တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်အလိုက် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့် လိုင်စင်စာရင်း

Remark – Inspection Time is 2 to 3 / shop / year