:17:17+8S) ( ရွှေတောင် / Golden Mountain )50 kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17%, S : 8% ) 3394၂၁.၉.၂၀၂၀
1336Sabai Thinn Co., Ltd.Compound Fertilizer (15:15:15) (Ruby Bird)40 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 3389၂၁.၉.၂၀၂၀
1337Sabai Thinn Co., Ltd.Compound Fertilizer (25:5:5) (Ruby Bird)40 kg( N : 25%, P2O5 : 5%, K2O : 5% ) 3390၂၁.၉.၂၀၂၀
1338Sabai Thinn Co., Ltd.Compound Fertilizer (21:6:13) (Ruby Bird)40 kg( N : 21%, P2O5 : 6%, K2O : 13% ) 3391၂၁.၉.၂၀၂၀
1339Aye Htike San Co., Ltd.NPK Fertilizer (Qiao) (15-5-30+TE)40 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 30%, (Zn+B) ≥ 0.5% ) 3396၂၁.၉.၂၀၂၀
1340Billion Soe Kaung San Co., Ltd.Urea Fertilizer ( JJ ) ( ဂျေဂျေ )50 kg( N ≥ 46.4% )3397၂၁.၉.၂၀၂၀
1341Billion Soe Kaung San Co., Ltd.ပုလဲဓာတ်မြေသြဇာ ( Wing ) ( တောင်ပံ )50 kg( N ≥ 46.4% )3398၂၁.၉.၂၀၂၀
1342Win Shwe Wah Mandaing Co., Ltd.Urea Fertilizer ( သစ်ရွက်စိမ်း )50 kg( N : 46% )3405၂၁.၉.၂၀၂၀
1343Super Star Plus One Co., Ltd.Organic Chemical Fertilizer (10-3-3 ) ( Star Plus One )50 kg( N : 10%, P2O5 : 3%, K2O : 3%, OM : 10% ) 3412၂၁.၉.၂၀၂၀
1344Dagon Timber Limited.Compound Fertilizer (Xtra K) (RED DEER) ( 10:5:20:2+B )50 kg( N : 10%, P2O5 : 5%, K2O : 20%, MgO : 2% + B2O3 : 0.5% ) 3415၂၁.၉.၂၀၂၀
1345Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Urea Fertilizer (JJ) ( ဂျေဂျေ )50 kg( N ≥ 46.4% )3428၂၁.၉.၂၀၂၀
1346Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Urea Fertilizer (Bodashidi) (တောင်သူဘော်ဒါ)50 kg( N ≥ 46.4% )3499၂၁.၉.၂၀၂၀
1347Diamond Prize Co., Ltd.Urea Fertilizer ( သစ်ရွက်စိမ်း )50 kg( N : 46% )3429၂၁.၉.၂၀၂၀
1348“ Phue Pyae Hlyan ” Person With Disableds Co., Ltd.Compound Fertilizer (Kingenta) (16-6-24)40 kg( N : 16%, P2O5 : 6%, K2O : 24% ) 3436၂၁.၉.၂၀၂၀
1349“ Phue Pyae Hlyan ” Person With Disableds Co., Ltd.Compound Fertilizer (Kingenta) (15-15-15)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 3437၂၁.၉.၂၀၂၀
1350The Lavish Lotus Co., Ltd.Urea Fertilizer ( သစ်ရွက်စိမ်း )50 kg( N : 46% )3438၂၁.၉.၂၀၂၀
1351The Lavish Lotus Co., Ltd.Urea Fertilizer ( FFC )50 kg( N : 46% )3439၂၁.၉.၂၀၂၀
1352AK 14 Co., Ltd.Compound Fertilizer (15:15:15) (FUADO)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 3441၂၁.၉.၂၀၂၀
1353AK 14 Co., Ltd.Compound Fertilizer (18:18:18) 25 kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18% ) 3442၂၁.၉.၂၀၂၀
1354AK 14 Co., Ltd.Compound Fertilizer (15:15:15) (GARSONI)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 3496၂၁.၉.၂၀၂၀
1355AK 14 Co., Ltd.Compound Fertilizer (15:5:26) (GARSONI)50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 26% ) 3497၂၁.၉.၂၀၂၀
1356Thar Kyin & Brother Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ရွှေတောင် / Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46.4% )3444၂၁.၉.၂၀၂၀
1357Vegetable Daily Growth International Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( သစ်ရွက်စိမ်း )50 kg( N : 46% )3451၂၁.၉.၂၀၂၀
1358Pann Myat San Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Taung Thu Ma )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) 3457၂၁.၉.၂၀၂၀
1359Pann Myat San Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Three Circles )50 kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) 3458၂၁.၉.၂၀၂၀
1360Pann Myat San Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Taung Thu Gyi )50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% ) 3459၂၁.၉.၂၀၂၀
1361Pann Myat San Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Hua Shan )50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% ) 3460၂၁.၉.၂၀၂၀
1362Pann Myat San Co., Ltd.Compound Fertilizer ( တောင်သူကြီး )50 kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% ) 3461၂၁.၉.၂၀၂၀
1363Pann Myat San Co., Ltd.Compound Fertilizer (MF) ( မုန်းဖုန်းမြှားကမ္ဘာ )50 kg( N : 12%, P2O5 : 13% ) 3462၂၁.၉.၂၀၂၀
1364Pann Myat San Co., Ltd.Compound Fertilizer (15:15:15) ( SINOCHEM )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 3498၂၁.၉.၂၀၂၀
1365Rih Lake Blessing Co., Ltd.Neem Coated Urea ( IFFCO )50 kg( N : 46%, Benzene Soluble Content (Min) : 0.035% ) 3463၂၁.၉.၂၀၂၀
1366Kadak Phuu Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Flying Horse)50 kg( N : 46%, Biuret : 1%)3472၂၁.၉.၂၀၂၀
1367Ngwe Gone Kywe Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer (FUDAO) (12-10-24)50 kg( N : 12%, P2O5 : 10%, K2O : 24% ) 3473၂၁.၉.၂၀၂၀
1368Ngwe Gone Kywe Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer (XIYANG) (15-15-15)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 3474၂၁.၉.၂၀၂၀
1369Ngwe Gone Kywe Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer (SAN AN) (18-18-18)40 kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18% ) 3475၂၁.၉.၂၀၂၀
1370Ngwe Gone Kywe Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer (THE 4TH ELEMENT) (16-5-28)50 kg( N : 16%, P2O5 : 5%, K2O : 28% ) 3476၂၁.၉.၂၀၂၀
1371Myanmar Kaung Su Thar Co., Ltd.Neem Coated Urea Fertilizer ( MUKTA )50 kg( N : 46% )3478၂၁.၉.၂၀၂၀
1372Myanmar Kaung Su Thar Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer (Crown)50 kg( N : 21%, S : 24% ) 3479၂၁.၉.၂၀၂၀
1373Shwe Taung Hein Co., Ltd.VIKO - SILICON(silicon fertilizer)(Vivekon)50 kg( Silicon as SiO2 : 40%, Calcium : 4%, Zn - 500 ppm, Fe -400 ppm, Mg - 1000 ppm, K -600 ppm )3489၂၁.၉.၂၀၂၀
1374Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-5-30) (BEJILOTTE)50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 30%, Contains Amino Acid, Trace Elements ) 3492၂၁.၉.၂၀၂၀
1375Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Compound Fertilizer (28-10-10) (BEJILOTTE)50 kg( N : 28%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, Contains Amino Acid, Trace Elements ) 3493၂၁.၉.၂၀၂၀
1376Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17) (BEJILOTTE)50 kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17%, Contains Amino Acid, Trace Elements ) 3494၂၁.၉.၂၀၂၀
1377Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Compound Fertilizer (22-9-9) ( Agri - Converge )40 kg( N : 22%, P2O5 : 9%, K2O : 9% ) 3495၂၁.၉.၂၀၂၀
1378Aicorp (Myanmar) Co., Ltd.Di-Ammonium Phosphate (DAP) (Sabic)50 kg( N : 18%, P2O5 : 46% ) 3503၂၁.၉.၂၀၂၀
1379Bound High Co., Ltd.Compound Fertilizer (TJ) (15:15:15)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 3504၂၁.၉.၂၀၂၀
1380Bound High Co., Ltd.Compound Fertilizer (TJ) (16:6:20)40 kg( N : 16%, P2O5 : 6%, K2O : 20% ) 3505၂၁.၉.၂၀၂၀
1381Buakhao Co., Ltd.Nano - Calcium ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( Megic Green )1 Kg( CaCO3 : 75.0%, MgCO3 : 4.0%, SiO2 : 5.0%, Fe : 0.25%, K2O : 0.1%, Na : 0.015%, P2O5 : 0.15%, Mn : 0.01% )3517၂၁.၉.၂၀၂၀
1382JJ-Pun Trading Co.,Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(အာကာဖတ်)(6-32-35)500 g( N : 6%, P2O5 : 32%, K2O : 35% )3521၂၁.၉.၂၀၂၀
1383JJ-Pun Trading Co.,Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(အာကာဖတ်) (21-21-21)500 g( N : 21%, P2O5 : 21%, K2O : 21% )3522၂၁.၉.၂၀၂၀
1384JJ-Pun Trading Co.,Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ကန်တင်း )250 CC( CaO : 10.5%, B : 1.5% )3523၂၁.၉.၂၀၂၀
1385Myanmar Kaung Hman Group Co., Ltd.အသီးအပွင့်အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (VN ARROW 10-60-10+TE)(250gx4)( N : 10%, P2O5 : 60%, K2O : 10% + TE)3537၂၁.၉.၂၀၂၀
1386Myanmar Kaung Hman Group Co., Ltd.ဘက်စုံသုံး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (VN ARROW 10-30-20+TE)(10gx10)( N : 10%, P2O5 : 30%, K2O : 20% + TE)3538၂၁.၉.၂၀၂၀
1387Myanmar Kaung Hman Group Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (VN ARROW 12-0-40.3Ca +TE)500 g( N : 12%, K2O : 40%, CaO : 3% + TE)3539၂၁.၉.၂၀၂၀
1388Myanmar Kaung Hman Group Co., Ltd.VNARROW 33-11-11 + TE ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ 250 g x 4( N : 33%, P2O5 : 11%, K2O : 11% + TE (Mn, Fe, B, Cu, Zn, Mo) )3545၂၁.၉.၂၀၂၀
1389Myanmar Kaung Hman Group Co., Ltd.VNARROW 7-5-44 + TE မာလ်တီ-ကေရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ 250 g x 4( N : 7%, P2O5 : 5%, K2O : 44% + TE (Mn, Fe, B, Cu, Zn, Mo) )3546၂၁.၉.၂၀၂၀
1390Myanmar Kaung Hman Group Co., Ltd.VNARROW 6-30-30 + TE ဘက်စုံသုံးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ 250 g x 4( N : 6%, P2O5 : 30%, K2O : 30% + TE (Mn, Fe, B, Cu, Zn, Mo) )3547၂၁.၉.၂၀၂၀
1391Myanmar Kaung Hman Group Co., Ltd.ဘက်စုံသုံး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (VN ARROW 20-20-20+TE)250gx4( N : 20%, P2O5 : 20%, K2O : 20% + TE )3562၂၁.၉.၂၀၂၀
1392Myanmar Kaung Hman Group Co., Ltd.ဗီယက်နမ်မြှား (Super Humate) (မြေပြင်ဆေး / အပင်ကြီးထွားဆေး)1 Ltr( K2O : 0.75%, Humic Acid : 1.9%, pH : 8-9, Density : 1.35 )3563၂၁.၉.၂၀၂၀
1393Myanmar Kaung Hman Group Co., Ltd.အနည်းလိုအာဟာရဖြည့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ VN ARROW SUPER HQ.2041 Kg( MgO : 5.5%, SiO2 : 5%, Mn : 1.500 mg/kg, Zn : 1.000 mg/kg, Cu : 1.000 mg/kg, Vitamin B1 : 100 mg/kg )3564၂၁.၉.၂၀၂၀
1394XY Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer (KHORASAN PETROCHEMICAL COMPANY)50 kg( N : 46% )3576၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1395XY Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( " B " )50 kg( N : 46.2% )3626၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1396South Dagon Oil Mills Co., Ltd. Soil Additive Powder Code No.D.D.P ( FOOKTIEN )50 kg( CaO : 28.31%, MgO : 17.89%, S : 1.83% )3580၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1397Sin Kyaing Co., Ltd.Compound Fertilizer ( GARSONI ) (15:15:15)40 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )3581၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1398Sin Kyaing Co., Ltd.Compound Fertilizer ( YILUOWA ) (15:15:15)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )3582၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1399Sin Kyaing Co., Ltd.Compound Fertilizer ( YF ) (15:15:15)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )3583၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1400Sin Kyaing Co., Ltd.Compound Fertilizer ( YF ) (28:8:0)50 kg( N : 28%, P2O5 : 8% )3584၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1401Sin Kyaing Co., Ltd.Compound Fertilizer ( YF ) (13:5:27)50 kg( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 27% )3585၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1402Sin Kyaing Co., Ltd.Compound Fertilizer ( YF ) (17:7:17)50 kg( N : 17%, P2O5 :7%, K2O : 17% )3586၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1403Sin Kyaing Co., Ltd.Compound Fertilizer ( YF ) (25:10:16)50 kg( N : 25%, P2O5 :10%, K2O : 16% )3587၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1404JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Greens King ( 18-2-24) ( Best) 22.68 kg( N : 18%, P2O5 :2%, K2O : 24%, S : 8.16%, B : 0.10%, Cu : 0.25%, Fe : 0.50%, Mn : 0.25%, Zn : 0.25%)3588၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1405JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Sodium Displacement Solution ( SOCAL MAG) ( Simplot )10L( N : 12%, Ca : 12%, Mg : 3% )3589၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1406JJ-Pun Trading Co.,Ltd.Green King ( 10-21-21 ) ( Best) 22.68 kg( N : 10%, P2O5 :21%, K2O : 21%, S : 7.14%, Fe :1.44% )3600၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1407JJ-Pun Trading Co.,Ltd.TRIPLE SIL ( Simplot )10 Ltr( K2O : 15%, SiO2 : 35%, Humic and Fulvic Acid : 1% )3668၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1408Ye Kyinn Co., Ltd.ယူရီးယားပုလဲဓာတ်မြေသြဇာ (ရွှေယုန်မင်း)50 kg( N ≥ 46.4% )3590၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1409Ye Kyinn Co., Ltd.အရည်အသွေးမြင့်အလုံးကြီးပုလဲဓာတ်မြေသြဇာ (ရွှေယုန်မင်း)50 kg( N : 46%)3591၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1410Ye Kyinn Co., Ltd.TRIPLE SUPER PHOSPHATE FERTILIZER (GTSP) (ရွှေယုန်မင်း)50 kg( P2O5 ≥ 46% )3592၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1411Zin Min Thu Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Flying Horse )50 kg( N : 46%, Biuret : 1%)3593၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1412Kaung Ya Nant International Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( GOLDMAN )50 kg( N : 46%Min)3594၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1413Tanintharyi Palm Oil Industry Ltd.Natural Mineral Fertilizer ( Planet Caliche 32 ) 25TNE( SiO2 : 40% )3595၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1414Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Compound Fertilizer ( FUDAO ) (15:15:15)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )3601၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1415Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Potassium Nitrate Fertilizer (14--0-44) ( NG )50 kg( N : 14%, K2O : 44% )3602၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1416Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (SINO-AGRI) 50 kg( K2O ≥ 60% )3603၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1417Kyaw Aung Swan Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ရွှေမြင်း) (46-0-0)50 kg( N : 46%, Biuret : 1% )3604၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1418Shwe Wah Wah Myint Mo Co., Ltd. Compound Fertilizer ( PD ) ( 18-4-5 )50 kg ( N : 18%, P2O5 : 4%, K2O : 5%, MgO : 2%, CaO : 3%, S : 4% )3609၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1419Shwe Wah Wah Myint Mo Co., Ltd. Compound Fertilizer ( PD ) ( 15-5-20 )50 kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 20%, MgO : 2%, CaO : 3%, S : 1% 3610၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1420Shwe Wah Wah Myint Mo Co., Ltd. Compound Fertilizer ( PD ) ( 15-15-15 )50 kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 2%, CaO : 3%, S : 1% )3611၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1421Htet Maung Maung Co., Ltd.Urea Fertilizer ( 46-0-0) ( Lion)50 kg( N : 46%, Biuret : 1% )3627၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1422Htet Maung Maung Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( 21-0-0) ( Lion )50 kg( N : 21%, S : 24% )3628၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1423Htet Maung Maung Co., Ltd.Compound Fertilizer (16:16:16) ( Lion )50 kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16%, MgO : 1%, CaO : 2% )3629၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1424Htet Maung Maung Co., Ltd.Compound Fertilizer (15:15:15+1.3MgO+7S) ( Flyiing Horse )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 1.3%, S : 7% )3630၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1425Htet Maung Maung Co., Ltd.Compound Fertilizer (15:15:15) ( Lion )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )3631၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1426Htet Maung Maung Co., Ltd.Compound Fertilizer (15:15:15) ( Yara )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )3632၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1427Bound High Co., Ltd.Compound Fertilizer (15:15:15) ( Kingenta )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )3633၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1428Bound High Co., Ltd.Compound Fertilizer (15:15:15) ( Kingenta )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )3634၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1429Bound High Co., Ltd.Compound Fertilizer (17:17:17) ( Kingenta )50 kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )3635၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1430Bound High Co., Ltd.Compound Fertilizer (16:6:24) ( Kingenta )50 kg( N : 16%, P2O5 : 6%, K2O : 24% )3636၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1431Bound High Co., Ltd.Compound Fertilizer (15:5:25) ( Kingenta )50 kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )3637၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1432Shwe Hla Win Co., Ltd.Neem Coated Urea Fertilizer ( MUKTA )50 kg( N : 46% )3638၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1433Ayerwin Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Golden Horse )50 kg( N : 30%, K2O : 6% + TE )3642၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1434Chan Chin Co., Ltd.Organic Fertilizer ( Moon )40 kg( OM ≥ 60%, Moisture ≤ 30%, N+P2O5+K2O ≥ 6%, 5.5 ≤ pH ≤ 8.5)3643၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1435Moe Htet Gabar Co., Ltd. Urea Fertilizer ( ဖြိုးမောက် )50 kg( N : 46% )3647၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1436Seinn Lai Nadi Co., Ltd. Urea Fertilizer ( Golden Mountain )50 kg( N ≥ 46.4% )3651၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1437Shwe Aung Yadana Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 0:20:30 ) (NESUN)40 kg( P2O5 : 20%, K2O : 30% ) 3652၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1438South Dagon Oil Mills Co., Ltd. NPK Compound Fertilizer ( Ever Max )50 kg( N : 10%, P2O5 : 5%, K2O : 24%, MgO : 5%, B : 0.6% ) 3653၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1439Eco Life Co., Ltd.Urea Fertilizer ( မေဟယ်ဟွား )50 kg( N ≥ 46.4% )3656၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1440Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.Chemical Fertilizer ( Nupro Crop ) (18-0-3)50 kg( N : 18%, K2O : 3% )3658၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1441AICORP (Myanmar) Co., Ltd.Ammonium Phosphate With Sulphate ( Sabic ) (NPS 16-20-0+13S)1000 Kg( N : 16%, P2O5 : 20%, SO4 : 13% ) 3661၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1442Ngwe Gone Kywe Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Ruby Bird ) ( 16-5-22 )50 kg( N : 16%, P2O5 : 5%, K2O : 22% ) 3664၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1443Seven Force Co., Ltd.Compound Fertilizer ( SINOCHEM ) ( 15-15-15)50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 3665၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1444Mya Htike Co., Ltd.Urea Fertilizer50 kg( N : 46% )3666၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1445Ko Htaik International Co., Ltd.Urea Fertilizer50 kg( N : 46% )3667၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1446Greenfeed Agro (Myanmar) Co., Ltd.Slow Release Fertilizer ( GREENFEED ) ( 12-16-4-2+TE )20 kg( N : 12%, P2O5 : 16%, K2O : 4%, Mg : 2% + TE ) 3669၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1447Greenfeed Agro (Myanmar) Co., Ltd.Slow Release Fertilizer ( GREENFEED ) ( 13-10-15-2+0.3 )20 kg( N : 13%, P2O5 : 10%, K2O : 15%, Mg : 2%, B : 0.3% ) 3670၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1448Greenfeed Agro (Myanmar) Co., Ltd.Slow Release Fertilizer ( GREENFEED ) ( 12-12-17-2+TE )20 kg( N : 12%, P2O5 : 12%, K2O : 17%, Mg : 2% + TE ) 3671၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1449Greenfeed Agro (Myanmar) Co., Ltd.Slow Release Fertilizer ( SUPER K )20 kg( K2O : 54%, MgO : 2%, B : 0.4%, Ca : 0.5%, pH : 7.5 )3672၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1450Greenfeed Agro (Myanmar) Co., Ltd.Slow Release Fertilizer ( GREENFEED ) ( 20-15-10-2+0.3B+TE )20 kg( N : 20%, P2O5 : 15%, K2O : 10%, MgO : 2%, B : 0.38%, Ca : 0.53%, S : 2.3%, Cu - 0.59 ppm, Zn - 0.97 ppm ) 3673၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1451Agrifert Marlar Co., Ltd.Compound Fertilizer (Nutrix) (နျူထြစ်)50 kg( N : 11.2%, P2O5 : 11.2%, K2O : 9.6%,MgO : 1.6%,Zn : 0.8% ) 3675၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1452Golden Sun Flower Energy Co., Ltd.(Calcium Nano, CO2 Foliar) 3Gs+ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့်1Kg( Ca : 29%, Mg : 3% )3687၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1453BUAKHAO Co., Ltd Nano-Calcium ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (Megic Green) 0.5Kg ( CaCO3 : 75.0%, MgCO3 : 4.0%, SiO2 : 5.0%, Fe : 0.25%, K2O : 0.1%, Na : 0.015%, P2O5 : 0.15%, Mn : 0.01% ) 3688၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1454I Believe Treasure Triangle Co., Ltd. Organic Plus ( All-in one Organic Liquid Fertilizer ) ( ဇီးကွက် ) 1 Ltr ( N : 0.1%, P2O5 : 0.1%, K2O : 0.1%, Mg : 0.25%, Amino Acid :12%)3691၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1455Advance Plantation Co., Ltd.Bio Organic Fertilizer ( Agro Yuli )1 Ltr( N : 0.98%, P2O5 : 0.49%, K2O : 0.63%, Cu : 0.77%, Mg : 0.15%, S : 0.17%, B :0.28%,Si :0.21%,F e :0.76%,Cu :0.006%, Bacillus Subtills 1 x 106 CFU/ml,Bacillus Cereus1 x 106 CFU/ml )3694၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1456Advance Plantation Co., Ltd.Bio Organic Fertilizer ( Agro Yuli )500 CC( N : 0.98%, P2O5 : 0.49%, K2O : 0.63%, Cu : 0.77%, Mg : 0.15%, S : 0.17%, B : 0.28%,Si :0.21%,F e :0.76%,Cu :0.006%, Bacillus Subtills 1 x 106 CFU/ml, Bacillus Cereus 1 x 106 CFU/ml )3695၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1457Win Motors Co., Ltd.အားမာန်အပင်ကြီးထွားနှိုးဆွပစ္စည်း (Gro - Maxx) 500 g( 70% Fulvic Acid )3696၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1458Win Motors Co., Ltd.အားမာန်အပင်ကြီးထွားနှိုးဆွပစ္စည်း (Gro - Maxx) 250 g( 70% Fulvic Acid )3697၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1459Win Motors Co., Ltd.အားမာန်အပင်ကြီးထွားနှိုးဆွပစ္စည်း (Gro - Maxx) 100 g( 70% Fulvic Acid )3698၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1460Win Motors Co., Ltd.Plant Growth Nutrients for Seed and Soil Treatment (Antistress / Gro - Maxx)100 g( Rhizobacteria - Bacillus Subtillis - 106 cfu / gm )3699၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1461Aye Yeen & Sons Toneayar Co., Ltd.Compound Fertilizer (25:15:11+TE) ( MONBAND )Water Soluble Fertilizer9 kg( N : 25%, P2O5 : 15%, K2O : 11%, Fe : 0.070%, Cu : 0.006%, Zn : 0.01%, Mn : 0.03%, B : 0.02% )3710၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1462Aye Yeen & Sons Toneayar Co., Ltd.Compound Fertilizer (18:8:25+TE) ( MONBAND ) Water Soluble Fertilizer9 kg( N : 18%, P2O5 : 8%, K2O : 25%, Fe : 0.070%, Cu : 0.006%, Zn : 0.01%, Mn : 0.03%, B : 0.02% )3713၂၇.၁၂.၂၀၂၀
1463Myanmar Agri-Tech Limited.Mangala Setright Soil Conditioner50 Kg( Ca : 15%, Mg : 3%, S : 4% )3721၇.၃.၂၀၂၁
1464Shu San Industry Co., Ltd.Urea Fertilizer 1000 Kg( N ≥ 46% )3725၇.၃.၂၀၂၁
1465Shu San Industry Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( RISUN )50 Kg( N ≥ 21.0% )3727၇.၃.၂၀၂၁
1466Good Brothers' Co., Ltd.Urea Fertilizer (Three Circles) (1.18-3.35)mm25 TNE (Bulk)( N : 46% Min )3731၇.၃.၂၀၂၁
1467Good Brothers' Co., Ltd.Urea Fertilizer (Three Circles) (2.00-4.75)mm25 TNE (Bulk)( N : 46% Min )3732၇.၃.၂၀၂၁
1468Charoen Pokphand Produce Myanmar Co., Ltd.Bulk Blend Fertilizer (20:20:10) (ဓာတ်မြေသြဇာ C.P မြေဝိဇ္ဇာ)50 Kg( N : 20%, P2O5 : 20%, K2O : 10% )3752၇.၃.၂၀၂၁
1469Charoen Pokphand Produce Myanmar Co., Ltd.Bulk Blend Fertilizer (20:10:5) (ဓာတ်မြေသြဇာ C.P မြေဝိဇ္ဇာ)50 Kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )3753၇.၃.၂၀၂၁
1470Charoen Pokphand Produce Myanmar Co., Ltd.Bulk Blend Fertilizer (15:15:15) ( Doctor Soil Lotus Globle )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 8% )3754၇.၃.၂၀၂၁
1471Charoen Pokphand Produce Myanmar Co., Ltd.Bulk Blend Fertilizer (16:8:8) ( Doctor Soil Lotus Globle )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8% )3755၇.၃.၂၀၂၁
1472Charoen Pokphand Produce Myanmar Co., Ltd.Bulk Blend Fertilizer (12:6:33) ( Doctor Soil Lotus Globle )50 Kg( N : 12%, P2O5 : 6%, K2O : 33%, S : 3% )3756၇.၃.၂၀၂၁
1473Charoen Pokphand Produce Myanmar Co., Ltd.Bulk Blend Fertilizer (12:24:24) (ဓာတ်မြေသြဇာ C.P မြေဝိဇ္ဇာ)50 Kg( N : 12%, P2O5 : 24%, K2O : 24% )3757၇.၃.၂၀၂၁
1474Charoen Pokphand Produce Myanmar Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (0:0:60) ( Doctor Soil Lotus Globle )50 Kg( K2O : 60% )3758၇.၃.၂၀၂၁
1475Charoen Pokphand Produce Myanmar Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer (21:0:0) (အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ် C.P မြေဝိဇ္ဇာ)50 Kg( N : 21%, S : 24% )3759၇.၃.၂၀၂၁
1476Charoen Pokphand Produce Myanmar Co., Ltd.Urea Fertilizer (46:0:0) (UREA C.P မြေဝိဇ္ဇာ)50 Kg( N : 46%, Biuret : 1% )3760၇.၃.၂၀၂၁
1477Aung Kyar Phuu Manufacturing Co., Ltd.Diammonium Phosphate (DAP)23 TNE (Bulk)( N : 18%, P2O5 : 46% )3761၇.၃.၂၀၂၁
1478Thin Thin Hmwe Co., Ltd.Sulphate of Potash Fertilizer (TTH)50 Kg( K2O : 50% Min, Cl : 1.5% Max, S : 17.5% Min )3782၇.၃.၂၀၂၁
1479Thin Thin Hmwe Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer 25 Kg( K2O : 50%, S : 17.5% )3783၇.၃.၂၀၂၁
1480The Lavish Lotus Co., Ltd.Prilled Urea Fertilizer (Shiraz Petrochemical Complex)50 Kg( N : 46% )3787၇.၃.၂၀၂၁
1481The Lavish Lotus Co., Ltd.Granular Urea Fertilizer (Shiraz Petrochemical Complex)50 Kg( N : 46% )3788၇.၃.၂၀၂၁
1482Myawaddy Trading Limited.Prilled Urea Fertilizer (Shiraz Petrochemical Complex)50 Kg( N : 46% )3789၇.၃.၂၀၂၁
1483Myawaddy Trading Limited.Urea Fertilizer ( Khorasan Petrochemical Company )50 Kg( N : 46% )3790၇.၃.၂၀၂၁
1484Myawaddy Trading Limited.Urea Fertilizer ( Diamond )50 Kg( N : 46% Min )3791၇.၃.၂၀၂၁
1485Shwe Mann Cherry Co., Ltd.ပန်းပွင့်သီးစုံဓာတ်မြေသြဇာ ( Da Wei )50 Kg( N: 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )3796၇.၃.၂၀၂၁
1486Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd. သီးနှံအထွက်တိုးမြေသြဇာ (DAP) (စိန်ဗျိုင်းဖြူ) 40 Kg( N : 18%, P2O5 : 46% )3817၇.၃.၂၀၂၁
1487Kaung Sane Len Co., Ltd.ကွန်းပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (16:12:8+TE) ( စိမ်းလန်း )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 12%, K2O : 8%, S : 12%, Ca : 5%, Mg : 0.5%, Zn : 0.5% )3819၇.၃.၂၀၂၁
1488Kaung Sane Len Co., Ltd.ကွန်းပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (10:15:10+TE) ( ဆင်ရိုင်း )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 15%, K2O : 10%, Ca : 5%, Mg : 0.5%, Zn : 0.5% )3820၇.၃.၂၀၂၁
1489Kaung Sane Len Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (16:12:8+TE) ( စွန်ရဲ )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 12%, K2O : 8%, S : 12%, Ca : 5%, Mg : 0.5%, Zn : 0.5% )3821၇.၃.၂၀၂၁
1490Kaung Sane Len Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (10:15:10+TE) ( ဒေါင်းဝေ)50 Kg( N : 10%,P2O5 : 15%,K2O : 10%,Ca : 5%,Mg : 0.5%,Zn : 0.5% )3822၇.၃.၂၀၂၁
1491Ye Kyinn Co., Ltd.Compound Fertilizer (19:9:19+S7) ( ရွှေယုန်မင်း )50 Kg( N : 19%, P2O5 : 9%, K2O : 19%, S : 7% )3825၇.၃.၂၀၂၁
1492Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (16:8:21) (KAILIN) 40 Kg( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 21% )3826၇.၃.၂၀၂၁
1493Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (17:17:17) (KAILIN) 40 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )3827၇.၃.၂၀၂၁
1494Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (18:18:18) ( WULIANGGUAN )40 Kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18% )3828၇.၃.၂၀၂၁
1495Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (17:5:23) (HUAYUN)50 Kg( N : 17%, P2O5 : 5%, K2O : 23% )3829၇.၃.၂၀၂၁
1496Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (17:17:17) ( / Y )50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )3830၇.၃.၂၀၂၁
1497Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (15:15:15 ) ( SINO - AGRI )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )3831၇.၃.၂၀၂၁
1498Htein Min Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer ( LUO BU PO)50 Kg( K2O ≥ 52.0%, Cl ≤ 1.5%, S ≥ 17.5% )3833၇.၃.၂၀၂၁
1499Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (15:7:23) (BB)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 23% )3838၇.၃.၂၀၂၁
1500Thaung Tin Trading (TTT) Co., Ltd. Urea Fertilizer ( Flying Horse )50 Kg( N : 46%, Biuret : 1% )3840၇.၃.၂၀၂၁
1501Myint Mo Hinthar Co., Ltd.Urea Fertilizer (46:0:0) (Leaf)50 Kg( N : 46%, Biuret : 1% )3841၇.၃.၂၀၂၁
1502Myint Mo Hinthar Co., Ltd.Urea Fertilizer (46:0:0) (S.S.S)50 Kg( N : 46%, Biuret : 1% )3842၇.၃.၂၀၂၁
1503Daily Star Co., Ltd.UREA ကျွဲ ( Buffalo )25 TNE (Bulk)( N : 46.2% )3875၇.၃.၂၀၂၁
1504Golden Rocket Co., Ltd.Compound Fertilizer ( ရွှေဒုံးပျံ )50 Kg( N : 20%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )3877၇.၃.၂၀၂၁
1505Marlarmyaing Manufacturing Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Flying Horse )50 Kg( N : 46%, Biuret : 1% )3886၇.၃.၂၀၂၁
1506Yadana Kyaw Zaww Co., Ltd.Urea Fertilizer ( BODASHIDI )40 Kg( N ≥ 46.4% )3887၇.၃.၂၀၂၁
1507Yadana Kyaw Zaww Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer40 Kg( K2O : 50%, S : 18% )3888၇.၃.၂၀၂၁
1508Yadana Kyaw Zaww Co., Ltd.Potash Fertilizer ( SINO - AGRI ) 50 Kg( K2O ≥ 60% )3889၇.၃.၂၀၂၁
1509Yadana Kyaw Zaww Co., Ltd.Compound Fertilizer (20-6-20) (Kaimirui)50 Kg( N: 20%, P2O5 : 6%, K2O : 20% )3890၇.၃.၂၀၂၁
1510Yadana Kyaw Zaww Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-8-22) (Kaimirui)50 Kg( N: 15%, P2O5 : 8%, K2O : 22% )3892၇.၃.၂၀၂၁
1511Yadana Kyaw Zaww Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) (XIYANG)50 Kg( N: 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )3893၇.၃.၂၀၂၁
1512Yadana Kyaw Zaww Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17) (FUDAO)50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )3894၇.၃.၂၀၂၁
1513Yadana Kyaw Zaww Co., Ltd.Compound Fertilizer (18-18-18) (STANLEY)40 Kg( N: 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18% )3895၇.၃.၂၀၂၁
1514Yadana Kyaw Zaww Co., Ltd.Compound Fertilizer (16-5-28) (STANLEY)50 Kg( N: 16%, P2O5 : 5%, K2O : 28% )3896၇.၃.၂၀၂၁
1515Yadana Kyaw Zaww Co., Ltd.Compound Fertilizer (Kaimirui) (15-15-15)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )3897၇.၃.၂၀၂၁
1516Htet Thiha Naing Co.,Ltd.အမိုနီယမ်ဆာ(လ်)ဖိတ် (ထက်ဧရာဆေးပုလဲ)50 Kg( N : 21%, S : 24% )3898၇.၃.၂၀၂၁
1517King Farmer Co., Ltd.Ammonium Sulphate (King/ကင်း)50 Kg( N : 21%, S : 24% )3899၇.၃.၂၀၂၁
1518AICORP Myanmar Co., Ltd.Granular Urea ( Sabic )900 Kg( N : 46% )3900၇.၃.၂၀၂၁
1519Golden Oakthar Group Co., Ltd. Compound Fertilizer (GOG) (NPK - 15:15:15)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )3902၇.၃.၂၀၂၁
1520Golden Oakthar Group Co., Ltd. Ammonium Sulphate Fertilizer ( GOG )50 Kg( N ≥ 21%, S ≥ 24% )3903၇.၃.၂၀၂၁
1521Delicious Food Limited.Compound Fertilizer (21-7-18+1MgO+4S)50 Kg( N : 21%, P2O5 : 7%, K2O : 18%, MgO : 1%, S : 4% )3907၇.၃.၂၀၂၁
1522Delicious Food Limited.Compound Fertilizer (15-15-15+1MgO+7S)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 1%, S : 7% )3908၇.၃.၂၀၂၁
1523Neolife Myanmar Co., Ltd. ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည် (Gold - Green) (22:0:0)1 Ltr( N : 22% )3911၇.၃.၂၀၂၁
1524Shwe Myay Kabar Co., Ltd.Compound Fertilizer ( SINOCHEM ) ( 15-15-15 )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )3913၇.၃.၂၀၂၁
1525Inlay Treasure Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( ရွှေပါဝါ )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% , S : 7% )3969၇.၃.၂၀၂၁
1526Inlay Treasure Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( ရွှေပါဝါ )50 Kg( N : 12%, P2O5 : 13% )3970၇.၃.၂၀၂၁
1527Inlay Treasure Trading Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( ရွှေပါဝါ )50 Kg( N : 21%, S : 24% )3971၇.၃.၂၀၂၁
1528Inlay Treasure Trading Co., Ltd.အပင်ကောင်းဓါတ်မြေသြဇာ( ရွှေပါဝါ )50 Kg( N : 41%, CaO : 2.5%, S : 2.5% )3972၇.၃.၂၀၂၁
1529Aye Yeen & Sons Toneayar Co., Ltd.Calcium Nitrate (CN) (15.5:0:0+26CaO) ( MONBAND ) Water Soluble Fertilizer25 Kg( N : 15.5%, CaO : 26%)3973၇.၃.၂၀၂၁
1530Aye Yeen & Sons Toneayar Co., Ltd.Calcium Magnesium Nitrate (CMN) (13.6:0:0 +16CaO + 6MgO)( MONBAND ) Water Soluble Fertilizer25 Kg( N : 13.6%, CaO : 16%, MgO : 6%)3974၇.၃.၂၀၂၁
1531Myanmar Padauk Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( HF )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )3975၇.၃.၂၀၂၁
1532Green West Myanmar Co., Ltd.Urea Fertilizer (Sun) (2.00-4.75)mm50 Kg( N : 46% Min )3976၇.၃.၂၀၂၁
1533Green West Myanmar Co., Ltd.Urea Fertilizer (Sun) (1.00-3.00)mm50 Kg( N : 46% Min, Prilled : 90% Min )3977၇.၃.၂၀၂၁
1534Shwe Thit Oo Co.,Ltd.Urea ( ရွှေတောင်သူ ) ( Size - 1.18-3.35 mm )50 Kg( N : 46% )3978၇.၃.၂၀၂၁
1535Shwe Thit Oo Co.,Ltd.Urea ( ရွှေတောင်သူ ) ( Size - 2.00-4.75 mm )50 Kg( N : 46% )3979၇.၃.၂၀၂၁
1536Shwe Thit Oo Co.,Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( ရွှေတောင်သူ ) 50 Kg( N : 21%, S : 24% )3980၇.၃.၂၀၂၁
1537Shwe Thit Oo Co.,Ltd.Di Ammonium Phosphate ( ရွှေတောင်သူ DAP ) 50 Kg( N : 18%, P2O5 : 46% )3981၇.၃.၂၀၂၁
1538Shwe Thit Oo Co.,Ltd.Potash Fertilizer ( ရွှေတောင်သူ ပိုတက်) 50 Kg( K2O : 60% )3982၇.၃.၂၀၂၁
1539Shwe Ngwe Toe ( Dawna Myay ) Co., Ltd.Compound Fertilizer (8:8:8) ( 2M )50 Kg( N: 8%, P2O5 : 8%, K2O : 8% )3983၇.၃.၂၀၂၁
1540Shwe Ngwe Toe ( Dawna Myay ) Co., Ltd.Compound Fertilizer (12:5:8) ( 2M )50 Kg( N: 12%, P2O5 : 5%, K2O : 8% )3984၇.၃.၂၀၂၁
1541Shwe Ngwe Toe ( Dawna Myay ) Co., Ltd.Compound Fertilizer (12:4:12) ( 2M )50 Kg( N: 12%, P2O5 : 4%, K2O : 12% )3985၇.၃.၂၀၂၁
1542Shwe Ngwe Toe ( Dawna Myay ) Co., Ltd.Compound Fertilizer (26:6:6) ( 2M )50 Kg( N: 26%, P2O5 : 6%, K2O : 6% )3986၇.၃.၂၀၂၁
1543Shwe Aung Yadana Co., Ltd.Urea Fertilizer40 Kg( N ≥ 46.4% )3987၇.၃.၂၀၂၁
1544Shwe Larn Ein Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Fruit Vegetable )40 Kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 15% )3988၇.၃.၂၀၂၁
1545Shwe Larn Ein Co., Ltd.Potassium Sulfate ( SHI JI HE MEI )50 Kg( K2O ≥ 52%, S ≥ 18% )3989၇.၃.၂၀၂၁
1546Trade Wind International Co., Ltd.Ammonium Sulphate1 TNE( N : 21% Min )3990၇.၃.၂၀၂၁
1547Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( Chihong Zn & Ge )50 Kg( N ≥ 20.5% )3993၇.၃.၂၀၂၁
1548Seinn Shwe War (Muse) Trading Co., Ltd.Phosphate Fertilizer ( GTSP ) ( dianhe )50 kg( P2O5 ≥ 46% ) 1785၃၀.၆.၂၀၂၁
1549SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Top One ) ( 15 - 15 - 15 + 1MgO + 7S )50 kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 1%, S : 7% )1801၃၀.၆.၂၀၂၁
1550SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Enrich Organic Fertilizer (8-14-0+45 OM) 27 TNE( N : 8%, P2O5 : 14%, OM : 45% )1857၃၀.၆.၂၀၂၁
1551Myanmar Padonmar Co., Ltd.Urea50 Kg( N : 46% Min, Biuret : 1.0% Max )1909၃၀.၆.၂၀၂၁
1552Myanmar Padonmar Co., Ltd.Urea1 TNE( N : 46% Min, Biuret : 1.0% Max )1910၃၀.၆.၂၀၂၁
1553Lighthouse Enterprises Limited.Compound Fertilizer ( OX )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 8.3%, MgO : 0.1%, B : 0.02%% )1911၃၀.၆.၂၀၂၁
1554Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.MAGNESIUM SULPHATE MONOHYDRATE25 Kg( MgSO4.H2O : 99% )1912၃၀.၆.၂၀၂၁
1555Aventine Limited.Zinc Sulphate Heptahydrate ( ARMO - ZINC )25 Kg( Zn : 21% Min , S : 10.5% )1966၃၀.၆.၂၀၂၁
1556Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.Urea ( Twincal )50 Kg( N : 46% )1995၃၀.၆.၂၀၂၁
1557Myanma Marine Osaka Co.,Ltd.Sumo Japan Fertilizer 20 Kg( P2O5 : 20%, K2O : 18%, CaO : 28%, MgO : 6%, B : 0.1%, MnO : 0.2%, SiO2 : 1.5% )2021၃၀.၆.၂၀၂၁
1558United Nilar Agribusiness Co., Ltd.Compound Fertilizer ( SEA HORSE )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )2043၃၀.၆.၂၀၂၁
1559Aung Kyar Phuu Manufacturing Co., Ltd.Bulk Blend Fertilizer ( Doctor Soil Lotus Globe )50 Kg( N : 20%, P2O5 : 20%, K2O : 10% )2044၃၀.၆.၂၀၂၁
1560Magnate Group Co., Ltd.Compound Fertilizer ( NPK - 15:15:15 ) ( ထရက်တာ )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )2057၃၀.၆.၂၀၂၁
1561Green Farm Development Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( KIYA ) ( 22:9:9 )50 Kg( N : 22%, P2O5 : 9%, K2O : 9% )2086၃၀.၆.၂၀၂၁
1562Aventine Limited.NPK Fertilizer ( 9:25:25 )25 TNE( N : 9%, P2O5 : 25%, K2O : 25% )2088၃၀.၆.၂၀၂၁
1563Myanmar Han Yadanar Manufacturing Co., Ltd.Twincal 10-10-5 ( NPK Compound Fertilizer )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% )2089၃၀.၆.၂၀၂၁
1564Myanmar Han Yadanar Manufacturing Co., Ltd.Twincal 15-5-5 ( NPK Compound Fertilizer )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )2090၃၀.၆.၂၀၂၁
1565Aye Yar Phoenix Trading Co., Ltd.Organic Foliar Fertilizer ( Gold Booast )250 ml( Chilean Salt Petre : 60% W/V, Silicic Acid : 20% W/V, Amino Acid : 15% W/V, Humic Acid : 5% W/V)2124၃၀.၆.၂၀၂၁
1566Myanmar Win Star International Manufacturing Co., Ltd.Foliar Fertilizer ( D.I Grow ) (အစိမ်း) အပင်ကြီးထွားမှုအားတိုးဆေး (Diamond Interest)4 Ltr( N : 3.0%, P2O5 : 2.4%, K2O : 3.6%, MgO : 3676.4 ppm )2125၃၀.၆.၂၀၂၁
1567Myanmar Win Star International Manufacturing Co., Ltd.Foliar Fertilizer ( D.I Grow ) ( အနီ ) အပွင့်နှင့်အသီးအားတိုးဆေး ( Diamond Interest )4 Ltr( N : 2.5%, P2O5 : 2.7%, K2O : 4.7%, MgO : 4146.1 ppm )2126၃၀.၆.၂၀၂၁
1568Myanmar Win Star International Manufacturing Co., Ltd.Foliar Fertilizer (D.I Grow) (အစိမ်း) အပင်ကြီးထွားမှုအားတိုးဆေး (Diamond Interest)1 Ltr( N : 3.0%, P2O5 : 2.4%, K2O : 3.6%, MgO : 3676.4 ppm )2127၃၀.၆.၂၀၂၁
1569Myanmar Win Star International Manufacturing Co., Ltd.Foliar Fertilizer ( D.I Grow ) ( အနီ ) အပွင့်နှင့်အသီးအားတိုးဆေး ( Diamond Interest )1 Ltr( N : 2.5%, P2O5 : 2.7%, K2O : 4.7%, MgO : 4146.1 ppm )2128၃၀.၆.၂၀၂၁
1570MMW Enterprise Ltd.VERNO Foliar Fertilizer 10 kg( Cu2O : 30% + ZnO : 30% )2129၃၀.၆.၂၀၂၁
1571Myanma Thazin International Co., Ltd.NPK Liquid Fertilizer ( Bio - 20 ) (20-20-20 + Seaweed Extract (OMEX))500 cc( Total N :20%, Nitrate N :11.40%, Ammonium N :8.60%, P2O5 :20%, K2O :20%, MgO :1.5%, Cu : 0.073%, Mn : 0.073%, Zn : 0.073%, Fe : 0.146%, B :0.029%, Co: 0.0012%, Mo : 0.0012%, Seaweed Extract : 28%)2138၃၀.၆.၂၀၂၁
1572 Shan Maw Myae Trading Co., Ltd.Nano Fertilizer ( Eco Star )5 gm( N : 8.15%, K2O : 2.64%, Organic Matter : 75.86%, C : N - 5.39 )2140၃၀.၆.၂၀၂၁
1573 Shan Maw Myae Trading Co., Ltd.Nano Fertilizer ( Eco Star )1 gm( N : 8.15%, K2O : 2.64%, Organic Matter : 75.86%, C : N - 5.39 )2141၃၀.၆.၂၀၂၁
1574 Shan Maw Myae Trading Co., Ltd.Chito Oligosaccharide ( Eco Star )10 gm( Moisture : 6.16%, N : 6.23%, Organic Matter : 84.478%, Organic Carbon : 48.997%, C : N - 7.86 )2159၃၀.၆.၂၀၂၁
1575 Shan Maw Myae Trading Co., Ltd.Super Fertilizer ( Eco Star )250 gm( Moisture : 13.783%, N : 0.7%, P2O5 : 0.5%, K2O : 10.08%, Organic Matter : 59.52%, C : N - 49.32 )2166၃၀.၆.၂၀၂၁
1576 Shan Maw Myae Trading Co., Ltd.Chito Oligosaccharide ( Eco Star )1 Kg( Moisture : 6.16%, N : 6.23%, Organic Matter : 84.478%, Organic Carbon : 48.997%, C : N - 7.86 )2176၃၀.၆.၂၀၂၁
1577Hai Hai Co., Ltd.Foliar Fertilizer powder (G-Pawder) (Premium)500 g( MgO : 5.459%, B2O5 : 0.0115%,Fe : 34 ppm, Zn: 2.4 ppm, CaO: 1.648%, Cu : 5 ppm,Mn : 4.6 ppm, Specific gravity : 0.983, Moisture : 3.202% )2146၃၀.၆.၂၀၂၁
1578Hai Hai Co., Ltd.Foliar Fertilizer Liquid ( G - Plus ) ( Premium ) 100 cc( MgO : 0.277%, B2O5 : 0.0115%,Fe : 2.6 ppm, Zn : 1 ppm, CaO : 1.924%, Cu : 1.3 ppm,Mn : 1.5 ppm, Specific gravity : 1.038 )2147၃၀.၆.၂၀၂၁
1579Hai Hai Co., Ltd.Foliar Fertilizer Liquid ( P - G ) ( Premium ) 100 cc( MgO : 0.389%, Fe : 26 ppm, Zn : 3.9 ppm, CaO : 14.284%, Cu : 3.6 ppm,Mn : 11.8 ppm, Specific gravity : 1.327 )2148၃၀.၆.၂၀၂၁
1580Hai Hai Co., Ltd.Foliar Fertilizer Liquid ( MG ) ( Concentrated Compound ) 100 cc( MgO : 0.389%, Fe : 53 ppm, Zn : 26 ppm, CaO : 1.098%, Cu : 95 ppm,Mn : 95 ppm, Specific gravity : 1.095 )2149၃၀.၆.၂၀၂၁
1581Delicious Food Limited.Nutriplant NPK Plus (4:18:18)1.5 Kg( N : 4%, P2O5 : 18%, K2O : 18% )2150၃၀.၆.၂၀၂၁
1582Delicious Food Limited.Nutriplant AG1.5 Kg( S : 0.75%, Fe : 0.32%, Mn : 0.26%, Cu : 0.025%, Zn : 0.53%, B : 0.014%, Mo : 0.0005% )2151၃၀.၆.၂၀၂၁
1583Delicious Food Limited.Nutriplant Calcium - Boron1.5 Kg( CaO : 12%, B : 0.75% )2152၃၀.၆.၂၀၂၁
1584Delicious Food Limited.Nutriplant Soil Plus1.5 Kg( S : 3%, Fe : 1.3%, Zn : 2.3%, Mn : 0.45%, B : 0.2%, Cu : 1.2%, Mo : 0.04% )2153၃၀.၆.၂၀၂၁
1585Shwe Pwint Ngwe Pwint Co.,Ltd.Liquid Foliar Fertilizer ( Ferri - Floc Start )100 cc( Vitamin B-1 : 0.10%, Alpha Naphthalene Acetic Acid : 0.04%, Phosphoric Acid : 2%, Iron : 0.10%, Amino Acid : 3.50% )2165၃၀.၆.၂၀၂၁
1586Yee Shin Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( Master - K ) 500 gm( N : 12%, K2O : 43%, MgO: 1% )2181၃၀.၆.၂၀၂၁
1587Yee Shin Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (Super Top P + K) 1 Kg( N : 10%, P2O5 : 30%, K2O : 15%, MgO : 0.06%, S : 0.10% )2182၃၀.၆.၂၀၂၁
1588Yee Shin Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (Super Top N) 500 gm( N : 30%, P2O5 : 5%, K2O : 5%, MgO : 0.06%, S : 0.10% )2183၃၀.၆.၂၀၂၁
1589Yee Shin Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာပဲမျိုးစုံအထူးသီးသန့် ( Perfect )500 gm( N : 20%, P2O5 : 30%, K2O : 15%, MgO : 0.06%, S : 0.3% )2184၃၀.၆.၂၀၂၁
1590Yee Shin Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( Foltron Plus )500 cc( N : 5%, P2O5 : 19%, K2O : 5%, MgO : 0.01% )2185၃၀.၆.၂၀၂၁
1591Yee Shin Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( K - tonic ) 500 cc( Fulvic Organic Complex : 25%, Inert ingredient : 75% )2186၃၀.၆.၂၀၂၁
1592Yee Shin Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( In Ca ) ( အင်ကာ )500 cc(Nitric Nitrogen (N) : 5%,Water Soluble Potassium K : 5%,Ca : 7%)2188၃၀.၆.၂၀၂၁
1593D.L.S Co., Ltd. Neem Coated Urea Fertilizer ( MUKTA )50 Kg( N : 46% )3997၇.၆.၂၀၂၁
1594Myat Chan Thar Co., Ltd.သဘာဝမြေသြဇာ ( ခြင်္သေ့နှစ်ကောင် )50 Kg( OM : 25%, N : 1%, P2O5 : 1%, K2O :1% )3998၇.၆.၂၀၂၁
1595Myat Chan Thar Co., Ltd.NPK ကွန်ပေါင်းဓာတ်​မြေသြဇာ (ခြင်္သေ့နှစ်ကောင်)(15-15-15+TE)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O :15%, B: 100ppm, Cu:100ppm, Zn:100ppm )3999၇.၆.၂၀၂၁
1596Great Momentum Internatonal Trading Co.,Ltd.Granular Urea Fertilizer (SHIRAZ PETROCHEMICAL COMPLEX)50 Kg( N : 46% )4000၇.၆.၂၀၂၁
1597Eco Life Co., Ltd.Urea Fertilizer ( SSS )50 Kg( N : 46%, Biuret : 1% )4002၇.၆.၂၀၂၁
1598Seeds Energy Agro Group Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( ကြက်ဖတံဆိပ် )50 Kg( K2O : 60% )4003၇.၆.၂၀၂၁
1599Myanmar Wai Fung Agriculture Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17) ( STANLEY )50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )4004၇.၆.၂၀၂၁
1600Myanmar Wai Fung Agriculture Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer (10-8-42+TE) ( STANLEY ) 20 Kg( N : 10%, P2O5 : 8%, K2O : 42%, Fe : 0.0025%, Zn:0.25%, B : 0.25%, Mo : 0.001%, Cu : 0.001% )4005၇.၆.၂၀၂၁
1601Myanmar Wai Fung Agriculture Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer (20-20-20+TE) ( STANLEY ) 20 Kg( N : 20%, P2O5 : 20%, K2O : 20%, Fe : 0.0025%, Zn:0.25%, B : 0.25%, Mo : 0.001%, Cu : 0.001% )4006၇.၆.၂၀၂၁
1602Myanmar Golden Sunlight Co., Ltd.(ALGA MARINA) Seaweed Liquid Fertilizer20Ltr( N ≥ 8%, P2O5 ≥ 3%, K2O ≥ 10%, Seaweed Extract ≥ 15%, Humic Acid ≥ 3%, Aliginic Acid ≥ 1% )4007၇.၆.၂၀၂၁
1603Myanmar Golden Sunlight Co., Ltd.Granfol K® Water Soluble Fertilizer 10 Kg(Total N≥ 10%, P2O5 ≥ 5%%, K2O ≥ 35%,EDTA Zn ≥ 0.1%, B ≥ 0.1%)4008၇.၆.၂၀၂၁
1604Khwar Nyo Trading Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(NPK 15-15-15) ( Yar Toe )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O :15% )4009၇.၆.၂၀၂၁
1605Seven Golden Lions Enterprise Ltd.Urea Fertilizer ( KHORASAN PETROCHEMICAL COMPANY)50 Kg( N : 46% )4016၇.၆.၂၀၂၁
1606Seven Golden Lions Enterprise Ltd.Urea Fertilizer ( SHIRAZ PETROCHEMICAL COMPLEX)50 Kg( N : 46% )4017၇.၆.၂၀၂၁
1607J & C Centre Import Export Co., Ltd.သဘာဝမြေသြဇာ Charoen အင်ဆီဖန်တံဆိပ်25 Kg( N : 1.7%, P2O5 : 4.1%, K2O :3.3%, OM : 30.1% )4018၇.၆.၂၀၂၁
1608Shwe Taung Thu ( Kalay) Agribusiness Development Co., Ltd.Neem Coated Urea Fertilizer ( MUKTA )50 Kg( N : 46% )4061၇.၆.၂၀၂၁
1609Thar Kyin & Brother Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ပန်းဖူးပုလဲ/Huashan )50 Kg(N ≥ 46.4% )4062၇.၆.၂၀၂၁
1610Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd. Potassium Chloride ( UZ-POTASH )50Kg( K2O ≥ 60% )4064၇.၆.၂၀၂၁
1611Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd. Potassium Chloride ( ST )50Kg( K2O ≥ 60% )4065၇.၆.၂၀၂၁
1612Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15-15-15)50Kg( N : 15%, P2O5 :15%, K2O :15% )4076၇.၆.၂၀၂၁
1613Baw Lar Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15:8:22) ( BB ) 50Kg( N : 15%, P2O5 : 8%, K2O :22% )4078၇.၆.၂၀၂၁
1614Baw Lar Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer (20:5:25+TE) ( QIAO ZHUAUNG YUAN )40Kg( N : 20%, P2O5 : 5%, K2O :25%,( Zn+B) ≥ 0.5% )4080၇.၆.၂၀၂၁
1615Myanmar Stark Prestige Plantation Co.,Ltd.Powder Magnesium Sulphate 50 Kg( Kieserite 25-27%MgO )4082၇.၆.၂၀၂၁
1616Myanmar Stark Prestige Plantation Co.,Ltd.Enrich Rock Phosphate (Menara Hap Seng)50 Kg( P2O5 : 26%-28% )4083၇.၆.၂၀၂၁
1617Bam Bu Yaung Co., Ltd.Compound Fertilizer (17:17:17) ( XIN YANGFENG FERTILIZER )50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O :17% )4084၇.၆.၂၀၂၁
1618Bam Bu Yaung Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15:5:25 ) ( YF )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O :25% )4085၇.၆.၂၀၂၁
1619Myint Mo Hinthar Co., Ltd.Urea Fertilizer ( 46:0:0 ) ( Flying Horse )50Kg( N : 46%, Biuret : 1% )4086၇.၆.၂၀၂၁
1620Myint Mo Hinthar Co., Ltd.Urea Fertilizer ( 46:0:0 ) ( U-MAX/ICP )50Kg( N : 46%, Biuret : 1% )4087၇.၆.၂၀၂၁
1621Agri Eco Green Co., Ltd.Muriate of Potash ( MOP ) ( KALI )50 Kg( K2O : 60%Min )4089၇.၆.၂၀၂၁
1622Power Five Star Co., Ltd.Compound Fertilizer (15:15:15) 40 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O :15% )4090၇.၆.၂၀၂၁
1623Power Five Star Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( SINO-AGRI)50 Kg( K2O ≥ 60% )4091၇.၆.၂၀၂၁
1624Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Compound Fertilizer (15:15:15) (ZHONE DONG)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O :15% )4092၇.၆.၂၀၂၁
1625Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Compound Fertilizer (17:17:17) (ZHONE DONG)50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O :17% )4093၇.၆.၂၀၂၁
1626Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Compound Fertilizer (16:9:23) (ZHONE DONG)50 Kg( N : 16%, P2O5 : 9%, K2O :23% )4094၇.၆.၂၀၂၁
1627Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Compound Fertilizer (15:5:25) ( YF )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O :25% )4095၇.၆.၂၀၂၁
1628Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Compound Fertilizer (18:5:20) ( YF )50 Kg( N : 18%, P2O5 : 5%, K2O :20% )4096၇.၆.၂၀၂၁
1629Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Compound Fertilizer (18:18:18) ( YF )50 Kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O :18% )4097၇.၆.၂၀၂၁
1630Hlyan Lone Co., Ltd.Urea Fertilizer ( KARBAMID )50Kg( N : 46.2%% )4102၇.၆.၂၀၂၁
1631Hlyan Lone Co., Ltd.Urea Fertilizer ( KPIC )50Kg( N : 46% )4104၇.၆.၂၀၂၁
1632Shwe Kay Thi Co.,Ltd.အမိုနီယံဆာ(လ်)ဖိတ် ( ရွှေပင်သန် ) 50Kg( N : 21%, S : 24% )4105၇.၆.၂၀၂၁
1633Shwe Kay Thi Co.,Ltd.ရွှေပင်သန်ဓာတ်မြေသြဇာ50Kg ( N : 40%, CaO : 3.8%, S : 2.25% )4106၇.၆.၂၀၂၁
1634Ayerwin Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15-5-25 ) ( KINGENTA )40Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O :25% )4112၇.၆.၂၀၂၁
1635Dana Win Co., Ltd.အပင်အသီးအားဆေး (Sungreen-L) 500CC( SiO3: 25% )4113၇.၆.၂၀၂၁
1636Daily Star Co., Ltd.Urea ( Buffalo ) 1 TNE( N : 46.2% )4114၇.၆.၂၀၂၁
1637Daily Star Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer 25TNE( N : 21%, S : 24% )4115၇.၆.၂၀၂၁
1638MEF International Co., Ltd.Urea Fertilizer ( icp )50 Kg( N : 46%, Biuret : 1% )4116၇.၆.၂၀၂၁
1639MEF International Co., Ltd.Diammonium Phosphate Fertilizer (DAP) ( icp )50 Kg( N : 18%, P2O5 : 46% )4117၇.၆.၂၀၂၁
1640MEF International Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (MOP) ( icp )50 Kg( K2O : 60% )4118၇.၆.၂၀၂၁
1641MEF International Co., Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer ( icp )50 Kg( N : 21%, S : 24% )4119၇.၆.၂၀၂၁
1642Dawei Princess Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer (16:20:0)(Ring)50 Kg( N : 16%, P2O5 : 20% )4128၇.၆.၂၀၂၁
1643Dawei Princess Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer (15:7:18)(Ring)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 18% )4129၇.၆.၂၀၂၁
1644Dawei Princess Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer (35:5:0)(Ring)50 Kg( N : 35%, P2O5 : 5% )4130၇.၆.၂၀၂၁
1645Royal Golden Citizen Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ပဲမျိုးစုံအထူး ကွန်ဘို-ဝမ်း(Combo - 1) (10:25:30)1 Kg( N : 10%, P2O5 : 25%, K2O : 30%, Mg : 0.05%, Zn : 0.1%, Fe : 0.05%, Mn : 0.05%, B : 0.05%, Inert - 34.7% )4135၇.၆.၂၀၂၁
1646Royal Golden Citizen Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ပဲမျိုးစုံအထူး ကွန်ဘို-ဝမ်း(Combo - 1) (10:25:30)500 gm( N : 10%, P2O5 : 25%, K2O : 30%, Mg : 0.05%, Zn : 0.1%, Fe : 0.05%, Mn : 0.05%, B : 0.05%, Inert - 34.7% )4136၇.၆.၂၀၂၁
1647Prime Agri Technologies ( Myanmar) Ltd.Water Soluble NPK Fertilizer (7-12-40+2+TE) ( DeltaSol special )25Kg( N : 7%, P2O5 : 12%, K2O : 40%, MgO : 2%, SO3: 11%, B :0.01%, Cu : 0.02%, Fe:0.05%, Mn : 0.05%, Mo:0.001%, Zn: 0.02% )4137၇.၆.၂၀၂၁
1648Prime Agri Technologies ( Myanmar) Ltd.Soluble CaN+Nutrient Uptake Booster ( N(+CaO)15.3(+27.5)+TE) ( DeltaSol extra Calci Boost)25 Kg( CaO : 27%, N : 15%, Fe:0.03%, Mn : 0.02%, Zn: 0.01%, Cu : 0.005%, Mo:0.0002% )4138၇.၆.၂၀၂၁
1649Prime Agri Technologies ( Myanmar) Ltd.NPK (SOP ) Compound Fertilizer (15-15-15) ( DeltaKorn special )25 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, SO3 : 15% )4139၇.၆.၂၀၂၁
1650Prime Agri Technologies ( Myanmar) Ltd.Soluble Sulphate of Potash (0-0-50) ( DeltaSol standard )25 Kg( K2O : 50%, S : 18% )4140၇.၆.၂၀၂၁
1651Myanmar Aung Co., Ltd.Organic Chemical Fertilizer (10-3-3) ( Two Elephants )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 3%, K2O : 3%, Organic Matter : 10% )4141၇.၆.၂၀၂၁
1652Myanma Marine Osaka Co.,Ltd.Mineral PK Fertilizer ( SANDAI ASHI)800Kg( P2O5 : 8%, K2O :11%, SiO2 :6%,CaO : 41%, MgO : 4%, Cu : 0.01%, Zn : 0.1% )4174၇.၆.၂၀၂၁
1653I Believe Treasure Triangle Co., Ltd. Organic Plus (ဇီးကွက်) (All –in One Organic Liquid Fertilizer)20Ltr( N : 0.1%, P2O5 : 0.1%, K2O : 0.1%, Mg:0.25%, Amino Acid: 12% )4175၇.၆.၂၀၂၁
1654Golden Bee International Trading Co., Ltd.ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ ( ရွှေပျား/Golden Bee )50Kg( N : 46.4% )4189၇.၆.၂၀၂၁
1655Golden Bee International Trading Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(10:10:10+5S+6CaO) ( ရွှေပျား/Golden Bee )50Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O :10%, S : 5%, CaO : 6%, Zn : 0.15% )4190၇.၆.၂၀၂၁
1656Golden Bee International Trading Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(15:10:5+5S+6CaO) ( ရွှေပျား/Golden Bee )50Kg( N : 15%, P2O5 : 10%, K2O :5%, S : 5%, CaO : 6%, Zn : 0.15% )4191၇.၆.၂၀၂၁
1657Golden Bee International Trading Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(20:10:5+5S+6CaO) ( ရွှေပျား/Golden Bee )50Kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O :5%, S : 5%, CaO : 6%, Zn : 0.15% )4192၇.၆.၂၀၂၁
1658Golden Bee International Trading Co., Ltd.Granular Triple Super Phosphate Fertilizer ( GTSP ) ( ရွှေပျား/Golden Bee )50Kg ( P2O5 : 46% )4193၇.၆.၂၀၂၁
1659Golden Bee International Trading Co., Ltd.Granular Double Super Phosphate Fertilizer ( GDSP ) ( ရွှေပျား/Golden Bee )50Kg ( P2O5 : 32%, S : 4% )4194၇.၆.၂၀၂၁
1660Golden Bee International Trading Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(16:16:8+13S) (စူပါ/Super )50Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O :8%, S : 13% )4199၇.၆.၂၀၂၁
1661Golden Bee International Trading Co., Ltd.ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ ( အီကို/E.co )50Kg( N : 46.4% )4205၇.၆.၂၀၂၁
1662Golden Bee International Trading Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(15-15-15+7S) (အီကို/E.co)50Kg( N : 15%, P2O5 :15%, K2O :15%, S : 7%, )4206၇.၆.၂၀၂၁
1663Golden Bee International Trading Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(16-16-8+13S) ( အီကို/E.co )50Kg( N : 16%, P2O5 :16%, K2O :8%, S : 13% )4207၇.၆.၂၀၂၁
1664Golden Bee International Trading Co., Ltd.Granular Triple Super Phosphate ( GTSP ) ( အီကို/E.co )50Kg( P2O5 : 46%)4208၇.၆.၂၀၂၁
1665Golden Bee International Trading Co., Ltd.Granular Double Super Phosphate ( GDSP ) ( အီကို/E.co )50Kg( P2O5 : 32%, S : 4% )4209၇.၆.၂၀၂၁
1666Yadana Kyaw Zaww Co., Ltd.Complex Fertilizer ( 15-15-15) ( A KANG)50Kg( N : 15%, P2O5 :15%, K2O :15% )4212၇.၆.၂၀၂၁
1667Yadana Kyaw Zaww Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15-15-15) ( JIAMEIHAO)50Kg( N : 15%, P2O5 :15%, K2O :15% )4213၇.၆.၂၀၂၁
1668Yadana Kyaw Zaww Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15-15-15) ( BOAT)50Kg( N : 15%, P2O5 :15%, K2O :15% )4214၇.၆.၂၀၂၁
1669Yadana Kyaw Zaww Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) (YTH GREEN)40Kg( N : 15%, P2O5 :15%, K2O :15% )4215၇.၆.၂၀၂၁
1670Yadana Kyaw Zaww Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 17-17-17) (TIANTENG)50Kg( N : 17%, P2O5 :17%, K2O :17% )4216၇.၆.၂၀၂၁
1671Yadana Kyaw Zaww Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 17-17-17) ( NASHIDAKANG )50Kg( N : 17%, P2O5 :17%, K2O :17% )4217၇.၆.၂၀၂၁
1672Yadana Kyaw Zaww Co., Ltd.Potassium Nitrate ( 13.5-0-46) ( YSAK )10Kg( N : 13.5%, K2O : 46% )4218၇.၆.၂၀၂၁
1673Yadana Kyaw Zaww Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15-15-15) (TIANTENG)50Kg( N : 15%, P2O5 :15%, K2O :15% )4219၇.၆.၂၀၂၁
1674Yadana Kyaw Zaww Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15-15-15) (YUN FENG)40Kg( N : 15%, P2O5 :15%, K2O :15% )4220၇.၆.၂၀၂၁
1675Yadana Kyaw Zaww Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 16-5-21) ( BOAT )50Kg( N : 16%, P2O5 :5%, K2O :21% )4221၇.၆.၂၀၂၁
1676Yadana Kyaw Zaww Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 12-5-33) (Yi An Feng)50Kg( N : 12%, P2O5 :5%, K2O :33% )4222၇.၆.၂၀၂၁
1677Yadana Kyaw Zaww Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 28-10-10 ) (Yi An Feng)50Kg( N : 28%, P2O5 :10%, K2O :10% )4223၇.၆.၂၀၂၁
1678Yadana Kyaw Zaww Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 17-17-17 ) (Yi An Feng)50Kg( N : 17%, P2O5 :17%, K2O :17% )4224၇.၆.၂၀၂၁
1679Yadana Kyaw Zaww Co., Ltd.Complex Fertilizer ( 16-16-16 ) (A KANG)50Kg( N : 16%, P2O5 :16%, K2O :16% )4225၇.၆.၂၀၂၁
1680Yadana Kyaw Zaww Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 18-18-18 ) ( YSAK )50Kg( N : 18%, P2O5 :18%, K2O :18% )4226၇.၆.၂၀၂၁
1681Yadana Kyaw Zaww Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 17-17-17 ) ( YSAK )50Kg( N : 17%, P2O5 :17%, K2O :17% )4227၇.၆.၂၀၂၁
1682Yadana Kyaw Zaww Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer ( 17-8-26 ) ( YSAK )40Kg( N : 17%, P2O5 :8%, K2O :26% )4228၇.၆.၂၀၂၁
1683Yadana Kyaw Zaww Co., Ltd.Complex Fertilizer ( 16-15-15) (AIMIJIA )50Kg( N : 16%, P2O5 :15%, K2O :15% )4229၇.၆.၂၀၂၁
1684Yadana Kyaw Zaww Co., Ltd.Complex Fertilizer ( 16-16-16) 50Kg( N : 16%, P2O5 :16%, K2O :16% )4230၇.၆.၂၀၂၁
1685Yadana Kyaw Zaww Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15-5-15) ( RDF )50Kg( N : 15%, P2O5 :5%, K2O :15% )4231၇.၆.၂၀၂၁
1686Yadana Kyaw Zaww Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15-15-15) ( SACF )50Kg( N : 15%, P2O5 :15%, K2O :15% )4232၇.၆.၂၀၂၁
1687Hman Ying Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 20-10-20) ( BB )50Kg( N : 20%, P2O5 :10%, K2O :20% )4233၇.၆.၂၀၂၁
1688Hman Ying Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 18-8-18 ) ( BB )50Kg( N : 18%, P2O5 :8%, K2O :18% )4234၇.၆.၂၀၂၁
1689Hman Ying Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 16-16-16 ) ( BB )50Kg( N : 16%, P2O5 :16%, K2O :16% )4235၇.၆.၂၀၂၁
1690Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Nitrogen Calcium Magnesium Fertilizer (Agri-Canverge)50Kg( N : 11%, Ca+Mg ≥ 13%, B+Zn+Si ≥ 0.2% )4236၇.၆.၂၀၂၁
1691MTS Myanmar 2018 Co., Ltd.အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာအလုံး လင်းနို့ဝူမြေသြဇာ ( TPI )50Kg( N : 1.52%, P2O5 :3.95%, K2O :2.39%, OM : 20%, Moisture : 16.17%, C:N-12.57 )4237၇.၆.၂၀၂၁
1692Minn Arkar Agro Co., Ltd.ကယ်လ်ဆီယမ် ဘိုရွန်ပလပ်(စ်) ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( Nutri-Kar) 1Ltr( N : 5.21%, Ca : 7.21%, B : 0.38%, Amino Acid : 4% )4238၇.၆.၂၀၂၁
1693Minn Arkar Agro Co., Ltd.သီးနှံ ရွက်ဖျန်းအဟာရဆေးရည် ( Nutri-Kar) 1Ltr( Glucose : 20%, Fructose : 10%, Monosacharides : 30%, Inert Materiats : 30% )4239၇.၆.၂၀၂၁
1694Bhome Yaung Chi Co., Ltd.Compound Fertilizer ( YIN MORE)40Kg( N : 30%, P2O5 : 5%, K2O :5% )4240၇.၆.၂၀၂၁
1695Easi Green Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Andersons) (18:3:18)20Kg( N : 18%, P2O5 : 3%, K2O :18% , S : 6.9%) ( N : 18%, P : 1.3%, K : 14.9%)4241၇.၆.၂၀၂၁
1696Turquoise Water Group Co., Ltd.AGN LTE ( Soil Rejuvenation Revolution ဇီဝမြေသြဇာအရည်(အမြစ်တိုအပင်များအတွက်)1Gallon ( N : 5%, Humic Acid :50%, Active Ingredients:45%, Bacillus amyloliquefaciens-6.85x107 cfu/ml, Bacillus lichniformis -3.80x107 cfu/ml, Bacillus pumilus -4.50x107 cfu/ml, Bacillus subtilis -7.30x107 cfu/ml)4242၇.၆.၂၀၂၁
1697Turquoise Water Group Co., Ltd.AGN ( Soil Rejuvenation Revolution ဇီဝမြေသြဇာအရည် (အမြစ်ရှည်အပင်များအတွက်)1Gallon ( N : 5%, Humic Acid :35%, Penetrant :25%, Active Ingredients:35%, Bacillus amyloliquefaciens-5.85x107 cfu/ml, Bacillus lichniformis -1.80x107 cfu/ml, Bacillus pumilus -4.50x107 cfu/ml,Bacillus subtilis -6.30x107 cfu/ml )4243၇.၆.၂၀၂၁
1698Thinkhaypa Energy Service Co., Ltd.Compound Fertilizer ( dof ) ( One Pro -14) (14-14-14)20Kg( N : 14%, P2O5 :14%, K2O :14% )4253၇.၆.၂၀၂၁
1699Thinkhaypa Energy Service Co., Ltd.Compound Fertilizer ( dof ) ( One Pro -18) (18-0-16)20Kg( N : 18%, K2O :16% )4254၇.၆.၂၀၂၁
1700Thinkhaypa Energy Service Co., Ltd.Compound Fertilizer ( dof ) ( One Pro -21) (21-17-17)20Kg( N : 21%, P2O5 :17%, K2O :17% )4255၇.၆.၂၀၂၁
1701Aicorp (Myanmar)Co., Ltd.Granular Urea ( Sabic) 1TNE( N : 46% )4257၇.၆.၂၀၂၁
1702Agro Power Co., Ltd.ပဲမျိုးစုံ(အထူးအထွက်တိုးရွက်ဖျန်းအားဆေးရည်) A (ဂရိတ်ဝမ်း/GREAT ONE) ပဲမျိုးစုံ(အထူးအထွက်တိုးရွက်ဖျန်းအားဆေးရည်) B (ဂရိတ်ဝမ်း/GREAT ONE) 500CC + 500CC( N : 23% ) (P2O5 :6%, K2O : 12%, Mg:1250ppm, Zn:3500ppm, Mn:1250ppm, Mo: 6500ppm, B : 250ppm)4258၇.၆.၂၀၂၁
1703Plenty of Pleasure Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Three Colour) (15:15:15+TE)50Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7%+TE )4259၇.၆.၂၀၂၁
1704Plenty of Pleasure Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 18-5-22)50Kg( N : 18%, P2O5 : 5%, K2O : 22% )4260၇.၆.၂၀၂၁
1705Plenty of Pleasure Co., Ltd.Compound Fertilizer ( All Ftuits ) ( 13-5-12)40Kg( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O :12% )4261၇.၆.၂၀၂၁
1706Plenty of Pleasure Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer ( Luo Bu Po)50Kg( K2O ≥ 52.0%, Cl < 1.5%, S ≥ 17.5%)4262၇.၆.၂၀၂၁
1707Plenty of Pleasure Co., Ltd.Calcium Magnesium Nitrate ( Techwvh )20Kg( Ca+Mg ≥ 15%, CaO ≥ 17%, MgO ≥ 5%, N ≥ 13%, B ≥ 0.15% ) 4263၇.၆.၂၀၂၁
1708Good Brothers' Co., Ltd.Urea Fertilizer (1.18-3.35)mm1000Kg( N : 46% min)4265၇.၆.၂၀၂၁
1709Good Brothers' Co., Ltd.Urea Fertilizer (2-4.75)mm1000Kg( N : 46% min)4266၇.၆.၂၀၂၁
1710Green Magnolia Co., Ltd.Ammonium Sulphate ( Ammo-Lia ) (အမ်မိုလီယာ ) 50 Kg( N : 21%, S : 24% )4269၇.၆.၂၀၂၁
1711Green Magnolia Co., Ltd.Urea ( U -Lai ) ( ယူလီယာ )50 Kg( N : 46% )4270၇.၆.၂၀၂၁
1712Alliance One Myanmar Co., Ltd.Compound Fertilizer ( MORAKOT ) ( NPK 6-18-24) (Risingsun )25Kg( N : 6%, P2O5 :18%, K2O :24%, MgO : 2.9%, S : 11%, B : 0.15% )4273၇.၆.၂၀၂၁
1713Alliance One Myanmar Co., Ltd.Compound Fertilizer ( MORAKOT ) ( NPK 14-20-20) (Risingsun )25Kg( N : 14%, P2O5 :20%, K2O :20%, MgO : 0.2%, CaO : 0.3%, S : 7.2%, B : 0.06% )4274၇.၆.၂၀၂၁
1714Alliance One Myanmar Co., Ltd.Potassium Nitrate ( 13-0-46) ( Pearls Sailboat) 25Kg( N : 13%, K2O :46% )4275၇.၆.၂၀၂၁
1715Shwe Taung Hein Co., Ltd.Fatal P (VIVEKON) (Hi-Tech Organic Fertilizer)500ml(Organic Matter : 12%, Mineral Potassium :10%, Plant Extract Auxine:4%)4276၇.၆.၂၀၂၁
1716Shwe Taung Hein Co., Ltd.Fatal D (VIVEKON) (Hi-Tech Organic Fertilizer)500ml(Organic Matter : 5%, Mineral Phosphorus :12%, Plant Extract Auxine:4%)4277၇.၆.၂၀၂၁
1717Htar Wa Ya Myot Yoe Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Rua Viking )50Kg( N : 46%, Biuret : 1% )4278၇.၆.၂၀၂၁
1718Htar Wa Ya Myot Yoe Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Yara Vera )50Kg( N : 46%, Biuret : 1% )4279၇.၆.၂၀၂၁
1719R S A Co.,LtdNeem Coated Urea Fertilizer ( MUKTA )50Kg( N : 46% )4280၇.၆.၂၀၂၁
1720Myanmar Win Star International Manufacturing Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( Super Grow ) ( စူပါဂရိုး ) ( ရွှေဖား )4 Ltr( N : 4.396%, P2O5 : 2.915%, K2O : 4.896%, Mg : 0.194%, Fe : 0.019%, Mn : 0.007%, Cu : 0.005%, Zn : 0.006% )4281၇.၆.၂၀၂၁
1721Myanmar Pioneer Star Mining Co., Ltd.Diammonium Phosphate (DAP)50 Kg( N : 18%, P2O5 : 46% )4282၇.၆.၂၀၂၁
1722Myanmar Pioneer Star Mining Co., Ltd.Potassium Chloride 50 Kg( K2O:60% )4283၇.၆.၂၀၂၁
1723Golden Key Co., Ltd.မြင်းကျား Gypsum 25 Kg( Ca : 24 %, S : 17 % )၁၂၃၂၄.၉.၂၀၂၁
1724Ko Htaik International Co., Ltd.Natural Kieserite50 Kg ( MgO : 25 %, S : 17 % )၁၄၀၂၅.၁၁.၂၀၂၁
1725Eco Life Co., Ltd.Urea Fertilizer Prill50 Kg( N : 46% )4293၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1726Eco Life Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Sabic )50 Kg( N : 46% )4294၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1727Eco Life Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Two Elephant )50 Kg( N : 46% )4295၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1728Eco Life Co., Ltd.Urea Fertilizer ( NITREA )50 Kg( N : 46% )4296၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1729Myanmar Orientol Wealth (Mow) Co., Ltd.Prilled Urea (M.O.W)50 Kg( N : 46% )4297၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1730Myanmar Orientol Wealth (Mow) Co., Ltd.Granular Urea (M.O.W)50 Kg( N : 46% )4298၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1731Great Unity Co.,Ltd.Ammonium Chloride ( HEBANG )50 Kg( N ≥ 25.4% )4303၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1732Great Unity Co.,Ltd.Mono Ammonium Phosphate (10:50:0) ( HONGTAIBO ) 50 Kg( N : 10%, P2O5 : 50% )4304၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1733Dr.Green Agro High Tech Co.,Ltd. ဇီဝရတနာ ( ဇီဝ - ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ) 1 Liter, 500cc, 250 cc( Bacillus Substilis : 3.83 x 109 CFU/ml )4314၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1734Dr.Green Agro High Tech Co.,Ltd. သန်စွမ်းရတနာ ( ဇီဝ - ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ )1 Liter, 500cc, 250 cc( N : 0.29%, P2O5 : 0.166%, K2O : 0.309%, Mg : 0.2%, Lactic acid Bacteria : 3.83 x 109 CFU/ml )4315၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1735Dr.Green Agro High Tech Co.,Ltd. ဖွံ့ဖြိုးရတနာ ( ဇီဝ - ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ) 1 Liter, 500cc, 250 cc( Phosphorus Solublizing bacteria ( Bacillus polymyxa) : 3.83 x 109 CFU/ml )4316၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1736Dr.Green Agro High Tech Co.,Ltd. ထွက်တိုးရတနာ ( ဇီဝ - ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ )1 Liter, 500cc, 250 cc( Photosynthetic bacteria ( Green chlorobium ) : 3.83 x 109 CFU/ml )4317၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1737Green Mountain Stream Co., Ltd.Compound Fertilizer(The 4TH Element) (17:17:17)40 Kg( N :17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )4323၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1738Green Mountain Stream Co., Ltd.Compound Fertilizer(The 4TH Element) (15:15:15)40 Kg( N :15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4324၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1739Green Mountain Stream Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer(Sino - Agri)50 Kg( K2O ≥ 60% )4325၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1740Green Mountain Stream Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer(Luo Bu Po)50 Kg( K2O ≥ 52.0%, Cl ≤ 1.5%, S ≥ 17.5% )4326၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1741Green Mountain Stream Co., Ltd.Compound Fertilizer (15:15:15) (SACF)50 Kg( N :15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4327၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1742Myat Myint Mo Oo Co.,Ltd.Organic Fertilizer 20 Kg( ( N : 2%, K2O : 8% ) ≥ 10%, Organic Matter ≤ 45% )4328၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1743Myat Myint Mo Oo Co.,Ltd.Tobacco Stem Bio- Organic Fertilizer 40 Kg( Total Nutrient ( N+P2O5+K2O) ≥ 7%, Organic Matter ≥ 60%, Effective Living Bacterium ≥200 million/g )4329၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1744Myanmar Wai Fung Agriculture Co., Ltd.Poly Sulphate Powdered Fertililzer50 Kg( K2O : 13%, S : 18%, MgO : 5.5%, CaO : 16% )4335၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1745Inlay Treasure Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( ရွှေပါဝါ ) (46-0-0)50 Kg( N : 46%, Biuret : 1% )4340၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1746Myanmar Acme Production Co.,Ltd.Organic Fertilizer ( NOINA )50 Kg( Organic Matter : 20% )4363၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1747Myanmar Acme Production Co.,Ltd.Organic Fertilizer ( Hua Su Karn ) (ဟာစုကွန်)50 Kg( Organic Matter : 20% )4364၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1748Myanmar Acme Production Co.,Ltd.Organic Fertilizer ( KING CHO BU )25 Kg( Organic Matter : 20% )4365၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1749Ziwaka Trading Co.,Ltd.Potassium Nitrate Fertilizer ( 14-0-44 ) (MC) 50 Kg( N : 14%, K2O : 44% )4366၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1750Seven Force Co., Ltd.Compound Fertilizer ( SINOCHEM ) ( 15:15:15 )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4367၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1751Kyauk Sein Yadanar Shwe Myay Co., Ltd.Complex Fertilizer (A KANG )50 Kg( N :16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )4368၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1752Kyauk Sein Yadanar Shwe Myay Co., Ltd.Potassium Sulfate Fertilizer ( IPC Fertilizer ) 50 Kg( K2O ≥ 52%, S ≥ 18%, Cl ≤ 1.0% )4369၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1753Kyauk Sein Yadanar Shwe Myay Co., Ltd.Compound Fertililizer ( 15:15:15 ) ( DEMIGA )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4370၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1754Kyauk Sein Yadanar Shwe Myay Co., Ltd.Compound Fertililizer ( 17:17:17 ) ( Red Sifong )50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17%, S : 6% )4371၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1755Kyauk Sein Yadanar Shwe Myay Co., Ltd.Compound Fertililizer ( 16:5:24 ) ( Red Sifong )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 5%, K2O : 24%, S : 8% )4372၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1756Kyauk Sein Yadanar Shwe Myay Co., Ltd.Compound Fertililizer ( 15:15:15 ) ( Red Sifong )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 5% )4373၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1757Kyauk Sein Yadanar Shwe Myay Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer ( LUO BU PO ) 50 Kg( K2O ≥ 51.0%, S ≥ 17.5%, Cl ≤ 1.5% )4374၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1758Kyauk Sein Yadanar Shwe Myay Co., Ltd.Compound Fertililizer ( 15:15:15 ) ( Kingenta )40 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4375၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1759Kyauk Sein Yadanar Shwe Myay Co., Ltd.Compound Fertililizer ( 15:5:22 ) ( Ferland )40 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 22% )4376၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1760Kyauk Sein Yadanar Shwe Myay Co., Ltd.Compound Fertililizer ( 15:5:25 ) ( Kingenta )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )4377၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1761Kyauk Sein Yadanar Shwe Myay Co., Ltd.Muriate of Potash Fertililizer ( Sino-Agri )50 Kg( K2O ≥ 60% )4378၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1762Kyauk Sein Yadanar Shwe Myay Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer ( 19:19:19+TE ) ( Kingenta )40 Kg( N : 19%, P2O5 : 19%, K2O : 19%, Fe (EDTA) : 0.10%, Zn (EDTA) : 0.05%, B : 0.06%, pH (1:250 ) - 4.5, Cl ≤ 3.0%, S ≤ 3.0%, Na ≤ 3.0% )4379၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1763Kyauk Sein Yadanar Shwe Myay Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer ( 18:8:30+TE ) ( Kingenta )40 Kg( N : 18%, P2O5 : 8%, K2O : 30%, Fe(EDTA) : 0.10%, Zn(EDTA) : 0.05%, B : 0.06%, pH (1 : 250 ) - 4.0, Cl ≤ 3.0%, S ≤ 3.0%,Na ≤ 3.0% )4380၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1764Kyauk Sein Yadanar Shwe Myay Co., Ltd.Silicon Calcium Potash Magnesium Fertilizer ( Kingenta ) 40 Kg( Si ≥ 9%, Ca ≥ 20%, K2O ≥ 3%, Mg ≥ 2%, pH : (8.0-11.0) )4381၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1765Kyauk Sein Yadanar Shwe Myay Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Fuyuan )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% +TE )4382၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1766Myanmar Pioneer Star Mining Co., Ltd.Diammonium Phosphate ( DAP )50 Kg( N : 18%, P2O5 : 46% )4402၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1767Myanma Awba Industries Co., Ltd.Compound NPK Fertilizer 25 TNE( N : 10%, P2O5 : 26%, K2O : 26% )4424၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1768Aung Pwar Co.,Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( Jiao Ba ) 50 Kg( K2O ≥ 60% )4430၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1769Aung Pwar Co.,Ltd.Potassium Sulfate Fertilizer ( Ning Shou )50 Kg( K2O ≥ 50% )4431၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1770Octagon Luminous Co.,Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( M - 78 )100 ml( N : 5.0%, P2O5 : 8.0%, K2O : 5.0%, Ca : 1.0%, Fe (EDTA) : 0.10%, Cu (EDTA) : 0.01%, Zn (EDTA) : 0.015% )4433၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1771Htet Thiha Naing Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( 15:15:15 ) ( ထက်သီဟ ) 50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4434၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1772Man Yadanar Kyaw Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( ဧရာ )50 Kg( N : 46%min )4435၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1773Man Yadanar Kyaw Co.,Ltd.Potash Fertilizer ( ဧရာ )50 Kg( K2O : 60% Min )4436၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1774Man Yadanar Kyaw Co.,Ltd.Diammonium Phosphate (DAP) ( 18:46:0 ) ( ဧရာ )50 Kg( N : 18%min, P2O5 : 46%min )4437၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1775Man Yadanar Kyaw Co.,Ltd.Ammonium Sulfate Fertilizer ( 21-0-0 ) ( ဧရာ )50 Kg( N : 21%Min, S : 24%Min )4438၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1776Kyaw Wint Tehl Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Fertika Classic )50 Kg( N : 46.2% )4439၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1777World Class Infinite Co.,Ltd.Organic Foliar Fertilizer ( Word Plant )25 g( N : 0.9%, P2O5 : 1.2%, K2O : 7.5%, Ca : 0.83%, Mg : 66.54mg/kg, S : 1.4%, B : 784.51 mg/kg, Zn : 11.565mg/kg, Mn : 66.54mg/kg, Cu : 25.95mg/kg, Si : 5.61%, Na : 1.6%, pH : 9.5, EC : 11.31ds/m, OM : 49.6%, C : N - 32:1 )4440၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1778Ki Co.,Ltd.၁၀၀ % သဘာဝကြက်ချေးမြေသြဇာ ( ဆာမူရိုင်း )15 Kg( N : 3.10%, P2O6 : 4.73%, K2O : 3.62%, OM : 37.79% ) 4441၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1779Golden Five Stars Group Co.,Ltd.​မြေပြင်အထွက်တိုးမြေသြဇာ ( ရွှေမြင်းနှစ်ကောင်)25 Kg( CaO : 20%, MgO : 0.5% )4442၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1780Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Fertilizer (NPK 15:7:8) ( Three Circles )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% )4446၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1781Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Phosphate Fertilizer ( GTSP ) (ရွှေပေါက်ပြား)50 Kg( P2O5 ≥ 46% )4447၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1782Than Lwin Shwe Pyi Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15-15-15+7S ) ( ရွှေပေါက်ပြား )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% )4448၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1783Pyae Pyae Phyu Sin Co.,Ltd.Neem Coated Urea Fertilizer ( MUKTA )45 Kg( N : 46% )4449၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1784Khwar Nyo Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( H ) ( 15:15:15 )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4450၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1785Htar Wa Ya Myot Yoe Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Lucky )50 Kg( N : 46%, Biuret : 1% )4451၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1786R S A Co.,LtdNeem Coated Urea Fertilizer ( MUKTA )45 Kg( N : 46% )4452၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1787Golden Farmer Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ဒေါင်းမင်း )50 Kg( N : 20%, P2O5 : 5%, K2O : 10% )4456၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1788Golden Farmer Co.,Ltd.သီးနှံအထွက်တိုး နိုက်ထရိုဂျင်မြေသြဇာ ( ဒေါင်းမင်း )50 Kg( N : 30% )4458၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1789Myanma Shwe Nagar Agricultural Group Co., Ltd.ဘက်စုံသုံးစွဲကပ်ပျံ့နှံ့ဆေး ( ရွှေနဂါး)1 Liter/ 500 cc( Alkamax volo : 15%, Soybean Oil : 85% )4459၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1790Bhamo Star Agri & Tech Co.,Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer ( Kaliumsulfat ) ( KALI )50 Kg( K2O : 50%, S : 18% )4460၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1791Bhamo Star Agri & Tech Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 15:15:15 ) ( VOLFERTILE )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4461၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1792Bhamo Star Agri & Tech Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 15:5:22 ) ( Ferland )40 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 22% )4462၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1793Bhamo Star Agri & Tech Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 12:11:18 ) ( YaraMila )50 Kg( N : 12%, P2O5 : 11%, K2O : 18% )4463၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1794Bhamo Star Agri & Tech Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 15:6:9 ) 50 Kg( N : 15%, P2O5 : 6%, K2O : 9% )4464၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1795Bhamo Star Agri & Tech Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 17:7:25 ) ( BB )40 Kg( N : 17%, P2O5 : 7%, K2O : 25% )4465၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1796Bhamo Star Agri & Tech Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 16:16:16 ) ( BB )40 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )4466၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1797Bhamo Star Agri & Tech Co.,Ltd.Calcium Nitrate Fertilizer ( BB )40 Kg( N ≥ 15%, Ca ≥ 18% )4467၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1798Golden Bee International Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( HUASHAN / ပန်းဖူးပုလဲ )50 Kg( N ≥ 46% )4475၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1799Golden Bee International Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( ERDOS )50 Kg( N ≥ 46% )4476၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1800Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd. Muriate of Potash ( MOP )50 Kg( K2O : 60%Min )4479၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1801Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15:15:15 )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4488၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1802Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15:15:15 )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4489၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1803Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 16:5:21 )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 5%, K2O : 21% )4492၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1804Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 18:5:20) (YF)50 Kg( N : 18%, P2O5 : 5%, K2O :20% )4495၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1805Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15:15:15) (YF)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O :15% )4496၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1806Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 19:04:22) ( Haosite )50 Kg( N : 19%, P2O5 : 4%, K2O :22% )4497၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1807Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15:15:15) ( Haosite )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O :15% )4498၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1808Htein Min Co., Ltd.Complex Fertilizer ( 15:15:15) ( Haosite )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O :15% )4499၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1809Htein Min Co., Ltd.Complex Fertilizer ( 26:10:15) ( Haosite )40 Kg( N : 26%, P2O5 : 10%, K2O :15% )4500၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1810Htein Min Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer ( Ka Do Ra )50 Kg( K2O ≥ 52.0%, S ≥ 18.0% )4501၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1811Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15-5-22 ) ( Ferland )40 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 22% )4502၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1812Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 17-17-17 ) ( Elephant )40 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )4504၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1813Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15-5-25 ) ( Elephant )40 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )4505၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1814Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 17-6-25 )40 Kg( N : 17%, P2O5 : 6%, K2O : 25% )4507၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1815Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 19-19-19+TE ) (Kingenta)40 Kg( N : 19%, P2O5 : 19%, K2O : 19%+ (EDTA- Fe : 0.10%, EDTA-Zn : 0.05%, B : 0.06%, Cl ≤ 3.0%, S ≤ 3.0%, Na ≤ 3.0% )4508၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1816Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 18-8-30+TE ) (Kingenta)40 Kg( N : 18%, P2O5 : 8%, K2O : 30%+ (EDTA- Fe : 0.10%, EDTA-Zn : 0.05%, B : 0.06%, Cl ≤ 3.0%, S ≤ 3.0%, Na ≤ 3.0% )4509၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1817Seinn Shwe War (Muse) Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 17:17:17 ) ( VOLFERTILE )50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )4510၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1818Bam Bu Yaung Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 24:5:11 ) ( H )40 Kg( N : 24%, P2O5 : 5%, K2O : 11% )4513၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1819Bam Bu Yaung Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15:15:15 ) ( MCT )40 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4514၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1820Bam Bu Yaung Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15:5:25 ) ( MCT )40 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )4515၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1821Bam Bu Yaung Co.,Ltd.Bio-organic Fertilizer ( MCT ) 40 Kg(Effective Living Bacteria ≥ 20 Million/g, Organic Matter ≥ 40.0%)4516၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1822Bam Bu Yaung Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 15:15:15)40 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4517၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1823Bam Bu Yaung Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 17:17:17)40 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )4519၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1824Bam Bu Yaung Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 17:17:17) ( Yang Yang )50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )4521၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1825Bam Bu Yaung Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 18:6:24 ) ( DEWOL )50 Kg( N : 18%, P2O5 : 6%, K2O : 24% )4524၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1826Bam Bu Yaung Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 19:5:21 ) ( SINOFERT )40 Kg( N : 19%, P2O5 : 5%, K2O : 21% )4525၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1827Bam Bu Yaung Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 15:15:15 ) ( GARSONI )40 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4526၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1828Bam Bu Yaung Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 15:15:15 ) ( GARSONI )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4527၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1829Bam Bu Yaung Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 22:9:9 ) (GARSONI)40 Kg( N : 22%, P2O5 : 9%, K2O : 9% )4530၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1830Ngwe Gone Kywe Trading Co., Ltd.Potassium Sulfate Fertilizer ( IPC Fertilizer )50 Kg( K2O ≥ 52%, S ≥ 18%, Cl ≤ 1.0% )4532၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1831Ngwe Gone Kywe Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15-15-15) ( DEMIGA )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4533၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1832Ngwe Gone Kywe Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15-15-15) ( DEMIGA )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4534၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1833Ngwe Gone Kywe Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15-15-15) ( DEMIGA )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4535၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1834Ngwe Gone Kywe Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15-5-26) ( DEMIGA )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 26% )4536၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1835Ngwe Gone Kywe Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 17:17:17 )50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )4538၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1836Ngwe Gone Kywe Trading Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer ( 20:5:25+TE ) ( JIN DONG LI )50 Kg( N : 20%, P2O5 : 5%, K2O : 25%+TE )4539၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1837Ngwe Gone Kywe Trading Co., Ltd.Potassium SulfateFertilizer ( SNK)50 Kg( K2O ≥ 52%, S ≥ 18%, Cl ≤ 1.0% )4540၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1838Ngwe Gone Kywe Trading Co., Ltd.Potassium Sulfate Fertilizer ( Green On )50 Kg( K2O ≥ 52%, Cl ≤ 1.5% )4541၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1839Ngwe Gone Kywe Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 17-17-17 ) ( Green On )50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )4543၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1840Ngwe Gone Kywe Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 17-5-26 ) ( Green On )50 Kg( N : 17%, P2O5 : 5%, K2O : 26% )4544၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1841Htet Bhone Dana Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 10:10:10 ) ( TRFITGS )40 Kg( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 10% )4545၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1842Htet Bhone Dana Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 30:5:5 ) ( YINMORE )40 Kg( N : 30%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )4546၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1843Shun Tong Logistics Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 19:4:22 ) ( Haosite )50 Kg( N : 19%, P2O5 : 4%, K2O : 22% )4547၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1844Shun Tong Logistics Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 15:15:15 ) ( Haosite )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4548၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1845Shun Tong Logistics Co.,Ltd.Complex Fertilizer ( 15:15:15 ) ( Haosite )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4549၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1846Htin Yi Htin Wai Co., Ltd.Complex Fertilizer ( 15:15:15 )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S ≥ 9% )4550၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1847Htin Yi Htin Wai Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15:6:24 )40 Kg( N : 15%, P2O5 : 6%, K2O : 24% )4551၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1848Seinn Lae Thwin Co.,Ltd.Granular Urea Fertilizer (SHIRAZ PETROCHEMICAL COMPLEX )50 Kg( N : 46% )4552၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1849Seinn Lae Thwin Co.,Ltd.Granular Urea Fertilizer ( KPIC )50 Kg( N : 46% )4553၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1850Seinn Lae Thwin Co.,Ltd.Granular Urea Fertilizer ( MOPCO )50 Kg( N : 46.0 wt% Min, Moisture : 0.50 wt% Max, Biuret : 1.00 wt% Max )4554၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1851Seinn Lae Thwin Co.,Ltd.Urea Fertilizer (KHORASAN PETROCHEMICAL COMPANY)50 Kg( N : 46% )4555၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1852Seinn Lae Thwin Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( KARBAMID ) 50 Kg( N2 : 46.2% )4556၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1853Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 17:17:17 ) (GARSONI)50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )4565၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1854Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 17:17:17 ) (Yi An Feng)50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )4566၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1855Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 12:5:33 ) (Yi An Feng)50 Kg( N : 12%, P2O5 : 5%, K2O : 33% )4567၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1856Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 28:10:10 )( Yi An Feng )50 Kg( N : 28%, P2O5 : 10%, K2O : 10% )4568၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1857Bayar NaThi Trading Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 16:5:24 ) ( RED SIFANG )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 5%, K2O : 24% )4577၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1858Bayar NaThi Trading Co.,Ltd.SEA WEED POLYSACCHARIDE FERTILIZER ( SINOFERT ) (18-5-25)50 Kg( N : 18%, P2O5 : 5%, K2O :25% )4578၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1859Aye Htike San Co.,LtdCompound Fertilizer ( 17-17-17 )40 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )4579၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1860Kyauk Se Silk Co., Ltd.အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာ ( စီကိုစန်းပေါင် ပိုးစာပင်သီးသန့်သုံး )50 Kg( N : 2.08%, P2O5 : 0.28%, K2O : 7.64%, OM ≥ 45% )4580၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1861Boun High Co.,Ltd.Silicon Calcium Potassium Magnesium Fertilizer ( Kingenta ) 50 Kg( P2O5 + K2O ≥ 5.0%, SiO2 ≥ 20.0%, CaO ≥ 28.0%, MgO ≥ 2.0%, pH : 10.0 )4581၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1862Boun High Co.,Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer50 Kg( K2O ≥ 50%, Cl ≤ 1.5% )4582၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1863Bound High Co.,LtdCompound Fertilizer (15-15-15) (Kingenta)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4583၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1864Bound High Co.,LtdCompound Fertilizer ( 15-5-25 ) (Kingenta)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )4584၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1865Bound High Co.,LtdCompound Fertilizer ( 15-15-15+TE ) ( ERHAI )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%+TE )4585၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1866Aung Htet Pwint Trading Co.,Ltd.Organic Fertilizer 20 Kg( ( N : 2%, K2O : 8% ) ≥ 10%, Organic Matter ≤ 45% )4586၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1867Aung Htet Pwint Trading Co.,Ltd.Tobacco Stem Bio- Organic Fertilizer 40 Kg( Total Nutrient ( N+P2O5+K2O) ≥ 7%, Organic Matter ≥ 60%, Effective Living Bacterium : ≥200 million/g )4587၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1868Shwe Hsu Wai Trading Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Golden Mountain / ရွှေတောင် )50 Kg( N ≥ 46.4% )4588၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1869Banmaw Shan Ohsi Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Noberfun )(17:17:17)40 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )4589၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1870Banmaw Shan Ohsi Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Noberfun )(15:5:25)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )4590၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1871Banmaw Shan Ohsi Co.,Ltd.Compound Fertilizer (Noberfun)(15:15:15)40 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4591၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1872Banmaw Shan Ohsi Co.,Ltd.Water Soluble Fertilizer (Liduopu) (12:8:35+TE)10 Kg( N : 12%, P2O5 : 8%, K2O : 35., B : 0.4%, Zn : 0.1% )4592၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1873Banmaw Shan Ohsi Co.,Ltd.Micronutrients Fertilizer ( IBO )20 Kg( Ca+Mg ≥ 10.0%, Fe+Zn+B : 0.3% - 1.0% )4593၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1874North East Gate Fruit Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 17:17:17 ) ( Ferland )40 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )4594၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1875North East Gate Fruit Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15:5:22 ) ( Ferland )40 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 22% )4595၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1876North East Gate Fruit Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 16:5:25 ) ( Ferland )40 Kg( N : 16%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )4596၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1877Jain Faw Yadanar Export & Import Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( ERDOS ) 40 Kg( N ≥ 46.4% )4597၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1878Jain Faw Yadanar Export & Import Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 13:5:7 )40 Kg( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 7% )4598၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1879Yaw Gantawin Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( Star ) ( 11:3:9 )50 Kg( N : 11%, P2O5 : 3%, K2O : 9%, OM : 10% )4599၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1880Fully Light Trading Co.,LtdCompound Fertilizer ( 10:12:6 ) ( ရွှေတောင်/ Golden Mountain )50 Kg( N : 10%, P2O5 : 12%, K2O : 6% )4602၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1881Fully Light Trading Co.,LtdCompound Fertilizer ( 13:5:7 ) ( ရွှေတောင်/ Golden Mountain )50 Kg( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 7% )4603၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1882Power Five Star Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15:15:15) ( MCT )40 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O :15% )4605၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1883Power Five Star Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 15:5:25) ( MCT )40 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O :25% )4606၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1884Power Five Star Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 22:8:10) ( MCT )40 Kg( N : 22%, P2O5 : 8%, K2O :10% )4607၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1885Power Five Star Co., Ltd.Potassium Sulfate Fertilizer ( TIANFU)50 Kg( K2O ≥ 52.0% )4608၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1886Ye Yint Nadi Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 15:15:15 ) ( Yara Grow How )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4610၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1887Ye Yint Nadi Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 15:15:15 ) ( MC )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 8.3%, MgO : 0.1%, B : 0.02% )4611၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1888JJ-Pun Trading Co.,Ltd.အပင်အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( အာကာဖက် ) ( 25-5-5 ) 1 Kg( N : 25%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )4613၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1889Myawaddy Trading Limited.Urea Fertilizer ( Shwe Kyar Pan )Shipment , (25, 20, 1 TNE), 50 Kg( N : 46%min )4614၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1890Billion Soe Kaung San Co.,Ltd.Neem Coated Urea Fertilizer ( Mukta ) 45 Kg( N : 46% )4617၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1891Wah Wah Agricultural Chemicals Trading Co., Ltd.စူပါ စွဲကပ်ပြန့်နှံ့ဆေး ( ဝီချက် ) ( Wetcit )200 Ltr( Alcohol ethoxylate : 8.15% W/V, Surfactant : 91.85% W/V )4618၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1892San Lynn and Muated Construction Co.,Ltd.Neem Coated Urea Fertilizer ( MUKTA )50 Kg( N : 46% )4644၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1893Nadaraji Inernational Co.,Ltd.Neem Coated Urea Fertilizer ( MUKTA )50 Kg( N : 46% )4645၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1894Nadaraji Inernational Co.,Ltd.Neem Coated Urea Fertilizer ( IFFCO )45 Kg( N : 46% )4646၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1895Vardaan Steel & Agro Science Ltd..Urea "B" Mark 50 Kg( N2 : 46.2% )4647၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1896 Shan Maw Myae Trading Co., Ltd.NATURAL FERTILIZER ( FUJI POWER ) 1 TNE( N : 3.045%, P2O5 : 3.78%, K2O : 3.83%, Ca : 13.63%, Organic Matter : 52.57%, Moisture : 21.121% )4648၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1897Phoo Pwint Cherry Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( HUASHAN )50 Kg( N ≥ 46.4% )4649၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1898Phoo Pwint Cherry Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( 13:5:7 )40 Kg( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 7% )4650၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1899J & C Centre Import Export Co., Ltd.သဘာဝမြေသြဇာ ( CHAROEN / အင်ဆီဖန် )25 Kg( Organic Matter : 20% )4653၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1900T.D Thiha Dana Co.,Ltd.သဘာဝကြက်ချေးမြေသြဇာ (SAKURA ) ( Chicken Manure Organic Fertilizer )15 Kg( N : 2.9%, P2O5 : 4.7%, OM : 50%, Moisture : 20.3%, C/N Ratio : 9.9 )4654၁၇.၁၀.၂၀၂၁
1901RLA Co., Ltd.Neem Coated Urea Fertilizer (MUKTA) 45Kg( N : 46% )4732၁၀.၁.၂၀၂၂
1902D.L.S Co., Ltd. Neem Coated Urea Fertilizer (MUKTA) 45Kg( N : 46% )4733၁၀.၁.၂၀၂၂
1903D.L.S Co., Ltd. Neem Coated Urea Fertilizer (IFFCO)45Kg( N : 46% )4734၁၀.၁.၂၀၂၂
1904M.S.R.T Co., Ltd.Neem Coated Urea Fertilizer ( MUKTA )45Kg( N : 46% )4735၁၀.၁.၂၀၂၂
1905Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Granule Boron Fertilizer25Kg( B : 15% )4790၁၀.၁.၂၀၂၂
1906Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Mono Potassium Phosphate Fertilizer (0-52-34)(MKP) 25Kg( P2O5 : 52%, K2O : 34% )4791၁၀.၁.၂၀၂၂
1907Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Compound Fertilizer (13-5-31) 40Kg( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 31% )4792၁၀.၁.၂၀၂၂
1908Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Potassium Sulfate Fertilizer (Green On) 50Kg( K2O ≥ 52%, Cl ≤ 1.5% )4793၁၀.၁.၂၀၂၂
1909Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Compound Fertilizer (11-11-40+TE)25Kg( N : 11%, P2O5 : 11%, K2O : 40%, Mg ≥ 0.4%, Mn ≥ 0.05%, B ≥ 0.3%, Ca ≥ 0.4%,Cu ≥ 0.05%, Zn ≥ 0.6%, Mo ≥ 0.01% )4794၁၀.၁.၂၀၂၂
1910Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer (GAP) (29-6-15) (25)Kg25Kg( N : 29%, P2O5 : 6%, K2O : 15%, B ≥ 0.2%, Zn ≥ 0.2%, Mg ≥ 0.2%, OM ≥ 0.5% )4795၁၀.၁.၂၀၂၂
1911Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer (GAP) (15-6-33)25Kg( N : 15%, P2O5 : 6%, K2O : 33%, B ≥ 0.2%, Zn ≥ 0.2%, Mg ≥ 0.4%,OM ≥ 0.5% )4796၁၀.၁.၂၀၂၂
1912Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer (GAP) (18-18-18) 25Kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18%, B ≥ 0.2%, Zn ≥ 0.2%, Mg ≥ 0.4%, OM ≥ 0.5% )4797၁၀.၁.၂၀၂၂
1913Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 19-5-21 )50Kg( N : 19%, P2O5 : 5%, K2O : 21% )4798၁၀.၁.၂၀၂၂
1914Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Compound Fertilizer ( 17-17-17 )50Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )4799၁၀.၁.၂၀၂၂
1915Mork Gorn Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) ( SINOFERT)50Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4800၁၀.၁.၂၀၂၂
1916Mork Gorn Co., Ltd.Seaweed Polysaccharide Fertilizer (18-5-25) (SINOFERT) 40Kg( N : 18%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )4801၁၀.၁.၂၀၂၂
1917Mork Gorn Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer (LUO BU PO)50Kg( K2O ≥ 52%, Cl ≤ 1.5%, S ≥ 17.5% )4802၁၀.၁.၂၀၂၂
1918Mork Gorn Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer Water Soluble Fertilizer 20Kg( K2O ≥ 52% )4803၁၀.၁.၂၀၂၂
1919Mork Gorn Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer (DEXIKE) (10-6-36+TE) 20Kg( N : 10%,P2O5 : 6%,K2O : 36%+ EDTA -Zn ≥ 0.1%, B ≥ 0.2%, Hg≤5mg/kg,As≤10mg/kg,Cd≤10mg/kg, Pb≤50mg/kg, Cr≤50mg/kg )4804၁၀.၁.၂၀၂၂
1920Mork Gorn Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer (PDANHON) (15-5-30+TE) 20Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 30%, MgO : 0.5%, B : 0.2%, Zn : 0.15% )4805၁၀.၁.၂၀၂၂
1921K.M.K Myitkyina Co., Ltd.Compound Fertilizer (BB) (16-16-16)40Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )4810၁၀.၁.၂၀၂၂
1922K.M.K Myitkyina Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17) ( Three Circles)50Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )4811၁၀.၁.၂၀၂၂
1923K.M.K Myitkyina Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-5-25) (SINO-AGRI)50Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )4812၁၀.၁.၂၀၂၂
1924K.M.K Myitkyina Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) (SINO-AGRI)50Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4813၁၀.၁.၂၀၂၂
1925K.M.K Myitkyina Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-5-25) (YF)50Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )4814၁၀.၁.၂၀၂၂
1926K.M.K Myitkyina Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) ( Agri Converge ) 40Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4815၁၀.၁.၂၀၂၂
1927K.M.K Myitkyina Co., Ltd.Urea Fertilizer (MF) 40Kg( N ≥ 46.4% )4816၁၀.၁.၂၀၂၂
1928K.M.K Myitkyina Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer ( SINO-AGRI )50Kg( K2O ≥ 50%, Cl ≤ 1.5%, S ≥ 17.0% )4817၁၀.၁.၂၀၂၂
1929K.M.K Myitkyina Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer ( SINO-AGRI )50Kg( K2O ≥ 50%, Cl ≤ 1.5% )4818၁၀.၁.၂၀၂၂
1930K.M.K Myitkyina Co., Ltd.Potassium Sulfate Fertilizer ( Green On )50Kg( K2O ≥ 50%, Cl ≤ 1.5% )4819၁၀.၁.၂၀၂၂
1931K.M.K Myitkyina Co., Ltd.Calcium Magnesium Nitrate Fertilizer ( Agri-Converge ) 25Kg( N : 11%, Ca+Mg ≥ 13%, B+Zn+Si ≥ 0.2% )4820၁၀.၁.၂၀၂၂
1932K.M.K Myitkyina Co., Ltd.Calcium Nitrate (VERT WAY) 40Kg( N ≥ 15.5%, Ca ≥ 18%, MgO ≥ 0.5%, B ≥ 0.3%)4821၁၀.၁.၂၀၂၂
1933K.M.K Myitkyina Co., Ltd.Compound Fertilizer ( KALI ) (5-0-24)50Kg( N ≥ 5%, K2O ≥ 40%, Mg ≥ 3% )4822၁၀.၁.၂၀၂၂
1934K.M.K Myitkyina Co., Ltd.Compound Fertilizer ( KALI ) (5-0-35)50Kg( N ≥ 5%, K2O ≥ 35%, Mg ≥ 3% )4823၁၀.၁.၂၀၂၂
1935K.M.K Myitkyina Co., Ltd.Compound Fertilizer ( KJXN ) (17-8-15) 25Kg( N : 17%, P2O5 : 8%, K2O : 15% )4824၁၀.၁.၂၀၂၂
1936K.M.K Myitkyina Co., Ltd.Compound Fertilizer ( KJXN ) (13-5-25) 25Kg( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )4825၁၀.၁.၂၀၂၂
1937K.M.K Myitkyina Co., Ltd.Compound Fertilizer ( KJXN ) (18-18-18) 40Kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18% )4826၁၀.၁.၂၀၂၂
1938K.M.K Myitkyina Co., Ltd.Compound Fertilizer ( KJXN ) (22-8-10) 25Kg( N : 22%, P2O5 : 8%, K2O : 10% )4827၁၀.၁.၂၀၂၂
1939K.M.K Myitkyina Co., Ltd.Compound Fertilizer ( KJXN ) (11-12-18) 25Kg( N : 11%, P2O5 : 12%, K2O : 18% )4828၁၀.၁.၂၀၂၂
1940K.M.K Myitkyina Co., Ltd.Nitrogen Fertilizer ( Dual Tec )25Kg( N ≥ 45% )4829၁၀.၁.၂၀၂၂
1941Royal Hornbill Co., Ltd.Neem Coated Urea Fertilizer ( MUKTA )45Kg( N : 46% )4840၁၀.၁.၂၀၂၂
1942Shwe Mae` La General Industries Co., Ltd.သြဂဲနစ်မြေသြဇာကင်းချိုဘူ 25Kg( Organic Matter : 20% )4877၁၀.၁.၂၀၂၂
1943JJS Trading Co., Ltd.Neem Coated Urea Fertilizer (MUKTA)50Kg( N : 46% )4878၁၀.၁.၂၀၂၂
1944Lairawn Enterprise Co., Ltd.Neem Coated Urea Fertilizer (MUKTA) 45Kg( N : 46% )4879၁၀.၁.၂၀၂၂
1945Ji Xiang Trading Co., Ltd.Slow Release Compound Fertilizer ( Mong Long )50Kg( N : 20%, K2O : 10%, S : 15% )4883၁၀.၁.၂၀၂၂
1946Ji Xiang Trading Co., Ltd.Slow Release Compound Fertilizer ( Mong Long )50Kg( N : 17%, P2O5 : 5%, K2O : 8%, CaO : 5% )4884၁၀.၁.၂၀၂၂
1947Ji Xiang Trading Co., Ltd.Slow Release Compound Fertilizer ( Mong Long )50Kg( N : 18%, P2O5 : 5%, K2O : 5%, CaO : 5% )4885၁၀.၁.၂၀၂၂
1948Ji Xiang Trading Co., Ltd.Ammonium Chloride50Kg( N > 25.0% )4886၁၀.၁.၂၀၂၂
1949Ji Xiang Trading Co., Ltd.Nitrogen Fertilizer ( FUWEIFEIYE )50Kg( N ≥ 26%, Urea Nitrogen : 10%, Ammonium Nitrogen : 16%,Sulfur ≥ 10%,Magnesium ≥ 0.02%, Zinc ≥ 0.02% )4887၁၀.၁.၂၀၂၂
1950Man Yadanar Kyaw Co.,Ltd.Ammonium Sulphate Fertilizer (21-0-0)50Kg( N : 21% Min, S : 24% Min )4891၁၀.၁.၂၀၂၂
1951Kingtai Myanmar Co., Ltd.မြေပဲအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ကင်းထိုက်) (7-13-34+TE) 1 Kg / 500 CC( N : 7%, P2O5 : 13%, K2O : 34%, Zn : 0.10%, Mn : 0.09%, B : 0.08% )4894၁၀.၁.၂၀၂၂
1952Kingtai Myanmar Co., Ltd.ပဲတီစိမ်းအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(ကင်းထိုက်) (15-5-35+TE)1 Kg / 500 CC( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 35%, Fe : 0.07%,Cu : 0.006%, Zn : 0.01%, Mn : 0.03%, B : 0.020%)4895၁၀.၁.၂၀၂၂
1953Kingtai Myanmar Co., Ltd.မတ်ပဲအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ကင်းထိုက်) (14-7-39+TE) 1 Kg / 500 CC( N : 14%, P2O5 : 7%, K2O : 39%, Fe : 0.07%, Cu : 0.006%, Zn : 0.01%, Mn : 0.03%, B : 0.02%)4896၁၀.၁.၂၀၂၂
1954Kingtai Myanmar Co., Ltd.နှမ်းအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ကင်းထိုက်) (15-15-30+TE)1 Kg / 500 CC( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 30%, Zn : 0.07%, Mn : 0.07%, B : 0.07%)4897၁၀.၁.၂၀၂၂
1955Garden Land Group Co., Ltd.Ayar Sumo Fertilizer ( Made From Organic Material )20Kg( P2O5 : 19%, K2O : 20%, MgO : 3%, CaO : 24%, B : 0.01%, MnO : 0.2%, SiO2 : 0.6% )4898၁၀.၁.၂၀၂၂
1956HKT Family Co., Ltd.Urea Fertilizer ( IFFCO ) 45Kg( N : 46%, Benzene Soluble Content(Min) : 0.035% )4900၁၀.၁.၂၀၂၂
1957Mit Zine Co., Ltd.Granular Fertilizer (Singha Head) 50Kg( P2O5 : 18%, K2O : 18%, Ca : 23%, Mg : 5.5%, SiO2 : 4.8%, Cu:180 ppm, Zn:616 ppm,Fe2:2587ppm, B2O2:0.07%,Cl:3.5% )4904၁၀.၁.၂၀၂၂
1958Billion Soe Kaung San Co., Ltd.Nitro Complex Fertilizer (15-15-15) ( Rainbow ) 50Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% + TE )4907၁၀.၁.၂၀၂၂
1959Billion Soe Kaung San Co., Ltd.Nitro Complex Fertilizer (15-5-20) ( Rainbow ) 50Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 20%, S : 8% + TE )4908၁၀.၁.၂၀၂၂
1960Billion Soe Kaung San Co., Ltd.Nitro Complex Fertilizer (15-5-25) ( Rainbow ) 50Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25%, S : 12% + TE )4909၁၀.၁.၂၀၂၂
1961Billion Soe Kaung San Co., Ltd.Nitro Complex Fertilizer (15-4-26) ( Rainbow ) 50Kg( N : 15%, P2O5 : 4%, K2O : 26%, S : 12% + TE )4910၁၀.၁.၂၀၂၂
1962Billion Soe Kaung San Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (15-15-15) ( Rainbow ) 50Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% + TE )4911၁၀.၁.၂၀၂၂
1963Saung Hnin Wai Travels & Tours Co., Ltd.Compound Fertilizer ( ANDER )40Kg( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 19% ) ≥ 41%4914၁၀.၁.၂၀၂၂
1964Saung Hnin Wai Travels & Tours Co., Ltd.Compound Fertilizer ( AZOMURES ) 50Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ≥ 45%4915၁၀.၁.၂၀၂၂
1965Precious Myawaddy Logistics & Supply Chain Limited.Urea Fertilizer (Flying Horse) (46-0-0) 50Kg( N : 46%, Biuret : 1% )4916၁၀.၁.၂၀၂၂
1966Mya Sein Yandanar Aung Gems & Jewellery Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) ( Jiameihao )50Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)4925၁၀.၁.၂၀၂၂
1967Mya Sein Yandanar Aung Gems & Jewellery Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17) ( Nashidakang )50Kg(N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17%)4926၁၀.၁.၂၀၂၂
1968Mya Sein Yandanar Aung Gems & Jewellery Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) ( Sino-Agri )50Kg(N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%)4927၁၀.၁.၂၀၂၂
1969Mya Sein Yandanar Aung Gems & Jewellery Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-5-15) ( RDF )50Kg(N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 15%)4928၁၀.၁.၂၀၂၂
1970Mya Sein Yandanar Aung Gems & Jewellery Co., Ltd.Potassium Sulphate (Sunbreak Sea Weed)25Kg(K2O ≥ 50%, S ≥ 16%, Seaweed Oligose ≥ 5000 ppm, Zn ≥ 2000 ppm, B ≥ 500 ppm, Cl ≤ 1.5%)4929၁၀.၁.၂၀၂၂
1971Mya Sein Yandanar Aung Gems & Jewellery Co., Ltd.Potassium Fertilizer (SOP-Plus) (Kali)50Kg( K2O ≥ 40%, Mg ≥ 3%, S : 18% )4930၁၀.၁.၂၀၂၂
1972Mya Sein Yandanar Aung Gems & Jewellery Co., Ltd.Potassium Magnesium Fertilizer (MOP-Plus) ( Kali )50Kg( K2O ≥ 40%, Mg ≥ 4% )4931၁၀.၁.၂၀၂၂
1973Tarpain Star Construction Co., Ltd. Compound Fertilizer (15-15-15) ( SINOCHEM )50Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )4932၁၀.၁.၂၀၂၂
1974Tarpain Star Construction Co., Ltd. Compound Fertilizer (15-5-25) ( SINOCHEM )50Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )4933၁၀.၁.၂၀၂၂
1975Tarpain Star Construction Co., Ltd. Compound Fertilizer (11-6-23) ( Summit Fert )50Kg( N ≥ 11%, P2O5 ≥ 6%, K2O ≥ 23% )4934၁၀.၁.၂၀၂၂
1976Tarpain Star Construction Co., Ltd. Compound Fertilizer (16-16-16) ( Summit Fert )50Kg( N ≥ 16%, P2O5 ≥ 16%, K2O ≥ 16% )4935၁၀.၁.၂၀၂၂
1977Tarpain Star Construction Co., Ltd. Water Soluble Fertilizer (17-17-17-0.6Mg+TE) 25Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17%, Mg : 0.6%,Zn : 0.1%, B : 0.1%, pH : 4.5, H2O ≤ 3.0% )4936၁၀.၁.၂၀၂၂
1978Tarpain Star Construction Co., Ltd. Water Soluble Fertilizer (9-6-35+TE)25Kg( N : 9%, P2O5 : 6%, K2O : 35%, Zn : 0.1%, B : 0.1%, pH : 4.5, H2O ≤ 3.0% )4937၁၀.၁.၂၀၂၂
1979Tarpain Star Construction Co., Ltd. Sulphate Of Potash Fertilizer (SOP) ( Green On )50Kg( K2O ≥ 52%, S ≥ 18%, Cl ≤ 1.5% )4938၁၀.၁.၂၀၂၂
1980Tarpain Star Construction Co., Ltd. Monopotassium Phosphate (Ezra)20Kg( KH2PO4 ≥ 99%, P2O5 ≥ 52%, K2O ≥ 34% )4939၁၀.၁.၂၀၂၂
1981Tarpain Star Construction Co., Ltd. Calcium Ammonium Nitrate + Boron 40Kg( N ≥ 15.5%,Ca ≥ 18%, MgO ≥ 0.5%, B ≥ 0.3% )4940၁၀.၁.၂၀၂၂
1982Tarpain Star Construction Co., Ltd. Potassium Sulphate Fertilizer (TIANFU)50Kg( K2O ≥ 52.0% )4941၁၀.၁.၂၀၂၂
1983Tarpain Star Construction Co., Ltd. Potassium Sulphate Fertilizer ( ICL )50Kg( K2O ≥ 52.0% )4942၁၀.၁.၂၀၂၂
1984Plenty of Pleasure Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer 50Kg( K2O ≥ 52.0%, S ≥ 18.0% )4943၁၀.၁.၂၀၂၂
1985Green Magnolia Co., Ltd.အသီးအပွင့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( Xtra CA-MG )1 Ltr( N : 8%, Water Soluble CaO : 8%, Water Soluble MgO : 4%, Water Soluble B : 0.01%, )4944၁၀.၁.၂၀၂၂
1986Green Magnolia Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည် (Xtra Multimix )1 Ltr( Water Soluble B:0.6%,Water Soluble Cu:0.5%,Water Soluble Fe:2%, Water Soluble Mn:1%,Water Soluble Mo : 0.2%,Water Soluble Zn:1% )4945၁၀.၁.၂၀၂၂
1987Green Magnolia Co., Ltd.အမြစ်စဉ်လှုံ့ဆော်ဆေး (Xtra Root)1 Ltr( N : 5%, P2O5 : 9%, OM : 9.3%,Total Amino Acid : 15% )4946၁၀.၁.၂၀၂၂
1988Green Magnolia Co., Ltd.အပင်သီးနှံလှုံ့ဆော်ဆေး ( Xtra Power )1 Ltr( N : 5.7%, OM : 21.3%, Total Amino Acid : 32%,Free Amino Acid : 6.5%, Water Soluble EDTA chelated Fe : 1.1%, Water Soluble EDTA chelated Mn : 0.4%, Water Soluble EDTA chelated Zn : 0.6% )4947၁၀.၁.၂၀၂၂
1989Green Magnolia Co., Ltd.သကြားဓာတ်လှုံ့ဆော်ဆေး(Xtra Brix One)1 Ltr( N : 3%, Water Soluble K2O : 12%, OM : 10.6% )4948၁၀.၁.၂၀၂၂
1990Banmaw Shan Ohsi Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer (Nadav Dobrin) (9-6-35+TE) 25Kg(N : 9%,P2O5 : 6%,K2O : 35%,B : 0.1%,Zn : 0.1%)4949၁၀.၁.၂၀၂၂
1991Banmaw Shan Ohsi Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer (Nadav Dobrin)(17-17-17+0.6Mg+TE) 25Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17%, Mg : 0.6%, B : 0.1%, Zn : 0.1% )4950၁၀.၁.၂၀၂၂
1992Bhone Myat Thu Rein Kyaw Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer ( JX ) Nitrate of Potashnitrate (13.5-0-46) 20Kg( N : 13.5%, K2O : 46%, KNO3 ≥ 99% )4951၁၀.၁.၂၀၂၂
1993Bhone Myat Thu Rein Kyaw Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Agri-Converge ) (15-6-23) 40Kg( N : 15%, P2O5 : 6%, K2O : 23% )4952၁၀.၁.၂၀၂၂
1994Seeds Energy Agro Group Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Hua Suer Luk Lok )(ကျားခေါင်းတံဆိပ်)50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 5 %, K2O : 20 % )991၁၉.၁၂.၂၀၂၁
1995Seeds Energy Agro Group Co., Ltd.Compound Seed Fertilizer ( Hua Suer Luk Lok )(ကျားခေါင်းတံဆိပ်)50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )993၁၉.၁၂.၂၀၂၁
1996Golden Lion High Tech Agricultural Resources Co., Ltd.Compound Fertilizer ( SHOUHUO )50 kg( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 20%) 2227၄.၂.၂၀၂၂
1997Alliance One Myanmar Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Pak Tani ) ( 6-18-24 )50 kg( N : 6%, P2O5 : 18%, K2O : 24%) 2205၄.၂.၂၀၂၂
1998Alliance One Myanmar Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Pak Tani ) ( 14-20-20 )50 kg( N : 14%, P2O5 : 20%, K2O : 20%) 2206၄.၂.၂၀၂၂
1999Alliance One Myanmar Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Qrop - K ) ( 13.5 -0- 45 ) ( Potassium Nitrate )25 kg( N : 13.5%, P2O5 : 0%, K2O : 45%) 2207၄.၂.၂၀၂၂
2000SAS Trading Myanmar Co.,Ltd.Organic Fertilizer ( 8-14-0 + 75 OM )27 TNE( N : 8%, P2O5 : 14%, OM : 75% ) 2348၄.၂.၂၀၂၂
2001Harmony Myanmar Agro Group Co., Ltd.Mairol အစိမ်း(14-12-14+11S+TE)2 Kg( N : 14%, P2O5 : 12%,K2O : 14%, S : 11%, MgO : 1%, Cu : 0.02%, Fe : 0.11%, Zn : 0.007% )2390၄.၂.၂၀၂၂
2002Harmony Myanmar Agro Group Co., Ltd.Mairol အနီ(6-20-30+8S+TE)2 Kg( N : 6%, P2O5 : 20%,K2O : 30%, S : 8%, MgO : 2%, Cu : 0.02%, Fe : 0.11%, Zn : 0.007% )2391၄.၂.၂၀၂၂
2003Kyaw Wint Tehl Co.,Ltd.Urea Fertilizer ( Huashan )50 Kg( N : 46% )4996၂၃.၄.၂၀၂၂
2004Kyaw Wint Tehl Co.,Ltd.Granular Urea Fertilizer ( Shiraz Petrochemical Complex )50 Kg( N : 46%, Biuret : 1% max, Moisture : 0.3% max )4997၂၃.၄.၂၀၂၂
2005Green Colour Creators Co., Ltd.Compound Fertilizer ( ရာဇာ )50 Kg( N : 10%, K2O : 5%, S : 12% )4998၂၃.၄.၂၀၂၂
2006United Nilar Agribusiness Co., Ltd.Chicken Manure ( SoJitz ) ( Max Gro ) (ကြက်ချေးမြေသြဇာ)750 Kg( N : 0.17%, P2O5 : 19%, K2O : 18%, OM : 5.5%, C:N : 18 )5017၂၃.၄.၂၀၂၂
2007United Nilar Agribusiness Co., Ltd.Crushed Bone Meal (SoJitz) (Max Gro) ( အရိုးမှုန့်မြေသြဇာ )1000 Kg( N : 3.9%, P2O5 : 21%, K2O : 0.12%, OM : 45%, C;N : 7 )5018၂၃.၄.၂၀၂၂
2008Aye Htike San Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17) ( Kyle Extreme )50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )5025၂၃.၄.၂၀၂၂
2009Aye Htike San Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-10-17+TE) ( Kyle )40 Kg( N : 17%, P2O5 : 10%, K2O : 17% + TE )5026၂၃.၄.၂၀၂၂
2010Aye Htike San Co., Ltd.Compound Fertilizer (18-6-27) ( Kyle Extreme )50 Kg( N : 18%,P2O5 : 6%,K2O : 27% )5027၂၃.၄.၂၀၂၂
2011Crown Calcium Carbonate Co., Ltd.သီးနှံစုံသုံးသဘာဝမြေချဉ်ပြုပြင်ဆေး (ULTRA GREEN) (အောထွာဂရီး(န်)) (အဆင့်မြင့်စိုက်ပျိုးရေးသုံးထုံးနို့)10 Ltr( CaCO3 : 98.5%, MgCO3 : 0.80%, HCI insoluble content : 1.00%)5028၂၃.၄.၂၀၂၂
2012Cannam Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) ( STANLEY )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5034၂၃.၄.၂၀၂၂
2013Cannam Co., Ltd.Compound Fertilizer (16-16-16) (BB)50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )5035၂၃.၄.၂၀၂၂
2014Cannam Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) ( Buffalo )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5037၂၃.၄.၂၀၂၂
2015Cannam Co., Ltd.Compound Fertilizer (14-5-26) ( Buffalo )50 Kg( N : 14%, P2O5 : 5%, K2O : 26% )5038၂၃.၄.၂၀၂၂
2016Cannam Co., Ltd.Compound Fertilizer (14-16-15) ( Buffalo )50 Kg( N : 14%, P2O5 : 16%, K2O : 15% )5039၂၃.၄.၂၀၂၂
2017Cannam Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) ( Happy )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5040၂၃.၄.၂၀၂၂
2018Cannam Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-5-25) ( Happy )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )5041၂၃.၄.၂၀၂၂
2019Cannam Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17) ( Happy )50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )5042၂၃.၄.၂၀၂၂
2020Cannam Co., Ltd.Compound Fertilizer (19-5-21) ( Happy )50 Kg( N : 19%, P2O5 : 5%, K2O : 21% )5043၂၃.၄.၂၀၂၂
2021Cannam Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) ( Runzhi )40 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5044၂၃.၄.၂၀၂၂
2022Cannam Co., Ltd.Compound Fertilizer (13-5-31) ( Runzhi )40 Kg( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 31% )5045၂၃.၄.၂၀၂၂
2023Seven Force Co., Ltd.Compound Fertilizer (27-5-10) ( Yinmore )40 Kg( N : 27%, P2O5 : 5%, K2O : 10% )5046၂၃.၄.၂၀၂၂
2024Seven Force Co., Ltd.Compound Fertilizer (5-14-10)40 Kg( N : 5%, P2O5 : 14%, K2O : 10% )5047၂၃.၄.၂၀၂၂
2025Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) (Cloud)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5048၂၃.၄.၂၀၂၂
2026Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-5-26+TE) (Cloud)50 Kg( N : 17%, P2O5 : 5%, K2O : 26% + TE )5049၂၃.၄.၂၀၂၂
2027Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Soluble Fertilizer-Calcium Ammonium Nitrate (KNLAN)25 Kg( N ≥ 15.0%, Ca ≥18%, pH - 5.5, H2O ≤ 3.0,Hg < 5 mg/kg, As < 10 mg/kg,Cd < 10 mg/kg, Pb < 50 mg/kg, Cr < 50 mg/kg )5050၂၃.၄.၂၀၂၂
2028Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Compound Fertilizer (18-5-22) (Cloud)50 Kg( N : 18%, P2O5 : 5%, K2O : 22% )5051၂၃.၄.၂၀၂၂
2029Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer (MC) (Potassium Sulphate)50 Kg( K2O ≥ 52%, Cl- ≤ 1.5% )5052၂၃.၄.၂၀၂၂
2030Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-5-23) (HY)50 Kg( N : 17%, P2O5 : 5%, K2O : 23% )5053၂၃.၄.၂၀၂၂
2031Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17) ( Cloud )50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )5054၂၃.၄.၂၀၂၂
2032Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-5-23+TE) ( Cloud )50 Kg( N : 17%, P2O5 : 5%, K2O : 23% + TE )5055၂၃.၄.၂၀၂၂
2033Thee Sein Co., Ltd.Compound Fertilizer(16-4-26) (boat)50 Kg( N : 16%, P2O5 : 4%, K2O : 26%, S ≥ 7.5% )5056၂၃.၄.၂၀၂၂
2034Thee Sein Co., Ltd.Compound Fertilizer(15-15-15) (boat)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5057၂၃.၄.၂၀၂၂
2035Thee Sein Co., Ltd.Compound Fertilizer(15-15-15) (boat)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5058၂၃.၄.၂၀၂၂
2036Thee Sein Co., Ltd.Compound Fertilizer(17-17-17) (boat)50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )5059၂၃.၄.၂၀၂၂
2037Thee Sein Co., Ltd.Calcium Nitrate ( SANXI )40 Kg( N ≥ 15%, CaO ≥ 25% )5060၂၃.၄.၂၀၂၂
2038Thee Sein Co., Ltd.Compound Fertilizer(16-5-21) (boat)50 Kg( N : 16%, P2O5 : 5%, K2O : 21% )5061၂၃.၄.၂၀၂၂
2039Thee Sein Co., Ltd.Compound Fertilizer(15-5-25) (Volfertile)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )5062၂၃.၄.၂၀၂၂
2040Thee Sein Co., Ltd.Compound Fertilizer(16-16-16) (Azomures)50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )5063၂၃.၄.၂၀၂၂
2041Thee Sein Co., Ltd.Compound Fertilizer(15-15-15) (Azomures)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5064၂၃.၄.၂၀၂၂
2042Thee Sein Co., Ltd.Compound Fertilizer(3-9-19) (Azomures)50 Kg( N : 13%, P2O5 : 9%, K2O : 19% )5065၂၃.၄.၂၀၂၂
2043Thee Sein Co., Ltd.Nitrophosphate (26.5-11.5) (TJ)40 Kg( N : 26.5%, P2O5 : 11.5% )5066၂၃.၄.၂၀၂၂
2044Thee Sein Co., Ltd.Nitrophosphate (26.5-11.5) (TJ)40 Kg( N : 26.5%, P2O5 : 11.5% )5067၂၃.၄.၂၀၂၂
2045Thee Sein Co., Ltd.Potassium Sulphate (TJ)50 Kg( K2O ≥ 52% )5068၂၃.၄.၂၀၂၂
2046Thee Sein Co., Ltd.Compound Fertilizer(15-15-15)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5069၂၃.၄.၂၀၂၂
2047Thee Sein Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer (Fubon) (15-5-35+TE)5 Kg(N : 15%,P2O5 : 5%,K2O : 35%,Cu+Fe+Mn+Zn+ B-0.2%-0.3% )5070၂၃.၄.၂၀၂၂
2048Thee Sein Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer (Fubon) (20-20-20+TE)5 Kg( N : 20%, P2O5 : 20%, K2O : 20%, Cu+Fe+Mn+Zn+ B-0.2%-0.3% )5071၂၃.၄.၂၀၂၂
2049​ငွေကြေးသမဝါယမအသင်းစုချုပ် လီမိတက်Compound Fertilizer (21-17-17) (One pro 21) (ဝမ်းပရို - ၂၁)20 Kg( N : 21%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )5086၂၃.၄.၂၀၂၂
2050Buronos Private Co., Ltd.​ရွှေအိတ် (အထူးအော်ဂဲနစ်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာရည်)1 Ltr,(500,250, 200, 100 cc)(Organic Nitrogen : 6.3%w/w,Organic Carbon : 22% w/w, Free Amino Acid : 13%, Total Amino Acid : 40% )5088၂၃.၄.၂၀၂၂
2051Su Myat Naing Co., Ltd.အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာအရည် (မဟာမိတ်)5 Ltr(N : 2.15%,P2O5 : 0.95%,K2O : 5.28%,Ca : 2.64%, Mg : 1.66%, Fe : 0.045%, Cu : 0.004%, Zn : 0.012%, B : 0.01%, Amino Acid : 12%, OM : 24.15%, pH : 6.09 )5089၂၃.၄.၂၀၂၂
2052Akari Min Trading Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(Buffalo) (16-8-8-5S+TE)50 Kg( N : 16%,P2O5 : 8%,K2O : 8%,S : 5% + Bo,Cu,Zn )5093၂၃.၄.၂၀၂၂
2053Akari Min Trading Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(Buffalo) (14-8-6)50 Kg( N : 14%,P2O5 : 8%,K2O : 6% )5094၂၃.၄.၂၀၂၂
2054Nyan Brother Co., Ltd.Organic Fertilizer (FUJI)15 Kg( Moisture : 17.63%, N : 2.63%, P2O5 : 3.81%, CaO : 16.19%, OM : 46.50% )5096၂၃.၄.၂၀၂၂
2055Rih Lake Blessing Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Kisan )45 Kg( N : 46% )5102၂၃.၄.၂၀၂၂
2056Rih Lake Blessing Co., Ltd.Neem Coated Urea Fertilizer (Mukta)45 Kg( N : 46% )5103၂၃.၄.၂၀၂၂
2057Rih Lake Blessing Co., Ltd.Neem Coated Urea Fertilizer (IFFCO)45 Kg( N : 46% )5104၂၃.၄.၂၀၂၂
2058Nu Pu War Kyi Co., Ltd.Compound Fertilizer(16-5-24) (LUXI)40 Kg( N : 16%, P2O5 : 5%, K2O : 24% )5105၂၃.၄.၂၀၂၂
2059Kyauk Sein Yadanar Shwe Myay Co., Ltd.Potassium Chloride Fertilizer (LAO KAIYUAN)50 Kg( K2O ≥ 60% )5106၂၃.၄.၂၀၂၂
2060Kyauk Sein Yadanar Shwe Myay Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (LAO KAIYUAN)50 Kg( K2O ≥ 60% )5107၂၃.၄.၂၀၂၂
2061Kyauk Sein Yadanar Shwe Myay Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) (Happy) 50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5109၂၃.၄.၂၀၂၂
2062Kyauk Sein Yadanar Shwe Myay Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-5-25) ( Three Circles )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )5110၂၃.၄.၂၀၂၂
2063Kyauk Sein Yadanar Shwe Myay Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-5-25) ( Happy )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )5111၂၃.၄.၂၀၂၂
2064Kyauk Sein Yadanar Shwe Myay Co., Ltd.Compound Fertilizer (16-16-16) (Happy) 50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )5112၂၃.၄.၂၀၂၂
2065Kyauk Sein Yadanar Shwe Myay Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17) (Happy) 50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )5113၂၃.၄.၂၀၂၂
2066Kyauk Sein Yadanar Shwe Myay Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17) (Happy) 50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )5114၂၃.၄.၂၀၂၂
2067Kyauk Sein Yadanar Shwe Myay Co., Ltd.Compound Fertilizer (25-10-16) (Happy) 50 Kg( N : 25%, P2O5 : 10%, K2O : 16% )5115၂၃.၄.၂၀၂၂
2068Kyauk Sein Yadanar Shwe Myay Co., Ltd.Compound Fertilizer (30-10-0) (Yun Feng) 50 Kg( N : 30%, P2O5 : 10% )5116၂၃.၄.၂၀၂၂
2069Kyauk Sein Yadanar Shwe Myay Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer (17-17-17) (SKF) 40 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17%, B : 0.15%, Zn : 0.07%, Cl : 3.0%, S : 8.0%, Na : 3.0% )5117၂၃.၄.၂၀၂၂
2070Kyauk Sein Yadanar Shwe Myay Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer (18-6-27+TE) (SKF) 40 Kg( N : 18%, P2O5 : 6%, K2O : 27%, B : 0.15%, Zn : 0.07%, Cl : 3.0%, S : 9.0%, Na : 3.0% )5118၂၃.၄.၂၀၂၂
2071Kyauk Sein Yadanar Shwe Myay Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer (19-19-19+MgO+TE) (GANZ) 25 Kg(N :19%,P2O5 :19%,K2O :19% + MgO,Fe+Mn+Zn : 0.5-3.0%, EDTA-Zn : 0.125%,EDTA - Fe : 0.125%,EDTA-Mn : 0.125%, EDTA-Cu : 0.125%,MO : 0.0125%,B : 0.125%)5120၂၃.၄.၂၀၂၂
2072Kyauk Sein Yadanar Shwe Myay Co., Ltd.Calcium Nitrate Fertilizer (TJ)25 Kg( N ≥ 15.5%, CaO ≥ 25% )5122၂၃.၄.၂၀၂၂
2073Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Compound Fertilizer (18-18-18) ( BB )50 Kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18% )5125၂၃.၄.၂၀၂၂
2074Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Compound Fertilizer (18-7-26) ( BB )40 Kg( N : 18%, P2O5 : 7%, K2O : 26% )5126၂၃.၄.၂၀၂၂
2075Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-5-25) ( S )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )5127၂၃.၄.၂၀၂၂
2076Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17) ( S )40 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )5128၂၃.၄.၂၀၂၂
2077Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Compound Fertilizer (13-5-27) ( BAI BEI BENG )50 Kg( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 27% )5129၂၃.၄.၂၀၂၂
2078Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) (Happy)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5137၂၃.၄.၂၀၂၂
2079Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (14-16-15) (Happy)50 Kg( N : 14%, P2O5 : 16%, K2O : 15% )5138၂၃.၄.၂၀၂၂
2080Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (30-5-5) (Happy)40 Kg( N : 30%, P2O5 : 5%, K2O : 5% )5139၂၃.၄.၂၀၂၂
2081Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (24-8-8) (Happy)40 Kg( N : 24%, P2O5 : 8%, K2O : 8% )5140၂၃.၄.၂၀၂၂
2082Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (19-5-21) (Happy)50 Kg( N : 19%, P2O5 : 5%, K2O : 21% )5141၂၃.၄.၂၀၂၂
2083Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) (NOBERFUN) 40 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5142၂၃.၄.၂၀၂၂
2084Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-5-25) (NOBERFUN) 50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )5143၂၃.၄.၂၀၂၂
2085Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17) (NOBERFUN) 40 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )5144၂၃.၄.၂၀၂၂
2086Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (13-5-25) (Rocket)50 Kg( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )5145၂၃.၄.၂၀၂၂
2087Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) (BB)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5146၂၃.၄.၂၀၂၂
2088Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-5-25)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )5147၂၃.၄.၂၀၂၂
2089Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) (Kingenta)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5148၂၃.၄.၂၀၂၂
2090Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-5-25) (Kingenta)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )5149၂၃.၄.၂၀၂၂
2091Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) ( Buffalo )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5150၂၃.၄.၂၀၂၂
2092Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (14-5-26) ( Buffalo )50 Kg( N : 14%, P2O5 : 5%, K2O : 26% )5151၂၃.၄.၂၀၂၂
2093Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (14-16-15) ( Buffalo )50 Kg( N : 14%, P2O5 : 16%, K2O : 15% )5152၂၃.၄.၂၀၂၂
2094Htein Min Co., Ltd.Monopotassium Phosphate Fertilizer (Red Maple Leaf)25 Kg( KH2PO4 ≥ 99%,P2O5 ≥ 52%,K2O ≥ 33% )5153၂၃.၄.၂၀၂၂
2095Htein Min Co., Ltd.Sulphate of Potash Fertilizer (Green On)50 Kg( K2O ≥ 52%, S ≥18%, Cl ≤ 1.5% )5154၂၃.၄.၂၀၂၂
2096Htein Min Co., Ltd.Potassium Sulfate Fertilizer (Green On)50 Kg( K2O ≥ 50%, S ≥16%, Cl ≤ 1.5% )5155၂၃.၄.၂၀၂၂
2097Htein Min Co., Ltd.Water Soluble Fertilizer(20-10-20) ( Liduopu )25 Kg( N ≥ 20%, P2O5 ≥ 10%, K2O ≥ 20%, Zn+B : 0.5-3.0%, Hg ≤ 5 mg/kg,As ≤ 10 mg/kg,Cd ≤ 10 mg/kg,Pb ≤ 50 mg/kg, Cr ≤ 50 mg/kg,H2O ≤ 3%,S ≤ 3%, Cl ≤ 0.05%, Na ≤ 0.05%) 5156၂၃.၄.၂၀၂၂
2098Bound High Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-5-25) (Red Lines)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )5161၂၃.၄.၂၀၂၂
2099Bound High Co., Ltd.Compound Fertilizer (13-5-27) (Red Lines)40 Kg( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 27% )5162၂၃.၄.၂၀၂၂
2100Bound High Co., Ltd.Compound Fertilizer (18-6-8) (Red Lines)40 Kg( N : 18%, P2O5 : 6%, K2O : 8% )5163၂၃.၄.၂၀၂၂
2101Chan Yar Zar Co., Ltd.Urea Fertilizer (46-0-0) ( Flying Horse )50 Kg( N : 46%, Biuret : 1% )5164၂၃.၄.၂၀၂၂
2102Shun Tong Logistics Co.,Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) 40 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5174၂၃.၄.၂၀၂၂
2103Shun Tong Logistics Co.,Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17) (YSAK)50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )5175၂၃.၄.၂၀၂၂
2104Shun Tong Logistics Co.,Ltd.Compound Fertilizer (17-5-23)40 Kg( N : 17%, P2O5 : 5%, K2O : 23% )5176၂၃.၄.၂၀၂၂
2105Shun Tong Logistics Co.,Ltd.Compound Fertilizer (18-5-28) (GANI)50 Kg( N : 18%, P2O5 : 5%, K2O : 28% )5177၂၃.၄.၂၀၂၂
2106Shun Tong Logistics Co.,Ltd.Nitro Complex Fertilizer (15-15-15) (Three Colours)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% + TE )5178၂၃.၄.၂၀၂၂
2107Shun Tong Logistics Co.,Ltd.Nitro Complex Fertilizer (15-5-20) (Three Colours)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 20%, S : 8% + TE )5179၂၃.၄.၂၀၂၂
2108Shun Tong Logistics Co.,Ltd.Nitro Complex Fertilizer (15-5-25) (Three Colours)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25%, S : 12% + TE )5180၂၃.၄.၂၀၂၂
2109Shun Tong Logistics Co.,Ltd.Nitro Complex Fertilizer (15-4-26) (Three Colours)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 4%, K2O : 26%, S : 12% + TE )5181၂၃.၄.၂၀၂၂
2110Shun Tong Logistics Co.,Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) (Three Colours)50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% + TE )5182၂၃.၄.၂၀၂၂
2111Mali Kha Dragon Co., Ltd.Compound Fertilizer (30-0-5) (BAOXIANGHE)40 Kg( N : 30%, K2O : 5%, MgO : 0.02%, Zn ; 0.02%, B : 0.02% )5183၂၃.၄.၂၀၂၂
2112Mali Kha Dragon Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) 50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5184၂၃.၄.၂၀၂၂
2113Mali Kha Dragon Co., Ltd.Compound Fertilizer (16-16-16) 50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )5185၂၃.၄.၂၀၂၂
2114Mali Kha Dragon Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17) 50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )5186၂၃.၄.၂၀၂၂
2115Mali Kha Dragon Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-5-25) 50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )5187၂၃.၄.၂၀၂၂
2116Mali Kha Dragon Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) ( Elephant )40 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5188၂၃.၄.၂၀၂၂
2117Mali Kha Dragon Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-5-25) ( AGRICOLA )40 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )5189၂၃.၄.၂၀၂၂
2118Mali Kha Dragon Co., Ltd.Compound Fertilizer (11-29-5) (Affluent Munor)40 Kg( N : 11%, P2O5 : 29%, K2O : 5% )5190၂၃.၄.၂၀၂၂
2119Mali Kha Dragon Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17+TE) (Water Soluble) (Baoxianghe)40 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% + TE )5191၂၃.၄.၂၀၂၂
2120K.M.K Myitkyina Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer (KAILIN)50 Kg( K2O ≥ 62% )5192၂၃.၄.၂၀၂၂
2121Bam Bu Yaung Co., Ltd.Compound Fertilizer (16-16-16) (BEJILOTTE) Water Soluble Contains AminoAcids, Trace Elements50 Kg( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% )5207၂၃.၄.၂၀၂၂
2122Bam Bu Yaung Co., Ltd.Compound Fertilizer (12-11-18) (BEJILOTTE) Water Soluble Contains AminoAcids, Trace Elements50 Kg( N : 12%, P2O5 : 11%, K2O : 18% )5208၂၃.၄.၂၀၂၂
2123Than Su Wai Co., Ltd.Compound Fertilizer(18-7-25) (E' ZHONG)50 Kg( N : 18%,P2O5 : 7%,K2O : 25% )5217၂၃.၄.၂၀၂၂
2124Than Su Wai Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer (LUO BU PO)50 Kg( K2O : 52%, Cl ≤ 1.5%, S ≥ 17.5% )5218၂၃.၄.၂၀၂၂
2125So Lo Mo Co., Ltd.Urea Fertilizer ( So Lo Mo )50 Kg( N : 46% )5227၂၃.၄.၂၀၂၂
2126So Lo Mo Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) ( So Lo Mo )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5228၂၃.၄.၂၀၂၂
2127So Lo Mo Co., Ltd.Compound Fertilizer (13-7-35) ( So Lo Mo )50 Kg( N : 13%, P2O5 : 7%, K2O : 35% )5229၂၃.၄.၂၀၂၂
2128The Na Rinza Ra Trading Co.,Ltd. Urea Fertilizer ( ADITYA BIRLA )45 Kg( N : 46% )5231၂၃.၄.၂၀၂၂
2129Moe Pyae Pyae Phyo Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( YINMORE )40 Kg( N : 27%, P2O5 : 5%, K2O : 10% )5234၂၃.၄.၂၀၂၂
2130Moe Pyae Pyae Phyo Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( YINMORE )40 Kg( N : 5%, P2O5 : 14%, K2O : 10% )5235၂၃.၄.၂၀၂၂
2131Plenty of Pleasure Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Moe Tain Taung )50 Kg( N : 12%, P2O5 : 12%, K2O : 24% )5236၂၃.၄.၂၀၂၂
2132Plenty of Pleasure Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Moe Tain Taung )50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5237၂၃.၄.၂၀၂၂
2133World Class Infinite Co.,Ltd.​မြေပြုပြင်ဆေးရည် World Plant 45 g(Moisture : 9.042%,N : 2.46%,P2O5 : 0.039%,K2O : 1.32%, Ca : 0.52%,Mg : 0.26%,S : 0.198%,OM : 67.41%,C : N - 15:89 )5259၂၃.၄.၂၀၂၂
2134Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Compound Fertilizer (16-16-16)(Yun Feng)40 Kg( N : 16%,P2O5 : 16%,K2O : 16%,Mg,B,Zn,S,Ca )5260၂၃.၄.၂၀၂၂
2135Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-5-25)(Yun Feng)40 Kg( N : 15%,P2O5 : 5%,K2O : 25%,Mg,B,Zn,S,Ca )5261၂၃.၄.၂၀၂၂
2136Nant Khin Co.,Ltd.Calcium Fertilizer (Pang Miao)40 Kg( Ca ≥ 15%,H2O ≤ 15% )5271၂၃.၄.၂၀၂၂
2137Nant Khin Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( S ) 40 Kg( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 7% ) ≥ 25%5272၂၃.၄.၂၀၂၂
2138Nant Khin Co.,Ltd.Urea Fertilizer (ERDOS)40 Kg( N ≥ 46% )5273၂၃.၄.၂၀၂၂
2139Nant Khin Co.,Ltd.Compound Fertilizer ( JIN KAI ) 40 Kg( N : 25%, P2O5 : 10% ) ≥ 35%5274၂၃.၄.၂၀၂၂
2140Saung Hnin Wai Travel & Tours Co., Ltd.Muriate of Potash ( SINO-AGRI )50 Kg ( K2O ≥ 60% )5279၂၃.၄.၂၀၂၂
2141Billion Soe Kaung San Co., Ltd.Neem Coated Urea Fertilizer ( IFFCO ) 45Kg( N : 46% )5284၂၃.၄.၂၀၂၂
2142Billion Soe Kaung San Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( ဆင် )50 Kg( N : 15%,P2O5 : 5%,K2O : 5% )5285၂၃.၄.၂၀၂၂
2143Myanmar Win Star International Manufacturing Co., Ltd.ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(Super Grow) (စူပါဂရိုး) ( ရွှေဖား )1 Ltr, 250 CC(N : 4.396%,P2O5 : 2.915%,K2O : 4.896%,Mg : 0.194%, Fe : 0.019%, Mn : 0.007%, Cu : 0.005%, Zn : 0.006%)5286၂၃.၄.၂၀၂၂
2144Mya Sein Yandanar Aung Gems & Jewellery Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Three Circles ) (15-15-15) 50 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5302၂၉.၇.၂၀၂၂
2145Mya Sein Yandanar Aung Gems & Jewellery Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Three Circles ) (15-5-25) 50 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )5303၂၉.၇.၂၀၂၂
2146Mya Sein Yandanar Aung Gems & Jewellery Co., Ltd.Compound Fertilizer (TIANTENG) (18-18-18)50 Kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18% )5304၂၉.၇.၂၀၂၂
2147Aung Shwe Soe Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Yinmore )( 5-14-10 )40 Kg( N : 5 %, P2O5 : 14 %, K2O : 10 % )5305၂၉.၇.၂၀၂၂
2148Aung Shwe Soe Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Yinmore )( 27-5-10 )40 Kg( N : 27 %, P2O5 : 5 %, K2O : 10 % )5306၂၉.၇.၂၀၂၂
2149Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Agricultrual Sea ) ( 15-15-15 )25 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )5307၂၉.၇.၂၀၂၂
2150Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Potassium Chloride ( SINOCHEM )50 Kg( K2O ≥ 60 % )5309၂၉.၇.၂၀၂၂
2151Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Compound Fertilizer ( GuiHu )( 15-15-15 )50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )5310၂၉.၇.၂၀၂၂
2152Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Diammonium Phosphate ( KAILIN ) ( 15-42-0 )40 Kg( N : 15 %, P2O5 : 42 %, Mg, S )5311၂၉.၇.၂၀၂၂
2153Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Mono Potassium Phosphate ( Jinhai ) ( 0-52-34 )25 Kg( P2O5 ≤ 52 %, K2O ≥ 34 %, KH2PO4 ≥ 99 % )5312၂၉.၇.၂၀၂၂
2154Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Deltalent - Spezial ) ( 15-5-23 )40 Kg( N : 15 %, P2O5 : 5 %, K2O : 23 % )5313၂၉.၇.၂၀၂၂
2155Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Deltalent - Spezial ) ( 17-17-17 )40 Kg( N : 17 %, P2O5 : 17 %, K2O : 17 % )5314၂၉.၇.၂၀၂၂
2156Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Deltalent - Spezial ) ( 15-15-15 )40 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )5315၂၉.၇.၂၀၂၂
2157Asia Shwe Taung Thu Co., Ltd.ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ ( HUA JIN )50 Kg( N : 46% )5318၂၉.၇.၂၀၂၂
2158Myint Mo Hinthar Co., Ltd.ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ (ဆင်ပျံ/Flying Elephant)50 Kg( N ≥ 46% )5324၂၉.၇.၂၀၂၂
2159Chin Shwe Pyi Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Mei Qing / မေချင်း )50 Kg( N ≥ 46 % )5338၂၉.၇.၂၀၂၂
2160Chin Shwe Pyi Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Jian Wang Long / ရွှေနဂါးမင်း )50 Kg( N ≥ 46 % )5339၂၉.၇.၂၀၂၂
2161Chin Shwe Pyi Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Zhang Qian / ချန်ဂျင် )50 Kg( N ≥ 46 % )5340၂၉.၇.၂၀၂၂
2162Chin Shwe Pyi Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer (Three Circles / သံကွင်းသုံးကွင်း )50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5 % )5341၂၉.၇.၂၀၂၂
2163Chin Shwe Pyi Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Taung Thu Ma )50 Kg( N : 10 %, P2O5 : 10 %, K2O : 5 % )5342၂၉.၇.၂၀၂၂
2164Chin Shwe Pyi Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Star World )50 Kg( N : 20 %, K2O : 5 % )5343၂၉.၇.၂၀၂၂
2165Forward General Trading Co., Ltd.ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ ( ပိရမစ် )50 Kg( N : 46 % )5348၂၉.၇.၂၀၂၂
2166Golden Cross Co., Ltd.Neem Coated Urea Fertilizer ( IFFCO )50 Kg( N : 46% )5349၂၉.၇.၂၀၂၂
2167Three Peaks Co., ltd.Urea Fertilizer (Golden Triangle / ရွှေတြိဂံ )50 Kg( N : 46 % )5350၂၉.၇.၂၀၂၂
2168Htein Min Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer ( GAOK )50 Kg( K2O ≥ 52%, S ≥ 18%, Cl ≤ 1.0% ) 5359၂၉.၇.၂၀၂၂
2169Htein Min Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer ( CTC )50 Kg( K2O ≥ 50%, S ≥ 16.0%, Cl ≤ 2.0% )5360၂၉.၇.၂၀၂၂
2170Htein Min Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( Canpotex )50 Kg( K2O ≥ 60% )5361၂၉.၇.၂၀၂၂
2171Htein Min Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( KAILIN )50 Kg( K2O ≥ 62% )5362၂၉.၇.၂၀၂၂
2172Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15)( KAILIN )40Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5363၂၉.၇.၂၀၂၂
2173Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17)( KAILIN )50 Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )5364၂၉.၇.၂၀၂၂
2174Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (16-8-21)( KAILIN )40Kg( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 21% )5365၂၉.၇.၂၀၂၂
2175Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-8-26) ( MENEY BIOLOGY )50 Kg( N : 17%, P2O5 : 8%, K2O : 26% )5366၂၉.၇.၂၀၂၂
2176Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (24-7-12+TE) ( KYLE) (KYLE SPECIAL FERTILIZER )40Kg( N : 24%, P2O5 : 7%, K2O : 12%+TE )5367၂၉.၇.၂၀၂၂
2177Htein Min Co., Ltd.Compound Fertilizer (12-11-18) ( YIANFENG )50 Kg( N : 12%, P2O5 : 11%, K2O : 18% , Contains Amino Acids, Trace Elements )5368၂၉.၇.၂၀၂၂
2178K.M.K Myitkyina Co., Ltd.Compound Fertilizer (11-12-18) ( KIXN )40 Kg( N : 11%, P2O5 : 12%, K2O : 18% ) 5369၂၉.၇.၂၀၂၂
2179K.M.K Myitkyina Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( GDTIANHE )50 Kg( K2O ≥ 60% )5370၂၉.၇.၂၀၂၂
2180K.M.K Myitkyina Co., Ltd.Compound Fertilizer (FTIZIT) (17-7-17) 40 Kg( N : 17%, P2O5 : 7%, K2O : 17% )5371၂၉.၇.၂၀၂၂
2181K.M.K Myitkyina Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-5-25) (FTIZIT)40 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )5372၂၉.၇.၂၀၂၂
2182Shwe Sin Nyein Chan Aung Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-5-25) (MCT)40 Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )5373၂၉.၇.၂၀၂၂
2183Shwe Sin Nyein Chan Aung Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) (MCT)40 Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5374၂၉.၇.၂၀၂၂
2184Shwe Sin Nyein Chan Aung Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) (Nashidakang)50Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5375၂၉.၇.၂၀၂၂
2185Shwe Sin Nyein Chan Aung Co., Ltd.Compound Fertilizer (16-6-25) (JIAMEIHAO)50Kg( N : 16%, P2O5 : 6%, K2O : 25% )5376၂၉.၇.၂၀၂၂
2186Shwe Sin Nyein Chan Aung Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) (SINO AGRI)50Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5377၂၉.၇.၂၀၂၂
2187Shwe Sin Nyein Chan Aung Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer ( LUO BU PO)50Kg( K2O ≥ 52 %, Cl ≤ 1.5 %, S ≥ 17.5 % )5378၂၉.၇.၂၀၂၂
2188Shwe Sin Nyein Chan Aung Co., Ltd.Muriate of Potash Fertilizer ( SINO-AGRI )50Kg( K2O ≥ 60 % )5379၂၉.၇.၂၀၂၂
2189Royal Tagon Trader Co., Ltd.Urea Fertilizer ( Tagon Farmer ) 50Kg( N : 46% )5380၂၉.၇.၂၀၂၂
2190Opportunitiy Myitkyian Trading Co., Ltd. ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (MCT) (15-15-15)40 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )5381၂၉.၇.၂၀၂၂
2191Opportunitiy Myitkyian Trading Co., Ltd. ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (AMMS) (16-6-23)40 Kg( N : 16 %, P2O5 : 6 %, K2O : 23 % )5382၂၉.၇.၂၀၂၂
2192Opportunitiy Myitkyian Trading Co., Ltd. Potassium Sulphate Fertilizer ( TIANFU )50 Kg( K2O ≥ 52 % )5383၂၉.၇.၂၀၂၂
2193Opportunitiy Myitkyian Trading Co., Ltd. ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (AMMS) (16-16-16)50 Kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 16 % )5384၂၉.၇.၂၀၂၂
2194Opportunitiy Myitkyian Trading Co., Ltd. ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (ZGNZ) (15-15-15)50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )5385၂၉.၇.၂၀၂၂
2195Opportunitiy Myitkyian Trading Co., Ltd. ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (YF) (15-15-15)50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )5386၂၉.၇.၂၀၂၂
2196Opportunitiy Myitkyian Trading Co., Ltd. ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (Good days) (15-7-18)50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 7 %, K2O : 18 % )5387၂၉.၇.၂၀၂၂
2197Opportunitiy Myitkyian Trading Co., Ltd. Potassium Sulphate Fertilizer ( LUO BU PO)50 Kg( K2O ≥ 52 %, Cl ≤ 1.5 %, S ≥ 17.5 % )5388၂၉.၇.၂၀၂၂
2198Opportunitiy Myitkyian Trading Co., Ltd. Potassium Sulphate Fertilizer ( KEMIRA )25 Kg( K2O ≥ 50 %, SO3 : 46 % )5389၂၉.၇.၂၀၂၂
2199Mine Tong Say Ta Man Co., ltd.Compound Fertilizer ( Pui Thai Inter ) ( 21-8-24 )50 Kg( N : 21 %, P2O5 : 8 %, K2O : 24 % )5395၂၉.၇.၂၀၂၂
2200Mine Tong Say Ta Man Co., ltd.Compound Fertilizer ( Pui Thai Inter ) ( 18-4-5 )50 Kg( N : 18 %, P2O5 : 4 %, K2O : 5 % )5396၂၉.၇.၂၀၂၂
2201Mine Tong Say Ta Man Co., ltd.Compound Fertilizer ( Pui Thai Inter ) ( 15-15-15 )50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )5397၂၉.၇.၂၀၂၂
2202SUT BUM XIN YU AGRIBUSINESS Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17) ( FENGLE FERTILIZER INDUSTRY )50Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )5412၂၉.၇.၂၀၂၂
2203SUT BUM XIN YU AGRIBUSINESS Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) ( FENGLE FERTILIZER INDUSTRY )50Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5413၂၉.၇.၂၀၂၂
2204SUT BUM XIN YU AGRIBUSINESS Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) ( FENGLE FERTILIZER INDUSTRY )50Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5414၂၉.၇.၂၀၂၂
2205SUT BUM XIN YU AGRIBUSINESS Co., Ltd.Nitrogen Fertilizer ( STANLEY )40Kg( N ≥ 28%, S ≥ 3.0%, Zn ≥ 0.03%, B ≥ 0.03%, Zn+B ≥ 0.06% )5415၂၉.၇.၂၀၂၂
2206SUT BUM XIN YU AGRIBUSINESS Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15)( VOLFERTILE )50Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5416၂၉.၇.၂၀၂၂
2207SUT BUM XIN YU AGRIBUSINESS Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15)( STANLEY )50Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5417၂၉.၇.၂၀၂၂
2208SUT BUM XIN YU AGRIBUSINESS Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-17-17)( STANLEY )50Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% )5418၂၉.၇.၂၀၂၂
2209SUT BUM XIN YU AGRIBUSINESS Co., Ltd.Compound Fertilizer (18-18-18)( STANLEY )40Kg( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18% )5419၂၉.၇.၂၀၂၂
2210SUT BUM XIN YU AGRIBUSINESS Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-5-25)( VOLFERTILE )50Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% )5420၂၉.၇.၂၀၂၂
2211SUT BUM XIN YU AGRIBUSINESS Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15)( STANLEY )40Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5421၂၉.၇.၂၀၂၂
2212SUT BUM XIN YU AGRIBUSINESS Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-4-26)( STANLEY )50Kg( N : 15%, P2O5 : 4%, K2O : 26% )5422၂၉.၇.၂၀၂၂
2213SUT BUM XIN YU AGRIBUSINESS Co., Ltd.Compound Fertilizer (17-6-25)( STANLEY )50 Kg( N : 17%, P2O5 : 6%, K2O : 25% )5423၂၉.၇.၂၀၂၂
2214SUT BUM XIN YU AGRIBUSINESS Co., Ltd.Compound Fertilizer (16-5-28) ( STANLEY )40 Kg( N : 16%, P2O5 : 5%, K2O : 28% )5424၂၉.၇.၂၀၂၂
2215SUT BUM XIN YU AGRIBUSINESS Co., Ltd.Compound Fertilizer (16-7-22) (CHUFENG CHEMICAL )50 Kg( N : 16%, P2O5 : 7%, K2O : 22% )5425၂၉.၇.၂၀၂၂
2216Naing Htoo Lwin Co., Ltd.ယူရီးယားဓါတ်မြေသြဇာ (ဇော်ဂျီ)40 Kg( N : 46 % )5427၂၉.၇.၂၀၂၂
2217Naing Htoo Lwin Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (ဇော်ဂျီ) (15-5-5)50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5 % )5428၂၉.၇.၂၀၂၂
2218Naing Htoo Lwin Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (ဇော်ဂျီ) (18-9-5)50 Kg( N : 18 %, P2O5 : 9 %, K2O : 5 % )5429၂၉.၇.၂၀၂၂
2219Toe Pwar Mandalay Myaysihlwa Co., Ltd. ဂျစ်ပဆမ်ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ (​ရွှေပင်ရွှေသီး) 25 Kg( CaSO4.2H2O : 98 %, Ca : 24 %, S : 18 % )5430၂၉.၇.၂၀၂၂
2220Saung Hnin Wai Travel & Tours Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-15-15) (DEWOL) (ဒီဝေါ)50Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% )5439၂၉.၇.၂၀၂၂
2221Cannam Co., Ltd.Complex Fertilizer (15-15-15) ( JOYMAX )50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % )5441၂၉.၇.၂၀၂၂
2222Cannam Co., Ltd.Complex Fertilizer (16-16-16) ( JOYMAX ) 40 Kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 16 % ) 5442၂၉.၇.၂၀၂၂
2223Cannam Co., Ltd.Complex Fertilizer (17-17-17) ( JOYMAX ) 40 Kg( N : 17 %, P2O5 : 17 %, K2O : 17 % )5443၂၉.၇.၂၀၂၂
2224Cannam Co., Ltd.Complex Fertilizer (17-7-27) ( JOYMAX )40 Kg( N : 18 %, P2O5 : 7 %, K2O : 27 % )5444၂၉.၇.၂၀၂၂
2225Cannam Co., Ltd.Complex Fertilizer (17-17-17) ( 68 )50 Kg( N : 17 %, P2O5 : 17 %, K2O : 17 % )5445၂၉.၇.၂၀၂၂
2226Cannam Co., Ltd.Complex Fertilizer (14-5-27) ( 88 )50 Kg( N : 14 %, P2O5 : 5 %, K2O : 27 % )5446၂၉.၇.၂၀၂၂
2227Cannam Co., Ltd.Complex Fertilizer (15-5-32) ( 100 )50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 5%, K2O : 32 % )5447၂၉.၇.၂၀၂၂
2228Cannam Co., Ltd.Compound Fertilizer (15-5-15) ( Boat )50 Kg( N : 15 %, P2O5 : 5 %, K2O : 15 % )5448၂၉.၇.၂၀၂၂
2229Cannam Co., Ltd.Compound Fertilizer (13-5-25) (BB) 40 Kg( N : 13 %, P2O5 : 5 %, K2O : 25 % )5449၂၉.၇.၂၀၂၂
2230Cannam Co., Ltd.Compound Fertilizer (16-16-16) (BB) 40 Kg( N : 16 %, P2O5 : 16 %, K2O : 16 % ) 5450၂၉.၇.၂၀၂၂
2231Great - 7 Co., Ltd.သဘာဝမြေသြဇာ ( Dragon Fish - I )50 Kg(N : 0.81%, P2O5 : 1.16%, K2O : 1.28%, OM:25% )5451၂၉.၇.၂၀၂၂
2232Great - 7 Co., Ltd.သဘာဝမြေသြဇာ ( Dragon Fish - II )50 Kg( N : 0.88%,P2O5 : 1.53%,K2O : 1.22%,OM : 25% )5452၂၉.၇.၂၀၂၂
2233Myawaddy Trading Limited.Urea Fertilizer Shipment, 25TNE, 1350Kg, 1000 Kg( N : 46 % )5455၂၉.၇.၂၀၂၂
2234Royal Ace Trading Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (12-6-12) (Nupro Crop) 50 Kg, 25 Kg, 10 Kg( N : 12 %, P2O5 : 6 %, K2O : 12 %, OM : 10 % )5456၂၉.၇.၂၀၂၂
2235Royal Ace Trading Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (12-3-3) (Nupro Crop) 50 Kg, 25 Kg, 10 Kg( N : 12 %, P2O5 : 3 %, K2O : 3 %, OM : 10 % )5457၂၉.၇.၂၀၂၂
2236Royal Ace Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer (18-0-3) (Nupro Crop) 50 Kg, 25 Kg, 10 Kg( N : 18 %, K2O : 3 %, OM : 10 % )5458၂၉.၇.၂၀၂၂
2237Opportunitiy Myitkyian Trading Co., Ltd. Compound Fertilizer (WOFEITE) (15-5-35+TE) 25 Kg( N : 15 %, P2O5 : 5 %, K2O : 35 %, Fe(EDTA) : 0.002 %, Mn(EDTA) : 0.001 %, Mo(EDTA) : 0.001 %, Zn(EDTA) : 0.002 %)5460၂၉.၇.၂၀၂၂
2238CNI (Global) Myanmar Co., Ltd.Nano Capsule (High 5)60 Capsules( Humic Acid : 10 %, Fulvic Acid : 50 % )5463၂၉.၇.၂၀၂၂
2239CNI (Global) Myanmar Co., Ltd.Concertrated Amino Acid Solution (High 5 )1 Ltr(N:4%, K2O:2%, Cu:0.01%, Fe:0.05%, Mn:0.03%, Zn:0.02%, Ca:1%, Mg:0.5%, Amino Acid:10%, Monosaccaride:30%)5464၂၉.၇.၂၀၂၂
2240The National Trading Co., Ltd.Granular Urea Fertilizer ( FGV )50Kg( N : 46% )5465၂၉.၇.၂၀၂၂
2241The National Trading Co., Ltd.Prilled Urea Fertilizer ( FGV )50Kg( N : 46% )5466၂၉.၇.၂၀၂၂
2242Agro Green Land Chemical Co., Ltd.အပင်အားပေးရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာ (ဘက်(စ်)) (30-12-12) 1000 g/ 500 g( N : 30%, P2O5 : 12%, K2O : 12%, Zn : 0.3%, B : 0.2%, Inert - 54.5% )4721၁၀.၁.၂၀၂၂
2243United Nilar Agribusiness Co., Ltd.Bio Organic Fertilizer ( BioGro ) 500 gm( Australia-5 Strains, Bacillus azotofixans, Bacillus megaterium (106 CFU/ml), Bacillus subtillis (107 CFU/ml), Lactobacillus Aciclophillus, Saccharomyces cerevisiae Total CFU Count is at a minimum of 4 billion per gram )1080၁၆.၁၀.၂၀၂၂
2244Green Mind (Myanmar) Trading Co., Ltd.S - Matrix Formula 2 ( S Natur ) 500 cc( Ca : 5.89 %, Mg : 2.53 %, OM : 1.68 % )1100၁၆.၁၀.၂၀၂၂
2245Myanmar China Trade Development Co., Ltdယူရီးယားမြေသြဇာ(မိုးတိမ်) 50kg ( N ≥ 46% )5467၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2246Yin Htike Co.,Ltdကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (AO LIN DAN – 1 /အိုလင်ဓာန်- ၁)50Kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%)5480၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2247Yin Htike Co.,Ltdကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (AO LIN DAN – 2/အိုလင်ဓာန် -၂)50Kg (N:15%, P2O5:5%, K2O:25%)5481၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2248Yin Htike Co.,Ltdကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (NOBERFUN –1/နိုဘာဖန် - ၁)40Kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%)5482၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2249Yin Htike Co.,Ltdကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (NOBERFUN –2/နိုဘာဖန်-၂)40Kg(N:15%, P2O5:5%, K2O:25%)5483၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2250Chang Yin Khu Development Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( TENZO )50 kg(N:14%, P2O5:8%, K2O:20%)5492၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2251Chang Yin Khu Development Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( TENZO )50 kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%)5493၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2252Chang Yin Khu Development Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( Golden Sincerity )40 kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%)5494၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2253Chang Yin Khu Development Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( TENZO )50 kg(N:21%, P2O5:7%, K2O:12%)5495၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2254Chang Yin Khu Development Co., Ltd.Nitrosulph-based calcium Magnesium Fertilizer(GESC)40 kg(N≥21%, CaO≥ 8%, MgO≥5%, S≥3%, NO3-N≥10%)5496၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2255Myanmar Belle Logistics and Services Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ ( အမ်မီမိတ်-ဂျီ-ပလပ်(စ်) N-P-K (8-3-4)50 kg(N:8%, P2O5:3%, K2O:4%, S:7%, OM:10%)5541၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2256Golden Muchhip Co.,Ltdယူရီးယားမြေဩဇာ (Neem Coated Urea) (Mukta)45 Kg(N: 46%)5556၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2257ZLM Family Co., Ltd.ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ ( MUKTA ) 50kg(N:46%)5585၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2258Khwar Nyo Trading Co.,Ltd.NPKကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (Yar Toe)(13-5-27)50kg(N:13%, P2O5:5%, K2O:27%)5586၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2259Colney Co.,Ltdယူရီးယားမြေသြဇာ (IFFCO) 45kg(N:46%)5587၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2260Opportunitiy Myitkyian Trading Co., Ltd. ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( AGRICOLA ) (17-17-17) 40Kg (N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17%) 5618၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2261Opportunitiy Myitkyian Trading Co., Ltd. Muriate of Potash Fertilizer ( GD TIANHE ) 50Kg (K2O ≥ 60%) 5619၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2262Opportunitiy Myitkyian Trading Co., Ltd. Mono Potassium Phosphate ( MKP ) (0-52-34) 25Kg(P2O5 : 52%, K2O : 34%) 5620၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2263Opportunitiy Myitkyian Trading Co., Ltd. ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( TENZO ) (21-7-12)50Kg(N : 21%, P2O5 : 7%, K2O : 12%) 5621၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2264Opportunitiy Myitkyian Trading Co., Ltd. ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( TENZO ) (14-8-20)50Kg(N : 14%, P2O5 : 8%, K2O : 20%) 5622၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2265Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (BB) (17-17-17) 50kg (N:17%, P2O5:17%, K2O:17%)5633၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2266Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (BB) (18-7-26)40kg (N:18%, P2O5:7%, K2O:26%)5634၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2267Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (SACF) (15-15-15)50kg(N:15%, P2O5:15%,K2O:15%)5635၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2268Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(SACF) (17-17-17)50kg(N:17%, P2O5:17%, K2O:17%)5636၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2269Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(YSAK) (17-17-17)50kg(N:17%, P2O5:17%, K2O:17%)5637၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2270Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.Monoammonium Phosphate Fertilizer (MAP)25kg(N≥10%, P2O5≥48%)5638၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2271Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.ကယ်လ်ဆီယမ် မဂ္ဂနီဆီယမ်မြေသြဇာ ( Agri - Converge )40 kg(Ca+Mg ≥ 18 %)5639၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2272Bhamo Star Agri & Tech Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( BB ) (13-5-25)40 kg(N:13%, P2O5:5%, K2O:25%)5640၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2273Xiang Yi Co., Ltdကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Kingenta) (15-15-15)50Kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%)5642၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2274Xiang Yi Co., Ltdကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (Summit Fert) (16-16-16)50 Kg(N:16%, P2O5:16%, K2O:16%)5643၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2275Xiang Yi Co., Ltdကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (Kingenta) (17-17-17)50 Kg(N:17%, P2O5:17%, K2O:17%)5644၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2276Xiang Yi Co., Ltdကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (BB) (15-15-15)50Kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%)5645၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2277RLA Co., Ltd.ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ ( IFFCO ) 50 kg(N:46%)5658၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2278Swan Pyae Bone Myat San Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Kingenta )50 kg ( N:15%, P2O5:15%, K2O:15% )5684၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2279Swan Pyae Bone Myat San Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Kingenta )40 kg( N:15%, P2O5:5%, K2O:25% )5730၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2280Swan Pyae Bone Myat San Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Kingenta )40 kg( N:15%, P2O5:6%, K2O:22% )5746၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2281Swan Pyae Bone Myat San Co., Ltd.Potassium Sulphate Fertilizer ( ENGO )50 kg ( K2O≥50%, Cl ≤ 1.5% )5747၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2282Like Myanmar Co., Ltd.အထွက်နှုန်းတိုးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( ရွှေထီး ) (15-15-15+7 S)50 kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, S:7%)5695၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2283Like Myanmar Co., Ltd.အထွက်နှုန်းတိုးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( ရွှေထီး ) (16-7-7)50 kg(N:16%, P2O5:7%, K2O:7%)5696၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2284Like Myanmar Co., Ltd.အထွက်နှုန်းတိုးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( ရွှေထီး ) (20-0-5)50 kg(N : 20%, K2O : 5%)5697၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2285Like Myanmar Co., Ltd.အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်မြေသြဇာ ( ရွှေထီး )50 kg(N:21%, S:24%)5698၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2286Rose Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( IFFCO )50 kg(N:46%)5700၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2287Rose Trading Co., Ltd.Urea Fertilizer ( MUKTA ) (Neem Coated)50 kg(N:46%)5701၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2288Myat Thein Khaing Co.,Ltd.Urea Fertilizer (Pann Phu/ပန်းဖူးပုလဲ)50kg(N≥46.4%)5720၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2289Saung Hnin Wai Travel & Tours Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( ပင်လယ် ) (17-17-17)50 Kg(N:17%, P2O5:17%, K2O:17%)5722၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2290Saung Hnin Wai Travel & Tours Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( ပင်လယ် ) (16-4-26)50 Kg(N:16% ,P2O5:4%, K2O:26%)5723၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2291Saung Hnin Wai Travel & Tours Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( ပင်လယ် ) ( 15-15-15 )50 Kg(N:15%, P2O5:15%, K2O:15%)5724၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2292Saung Hnin Wai Travel & Tours Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( ပင်လယ် ) ( 16-5-21 )50 Kg(N:16%, P2O5:5%, K2O:21%)5725၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2293Saung Hnin Wai Travel & Tours Co., Ltd.ပိုတက်ဆီယမ်ဆာလဖိတ်( အန်ရို )50 Kg(K2O : 52%)5726၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2294Saung Hnin Wai Travel & Tours Co., Ltd.ကယ်(လ်)ဆီယမ်နိုက်ထရိုတ်ဂရမ်နယူလာ ( ဆန်ဇီ )40 Kg(Nitrogen > 15%, Nitrate Nitrogen > 14%, Ammonium Nitrogen >1%,CaO > 25%,MgO > 0.1%,Insoluble Water < 0.5%)5727၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2295Bai Shi Xin Fertilizer Co.,Ltdမဂ္ဂနီဆီယမ်ဆာလဖိတ်ဓာတ်မြေသြဇာ 2.5 Kg( S:12%, Mg: 9.7% )5728၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2296Khin Khin Khine Co., Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Volfertile) (15-5-25) 50Kg(N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25%) 5729၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2297JJ-Pun Trading Co.,Ltd.ပဲဒီးဝမ်းတိုင်းမ်ဓာတ်မြေသြဇာ(29-4-6+MgO1)20kg(N:29%, P2O5: 4%, K2O:6%, MgO:1%)5736၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2298Phoo Pwint Cherry Co.,Ltd.ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Jin Kai ) (10-10-5 ) 40Kg N : 10%, P2O5 :10%, K2O : 5% 5737၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2299Phoo Pwint Cherry Co.,Ltd.ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ ( Erdos )40Kg N : 46.48 %, Biuret : 0.891 % 5738၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2300S M Lion Co.,LtdAGRA BURST PRO 1.2kg(N:1.134%, P2O5:0.87%, K2O:0.26%, Ca:0.361%, MgO.267%, S:0.821%, Fe:453.8ppm, Mn:934ppm, Zn:89.94ppm,B:700ppm, Na:0.114%, OM:74.79%, C:N - 38.25 )5739၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2301The National Trading Co., Ltd.Compound Fertilizer ( FGV )50Kg( N : 15%, P2O5 :15%, K2O : 15%, S : 7% )5744၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2302Plenty of Pleasure Co., Ltd.Compound Fertilizer ( JIAMEIHAO ) (15-15-15)50Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 5748၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2303Plenty of Pleasure Co., Ltd.Compound Fertilizer ( NASHIDAKANG ) (17-17-17)50Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) 5749၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2304Plenty of Pleasure Co., Ltd.Compound Fertilizer ( RDF ) (15-5-15)50Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 15% )5750၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2305Plenty of Pleasure Co., Ltd.Compound Fertilizer ( COMPO - EXPERT ) (14-12-17) 40Kg( N : 14%, P2O5 : 12%, K2O : 17% ) 5751၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2306Plenty of Pleasure Co., Ltd.Compound Fertilizer ( Moe Tain Taung ) (15-15-15)50Kg( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) 5752၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2307Plenty of Pleasure Co., Ltd.Compound Fertilizer ( COMPO - EXPERT ) (26-5-6) 40Kg( N : 26%, P2O5 : 5%, K2O : 6% ) 5754၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2308Plenty of Pleasure Co., Ltd.Compound Fertilizer ( kingenta ) (15-5-25) 40Kg( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% ) 5756၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2309Plenty of Pleasure Co., Ltd.Compound Fertilizer ( kingenta ) (17-17-17)50Kg( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) 5757၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2310Myawaddy Trading Limited.Granular Urea Fertilizer1330 kg(N : 46%)တသက-၅၀၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2311Myawaddy Trading Limited.Prilled Urea Fertilizer1350kgNitrogen (N) 46%တသက- ၅၁၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2312KS DU Trading Co., LtdGranular Urea Fertilizer1330kg(N:46%)တသက- ၅၂၁၃.၁၁.၂၀၂၂
2313RIO Commodity Co,LtdUrea Fertilizer 1 TNE(N:46%)တသက- ၆၄၁၃.၁၁.၂၀၂၂