စဉ် ကုမ္ပဏီ / လုပ်ငန်းအမည် ​မြေသြဇာအမည် အိတ် ပါဝင်သော အာဟာရဓါတ် အချိုးအစား မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် အမှတ်စဉ် (တသ) မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည့်ရက် မှတ်ချက် View Product
3601 ရင်းထိုက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ (AO LIN DAN – 1 / အိုလင်ဓာန်- ၁) 50Kg (N:15%, P2O5:15%, K2O:15%) ၅၄၈၀ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3602 ရင်းထိုက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ (AO LIN DAN – 2/ အိုလင်ဓာန် -၂) 50Kg (N:15%, P2O5:5%, K2O:25%) ၅၄၈၁ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3603 ရင်းထိုက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ (NOBERFUN –1/ နိုဘာဖန် - ၁) 40Kg (N:15%, P2O5:15%, K2O:15%) ၅၄၈၂ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3604 ရင်းထိုက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ (NOBERFUN –2/ နိုဘာဖန်-၂) 40Kg (N:15%, P2O5:5%, K2O:25%) ၅၄၈၃ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3605 မြန်မာ ဂိုး(လ်)ဒင်း(န်) ဆန်းခရော့(ပ်) ဆိုင်းရန့်(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်း မြေသြဇာ ရွှေတိုး( Golden Sun) (8-5-12) 250cc/ 500cc (N:8%, P2O5:5%, K2O:12%, Humic acid 6%) ၅၄၈၄ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
3606 မြန်မာ ဂိုး(လ်)ဒင်း(န်) ဆန်းခရော့(ပ်) ဆိုင်းရန့်(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ သိန်းသာလွန် (Golden Sun) (30-10-10+TE) 500g/1Kg (N:30%, P2O5:10%, K2O:10%, Mo:0.1%, Zn:0.1%, B:0.2%) ၅၄၈၅ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
3607 မြန်မာ ဂိုး(လ်)ဒင်း(န်) ဆန်းခရော့(ပ်) ဆိုင်းရန့်(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ဗီးနပ်( Golden Sun) (20-20-20+TE) 500g/1Kg (N:20%, P2O5:20%, K2O:20%, Mo:0.1%, Zn:0.1%, B:0.2%) ၅၄၈၆ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
3608 မြန်မာ ဂိုး(လ်)ဒင်း(န်) ဆန်းခရော့(ပ်) ဆိုင်းရန့်(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်း မြေသြဇာ ပင်စိမ်း( Golden Sun) (12-6-40+TE) 500g / 1Kg (N:12%, P2O5:6%, K2O:40%, Mo:0.1%, Zn:0.1%, B:0.2%) ၅၄၈၇ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
3609 ဗာနိုဒါ မြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရွက်ဖျန်း ဓါတ်မြေသြဇာအရည် (Bio Life M 40) 1 liter (Amino acid solution - 40% w/v min_ ၅၄၈၈ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
3610 ဗာနိုဒါ မြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရွက်ဖျန်း ဓါတ်မြေသြဇာအမှုန့် (PRO MIX) 1 kg (MgO:4%,CaO:2%, S:5%, Fe :1%, Mn: 0.8%,Cu : 15%, Zn :8%, B :4.5 %, Mo :0.14%) ၅၄၈၉ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
3611 ဗာနိုဒါ မြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရွက်ဖျန်း ဓါတ်မြေသြဇာအရည် (CALBO WHITE) 1 liter (CaO:10%, B:1%) ၅၄၉၀ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
3612 ဗာနိုဒါ မြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရွက်ဖျန်း ဓါတ်မြေသြဇာအရည် (ASTRA) 1 liter (MgO:0.08%, Fe:0.07%, Mn:0.02%, Cu:0.03%, Zn:0.02%, B:0.01%, Mo:0.002%) ၅၄၉၁ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
3613 ချန်းရင်းခူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေသြဇာ ( TENZO ) 50 kg (N:14%, P2O5:8%, K2O:20%) ၅၄၉၂ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
3614 ချန်းရင်းခူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေသြဇာ ( TENZO ) 50 kg (N:15%, P2O5:15%, K2O:15%) ၅၄၉၃ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
3615 ချန်းရင်းခူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေသြဇာ ( Golden Sincerity ) 40 kg (N:15%, P2O5:15%, K2O:15%) ၅၄၉၄ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
3616 ချန်းရင်းခူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေသြဇာ ( TENZO ) 50 kg (N:21%, P2O5:7%, K2O:12%) ၅၄၉၅ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
3617 ချန်းရင်းခူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် Nitrosulph-based calcium Magnesium Fertilizer(GESC) 40 kg (N≥21%, CaO≥ 8%, MgO≥5%, S≥3%, NO3-N≥10%) ၅၄၉၆ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Other
3618 အက်(စ်)အမ်အေ စူပါ မြန်မာအဲ့ဒ်ဗာ တိုက်ဇင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက် ဓါတ်မြေဩဇာ (S1/ အက်စ်ဝမ်း) 50 Kg (K2O:60%) ၅၄၉၇ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Potash
3619 အက်(စ်)အမ်အေ စူပါ မြန်မာအဲ့ဒ်ဗာ တိုက်ဇင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေဩဇာ (S1/ အက်စ်ဝမ်း) (15-15-15-7S+TE) 50 Kg (N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, S:7%) ၅၄၉၈ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3620 အက်(စ်)အမ်အေ စူပါ မြန်မာအဲ့ဒ်ဗာ တိုက်ဇင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေဩဇာ (S1/ အက်စ်ဝမ်း) (16-16-8) 50 Kg (N:16%, P2O5:16%, K2O:8%) ၅၄၉၉ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3621 တော့(ပ်) အာဂရီ မြန်မာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( SEAHA ) 1Liter/500 ml (Seaweed extract :36%, Organic matter :17%, humic acid :14%, N:12%, P2O5 :1%, K2O:1%) ၅၅၀၀ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
3622 တော့(ပ်) အာဂရီ မြန်မာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( Root Winner ) 1Liter/500 ml (Seaweed extract :20%, Organic matter:5%, N:6%, P2O5 :2.5%, K2O: 6%, Zn:0.2%, Fe: 0.148%, B:0.185%) ၅၅၀၁ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
3623 တော့(ပ်) အာဂရီ မြန်မာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (Seaweed Caboron ) 1Liter/500 ml (CaO:15%, B2O3 :1%, K2O:8%, Seaweed extract :30%, Organic matter :2%) ၅၅၀၂ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
3624 တော့(ပ်) အာဂရီ မြန်မာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (MICROMIX) 1Liter/500 ml (Boron:0.3%, Fe(EDTA):3%, Zn(EDTA):1.6%, Mn(EDTA):0.7%, Cu(EDTA):1%, Mg(EDTA):1%, S:1%, K2O:5%, OM:20%) ၅၅၀၃ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
3625 တော့(ပ်) အာဂရီ မြန်မာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( SEAPLUS ) 1Liter/500 ml (N:5%, P2O5 :15%, K2O:4%, Seaweed extract : 15%, Organic matter :2.5%, Amino Acid :1%) ၅၅၀၄ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
3626 တော့(ပ်) အာဂရီ မြန်မာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( SEAWEED BORON ) 1Liter/500 ml (B2O3:20%, N: 4%, Seaweed extract : 20%, OM:20%) ၅၅၀၅ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
3627 စိုက်ပျိုးစွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက် စတားဝမ်း ရွက်ဖျန်း မြေသြဇာအမှုန့် (0-52-34) 25kg/5kg/ 1kg/ 500g (P2O5 :52%, K2O:34%) ၅၅၀၆ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
3628 စိုက်ပျိုးစွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက် အေပီထရေ့စ် အနည်းလို အာဟာရ ရွက်ဖျန်း မြေသြဇာအမှုန့် 250g/100g/ 50g/10g (S:74000ppm, Zn:6000ppm, Cu:6000ppm, Fe:15700ppm, Mn:21000ppm, Mg:35300ppm, Mo:500ppm, B:990ppm) ၅၅၀၇ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
3629 အိုးလေဒီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ် ဆာလ်ဖိတ် ဓာတ်မြေဩဇာ ( ရွှေအား ) 50 kg (N:21%, S:24%) ၅၅၀၈ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3630 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် မဂ္ဂနီဆီယမ် ဆာလ်ဖိတ် ဓာတ်မြေဩဇာ 50Kg (MgSO4.7H2O ≥ 98%) ၅၅၀၉ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Other
3631 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ ( LONGTAN ) (15-15-15 ) 50Kg (N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၅၅၁၀ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3632 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ ( Golden Sincerity ) (18-8-18 ) 40Kg (N : 18%, P2O5 : 8%, K2O : 18%) ၅၅၁၁ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3633 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ ( Golden Sincerity ) (15-15-15 ) 50Kg (N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၅၅၁၂ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3634 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ ( Golden Sincerity ) (15-4-26) 40Kg (N : 15%, P2O5 : 4%, K2O : 26%) ၅၅၁၃ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3635 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ ( JIA XIANG ) (15-15-15) 40Kg (N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%) ၅၅၁၄ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3636 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ ( JIA XIANG ) (18-4-22) 40Kg (N : 18%, P2O5 : 4%, K2O : 22%) ၅၅၁၅ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3637 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေသြဇာ (AGRICOLA) (15-15-15) 50 kg (N:15%, P2O5 :15%, K2O :15%) ၅၅၁၆ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3638 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေသြဇာ (AGRICOLA) (17-17-17) 40 kg (N:17%, P2O5 :17%, K2O :17%) ၅၅၁၇ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3639 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေသြဇာ (BB) (16-16-16) 50 kg (N:16%, P2O5 :16%, K2O :16%) ၅၅၁၈ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3640 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယား ဓါတ်မြေသြဇာ (MF) 40 kg (N≥46%) ၅၅၁၉ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3641 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ် ဓာတ်မြေဩဇာ Fertilizer (SINO - AGRI) 50 kg (K2O ≥60%) ၅၅၂၀ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Potash
3642 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ဆာလ်ဖိတ် ဓာတ်မြေဩဇာ (SINO - AGRI) 50 kg (K2O ≥50%, Cl≤ 2%, S≥ 16%) ၅၅၂၁ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Potash
3643 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ဆာလ်ဖိတ် ဓာတ်မြေဩဇာ (LUO BU PO) 50 kg (K2O ≥52%, Cl≤ 1%, S≥ 17.5%) ၅၅၂၂ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Potash
3644 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (BB)(13-5-25) 40kg (N:13%, P2O5:5%, K2O:25%) ၅၅၂၃ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3645 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (BB)(18-8-18) 50kg (N:18%, P2O5:8%, K2O:18%) ၅၅၂၄ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3646 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (BB)(16-16-16) 40kg (N:16%, P2O5: 16%, K2O:16%) ၅၅၂၅ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3647 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် အော်ဂဲနစ်မြေဩဇာ (Fu Yi Zhou) 40kg (N+P2O5+K2O≥5%), Organic Matter ≥ 45% ၅၅၂၆ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Organic
3648 စိမ်းလန်းမြေဖွံ့ဖြိုးရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် နိုက်ထရို ကွန်ပလပ်စ် ဓာတ်မြေဩဇာ (ကီရာ/ KIYA) (22-9-9) 50kg (N:22%, P2O5:9%, K2O: 9%,(NO3-N: 12%, NH4-N:10% ) ၅၅၂၇ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3649 တိံကြာဦး ကုမ္ပဏီလီမိတက် NPK ကွန်ပေါင်းဓြေသြဇာ (DEMIGA) (15-15-15+10 S) 50 kg (N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, S:10%) ၅၅၂၈ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3650 တောင်သူ့ပန်းတိုင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (Forcrop) (4-16-28) 1 Lit/5Lit 20Liter/ 200Liter (N:4.2%, P2O5 :16.8%, K2O:28%, Mo:0.02%, B:0.28% )W/V ၅၅၂၉ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
3651 တောင်သူ့ပန်းတိုင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (Forcrop) (17-7-6) 1 Lit/5Lit 20Liter/ 200Liter (N:17.01%, P2O5 :7.29%, K2O:6.07%, Cu:0.06%, Fe:0.12%,Mn:0.6%, Mo:0.001%, Zn:0.06% (w/v)) ၅၅၃၀ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
3652 ကောင်းစိမ်းလန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယား ဓာတ်မြေသြဇာ (စိမ်းလန်း/ Sane Len) 50kg (N ≥ 46%) ၅၅၃၁ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3653 ကောင်းစိမ်းလန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယား ဓာတ်မြေသြဇာ (Granular) (စိမ်းလန်း/ Sane Len) 50kg (N ≥ 46%) ၅၅၃၂ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3654 ကောင်းစိမ်းလန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ် ဓာတ်မြေသြဇာ (Granular) (စိမ်းလန်း/ Sane Len) 50kg (N≥21%, S≥24%) ၅၅၃၃ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3655 ကောင်းစိမ်းလန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (16-8-8) (ဒေါင်းဝေ/Daung Wai) 50kg (N:16%, P2O5: 8%, K2O:8%, S:5%) ၅၅၃၄ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3656 စိမ်းလဲ့သွင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (ရွှေပွား/Shwe Pwar) (15-6-9) 50 kg (N:15%, P2O5:6%, K2O:9%) ၅၅၃၅ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3657 စိမ်းလဲ့သွင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒိုင်အမိုနီယမ်ဖော့စဖိတ် ဓာတ်မြေဩဇာ Fertilizer ( ရွှေပွား / Shwe Pwar ) 50 kg (N:18%, P2O5:46%, MgO: 1.0% approx, S:1.0% approx, Fe: 5000 ppm approx, Mn: 1000 ppm approx) ၅၅၃၆ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3658 စိမ်းလဲ့သွင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေသြဇာ ( ရွှေပွား / Shwe Pwar ) (15-15-15) 50 kg (N:15%, P2O5:15%, K2O:15%) ၅၅၃၇ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3659 စိမ်းလဲ့သွင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေသြဇာ ( ရွှေပွား / Shwe Pwar ) (17-17-17+4 S) 50 kg (N:17%, P2O5:17%, K2O:17%, S:4%) ၅၅၃၈ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3660 စိမ်းလဲ့သွင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေဩဇာ (ရွှေပွား/ Shwe Pwar) (15-5-25) 50kg/40kg (N:15%,P2O5:5%,K2O:25%(NO3- ≥7) ) ၅၅၃၉ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3661 စိမ်းလဲ့သွင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ကလိုရိုက် ဓါတ်မြေဩဇာ (ရွှေပွား/Shwe Pwar) 50kg (N ≥ 25%) ၅၅၄၀ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3662 မြန်မာ ဘဲ(လ်) လော်ဂျစ်စတစ်(စ်အင် ဆားဗစ်(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ ( အမ်မီမိတ်-ဂျီ-ပလပ်(စ်) ) N-P-K (8-3-4) 50 kg (N:8%, P2O5:3%, K2O:4%, S:7%, OM:10%) ၅၅၄၁ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3663 စိန်ဝန်မှုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် Slow Release ကွန်ပလပ်စ် ဓာတ်မြေဩဇာ (20-10-10) (အာဟာရစုံမြေဩဇာ) (Shwe Myay Thee) 25kg ( N: 20%,P2O5:10%,K2O:10% ) ၅၅၄၂ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3664 ဂိုးလ်ဒင်း ကီး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုလီမာကုပ်တက် ယူရီးယား မြေဩဇာ Smart Urea (မြင်းကျား) Polymer Coated Urea (PCU) 25kg (N:44%) ၅၅၄၃ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3665 ဂိုးလ်ဒင်း ကီး ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ် ဓာတ်မြေဩဇာ (မြင်းကျား) 50kg (N:21%, S:24%) ၅၅၄၄ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3666 ကြီးမားသော ရှင်သန်ခြင်း အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (နှမ်းအထူး) (မက်ဂါ) 500cc (Ca:800ppm, Mg:4600ppm, S:31000ppm, Fe:2200ppm, Mn:550ppm, Cu:300ppm, Zn:650ppm, Mo:20ppm, B:150ppm) ၅၅၄၅ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
3667 ၁-၂-၁ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကယ်လ်ဆီယမ် အမိုနီယမ် နိုက်ထရိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( K–STAR ) (ကေစတား) 25 Kg (N:13%, CaO:25%) ၅၅၄၆ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3668 ၁-၂-၁ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ် ဆာလ်ဖိတ် ဓာတ်မြေဩဇာ ( ONE TWO ONE ) 50 kg (N:21%, S:24%) ၅၅၄၇ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3669 ၁-၂-၁ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒိုင်အမိုနီယမ်ဖော့စဖိတ် ဓာတ်မြေဩဇာ Fertilizer ( K-Star / ကေစတား ) 25 kg (N:17%, P2O5:46%) ၅၅၄၈ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3670 ဇော်မြတ်သွင် ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ယူရီးယား ဓာတ်မြေဩဇာ (Joker)(ဂျိုကာ) 50kg (N:46.2%) ၅၅၄၉ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3671 မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရိုဂျင် မြေဩဇာ (Marathon M 45 / မာရသွန် အမ်ဖိုတီဖိုက်) 50 kg/40 kg/ 25 kg (N:33%, S:12%) ၅၅၅၀ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3672 မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အာဟာရစုံ ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေဩဇာ ( ဂျိုကာ ) 50 Kg (N:15%, P2O5:9%, K2O:5%) ၅၅၅၁ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3673 ဝိစာရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Edin/ဧဒင် ) (12-13-0) 50 kg/ 25 kg (N:12%, P2O5:13%) ၅၅၅၂ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3674 ဝိစာရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( အိုအေစစ်/OASIS ) 50 kg/ 25 kg (N:10%, P2O5:10%, K2O:5%) ၅၅၅၃ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3675 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ (MOP) Powder (GBS) 50kg (K2O≥60%) ၅၅၅၄ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Potash
3676 မြန်မာ့စံပြ မြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် KALI SOP ( ဆာလ်ဖိတ်အော့ဖ် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ ) 25 kg (Water Soluble Potassium Oxide)K2O:52%, S:18%) ၅၅၅၅ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Potash
3677 ဂိုးဒင်း မူးချစ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားမြေဩဇာ (Neem Coated Urea) (Mukta) 45 Kg (N: 46%) ၅၅၅၆ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3678 ဆောက်(သ်) ဒဂုံအွိုင်း(လ်)မင်း(လ်)(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (Ever Max) 50 Kg (N:12%, P:6%, K:27%, MgO:4%, B2O3:0.65%) ၅၅၅၇ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3679 မြန်မာ့ဩဘာ စက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Comet/ကောမက်) (15-15-15) 50kg (N:15%, P2O5 :15%, K2O :15%) ၅၅၅၈ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3680 မြန်မာ့ဩဘာ စက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Comet/ ကောမက်) (10-10-5) 50kg (N:10%, P2O5 :10%, K2O :5%) ၅၅၅၉ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3681 မြန်မာ့ဩဘာ စက်မှုကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ (Comet/ ကောမက်) (16-16-16) 50kg (N:16%, P2O5 :16%, K2O :16%) ၅၅၆၀ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3682 မြန်မာ့ဩဘာ စက်မှုကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Comet) (9-25-25) 50kg (N:9%,P2O5:25%, K2O :25%) ၅၅၆၁ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3683 မြန်မာ့ဩဘာ စက်မှုကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်းကာလီ - ဘီ Korn Kali + B 50kg (K2O :40%, MgO : 6%, S:4%, B2O3 :0.8%) ၅၅၆၂ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Potash
3684 ဆန်းသစ်ဦး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အဆင့်မြင့် ကွန်ပေါင်း‌ ဓာတ်မြေဩဇာ (ဆန်းသစ်ဦး) (15-15-15+7S) 50 kg (N:15%, P2O5:15%, K2O: 15%, S: 7%) ၅၅၆၃ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3685 ဆန်းသစ်ဦး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အဆင့်မြင့် ကွန်ပေါင်း‌ဓာတ်မြေဩဇာ (ဆန်းသစ်ဦး) (16-16-8+13S) 50 kg (N:16%, P2O5:16%, K2O: 8%, S: 13%) ၅၅၆၄ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3686 ဆန်းသစ်ဦး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အဆင့်မြင့် ကွန်ပေါင်း‌ဓာတ်မြေဩဇာ (ဆန်းသစ်ဦး) (20-20-15+TE) 50 kg (N: 20%, P2O5: 20%, K2O: 15%, TE: B+Zn) ၅၅၆၅ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3687 မြန်မာဂိုး(လ်)ဒင်းဗိုက်တာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အာဂျေ- ၁ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (NPK - 20-10-20) 1000g, 500g (N:20%, P2O5:10%, K2O:20%, B:0.2%, Mo:0.1%) ၅၅၆၆ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
3688 မြန်မာဂိုး(လ်)ဒင်းဗိုက်တာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဂျီဂျီ - ဟူးမစ်ကေ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (NPK - 8-4-16) 1 lit, 500cc (N:8%, P2O5:4%, K2O:16%, Humic acid : 3.5%) ၅၅၆၇ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
3689 မြန်မာဂိုး(လ်)ဒင်းဗိုက်တာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဂျီဂျီ - အားကောင်း ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ 1 lit, 500cc (N:7%,Ca:7%, Mg:1.5%, B:0.15%, Zn:0.45%) ၅၅၆၈ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
3690 မြန်မာဂိုး(လ်)ဒင်းဗိုက်တာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဂျီဂျီ - ပင်သန် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (NPK - 2-8-5.5) 1 lit, 500cc (N:2%, P2O5:8%, K2O:5.5%, B:0.35%, Zn:1.5%, Mn:1.35%, Organic matter : 10%) ၅၅၆၉ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
3691 မာလာမြိုင် အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် Granule Borax (EVER MAX) 25kg (B2O3:45%, SO4: 0.2%, MgO :5%, SiO2:1.5%, Humidity : 0.1%, Solubility In Citric acid 2% -98%) ၅၅၇၀ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Other
3692 မာလာမြိုင် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် မဂ္ဂနီစီယမ် ဆာလဖိတ် ဓါတ်မြေသြဇာ (နေရွက်လှေ) 50kg (MgO: 25%, S:16%) ၅၅၇၁ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Other
3693 မာလာမြိုင် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပလပ်စ် ဓာတ်မြေဩဇာ (7-20-20) 50kg (N:7%, P2O5: 20%, K2O:20%) ၅၅၇၂ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3694 မာလာမြိုင် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် တီစူပါ ဓာတ်မြေသြဇာ (နေရွက်လှေ) 50kg (P2O5: 46%) ၅၅၇၃ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Potassium
3695 မာလာမြိုင်အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယား ဓာတ်မြေသြဇာ (နေရွက်လှေ) 50kg (N: 46%) ၅၅၇၄ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3696 မာလာမြိုင် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဓာတ်မြေသြဇာ (နေရွက်လှေ) 50kg (K2O:60%) ၅၅၇၅ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Potash
3697 မာလာမြိုင် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဆီလီကာ ဓာတ်မြေဩဇာ (DAEBAK) 20kg (H4SiO4:40%, CaO:35%, MgO:3%, Moisture:2%) ၅၅၇၆ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Other
3698 မန်းနီး အဂရို ထရိတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (15-15-15) ( PRAKAIDAO/STAR ) 50Kg (N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 0.2%, CaO : 2.6% ) ၅၅၇၇ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3699 မန်းနီး အဂရို ထရိတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (13-13-21) ( PRAKAIDAO/STAR ) 50Kg (N : 13%,P2O5 : 13%, K2O : 21%,MgO : 2.5%,CaO : 1.9%,S :1%) ၅၅၇၈ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3700 မန်းနီး အဂရို ထရိတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (18-4-5) (PRAKAIDAO/STAR ) 50Kg (N : 18%, P2O5 : 4%, K2O : 5%, MgO : 0.4%, CaO : 10%,S :4%) ၅၅၇၉ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3701 မန်းနီး အဂရို ထရိတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (46-0-0) ( PRAKAIDAO/STAR ) 50Kg (N : 46%, Biuret : 1%Max ) ၅၅၈၀ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3702 မန်းနီး အဂရို ထရိတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် CHAPTER ( 13:13:13 ) ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည် 1 Liter ( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 13% ) ၅၅၈၁ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
3703 မန်းနီး အဂရို ထရိတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အပင်အဟာရဖြည့် ရွက်ဖျန်းအားဆေး (WAKAME/ဝါကာမေ့) 1Liter (Seaweed Exract:12%) ၅၅၈၂ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
3704 မန်းနီး အဂရို ထရိတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အပင်အဟာရဓာတ် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ENNER / အင်နာ) 1Liter (Humic Acid :12%) ၅၅၈၃ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
3705 ရွှေ မြင့်မိုရ် (ကလေး) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယား ဓာတ်မြေသြဇာ ( IFFCO ) 45 kg (N:46%) ၅၅၈၄ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3706 ဇက် အယ်လ် မြင့် မိသားစု ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ယူရီးယား ဓာတ်မြေသြဇာ ( MUKTA ) 50kg (N:46%) ၅၅၈၅ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3707 ခွာညို ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေဩဇာ (Yar Toe) (13-5-27) 50kg (N:13%, P2O5:5%, K2O:27%) ၅၅၈၆ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3708 Colney Co.,Ltd ယူရီးယား မြေသြဇာ (IFFCO) 45kg (N:46%) ၅၅၈၇ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3709 အာရှ စိုက်ပျိုးရေးကြယ် အုပ်စု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယား ဓါတ်မြေသြဇာ ( တောင်ပံ) 50 kg (N:46%) ၅၅၈၈ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3710 မြင့်မိုရ်ဟင်္သာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယား ဓာတ်မြေဩဇာ ( စွန်မင်း ) 50 kg (N≥46%) ၅၅၈၉ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3711 လဝန်းခင်ခင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဇီဝရွက်ဖျန်း မြေသြဇာ (D D Nanotech ) 1000 cc ( Bacillus sp 107 cfu/ml, Streptomyces sp 107 cfu/ml, Azospirillum sp 107 cfu/ml, Pseudomonas sp 107 cfu/ml) ၅၅၉၀ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Bio
3712 မာဃမင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် သီးနှံ အထွက်တိုးမြင့် ရွက်ဖျန်းအားဆေး (38-5-5) ( အမ်ဂျီအမ် စပါယ်ရှယ်လတီ ) ( MGM Specialty ) 1Kg , 500gm ( N : 38%, P2O5 : 5%, K2O : 5%) ၅၅၉၁ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
3713 မြန်မာလောင်းရန်းဖိုင်း ထရေးဒင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓါတ်မြေသြဇာ (RUN FEI ) 50 kg (N≥46%) ၅၅၉၂ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3714 ဒီ ဒီ စံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် မိုနိုပိုတက်ဆီယမ် ဖော့စဖိတ် ဓာတ်မြေဩဇာ (Three Colours) (0:52:34) 25kg (KH2PO4≥ 99%, P2O5≥ 52%, K2O≥34%) ၅၅၉၃ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3715 ဒီ ဒီ စံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်စီယမ် ဆာလ်ဖိတ် (RUN FEI) 50kg (K2O≥52%,Cl≤ 1.5%, S≥17%) ၅၅၉၄ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Potash
3716 ဒီ ဒီ စံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်စီယမ် ဆာလ်ဖိတ် (RUN FEI) 50kg (K2O≥50%, Cl≤ 2%, S≥16%) ၅၅၉၅ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Potash
3717 ဒီ ဒီ စံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယား ဓါတ်မြေသြဇာ (RUN FEI) 50 kg (N≥46%) ၅၅၉၆ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3718 ဒီ ဒီ စံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယား ဓါတ်မြေသြဇာ (ဂျေဂျေ ) 50 kg (N ≥ 46%) ၅၅၉၇ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3719 Qid Bain Dang Co.,Ltd. ရေပျော် ဓာတ်မြေဩဇာ (20-20-20+TE) (Shao) 20kg (N:20%, P2O5: 20%, K2O:20% +TE (Zn + B≥ 0.2-0.3%) ) ၅၅၉၈ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3720 Qid Bain Dang Co.,Ltd. ပိုတက်ဆီယမ် ဆာလ်ဖိတ် ဓာတ်မြေဩဇာ (GD TIANHE) 50kg (K2O≥ 52%, S ≥17%, Cl ≤1.5%) ၅၅၉၉ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Potash
3721 Qid Bain Dang Co.,Ltd. ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (17-17-17+TE) (Baoxianghe) 40kg (N:17%, P2O5: 17%, K2O:17% +TE) ၅၆၀၀ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3722 ဂရမ်တီ ဝေး(ရ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ဆာလ်ဖိတ် ဓာတ်မြေဩဇာ (Jinglong ) 50kg (K2O≥50%, Cl≥1.5%) ၅၆၀၁ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Potash
3723 နပူဝါကျီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရေပျော် ဓာတ်မြေဩဇာ (20-20-20) (LUXI) 5Kg (N : 20%,P2O5 : 20%,K2O:20%+Zn+B : 0.5-3.0%,Hg≤5 mg/kg, As ≤ 10 mg/kg, Cd ≤ 10 mg/kg, Pb ≤ 50mg/kg, Cr ≤ 50mg/kg) ၅၆၀၂ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3724 နပူဝါကျီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရေပျော် ဓာတ်မြေဩဇာ (12-4-43)(LUXI) 10Kg (N:12%,P2O5 : 4%,K2O : 43%+Zn + B : 0.5%-3.0%, Hg≤5 mg/kg, As ≤ 10mg/kg, Cd ≤ 10mg/kg, Pb ≤ 50mg/kg, Cr ≤ 50mg/kg) ၅၆၀၃ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3725 နပူဝါကျီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရေပျော် ဓာတ်မြေဩဇာ (17-17-17) (LUXI) 25Kg (N:17%, P2O5:17%, K2O:17% + Zn + B:0.5-3.0%, Hg≤5mg/kg, As≤10mg/kg, Cd≤10mg/kg, Pb≤50 mg/kg,Cr≤50mg/kg) ၅၆၀၄ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3726 နပူဝါကျီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရေပျော် ဓာတ်မြေဩဇာ (13-8-30 )(LUXI) 25Kg (N:13%, P2O5:8%, K2O:30% + Zn + B:0.5 - 3.0%, Hg≤5mg/kg, As≤10mg/kg,Cd≤10mg/kg,Pb≤50mg/kg, Cr ≤50mg/kg) ၅၆၀၅ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3727 နပူဝါကျီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကယ်လ်ဆီယမ် နိုက်ထရိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (Granular) (LUXI) 40Kg (N≥15%, (Nitrate N ≥14% ), Ca≥18% (CaO≥25%), Hg≤5mg/kg, As≤10mg/kg,Cd≤10mg/kg,Pb≤50mg/kg, Cr ≤50mg/kg) ၅၆၀၆ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Other
3728 ရွှေစင်ငြိမ်းချမ်းအောင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( AZOMURES ) (15-15-15) 50Kg (N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၅၆၀၇ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3729 ရွှေစင်ငြိမ်းချမ်းအောင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( AZOMURES ) (13-9-19) 50Kg (N : 13%, P2O5 : 9%, K2O : 19% ) ၅၆၀၈ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3730 ရွှေစင်ငြိမ်းချမ်းအောင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( BOAT ) (15-15-15) 50Kg (N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%) ၅၆၀၉ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3731 ရွှေစင်ငြိမ်းချမ်းအောင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( BOAT ) (17-17-17) 50Kg (N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17%) ၅၆၁၀ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3732 ရွှေစင်ငြိမ်းချမ်းအောင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( BOAT ) (16-5-21) 50Kg (N : 16%, P2O5 : 5%, K2O : 21%) ၅၆၁၁ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3733 ရွှေစင်ငြိမ်းချမ်းအောင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( BOAT ) (16-4-26) 50Kg (N : 16%, P2O5 : 4%, K2O : 26%, S : 7.5%) ၅၆၁၂ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3734 ရွှေစင်ငြိမ်းချမ်းအောင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( BOAT ) (15-15-15) 50Kg (N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%) ၅၆၁၃ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3735 ရွှေစင်ငြိမ်းချမ်းအောင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ဆာလ်ဖိတ် ဓာတ်မြေဩဇာ ( ENGO ) 50Kg (K2O ≥ 52.0%) ၅၆၁၄ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Potash
3736 ရွှေစင်ငြိမ်းချမ်းအောင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယ်လ်ဆီယမ် နိုက်ထရိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (Granular) ( SAN XI ) 40Kg (Nitrogen ≥15%, Nitrate Nitrogen ≥14%, Ammonium Nitrogen ≥ 1%,CaO ≥ 25%, MgO ≥ 0.1%, Insoluble in Water ≥ 0.5% ) ၅၆၁၅ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Other
3737 ရွှေစင်ငြိမ်းချမ်းအောင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ(YF) (14-16-15) 50kg (N:14 %, P2O5:16%, K2O:15%) ၅၆၁၆ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3738 ရွှံ့တုံးကုန်စည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Kyle Extreme ) (18-18-18) 50Kg (N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18%) ၅၆၁၇ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3739 ခွင့်သာမြစ်ကြီးနား ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( AGRICOLA ) (17-17-17) 40Kg (N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17%) ၅၆၁၈ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3740 ခွင့်သာမြစ်ကြီးနား ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ Fertilizer ( GD TIANHE ) 50Kg (K2O ≥ 60%) ၅၆၁၉ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Potash
3741 ခွင့်သာမြစ်ကြီးနား ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် မိုနိုပိုတက်ဆီယမ် ဖော့စဖိတ် ဓာတ်မြေဩဇာ ( MKP ) (0-52-34) 25Kg (P2O5 : 52%, K2O : 34%) ၅၆၂၀ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3742 ခွင့်သာမြစ်ကြီးနား ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( TENZO ) (21-7-12) 50Kg (N : 21%, P2O5 : 7%, K2O : 12%) ၅၆၂၁ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3743 ခွင့်သာမြစ်ကြီးနား ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( TENZO ) (14-8-20) 50Kg (N : 14%, P2O5 : 8%, K2O : 20%) ၅၆၂၂ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3744 လွယ်ငူးဘွမ် ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေတူးဖော် ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရေပျော်ဓာတ်မြေဩဇာ ( S ) (12-5-30) 25Kg (N : 12%, P2O5 : 5%, K2O : 30%) ၅၆၂၃ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3745 လွယ်ငူးဘွမ် ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေတူးဖော် ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Agro Base Union ) (16-16-16 ) 40Kg (N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16%, Borax : 0.05%, Zn : 0.02%, Mg : 0.2%, Fe : 0.02%) ၅၆၂၄ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3746 လွယ်ငူးဘွမ် ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေတူးဖော် ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယား ဓါတ်မြေဩဇာ (ကျင်းရှားကျန်း) 40kg (N ≥ 46.3%) ၅၆၂၅ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3747 ကျောက်စိမ်း ရတနာရွှေမြေ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Guigu ) (17-17-17 ) 25Kg (N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17%) ၅၆၂၆ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3748 ကျောက်စိမ်းရတနာရွှေမြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရေပျော်ဓာတ်မြေဩဇာ ( Guigu ) (10-5-35+TE ) 25Kg (N : 10%, P2O5 : 5%, K2O : 35%, B ≥ 0.2%, Zn ≥ 0.1%) ၅၆၂၇ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3749 ဘမ်ဘူးယောင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( GD TIANHE ) 50Kg (K2O ≥ 60%) ၅၆၂၈ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Potash
3750 ဘမ်ဘူးယောင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ် ဆာလ်ဖိတ် ဓာတ်မြေဩဇာ (LUO BU PO ) 50Kg (K2O ≥ 52%, CL≤ 1.5%, S ≥17.5%) ၅၆၂၉ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Potash
3751 အောင်ပွား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Guigu ) ( 16-16-16 ) 25Kg (N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16%) ၅၆၃၀ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3752 အောင်ပွား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( Guigu ) ( 18-18-18 ) 25Kg (N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18%) ၅၆၃၁ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3753 အောင်ပွား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရေပျော်ဓာတ်မြေဩဇာ ( Guigu ) (10-5-35+TE) 25Kg (N : 10%, P2O5 : 5%, K2O : 35%, B ≥ 0.2%, Zn ≥ 0.1%) ၅၆၃၂ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3754 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (BB) (17-17-17) 50kg (N:17%, P2O5:17%, K2O:17%) ၅၆၃၃ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3755 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (BB) (18-7-26) 40kg (N:18%, P2O5:7%, K2O:26%) ၅၆၃၄ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3756 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (SACF) (15-15-15) 50kg (N:15%, P2O5:15%,K2O:15%) ၅၆၃၅ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3757 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ (SACF) (17-17-17) 50kg (N:17%, P2O5:17%, K2O:17%) ၅၆၃၆ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3758 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ (YSAK) (17-17-17) 50kg (N:17%, P2O5:17%, K2O:17%) ၅၆၃၇ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3759 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် မိုနိုအမိုနီယမ် ဖော့စဖိတ် ဓာတ်မြေဩဇာ (MAP) 25kg (N≥10%, P2O5≥48%) ၅၆၃၈ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3760 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကယ်လ်ဆီယမ် မဂ္ဂနီဆီယမ်မြေသြဇာ ( Agri - Converge ) 40 kg (Ca+Mg ≥ 18 %) ၅၆၃၉ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Other
3761 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( BB ) (13-5-25) 40 kg (N:13%, P2O5:5%, K2O:25%) ၅၆၄၀ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3762 ယူနတီ ဂရု (ကလေး) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (IFFCO) Neem Coated 45kg (N:46%) ၅၆၄၁ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3763 Xiang Yi Co., Ltd ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Kingenta) (15-15-15) 50Kg (N:15%, P2O5:15%, K2O:15%) ၅၆၄၂ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3764 Xiang Yi Co., Ltd ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (Summit Fert) (16-16-16) 50 Kg (N:16%, P2O5:16%, K2O:16%) ၅၆၄၃ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3765 Xiang Yi Co., Ltd ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေဩဇာ (Kingenta) (17-17-17) 50 Kg (N:17%, P2O5:17%, K2O:17%) ၅၆၄၄ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3766 Xiang Yi Co., Ltd ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (BB) (15-15-15) 50Kg (N:15%, P2O5:15%, K2O:15%) ၅၆၄၅ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3767 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (AZOMURES) (15-15-15) 50kg (N:15%, P2O5 :15%, K2O:15%) ၅၆၄၆ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3768 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (AZOMURES) (13-9-19) 50kg (N:13%, P2O5 :9%, K2O:19%) ၅၆၄၇ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3769 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (BASF) (15-15-15) 40kg (N:15%, P2O5 :15%, K2O:15%) ၅၆၄၈ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3770 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (BASF) (15-5-22) 40kg (N:15%, P2O5 :5%, K2O:22%) ၅၆၄၉ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3771 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (BASF) (23-6-12) 40kg (N:23%, P2O5 :6%, K2O:12%) ၅၆၅၀ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3772 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Boat) (16-4-26) 50kg (N:16%, P2O5 :4%, K2O:26%) ၅၆၅၁ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3773 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Boat) (17-17-17) 50kg (N:17%, P2O5 :17%, K2O:17%) ၅၆၅၂ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3774 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ် ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (ENGO) 50kg (K2O≥52%) ၅၆၅၃ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Potash
3775 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကယ်လ်ဆီယမ် နိုက်ထရိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (Granular) (SAN XI) 40 kg (N≥15%, NO3-N≥14%, NH4-N≥1%, CaO≥ 25%, MgO≥0.1%, Insoluble in Water ≤ 0.5%) ၅၆၅၄ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Other
3776 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (KMK) (12-11-18) 40 kg (N:12%, P2O5 :11%, K2O:18%) ၅၆၅၅ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3777 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (KAILIN) (16-8-21) 40kg (N:16%, P2O5 :8%, K2O:21%) ၅၆၅၆ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3778 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကယ်လ်ဆီယမ် နိုက်ထရိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (LANDMARK) 40kg (N≥15.5%,NO3-N≥14.4%, CaO≥ 25.5%, Ca≥18%, MgO≥0.1%) ၅၆၅၇ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Other
3779 အာ အယ်လ် အေ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ ( IFFCO ) 50 kg (N:46%) ၅၆၅၈ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3780 ဧရာဝင်း ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ် ကလိုရိုဒ် ဓာတ်မြေဩဇာ (MINMETALS) 50kg (K2O≥ 57%,H2O≤4%) ၅၆၅၉ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Potash
3781 ဧရာဝင်း ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ယူရီးယား ဓာတ်မြေဩဇာ (ရွှေတောင်) 50kg ( N≥46%) ၅၆၆၀ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
3782 ဧရာဝင်း ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ် ကလိုရိုဒ် ဓာတ်မြေဩဇာ (KEFENGBAO) 50kg (KCL≥90%, K2O≥57%, H2O≤4%) ၅၆၆၁ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Potash
3783 ဧရာဝင်းရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ပိုတက်ရှ် ဓာတ်မြေဩဇာ (SINO- AGRI) 50kg (K2O≥ 60%) ၅၆၆၂ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Potash
3784 ကန်နမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( YF ) (18-5-20) 50Kg (N : 18%, P2O5 : 5%, K2O : 20%) ၅၆၆၃ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3785 ကန်နမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( FuHeFeiLiao ) (15-15-15) 40Kg (N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%) ၅၆၆၄ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3786 ကန်နမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( FuHeFeiLiao ) (17-17-17) 40Kg (N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17%) ၅၆၆၅ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3787 ကန်နမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ဆာလ်ဖိတ် ဓာတ်မြေဩဇာ ( KAIMIRUI ) 40Kg (K2O ≥ 50%, S ≥ 18%) ၅၆၆၆ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Potash
3788 ကန်နမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ဆာလ်ဖိတ် ဓာတ်မြေဩဇာ ( Ka Do Ra ) 50Kg (K2O ≥ 52%, S ≥ 18% ) ၅၆၆၇ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Potash
3789 ကန်နမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( YUNFENGSHAN ) ( 15-5-25 ) 40Kg (N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25%) ၅၆၆၈ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3790 ကန်နမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( YUNFENGSHAN ) ( 15-15-15 ) 40Kg (N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%) ၅၆၆၉ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3791 ကန်နမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေဩဇာ (GANZ) 50kg (N:15%, P2O5:15%, K2O:15%) ၅၆၇၀ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3792 ကန်နမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေဩဇာ (GARSONI) (15-15-15) 40kg (N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, S:10%) ၅၆၇၁ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3793 ကန်နမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေဩဇာ (GARSONI) (18-18-18) 40kg (N:18%, P2O5:18%, K2O:18%) ၅၆၇၂ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3794 ကန်နမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေဩဇာ (GARSONI) (15-5-26) 40kg (N:15%, P2O5:5%, K2O:26%,NO3-N≥7%) ၅၆၇၃ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3795 ကန်နမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (GARSONI) (15-15-15) 40kg (N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, NO3-N≥7%) ၅၆၇၄ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3796 ကန်နမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ် ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (Kemira) 25kg (K2O≥50%, SO3:46%) ၅၆၇၅ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Potash
3797 ကန်နမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကယ်လ်ဆီယမ် အမိုနီယမ် နိုက်ထရတ် ဓာတ်မြေဩဇာ (Jin Guangyuan) 40kg (N≥15%, NO3-N≥14%, NH4-N≥1%,CaO≥25%,Ca≥ 18%, MgO≥ 0.5%, Insoluble in Water≤ 0.5% ) ၅၆၇၆ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Other
3798 ကန်နမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အော်ဂဲနစ်မြေဩဇာ (ZINIU) 40kg (N:8%, P2O5:3%, K2O:1%, (N+P2O5+ K2O ≥12%), (Organic Matter ≥ 90%)) ၅၆၇၇ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Organic
3799 ကန်နမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Yi Feng) (17-17-17) 50kg (N:17%, P2O5:17%, K2O:17%) ၅၆၇၈ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
3800 ကန်နမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Yi Feng) (28-10-10) 50kg (N:28%, P2O5:10%, K2O:10%) ၅၆၇၉ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
WordPress Tables Plugin
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21