စဉ် ကုမ္ပဏီ / လုပ်ငန်းအမည် ​မြေသြဇာအမည် အိတ် ပါဝင်သော အာဟာရဓါတ် အချိုးအစား မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် အမှတ်စဉ်(ထလ) မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည့်ရက် မှတ်ချက် View Product
885 ပင်မျိုးဖွံဖြိုးအစဉ်တိုး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် သဘာဝမြေသြဇာ( ဗီတာပါဝါ ) (VEDAPOWER) 40Kg ( N : 2%, P2O5 : 0.5%,K2O : 1.5%,Ca : 3.5%,Mg : 0.5%, S : 1%,OM : 23% ) ၁၂၄၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Organic
886 "ယမင်းသန်း" ဂျစ်ပဆင်သဘာဝ မြေဆီလုပ်ငန်း ဂျစ်ပဆင် ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ (ယမင်းသန်း) 50Kg ( Ca : 23%, S : 17% ) ၁၂၄၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Gypsum
887 ကမ္ဘာလုံးမြေသြဇာလုပ်ငန်း သီးနှံထွက်တိုးသဘာဝမြေသြဇာ (ကမ္ဘာလုံး) 50Kg ( N : 2%, P2O5 ; 5%, K2O : 1%, OM : 22%,C : N - 8.5 ) ၁၂၄၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Organic
888 စိန်မြင်းပျံ ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ လုပ်ငန်း ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ (စိန်မြင်းပျံ) ( NPK - 15-15-15 ) 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၁၂၄၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
889 နဂါးပျံမြေသြဇာလုပ်ငန်း သဘာဝမြေသြဇာ ( နဂါးပျံ ) 50Kg ( N : 2%, P2O5 : 5%, K2O : 3%, OM : 22%, C:N -8 ) ၁၂၄၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Organic
890 နဂါးပျံမြေသြဇာလုပ်ငန်း ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (NPK - 20-10-5) ( နဂါးပျံ ) 50Kg ( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) ၁၂၅၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
891 စိမ်းအောင်မြေ အားသစ်သဘာဝ မြေသြဇာလုပ်ငန်း စိမ်းအောင်မြေအားသစ် ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ 50Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၁၂၅၁ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
892 စူပါထွဏ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် စူပါထွဏ်း(အပင်) ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအရည် 600CC ( N : 16%, P2O5 : 0.38%,K2O : 4%,S:1.2%,Ca:0.2%, Mg:0.8%, Zn:0.26%, Fe : 0.01%, B:0.02%,GA3-0.02%,A-Tonic -0.13% ) ၁၂၅၂ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
893 စူပါထွဏ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် စူပါထွဏ်း (အသီးအပွင့်) ရွက်ဖျန်း မြေသြဇာ အရည် 600CC ( N:1.85%, P2O5:4.39%,K2O:7.2%,S:1.2%,Ca:0.32%, Mg:0.58%,Zn : 0.18%, Fe : 0.26%, B : 0.02%,Mapiquat Chloride : 0.5% ) ၁၂၅၃ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
894 စူပါထွဏ်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် စူပါထွဏ်း (မတ်ပဲအထူး) ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ 500g ( N : 12%, P2O5:8%,K2O:10%,S:10%,Ca:2.5%,Mg:3%, Zn:0.1%, Fe : 0.009%, B : 0.25%, Mo : 0.8%, Mn : 0.9%,Cu : 0.3%) ၁၂၅၄ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Foliar
895 ဂရိတ်ယူနတီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် သီးနှံစုံ ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ (စိမ်းစို) (10:10:5) 50Kg ( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) ၁၂၅၅ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
896 ဂရိတ်ယူနတီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် သီးနှံစုံကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (စိမ်းစို) (13:13:21) 50Kg ( N : 13%, P2O5 : 13%, K2O : 21% ) ၁၂၅၆ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
897 ဂရိတ်ယူနတီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် သီးနှံစုံကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (စိမ်းစို) (16:16:8:13S) 50Kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S : 13% ) ၁၂၅၇ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
898 ဂရိတ်ယူနတီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် သီးနှံစုံကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (စိမ်းစို) (19:9:19) 50Kg ( N : 19%, P2O5 : 9%, K2O : 19% ) ၁၂၅၈ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
899 ဂရိတ်ယူနတီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် သီးနှံစုံကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (စိမ်းစို) (20:10:10) 50Kg ( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10% ) ၁၂၅၉ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
900 ဂရိတ်ယူနတီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် သီးနှံစုံကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (စိမ်းစို) (8:20:8) 50Kg ( N : 8%, P2O5 : 20%, K2O : 8% ) ၁၂၆၀ ၁၀.၁.၂၀၂၂ Compound
901 ရှုစန်စက်မှုလက်မှုထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Su San / စုစံ) (Granular) 50 Kg ( N ≥ 46% ) ၁၂၆၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
902 အီကို လိုက်(ဖ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ (Granule) (Rose) 50 Kg ( K2O : Min 60% ) ၁၂၆၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Potash
903 အီကို လိုက်(ဖ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ (Crystaline Solid) (Rose) 50 Kg ( K2O : Min 60% ) ၁၂၆၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Potash
904 အီကို လိုက်(ဖ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓါတ်မြေသြဇာ (မေဟွား/Meihwa) 50 Kg ( N : 46% ) ၁၂၆၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
905 မြန်မာ့ဩဘာ စက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (ကောမက် ပရီမို) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%,K2O : 15% ) ၁၂၆၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
906 မြန်မာ့ဩဘာ စက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Granular) ( KOSOLAR ) 50 Kg ( N : 46% ) ၁၂၆၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
907 မြန်မာ့ဩဘာ စက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ (Granular) ( Blue Diamond / ဘီလူးဒိုင်းမွန်း ) 50 Kg ( N : 46% ) ၁၂၆၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
908 မြန်မာ့ဩဘာ စက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ( 4 K / ဖိုးကေ ) 50 Kg ( N : 46% ) ၁၂၆၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
909 မြန်မာ့ဩဘာ စက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( 5 G / ဖိုက်ဂျီ ) 50 Kg ( N : 46% ) ၁၂၆၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
910 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ (MOP) (Granule) (ရွှေဒင်္ဂါး) 50 Kg ( K2O : 60% ) ၁၂၇၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Potash
911 လျှံလုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ်ဓာတ်မြေဩဇာ (MOP) (Crystaline Solid) (ရွှေဒင်္ဂါး) 50 Kg ( K2O : 60% ) ၁၂၇၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Potash
912 မြန်မာရွှေဧရာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( မြှားကမ္ဘာ ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% ) ၁၂၇၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
913 ရွိုင်ရယ် ဂရင်းစမတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အော်ဂဲနစ်မြေဩဇာ (Royal Greensmart) 50 Kg, 25 Kg, 10 Kg, 5 Kg ( N : 1%, P2O5 : 5%,K2O : 1%, OM : 25% ) ၁၂၇၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Organic
914 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေဩဇာ ( Kujaku - 8-15-15+ 8 MgO+ 8.4S ) 50 Kg ( N : 8%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 8%, S : 8.4% ) ၁၂၇၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
915 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေဩဇာ ( Kujaku - 9-18-9+ 9.8 MgO+ 8.8S ) 50 Kg ( N : 9%, P2O5 : 18%, K2O : 9%, MgO : 9.8%, S : 8.8% ) ၁၂၇၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
916 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေဩဇာ ( Kujaku - 7-5-30+ 4.1 MgO+ 8.5S ) 50 Kg ( N : 7%, P2O5 : 5%, K2O : 30%, MgO : 4.1%, S : 8.5% ) ၁၂၇၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
917 စီပီပီ ဖာတစ်လိုက်ဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ် ဆာလ်ဖိတ် ဓာတ်မြေသြဇာ (စီ.ပီ ဆင်ဖြူတော်) (0:0:50) 50 Kg ( K2O : 50%, S : 18% ) ၁၂၇၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Potash
918 ဦးလှမြင့် ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်း ဆီလီကာ သဘာဝကျောက်မှုန့် မြေသြဇာ (လနတ်သား) 25 Kg ( Ca : 1.2%, Mg : 0.535%, S : 0.237%, SiO2 : 42% ) ၁၂၇၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Other
919 မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ် ဓာတ်မြေဩဇာ (မာရသွန် စပါးကောင်း) 40 Kg, 20 Kg ( N : 21%, S : 24% ) ၁၂၇၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
920 မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Kaung Thu Kha Marathon) (777) 25 Kg ( N : 16%, P2O5 : 16%,K2O : 16% ) ၁၂၈၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
921 အီဗိုဂရို ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ် ဓာတ်မြေဩဇာ (အီဗိုတောင်သူ) 40 Kg ( N : 21%, S : 24% ) ၁၂၈၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
922 အီဗိုဂရို ကုမ္ပဏီလီမိတက် အီဗိုဖိုးစတား စွမ်းအားတိုးမြှင့် အသီး၊ အပွင့်ရွက်ဖျန်း မြေသြဇာအမှုန့် 500 g ( N : 7%, P2O5 : 52%,K2O : 10%, Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm, Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 67 ppm, Cu : 274 ppm,B : 90 ppm, Inert Ingredient - 30.5% ) ၁၂၈၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Foliar
923 မြန်မာ့ စံပြမြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပလပ်စ်ဓာတ်မြေဩဇာ (Nitrophoska® ) (16:16:8) (+4S) 50 Kg ( N : 16%, P2O5 : 16%,K2O : 8%, S: 4% ) ၁၂၈၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
924 မြန်မာ့ စံပြမြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပလပ်စ်ဓာတ်မြေဩဇာ (Nitrophoska® ) (24:8:7) (+2S) 50 Kg ( N : 24%, P2O5 : 8%,K2O : 7%, S: 2% ) ၁၂၈၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
925 မြန်မာ့ရွှေနဂါး အဂရီကားချာရယ် ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယား အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ် ဓာတ်မြေဩဇာ ပင်တက်ဓာတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး) 50 Kg, 40 Kg ( N : 27%, S : 18% ) ၁၂၈၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
926 “မိုင်လွန် ” ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( မိုင်လွန် ) 1000 CC ( N : 10%, P2O5 : 8%, K2O : 12% ) ၁၂၈၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Foliar
927 တီစီစီစီ မြန်မာ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( MC ) ( 8-24-24+TE ) 50 Kg ( N : 8%, P2O5 : 24%,K2O : 24%, Mn : 0.15%, Zn : 0.04%, B : 0.14% ) ၁၂၈၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
928 တီစီစီစီ မြန်မာ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( MC ) ( 12-24-12+5.1S ) 50 Kg ( N : 12%, P2O5 : 24%,K2O : 12%, S : 5.1% ) ၁၂၈၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
929 တီစီစီစီ မြန်မာ လီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ် ဓာတ်မြေဩဇာ (MC) (21-0-0) 50 Kg ( N : 21%, S : 23% ) ၁၂၈၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
930 တီစီစီစီ မြန်မာ လီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ် ဓာတ်မြေဩဇာ (MC) (21-0-0) 50 Kg ( N : 21%, S : 23% ) ၁၂၉၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
931 တီစီစီစီ မြန်မာ လီမိတက် ပိုတက်ဆီယမ် ကလိုရိုဒ်ဓာတ်မြေဩဇာ(MC) (0-0-60) 50 Kg ( K2O : 60% ) ၁၂၉၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Potash
932 ပြည်သူ့ဓန ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဂျစ်(ပ်)ဆမ် သယာဝ ကျောက်မှုန့် မြေသြဇာ ( ပွင့်သီးတိုး ) 25 Kg ( Ca : 23%, S : 17%, CaSO4 2H2O : 93% ) ၁၂၉၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Gypsum
933 ဘီတီ မြေသြဇာလုပ်ငန်း သဘာဝမြေသြဇာ ( ဘီတီ ) 50 Kg ( N : 1.79%, P2O5 : 1.16%, K2O : 1.01%, Ca : 7.44%, Mg : 1.409%, S : 4.976%, OM : 20.04% ) ၁၂၉၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Organic
934 ဦးလှမြင့် ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်း ဂျစ်ပ် ဆမ်မြေပြုပြင် အထွက်တိုးအဆင့်မြင့် ကျောက်မှုန့်(စွမ်းအားသစ်) 25 Kg ( Ca : 24%,S : 18%,Gypsum(CaSO4 2H2O) : 96% ) ၁၂၉၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Gypsum
935 ဦးလှမြင့် ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်း မြေပြင်အထွက်တိုး ဂျစ်ပဆန် မြေသြဇာအမှုန့် (Best) 25 Kg ( Ca : 24%, S : 17%, Gypsum(CaSO4 2H2O) : 95% ) ၁၂၉၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Gypsum
936 ပြည်တော်စိုး အင်တာပရိုက်(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (မင်းကြီး) (16-8-8) 1 Kg ( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8%, S : 12% ) ၁၂၉၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Foliar
937 ပြည်တော်စိုး အင်တာပရိုက်(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (မင်းကြီး) (6-10-32) 1 Kg ( N : 6%, P2O5 : 10%, K2O : 32%, S : 8% ) ၁၂၉၇ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Foliar
938 ပြည်တော်စိုး အင်တာပရိုက်(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (မင်းကြီး) (4-0-36) 1 Kg ( N : 4%, K2O : 36%, S : 5% ) ၁၂၉၈ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Foliar
939 ပြည်တော်စိုး အင်တာပရိုက်(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (မင်းကြီး) (4-40-0) 1 Kg ( N : 4%, P2O5 : 40%, S : 6% ) ၁၂၉၉ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Foliar
940 အာဗင်တင်း လီမိတက် အမိုနီယမ် ဆာလ်ဖိတ် ဓာတ်မြေဩဇာ (အီးဂဲလ်ဖိုက်တာ) 50 Kg,40 Kg, 25 Kg,20 Kg ( N : 21%, S : 24% ) ၁၃၀၀ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
941 အာဗင်တင်း လီမိတက် သြဂဲနစ်ကြက်ချေး မြေသြဇာတောင့် (အာမိုခရက်) 50 Kg, 25 Kg, 15 Kg,10 Kg, 5 Kg, ( N : 3.92%, P2O5 : 3.135%,K2O : 2.59%, Ca : 12.64%, Zn : 321 ppm, OM : 68.95%, C:N : 10.2, Moisture : 10.54%) ၁၃၀၁ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Organic
942 အာဗင်တင်း လီမိတက် Eagle Bulk Blend Fertilizer (NPK-20-12-12) (Eagle) 50 Kg ( N : 20%, P2O5 : 12%, K2O : 12% ) ၁၃၀၂ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Compound
943 အာဗင်တင်း လီမိတက် Eagle UAS - Urea Ammonium Sulphate(Eagle) (Bulk Blend Fertilizer)(NPK-33-0-0+12S) 50 Kg ( N : 33%, S : 12% ) ၁၃၀၃ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
944 မာမာဝင်း သဘာဝ အရိုးမှုန့်ကြိတ် လုပ်ငန်း သဘာဝမြေသြဇာ (မာမာဝင်း) 30 Kg ( N : 4%, P2O5 : 18%, Ca : 9%, Mg : 4%, OM : 43% ) ၁၃၀၄ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Organic
945 မာမာဝင်း သဘာဝ အရိုးမှုန့်ကြိတ် လုပ်ငန်း သဘာဝမြေသြဇာ (SP) 25 Kg ( N : 7%, P2O5 : 7%, K2O : 0.2%, Ca : 4%, Mg : 1%, S : 0.3%, OM : 60% ) ၁၃၀၅ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Organic
946 ကုန်သွယ်လေလှိုင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ် ဆာလ်ဖိတ် မြေသြဇာ ( Sakawa / ဆကဝ ) 50 Kg ( N : 21% Min ) ၁၃၀၆ ၂၃.၄.၂၀၂၂ Nitrogen
947 မြန်မာ့ရွှေနဂါး အဂရီကားချာရယ် ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် Top One စပါးအထွက်တိုးမြေသြဇာ (ရွှေနဂါး) 50 Kg ( N : 20%, K2O : 12% ) ၁၃၀၇ ၂၉.၇.၂၀၂၂ Compound
948 မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကောင်းသုခ မြေပဲသီးသန့် ရွက်ဖျန်း မြေသြဇာ(21:10:21) 500g ( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg : 1641ppm, Zn : 260ppm,Fe : 728ppm, Mn : 971ppm, Mo : 22ppm, Cu : 274ppm, B : 90ppm,Inert Ingredient : 47.26% ) ၁၃၀၈ ၂၉.၇.၂၀၂၂ Foliar
949 ဘူမိသုခဂျစ်(ပ်)ဆမ် မြေသြဇာ လုပ်ငန်း ဂျစ်(ပ်)ဆမ်မြေသြဇာ (ဘူမိသုခ) 25 Kg ( CaSO4.2H2O : 97%, Ca : 23%, S : 17% ) ၁၃၀၉ ၂၉.၇.၂၀၂၂ Gypsum
950 ဖလိုင်းယင်းဟော(ဇ်) အိုင်စီပီ ဖက်တလိုက်ဇာ(မြန်မာ) ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ယူရီးယား ဓာတ်မြေဩဇာ ( ရွှေပွား / Shwe Pwar ) 50 Kg ( N ≥ 46 % ) ၁၃၁၁ ၂၉.၇.၂၀၂၂ Nitrogen
951 အလုံမြန်မာ စိုက်ပျိုးရေး ထုပ်ပိုးမှု ကုမ္ပဏီလီမိတက် အော်ဂဲနစ် မြေဩဇာအရည် ( May Flower) 1000ml ( N : 0.84%, P2O5 : 1.1%, K2O : 0.57%, Ca : 1.36%, OM : 21.37%, C:N - 14.706) ၁၃၁၂ ၂၉.၇.၂၀၂၂ Organic
952 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေဩဇာ ပင်ထွားသီးဝေမြေသြဇာ ( ဒေါင်းမင်း R)(20-20-10+1.5 MgO+4.4S) 50 Kg ( N : 20%, P2O5 : 20%, K2O : 10%, MgO : 1.5%, S : 4.4% ) ၁၃၁၃ ၂၉.၇.၂၀၂၂ Compound
953 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေဩဇာ သီးပွင့်မြေသြဇာ ( ဒေါင်းမင်း R) 50 Kg ( N : 25%, K2O : 15%, MgO : 0.7%, S : 8.5% ) ၁၃၁၄ ၂၉.၇.၂၀၂၂ Compound
954 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေဩဇာ အရည်အသွေးမြင့်မြေသြဇာ ( ဒေါင်းမင်း R) (20-5-10+6.9 MgO+8S) 50 Kg ( N : 20%, P2O5 : 5%, K2O : 10%, MgO : 6.9%, S : 8% ) ၁၃၁၅ ၂၉.၇.၂၀၂၂ Compound
955 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေဩဇာ (Koto® Super ) (20-10-10+2.5%MgO+9%S) 50 Kg ( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, MgO : 2.5%, S : 9% ) ၁၃၁၆ ၂၉.၇.၂၀၂၂ Compound
956 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေဩဇာ (Yamoto R 20-9-5+16S ) 50 Kg ( N : 20%, P2O5 : 9%, K2O : 5%, , S : 16% ) ၁၃၁၇ ၂၉.၇.၂၀၂၂ Compound
957 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေဩဇာ (Kujaku Special)( 15-15-15+7S) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% ) ၁၃၁၈ ၂၉.၇.၂၀၂၂ Compound
958 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေဩဇာ (Kujaku Super) ( 15-15-15+7S) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7% ) ၁၃၁၉ ၂၉.၇.၂၀၂၂ Compound
959 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေဩဇာ ( ရွှေဖားစည်) ( 16-16-8+1.5MgO+12.1S ) 50 Kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, MgO : 1.5%, S : 12.1% ) ၁၃၂၀ ၂၉.၇.၂၀၂၂ Compound
960 အဂရိုး ကင်း ဂရု(ပ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( ရွက်ဖျန်းဘုရင်) 1Ltr ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 12%) ၁၃၂၁ ၂၉.၇.၂၀၂၂ Foliar
961 မြန်မာကောင်းမှန် လုပ်ငန်းစု ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အီးအမ် ဘိုကာရှီ မြေသြဇာ (ဂျိုးဖြူ) 25 Kg ( N : 10%, P2O5 : 3%, K2O : 2%, , OM : 40% ) ၁၃၂၂ ၂၉.၇.၂၀၂၂ Organic
962 မြန်မာ့ဩဘာ စက်မှုကုမ္ပဏီ လီမိတက် ယူရီးယား ဓာတ်မြေဩဇာ ( စင်္ကြာ) 50 Kg ( N : 46% ) ၁၃၂၃ ၂၉.၇.၂၀၂၂ Nitrogen
963 ဦးမင်းခေါင် အရိုးမှုန့်ကြိတ် လုပ်ငန်း အရိုးမှုန့် အခြေခံမြေသြဇာ (ရွှေလယ်ယာ) (အမှုန့်) 25 Kg ( N : 1.5%, P2O5 : 12.5%, K2O : 0.1%, CaO:11%, Mg : 2.5%, S : 0.5%, OM : 18% ) ၁၃၂၄ ၂၉.၇.၂၀၂၂ Organic
964 ဝါဝါလယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးသုံး ဓာတု ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် အပင်နှင့် အပွင့်၊ အသီးများ အားကောင်း စေသည့် ရွက်ဖျန်းအားဆေး (ဆန်းရိုက်စ်အမိုင်နို ) ( Sunrise Amino ) 1000 cc, 500 cc, 250 cc, 100 cc ( N : 2.5%, P2O5 : 0.15%, K2O :3.2%,Amino Acid : 12%, Alganic Acid : 1% ) w/w ၁၃၂၅ ၂၉.၇.၂၀၂၂ Foliar
965 ဝါဝါလယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးသုံးဓာတု ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပဲအဆင့်မြင့် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ဆင်ညီနောင်) (NPK-22-11-22+TE) 5 Kg, 1000 g, 500 g,100 g ( N : 22%, P2O5 : 11%, K2O : 22%, Fe:500ppm, Mn : 200ppm,Zn :100ppm, Cu : 50ppm, Mo : 200ppm B:200ppm) ၁၃၂၆ ၂၉.၇.၂၀၂၂ Foliar
966 ဝါဝါလယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးသုံး ဓာတု ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် ဆီထွက်သီးနှံများ အတွက် အဆင့်မြင့် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ဆင်ညီနောင်) (NPK 20-20-20+TE) 5 Kg, 1000 g, 500 g,100 g ( N : 20%, P2O5 : 20%, K2O :20%, B:200ppm, Fe : 700ppm, Mn : 300ppm, Zn :100ppm, Cu : 50ppm, Mo : 10ppm ) ၁၃၂၇ ၂၉.၇.၂၀၂၂ Folilar
967 ဝါဝါလယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးသုံး ဓာတု ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဖရဲ၊ သခွား၊ သခွားမွှေး အဆင့်မြင့် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ဆင်ညီနောင်) (NPK-14-7-39+TE) 5 Kg, 1000 g, 500 g,100 g ( N : 14%, P2O5 : 7%, K2O :39%, Mn : 1200ppm Zn :1000ppm, B:800ppm ) ၁၃၂၈ ၂၉.၇.၂၀၂၂ Foliar
968 မြန်မာ့ စံပြမြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရို ဖော့စကာ ပါဖက် Nitrophosk ® Perfect (15-5-20+2MgO+8S) 50kg, 40 Kg, 25 Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 20%, , MgO : 2%, S : 8% ) ၁၃၂၉ ၂၉.၇.၂၀၂၂ Compound
969 ဝိစာရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွမ်းရွက် အရည်အသွေးကောင်း အလေးချိန်စီး အားဆေး ဆိုလူဖိဒ်(စပါယ်ရှယ်ကေ) အရွက်ဖျန်း ဓာတ်မြေသြဇာ အမှုန့် (ထလ-၇၈၄) ဝိစာရကွန်ဘီ (Wi Sar Ra Combi) အရွက်ဖျန်း ဓာတ်မြေသြဇာ အမှုန့် (10 g) (ထလ-၇၈၅) ဝိစာရကွန်ဘီ (Wi Sar Ra Combi) အရွက်ဖျန်း ဓာတ်မြေသြဇာ အမှုန့် (10 g) (ထလ-၇၈၅) 30 g 10 g 10 cc ( N:12%, P2O5:13 %, K2O : 34%, Mg : 330 ppm, Zn : 1859ppm, Fe : 400 ppm, Mn : 400 ppm,Mo : 10 ppm, Cu : 150 ppm, B : 50 ppm, S : 1197 ppm) ( N : 3.69%(36900 ppm), Mg : 29500 ppm, Zn : 18600 ppm, Na:8800 ppm, Mn:40100 ppm, Mo : 60 ppm,Cu : 30200ppm, B : 150 ppm, S : 173000 ppm) ( Zn:213 ppm, S:104 ppm ) ၁၃၃၀ ၂၉.၇.၂၀၂၂ Foliar
970 ရွှေခြင်္သေ့ အဆင့်မြင့် စိုက်ပျိုးရေး စွမ်းအားစု ကုမ္ပဏီလီမိတက် မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း အထူးရွက်ဖျန်း မြေသြဇာ( စူပါဂရိုး(A) ) 5 Ltr, 1 Ltr ( N : 18%, Na : 0.15% ) ၁၃၃၁ ၂၉.၇.၂၀၂၂ Foliar
971 ရွှေခြင်္သေ့အဆင့်မြင့် စိုက်ပျိုးရေး စွမ်းအားစု ကုမ္ပဏီလီမိတက် မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း အထူး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ( စူပါဂရိုး(B) ) 5 Ltr, 1 Ltr ( N : 4%, P2O5 : 3.5%, K2O : 7%, S : 5%, MgO : 3.5%, B : 0.5%,Fe : 0.6%, Mn : 0.5%, Cu : 0.12%, Zn : 2% ) ၁၃၃၂ ၂၉.၇.၂၀၂၂ Foliar
972 လယ်ယာ ဆက်သွယ်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပဲတီစိမ်း၊ မတ်ပဲ အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( မေဂျာ-1) 5 Ltr, 1 Ltr ( N : 18%, Na : 0.15% ) ၁၃၃၃ ၂၉.၇.၂၀၂၂ Foliar
973 လယ်ယာ ဆက်သွယ်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပဲတီစိမ်း၊ မတ်ပဲ အထူးရွက်ဖျန်း မြေသြဇာ (မေဂျာ-2) 5 Ltr, 1 Ltr ( N : 4%, P2O5 : 3.5%, K2O : 7%, S : 4.5%, MgO : 3.5%, B : 0.5%, Fe : 0.6%, Mn : 0.5%, Cu : 0.12%, Zn : 2%,Mo : 0.5% ) ၁၃၃၄ ၂၉.၇.၂၀၂၂ Foliar
974 ဦးကျော်ဦး ကျောက်မှုန့်ကြိတ် လုပ်ငန်း ဂျစ်ပဆမ် မြေဩဇာ (Super Grand/ စူပါဂရင်း) 25 Kg ( Gypsum CaSO4.2H2O : 96%, Ca : 23%, S : 17% ) ၁၃၃၅ ၂၉.၇.၂၀၂၂ Gypsum
975 ဦးကျော်ဦး ကျောက်မှုန့်ကြိတ် လုပ်ငန်း ဒိုလိုမိုက်မြေဩဇာ (Super Grand/ စူပါဂရင်း) 25 Kg ( Ca : 22%, Mg : 10% ) ၁၃၃၆ ၂၉.၇.၂၀၂၂ Other
976 အာဗင်တင်း လီမိတက် ပိုတက်ရှ် ဓာတ်မြေဩဇာ (KCL) (အာမိုပိုတက်(ရှ်) 50 kg (K2O:60%) ၁၃၃၇ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Potash
977 အာဗင်တင်း လီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေဩဇာ (NPK 16:16:16)(ARMO RED) 50 kg (N:16%, P2O5:16%, K2O:16%) ၁၃၃၈ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
978 အာဗင်တင်း လီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေဩဇာ ( အာမို365 + ) (NPK 15-15-15+7S) 50 kg (N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, S:7%, B : 0.01%) ၁၃၃၉ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
979 အာဗင်တင်း လီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေဩဇာ (Armo 19-9-19+ 2.1CaO+1S) 50 kg (N:19%, P2O5:9%, K2O:19%, CaO:2.1%, S:1%) ၁၃၄၀ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
980 အာဗင်တင်း လီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေဩဇာ (အာမိုဒိုင်းမွန်း) (NPK 14-14-14+11S) 50 kg (N:14%, P2O5:14%, K2O:14%, S:11%) ၁၃၄၁ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
981 ရွှေခရော နျူထရီရင့်န်စ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ် ဓာတ်မြေဩဇာ ( MOP ) (Shwe Crop Nutrients ) 50 kg (K2O ≥ 60%) ၁၃၄၂ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Potash
982 ရွှေခရော နျူထရီရင့်န်စ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယား ဓာတ်မြေဩဇာ (Shwe Crop Nutrients ) 50 kg (N ≥ 46%) ၁၃၄၃ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
983 ရှုစန် စက်မှုလက်မှု ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ် ဓာတ်မြေဩဇာ (MOP) (စုစံ/SU SAN) 50 kg (K2O:60%) ၁၃၄၄ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Potash
984 ခရစ်စတယ်(လ်) ဒိုင်းမွန်းလိုက်(ဖ်) စတော့(ပ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် DIAMOND ORGANIC FERTILIZER ဒိုင်းမွန်း သဘာဝကြက်ချေး မြေသြဇာ 25kg, 50kg (N:3%, P2O5:5%, K2O:2%, OM:45%) ၁၃၄၅ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Organic
985 မြန်မာ့ဩဘာ အုပ်စု ကုမ္ပဏီလီမိတက် တင်ပို (TEMPO) ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ 100cc/ 250cc/ 500cc (Amino acid:40%, N:5168ppm, Mg:4430ppm, S:17300ppm, Mn:4528ppm, B:63ppm, Mo:115ppm, Cu:3545ppm, Zn:2170ppm, Na:1148ppm) ၁၃၄၆ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
986 ဝိစာရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရိုက်(စ်)အပ်((Rise Up) အမိုင်နို အက်ဆစ်ပါဝင်သော ကြီးထွား၊ သီးပွင့် အာဟာရဆေးရည် 10cc/30cc/ 50cc/100cc /500cc (Amino acid:40%, N:5168ppm, Mg:4430ppm, S:17300ppm, Mn:4528ppm, B:63ppm, Mo:115ppm, Cu:3545ppm, Zn:2170ppm, Na:1148ppm) ၁၃၄၇ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
987 မြန်မာ ကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် မိုက်ခရို( Micro ) အမိုင်နို အက်စစ်ပါဝင်သည့် ကြီးထွားသီးပွင့် ရွက်ဖျန်း မြေသြဇာအရည် 10cc/100cc/ 250cc/500cc/ 1Liter (Amino acid:40%, N:5168ppm, Mg:4430ppm, S:17300ppm, Mn:4528ppm, B:63ppm, Mo:115ppm, Cu:3545ppm, Zn:2170ppm, Na:1148ppm) ၁၃၄၈ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
988 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေဩဇာ (Hikari Plus 17-6-17+0.1MgO+ 11.8S) 50 kg (N:17%, P2O5:6%, K2O:17%, MgO:0.1%, S:11%) ၁၃၄၉ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
989 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေဩဇာ (Hikari(R) 15-5-15+0.6MgO + 15.3S) 50 kg (N:15%, P2O5:5%, K2O:15%, MgO:0.6%, S:15.3%) ၁၃၅၀ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
990 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေဩဇာ (Toki Super)(22-6-11+0.2MgO + 11.2S) 50 kg (N:22%, P2O5:6%, K2O:11%, MgO:0.2%, S:11.2%) ၁၃၅၁ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
991 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေဩဇာ (Yamato Plus) (23-11-6+ 0.1MgO +11.2S) 50 kg (N:23%, P2O5:11%, K2O:6%, MgO:0.1%, S:11.2%) ၁၃၅၂ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
992 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေဩဇာ (Toki(R) 20-5-5+ 18.5S) 50 kg (N:20%, P2O5:5%, K2O:5%, S:18.5%) ၁၃၅၃ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
993 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေဩဇာ (Koto Super) 50 kg (N:20%, P2O5:10%, K2O:10%, MgO:0.1%, S:11.6%) ၁၃၅၄ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
994 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေဩဇာ (Toki Plus) (18:5:9+ 0.1MgO+ 17.2S) 50 kg (N:18%, P2O5:5%, K2O:9%, MgO:0.1%, S:17.2%) ၁၃၅၅ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
995 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယား ဓာတ်မြေဩဇာ ( Kujaku ) 50 kg (N : 46%) ၁၃၅၆ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
996 အဂရီဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ် ဓာတ်မြေဩဇာ ( ရွှေဖားစည် ) 50 kg (N : 21%, S : 24%) ၁၃၅၇ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
997 မြန်မာ့ဩဘာ စက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေဩဇာ ( Solar 17-0-28) 50 kg (N:17%, K2O:28%) ၁၃၅၈ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
998 မြန်မာ့ဩဘာ စက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေဩဇာ ( Solar 15-15-15) 50 kg (N:15%, P2O5:15%, K2O:15%) ၁၃၅၉ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
999 မြန်မာ့ဩဘာ စက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေဩဇာ (ကောင်းသီးနှံ) (NPK) (16-16-8) 50 kg (N:16%, P2O5:16%, K2O:8%) ၁၃၆၀ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
1000 မြန်မာ့ဩဘာ စက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေဩဇာ (ကောင်းသီးနှံ)(NPK) (15-15-15) 50 kg (N:15%, P2O5:15%, K2O:15%) ၁၃၆၁ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
1001 မြန်မာ့ဩဘာ စက်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယား ဓာတ်မြေဩဇာ (စင်္ကြာ/ Set Kyar) 50 kg (N:46%) ၁၃၆၂ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
1002 ဂရိတ် ယူနတီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အထွက်တိုး သြဂဲနစ် မြေသြဇာ (စိမ်းစို) 50 kg (N≥1%+ P2O5≥2.5%+ K2O≥1% ,OM ≥35%) ၁၃၆၃ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Organic
1003 ဂရိတ် ယူနတီ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အထွက်တိုး သြဂဲနစ်မြေသြဇာ (စိမ်းစို) 50 kg (N≥1.5%+ P2O5≥2%+ K2O≥1% ,OM ≥45%) ၁၃၆၄ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Organic
1004 ယူနီ ခရော့(ပ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ မြေသန်ဆေး (တက်တိုး) (888) 40Kg ( N : 8%, P2O5 : 18%, K2O : 18% ) ၁၃၆၅ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
1005 ယူနီ ခရော့(ပ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဆာလ်ဖာအားဖြည့် နိုက်ထရိုဂျင် မြေသြဇာ ဆေးပုလဲ (ရွှေဖားစည်) ရွှေ 45 50 kg ( N : 30%, S : 15% ) ၁၃၆၆ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
1006 စီပီပီ ဖာတစ်လိုက်ဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဒိုင်အမိုနီယမ် ဖောစ်ဖိတ် (စီ.ပီ.ဆင်ဖြူတော်) Diammonium Phosphate ( DAP) 50 Kg (N:18%, P2O5:46%) ၁၃၆၇ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
1007 စီပီပီ ဖာတစ်လိုက်ဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဘပ်(က်) ဘလန်း ဓာတ်မြေဩဇာ ( စီ.ပီ. ဆင်ဖြူတော် ) 50 kg (N:10%, P2O5:25%, K2O:5%) ၁၃၆၈ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
1008 ကင်း မင်နရယ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် GBS Your Good Brother ဂျစ်ပ်ဆမ် မြေပြင် မြေသြဇာ 25Kg ( Ca:24%, S:17%, CaSO4.2H2O:98% ) ၁၃၆၉ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Gypsum
1009 နဝရတ်မြေ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ စီအေပလပ်(စ်) ( CA Plus ) 2Kg, 1Kg, 500g, 100g ( N : 17%, CaO : 31% ) ၁၃၇၀ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
1010 မြန်မာ့ရွှေနဂါး အဂရီကားချာရယ် ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် သီးနှံစုံသုံး ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး) (15-5-20) 50 kg (N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 20%) ၁၃၇၁ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
1011 မြန်မာ့ရွှေနဂါး အဂရီကားချာရယ် ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် သီးနှံစုံသုံး ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး) ( 15-5-24-5MgO+4S ) 50 kg (N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 24%, MgO : 5%, S : 4%) ၁၃၇၂ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
1012 မြန်မာ့ရွှေနဂါး အဂရီကားချာရယ် ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် အထွက်တိုးနိုက်ထရိုဂျင်မြေသြဇာ (ဆင်ပျံ) Ammonium Chloride 40kg,50 Kg (N:25% MIN) ၁၃၇၃ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
1013 မြန်မာ့ရွှေနဂါး အဂရီကားချာရယ် ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် သီးနှံ အထွက်တိုး နိုက်ထရိုဂျင်မြေသြဇာ (ဒေါင်းမင်း) 50 Kg N:30% ၁၃၇၄ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
1014 မြန်မာ့ရွှေနဂါး အဂရီကားချာရယ် ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် အထွက်တိုး နိုက်ထရိုဂျင် မြေသြဇာ (ဆင်ပျံ) 50 kg ( N : 30%) ၁၃၇၅ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
1015 မြန်မာ့ရွှေနဂါး အဂရီကားချာရယ် ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယား အမိုနီယမ် ဆာလ်ဖိတ် ဓာတ်မြေဩဇာ (ဒေါင်းမင်း) 25Kg, 40Kg, 50kg ( N : 28%, S : 17% ) ၁၃၇၆ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
1016 မြန်မာ့ရွှေနဂါး အဂရီကားချာရယ် ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေသြဇာ ( ဆင်ပျံ) (20-5-10+16S) 50 kg (N : 20%, P2O5 : 5%, K2O : 10%, S:16% ) ၁၃၇၇ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
1017 အေအိုင်ကော့(ပ်) မြန်မာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကျူပရိုတက် ရွက်ဖျန်းဆေးရည် 1000cc, 500cc, 100cc (N:8.589%, S:8.04%, Cu:1.64%) ၁၃၇၈ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
1018 ယာရာမြန်မာ လီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေဩဇာ ( 15-9-20 ) ( YaraMila® WINNER® ) 50 kg (Total N : 15%,Nitrate-N(NO3) : 6.7%,Ammonium-N(NH+4) : 8.3%, P2O5:9%,K2O:20%,MgO:1.3%,S:3.4%,B : 0.012%, Mn : 0.016%, Zn : 0.016% ) ၁၃၇၉ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
1019 ယာရာမြန်မာ လီမိတက် ယူရီးယား ဓာတ်မြေဩဇာ ( YaraVera® ) ( ယာရာဗဲရာ® ) 50 Kg (N : 46%) ၁၃၈၀ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Nitrogen
1020 ယာရာမြန်မာ လီမိတက် ကွန်ပေါင်း ဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) ( Yara Mila ® Unik ® ) 50Kg (Total N : 15%,Nitrate N(NO3-) : 6.5%, Ammonium N(NH4+) : 8.5%, P2O5 : 15%, K2O : 15%) ၁၃၈၁ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
1021 ယာရာမြန်မာ လီမိတက် ရေတွင်ပျော်သော ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ (13-4-25) (YaraRega ® ယာရာရတ်ဂါ ® ) 50 Kg, 25 Kg (N : 13%, ((NO3-) : 5.3%,(NH4+) : 7.7%),P2O5 : 4%, K2O : 25%, S : 9%, B : 0.08%, Zn : 0.08%) ၁၃၈၂ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Compound
1022 အဂရိုး ကင်း ဂရု(ပ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် အသီးအပွင့် အားကောင်း ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (တောင်သူလက်စွဲ) 1 Liter (K2O:8%, Ca:11%, B:0.17%) ၁၃၈၃ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
1023 လပ်ကီး ရွက်ဖျန်း မြေသြဇာလုပ်ငန်း ရွက်ဖျန်း မြေသြဇာ (Lucky ) 500g (K2O:8%, Ca:11%, B:0.17%) ၁၃၈၄ ၁၃.၁၁.၂၀၂၂ Foliar
1024 မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (မာရသွန် သီးပွင့်ကောင်း) (50 40, 25) kg ( N : 15%, P2O5 : 30%, K2O : 7% ) ၁၃၈၅ ၃.၃.၂၀၂၃ Compound
1025 Agriculture Technology Myanmar Co.,Ltd. တောင်သူရွှေခေတ် ဂျစ်ပဆန် ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ 25 Kg ( Ca: 23%, Mg : 3%,S: 14%) ၁၃၈၆ ၃.၃.၂၀၂၃ Gypsum
1026 အင်းလေးရတနာ ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် သီးနှံစုံအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေပါဝါ) (5, 2.5, 1) kg, 500 g (N : 30%, P2O5 : 12%, K2O : 12% ) ၁၃၈၇ ၃.၃.၂၀၂၃ Foliar
1027 အင်းလေးရတနာ ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် သီးနှံစုံအထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ရွှေတုံး) 500 cc (N > 19%, P2O5 > 5%, K2O > 3%) ၁၃၈၈ ၃.၃.၂၀၂၃ Foliar
1028 အင်းလေးရတနာ ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် အသီးအပွင့် အထူးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ပါဝါပလပ်) (5, 2.5, 1) kg, 500 g (P2O5 : 52%, K2O : 34%) ၁၃၈၉ ၃.၃.၂၀၂၃ Foliar
1029 အင်းလေးရတနာ ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် အသီးအပွင့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ကြယ်နီ) (5000, 2000, 1000, 500) cc (N : 2%, P2O5 : 10%, K2O : 7%) ၁၃၉၀ ၃.၃.၂၀၂၃ Foliar
1030 အင်းလေးရတနာ ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် အစွမ်းထက်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ကေသုံးလုံး) (5, 2.5, 1) kg, 500 g (P2O5 : 40%, K2O : 40%) ၁၃၉၁ ၃.၃.၂၀၂၃ Foliar
1031 အင်းလေးရတနာ ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပဲမျိုးစုံအထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ(ရတနာဝင်း-၁) (5000 ,2000, 1000,500 )cc (Rare Earth Chelate Compound :6%,N: 2%, P2O5: 9%, K2O: 6%, penetrant: 5%, Amino Acid: 13%) ၁၃၉၂ ၃.၃.၂၀၂၃ Foliar
1032 အင်းလေးရတနာ ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပဲမျိုးစုံအထူးရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ(ရတနာဝင်း-၂) (5000 ,2000, 1000,500 )cc (Rare Earth Chelate Compound :6%,N: 25%, P2O5: 5%) ၁၃၉၃ ၃.၃.၂၀၂၃ Foliar
1033 စီပီပီဖာတစ်လိုက်ဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဘပ်(က်) ဘလန်း ဓာတ်မြေဩဇာ (စီပီ.ဆင်ဖြူတော်) 50 Kg (N : 12%, P2O5 : 24 %, K2O : 12% ) ၁၃၉၄ ၃.၃.၂၀၂၃ Compound
1034 စီပီပီဖာတစ်လိုက်ဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် တီစူပါဓာတ်မြေဩဇာ(စီပီ ဆင်ဖြူတော်) (0-46-0) 50 Kg (P2O5: 46%) ၁၃၉၅ ၃.၃.၂၀၂၃ Phosphate
1035 ယာရာမြန်မာ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 12-11-18 ) ( YaraMila® COMPLEX® ) 50 kg (Total N : 12%,Nitrate-N(NO3) : 5%, Ammonium-N(NH+4) : 7%, P2O5 : 11%,K2O : 18%,MgO : 2%,S : 7.6%,B : 0.012%,Fe : 0.16%, Mn : 0.016%,Zn : 0.016% ) ၁၃၉၆ ၃.၃.၂၀၂၃ Compound
1036 ယာရာမြန်မာ လီမိတက် ကယ်လ်ဆီယမ် နိုက်ထရိတ် ဓာတ်မြေဩဇာ (YaraLiva® NITRABOR® ) 50 kg (Total N : 15.4%, Nitrate-N(NO3) : 14.1%, Ammonium-N (NH+4) : 1.3%, CaO : 25.6%, B : 0.25%) ၁၃၉၇ ၃.၃.၂၀၂၃ Other
1037 ယာရာမြန်မာ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15-15-15 ) ( YaraMila® TRISTAR® ) 50 kg (Total N : 15%, Nitrate-N(NO3) : 6.5%, Ammonium-N(NH+4) : 8.5%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၁၃၉၈ ၃.၃.၂၀၂၃ Compound
1038 ယာရာမြန်မာ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 24-7-7 ) ( YaraMila® FASTER® ) 50 kg (Total N : 24%, Nitrate-N(NO3) : 11.5%, Ammonium-N(NH+4) : 12.5%, P2O5 : 7%, K2O : 7% ) ၁၃၉၉ ၃.၃.၂၀၂၃ Compound
1039 ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်း ဂျစ်(ပ်)ဆမ်မြေသြဇာ (ရွှေပွား/Shwe Pwar) 25 kg (CaSO4 ≥ 98%, Ca ≥ 24%,S ≥ 18% ) ၁၄၀၀ ၃.၃.၂၀၂၃ Gypsum
1040 ​လေးကေ့ကော်ဘိုကာရှီ သဘာဝမြေသြဇာလုပ်ငန်း လေးကေ့ကော်(ဘိုကာရှီသဘာဝမြေသြဇာ) (25, 2) Kg ( N:1.5%, P2O5 :0.25%, K2O : 1.61%,Ca:3.04%,Mg:1.06%, S:3.68%, OM:37.88% (C:N=14.55) ၁၄၀၁ ၃.၃.၂၀၂၃ Organic
1041 အာဗင်တင်း လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (အာမို) (9-25-25) 50 kg (N : 9%, P2O5 : 25%, K2O : 25%) ၁၄၀၂ ၃.၃.၂၀၂၃ Compound
1042 အာဗင်တင်း လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (အာမို) (စံချိန်သစ်) (NPK 18-4-5) 50 kg (N : 18%, P2O5 : 4%, K2O : 5%, S : 15 % ) ၁၄၀၃ ၃.၃.၂၀၂၃ Compound
1043 အာဗင်တင်း လီမိတက် ချန်ပီယံအဆင့်မြင့် ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ (Eagle) (15-15-15+7S) 50 kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 7 % ) ၁၄၀၄ ၃.၃.၂၀၂၃ Compound
1044 အာဗင်တင်း လီမိတက် ပုလဲအလုံးကြီးမြေသြဇာ (Eagle) 50 kg ( N : 46% ) ၁၄၀၅ ၃.၃.၂၀၂၃ Urea
1045 အာဗင်တင်း လီမိတက် ယူရီးယား ပုလဲအလုံးကြီးမြေသြဇာ (အာမို) 50 kg ( N : 46% ) ၁၄၀၆ ၃.၃.၂၀၂၃ Urea
1046 အာဗင်တင်း လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (အာမို) 16-8-8+12S) (အာမို) 50 kg ( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8%, S : 12% ) ၁၄၀၇ ၃.၃.၂၀၂၃ Compound
1047 ရှုစန် စက်မှုလက်မှုထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုတက်ရှ် ဓာတ်မြေဩဇာ (MOP) (Granular) (စုစံ/ Su San) 50 Kg (K2O: 60%) ၁၄၀၈ ၃.၃.၂၀၂၃ Potash
1048 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဆာလ်ဖာဆေးပုလဲမြေသြဇာ (ကြာစိမ်း) 50 Kg (N:30%, S:14%, MgO:600 ppm) ၁၄၀၉ ၃.၃.၂၀၂၃ Nitrogen
1049 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Mono/မိုနို) 50 Kg (N:16%, P2O5 : 16%, K2O : 8%, S:4%, MgO : 0.15%, Zn : 400 ppm, B : 400 ppm) ၁၄၁၀ ၃.၃.၂၀၂၃ Compound
1050 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Mono/မိုနို) 50 Kg (N:15%, P2O5 : 8%, K2O : 8%, S:4%, MgO : 0.15%, Zn : 400 ppm, B : 400 ppm) ၁၄၁၁ ၃.၃.၂၀၂၃ Compound
1051 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (Mono/မိုနို) 50 Kg (N:15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S:10%, MgO : 0.15%, Zn : 400 ppm, B : 400 ppm) ၁၄၁၂ ၃.၃.၂၀၂၃ Compound
1052 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဆာလ်ဖာဆေးပုလဲမြေသြဇာ (ပင်စိမ်း) 50 Kg (N:30%, S:14%, MgO:600 ppm) ၁၄၁၃ ၃.၃.၂၀၂၃ Nitrogen
1053 မြန်မာ့ ရွှေနဂါး အဂရီကာချာရယ် ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယား ဓာတ်မြေသြဇာ (ရွှေနဂါး) (40, 25) kg (N : 46%) ၁၄၁၄ ၃.၃.၂၀၂၃ Urea
1054 မြန်မာ့ ရွှေနဂါး အဂရီကာချာရယ် ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယား အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ ဆေးပုလဲဓာတ်မြေဩဇာ(ဆင်ပျံ) (50, 40) Kg (N: 27%, S: 18%) ၁၄၁၅ ၃.၃.၂၀၂၃ Urea
1055 မြန်မာ့ ရွှေနဂါး အဂရီကာချာရယ် ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် သီးနှံအထွက်တိုးနိုက်နိုဂျင်မြေဩဇာ (ပုလဲမင်း) (50, 40) Kg ( N: 28%, S: 17%, Amino Acid: 0.3% ) ၁၄၁၆ ၃.၃.၂၀၂၃ Nitrogen
1056 မြန်မာ့ ရွှေနဂါး အဂရီကာချာရယ် ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (ဒေါင်းမင်း) (20-5-10) (50, 40) Kg (N : 20%, P2O5 : 5 %, K2O : 10% ) ၁၄၁၇ ၃.၃.၂၀၂၃ Compound
1057 မြန်မာ့ ရွှေနဂါး အဂရီကာချာရယ် ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် Top One အထွက်တိုးမြေဩဇာ (50, 40) Kg (N : 25%, Amino Acid : 0.2%) ၁၄၁၈ ၃.၃.၂၀၂၃ Nitrogen
1058 အောင်မြေတိုင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဂျစ်ပဆမ်ကျောက်မှုန့်မြေဩဇာ (အောင်မြေတိုင်း/A.M.T) 25 Kg (Ca:23%, S:17%, Gypsum:97%) ၁၄၁၉ ၃.၃.၂၀၂၃ Gypsum
1059 ရိုင်ရယ် အောင်ချမ်း စက်မှုကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဟာမိုနီသီးနှံစုံသုံးဂျစ်(ပ်)ဆပ် ဓာတ်မြေသြဇာ 25 kg ( Ca : 23%, S:18%, Moisture :1% ) ၁၄၂၀ ၃.၃.၂၀၂၃ Gypsum
1060 ရိုင်ရယ် အောင်ချမ်း စက်မှုကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဂျစ်(ပ်)ဆပ် ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ(အာမို) 25 kg (Ca:23%, S:18%, Moisture :1% ) ၁၄၂၁ ၃.၃.၂၀၂၃ Gypsum
1061 ရိုင်ရယ် အောင်ချမ်း စက်မှုကုမ္ပဏီ လီမိတက် ရိုင်ရယ်ဂျစ်ပ်ဆပ် ကျောက်မှုန့်မြေသြဇာ(Eagle) 25 kg ( CaSO4 2H2O: 96%, Ca:23%, S:18% ) ၁၄၂၂ ၃.၃.၂၀၂၃ Gypsum
1062 ဂရိတ် မိုမန်တန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယား ဓာတ်မြေဩဇာ (Prilled) (GMI) 50 Kg ( N: 46% ) ၁၄၂၃ ၃.၃.၂၀၂၃ Urea
1063 ဂရိတ် မိုမန်တန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယား ဓာတ်မြေဩဇာ (Granular) (GMI) 50 Kg ( N: 46% ) ၁၄၂၄ ၃.၃.၂၀၂၃ Urea
1064 အဂရီ ဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (Super Yamar) (15-15-10 + 2MgO + 11.7S) 50 Kg ( N:15%, P2O5 :15%, K2O : 10%,MgO :2%, S:11.7%) ၁၄၂၅ ၃.၃.၂၀၂၃ Compound
1065 အဂရီ ဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယား ဓာတ်မြေဩဇာ (ယုန်) 50 Kg ( N: 46% ) ၁၄၂၆ ၃.၃.၂၀၂၃ Urea
1066 အဂရီ ဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရိုဂျင်မြေဩဇာ (Kujaku) (စိမ်းစို ) 50 Kg ( N:30%, MgO : 2.4%, S :13% ) ၁၄၂၇ ၃.၃.၂၀၂၃ Nitrogen
1067 အဂရီ ဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (Kujaku 15-5-25+ 1MgO + 7.5S) 50 Kg ( N:15%, P2O5 :5%, K2O : 25%,MgO :1%,S: 7.5%) ၁၄၂၈ ၃.၃.၂၀၂၃ Compound
1068 အဂရီ ဖတ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Nagar Min ) 50 Kg ( N: 46% ) ၁၄၂၉ ၃.၃.၂၀၂၃ Urea
1069 ယူနီ ခရော့(ပ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရိုဂျင်မြေသြဇာ(ပင်သန်မိုးသီး) (တက်တိုး) 50 Kg ( N: 40%, CaO : 3.8%, S : 2.2% ) ၁၄၃၀ ၃.၃.၂၀၂၃ Nitrogen
WordPress Tables Plugin
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7