မြေသြဇာမှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လိုက်နာရမည့်အချက်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း