မြေသြဇာစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း