စဉ် ကုမ္ပဏီ / လုပ်ငန်းအမည် ​မြေသြဇာအမည် အိတ် ပါဝင်သော အာဟာရဓါတ် အချိုးအစား မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် အမှတ်စဉ် (တသ) မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည့်ရက် မှတ်ချက် View Product
2801 မင်းမဟော် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည် (SHAL PK / ရှယ် ပီကေ) 201 Ltr/ 5 Ltr/ 1 Ltr /500cc/ 250 cc ( N : 3% w/v, P2O5 : 39% w/v, K2O : 50% w/v ) ၄၆၇၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
2802 အဂရီမန်း မြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (30-15-10+0.5TE) (AM-Pure) 1000 g / 500 g ( N : 30%, P2O5 : 15%, K2O : 10%, Mn : 0.05%, Zn : 0.4%, B : 0.05%) ၄၆၇၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
2803 အဂရီမန်း မြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် Seaweed Fertilizer (AM- View) (0.5-3-18+Organic Matterial) 100g ( N : 0.5%, P2O5 : 3%, K2O : 18%, Organic Material : 50% ) ၄၆၈၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Organic
2804 အဂရီမန်း မြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (15-15-30+0.25TE) (AM-Shine) 1000 g/ 500 g ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 30%, Mn : 0.1%,Zn : 0.1%, B : 0.05%) ၄၆၈၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
2805 တော့(ပ်) အာဂရီ မြန်မာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (NAB-Snow) (12-8-32+2.1Ca+0.6Mg+TE) 1000 g/ 500 g ( N : 12%, P2O5 : 8%, K2O : 32%, Ca : 2.1%,Mg : 0.6%, Cu : 0.05%, Fe : 0.06%, Zn : 0.06%, Mn : 0.05%,B : 0.06%) ၄၆၈၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
2806 တော့(ပ်) အာဂရီ မြန်မာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (NAB-Main) (10-8-40+1MgO+TE) 1000 g/ 500 g (N : 10%,P2O5 : 8%,K2O : 40%,MgO : 1%,Cu : 0.05%, Fe : 0.06%,Zn : 0.06%, Mn : 0.05%,B : 0.06%) ၄၆၈၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
2807 တော့(ပ်) အာဂရီ မြန်မာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (NAB-Kyee Pwar) (28-11-11+1.9MgO+TE) 1000 g/ 500 g (N :28%,P2O5 :11%,K2O :11%,MgO :1.9%,Cu :0.05%,Fe : 0.06%,Zn : 0.06%, Mn : 0.05%,B : 0.06%) ၄၆၈၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
2808 တော့(ပ်) အာဂရီ မြန်မာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (NAB-Arr Thit) (19-19-19+1.2Mg+TE) 1000 g/ 500 g (N : 19%,P2O5 : 19%,K2O : 19%,Mg : 1.2%,Cu : 0.05%,Fe : 0.06%,Zn : 0.06%, Mn : 0.05%,B : 0.06%) ၄၆၈၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
2809 ယာရာ မြန်မာ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) ( Yara Mila ® Unik ® ) Shipment/ 28TNE/ 25TNE /50Kg ( Total N : 15%,Nitrate N(NO3-) : 6.5%, AmmoniumN(NH4+) : 8.5%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၄၆၈၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2810 ယာရာ မြန်မာ လီမိတက် Calcium Nitrate EC Fertilizer (YaraLiva TM CALCINIT TM) 25 Kg ( N : 15.5%, ( (NO3- ) : 14.4%, (NH4+) : 1.1% ),Ca : 19%, CaO : 26.5% ) ၄၆၈၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2811 ယာရာ မြန်မာ လီမိတက် Water Soluble ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (13-4-25) (YaraRega ® ယာရာရတ်ဂါ ®) 28 TNE/ 25 TNE (N : 13%,((NO3-):5.3%, (NH4+) : 7.7% ),P2O5 : 4%,K2O : 25%, S : 9%, B : 0.08%,Zn : 0.08%) ၄၆၈၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2812 တောင်ပေါ်သား ရီရှင်း (စိုက်ပျိုးရေး) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (NPK-16-4-24-2S)(Golden Cock /ရွှေကြက်) 50Kg ( N : 16%, P2O5 : 4%, K2O : 24%, Mg : 2%, Ca : 2%, S : 2% ) ၄၆၈၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2813 မြန်မာ့စံပြ မြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရိုဖော့စကာ Nitrophoska ® (16-16-8+4S) 25TNE ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 4% ) ၄၆၉၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound Raw
2814 မြန်မာ့စံပြ မြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရိုဖော့စကာ Nitrophoska ® (24-8-7+2S) 25TNE ( N : 24%, P2O5 : 8%, K2O : 7%, S : 2% ) ၄၆၉၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound Raw
2815 မြန်မာ့ ရွှေနဂါး အဂရီကာချာရယ် ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ 25TNE ( N : 21%, S : 24% ) ၄၆၉၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen Raw
2816 မြန်မာ့ ရွှေနဂါး အဂရီကာချာရယ် ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ကလိုရိုဒ် ဓာတ်မြေဩဇာ 25TNE ( N : 25% ) ၄၆၉၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen Raw
2817 မြန်မာ့ ရွှေနဂါး အဂရီကာချာရယ် ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ကလိုရိုဒ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( Lao Kaiyuan ) 1000Kg ( K2O ≥ 60% ) ၄၆၉၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Potash Raw
2818 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( GBS ) (0.85-2.8 mm) 50Kg ( N : 46% ) ၄၆၉၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2819 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (GBS) (1.18-3.35 mm) 50Kg ( N : 46% ) ၄၆၉၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2820 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (GBS) (2.00-4.75 mm) 50Kg ( N : 46% ) ၄၆၉၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2821 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ (MOP) ( GBS ) 50Kg ( K2O : 60% ) ၄၆၉၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Potash
2822 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Prilled) (Shiraz Petrochemical Complex) 50Kg ( N : 46% ) ၄၆၉၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2823 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Granular) (Shiraz Petrochemical Complex) 50Kg ( N : 46% ) ၄၇၀၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2824 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Khorasan Petrochemical Company) 50Kg ( N : 46% ) ၄၇၀၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2825 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ (MOP) Shipment / 28 TNE/ 25TNE / 1TNE ( K2O ≥ 60% ) ၄၇၀၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Potash Raw
2826 ရှုစန် စက်မှုလက်မှုထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် မိုနိုအမိုနီယမ် ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (MAP) 1000Kg ( N : 10%, P2O5 : 50% ) ၄၇၀၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2827 ရှုစန် စက်မှုလက်မှုထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( ပန်းဖူးပုလဲ/HUASHAN ) 50Kg ( N ≥ 46% ) ၄၇၀၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2828 ရှုစန် စက်မှုလက်မှုထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Shwe Taung ) 50Kg ( N ≥ 46% ) ၄၇၀၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2829 ရှုစန် စက်မှုလက်မှုထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Du Wun / NG ) 50Kg ( N ≥ 46% ) ၄၇၀၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2830 ဧရာဝင်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (Kingenta) (26-9-9) 40Kg (N : 26%, P2O5 : 9%, K2O : 9%, Zn : 0.02%, B : 0.02%) ၄၇၀၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2831 ဧရာဝင်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (Kingenta) (18-8-30+TE) 40Kg (N : 18%, P2O5 : 8%, K2O : 30%, EDTA-Fe : 0.1%,EDTA- Zn : 0.05%, B : 0.06%, Cl ≤ 3.0%, S ≤ 3.0% , Na ≤ 3.0%) ၄၇၀၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2832 ဧရာဝင်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ(Shwe Myanmar)(15-5-25) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25%, S : 10% ) ၄၇၀၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2833 ဧရာဝင်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (Shwe Myanmar) (16-16-8) 50Kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% ) ၄၇၁၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2834 ဧရာဝင်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (Shwe Myanmar) (16-16-16) 50Kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% ) ၄၇၁၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2835 ဧရာဝင်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (Shwe Myanmar) (26-9-9) 50Kg ( N : 26%, P2O5 : 9%, K2O : 9% ) ၄၇၁၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2836 ဧရာဝင်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (Shwe Myanmar) (15-15-15) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 10% ) ၄၇၁၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2837 ဧရာဝင်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (Shwe Myanmar) (20-10-5) 50Kg ( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) ၄၇၁၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2838 ဧရာဝင်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (Shwe Myanmar) (23-11-12) 50Kg ( N : 23%, P2O5 : 11%, K2O : 12% ) ၄၇၁၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2839 ဧရာဝင်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (Shwe Myanmar) (18-18-18) 50Kg ( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18% ) ၄၇၁၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2840 ဧရာဝင်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (Shwe Myanmar) (30-5-5) 50Kg ( N : 30%, P2O5 : 5%, K2O : 5% ) ၄၇၁၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2841 ဧရာဝင်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (Shwe Myanmar) (15-0-32) 50Kg ( N : 15%, K2O : 32% ) ၄၇၁၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2842 ဧရာဝင်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( Kingenta ) (23-11-12) 40Kg ( N : 23%, P2O5 : 11%, K2O : 12%, Zn : 0.03%, B : 0.03% ) ၄၇၁၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2843 ရွှေခြင်္သေ့အဆင့်မြင့် စိုက်ပျိုးရေး စွမ်းအားစုကုမ္ပဏီလီမိတက် မဂ္ဂနီဆီယမ် ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ 25Kg ( MnSO4.H2O : 98% Min ) ၄၇၂၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Other
2844 အဂရို ဂရင်းလန်း ကဲမီးကဲ(လ်) ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အပင်အားပေးရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာ (ဘက်(စ်)) (30-12-12) 1000 g/ 500 g ( N : 30%, P2O5 : 12%, K2O : 12%, Zn : 0.3%, B : 0.2%, Inert - 54.5% ) ၄၇၂၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
2845 ရွှေတောင်ဟိန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် VIKO-SILICON (Silicon Fertilizer) ( Vivekon ) 50Kg ( Silicon as SiO2:40%, Calcium:4%, Zn:500 ppm,Fe:400 ppm,Mg : 1000 ppm, K : 600 ppm ) ၄၇၂၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
2846 မြန်မာ အောင်မြင်သော ကြယ် အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (15-15-15) (ရွှေဖား) 50Kg (N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%) ၄၇၂၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2847 မြန်မာ အောင်မြင်သော ကြယ် အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (20-10-10) (ရွှေဖား) 50Kg (N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%) ၄၇၂၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2848 မြန်မာ အောင်မြင်သော ကြယ် အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ လီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလဖိတ် (Granule) (ရွှေဖား) (21-0-0+24S) 40Kg ( N : 21%, S : 24% ) ၄၇၂၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2849 ဂရင်းဝှက်(စ်) မြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (နေလုံးနီ) (2.00-4.75)mm 50Kg ( N : 46% Min, Granulometry : 90% Min ) ၄၇၂၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2850 ဂရင်းဝှက်(စ်) မြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (နေလုံးနီ) (0.8-2.8)mm 50Kg ( N : 46% Min ) ၄၇၂၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2851 မာရူဘန်နီ မြန်မာ ဓာတ်မြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( Kingenta ) (15-15-15) 1TNE ( N : 15% Min, P2O5 : 15% Min, K2O : 15% Min ) ၄၇၂၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2852 မာရူဘန်နီ မြန်မာ ဓာတ်မြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( Kingenta ) (15-5-25) 1TNE ( N : 15% Min, P2O5 : 5% Min, K2O : 25% Min ) ၄၇၂၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2853 မာရူဘန်နီ မြန်မာ ဓာတ်မြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( Kingenta ) (26-6-8) 1TNE ( N : 26% Min, P2O5 : 6% Min, K2O : 8% Min ) ၄၇၃၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2854 မာရူဘန်နီ မြန်မာ ဓာတ်မြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( Kingenta ) (25-8-13) 1TNE ( N : 25% Min, P2O5 : 8% Min, K2O : 13% Min ) ၄၇၃၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2855 အာ အယ်လ် အေ ကုမ္ပဏီလီမိတက် Neem Coated ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (MUKTA) 45Kg ( N : 46% ) ၄၇၃၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2856 ဒီ.အယ်လ်.အက်စ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် Neem Coated ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (MUKTA) 45Kg ( N : 46% ) ၄၇၃၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2857 ဒီ.အယ်လ်.အက်စ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် Neem Coated ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (IFFCO) 45Kg ( N : 46% ) ၄၇၃၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2858 အမ် အက်(စ်) အာ(ရ်) တီ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Neem Coated ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( MUKTA ) 45Kg ( N : 46% ) ၄၇၃၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2859 ရွှေရောင်ဆန္ဒ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေရောင်ဆန္ဒ - ၁) 1 Kg / 500 g ( N : 30%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, S : 2%,Mn : 200 ppm, Zn : 150 ppm ) ၄၇၃၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
2860 ရွှေရောင်ဆန္ဒ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေရောင်ဆန္ဒ - ၂) 1 Kg / 500 g ( N : 21%, P2O5 : 15%, K2O : 21%, Mn : 200 ppm,B : 50 ppm,Mo : 10 ppm ) ၄၇၃၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
2861 ရွှေခရော နျူထရီရင့်န်စ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဒိုင်အမိုနီယမ်ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ(DAP) (Yellow Colour ) 27 TNE/ 22 TNE/ 1.665 TNE ( N : 18%, P2O5 : 46% ) ၄၇၃၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound Raw
2862 ရွှေခရော နျူထရီရင့်န်စ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဒိုင်အမိုနီယမ်ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ(DAP) (Brown Colour ) 28 TNE/ 22 TNE/ 1.665 TNE ( N : 18%, P2O5 : 46% ) ၄၇၃၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound Raw
2863 ရွှေခရော နျူထရီရင့်န်စ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် တီစူပါဓာတ်မြေဩဇာ (GTSP) 29 TNE/ 22 TNE/ 1.665 TNE ( P2O5 : 46% ) ၄၇၄၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Phosphate Raw
2864 အီဗိုဂရို ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Granular) 25TNE ( N : 46% ) ၄၇၄၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen Raw
2865 အီဗိုဂရို ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Prilled) 25TNE ( N : 46% ) ၄၇၄၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen Raw
2866 အီဗိုဂရို ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( SINO CHEM ) 25TNE ( K2O : 60% ) ၄၇၄၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Potash Raw
2867 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Prilled) (Shiraz Petrochemical Complex) Shipment / 25 TNE/ 50 Kg ( N : 46% ) ၄၇၄၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen Raw
2868 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Granular) (Shiraz Petrochemical Complex) 50Kg ( N : 46% ) ၄၇၄၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2869 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Khorasan Petrochemical Company) 50Kg ( N : 46% ) ၄၇၄၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2870 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ " B " Mark 50Kg ( N2 : 46.2% ) ၄၇၄၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2871 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Granular) Shipment / 25 TNE ( N : 46% ) ၄၇၄၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen Raw
2872 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရိုဖော့စကာ Nitrophoska (13-10-20+3S) 25TNE ( N : 13%, P2O5 : 10%, K2O : 20%, S : 3% ) ၄၇၄၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound Raw
2873 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် အန်းတက် Entec (24-8-7+3S) 25TNE ( N : 24%, P2O5 : 8%, K2O : 7%, S : 3% ) ၄၇၅၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound Raw
2874 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရိုဖော့စကာ Nitrophoska (24-8-7+2S) 25TNE ( N : 24%, P2O5 : 8%, K2O : 7%, S : 2% ) ၄၇၅၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound Raw
2875 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရိုဖော့စကာ Nitrophoska (20-20-0+2S) 25TNE ( N : 20%, P2O5 : 20%, S : 2% ) ၄၇၅၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound Raw
2876 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရိုဖော့စကာ Nitrophoska (15-5-20) 25TNE ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 20% ) ၄၇၅၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound Raw
2877 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရိုဖော့စကာ Nitrophoska (15-15-15+5S) 25TNE ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 5% ) ၄၇၅၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound Raw
2878 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရိုဖော့စကာ Nitrophoska (16-16-8) 25TNE ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% ) ၄၇၅၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound Raw
2879 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ "B" Mark 50Kg ( N2 : 46.2% ) ၄၇၅၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2880 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ "B" Mark ( TDS ) 50Kg ( N2 : 46.2% ) ၄၇၅၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2881 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒိုင်အမိုနီယမ်ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( THREE CIRCLES ) 50Kg (N : 18%,P2O5 : 46%,MgO : 1.5% approx,S : 1.0%approx, Fe : 5000 ppm approx, Mn : 1000 ppm approx, Moisture : 2.5% ) ၄၇၅၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2882 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် CaSO4.2H2O စိုက်ပျိုးရေးသုံးမြေသြဇာ ( ဂျက်ဆင် ) 25Kg ( Ca : 24%, S : 17% ) ၄၇၅၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Gypsum
2883 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Granular) Shipment / Container ( N : 46% ) ၄၇၆၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen Raw
2884 စီပီပီဖာတစ်လိုက်ဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် တီစူပါဓာတ်မြေဩဇာ (TSP) General Cargo/ 23 TNE ( P2O5 : 46% ) ၄၇၆၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Phosphate Raw
2885 စီပီပီဖာတစ်လိုက်ဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် Soil Conditioner General Cargo/ 23TNE/1TNE ( PH(1:2) : 8.63, CaO : 28.91%, MgO : 8.06% ) ၄၇၆၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Other Raw
2886 ဗာရာဏသီ ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဆီလီကွန် ကယ်လ်ဆီယမ် ပိုတက်ဆီယမ် မဂ္ဂနီဆီယမ် ဓာတ်မြေဩဇာ( Ferland ) 50Kg ( K2O ≥ 3.0%, Si ≥ 6.0%, Ca ≥ 14.0%, Mg ≥ 2.0% ) ၄၇၆၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Other
2887 ဘီ ဇက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် Neem Coated ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Yara Vera ) 45Kg ( N : 46% ) ၄၇၆၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2888 ပါဝါဖိုက်စတား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဘိုင်အို-အော်ဂဲနစ်မြေဩဇာ (MCT) 40Kg ( Effective Living Bacteria ≥ 20 Million/g, OM ≥ 40.0% ) ၄၇၆၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Organic
2889 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဆီလီကွန် ကယ်လ်ဆီယမ် ပိုတက်ရှ် မဂ္ဂနီဆီယမ် ဓာတ်မြေဩဇာ ( Kingenta ) 50Kg ( K2O ≥ 3%, Si ≥ 9%, Ca ≥ 20%, Mg ≥ 2% ) ၄၇၆၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Other
2890 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-5-25) ( YUNFENG ) 40Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25%, Mg,B,Zn,S,Ca ) ၄၇၆၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2891 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (17-17-17) 40Kg ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) ၄၇၆၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2892 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (16-16-16) ( Summit Fert ) 50Kg ( N ≥ 16%, P2O5 ≥ 16%, K2O ≥ 16% ) ၄၇၆၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2893 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (11-6-23) ( Summit Fert ) 50Kg ( N ≥ 11%, P2O5 ≥ 6%, K2O ≥ 23% ) ၄၇၇၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2894 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-5-26) ( GARSONI ) 40Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 26% ) ၄၇၇၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2895 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (17-17-17) ( XIYUNLAI ) 50Kg ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) ၄၇၇၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2896 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) 40Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၄၇၇၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2897 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (17-17-17+TE) ( Baoxianghe ) 40Kg ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% + TE ) ၄၇၇၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2898 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-5-25) ( SINOCHEM ) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% ) ၄၇၇၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2899 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (9-6-35+TE) 25g ( N : 9%, P2O5 : 6%, K2O : 35% + TE ) ၄၇၇၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2900 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (17-17-17+0.6Mg+TE) 25Kg ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17%, Mg : 0.6% + TE ) ၄၇၇၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2901 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် မိုနိုပိုတက်ဆီယမ် ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( 0-52-34 ) ( Ezra ) 20Kg ( P2O5 : 52%, K2O : 34%, KH2PO4 ≥ 99% ) ၄၇၇၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2902 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (20-10-20) ( GARSONI ) 40Kg (N : 20%, (NH4+ - N : 1.5%,Urea - N : 18.5%),P2O5 : 10%, K2O : 20%, Zn : 0.1%, B : 0.1%) ၄၇၇၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2903 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကယ်လ်ဆီယမ် အမိုနီယမ် နိုက်ထရိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( XISUANGA ) 40Kg ( N : 15%, Ca ≥ 18.0%, CaO ≥ 25.0% ) ၄၇၈၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2904 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကယ်လ်ဆီယမ် အမိုနီယမ် နိုက်ထရိတ် + ဘိုရွန် ဓာတ်မြေဩဇာ 40Kg ( N ≥ 15.5%, Ca ≥ 18%, MgO ≥ 0.5%, B ≥ 0.3% ) ၄၇၈၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2905 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် Pupuk Kalsium Nitrate ( KARATE PLUS BORONI ) 25Kg ( N : 15%, B : 0.2%, CaO : 25% ) ၄၇၈၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2906 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် MOP - PLUS ( KALI ) 50Kg ( K2O ≥ 40%, Mg ≥ 4% ) ၄၇၈၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Potash
2907 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( S ) (15-5-25) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% ) ၄၇၈၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2908 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပလပ်စ်ဓာတ်မြေဩဇာ( Auttler) (15-15-15) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၄၇၈၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2909 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပလပ်စ်ဓာတ်မြေဩဇာ( Auttler) (17-17-17) 50Kg ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) ၄၇၈၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2910 ထိန်မင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပလပ်စ်ဓာတ်မြေဩဇာ(Auttler) (18-18-18) 50Kg ( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18% ) ၄၇၈၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2911 ဘမ်ဘူးယောင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (17-17-17) ( NASHIDAKANG ) 50Kg ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) ၄၇၈၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2912 ဘမ်ဘူးယောင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရေပျော်ဓာတ်မြေဩဇာ (11-11-40+TE) 25Kg ( N : 11%, P2O5 : 11%, K2O : 40%, Mg ≥ 0.4%,Mn ≥ 0.05%, B ≥ 0.3%, Ca ≥ 0.4%, Cu ≥ 0.05%, Zn ≥ 0.6%, Mo ≥ 0.01% ) ၄၇၈၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2913 ချန်းရင်းခူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဘိုရွန်မြေဩဇာ 25Kg ( B : 15% ) ၄၇၉၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Other
2914 ချန်းရင်းခူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် မိုနိုပိုတက်ဆီယမ်ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (0-52-34)(MKP) 25Kg ( P2O5 : 52%, K2O : 34% ) ၄၇၉၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2915 ချန်းရင်းခူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (13-5-31) 40Kg ( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 31% ) ၄၇၉၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2916 ချန်းရင်းခူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (Green On) 50Kg ( K2O ≥ 52%, Cl ≤ 1.5% ) ၄၇၉၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Potash
2917 ချန်းရင်းခူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (11-11-40+TE) 25Kg ( N : 11%, P2O5 : 11%, K2O : 40%, Mg ≥ 0.4%, Mn ≥ 0.05%,B ≥ 0.3%, Ca ≥ 0.4%,Cu ≥ 0.05%, Zn ≥ 0.6%, Mo ≥ 0.01% ) ၄၇၉၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2918 ချန်းရင်းခူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရေပျော်ဓာတ်မြေဩဇာ (GAP) (29-6-15) (25)Kg 25Kg ( N : 29%, P2O5 : 6%, K2O : 15%, B ≥ 0.2%, Zn ≥ 0.2%, Mg ≥ 0.2%, OM ≥ 0.5% ) ၄၇၉၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2919 ချန်းရင်းခူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရေပျော်ဓာတ်မြေဩဇာ (GAP) (15-6-33) 25Kg ( N : 15%, P2O5 : 6%, K2O : 33%, B ≥ 0.2%, Zn ≥ 0.2%, Mg ≥ 0.4%, OM ≥ 0.5% ) ၄၇၉၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2920 ချန်းရင်းခူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရေပျော်ဓာတ်မြေဩဇာ (GAP) (18-18-18) 25Kg ( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18%, B ≥ 0.2%, Zn ≥ 0.2%,Mg ≥ 0.4%, OM ≥ 0.5% ) ၄၇၉၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2921 ချန်းရင်းခူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 19-5-21 ) 50Kg ( N : 19%, P2O5 : 5%, K2O : 21% ) ၄၇၉၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2922 ချန်းရင်းခူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 17-17-17 ) 50Kg ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) ၄၇၉၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2923 မောက်ကွမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) ( SINOFERT) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၄၈၀၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2924 မောက်ကွမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် Seaweed Polysaccharide Fertilizer (18-5-25) (SINOFERT) 40Kg ( N : 18%, P2O5 : 5%, K2O : 25% ) ၄၈၀၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2925 မောက်ကွမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (LUO BU PO) 50Kg ( K2O ≥ 52%, Cl ≤ 1.5%, S ≥ 17.5% ) ၄၈၀၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Potash
2926 မောက်ကွမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ Water Soluble Fertilizer 20Kg ( K2O ≥ 52% ) ၄၈၀၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Potash
2927 မောက်ကွမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရေပျော်ဓာတ်မြေဩဇာ (DEXIKE) (10-6-36+TE) 20Kg ( N : 10%,P2O5 : 6%,K2O : 36%+ EDTA -Zn ≥ 0.1%, B ≥ 0.2%, Hg≤5mg/kg,As≤10mg/kg,Cd≤10mg/kg, Pb≤50mg/kg, Cr≤50mg/kg ) ၄၈၀၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2928 မောက်ကွမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရေပျော်ဓာတ်မြေဩဇာ (PDANHON) (15-5-30+TE) 20Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 30%, MgO : 0.5%, B : 0.2%, Zn : 0.15% ) ၄၈၀၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2929 ကချင်စတား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-5-26) ( Fu He Fei Liao) 40Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 26% ) ၄၈၀၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2930 ကချင်စတား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၄၈၀၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2931 ကချင်စတား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (17-17-17) 50Kg ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) ၄၈၀၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2932 ကချင်စတား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-5-30) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 30% ) ၄၈၀၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2933 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (BB) (16-16-16) 40Kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% ) ၄၈၁၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2934 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (17-17-17) ( Three Circles) 50Kg ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) ၄၈၁၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2935 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-5-25) (SINO-AGRI) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% ) ၄၈၁၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2936 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) (SINO-AGRI) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၄၈၁၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2937 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-5-25) (YF) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25% ) ၄၈၁၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2938 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) ( Agri Converge ) 40Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၄၈၁၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2939 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (MF) 40Kg ( N ≥ 46.4% ) ၄၈၁၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2940 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( SINO-AGRI ) 50Kg ( K2O ≥ 50%, Cl ≤ 1.5%, S ≥ 17.0% ) ၄၈၁၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Potash
2941 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( SINO-AGRI ) 50Kg ( K2O ≥ 50%, Cl ≤ 1.5% ) ၄၈၁၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Potash
2942 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ Fertilizer ( Green On ) 50Kg ( K2O ≥ 50%, Cl ≤ 1.5% ) ၄၈၁၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Potash
2943 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကယ်လ်ဆီယမ်မဂ္ဂနီဆီယမ်နိုက်ထရိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( Agri-Converge ) 25Kg ( N : 11%, Ca+Mg ≥ 13%, B+Zn+Si ≥ 0.2% ) ၄၈၂၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Other
2944 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကယ်လ်ဆီယမ် နိုက်ထရိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ Calcium Nitrate (VERT WAY) 40Kg ( N ≥ 15.5%, Ca ≥ 18%, MgO ≥ 0.5%, B ≥ 0.3%) ၄၈၂၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Other
2945 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( KALI ) (5-0-24) 50Kg ( N ≥ 5%, K2O ≥ 40%, Mg ≥ 3% ) ၄၈၂၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2946 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( KALI ) (5-0-35) 50Kg ( N ≥ 5%, K2O ≥ 35%, Mg ≥ 3% ) ၄၈၂၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2947 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( KJXN ) (17-8-15) 25Kg ( N : 17%, P2O5 : 8%, K2O : 15% ) ၄၈၂၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2948 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( KJXN ) (13-5-25) 25Kg ( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 25% ) ၄၈၂၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2949 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( KJXN ) (18-18-18) 40Kg ( N : 18%, P2O5 : 18%, K2O : 18% ) ၄၈၂၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2950 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( KJXN ) (22-8-10) 25Kg ( N : 22%, P2O5 : 8%, K2O : 10% ) ၄၈၂၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2951 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( KJXN ) (11-12-18) 25Kg ( N : 11%, P2O5 : 12%, K2O : 18% ) ၄၈၂၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2952 ကေ-အမ်-အေ မြစ်ကြီးနား ကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရိုဂျင်မြေဩဇာ ( Dual Tec ) 25Kg ( N ≥ 45% ) ၄၈၂၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2953 ယွန်းယွန်း အက်ဂရို ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (Yoon Yoon-Shwe ) 1Kg ( N : 30%, P2O5 : 11%, K2O : 10%, Fe : 0.009%,Mn : 0.014%, Zn : 0.02%, B : 0.067% ) ၄၈၃၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
2954 ယွန်းယွန်း အက်ဂရို ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (Yoon Yoon-Ngwe) 1Kg ( P2O5 : 52%, K2O : 34% ) ၄၈၃၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
2955 ရွှေရောင်တိုး ကုမ္ပဏီလီမိတက် Neem Coated ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( MUKTA ) 45Kg ( N : 46% ) ၄၈၃၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2956 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15-15-15 ) (H) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၄၈၃၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2957 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 17-17-17 ) 50Kg ( N : 17%, P2O5 : 17%, K2O : 17% ) ၄၈၃၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2958 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15-15-15 ) 40Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၄၈၃၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2959 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 16-6-22 ) (H) 50Kg ( N : 16%, P2O5 : 6%, K2O : 22% ) ၄၈၃၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2960 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 13-5-7 ) 40Kg ( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 7%, Zn, Mg, B ) ၄၈၃၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2961 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15)(Yi An Feng) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၄၈၃၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2962 ဗန်းမော် စတားအဲ(လ်)ဂရိ အန်တက် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (12-5-33)(Yi An Feng) 50Kg ( N : 12%, P2O5 : 5%, K2O : 33% ) ၄၈၃၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2963 တော်ဝင်အောက်ချင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် Neem Coated ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( MUKTA ) 45Kg ( N : 46% ) ၄၈၄၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2964 ယူနတီ ဂရု (ကလေး)ကုမ္ပဏီလီမိတက် Neem Coated ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( MUKTA ) 45Kg ( N : 46% ) ၄၈၄၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2965 ငွေဂုဏ်ကြွယ် ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပလပ်စ်ဓာတ်မြေဩဇာ( 18-5-22 ) ( E-ZHONG ) 50Kg ( N : 18%, P2O5 : 5%, K2O : 22% ) ၄၈၄၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2966 ငွေဂုဏ်ကြွယ် ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15-15-15 ) ( E-ZHONG ) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၄၈၄၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2967 ငွေဂုဏ်ကြွယ် ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 18-7-25 ) ( E-ZHONG ) 50Kg ( N : 18%, P2O5 : 7%, K2O : 25% ) ၄၈၄၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2968 ငွေဂုဏ်ကြွယ် ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( AMP ) 50Kg ( K2O ≥ 52%, Cl ≤ 1.0% ) ၄၈၄၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Potash
2969 ငွေဂုဏ်ကြွယ် ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရေပျော်ဓာတ်မြေဩဇာ (15-5-30+TE) ( QIAO ZHUANG YUAN ) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 30%,(Zn+B) ≥ 0.5% ) ၄၈၄၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2970 ဘတ်(စ်)ဘူလ်အာဂရီကားချား တက်ဂနော်လော်ဂျီကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 10-10-5 ) ( Best Bull ) 50Kg ( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) ၄၈၄၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2971 ဘတ်(စ်)ဘူလ်အာဂရီကားချား တက်ဂနော်လော်ဂျီကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15-15-15 ) ( Best Bull ) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၄၈၄၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2972 ဘတ်(စ်)ဘူလ်အာဂရီကားချား တက်ဂနော်လော်ဂျီကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15-10-10 ) ( Best Bull ) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 10%, K2O : 10% ) ၄၈၄၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2973 ဘတ်(စ်)ဘူလ်အာဂရီကားချား တက်ဂနော်လော်ဂျီကုမ္ပဏီလီမိတက် တီစူပါဓာတ်မြေဩဇာ (TSP) (Best Bull) 50Kg ( P2O5 ≥ 46% ) ၄၈၅၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Potash
2974 ဘတ်(စ်)ဘူလ်အာဂရီကားချား တက်ဂနော်လော်ဂျီကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( Best Bull ) (21-0-0+24S) 50Kg ( N : 21%, S : 24% ) ၄၈၅၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2975 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ (စူပါ / Super) 50Kg ( N ≥ 46% ) ၄၈၅၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2976 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလဖိတ် (စူပါ - 21 / Super) 50Kg ( N : 21%, S : 24% ) ၄၈၅၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2977 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( MEIFENG ) 50Kg ( N ≥ 46.0% ) ၄၈၅၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2978 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( CC ) 50Kg ( N ≥ 46% ) ၄၈၅၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2979 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ (စူပါ / Super) 50Kg ( N ≥ 46% ) ၄၈၅၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2980 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေသြဇာ (စူပါ / Super) 50Kg ( N ≥ 46% ) ၄၈၅၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2981 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ( Eco / အီကို - 21 ) 50Kg ( N : 21%, S : 24% ) ၄၈၅၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2982 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (စူပါ / Super) (16-16-8+7S+TE) 50Kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 7% + TE ) ၄၈၅၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2983 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (စူပါ / Super) (15-10-20+5S+TE) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 10%, K2O : 20%, S : 5% + TE ) ၄၈၆၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2984 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (စူပါ / Super) (20-10-10+5S+TE) 50Kg ( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, S : 5% + TE ) ၄၈၆၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2985 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (ရွှေတောင်/Golden Mountain) 50Kg ( N ≥ 46% ) ၄၈၆၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2986 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်မြေသြဇာ (စူပါ-ပင်ထွား) (Super) 50Kg ( N : 28%, MgO : 0.5%, Zn : 0.2% ) ၄၈၆၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2987 ရွှေပျား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ် ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် အော်ဂဲနစ်မြေဩဇာ ( LONG TAN ) 50Kg ( N + P2O5 + K2O ≥ 5%, OM : 45% ) ၄၈၆၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Organic
2988 ဒီ ဒီ စံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရို ကွန်ပလပ်စ်ဓာတ်မြေဩဇာ(15-15-15) ( Three Colour ) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% + TE ) ၄၈၆၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2989 ဒီ ဒီ စံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရို ကွန်ပလပ်စ်ဓာတ်မြေဩဇာ(15-5-20) ( Three Colour ) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 20%, S : 8% + TE ) ၄၈၆၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2990 ဒီ ဒီ စံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရို ကွန်ပလပ်စ်ဓာတ်မြေဩဇာ(15-4-26) ( Three Colour ) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 4%, K2O : 26%, S : 12% + TE ) ၄၈၆၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2991 ဒီ ဒီ စံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရို ကွန်ပလပ်စ်ဓာတ်မြေဩဇာ(15-5-25) ( Three Colour ) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 25%, S : 12% + TE ) ၄၈၆၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2992 စိမ်းလဲ့သွင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (16-16-8+10S) ( Shwe Pwar / ရွှေပွား ) 50Kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 10% ) ၄၈၆၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2993 စိမ်းလဲ့သွင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (13-5-7) ( Shwe Pwar / ရွှေပွား ) 50Kg ( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 7% ) ၄၈၇၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
2994 စိမ်းလဲ့သွင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်မြေသြဇာ (30-0-0) (SHWE PWAR / ရွှေပွား) Urinary ammonia nitrogen 50Kg ( N ≥ 30% ) ၄၈၇၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2995 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (ပန်းဖူးပုလဲ/HUASHAN ) 50Kg ( N ≥ 46% ) ၄၈၇၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2996 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အမိုနီယမ်ကလိုရိုဒ်ဓာတ်မြေဩဇာ 50Kg ( N ≥ 25% Min ) ၄၈၇၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2997 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Granular အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ 50Kg ( N : 21%, S : 24% ) ၄၈၇၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Nitrogen
2998 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ (MOP) (မာကိုတာ) 50Kg ( K2O : 60% ) ၄၈၇၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Potash
2999 မြန်မာ့ ဩဘာ အုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ် ဆီလီကိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ 25Kg ( K2O : 37.18%, SiO2 : 53.39% ) ၄၈၇၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Potash
3000 ရွှေမဲလ အထွေထွေစက်မှုလက်မှု ကုမ္ပဏီ လီမိတက် သြဂဲနစ်မြေသြဇာကင်းချိုဘူ 25Kg ( Organic Matter : 20% ) ၄၈၇၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Organic
WordPress Tables Plugin
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21