လူမှုစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း

သင်တန်းသားဦးရေ

- ဝန်ထမ်း() ဦး

ဆောင်ရွက်သည့်နေရာ

- ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်နှင့် ရေကြည်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ရက်

- ၅-၃-၂၀၂၃ မှ ၂၀-၃.၂၀၂၃