အပင်အာဟာရ စီမံခန့်ခွဲရေး သင်တန်း

သင်တန်းသားဦးရေ

- ဝန်ထမ်း(ဝန်ထမ်း(၁၁၀)ဦး) ဦး

ဆောင်ရွက်သည့်နေရာ

- ယင်းမာပင်ခရိုင်

ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ရက်

- ၁၆.၂.၂၀၁၇