အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ

မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ


သီးနှံစိုက်ပျိုးမည့် မြေများ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ရသည့် အကြောင်းသိလိုပါသည်။

သီးနှံစိုက်ပျိုးမည့်မြေများ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ

  1. သီးနှံစိုက်ပျိုးမြေဆီလွှာ၏ ရုပ်ဂုဏ်သတ္တိ ဓါတုဂုဏ်သတ္တိများကို ခန့်မှန်းရန်
  2.  စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် အကြံပေးဆောင်ရွက်နိုင်ရန်
  3. သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် မြေဆီလွှာအတွင်းပြောင်းလဲမှုများ သိရှိနိုင်ရန်
  4.  သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်
  5.  Soil Classification လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်
  6. Soil Mapping ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်
မြေအမျိုးအစားများ၏ အမည်များကို မြန်မာဘာသာဖြင့် သိလိုပါသည်။

မြေသားတည်ဆောက်ပုံ (Soil Structure) သည် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းသည့် မြေသားအနု အကြမ်းပါဝင်မှု (Soil Texture)အရ ကွဲပြားသွားပါသည်။

သိရှိလိုသော အကြောင်းအရာများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဖောင်မှအချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းခြင်းမှတဆင့် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။