စဉ် ကုမ္ပဏီ / လုပ်ငန်းအမည် ​မြေသြဇာအမည် အိတ် ပါဝင်သော အာဟာရဓါတ် အချိုးအစား မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် အမှတ်စဉ် (တသ) မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည့်ရက် မှတ်ချက် View Product
2201 ငွေဂုဏ်ကြွယ် ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15-15-15 ) ( VOLFERTILE ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၄၀၆၈ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2202 ငွေဂုဏ်ကြွယ် ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15-5-25 ) ( VOLFERTILE ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% ) ၄၀၆၉ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2203 ငွေဂုဏ်ကြွယ် ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပလပ်စ်ဓာတ်မြေဩဇာ(16-16-16) 50Kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O :16% ) ၄၀၇၀ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2204 အဂရို ဂရင်းလန်း ကဲမီးကဲ(လ်) ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (21N+0+0+24S) ( GENERATION ) 50 Kg ( N : 21%, S : 24% ) ၄၀၇၁ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2205 အဂရို ဂရင်းလန်း ကဲမီးကဲ(လ်) ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဆေးပုလဲမြေသြဇာ ( Best ) ( 33N + 12S ) 50 Kg ( N : 33%, S : 12% ) ၄၀၇၂ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2206 အဂရို ဂရင်းလန်း ကဲမီးကဲ(လ်) ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ယူရီးယားအမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ် ( Best ) 50Kg ( N : 27%, S : 18% ) ၄၀၇၃ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2207 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( VOLFERTILE ) ( 15:15:15) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၄၀၇၄ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2208 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( VOLFERTILE ) ( 15:5:25) 40 Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% ) ၄၀၇၅ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2209 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15-15-15) 50Kg ( N : 15%, P2O5 :15%, K2O :15% ) ၄၀၇၆ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2210 ဘောလာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15:8:22) ( BB ) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 8%, K2O :22% ) ၄၀၇၈ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2211 ဘောလာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15:15:15) ( H ) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O :15% ) ၄၀၇၉ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2212 ဘောလာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရေပျော်ဓာတ်မြေဩဇာ (20:5:25+TE) ( QIAO ZHUAUNG YUAN ) 40Kg ( N : 20%, P2O5 : 5%, K2O :25%,( Zn+B) ≥ 0.5% ) ၄၀၈၀ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2213 ဘောလာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရေပျော်ဓာတ်မြေဩဇာ (15:5:30+TE) ( QIAO ZHUAUNG YUAN ) 40Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O :30%,( Zn+B) ≥ 0.5% ) ၄၀၈၁ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2214 မြန်ာစတာခ်ပရက်စတေ့ ချ်ပလန် တေးရှင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် မဂ္ဂနီဆီယမ် ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (အမှုန့်) 50 Kg ( Kieserite 25-27%MgO ) ၄၀၈၂ ၇.၆.၂၀၂၁ Other
2215 မြန်ာစတာခ်ပရက်စတေ့ ချ်ပလန် တေးရှင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် ဖော့စဖိတ်ကျောက်မှုန့်မြေဩဇာ Enrich Rock Phosphate (Menara Hap Seng) 50 Kg ( P2O5 : 26%-28% ) ၄၀၈၃ ၇.၆.၂၀၂၁ Phosphate
2216 ဘမ်ဘူးယောင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (17:17:17) ( XIN YANGFENG FERTILIZER ) 50 Kg ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O :17% ) ၄၀၈၄ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2217 ဘမ်ဘူးယောင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15:5:25 ) ( YF ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O :25% ) ၄၀၈၅ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2218 မြင့်မိုရ်ဟင်္သာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( 46:0:0 ) ( Flying Horse ) 50Kg ( N : 46%, Biuret : 1% ) ၄၀၈၆ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2219 မြင့်မိုရ်ဟင်္သာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( 46:0:0 ) ( U-MAX/ICP ) 50Kg ( N : 46%, Biuret : 1% ) ၄၀၈၇ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2220 အဂရီး အီကို ဂရင်း(န်) ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( KALI ) 50 Kg ( K2O : 60%Min ) ၄၀၈၉ ၇.၆.၂၀၂၁ Potash
2221 ပါဝါဖိုက်စတား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15:15:15) 40 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O :15% ) ၄၀၉၀ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2222 ပါဝါဖိုက်စတား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ Fertilizer ( SINO-AGRI) 50 Kg ( K2O ≥ 60% ) ၄၀၉၁ ၇.၆.၂၀၂၁ Potash
2223 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15:15:15) (ZHONE DONG) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O :15% ) ၄၀၉၂ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2224 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (17:17:17)(ZHONE DONG) 50 Kg ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O :17% ) ၄၀၉၃ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2225 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (16:9:23) (ZHONE DONG) 50 Kg ( N : 16%, P2O5 : 9%, K2O :23% ) ၄၀၉၄ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2226 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15:5:25) ( YF ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O :25% ) ၄၀၉၅ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2227 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (18:5:20) ( YF ) 50 Kg ( N : 18%, P2O5 : 5%, K2O :20% ) ၄၀၉၆ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2228 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (18:18:18) ( YF ) 50 Kg ( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O :18% ) ၄၀၉၇ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2229 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( SMM ) 50Kg ( N ≥ 46% ) ၄၁၀၁ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2230 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( KARBAMID ) 50Kg ( N : 46.2%% ) ၄၁၀၂ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2231 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( SMM ) 50Kg ( N ≥ 46% ) ၄၁၀၃ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2232 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( KPIC ) 50Kg ( N : 46% ) ၄၁၀၄ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2233 ရွှေကေသီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယံဆာ(လ်)ဖိတ် ( ရွှေပင်သန် ) 50Kg ( N : 21%, S : 24% ) ၄၁၀၅ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2234 ရွှေကေသီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွှေပင်သန်ဓာတ်မြေသြဇာ 50Kg ( N : 40%, CaO : 3.8%, S : 2.25% ) ၄၁၀၆ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2235 ဧရာဝင်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( Shwe Myinn ) 50 Kg ( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% + TE ) ၄၁၀၇ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2236 ဧရာဝင်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( Golden Horse) 50 Kg ( N : 5%, P2O5 : 10%, K2O :25%+TE ) ၄၁၀၈ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2237 ဧရာဝင်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( ကျားခေါင်း ) 50 Kg ( N : 10%, P2O5 : 5%, K2O :5% ) ၄၁၀၉ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2238 ဧရာဝင်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15-15-15 ) ( KINGENTA) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O :15% ) ၄၁၁၀ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2239 ဧရာဝင်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15-5-25 ) ( KINGENTA ) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O :25% ) ၄၁၁၁ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2240 ဧရာဝင်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15-5-25 ) ( KINGENTA ) 40Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O :25% ) ၄၁၁၂ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2241 ဓနဝင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် အပင်အသီးအားဆေး (Sungreen-L) 500CC ( SiO3: 25% ) ၄၁၁၃ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2242 နေ့စဉ်ကြယ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Buffalo ) 1 TNE ( N : 46.2% ) ၄၁၁၄ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2243 နေ့စဉ်ကြယ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ 25TNE ( N : 21%, S : 24% ) ၄၁၁၅ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2244 အမ် အီး အက်(ဖ်) အင်တာနေရှင်နယ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( icp ) 50 Kg ( N : 46%, Biuret : 1% ) ၄၁၁၆ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2245 အမ် အီး အက်(ဖ်) အင်တာနေရှင်နယ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒိုင်အမိုနီယမ်ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ(DAP) ( icp ) 50 Kg ( N : 18%, P2O5 : 46% ) ၄၁၁၇ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2246 အမ် အီး အက်(ဖ်) အင်တာနေရှင်နယ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( icp ) 50 Kg ( K2O : 60% ) ၄၁၁၈ ၇.၆.၂၀၂၁ Potash
2247 အမ် အီး အက်(ဖ်) အင်တာနေရှင်နယ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( icp ) 50 Kg ( N : 21%, S : 24% ) ၄၁၁၉ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2248 အဂရို ဖရီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အက်ဂရို(၁) ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( NPK-30:10:10+TE ) 500 g ( N : 30%, P2O5 : 10%, K2O : 10% + TE ( Fe, Mn, B, Zn ) ၄၁၂၀ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2249 အဂရို ဖရီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အက်ဂရို(၂) ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( NPK-15:15:30+TE ) 500 g ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 30% + TE ( Fe, Mn, B, Zn ) ၄၁၂၁ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2250 အဂရို ဖရီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ဂလီကိုဘဲလန့်စ် ) ( NPK-17:17:17+TE ) 1 Ltr ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17%+B : 0.32%,Fe(EDTA):0.18%, Zn(EDTA) : 0.12%, Cu(EDTA) : 0.072%, Mn(EDTA):0.072%, Co(EDTA) : 0.003%, Mo(EDTA):0.005%, C : 5%, OM : 10% )w/v ၄၁၂၂ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2251 အဂရို ဖရီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ဂလီကိုဘဲလန့်စ် ) ( NPK-17:17:17+TE ) 500 cc ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17%+B : 0.32%,Fe(EDTA):0.18%, Zn(EDTA) : 0.12%, Cu(EDTA) : 0.072%, Mn(EDTA):0.072%, Co(EDTA) : 0.003%, Mo(EDTA):0.005%, C : 5%, OM : 10% )w/v ၄၁၂၃ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2252 အဂရို ဖရီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ဂလီကိုဘဲလန့်စ် ) ( NPK-17:17:17+TE ) 250 cc ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17%+B : 0.32%,Fe(EDTA):0.18%, Zn(EDTA) : 0.12%, Cu(EDTA) : 0.072%, Mn(EDTA):0.072%, Co(EDTA) : 0.003%, Mo(EDTA):0.005%, C : 5%, OM : 10% )w/v ၄၁၂၄ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2253 အဂရို ဖရီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ဂလီကိုဘဲလန့်စ် ) ( NPK-17:17:17+TE ) 100cc ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17%+B : 0.32%,Fe(EDTA):0.18%, Zn(EDTA) : 0.12%, Cu(EDTA) : 0.072%, Mn(EDTA):0.072%, Co(EDTA) : 0.003%, Mo(EDTA):0.005%, C : 5%, OM : 10% )w/v ၄၁၂၅ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2254 ဂိုးလ်ဒင်း ကီး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Zebra ) 50 Kg ( N : 46% ) ၄၁၂၆ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2255 အိပ်(က်စ်)ဝိုင် ထရေးဒင်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Granular ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (SHIRAZ PETROCHEMICAL COMPLEX) 50 Kg ( N : 46% ) ၄၁၂၇ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2256 ထားဝယ် မင်းသမီး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (16:20:0)(Ring) 50 Kg ( N : 16%, P2O5 : 20% ) ၄၁၂၈ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2257 ထားဝယ် မင်းသမီး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15:7:18)(Ring) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 18% ) ၄၁၂၉ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2258 ထားဝယ် မင်းသမီး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (35:5:0)(Ring) 50 Kg ( N : 35%, P2O5 : 5% ) ၄၁၃၀ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2259 မာလာမြိုင် ထုတ်လုပ်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပလပ်စ်ဓာတ်မြေဩဇာ(နေရွက်လှေ) (17:5:5) 50 Kg ( N : 17%, P2O5 : 5%, K2O :5% ) ၄၁၃၁ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2260 မာလာမြိုင် ထုတ်လုပ်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက် FUSED MAGNESIUM PHOSPHATE FERTILIZER ( FMP) (DAE BAK) 50 Kg ( P2O5 : 15-17%, MgO:15-18%, CaO:28-34%, SiO2:24-30%) ၄၁၃၂ ၇.၆.၂၀၂၁ Other
2261 မာလာမြိုင် ထုတ်လုပ်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( UZKIMYO ) 50 Kg ( Nitrogen Content (N2): 46.2%Min ) ၄၁၃၃ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2262 မာလာမြိုင် ထုတ်လုပ်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက် MARLARMYAING COMPLEX FERTILIZER (နေရွက်လှေ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O :20%, S : 12%, MgO : 2% ) ၄၁၃၄ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2263 တော်ဝင် ရွှေနိုင်ငံသား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ပဲမျိုးစုံအထူး ကွန်ဘို-ဝမ်း(Combo - 1) (10:25:30) 1 Kg ( N : 10%, P2O5 : 25%, K2O : 30%, Mg : 0.05%, Zn : 0.1%, Fe : 0.05%, Mn : 0.05%, B : 0.05%, Inert - 34.7% ) ၄၁၃၅ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2264 တော်ဝင် ရွှေနိုင်ငံသား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ပဲမျိုးစုံအထူး ကွန်ဘို-ဝမ်း(Combo - 1) (10:25:30) 500 gm ( N : 10%, P2O5 : 25%, K2O : 30%, Mg : 0.05%, Zn : 0.1%, Fe : 0.05%, Mn : 0.05%, B : 0.05%, Inert - 34.7% ) ၄၁၃၆ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2265 ပရိုင်း(မ်)အက်ဂရီတက်ကနော် လော်ဂျီး(စ်) မြန်မာ လီမိတက် ရေပျော်ဓာတ်မြေဩဇာ (7-12-40+2+TE) ( DeltaSol special ) 25Kg ( N : 7%, P2O5 : 12%, K2O : 40%, MgO : 2%, SO3: 11%, B :0.01%, Cu : 0.02%, Fe:0.05%, Mn : 0.05%, Mo:0.001%, Zn: 0.02% ) ၄၁၃၇ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2266 ပရိုင်း(မ်)အက်ဂရီတက်ကနော် လော်ဂျီး(စ်) မြန်မာ လီမိတက် Soluble CaN+Nutrient Uptake Booster ( N(+CaO)15.3(+27.5)+TE) ( DeltaSol extra Calci Boost) 25 Kg ( CaO : 27%, N : 15%, Fe:0.03%, Mn : 0.02%, Zn: 0.01%, Cu : 0.005%, Mo:0.0002% ) ၄၁၃၈ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2267 ပရိုင်း(မ်)အက်ဂရီတက်ကနော် လော်ဂျီး(စ်) မြန်မာ လီမိတက် NPK (SOP ) ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) ( DeltaKorn special ) 25 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, SO3 : 15% ) ၄၁၃၉ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2268 ပရိုင်း(မ်)အက်ဂရီတက်ကနော် လော်ဂျီး(စ်) မြန်မာ လီမိတက် Soluble ဆာလ်ဖိတ်အော့ဖ် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ (0-0-50) ( DeltaSol standard ) 25 Kg ( K2O : 50%, S : 18% ) ၄၁၄၀ ၇.၆.၂၀၂၁ Potash
2269 မြန်မာအောင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အော်ဂဲနစ် ကယ်လ်မီကယ် ဓာတ်မြေဩဇာ (10-3-3)( Two Elephants ) 50 Kg ( N : 10%, P2O5 : 3%, K2O : 3%, Organic Matter : 10% ) ၄၁၄၁ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2270 နဝရတ်မြေ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အပင်ကြီးမြန်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( နဝရတ်) 25Kg ( N : 28%, P2O5 : 14%, K2O :14% ) ၄၁၄၂ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2271 နဝရတ်မြေ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အပွင့်အသီးဥကြီးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( နဝရတ်) 25Kg ( N : 3%, P2O5 : 37%, K2O :37% ) ၄၁၄၃ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2272 နဝရတ်မြေ ကုမ္ပဏီလီမိတက် မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်းအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( နဝရတ်) 25Kg ( N : 20%, P2O5 : 20%, K2O :20%, Mn:100ppm, Zn:100ppm, B:100ppm ) ၄၁၄၄ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2273 နဝရတ်မြေ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အထွက်တိုးမြှင့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည် (ပါဝါတက်) 200Ltr ( N : 5%, P2O5 : 3%, K2O :2%, Amino Acid : 20% ) ၄၁၄၅ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2274 နဝရတ်မြေ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည်(နဝရတ်အဝါ) 200Ltr ( N : 5%, P2O5 : 23%, K2O :24% ) ၄၁၄၆ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2275 တီစီစီစီ မြန်မာ လီမိတက် ကွန်းပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( MC ) (20-8-20+1.4S) 50 Kg ( N : 20%, P2O5 : 8%, K2O : 20%, S : 1.4% ) ၄၁၄၇ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2276 တီစီစီစီ မြန်မာ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (8-24-24+TE) 24 TNE ( N : 8%, P2O5 : 24%, K2O : 24%, Mn : 0.15%, Zn : 0.04%, B: 0.14% ) ၄၁၄၈ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2277 တီစီစီစီ မြန်မာ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (12-24-12+5.1S) 24 TNE ( N : 12%, P2O5 : 24%, K2O :12%, S : 5.1% ) ၄၁၄၉ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2278 တီစီစီစီ မြန်မာ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (8-24-24+TE) 1 TNE ( N : 8%, P2O5 : 24%, K2O :24%, Mn : 0.15%, Zn:0.04%, B : 0.14% ) ၄၁၅၀ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2279 တီစီစီစီ မြန်မာ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (12-24-12+5.1S) 1 TNE ( N : 12%, P2O5 : 24%, K2O :12%, S : 5.1% ) ၄၁၅၁ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2280 တီစီစီစီ မြန်မာ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (MC ) (8-24-24+TE) 50 Kg ( N : 8%, P2O5 : 24%, K2O :24%, Mn : 0.15%, Zn:0.04%, B : 0.14% ) ၄၁၅၂ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2281 တီစီစီစီ မြန်မာ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( MC ) (12-24-12+5.1S) 50 Kg ( N : 12%, P2O5 : 24%, K2O :12%, S : 5.1% ) ၄၁၅၃ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2282 တီစီစီစီ မြန်မာ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 16-10-10+12.9S ) 24 TNE ( N : 16%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, S : 12.9% ) ၄၁၅၄ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2283 တီစီစီစီ မြန်မာ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 8-11-29+3.8S ) 24 TNE ( N : 8%, P2O5 : 11%, K2O : 29%, S : 3.8% ) ၄၁၅၅ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2284 တီစီစီစီ မြန်မာ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 7-10-10+5.1S ) 24 TNE ( N : 7%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, S : 5.1% ) ၄၁၅၆ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2285 တီစီစီစီ မြန်မာ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 7-15-10+2.5S ) 24 TNE ( N : 7%, P2O5 : 15%, K2O : 10%, S : 2.5% ) ၄၁၅၇ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2286 တီစီစီစီ မြန်မာ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 9-15-7+5.5S ) 24 TNE ( N : 9%, P2O5 : 15%, K2O : 7%, S : 5.5% ) ၄၁၅၈ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2287 တီစီစီစီ မြန်မာ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 10-10-26+6.1S ) 24 TNE ( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 26%, S : 6.1% ) ၄၁၅၉ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2288 တီစီစီစီ မြန်မာ လီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ကလိုရိုဒ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( 0-0-60 ) 24 TNE ( K2O : 60% ) ၄၁၆၀ ၇.၆.၂၀၂၁ Potash
2289 တီစီစီစီ မြန်မာ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 16-10-10+12.9S ) 1 TNE ( N : 16%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, S : 12.9% ) ၄၁၆၁ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2290 တီစီစီစီ မြန်မာ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 8-11-29+3.8S ) 1 TNE ( N : 8%, P2O5 : 11%, K2O : 29%, S : 3.8% ) ၄၁၆၂ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2291 တီစီစီစီ မြန်မာ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 7-10-10+5.1S ) 1 TNE ( N : 7%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, S : 5.1% ) ၄၁၆၃ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2292 တီစီစီစီ မြန်မာ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 7-15-10+2.5S ) 1 TNE ( N : 7%, P2O5 : 15%, K2O : 10%, S : 2.5% ) ၄၁၆၄ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2293 တီစီစီစီ မြန်မာ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 9-15-7+5.5S ) 1 TNE ( N : 9%, P2O5 : 15%, K2O : 7%, S : 5.5% ) ၄၁၆၅ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2294 တီစီစီစီ မြန်မာ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 10-10-26+6.1S ) 1 TNE ( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 26%, S : 6.1% ) ၄၁၆၆ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2295 တီစီစီစီ မြန်မာ လီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ကလိုရိုဒ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( 0-0-60 ) 1 TNE ( K2O : 60% ) ၄၁၆၇ ၇.၆.၂၀၂၁ Potash
2296 တီစီစီစီ မြန်မာ လီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ကလိုရိုဒ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( 0-0-60 ) ( MC ) 50Kg ( K2O : 60% ) ၄၁၆၈ ၇.၆.၂၀၂၁ Potash
2297 ၁-၂-၁ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (PRILLED) (KUDA MERAH ) 50 Kg ( N : 46% ) ၄၁၆၉ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2298 ၁-၂-၁ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( K - Star ) 50 Kg ( N : 46% ) ၄၁၇၀ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2299 ၁-၂-၁ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဂျစ်ပဆမ်မြေဩဇာ( K - Star ) အဆင့်မြင့်မြေပြုပြင်မြေသြဇာ 25 Kg ( Ca : 21.28%, Mg : 0.68%, S : 17.90%, SiO2 : 0.77%, CaSO4.2H2O : 96.23% ) ၄၁၇၁ ၇.၆.၂၀၂၁ Gypsum
2300 ၁-၂-၁ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ (MOP) ( K - STAR ) 50 Kg ( K2O : 60% ) ၄၁၇၂ ၇.၆.၂၀၂၁ Potash
2301 ၁-၂-၁ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​တီစူပါဓာတ်မြေသြဇာ (TSP) ( K - Star ) 50 Kg ( P2O5 : 46% ) ၄၁၇၃ ၇.၆.၂၀၂၁ Phosphate
2302 မြန်မာ မာရင်းအိုဆာကာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် မီနရယ် ပီကေ ဓာတ်မြေဩဇာ( SANDAI ASHI) 800Kg ( P2O5 : 8%, K2O :11%, SiO2 :6%,CaO : 41%, MgO : 4%, Cu : 0.01%, Zn : 0.1% ) ၄၁၇၄ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2303 အိုင် ဘီလိ(ဖ်) ထရပ်ရှား ထရိုင်းအန်ဂယ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အော်ဂဲနစ်မြေဩဇာအရည် Organic Plus (ဇီးကွက်) (All –in One Organic Liquid Fertilizer) 20Ltr ( N : 0.1%, P2O5 : 0.1%, K2O : 0.1%, Mg:0.25%, Amino Acid: 12% ) ၄၁၇၅ ၇.၆.၂၀၂၁ Organic
2304 စီပီပီဖာတစ်လိုက်ဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အော်ဂဲနစ်မြေဩဇာ (Jumbo Bag) 1000 Kg ( N : 1%, P2O5 : 0.5%, K2O : 0.5%,OM : 25% ) ၄၁၇၆ ၇.၆.၂၀၂၁ Organic
2305 စီပီပီဖာတစ်လိုက်ဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အော်ဂဲနစ်မြေဩဇာ 23 TNE ( N : 1%, P2O5 : 0.5%, K2O : 0.5%,OM : 25% ) ၄၁၇၇ ၇.၆.၂၀၂၁ Organic
2306 စီပီပီဖာတစ်လိုက်ဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အော်ဂဲနစ်မြေဩဇာ ( General Cargo ) 1000 TNE ( N : 1%, P2O5 : 0.5%, K2O : 0.5%,OM : 25% ) ၄၁၇၈ ၇.၆.၂၀၂၁ Organic
2307 စီပီပီဖာတစ်လိုက်ဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (Jumbo Bag) 1000 Kg ( N : 21%, S : 24% ) ၄၁၇၉ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2308 စီပီပီဖာတစ်လိုက်ဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( General Cargo ) 1000 TNE ( N : 21%, S : 24% ) ၄၁၈၀ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2309 စီပီပီဖာတစ်လိုက်ဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒိုင်အမိုနီယမ်ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ(DAP) (Jumbo Bag) 1000 Kg ( N : 18%, P2O5 : 46% ) ၄၁၈၁ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2310 စီပီပီဖာတစ်လိုက်ဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒိုင်အမိုနီယမ်ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ(DAP) ( General Cargo ) 1000 TNE ( N : 18%, P2O5 : 46% ) ၄၁၈၂ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2311 စီပီပီဖာတစ်လိုက်ဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Jumbo Bag) 1000 Kg ( N : 46%, Biuret : 1% ) ၄၁၈၃ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2312 စီပီပီဖာတစ်လိုက်ဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( General Cargo ) 1000 TNE ( N : 46%, Biuret : 1% ) ၄၁၈၄ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2313 စီပီပီဖာတစ်လိုက်ဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဆာလ်ဖိတ်အော့ဖ် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( SOP ) 23 TNE ( K2O : 50% ) ၄၁၈၅ ၇.၆.၂၀၂၁ Potash
2314 စီပီပီဖာတစ်လိုက်ဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဆာလ်ဖိတ်အော့ဖ် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( SOP ) ( General Cargo ) 1000 TNE ( K2O : 50% ) ၄၁၈၆ ၇.၆.၂၀၂၁ Potash
2315 စီပီပီဖာတစ်လိုက်ဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ (Jumbo Bag) 1000 Kg ( K2O : 60% ) ၄၁၈၇ ၇.၆.၂၀၂၁ Potash
2316 စီပီပီဖာတစ်လိုက်ဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( General Cargo ) 1000 TNE ( K2O : 60% ) ၄၁၈၈ ၇.၆.၂၀၂၁ Potash
2317 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ( ရွှေပျား/Golden Bee ) 50Kg ( N : 46.4% ) ၄၁၈၉ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2318 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(10:10:10+5S+6CaO) ( ရွှေပျား/Golden Bee ) 50Kg ( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O :10%, S : 5%, CaO : 6%, Zn : 0.15% ) ၄၁၉၀ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2319 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(15:10:5+5S+6CaO) ( ရွှေပျား/Golden Bee ) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 10%, K2O :5%, S : 5%, CaO : 6%, Zn : 0.15% ) ၄၁၉၁ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2320 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(20:10:5+5S+6CaO) ( ရွှေပျား/Golden Bee ) 50Kg ( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O :5%, S : 5%, CaO : 6%, Zn : 0.15% ) ၄၁၉၂ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2321 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် တီစူပါဓာတ်မြေဩဇာ (GTSP) ( ရွှေပျား/Golden Bee ) 50Kg ( P2O5 : 46% ) ၄၁၉၃ ၇.၆.၂၀၂၁ Phosphate
2322 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် Granular Double Super Phosphate Fertilizer ( GDSP ) ( ရွှေပျား/Golden Bee ) 50Kg ( P2O5 : 32%, S : 4% ) ၄၁၉၄ ၇.၆.၂၀၂၁ Phosphate
2323 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(10:10:5+4S+8CaO) (တောင်သူမ ) 50Kg ( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O :5%, S : 4%, CaO : 8% ) ၄၁၉၅ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2324 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(10:10:5+4S+8CaO) (တောင်သူမ ) 40Kg ( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O :5%, S : 4%, CaO : 8% ) ၄၁၉၆ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2325 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(15:5:5+4S+8CaO) (တောင်သူမ ) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O :5%, S : 4%, CaO : 8% ) ၄၁၉၇ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2326 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(15:15:15+7S) (စူပါ/Super ) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O :15%, S : 7% ) ၄၁၉၈ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2327 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(16:16:8+13S) (စူပါ/Super ) 50Kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O :8%, S : 13% ) ၄၁၉၉ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2328 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (15:10:5+5S+6CaO) (စူပါ/Super ) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 10%, K2O :5%, S : 5%, CaO : 6%, Zn : 0.15% ) ၄၂၀၀ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2329 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (10:10:10+5S+6CaO) (စူပါ/Super ) 50Kg ( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O :10%, S : 5%, CaO : 6%, Zn : 0.15% ) ၄၂၀၁ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2330 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (20:10:5+5S+6CaO) (စူပါ/Super ) 50Kg ( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O :5%, S : 5%, CaO : 6%, Zn : 0.15% ) ၄၂၀၂ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2331 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် Granular Double Super Phosphate Fertilizer ( GDSP ) ( Three Circles ) 50Kg ( P2O5 : 32%, S : 4% ) ၄၂၀၃ ၇.၆.၂၀၂၁ Phosphate
2332 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဆာလ်ဖာကုပ်တက်ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (စူပါ/Super ) ( N ≥31%, S ≥ 9%+ TE ) 50Kg ( N : 31%, S : 9%, MgO : 2%, Zn : 0.05%, B : 0.05% ) ၄၂၀၄ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2333 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ ( အီကို/E.co ) 50Kg ( N : 46.4% ) ၄၂၀၅ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2334 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(15-15-15+7S) (အီကို/E.co) 50Kg ( N : 15%, P2O5 :15%, K2O :15%, S : 7%, ) ၄၂၀၆ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2335 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(16-16-8+13S) ( အီကို/E.co ) 50Kg ( N : 16%, P2O5 :16%, K2O :8%, S : 13% ) ၄၂၀၇ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2336 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် တီစူပါဓာတ်မြေဩဇာ (TSP) ( အီကို/E.co ) 50Kg ( P2O5 : 46%) ၄၂၀၈ ၇.၆.၂၀၂၁ Phosphate
2337 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် Granular Double Super Phosphate ( GDSP ) ( အီကို/E.co ) 50Kg ( P2O5 : 32%, S : 4% ) ၄၂၀၉ ၇.၆.၂၀၂၁ Phosphate
2338 တောင်သူ့ပန်းတိုင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( Forcrop ) (4-16-28) 500cc ( N : 4.2%, P2O5 : 16.8%, K2O :28.0%, B : 0.28%, Mo:0..2% ) W/V ၄၂၁၀ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2339 တောင်သူ့ပန်းတိုင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( Forcrop ) (17-7-6) 500cc ( N : 17.01%, P2O5 : 7.29%, K2O :6.07%, Cu: 0.06%, Fe 0.12%, Mn : 0.06%, :Mo:0.001%, Zn : 0.06% ) W/V ၄၂၁၁ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2340 ရတနာကျော်ဇော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပလပ်စ်ဓာတ်မြေဩဇာ( 15-15-15) ( A KANG) 50Kg ( N : 15%, P2O5 :15%, K2O :15% ) ၄၂၁၂ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2341 ရတနာကျော်ဇော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15-15-15) ( JIAMEIHAO) 50Kg ( N : 15%, P2O5 :15%, K2O :15% ) ၄၂၁၃ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2342 ရတနာကျော်ဇော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15-15-15) ( BOAT) 50Kg ( N : 15%, P2O5 :15%, K2O :15% ) ၄၂၁၄ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2343 ရတနာကျော်ဇော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) (YTH GREEN) 40Kg ( N : 15%, P2O5 :15%, K2O :15% ) ၄၂၁၅ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2344 ရတနာကျော်ဇော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 17-17-17) (TIANTENG) 50Kg ( N : 17%, P2O5 :17%, K2O :17% ) ၄၂၁၆ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2345 ရတနာကျော်ဇော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 17-17-17) ( NASHIDAKANG ) 50Kg ( N : 17%, P2O5 :17%, K2O :17% ) ၄၂၁၇ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2346 ရတနာကျော်ဇော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်နိုက်ထရိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( 13.5-0-46) ( YSAK ) 10Kg ( N : 13.5%, K2O : 46% ) ၄၂၁၈ ၇.၆.၂၀၂၁ Potash
2347 ရတနာကျော်ဇော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15-15-15) (TIANTENG) 50Kg ( N : 15%, P2O5 :15%, K2O :15% ) ၄၂၁၉ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2348 ရတနာကျော်ဇော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15-15-15) (YUN FENG) 40Kg ( N : 15%, P2O5 :15%, K2O :15% ) ၄၂၂၀ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2349 ရတနာကျော်ဇော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 16-5-21) ( BOAT ) 50Kg ( N : 16%, P2O5 :5%, K2O :21% ) ၄၂၂၁ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2350 ရတနာကျော်ဇော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 12-5-33) (Yi An Feng) 50Kg ( N : 12%, P2O5 :5%, K2O :33% ) ၄၂၂၂ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2351 ရတနာကျော်ဇော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 28-10-10 ) (Yi An Feng) 50Kg ( N : 28%, P2O5 :10%, K2O :10% ) ၄၂၂၃ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2352 ရတနာကျော်ဇော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 17-17-17 ) (Yi An Feng) 50Kg ( N : 17%, P2O5 :17%, K2O :17% ) ၄၂၂၄ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2353 ရတနာကျော်ဇော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပလပ်စ်ဓာတ်မြေဩဇာ( 16-16-16 ) (A KANG) 50Kg ( N : 16%, P2O5 :16%, K2O :16% ) ၄၂၂၅ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2354 ရတနာကျော်ဇော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 18-18-18 ) ( YSAK ) 50Kg ( N : 18%, P2O5 :18%, K2O :18% ) ၄၂၂၆ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2355 ရတနာကျော်ဇော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 17-17-17 ) ( YSAK ) 50Kg ( N : 17%, P2O5 :17%, K2O :17% ) ၄၂၂၇ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2356 ရတနာကျော်ဇော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရေပျော်ဓာတ်မြေဩဇာ( 17-8-26 ) ( YSAK ) 40Kg ( N : 17%, P2O5 :8%, K2O :26% ) ၄၂၂၈ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2357 ရတနာကျော်ဇော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပလပ်စ်ဓာတ်မြေဩဇာ( 16-15-15) (AIMIJIA ) 50Kg ( N : 16%, P2O5 :15%, K2O :15% ) ၄၂၂၉ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2358 ရတနာကျော်ဇော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပလပ်စ်ဓာတ်မြေဩဇာ( 16-16-16) 50Kg ( N : 16%, P2O5 :16%, K2O :16% ) ၄၂၃၀ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2359 ရတနာကျော်ဇော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15-5-15) ( RDF ) 50Kg ( N : 15%, P2O5 :5%, K2O :15% ) ၄၂၃၁ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2360 ရတနာကျော်ဇော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15-15-15) ( SACF ) 50Kg ( N : 15%, P2O5 :15%, K2O :15% ) ၄၂၃၂ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2361 မှန်ရင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 20-10-20) ( BB ) 50Kg ( N : 20%, P2O5 :10%, K2O :20% ) ၄၂၃၃ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2362 မှန်ရင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 18-8-18 ) ( BB ) 50Kg ( N : 18%, P2O5 :8%, K2O :18% ) ၄၂၃၄ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2363 မှန်ရင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 16-16-16 ) ( BB ) 50Kg ( N : 16%, P2O5 :16%, K2O :16% ) ၄၂၃၅ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2364 ချန်းရင်းခူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရိုဂျင် ကယ်လ်ဆီယမ် မဂ္ဂနီဆီယမ် ဓာတ်မြေဩဇာ (Agri-Canverge) 50Kg ( N : 11%, Ca+Mg ≥ 13%, B+Zn+Si ≥ 0.2% ) ၄၂၃၆ ၇.၆.၂၀၂၁ Other
2365 အမ် တီ အက်(စ်) မြန်မာ ၂၀၁၈ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာအလုံး လင်းနို့ဝူမြေသြဇာ ( TPI ) 50Kg ( N : 1.52%, P2O5 :3.95%, K2O :2.39%, OM : 20%, Moisture : 16.17%, C:N-12.57 ) ၄၂၃၇ ၇.၆.၂၀၂၁ Organic
2366 မင်းအာကာ အဂရို ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကယ်လ်ဆီယမ် ဘိုရွန်ပလပ်(စ်) ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( Nutri-Kar) 1Ltr ( N : 5.21%, Ca : 7.21%, B : 0.38%, Amino Acid : 4% ) ၄၂၃၈ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2367 မင်းအာကာ အဂရို ကုမ္ပဏီလီမိတက် သီးနှံ ရွက်ဖျန်းအဟာရဆေးရည် ( Nutri-Kar) 1Ltr ( Glucose : 20%, Fructose : 10%, Monosacharides : 30%, Inert Materiats : 30% ) ၄၂၃၉ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2368 ဘုန်းရောင်ခြည် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( YIN MORE) 40Kg ( N : 30%, P2O5 : 5%, K2O :5% ) ၄၂၄၀ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2369 အီးဇီးဂရင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( Andersons) (18:3:18) 20Kg ( N : 18%, P2O5 : 3%, K2O :18% , S : 6.9%) ( N : 18%, P : 1.3%, K : 14.9%) ၄၂၄၁ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2370 မြစိမ်းရည်အဖွဲ့ ကုမ္ပဏီလီမိတက် AGN LTE ( Soil Rejuvenation Revolution ဇီဝမြေသြဇာအရည်(အမြစ်တိုအပင်များအတွက်) 1Gallon ( N : 5%, Humic Acid :50%, Active Ingredients:45%, Bacillus amyloliquefaciens-6.85x107 cfu/ml, Bacillus lichniformis -3.80x107 cfu/ml, Bacillus pumilus -4.50x107 cfu/ml, Bacillus subtilis -7.30x107 cfu/ml, ) ၄၂၄၂ ၇.၆.၂၀၂၁ Bio
2371 မြစိမ်းရည်အဖွဲ့ ကုမ္ပဏီလီမိတက် AGN ( Soil Rejuvenation Revolution ဇီဝမြေသြဇာအရည်(အမြစ်ရှည်အပင်များအတွက်) 1Gallon ( N : 5%, Humic Acid :35%, Penetrant :25%, Active Ingredients:35%, Bacillus amyloliquefaciens-5.85x107 cfu/ml, Bacillus lichniformis -1.80x107 cfu/ml, Bacillus pumilus -4.50x107 cfu/ml,Bacillus subtilis -6.30x107 cfu/ml, ) ၄၂၄၃ ၇.၆.၂၀၂၁ Bio
2372 မာဃမင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည်(BORONIA Mo-6) ) 1Ltr ( N : 6%, B : 9%, Mn : 0.15%, Mo : 0.6% ) ၄၂၄၄ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2373 မာဃမင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည်(EXTRAZOSPEED ) 1Ltr ( N : 30%, MgO : 3%, SO3 : 6.8% ) ၄၂၄၅ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2374 မာဃမင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် သီးနှံစုံအထွက်တိုးမြှင့်ရွက်ဖျန်းအားဆေး (38-5-5) ( MGM Speciality) (အမ်ဂျီအမ် စပယ်ရှယ်လတီ) 9.5Kg ( N : 38%, P2O5 : 5%, K2O :5% ) ၄၂၄၆ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2375 သူသူဟိန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့်(ငှက်နှစ်ကောင်-၁) 2.5Kg ( N : 12%, P2O5 : 5%, K2O :13% ) ၄၂၄၇ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2376 သူသူဟိန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့်(ငှက်နှစ်ကောင်-၁) 1Kg ( N : 12%, P2O5 : 5%, K2O :13% ) ၄၂၄၈ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2377 သူသူဟိန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့်(ငှက်နှစ်ကောင်-၁) 500g ( N : 12%, P2O5 : 5%, K2O :13% ) ၄၂၄၉ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2378 သူသူဟိန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့်(ငှက်နှစ်ကောင်-၂) 2.5Kg ( N : 17%, P2O5 : 5%, K2O :13% ) ၄၂၅၀ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2379 သူသူဟိန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့်(ငှက်နှစ်ကောင်-၂) 1Kg ( N : 17%, P2O5 : 5%, K2O :13% ) ၄၂၅၁ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2380 သူသူဟိန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာမှုန့်(ငှက်နှစ်ကောင်-၂) 500g ( N : 17%, P2O5 : 5%, K2O :13% ) ၄၂၅၂ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2381 သင်္ခေပစွမ်းအင်ဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( dof ) ( One Pro -14) (14-14-14) 20Kg ( N : 14%, P2O5 :14%, K2O :14% ) ၄၂၅၃ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2382 သင်္ခေပစွမ်းအင်ဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( dof ) ( One Pro -18) (18-0-16) 20Kg ( N : 18%, K2O :16% ) ၄၂၅၄ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2383 သင်္ခေပစွမ်းအင်ဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( dof ) ( One Pro -21) (21-17-17) 20Kg ( N : 21%, P2O5 :17%, K2O :17% ) ၄၂၅၅ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2384 စပေါ့(စ်) တက်(ဖ်) ဆလူးရှင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် 50 CAL ( Liquid Calcium ) 11.8 Kg ( Ca : 5% ) ၄၂၅၆ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2385 အေအိုင်ကော့(ပ်)မြန်မာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Granular) ( Sabic) 1TNE ( N : 46% ) ၄၂၅၇ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2386 စိုက်ပျိုးစွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပဲမျိုးစုံ(အထူးအထွက်တိုးရွက်ဖျန်းအားဆေးရည်) A (ဂရိတ်ဝမ်း/GREAT ONE) ပဲမျိုးစုံ(အထူးအထွက်တိုးရွက်ဖျန်းအားဆေးရည်) B (ဂရိတ်ဝမ်း/GREAT ONE) 500CC + 500CC ( N : 23% ) (P2O5 :6%, K2O : 12%, Mg:1250ppm, Zn:3500ppm, Mn:1250ppm, Mo: 6500ppm, B : 250ppm) ၄၂၅၈ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2387 သာယာဝပြော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Three Colour) (15:15:15+TE) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7%+TE ) ၄၂၅၉ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2388 သာယာဝပြော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 18-5-22) 50Kg ( N : 18%, P2O5 : 5%, K2O : 22% ) ၄၂၆၀ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2389 သာယာဝပြော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( All Ftuits ) ( 13-5-12) 40Kg ( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O :12% ) ၄၂၆၁ ၇.၆.၂၀၂၁ Compound
2390 သာယာဝပြော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( Luo Bu Po) 50Kg ( K2O ≥ 52.0%, Cl < 1.5%, S ≥ 17.5%) ၄၂၆၂ ၇.၆.၂၀၂၁ Potash
2391 သာယာဝပြော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကယ်လ်ဆီယမ် မဂ္ဂနီဆီယမ် နိုက်ထရိတ် ဓာတ်မြေဩဇာ( Techwvh ) 20Kg ( Ca+Mg ≥ 15%, CaO ≥ 17%, MgO ≥ 5%, N ≥ 13%, B ≥ 0.15% ) ၄၂၆၃ ၇.၆.၂၀၂၁ Other
2392 မာရူဘန်နီ မြန်မာ ဓာတ်မြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကုပ်တက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( MEISTAR -15) 1TNE ( N : 42%) ၄၂၆၄ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2393 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (1.18-3.35)mm 1000Kg ( N : 46% min) ၄၂၆၅ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2394 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (2-4.75)mm 1000Kg ( N : 46% min) ၄၂၆၆ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2395 ရွှေခရော နျူထရီရင့်န်စ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(12-61-0) MAP ( Three Circles ) 1 Kg ( N : 12%, P2O5 : 61% ) ၄၂၆၇ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2396 ရွှေခရော နျူထရီရင့်န်စ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ(0-52-34) MKP ( Three Circles ) 1 Kg ( N : 12%, P2O5 : 61% ) ၄၂၆၈ ၇.၆.၂၀၂၁ Foliar
2397 ဂရင်း မဂ္ဂနိုလီယာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( Ammo-Lia ) (အမ်မိုလီယာ ) 50 Kg ( N : 21%, S : 24% ) ၄၂၆၉ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2398 ဂရင်း မဂ္ဂနိုလီယာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် Urea ( U -Lai ) ( ယူလီယာ ) 50 Kg ( N : 46% ) ၄၂၇၀ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2399 အစိမ်းရောင် ဖန်တီးသူများ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( ကြွယ်ဝ <ချမ်းသာ > ) 50 Kg ( N : 46% ) ၄၂၇၁ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
2400 အာဗင်တင်း လီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( PUPUK UREA) 50 Kg ( N : 46%, Biuret : 1.2%, Moisture : 0.5%) ၄၂၇၂ ၇.၆.၂၀၂၁ Nitrogen
WordPress Tables Plugin
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21