မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်းဇုံအတွင်း ရေရှည်သီးနှံ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အကျိုးအမြတ် ပိုမိုတိုးတက်စေရန်အတွက် သီးနှံအာဟာရဓာတ်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်း စီမံကိန်း