မြေသြဇာမှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားရာတွင် ထုပ်ပိုးပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်၍ လိုက်နာရမည့်အချက်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း