စဉ် ကုမ္ပဏီ / လုပ်ငန်းအမည် ​မြေသြဇာအမည် အိတ် ပါဝင်သော အာဟာရဓါတ် အချိုးအစား မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် အမှတ်စဉ်(ထလ) မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည့်ရက် မှတ်ချက်
146 ပေါင်းစည်း နီလာ လယ်ယာ စီးပွားရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် (Ezy - Gro) (အီးဇီးဂရိုး ) 1 Kg ( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % + Microbe ( Bacillus subtillis ) ) ၄၃၉ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
147 ပေါင်းစည်း နီလာ လယ်ယာ စီးပွားရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် (Ezy - Gro) (အီးဇီးဂရိုး ) 500 gm ( N : 15 %, P2O5 : 15 %, K2O : 15 % + Microbe ( Bacillus subtillis ) ) ၄၄၀ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
148 သံကွင်းငါးကွင်း NPKအမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်း ယိုးဒယားပန်းNPK ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ 50 Kg ( N :8.068%, P2O5 : 7.116%, K2O :4.18%, Ca : 8.016%, Mg : 0.729%, S : 9.885% ) ၄၄၂ ၃.၉.၂၀၂၀ Compound
149 ဦးနေထက် ကျောက်မှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်း ဂျစ်ပဆမ် ကျောက်မှုန့်မြေဩဇာ (Great Wall) 25 Kg (Ca ≥ 24%, S ≥ 17% ) ၄၄၅ ၃.၉.၂၀၂၀ Gypsum
150 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (လှည်းယဉ်) N+P2O5 ≥ 50% (MAP) 50 Kg ( N : 6%, P2O5 : 31 % ) ၄၄၆ ၃.၉.၂၀၂၀ Compound
151 ပြည်ကျော်လင်း လချေးမှုန့်ကြိတ် လုပ်ငန်း ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ (ရွှေပြည်ဟိန်း) 50 Kg ( N : 5%, P2O5 : 5 %, K2O : 7 % ) ၄၄၈ ၃.၉.၂၀၂၀ Compound
152 ပြည်ကျော်လင်း လချေးမှုန့်ကြိတ် လုပ်ငန်း ပြည်ကျော်လင်း (ရှယ်) ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ ၂၈ ပိဿာ ( Ca : 22%, S : 16% ) ၄၄၉ ၃.၉.၂၀၂၀ Gypsum
153 အမျိုးသားကြီးပွား တိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် အာဟာရစုံမြေသြဇာ (သဘာဝအခြေခံ) (နတ်သြဇာ) Multi Nutrients Fertilizer (Organic Base) 50 Kg ( N:3.04%, P2O5:1.66%, K2O:2.24%, Ca:10%, Mg:1.5%, S : 4%, Total Organic Matter:20%, Moisture:7.16% ) ၄၅၃ ၃.၉.၂၀၂၀ Organic
154 စိမ်းလန်းယာမြေ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်း သမဝါယမ အသင်းလီမိတက် (BZO) သီးနှံစုံ အထွက်တိုး အရွက်ဖျန်း ဓာတ်မြေသြဇာ 40 gm ( N : 12 %, P2O5 : 5 %, K2O : 36 %, Ca : 1.963 %, B : 0.750%) ၄၅၄ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
155 စိမ်းလန်းယာမြေ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်း သမဝါယမ အသင်းလီမိတက် ပဲမျိုးစုံ အထူးရွက်ဖျန်း မြေသြဇာ ( ဂလက်ဇီ ) 500 gm ( N : 15%, P2O5 : 21 %, K2O : 27 % ) ၄၅၅ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
156 စိမ်းလန်းယာမြေ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်း သမဝါယမ အသင်းလီမိတက် ခရမ်းချဉ် အထူးရွက်ဖျန်း မြေသြဇာ ( ဂလက်ဇီ ) 500 gm ( N : 15%, P2O5 : 27 %, K2O : 24 % ) ၄၅၆ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
157 စိမ်းလန်းယာမြေ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်း သမဝါယမbအသင်းလီမိတက် မြေပဲအထူး ရွက်ဖျန်း မြေသြဇာ ( ဂလက်ဇီ ) 500 gm ( N : 12%, P2O5 : 5 %, K2O : 42 % ) ၄၅၇ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
158 စိမ်းလန်းယာမြေ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်း သမဝါယမ အသင်းလီမိတက် ပဲတီစိမ်းထူး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ဂလက်ဇီ ) 500 gm ( N : 16%, P2O5 : 25 %, K2O : 25 % ) ၄၅၈ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
159 စိမ်းလန်းယာမြေ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်း သမဝါယမ အသင်းလီမိတက် သီးနှံစုံအထူး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ဂလက်ဇီ ) 500 gm ( N : 12%, P2O5 : 18 %, K2O : 24 % ) ၄၅၉ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
160 စိမ်းလန်းယာမြေ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်း သမဝါယမ အသင်းလီမိတက် ပဲအထူးအထွက်တိုး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ဂလက်ဇီ ) 1 Liter ( N : 8 %, P2O5 : 9 %, K2O : 13 %, Ca : 0.983 %, MgO : 0.192 %, S : 1.5 %, Fe : 0.066 %, Mn : 0.066 %, Cu : 0.024 %, Zn : 0.042 %, B : 0.612 %, Mo : 0.12 % ) ၄၆၀ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
161 ဝိစာရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဘိုစတာ (အပင်အားဆေး) အရွက်ဖျန်း ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 500 gm ( N : 38 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5%, Mg:2144 ppm, Zn:75ppm, Fe:200ppm, Mn : 200 ppm, Mo :5 ppm, Cu : 75ppm, B : 25 ppm, S : 2786 ppm ) ၄၆၁ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
162 ဝိစာရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဘိုစတာ (အပင်အားဆေး) အရွက်ဖျန်း ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 1 Kg ( N : 38 %, P2O5 : 5 %, K2O : 5%, Mg:2144 ppm, Zn:75ppm, Fe:200ppm, Mn : 200 ppm, Mo :5 ppm, Cu : 75ppm, B : 25 ppm, S : 2786 ppm ) ၄၆၂ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
163 ဝိစာရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဆိုလူဖိဒ် (သီးနှံစုံ အထူးစပါယ်ရှယ်) အရွက်ဖျန်း ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 500 gm (N : 15%, P2O5 : 30%, K2O : 15%, Mg:3133 ppm, Zn:75ppm, Fe:200ppm, Mn : 200 ppm, Mo :5 ppm, Cu : 75ppm, B : 25 ppm, S : 4090 ppm ) ၄၆၃ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
164 ဝိစာရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဆိုလူဖိဒ် (သီးနှံစုံ အထူးစပါယ်ရှယ်) အရွက်ဖျန်း ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 1 Kg ( N : 15%, P2O5 : 30 %, K2O : 15%, Mg:3133 ppm, Zn:75ppm, Fe:200ppm, Mn : 200 ppm, Mo :5 ppm, Cu : 75ppm, B : 25 ppm, S : 4090 ppm ) ၄၆၄ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
165 ဝိစာရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဆိုလူဖိဒ် (စပါယ်ရှယ်ကေ) အရွက်ဖျန်း ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 500 gm ( N : 12%, P2O5 : 13%, K2O : 34%, Mg:330 ppm, Zn:1859ppm, Fe:400ppm, Mn :400ppm,Mo :10ppm,Cu :150ppm, B:50ppm, S:1197ppm ) ၄၆၅ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
166 ဝိစာရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဆိုလူဖိဒ် (စပါယ်ရှယ်ကေ) အရွက်ဖျန်း ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 1 Kg ( N : 12%, P2O5 : 13 %, K2O : 34%, Mg:330 ppm, Zn:1859ppm, Fe:400ppm, Mn :400ppm,Mo :10ppm,Cu :150ppm, B:50ppm, S:1197ppm ) ၄၆၆ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
167 ဝိစာရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရွှေတိုး(ပါဝါ) ပဲတီစိမ်းနှင့် ပဲမျိုးစုံအထူး အရွက်ဖျန်း ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 1 Kg ( N : 25%, P2O5 : 25 %, Mg:4353 ppm, Zn:706ppm, Fe:1975ppm, Mn :2630ppm,Mo :56ppm,Cu :742ppm, B:124ppm, S:9118ppm ) ၄၆၇ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
168 ဝိစာရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရိုက်(စ်)အပ် ((Rise Up) (ကြီးထွား၊ သီးပွင့် အာဟာရဖျော်ရည်) 500 cc ( Zn : 213ppm, S : 104ppm ) ၄၆၈ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
169 ဝိစာရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဝိစာရ ကွန်ဘီ (Wisarra Combi) အရွက်ဖျန်း မြေသြဇာအမှုန့် 100 gm ( N : 3.69%,(36900ppm), Mg:29500 ppm, Zn:18600ppm,Na : 8800ppm, Mn :40100ppm,Mo :60ppm,Cu :30200ppm, B:150ppm, S:173000ppm ) ၄၆၉ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
170 ဝိစာရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အပ်ဂရိတ် (Up - Grade ) ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ အမှုန့် 250 gm ( N : 19%, P2O5 : 19 %, K2O : 19%,Mg:2506 ppm, Zn:60ppm, Fe : 160ppm, Mn :160ppm,Mo :4ppm,Cu :60ppm, B:20ppm, S:3272ppm ) ၄၇၀ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
171 ဝိစာရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ပဲဘုရင် (ပါဝါ) မတ်ပဲအထူးအားဆေး အရွက်ဖျန်း ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 1 Kg (N:20%, P2O5:20 %, K2O : 10%,Mg:4353 ppm, Zn:706ppm,Fe :1975ppm, Mn :2630ppm,Mo :56ppm,Cu :742ppm, B:124ppm, S:9118ppm ) ၄၇၁ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
172 ဝိစာရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဝိစာရ ကွန်ဘီ (Wisarra Combi) အရွက်ဖျန်း မြေသြဇာအမှုန့် 50 gm ( N : 3.69%,(36900ppm), Mg:29500 ppm, Zn:18600ppm,Na : 8800ppm, Mn :40100ppm,Mo :60ppm,Cu :30200ppm, B:150ppm, S:173000ppm ) ၄၇၂ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
173 ဝိစာရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရိုက်(စ်)အပ် ((Rise Up) (ကြီးထွား၊ သီးပွင့် အာဟာရဖျော်ရည် 500 cc ( Zn : 213ppm, S : 104ppm ) ၄၇၃ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
174 ဝိစာရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရိုက်(စ်)အပ် (Rise Up) (ကြီးထွား၊ သီးပွင့် အာဟာရဖျော်ရည် 100 cc ( Zn : 213ppm, S : 104ppm ) ၄၇၄ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
175 ဝိစာရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဘိုစတာ (အသီးအားဆေး) အရွက်ဖျန်း ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 500 gm ( N : 20%, P2O5 : 5 %, K2O : 30%, Mg:3133 ppm, Zn:75ppm, Fe:200ppm, Mn : 200 ppm, Mo :5 ppm, Cu : 75ppm, B : 25 ppm, S : 4090 ppm ) ၄၇၅ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
176 ဝိစာရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဘိုစတာ (အသီးအားဆေး) အရွက်ဖျန်း ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 1 Kg ( N : 20%, P2O5 : 5 %, K2O : 30%, Mg:3133 ppm, Zn:75ppm, Fe:200ppm, Mn : 200 ppm, Mo :5 ppm, Cu : 75ppm, B : 25 ppm, S : 4090 ppm ) ၄၇၆ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
177 ဝိစာရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် သီးနှံစုံ ကြီးထွား သီးပွင့် အထွက်တိုးမြှင့် အာဟာရ အားဆေးရည် ( ပါဝါ ) ( Power ) 500 cc ( N : 1.2% (12000ppm), P2O5:6 %(60000ppm), B:250ppm,Mg:1250ppm, Mn :1250ppm, Mo :6500ppm, Zn : 3500ppm ) ၄၇၇ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
သီးနှံစုံကြီးထွား သီးပွင့် အထွက်တိုးမြှင့် အာဟာရ အားဆေးရည် ( စူပါ ) ( Super ) 500 cc ( N : 16.1% (161000ppm) )
178 ဝိစာရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကယ်(လ်)စီပလပ်(စ်) (Calci Plus) 100 cc ( Ca : 5.50%(55000ppm), Mg : 0.62% (6200ppm), B: 0.21%(2100ppm) ) ၄၇၈ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
179 ဝိစာရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကယ်(လ်)စီပလပ်(စ်) (Calci Plus) 500 cc ( Ca : 5.50%(55000ppm), Mg : 0.62% (6200ppm), B: 0.21%(2100ppm) ) ၄၇၉ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
180 မြန်မာ့ စံပြမြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် Basfoliar CoMol HC (ကိုမို) 500 cc ( Co : 0.2%, Mo : 12% ) ၄၈၀ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
181 မြန်မာ့ စံပြမြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် Basfoliar CoMol HC (ကိုမို) 250 cc ( Co : 0.2%, Mo : 12% ) ၄၈၁ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
182 မြန်မာ့ စံပြမြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် Basfoliar CoMol HC (ကိုမို) 100 cc ( Co : 0.2%, Mo : 12% ) ၄၈၂ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
183 မြန်မာ့ စံပြမြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် Basfoliar Kelp SL ( ကဲ့လ်(ပ်)) (1) Liter 1 Liter ( N : 0.2%, P2O5 :1.0%, K2O : 0.1%, B: 0.25mg/kg, Cu:0.17mg/kg, Fe:0.61 mg/kg , Mn : 0.01mg/kg, Zn : 0.56mg/kg, Mo:0.11mg/kg, Protein : 1.95%, Amino acid : 0.2%, Ash : 1.57% ) ၄၈၆ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
184 မြန်မာ့ စံပြမြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် Basfoliar Kelp SL ( ကဲ့လ်(ပ်)) (500) CC 500 cc ( N : 0.2%, P2O5 :1.0%, K2O : 0.1%, B: 0.25mg/kg, Cu:0.17mg/kg, Fe:0.61 mg/kg , Mn : 0.01mg/kg, Zn : 0.56mg/kg, Mo:0.11mg/kg, Protein : 1.95%, Amino acid : 0.2%, Ash : 1.57% ) ၄၈၇ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
185 မြန်မာ့ စံပြမြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် Basfoliar Kelp SL ( ကဲ့လ်(ပ်)) (250) CC 250 cc ( N : 0.2%, P2O5 :1.0%, K2O : 0.1%, B: 0.25mg/kg, Cu:0.17mg/kg, Fe:0.61 mg/kg , Mn : 0.01mg/kg, Zn : 0.56mg/kg, Mo:0.11mg/kg, Protein : 1.95%, Amino acid : 0.2%, Ash : 1.57% ) ၄၈၈ ၃.၉.၂၀၂၀ Foliar
186 မန်းမြို့ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အထွေထွေ ရောင်းဝယ်ရေး သမဝါယမအသင်း လီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ ( Super Top ) ( 15:10:4 ) 50 kg ( N : 15%, P2O5 : 10%, K2O : 4% ) ၄၈၉ ၃၀.၆.၂၀၂၁ Compound
187 မန်းမြို့ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အထွေထွေ ရောင်းဝယ်ရေး သမဝါယမအသင်း လီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ ( Super Top ) ( 10:12:12 ) 50 kg ( N : 10%, P2O5 : 12%, K2O : 12% ) ၄၉၀ ၃၀.၆.၂၀၂၁ Compound
188 မန်းမြို့ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အထွေထွေ ရောင်းဝယ်ရေး သမဝါယမအသင်း လီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ ( Super Top ) ( 15:15:15 ) 50 kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၄၉၁ ၃၀.၆.၂၀၂၁ Compound
189 မန်းမြို့ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အထွေထွေ ရောင်းဝယ်ရေး သမဝါယမအသင်း လီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ ( Super Top ) ( 13:9:5 ) 50 kg ( N : 13%, P2O5 : 9%, K2O : 5% ) ၄၉၄ ၃၀.၆.၂၀၂၁ Compound
190 ​ရွှေတောင်တန်းနှင့် ရွှေဝါနှံ အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝကျောက်မှုန့် မြေသြဇာလုပ်ငန်း ဂျစ်ပဆန် သဘာဝ ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ ( ရွှေတောင်တန်း ) ၁၅ ပိဿာ ( CaSO4.2H2O : 38%, Ca : 20%, S : 7% ) ၄၉၉ ၃၀.၆.၂၀၂၁ Gypsum
191 ရွှေတောင်တန်းနှင့် ရွှေဝါနှံ အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝကျောက်မှုန့် မြေသြဇာလုပ်ငန်း ဂျစ်ပဆန် သဘာဝကျောက်မှုန့် မြေသြဇာ ( ရွှေတောင်တန်း ) ၅ ပိဿာ ( CaSO4.2H2O : 38%, Ca : 20%, S : 7% ) ၅၀၀ ၃၀.၆.၂၀၂၁ Gypsum
192 ပထမအရင်းအမြှစ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​တောင်သူရွှေခေတ် ဂျစ်ပ်ဆမ် မြေသြဇာအမှုန့် 25 Kg ( Ca : 20%, S : 9.7% ) ၅၀၃ ၃၀.၆.၂၀၂၁ Gypsum
193 ​ရွှေလင်းနို့ အမှတ်တံဆိပ် မြေသြဇာ လုပ်ငန်း သဘာဝဓာတ်ပေါင်း ရွက်ဖျန်းအားဆေးရည် ( ရွှေလင်းနို့ ) 500 cc ( N : 0.213%%, P2O5 : 0.032%, K2O : 0.967%, Ca : 0.735%, Mg : 0.032%, OM : 30.26%, Zn : 0.066%, B : 0.037%, Cu : 0.033%, Fe : 0.12% ) ၅၀၇ ၃၀.၆.၂၀၂၁ Foliar
194 ​ရွှေလင်းနို့ အမှတ်တံဆိပ် မြေသြဇာ လုပ်ငန်း ရွက်ဖျန်း အားတိုးဆေးရည် ( ရွှေလင်းနို့ ) 500 cc ( N : 0.204%%, P2O5 : 0.276%, K2O : 1.948%, Ca : 0.577%, Mg : 0.064%, OM : 27.51%, Zn : 0.065%, B : 0.040%, Cu : 0.038%, Fe : 0.09% ) ၅၀၈ ၃၀.၆.၂၀၂၁ Foliar
195 မြန်မာ့ စံပြမြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် Basfoliar Aktiv SL ( အက်တစ်(ဗ်) ) 1 Ltr ( N : 4%, P2O5 : 37%, K2O : 24%, B : 0.01%, Cu : 0.02%, Fe : 0.02%, Mn : 0.01%, Zn : 0.01%, Mo : 0.001% ) ၅၀၉ ၃၀.၆.၂၀၂၁ Foliar
196 မြန်မာ့ စံပြမြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် Basfoliar Aktiv SL ( အက်တစ်(ဗ်) ) 500 cc ( N : 4%, P2O5 : 37%, K2O : 24%, B : 0.01%, Cu : 0.02%, Fe : 0.02%, Mn : 0.01%, Zn : 0.01%, Mo : 0.001% ) ၅၁၀ ၃၀.၆.၂၀၂၁ Foliar
197 မြန်မာ့ စံပြမြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် Basfoliar Aktiv SL ( အက်တစ်(ဗ်) ) 250 cc ( N : 4%, P2O5 : 37%, K2O : 24%, B : 0.01%, Cu : 0.02%, Fe : 0.02%, Mn : 0.01%, Zn : 0.01%, Mo : 0.001% ) ၅၁၁ ၃၀.၆.၂၀၂၁ Foliar
198 မြန်မာရှေ့ဆောင် လမ်းပြကြယ်သတ္တု တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုင်အိုးနီးယားစတား သီးနှံစုံ အရည်အသွေးမြင့် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ 500 g ( N : 10%, P2O5 : 35%, K2O : 18% + TE ) ၅၁၄ ၃၀.၆.၂၀၂၁ Foliar
199 ​ရွှေသြဘာ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ လုပ်ငန်း သီးနှံစုံ အထူးရွက်ဖျန်း မြေသြဇာ ( ရွှေသြဘာ ) 500 g ( N : 3.8%, P2O5 : 0.12%, K2O : 1.35% + TE ) ၅၁၆ ၃၀.၆.၂၀၂၁ Foliar
200 မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ရွှေပင်ရွှေသီး S1 မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်းအထူး ရွက်ဖျန်း ဓာတ်မြေသြဇာ အရည် 500 cc ( N : 1.2% w/v, P2O5 : 6% w/v , B : 250 ppm, Mg : 1250 ppm, Mo : 6500 ppm, Zn : 3500 ppm, Mn : 1250 ppm ) ၅၁၈ ၃၀.၆.၂၀၂၁ Foliar
201 မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ရွှေပင်ရွှေသီး S2 မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်းအထူး ရွက်ဖျန်း ဓာတ်မြေသြဇာအရည် 500 cc ( N : 16.1% w/v ) ၅၁၉ ၃၀.၆.၂၀၂၁ Foliar
202 မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် သုခဗိုက်တာ သီးနှံပင်များ မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော အပင်၊ အရွက်၊ အပွင့်၊ အသီး၊ အစေ့၊ အမြစ်နှင့် ဥ အားဆေး 100 g ( S : 73321 ppm, Zn : 5600 ppm, Cu : 5895 ppm, Fe : 15674 ppm, Mn : 20877 ppm, Mg : 35281 ppm, Mo : 445 ppm, B : 987 ppm ) ၅၂၀ ၃၀.၆.၂၀၂၁ Foliar
203 မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောင်းသုခ- ၁ ရွက်ဖျန်း မြေသြဇာအမှုန့် 500 g ( N : 30%%, P2O5 : 11%, K2O : 11%, Mg : 330 ppm, Zn : 150 ppm, Fe : 400 ppm, Mn : 400 ppm, Mo : 10 ppm, Cu : 150 ppm, B : 50 ppm, S : 360 ppm, Inter : 47.85% ) ၅၂၁ ၃၀.၆.၂၀၂၁ Foliar
204 မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောင်းသုခ- ၁ ရွက်ဖျန်း မြေသြဇာအမှုန့် 1 Kg ( N : 30%%, P2O5 : 11%, K2O : 11%, Mg : 330 ppm, Zn : 150 ppm, Fe : 400 ppm, Mn : 400 ppm, Mo : 10 ppm, Cu : 150 ppm, B : 50 ppm, S : 360 ppm, Inter : 47.85% ) ၅၂၂ ၃၀.၆.၂၀၂၁ Foliar
205 မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောင်းသုခ- ၂ ရွက်ဖျန်း မြေသြဇာအမှုန့် 500 g ( N : 15%%, P2O5 : 15%, K2O : 30%, Inter : 39.815%, Mg : 330 ppm, Fe : 400 ppm, Mo : 10 ppm, B : 50 ppm, Zn : 150 ppm, Mn : 400 ppm, Cu : 150 ppm, S : 360 ppm ) ၅၂၃ ၃၀.၆.၂၀၂၁ Foliar
206 မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောင်းသုခ - ၂ ရွက်ဖျန်း မြေသြဇာအမှုန့် 1 Kg ( N : 15%%, P2O5 : 15%, K2O : 30%, Inter : 39.815%, Mg : 330 ppm, Fe : 400 ppm, Mo : 10 ppm, B : 50 ppm, Zn : 150 ppm, Mn : 400 ppm, Cu : 150 ppm, S : 360 ppm ) ၅၂၄ ၃၀.၆.၂၀၂၁ Foliar
207 မြန်မာ့ဩဘာ အုပ်စု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက်ဘီတာ (ပဲမျိုးစုံအထူး - ၁) အရွက်ဖျန်း ဓာတ်မြေသြဇာအရည် 500 cc ( N : 1.2% w/v, P2O5 : 6% w/v , B : 250 ppm, Mg : 1250 ppm, Mn : 1250 ppm, Mo : 6500 ppm, Zn : 3500 ppm ) ၅၂၅ ၃၀.၆.၂၀၂၁ Foliar
208 မြန်မာ့ဩဘာ အုပ်စု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက် ဘီတာ (ပဲမျိုးစုံအထူး - ၂) အရွက်ဖျန်း ဓာတ်မြေသြဇာအရည် 500 cc ( N : 16.1% w/v ) ၅၂၆ ၃၀.၆.၂၀၂၁ Foliar
209 အီဗိုဂရို ကုမ္ပဏီလီမိတက် အီဗို ပဲကောင်း ပဲမျိုးစုံ အထူးရွက်ဖျန်း ဓာတ် မြေသြဇာအရည် (၁) 500 cc ( N : 1.2% w/v, P2O5 : 6% w/v , B : 250 ppm, Mg : 1250 ppm, Mn : 1250 ppm, Mo : 6500 ppm, Zn : 3500 ppm ) ၅၂၇ ၃၀.၆.၂၀၂၁ Foliar
210 အီဗိုဂရို ကုမ္ပဏီလီမိတက် အီဗို ပဲကောင်း ပဲမျိုးစုံ အထူးရွက်ဖျန်းဓာတ် မြေသြဇာအရည်(၂) 500 cc ( N : 16.1% w/v ) ၅၂၈ ၃၀.၆.၂၀၂၁ Foliar
211 စိမ်းလန်းမြေ ကျောက်မဲ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် စိမ်းလန်းမြေ ဂျစ်ပဆမ်မြေသြဇာ 50 kg ( Ca : 24%, S : 17%, CaSO4.2H2O : 95% ) ၅၂၉ ၄.၂.၂၀၂၂ Gypsum
212 ရှမ်းမောမြေ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဇွဲမြန်မာမြေဆီ 50 kg ( N : 1.054%, P2O5 : 2.151%, K2O : 0.192%, Ca : 3.687%, Mg : 0.632%,S : 0.746%, OM : 24.664%, C:N - 13.57, Fe : 0.425% ) ၅၃၁ ၄.၂.၂၀၂၂ Organic
213 ပဒေသာ အာဟာရစုံမြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း A1 ပဒေသာ အာဟာရစုံ မြေသြဇာ 50 kg ( N : 6.68%, P2O5 : 3.74%, K2O : 4.75%, Ca : 13.58%, Mg : 1.21%, S : 3.98% ) ၅၃၂ ၄.၂.၂၀၂၂ Compound
214 ဝိစာရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဟီးရိုး ( Hero ) တွယ်ကပ်ဆေး 1 Ltr ( Agrisol A : 2%, NaCl(salt) : 9.5% ) ၅၃၃ ၄.၂.၂၀၂၂ Sticker
215 ဝိစာရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဟီးရိုး ( Hero ) တွယ်ကပ်ဆေး 500 cc ( Agrisol A : 2%, NaCl(salt) : 9.5% ) ၅၃၄ ၄.၂.၂၀၂၂ Sticker
216 ဝိစာရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဟီးရိုး ( Hero ) တွယ်ကပ်ဆေး 100 cc ( Agrisol A : 2%, NaCl(salt) : 9.5% ) ၅၃၅ ၄.၂.၂၀၂၂ Sticker
217 မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် မိုဘိုင်းလ် ( Mobile ) တွယ်ကပ်ဆေး 500 cc ( Agrisol A : 2%, NaCl(salt) : 9.5%, Formalin : 1% ) ၅၃၆ ၄.၂.၂၀၂၂ Sticker
218 ဝါဝါလယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးသုံးဓာတု ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် စူပါလက်ဖီး အော်ဂင်နီဆော ( Leaffie Organisol ) 1 Ltr ( Organic Extract + Amino Acid Complex + TE : 50%, Humic Acid Fulvic Acid, Alginic Acid and Chlorophyll enchancer : 6%, Nitrogen (N) : 15%) ၅၃၈ ၄.၂.၂၀၂၂ Foliar
219 ဝါဝါလယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးသုံးဓာတု ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် သီးနှံစုံအဆင့်မြင့် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (၂) ဆင်ညီနောင် 1000 g ( P2O5 : 52%, K2O : 34% ) ၅၃၉ ၄.၂.၂၀၂၂ Foliar
220 ဝါဝါလယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးသုံးဓာတု ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် သီးနှံစုံအဆင့်မြင့် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (၁) ဆင်ညီနောင် 1000 g ( N : 30%, P2O5 : 10%, K2O : 10% + TE ) ၅၄၀ ၄.၂.၂၀၂၂ Foliar
221 ရွှေခြင်္သေ့အဆင့်မြင့် စိုက်ပျိုးရေး စွမ်းအားစု ကုမ္ပဏီလီမိတက် တက်တိုးပင်သန် ဓာတ်မြေသြဇာ 50 kg ( N : 40%, CaO : 3.8%, S : 2.2% ) ၅၄၁ ၄.၂.၂၀၂၂ Nitrogen
222 လေဒီမြင့်နှင့်သားများ စက်မှုကုမ္ပဏီ လီမိတက် ထိပ်တန်းဂျစ်ပဆမ် အထူးမြေသြဇာ 25 kg ( CaSO4.2H2O : 98%, Ca : 24%, S : 17% ) ၅၄၂ ၄.၂.၂၀၂၂ Gypsum
223 စူပရင်းဇီဝနည်းပညာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဘိုင်အိုစူပရင်း ဇီဝသဘာဝမြေသြဇာ 50 kg ( N : 1.2%,P2O5 : 1.5%, K2O : 0.5%, Ca : 2.2%, Mg : 0.5%, S : 0.4%, OM : 23.5%,Humic Acid,Amino Acid နှင့် အနည်းလိုအာဟာရဓာတ်များ, Bacillus spp = 106 CFU/ml, Streptomyces spp = 107 CFU/ml, Bacillus sphaericus = 106 CFU/ml ) ၅၄၃ ၄.၂.၂၀၂၂ Bio
224 “ ရွှေဒုံးပျံ ” ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ လုပ်ငန်း ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ ( ရွှေဒုံးပျံ ) 50 kg ( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) ၅၄၅ ၄.၂.၂၀၂၂ Compound
225 မြန်မာရှေ့ဆောင် လမ်းပြကြယ်သတ္တု တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုင်အိုးနီးယား စတားကွန်ပလပ်(စ်)မြေသြဇာ 50 kg ( N : 20%, P2O5 : 15%, K2O : 15% + TE ) ၅၄၈ ၄.၂.၂၀၂၂ Compound
226 မြန်မာရှေ့ဆောင် လမ်းပြကြယ်သတ္တု တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုင်အိုးနီးယား စတားကွန်ပလပ်(စ်)မြေသြဇာ 50 kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% + TE ) ၅၄၉ ၄.၂.၂၀၂၂ Compound
227 မြန်မာ့ စံပြမြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် Fetrilon Combi 1 2.5 g ( S : 3.0%, Zn ; 1.5%, Cu : 1.5%, Fe : 4.0%, Mn : 4.0%, MgO : 3.3%, Mo : 0.1%, B : 0.5% ) ၅၅၀ ၄.၂.၂၀၂၂ Foliar
228 မြန်မာ့ စံပြမြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် Fetrilon Combi 1 100 g ( S : 3.0%, Zn ; 1.5%, Cu : 1.5%, Fe : 4.0%, Mn : 4.0%, MgO : 3.3%, Mo : 0.1%, B : 0.5% ) ၅၅၁ ၄.၂.၂၀၂၂ Foliar
229 ဝိစာရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရိုက်(စ်)အပ် ( Rise Up ) ( ကြီးထွား၊ သီးပွင့်အာဟာရ ဖျော်ရည် ) 30 cc ( Zn : 213 ppm, S : 104 ppm ) ၅၅၂ ၄.၂.၂၀၂၂ Foliar
230 ဝိစာရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရိုက်(စ်)အပ် ( Rise Up ) ( ကြီးထွား၊ သီးပွင့် အာဟာရဖျော်ရည် ) 10 cc ( Zn : 213 ppm, S : 104 ppm ) ၅၅၃ ၄.၂.၂၀၂၂ Foliar
231 မြန်မာ့ဩဘာအုပ်စု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက် မိုးကေအရွက်ဖျန်း ဓာတ်မြေသြဇာ အမှုန့် 500 g ( N: 14%,P2O5 : 4%, K2O : 39%, Mg : 330(ppm), Zn : 150(ppm), Fe : 400(ppm), Mn : 400(ppm), Mo : 10(ppm), Cu : 150(ppm), B : 50(ppm), S : 360(ppm) ) ၅၅၄ ၄.၂.၂၀၂၂ Foliar
232 မြန်မာ့ဩဘာ အုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက်ထရေ့စ် ( Comet Trace ) 100 g ( N: 36900 ppm, Mg : 29500 ppm, Zn : 18600 ppm, Na : 8800 ppm, Mn : 40100 ppm, Mo : 60 ppm, Cu : 30200 ppm, B : 150 ppm, S : 173000 ppm ) ၅၅၅ ၄.၂.၂၀၂၂ Foliar
233 မြန်မာ့ဩဘာ အုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက်ထရေ့စ် ( Comet Trace ) 50 g ( N: 36900 ppm, Mg : 29500 ppm, Zn : 18600 ppm, Na : 8800 ppm, Mn : 40100 ppm, Mo : 60 ppm, Cu : 30200 ppm, B : 150 ppm, S : 173000 ppm ) ၅၅၆ ၄.၂.၂၀၂၂ Foliar
234 ဝိစာရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွမ်းရွက် အရည်အသွေးကောင်း အလေးချိန်စီး အားဆေး 500 g ဆိုလူဖိဒ် (စပါယ်ရှယ်ကေ) အရွက်ဖျန်း ဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် ( N : 12%, P2O5 : 13%, K2O : 34%, Mg : 330ppm, Zn : 1859 ppm, Fe : 400 ppm, Mn : 400 ppm, Mo : 10 ppm, Cu : 150 ppm, B : 50 ppm, S : 1197 ppm ) ၅၆၀ ၄.၂.၂၀၂၂ Foliar
50 g ဝိစာရ ကွန်ဘီ ( Wi Sar Ra Combi ) အရွက်ဖျန်း မြေသြဇာအမှုန့် ( N : 3.69%(36900 ppm), Mg : 29500 ppm, Zn : 18600 ppm, Na : 8800 ppm, Mn : 40100 ppm, Mo : 60 ppm, Cu : 30200 ppm, B : 150 ppm, S : 173000 ppm )
10 cc ရိုက်(စ်)အပ် ( Rise Up ) ( ကြီးထွား၊ သီးပွင့်အာဟာရဖျော်ရည် ) ( Zn : 213 ppm, S : 104 ppm )
235 ဝိစာရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဝိစာရ အထူးသီးသန့် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( နှမ်းအထူးအားဆေး ) 250 g အပ်ဂရိတ် ( Up - Grade ) အရွက်ဖျန်း မြေသြဇာအမှုန့် ( N : 19%, P2O5 : 19%, K2O : 19%, Mg : 2506 ppm, Zn : 60 ppm, Fe : 160 ppm, Mn : 160 ppm, Mo : 4 ppm, Cu : 60 ppm, B : 20 ppm, S : 3272 ppm ) ၅၆၂ ၄.၂.၂၀၂၂ Foliar
100 g ဝိစာရ ကွန်ဘီ ( Wi Sar Ra Combi ) အရွက်ဖျန်း မြေသြဇာအမှုန့် ( N : 3.69%(36900 ppm), Mg : 29500 ppm, Zn : 18600 ppm, Na : 8800 ppm, Mn : 40100 ppm, Mo : 60 ppm, Cu : 30200 ppm, B : 150 ppm, S : 173000 ppm )
50 cc ရိုက်(စ်)အပ် ( Rise Up ) ( ကြီးထွား၊ သီးပွင့်အာဟာရဖျော်ရည် ) ( Zn : 213 ppm, S : 104 ppm )
236 ရှမ်းမောမြေ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရွက်စိမ်း ရွက်ဖျန်း မြေသြဇာအရည် 500 cc ( Ca : 0.144%, Mg : 0.0098%, S : 0.141%, Fe : 0.07% ) ၅၆၃ ၄.၂.၂၀၂၂ Foliar
237 ​ရွှေအိုး ဓာတ်မြေသြဇာလုပ်ငန်း ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ရွှေအိုး ) ၃၀ ကျပ်သား ( N : 21%, P2O5 : 14%, K2O : 17% ) ၅၆၄ ၄.၂.၂၀၂၂ Foliar
238 ပေါင်းစည်း နီလာ လယ်ယာ စီးပွားရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဘိုင်အို အော်ဂဲနစ်မြေဩဇာ ( Bio Gro ) 20 g ( Australia - 5 Strains, Bacillus azotofixans, Bacillus megaterium ( 106 CFU/ml), Bacillus subtillis ( 107 CFU/ml ), Lactobacillus aciclophillus, Sucharomyces cerevisiae Total CFU Count is at a minimum of 4 billion per gram ) ၅၆၅ ၄.၂.၂၀၂၂ Bio
239 Integrated Swanyee Social Business Co., Ltd. တီကျစ် ရွက်ဖျန်းအားဆေးရည် ( စွမ်းရည် ) ( Vermi Liquid ) 1 Ltr ( N: 0.078%, P2O5 : 0.004%, K2O : 0.274%, Ca : 0.112%, Mg : 0.03%, OM : 0.278%, S : 0.008%, C:N - 2.07, pH : 7.79 ) ၅၆၇ ၄.၂.၂၀၂၂ Foliar
240 ရှမ်းမောမြေ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက် (ရွက်စိမ်း) ဖရဲ၊ သခွား ရွက်ဖျန်း မြေသြဇာအရည် 500 cc ( Ca : 0.08%, Mg : 0.048%, S : 0.1%, Fe : 0.054% ) ၅၆၈ ၄.၂.၂၀၂၂ Foliar
241 အဂရိုတက်(ခ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် VETO ( ဗီတို ) အထူးရွက်ဖျန်း မြေသြဇာ 1 Kg ( N: 20%, P2O5 : 5%, K2O : 8% + TE ) ၅၆၉ ၄.၂.၂၀၂၂ Foliar
242 အဂရိုတက်(ခ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် TIPTOP ( တစ်တော့ပ် ) အထူးရွက်ဖျန်း မြေသြဇာ 1 Ltr ( N: 10%, P2O5 : 4%, K2O : 7% + TE ) ၅၇၀ ၄.၂.၂၀၂၂ Foliar
243 စူပါတင် မြေသြဇာလုပ်ငန်း ပန်းအထူး ကယ်ဘိုနိုက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာရည် ( စူပါတင် ) 500 cc ( Ca : 10%, B : 1.5%, N : 5.0% ) ၅၇၁ ၄.၂.၂၀၂၂ Foliar
244 ရှမ်းမောမြေ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Eco Star ရွက်စိမ်း(အထူး) စွမ်းအားမြှင့် အပင် အားဖြည့်ဆေးရည် 500 cc ( Ca : 0.128%, Mg : 0.044%, S: 0.048%, Fe : 0.016% ) ၅၇၂ ၄.၂.၂၀၂၂ Foliar
245 ဦးလှမြင့် ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်း လနတ်သား ဂျစ်ဆမ်သဘာဝ ကျောက်မှုန့် မြေသြဇာ 25 kg ( Ca : 24%, S : 18%, CaSO4.2H2O : 97% ) ၅၇၃ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Gypsum
246 ဇင်ယော် အမှတ်တံဆိပ် (၃)မျိုးစပ် ဓာတ်မြေသြဇာလုပ်ငန်း ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ ( ဇင်ယော်အမှတ်တံဆိပ် ) 40 kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, Ca : 3%, S : 2% ) ၅၇၅ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
247 တော့ပ်ဓာတ်မြေဩဇာ ရွက်ဖျန်းနှင့် ကွန်ပေါင်း မြေသြဇာလုပ်ငန်း ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ ( Premium )( Top ) 50 kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၅၇၇ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
248 ရွှေကြာပန်း မြေသြဇာအမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း ပုလဲမြေသြဇာ (အခဲ) ( ရွှေကြာပန်း ) 50 kg ( N : 46% ) ၅၇၈ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Nitrogen
249 ရွှေကြာပန်း မြေသြဇာ အမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း ပုလဲမြေသြဇာ (အခဲ) ( ရွှေကြာပန်း ) 10 kg ( N : 46% ) ၅၇၉ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Nitrogen
250 “ဇီဝရာဇာ ”ဇီဝရွက်ဖျန်း မြေသြဇာ အရည်လုပ်ငန်း ဘူမိသုခ သီးနှံစုံသုံး ကွန်းပေါင်းမြေသြဇာ ( ACT ) 50 Kg ( N : 6%, P2O5 : 4%, K2O : 5%, Ca : 7.78%, Mg : 0.604%, S : 2%, OM : 12% ) ၅၈၄ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
251 ဦးဝင်းကိုမြတ် အုန်းဆီကြိတ်နှင့် အမှုန့်ကြိတ်လုပ်ငန်း သြဂဲနစ်မြေသြဇာ ( စိမ်းလန်း ) ၂၀ ပိဿာ ( N : 2.6%, P2O5 : 0.4%, K2O : 0.8%, Ca : 1.3%, Mg : 0.4%, S : 0.2%, OM : 60%, C : N - 14.36 ) ၅၈၅ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Organic
252 အမျိုးသားကြီးပွား တိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဂျစ်ပဆမ် ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ ( နတ်သြဇာ ) 25 kg ( Ca : 20%, S : 12%, Gypsum : 65%++ ) ၅၈၆ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Gypsum
253 “ဇီဝရာဇာ ” ဇီဝရွက်ဖျန်း မြေသြဇာ အရည်လုပ်ငန်း ဘူမိသုခ သီးနှံစုံသုံး သဘာဝမြေသြဇာ ( ACT ) 50 kg ( N : 2.5%, P2O5 : 3%,K2O : 2%,Ca : 12%, S : 3%,Mg : 3%, OM : 20% ) ၅၈၇ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Organic
254 အာဗင်တင်းလီမိတက် အာမိုပိုလာ ( 16-16-8 + 13S ) 50 kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 13% ) ၅၈၈ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
255 မြန်မာ့ဩဘာ အုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် Fertilizer Cab ( ကယ်လ်ဘိုမဂ်စူပါ ) ( Calbomag Super ) 250 CC ( Ca : 5%, Mg : 3%, B : 0.5% ) ၅၈၉ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Foliar
256 လယ်ယာဆက်သွယ်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​မြေပြင်အထွက်တိုး ဂျစ်ဆင်မြေသြဇာမှုန့် ( ရီဗိုက် ) ( REVIVE ) 25 kg ( Ca : 24%, S : 17% ) ၅၉၀ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Gypsum
257 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Multi Fit ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေဩဇာ ( လှည်းယာဉ် ) 50 kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 20% ) ၅၉၃ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
258 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် နွားနောက်တံဆိပ် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ ( လှည်းယာဉ် ) 50 kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% ) ၅၉၄ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
259 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် နွားတံဆိပ် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ ( လှည်းယာဉ် ) 50 kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% ) ၅၉၅ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
260 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ပုလဲအစားထိုး ဓာတ်မြေသြဇာ ( လှည်းယာဉ် ) 50 kg ( N : 20%, Humic Acid : 2% ) ၅၉၆ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Nitrogen
261 “စူပါစတား ”သဘာဝမြေသြဇာ လုပ်ငန်း ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေဩဇာ ( SUPER STAR ) 50 kg ( N : 3.5%, P2O5 : 5.3%, K2O : 7.77%, Ca : 6.7%, Mg : 1.0%, S : 1.2%, OM : 7.4% ) ၅၉၈ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
262 အာဗင်တင်းလီမိတက် ဆာလ်ဖာပုလဲ မြေသြဇာ ( အာမို ) 50 kg ( N : 21%, S : 24% ) ၅၉၉ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Nitrogen
263 အာဗင်တင်းလီမိတက် ဆာလ်ဖာ ပုလဲမြေသြဇာ ( အာမို ) 50 kg ( N : 21%, S : 24% ) ၆၀၀ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Nitrogen
264 "ကမ္ဘာသစ် ” သဘာဝမြေသြဇာ လုပ်ငန်း မြေဆီလွှာပြုပြင် သဘာဝမြေသြဇာ ( ရွှေပဒေသာ ) 50 kg ( N : 2%, P2O5 : 7%, K2O : 1%, Ca : 17%, Mg : 0.5%, S : 6%, OM : 20% ) ၆၀၄ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Organic
265 အနော်ရထာ ထုတ်လုပ်မှု ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အမိုနီယမ် (အခြေခံ) ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ 50 kg ( N : 24%, P2O5 : 5%, MgO : 4.5%, S : 8% ) ၆၀၅ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
266 ကံကောင်းခြင်း ရတနာ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ ( Jewellery Lucky ) 50 kg ( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) ၆၀၆ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
267 ကံကောင်းခြင်း ရတနာ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ ( Jewellery Lucky ) 50 kg ( N : 13%, P2O5 : 6%, K2O : 6% ) ၆၀၇ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
268 ကံကောင်းခြင်း ရတနာ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ ( Jewellery Lucky ) 50 kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၆၀၈ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
269 အာဗင်တင်းလီမိတက် အာမို မဂ္ဂနီဆယ်လ် 100 g ( N : 11%, MgO : 16% ) ၆၀၉ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Other
270 မြန်မာ့ဩဘာ စက်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက် ကြီးထွား ဓာတ်မြေသြဇာ 50 kg ( N : 25%, P2O5 : 5%, K2O : 5% ) ၆၁၀ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
271 မြန်မာ့ဩဘာ စက်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက် စွမ်းအား ဓာတ်မြေသြဇာ 50 kg ( N : 15%, P2O5 : 30%, K2O : 7% ) ၆၁၁ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
272 မြန်မာ့ဩဘာ စက်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ ( 16:16:8 + 13S ) 50 kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 13% ) ၆၁၂ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
273 မြန်မာ့ဩဘာ စက်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ ( 15:15:15 ) 50 kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၆၁၃ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
274 မြန်မာ့ဩဘာ စက်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ရွှေကောမက် ဓာတ်မြေသြဇာ ( ပဲအထူး ) 25 kg ( N : 11%, P2O5 : 20%, K2O : 20% ) ၆၁၄ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
275 မြန်မာ့ဩဘာ စက်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ရွှေကောမက် ဓာတ်မြေသြဇာ 50 kg ( N : 20%, P2O5 : 12%, K2O : 12% ) ၆၁၅ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
276 မြန်မာ့ဩဘာ စက်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက် စပိဒ် 50 kg ( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, CaO : 2%, MgSO4 : 0.2%, ZnSO4 : 0.2%, CuSO4 : 20 ppm, FeSO4 : 60 ppm, MnSO4 : 40 ppm, Mo : 16 ppm, B2O3 : 80 ppm ) ၆၁၆ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
277 မြန်မာ့ဩဘာ စက်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက် ဗီ - စူပါ 50 kg ( N : 15%, P2O5 : 10%, K2O : 20%, MgSO4 : 0.2%, ZnSO4 : 0.2%, CuSO4 : 20 ppm, FeSO4 : 60 ppm, MnSO4 : 40 ppm, Mo : 16 ppm, B2O3 : 80 ppm ) ၆၁၇ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
278 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ ( လှည်းယာဉ် ) 50 kg ( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) ၆၁၈ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
279 မန်းမြို့ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အထွေထွေ ရောင်းဝယ်ရေး သမဝါယမအသင်း လီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ ( Super Top ) (10:10:5 ) 50 kg ( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) ၆၁၉ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
280 အာရှ စိုက်ပျိုးရေးကြယ် အုပ်စု ကုမ္ပဏီလီမိတက် အထွက်တိုးဆေး ပုလဲမြေသြဇာ NS - Fertilizer ( ဘိုကာ ) 50 kg ( N : 37%, S : 5% ) ၆၂၀ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Nitrogen
281 အာရှ စိုက်ပျိုးရေးကြယ် အုပ်စု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ဆေးပုလဲဓါတ်မြေသြဇာ ( ငါးနှစ်ကောင် ) 50 kg ( N : 38%, S : 7% ) ၆၂၁ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Nitrogen
282 ဆင်ငါးကောင် မြေသြဇာလုပ်ငန်း ကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေသြဇာ ( ဆင်ငါးကောင် ) 50 kg ( N : 16%, P2O5 : 15%, K2O : 16% ) ၆၂၂ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
283 မြန်မာ့ဩဘာ စက်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေသြဇာ (Comet) ( 13-9-20 + 4 MgO ) 50 kg ( N : 13%, P2O5 : 9%, K2O : 20%, MgO : 4% ) ၆၂၃ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
284 မြန်မာ့ဩဘာ စက်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓါတ်မြေသြဇာ (Comet) ( 20-8-6 + 2 MgO ) 50 kg ( N : 20%, P2O5 : 8%, K2O : 6%, MgO : 2% ) ၆၂၄ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
285 အီဗိုဂရို ကုမ္ပဏီလီမိတက် အီဗိုအားတိုး (20-12-12) သီးနှံစုံသုံး ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ 25 kg ( N : 20%, P2O5 : 12%, K2O : 12% ) ၆၂၅ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
286 ဝိစာရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဝိစာရ ရွှေတိုးကွန်ပေါင်း ၁၇: ၈: ၈ + ၁၅ S 50 kg ( N : 17%, P2O5 : 8%, K2O : 8%, S : 15% ) ၆၂၆ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
287 မြန်မာ့ဩဘာ စက်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက် ပရီမို 50 kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgSO4 : 0.2%, ZnSO4 : 0.2%, CuSO4 : 20 ppm, FeSO4 : 60 ppm, MnSO4 : 40 ppm, Mo : 16 ppm, B2O3 : 80 ppm ) ၆၂၇ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
288 ဝိစာရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဝိစာရ အထွက်တိုး ကွန်ပေါင်း ( ၁၅: ၁၅ : ၁၅ ) 50 kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၆၂၈ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
289 ဝိစာရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဝိစာရ အထွက်တိုး ကွန်ပေါင်း ( ၁၆: ၁၆ : ၈ + ၁၂ S ) 50 kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% + S : 12% ) ၆၂၉ ၂၉.၂.၂၀၂၀ Compound
WordPress Tables Plugin
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7