မြေအမျိုးအစား ခွဲခြားတိုင်းတာခြင်း သင်တန်း

သင်တန်းသားဦးရေ

- ဝန်ထမ်း(ဝန်ထမ်း(၂၀) ဦး) ဦး

ဆောင်ရွက်သည့်နေရာ

- CARTC

ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ရက်

- ၉-၁၃.၁.၂၀၁၇