စဉ် ကုမ္ပဏီ / လုပ်ငန်းအမည် ​မြေသြဇာအမည် အိတ် ပါဝင်သော အာဟာရဓါတ် အချိုးအစား မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် အမှတ်စဉ်(ထလ) မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည့်ရက် မှတ်ချက် View Product
439 ဝိစာရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဆိုလူဖိဒ်(စပါယ်ရှယ်ကေ) အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာအမှုန့် 30g ( N : 12%, P2O5:13%, K2O : 34%, Mg : 330ppm, Zn : 1859ppm, Fe : 400ppm, Mn : 400ppm, Mo : 10ppm, Cu : 150ppm, B : 50ppm, S : 1197ppm ) ၇၈၄ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
440 ဝိစာရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဝိစာရ ကွန်ဘီ ( Wi Sar Ra Combi ) အရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် 10g ( N : 3.69% ( 36900 ppm ), Mg : 29500 ppm, Zn : 18600 ppm, Na : 8800 ppm, Mn : 40100 ppm, Mo : 60 ppm, Cu : 30200 ppm, B : 150 ppm, S : 173000 ppm) ၇၈၅ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
441 ယူနီ ခရော့(ပ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရိုးရှင်းအဟာရဓာတ်စုံရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (18-18-18+TE) 100g ( N : 18%, P2O5 : 8%, K2O : 18% ) ၇၈၆ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
442 ရွှေလရောင်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာလုပ်ငန်း ဟိန်းစတားရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် (နှမ်းအထူး) 500 g ( N : 12%, K2O : 3% ) ၇၈၇ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
443 ရွှေလရောင်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာလုပ်ငန်း ဟိန်းစတားရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် (ခရမ်းချဉ်အထူး) 500 g ( N : 12%, K2O : 3% ) ၇၈၈ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
444 ရွှေလရောင်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာလုပ်ငန်း ဟိန်းစတားရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ငရုတ်အထူး) 500 g ( N : 12%, K2O : 3% ) ၇၈၉ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
445 ရွှေလရောင်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာလုပ်ငန်း ဟိန်းစတားရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် (မတ်ပဲအထူး) 500 g ( N : 12%, K2O : 3% ) ၇၉၀ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
446 ရွှေလရောင်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာလုပ်ငန်း ဟိန်းစတားရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် (ဝါအထူး) 500 g ( N : 12%, K2O : 3% ) ၇၉၁ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
447 ရွှေလရောင်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာလုပ်ငန်း ဟိန်းစတားရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် (ပဲတီစိမ်းအထူး) 1 Kg ( N : 12%, K2O : 3% ) ၇၉၂ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
448 ရွှေလရောင်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာလုပ်ငန်း ဟိန်းစတားရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် (ပဲတီစိမ်းအထူး) 500 g ( N : 12%, K2O : 3% ) ၇၉၃ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
449 ရွှေလရောင်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာလုပ်ငန်း ဟိန်းစတားရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် (ပဲမျိုးစုံအထူး) 500 g ( N : 12%, K2O : 3% ) ၇၉၄ ၂၂.၆.၂၀၂၀ Foliar
450 အောင်ဇင် မြေသြဇာလုပ်ငန်း ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ ( အောင်ဇင် ) 50 kg ( N : 7%, P2O5 : 6%, K2O : 7%,Ca : 2%, S : 0.4%, OM : 10% ) ၇၉၅ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
451 ​ကျော်ဇော်သီဟ အာဟာရပြည့် ဓါတ်ပေါင်းမြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ငန်း ​ကျော်ဇော်သီဟ မြေသြဇာ 50 kg ( N : 10%, P2O5 : 3%, K2O : 3%,Ca : 4%, Mg : 1.5% ) ၇၉၆ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
452 ​ကျော်ဇော်သီဟ အာဟာရပြည့် ဓါတ်ပေါင်းမြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ငန်း ​ကျော်ဇော်သီဟ သဘာဝမြေသြဇာ 50 kg ( N :1.28%,P2O5 :1.45%,K2O :0.52%,Ca :4.81%,Mg :0.486%, S : 0.949%,OM : 21.63%,Moisture : 1.631%,C : N - 9.80 ) ၇၉၇ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Organic
453 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက်ဓာတ်မြေသြဇာ ( Comet Hi - K ) 50 kg ( K2O : 60% ) ၇၉၈ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
454 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက်ဓာတ်မြေသြဇာ ( Comet Hi - K ) 25 kg ( K2O : 60% ) ၇၉၉ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
455 မြန်မာရွှေဧရာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ကျားခေါင်း ) 50 kg ( N : 15%, P2O5 : 5, K2O : 5% ) ၈၀၀ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
456 မြန်မာရွှေဧရာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( Golden Horse ) 50 kg ( N : 16%, P2O5 : 22% + TE ) ၈၀၁ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
457 မြန်မာရွှေဧရာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( HINTHAR ) 50 kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% + TE ) ၈၀၂ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
458 မြန်မာရွှေဧရာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( AWRATHA / သြရသ ) 50 kg ( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% + TE ) ၈၀၃ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
459 မြန်မာရွှေဧရာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( မြင်းခေါင်း) 50 kg ( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% + TE ) ၈၀၄ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
460 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (ကောမက်) (16-16-16) 50 kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% ) ၈၀၅ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
461 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက် ဗီ-စူပါလိုက် 50 kg ( N :18%,P2O5 :9%,K2O :19%,Ca :15000ppm,MgO :500ppm,Fe :700ppm, S :100ppm,Mn :50ppm,B :2ppm, Cu : 9ppm,Zn : 5ppm ) ၈၀၆ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
462 အီဗိုဂရို ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (17-0-28) ( Solar ) 50 kg ( N : 17%, K2O : 28% ) ၈၀၇ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
463 အီဗိုဂရို ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15-15-15) ( Solar ) 50 kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၈၀၈ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
464 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ (ရွှေလမင်း) 50 kg ( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% ) ၈၀၉ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
465 မြန်မာ့ စံပြမြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရိုဖော့စကာ Nitrophoska ( 15:15:15) 50 kg ( N :15%,P2O5 :15%,K2O :15%,CaO :6.5%,MgO :0.2%, S :2%, Fe : 1000 ppm, Mn : 50 ppm,Zn : 30 ppm,Cu : 10 ppm,Mo : 2 ppm) ၈၁၀ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
466 မြန်မာ့ စံပြမြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရိုဖော့စကာ Nitrophoska ( 20:10:10) 50 kg ( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, S : 3% ) ၈၁၁ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
467 မြန်မာ့ စံပြမြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အန်းတက် ENTEC (12:12:17+2+8) 40 kg ( N : 12%, P2O5 : 12%, K2O : 17%, Mg : 2%, S : 8% ) ၈၁၂ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
468 မြန်မာ့ စံပြမြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အန်းတက် ENTEC (20:10:10+3S) 40 kg ( N : 20%, P2O5 : 10%, K2O : 10%, S : 3% ) ၈၁၃ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
469 မြန်မာ့ စံပြမြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် Korn Kali + B 50 kg ( K2O : 40%, MgO : 6%, S : 4%, B2O3 : 0.8% ) ၈၁၄ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Potash
470 မြန်မာ့ စံပြမြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် SANPYA 12+36+12 (NPK Fertilizer) 50 kg ( N : 12%, P2O5 : 36%, K2O : 12% ) ၈၁၅ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
471 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ Granular ( Solar ) 50 kg ( N : 46% ) ၈၂၁ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Nitrogen
472 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Solar ) 50 kg ( N : 46% ) ၈၂၂ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Nitrogen
473 ထက်မြတ်နိုင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာ ( ထက်မြက်ရာဇာ ) 50 kg ( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) ၈၂၃ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
474 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (16:16:16)(လှည်းယှဉ်) 50 kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16%, S : 2%, MgO : 0.15%, Zn : 400 ppm, B : 400 ppm ) ၈၂၄ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
475 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ​ဆေးပုလဲဓါတ်မြေသြဇာ ( ကျွဲတံဆိပ် ) 50 kg ( N : 33%, S : 12.26% ) ၈၂၅ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Nitrogen
476 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (15:15:15)(သုခတံခွန်) 50 kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, MgO : 0.5%, B : 0.2%, Zn : 0.2%, S : 2% ) ၈၂၆ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
477 တော့ပ်စူပါ ဓာတ်မြေသြဇာလုပ်ငန်း ​တော့ပ်စူပါ မြေသြဇာ 50 kg ( N : 5%, P2O5 : 23%, K2O : 5% ) ၈၂၇ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
478 မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောင်းသုခ ဂျစ်ပ်ဆမ် 25 kg ( CaSO4.2H2O : 98%, Ca : 24%, S : 17% ) ၈၂၈ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Gypsum
479 ဝိစာရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ​မော်နီတာ ဂျစ်ပ်ဆမ်ကျောက်မှုန့် 25 kg ( CaSO4.2H2O : 98%, Ca : 24%, S : 17% ) ၈၂၉ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Gypsum
480 “ ဝမ်းပါဝါ ” သဘာဝမြေသြဇာ (အော်ဂဲနစ်မြေဆွေး)လုပ်ငန်း သဘာဝမြေသြဇာ ( Worm Power ) အော်ဂဲနစ်မြေဆွေး(2.0:0.3:0.048+OM : 82%) 25 kg ( N : 2.0%, P2O5 : 0.3%, K2O : 0.048%, OM : 82% ) ၈၃၀ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Organic
481 “ ဝမ်းပါဝါ ” သဘာဝမြေသြဇာ (အော်ဂဲနစ်မြေဆွေး)လုပ်ငန်း သဘာဝမြေသြဇာ ( Worm Power ) အော်ဂဲနစ်မြေဆွေး(0.7:0.7:1.45+OM : 40%) 25 kg ( N : 0.7%, P2O5 : 0.7%, K2O : 1.45%, OM : 40% ) ၈၃၁ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Organic
482 ယာရာမြန်မာ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15-9-20 ) ( YaraMila® WINNER® ) 50 kg ( Total N : 15%,Nitrate-N(NO3) : 6.7%,Ammonium-N(NH+4) : 8.3%, P2O5 : 9%,K2O : 20%,MgO : 1.3%,S : 3.4%,B : 0.012%, Mn : 0.016%, Zn : 0.016% ) ၈၃၂ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
483 ယာရာမြန်မာ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 12-11-18 ) ( YaraMila® COMPLEX® ) 50 kg ( Total N : 12%,Nitrate-N(NO3) : 5%,Ammonium-N(NH+4) : 7%, P2O5 : 11%, K2O : 18%,MgO : 2%, S : 7.6%, B : 0.012%, Fe : 0.16%, Mn : 0.016%,Zn : 0.016% ) ၈၃၃ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
484 ယာရာမြန်မာ လီမိတက် ကယ်လ်ဆီယမ် နိုက်ထရိတ် ဓာတ်မြေဩဇာ ( YaraLiva® NITRABOR® ) 50 kg ( Total N : 15.4%, Nitrate-N(NO3) : 14.1%, Ammonium-N (NH+4) : 1.3%, CaO : 25.6%, B : 0.25% ) ၈၃၄ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Other
485 ယာရာမြန်မာ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15-15-15 ) ( YaraMila® TRISTAR® ) 50 kg ( Total N : 15%, Nitrate-N(NO3) : 6.5%, Ammonium-N (NH+4) : 8.5%, P2O5 : 15%, K2O : 15% ) ၈၃၅ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
486 ယာရာမြန်မာ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 24-7-7 ) ( YaraMila® FASTER® ) 50 kg ( Total N : 24%, Nitrate-N(NO3) : 11.5%, Ammonium-N (NH+4) : 12.5%, P2O5 : 7%, K2O : 7% ) ၈၃၆ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
487 အီဗိုဂရို ကုမ္ပဏီလီမိတက် အီဗို ဂျစ်ပ်ဆမ်မြေသြဇာအမှုန့် 25 kg ( CaSO4.2H2O : 98%, Ca : 24%, S : 17% ) ၈၃၇ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Gypsum
488 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက် ဓာတ်မြေသြဇာ 50 kg ( N : 18%, P2O5 : 46% ) ၈၃၈ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
489 ​ကျေးလက်ဒေသပြည်သူများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ (စီအေအာရ်ဒီ) ချယ်ရီသဘာဝမြေသြဇာ 35 kg ( N : 1.04%,P2O5 : 1.02%,K2O : 1.29%,Ca : 5.122%, Mg : 1.55%, S : 0.157%, OM : 21.945%, C:N - 12.23) ၈၃၉ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Organic
490 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (လှည်းယဉ်) (17:15:15) 50 kg ( N : 17%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 2%, MgO : 0.15%, Zn : 400 ppm, B : 400 ppm ) ၈၄၀ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
491 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (လှည်းယဉ်) (15:5:5) 50 kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% ) ၈၄၁ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
492 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (မြစ်ဆုံ) (17:15:15+TE) 50 kg ( N : 17%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 2%, MgO : 0.15%, Zn : 400 ppm, B : 400 ppm ) ၈၄၂ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
493 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (မြစ်ဆုံ) (16:15:20+TE) 50 kg ( N : 16%, P2O5 : 15%, K2O : 20%, S : 2%, MgO : 0.15%, Zn : 400 ppm, B : 400 ppm ) ၈၄၃ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
494 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (သုခတံခွန်) (20:8:22) 50 kg ( N : 20%, P2O5 : 8%, K2O : 22%, S : 2%, MgO : 0.15%, Zn : 0.2%, B : 0.2% ) ၈၄၄ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
495 မြန်မာ့ စံပြမြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် နိုက်ထရိုဖော့စကာ Nitrophoska ( 15:15:15) 50 kg ( N : 15%,P2O5 : 15%,K2O : 15%,MgO : 0.2%,S : 2%, CaO : 6.5%, Fe : 1000 ppm,Mn : 50 ppm,Zn : 30 ppm,Cu : 10 ppm,Mo : 2 ppm ) ၈၄၅ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
496 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အဆင့်မြင့်ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ ( ရွှေလမင်း ) ( 15:15:15:10S + TE ) 50 kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 10%, Mg : 0.5%, Zn : 0.2%, B : 0.2%) ၈၄၆ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
497 မြန်မာရွှေဧရာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အထွက်နှုံန်းတိုးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( မြှားကမ္ဘာ ) (NPK 12-13-0+TE) 50 kg ( N : 12%, P2O5 : 13% + TE ) ၈၄၇ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Compound
498 မြန်မာရွှေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အပင်၊ အသီး၊ အပွင့်အားဆေးရည် ( မြန်မာ့ရွှေသြဇာ ) 1 Ltr ( N : 1.36%,P2O5 : 0.2%,K2O : 2.44%,OM : 15%,Amino Acid : 20%,Water : 60% ) ၈၄၈ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Foliar
499 မြန်မာ့ရွှေနဂါးအဂရီကားချာရယ်ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ရွှေနဂါး မြေပဲအထူး သီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ A1 , A2 500 CC + 500 CC ( N2 : 1.3%, P2O5 : 5.6%, K2O : 5.1%, Amino Acid : 8%, Rare Earth Chilate Compound : 2%, Mg : 0.03%, S : 0.9% ) ( Mo : 6 ppm ) ၈၄၉ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Foliar
500 မြန်မာ့ရွှေနဂါးအဂရီကားချာရယ်ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ရွှေနဂါး သီးနှံစုံ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ A1 , A2 500 CC + 500 CC ( N2 : 4.2%,P2O5 : 7.3%,K2O : 4.7%,Ca : 0.06%, Mg : 0.009%, S : 0.3%,Zn : 0.009%,Fe : 0.03% ) ( N2 : 1.9%, P2O5 : 0.1%, K2O : 0.007%, Mo : 12 ppm ) ၈၅၀ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Foliar
501 မြန်မာ့ရွှေနဂါးအဂရီကားချာရယ်ဂရု ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ရွှေနဂါး ငရုပ်အထူး သီးသန့်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ A1 , A2 500 CC + 500 CC ( N2 : 2.3%, P2O5 : 6.2%, K2O : 6.2%, Amino Acid : 8%, Rare Earth Chilate Compound : 2%, B : 0.3% ) ( Vitamin B1, B6 , C : 6%, Ampicillin : 2% ) ၈၅၁ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Foliar
502 လပ်(ဗ်)လီး ဩဂင်းနစ် ကုမ္ပဏီလီမိတက် သြဂဲနစ်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ ( EYE MAX ) 7 g ( N : 2.9%, P2O5 : 2.5%, K2O : 18%, Ca : 1.2%, Mg : 0.17%, S : 1.2%, OM : 61% ) ၈၅၃ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Foliar
503 ​ကျော်လွန်ရွက်ဖျန်းအပင်အားဖြည့် ဆေးရည်လုပ်ငန်း ​ကျော်လွန်ရွက်ဖျန်းအပင်အားဖြည့်ဆေးရည် 500 CC ( N : 18.30%, P2O5 : 25.65%, K2O : 27.87%, Ca : 0.55%, Mg : 0.65%, S : 1.390%, Cl : 1.1%, B : 0.15%, Mo : 0.059%, Fe : 0.13%, Mn : 0.24%, Cu : 0.11%, Zn : 0.19% ) ၈၅၄ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Foliar
504 ဝိစာရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် တာဝါစွမ်းအားတိုးမြင့် ရွက်ဖျန်းအားဆေးအမှုန့် 100 g ( N : 11%, K2O : 42%, Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm, Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 67 ppm, Cu : 274 ppm, B : 90 ppm, Inert : 46.60% ) ၈၅၅ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Foliar
505 ဝိစာရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Cross ခရော့(စ်) စွမ်းအားတိုးမြှင့် ရွက်ဖျန်းအားဆေးအမှုန့် 100 g ( P2O5 : 47%, K2O : 31%, Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm, Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 67 ppm, Cu : 274 ppm, B : 90 ppm, Inert : 21.60% ) ၈၅၆ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Foliar
506 “ ငွေကျား ” စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ​ငွေကျားရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာ (အပင်အားဆေး)မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်းအထူး 1 Kg ( N : 36%, P2O5 : 6%, K2O : 4%, Mg : 0.5%, S : 1.2% ) ၈၅၇ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Foliar
507 “ ငွေကျား ” စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ​ငွေကျားရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာ (အသီး၊အပွင့်အားဆေး) မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်းအထူး 1 Kg ( N : 27%, P2O5 : 10%, K2O : 14%, Mg : 0.5%, S : 1.2% ) ၈၅၈ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Foliar
508 အီဗိုဂရို ကုမ္ပဏီလီမိတက် အီဗိုအားတိုး ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် 500 g ( N : 21%, P2O5 : 10%, K2O : 21%, Mg : 1641 ppm, Zn : 260 ppm, Fe : 728 ppm, Mn : 971 ppm, Mo : 22 ppm, Cu : 274 ppm, B : 90 ppm, Inert Ingredient : 47.26% ) ၈၅၉ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Foliar
509 လင်းလက်သော ရှစ်ထောင့်သဏ္ဍာန် ကုမ္ပဏီလီမိတက် မန်းဒ (၃၁) 25 ml ( N : 0.3%, P2O5 : 0.1%, K2O : 0.7%,OM : 68%, Amino Acid Contents - Valine : 64, Cystine : 17,Isoleucine : 49,Glycine : 48,Threonine : 41, Leucine : 86, Aspartic acid : 260, Proline : 66, Histidine : 27, Glutamaic acid : 207,Arginine : 53,Serine : 56,Methionine : 17, Alanine : 69, Lysine : 37, Tyrosine : 37, Typtophan : 10,Phenylalanine : 53 ) ၈၆၀ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Foliar
510 လင်းလက်သော ရှစ်ထောင့်သဏ္ဍာန် ကုမ္ပဏီလီမိတက် မန်းဒ (၃၁) 10 ml ( N : 0.3%, P2O5 : 0.1%, K2O : 0.7%,OM : 68%, Amino Acid Contents - Valine : 64, Cystine : 17,Isoleucine : 49,Glycine : 48,Threonine : 41, Leucine : 86, Aspartic acid : 260, Proline : 66, Histidine : 27, Glutamaic acid : 207,Arginine : 53,Serine : 56,Methionine : 17, Alanine : 69, Lysine : 37, Tyrosine : 37, Typtophan : 10,Phenylalanine : 53 ) ၈၆၁ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Foliar
511 ရှမ်းမောမြေ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဇီဝရွက်ဖျန်းမြေသြဇာရည် (ရွက်စိမ်း) 500 CC ( Ca : 0.144%, Mg : 0.019%, S : 0.134%, Fe : 0.048%, Saccharomyces Species : 106 CFU/ml, Lactobacillus Species : 106 CFU/ml ) ၈၆၂ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Foliar
512 မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် သုခဗိုက်တာ (သီးနှံပင်များမရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အပင်အရွက်၊အပွင့်၊အသီး၊အစေ့၊ အမြစ်နှင့်ဥအားဆေး 10 gm ( S-73321 ppm, Zn 5600 ppm, Cu-5896 ppm, Fe - 15674 ppm, Mn - 20877 ppm,Mg - 35281 ppm, Mo -445 ppm, Bo - 987 ppm ) ၈၆၃ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Foliar
513 မြန်မာ့ဩဘာအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကောမက်ဘီတာ ဝါအထူးအရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာရည်(၁)(၂) 500 CC ( N : 1.2%w/v,P2O5 : 6.0%w/v,B : 500ppm,Mg : 2000 ppm,Mn : 2500 ppm, Mo : 2000 ppm, Zn : 10000 ppm, Fe : 600 ppm,Cu : 150 ppm ) ( N : 16.1%w/v ) ၈၆၄ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Foliar
514 မြန်မာ့ဩဘာအုပ်စုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကောမက်ဘီတာ ကြက်သွန်အထူး အရွက်ဖျန်းဓာတ်မြေသြဇာရည်(၁)(၂) 500 CC ( N : 1.2%w/v,P2O5 : 6.0%w/v,B : 500ppm,Mg : 2000 ppm,Mn : 2500 ppm, Mo : 2000 ppm, Zn : 10000 ppm, Fe : 600 ppm,Cu : 150 ppm ) ( N : 16.1%w/v ) ၈၆၅ ၂၁.၉.၂၀၂၀ Foliar
515 စိမ်းလန်းမြေကျောက်မဲကုမ္ပဏီ လီမိတက် စူပါ အန် ဓာတ်မြေဩဇာ ( စိမ်းလန်းမြေ ) 50 kg ( N : 30%, S : 15% ) ၈၆၆ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Nitrogen
516 စိမ်းအောင်မြေအားသစ်သဘာဝမြေသြဇာ လုပ်ငန်း သဘာဝမြေသြဇာ (စိမ်းအောင်မြေအားသစ်) 50 kg ( N : 2%, P2O5 :2.5%, K2O : 1%, OM : 20% ) ၈၆၇ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Organic
517 ဝိစာရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ​မော်နီတာ ဂျစ်ပ်ဆမ်ကျောက်မှုန့် 5Kg ( CaSO4.2H2O : 98%, Ca : 24%, S : 17% ) ၈၆၈ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Gypsum
518 အနော်ရထာ ထုတ်လုပ်မှု ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အရိန္ဒမာ သဘာဝမြေသြဇာ 50Kg ( N : 1.46%, P2O5 :2%, K2O : 0.449%, Ca : 9%, S : 3%, Mg : 2%, OM : 22%, Amino Acid : 0.003% ) ၈၆၉ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Organic
519 မြန်မာ့ စံပြမြေဩဇာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အန်းတက် ENTEC ( 13:10:20+3S ) 40Kg ( N : 13%, P2O5 : 10%, K2O : 20%, S : 3% ) ၈၇၀ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Compound
520 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (Comet G-21) 50Kg ( N : 21%, S : 24% ) ၈၇၃ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Nitrogen
521 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( ကောမက် စပိဒ် လိုက် ) ( 25-9-9 ) 50Kg ( N : 25%, P2O5 : 9%, K2O : 9%, Ca - 15000ppm, MgO-500ppm, Fe-700ppm, S-100ppm, Mn-50ppm, B-2ppm, Cu-5ppm, Zn-5ppm) ၈၇၄ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Compound
522 ပဒေသာအဟာရစုံမြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( A1 ပဒေသာ ) ( NPK-16:8:8+11Ca+4Mg+2S) 50Kg ( N : 16%, P2O5 : 8%, K2O : 8%, Ca : 11%, Mg : 4%, S : 2%) ၈၇၅ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Compound
523 ပဒေသာအဟာရစုံမြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( A1 ပဒေသာ ) ( NPK-20:12:12+10Ca+2Mg+2S) 50Kg ( N:20%, P2O5:12%, K2O : 12%, Ca:10%, Mg:2%, S:2%) ၈၇၆ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Compound
524 ပဒေသာအဟာရစုံမြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( A1 ပဒေသာ ) ( NPK-16:16:16+7Ca+3Mg+3S) 50Kg ( N:16%, P2O5:16%, K2O:16%, Ca:7%, Mg : 3%, S:3%) ၈၇၇ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Compound
525 ပဒေသာအဟာရစုံမြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( A1 ပဒေသာ ) ( NPK-15:15:15+9Ca+2Mg+2S) 50Kg ( N:15%, P2O5:15%, K2O:15%, Ca : 9%, Mg : 2%, S:2%) ၈၇၈ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Compound
526 ပဒေသာအဟာရစုံမြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( A1 ပဒေသာ ) ( NPK-19:9:19+7Ca+3Mg+2S) 50Kg ( N:19%, P2O5:9%, K2O:19%, Ca :7%, Mg :3%, S:2%) ၈၇၉ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Compound
527 ပဒေသာအဟာရစုံမြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( A1 ပဒေသာ ) ( NPK-16:16:8+10Ca+2Mg+2S) 50Kg ( N:16%, P2O5:16%, K2O:8%, Ca :10%, Mg :2%, S:2%) ၈၈၀ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Compound
528 ပဒေသာအဟာရစုံမြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( A1 ပဒေသာ ) ( NPK-6:6:20+11Ca+4Mg+3S) 50Kg ( N : 6%, P2O5:6%, K2O : 20%, Ca : 11%, Mg:4%, S:3%) ၈၈၁ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Compound
529 ပဒေသာအဟာရစုံမြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( A1 ပဒေသာ ) ( NPK-20:10:5+10Ca+3.5Mg+3.5S) 50Kg ( N:20%, P2O5:10%, K2O:5%, Ca:10%, Mg:3.5%, S:3.5%) ၈၈၂ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Compound
530 မြန်မာရွှေဧရာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အထွက်နှုန်းတိုးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( မြှားကမ္ဘာ ) (NPK - 12-5-8+TE ) 50 kg ( N : 12%, P2O5 : 5%, K2O : 8% + TE ) ၈၈၃ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Compound
531 မြန်မာရွှေဧရာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အထွက်နှုန်းတိုးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( မြှားကမ္ဘာသီးစုံ ) (NPK - 10-10-5+TE ) 50 kg ( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% + TE ) ၈၈၄ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Compound
532 မြန်မာရွှေဧရာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အထွက်နှုန်းတိုးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( မြှားကမ္ဘာ / သားပိုက်ကောင် )(NPK - 16-16-8+TE ) 50 kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% + TE ) ၈၈၅ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Compound
533 ဦးလှမြင့်ကျောက်ခွဲလုပ်ငန်း ဂျစ်(ပ်)ဆမ်မြေသြဇာ( စပရိုက် ) ( Surprise ) 25 Kg ( Ca : 23%, S : 16% ) ၈၈၆ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Gypsum
534 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပလပ်စ်ဓာတ်မြေဩဇာ (15:15:20 + 5S + TE ) ( ရွှေခမောက် ) 50 kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 20% , S : 5% ) ၈၉၄ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Compound
535 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပလပ်စ်ဓာတ်မြေဩဇာ (16:16:8 + 2S + TE ) ( ရွှေခမောက် ) 50 kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 8% , S : 2% ) ၈၉၅ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Compound
536 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပလပ်စ်ဓာတ်မြေဩဇာ (15:7:8 + 2S + TE) ( ရွှေခမောက် ) 50 kg ( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 8% , S : 2% ) ၈၉၆ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Compound
537 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 25:5:5 ) ( ရွှေလမင်း ) 50 kg ( N : 25%, P2O5 : 5%, K2O : 5% ) ၈၉၇ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Compound
538 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 10:10:5 ) ( TTH ) 50 kg ( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5%, S : 2%, MgO : 0.15%, Zn : 400 ppm, B : 400 ppm ) ၈၉၈ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Compound
539 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 13:5:7 ) ( TTH ) 50 kg ( N : 13%, P2O5 : 5%, K2O : 7%, S : 2%, MgO : 0.15%, Zn : 400 ppm, B : 400 ppm ) ၈၉၉ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Compound
540 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( 15:15:15+10S ) ( TTH ) 50 kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 10%, MgO : 0.15%, Mo : 0.02%, Zn : 400 ppm, B : 400 ppm ) ၉၀၀ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Compound
541 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (25:5:10+TE) (လှည်းယဉ်) 50 kg ( N : 25%, P2O5 : 5%, K2O : 10%, S : 2%, MgO : 0.15%, Zn : 400 ppm, B : 400 ppm ) ၉၀၁ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Compound
542 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (15:15:8+MgO:4%+TE) Rubber & Oil Palm Special (1) (မြစ်ဆုံ) 50 kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 8%, MgO : 4% , S : 2%, Zn : 400 ppm, B : 400 ppm ) ၉၀၂ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Compound
543 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓါတ်မြေသြဇာ (15:7:20+MgO : 2%+TE) Rubber Special (2) (မြစ်ဆုံ) 50 kg ( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 20%, MgO : 2%, S : 2%, Zn : 400 ppm, B : 400 ppm) ၉၀၃ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Compound
544 တိုးပွား မန္တလေးမြေဆီလွှာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အထွက်တိုးမြေသြဇာ မက် - ၃၀ (လှည်းယဉ်) 50 kg ( P2O5 ≥ 30% ) ၉၀၄ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Phosphorus
545 လပ်ကီးဂရိတ်ဆဲ(လ်)ဗင်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Liquid Microbial Enzyme (Agri-Organica) 2 Ltr ( N : 0.02%,P : 0.0014%%,K: 0.26%,C:N-3, Saccharmoyces Cerevisiae-26x104(the fourth power of 10) Propagules per ml) ) ၉၀၅ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Foliar
546 လပ်ကီးဂရိတ်ဆဲ(လ်)ဗင်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Liquid Microbial Enzyme (Agri-Organica) 500 ml ( N : 0.02%,P : 0.0014%%,K: 0.26%,C:N-3, Saccharmoyces Cerevisiae-26x104(the fourth power of 10) Propagules per ml) ) ၉၀၆ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Foliar
547 ရွှေခြင်္သေ့အဆင့်မြင့် စိုက်ပျိုးရေး စွမ်းအားစုကုမ္ပဏီလီမိတက် သြဂဲနစ်ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (ဗီတာဂရို) 1 Ltr ( N : 4% Min,P2O5 : 0.1% Min ,K2O : 1.5% Min,OM : 30% Min ) ၉၀၇ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Foliar
548 အီဗိုဂရို ကုမ္ပဏီလီမိတက် အီဗိုအားတိုးရွက်ဖျန်းမြေသြဇာအမှုန့် 500 g ( N :21%,P2O5 :10%,K2O :21%,Mg :1641 ppm,Zn :260 ppm, Fe : 728 ppm,Mn : 971 ppm, Mo : 22 ppm, Cu : 274 ppm, B : 90 ppm, Inert Ingredient - 47.26% ) ၉၀၈ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Foliar
549 မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွစ်ကာမျိုးစေ့လူးနယ်ဆေး 100 CC ( N : 0.61%, K2O : 2.18%, Agrisol A : 1.00% ) ၉၀၉ ၂၇.၁၂.၂၀၂၀ Sticker
550 အော်ဂါးဝေါ(လ်) အာရှ(မြန်မာ) ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Orgaworld Asia Enriched Compost 50 kg N : 3%,P2O5 : 3%, K2O : 1.5%, OM : 37% ) ၉၁၀ ၇.၃.၂၀၂၁ Organic
551 ရာဇာမင်း(ဝိုင်ဇက်အမ်)အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်း သဘာဝမြေသြဇာ (ရာဇာမင်း) ၂၅ ပိဿာ ( N : 1.09%, P2O5 : 0.808%, K2O : 0.712% , Ca : 6.412%, Mg : 3.89%, S : 0.231%, OM : 22% ) ၉၁၁ ၇.၃.၂၀၂၁ Organic
552 ရာဇာမင်း(ဝိုင်ဇက်အမ်)အမှတ်တံဆိပ် သဘာဝမြေသြဇာထုတ်လုပ်ငန်း Natural Fertilizer (Super KKK) ၂၅ ပိဿာ ( N : 1.09%, P2O5 : 0.808%, K2O : 0.712% , Ca : 6.412%, Mg : 3.89%, S : 0.231%, OM : 22% ) ၉၁၂ ၇.၃.၂၀၂၁ Organic
553 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Three Circles ) (1.18 - 3.35)mm 50 Kg ( N : 46% Min ) ၉၁၃ ၇.၃.၂၀၂၁ Nitrogen
554 ကောင်းသောညီအစ်ကိုများ (ဓာတုပစ္စည်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Three Circles ) (2.00 - 4.75)mm 50 Kg ( N : 46% Min ) ၉၁၄ ၇.၃.၂၀၂၁ Nitrogen
555 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( ကောမက် Speed ) 50 Kg (N : 20%,P2O5 : 10%,K2O : 10%,Mg : 192 ppm,Zn : 448 ppm, Cu : 4.8 ppm,Fe : 11.2 ppm,Mn : 12.8 ppm,Mo : 8 ppm,B : 16 ppm ) ၉၁၅ ၇.၃.၂၀၂၁ Compound
556 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( ကောမက် ဗီ-စူပါ ) 50 Kg (N : 15.5%,P2O5 : 9.5%,K2O : 19.5%,Mg : 192 ppm,Zn : 448 ppm, Cu : 4.8 ppm,Fe : 11.2 ppm,Mn : 12.8 ppm,Mo : 8 ppm,B : 16 ppm ) ၉၁၆ ၇.၃.၂၀၂၁ Compound
557 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (Comet + အပင်ကောင်း) 40 Kg ( N : 21%, S : 24% ) ၉၁၇ ၇.၃.၂၀၂၁ Nitrogen
558 မြန်မာ့ဩဘာစက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ကောမက် ပရီမိုလိုက် 50 Kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% ) ၉၁၈ ၇.၃.၂၀၂၁ Compound
559 ဝိစာရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓါတ်မြေသြဇာ (ရွှေဖြူ) 50 Kg ( N : 13%, P2O5 : 9%, K2O : 20% , MgO : 4% ) ၉၁၉ ၇.၃.၂၀၂၁ Compound
560 ဝိစာရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓါတ်မြေသြဇာ (N-Power) 50 Kg ( N : 25%, P2O5 : 5%, K2O : 5% ) ၉၂၀ ၇.၃.၂၀၂၁ Compound
561 ဝိစာရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓါတ်မြေသြဇာ (ပိရမစ်) 50 Kg ( N : 20%, P2O5 : 12%, K2O : 12% ) ၉၂၁ ၇.၃.၂၀၂၁ Compound
562 ဝိစာရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ယူရီးယား (ဝိစာရ မိုးပုလဲ) 50 Kg ( N : 46% ) ၉၂၂ ၇.၃.၂၀၂၁ Nitrogen
563 ဝိစာရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေသြဇာ (အိုးရှင်း) 50 Kg ( N : 18%, P2O5 : 46% ) ၉၂၃ ၇.၃.၂၀၂၁ Compound
564 ဝိစာရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်မြေသြဇာ (ပျားဘုရင်) 50 Kg ( N : 25%, P2O5 : 9%, K2O : 9% ) ၉၂၄ ၇.၃.၂၀၂၁ Compound
565 ဝိစာရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အထွက်တိုးမြေသြဇာ (အောင်နှံဝေ) 50 Kg ( N : 21%, S : 24% ) ၉၂၅ ၇.၃.၂၀၂၁ Nitrogen
566 ဝိစာရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အရည်အသွေးမြင့်ဓာတ်မြေဩဇာ (Parker) (ပတ်ကား) 50 Kg ( N : 19%, P2O5 : 9%, K2O : 19% ) ၉၂၆ ၇.၃.၂၀၂၁ Compound
567 ဝိစာရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အရည်အသွေးမြင့်ဓာတ်မြေဩဇာ (Zillion) (ဇီလီယန်) 50 Kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% ) ၉၂၇ ၇.၃.၂၀၂၁ Compound
568 ဝိစာရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ပိုတက်စီယမ် ဓာတ်မြေသြဇာ ( Best - K ) ( ဘက်စ်ကေ ) 50 Kg ( K2O : 60% ) ၉၂၈ ၇.၃.၂၀၂၁ Potash
569 ဝိစာရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ယူရီးယားဓါတ်မြေသြဇာ( မိုးစက် ) 50 Kg ( N : 46% ) ၉၂၉ ၇.၃.၂၀၂၁ Nitrogen
570 ဝိစာရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓါတ်မြေသြဇာ( ဟိုက်စပိဒ် ) 50 Kg ( N : 25%, P2O5 : 9%, K2O : 9% ) ၉၃၀ ၇.၃.၂၀၂၁ Compound
571 ဝိစာရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓါတ်မြေသြဇာ( ပျားဘုရင် ) 50 Kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% ) ၉၃၁ ၇.၃.၂၀၂၁ Compound
572 ဝိစာရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် အရည်အသွေးမြင့် ဓါတ်မြေသြဇာ( ပျားကိုးကောင် ) 50 Kg ( N : 19%, P2O5 : 9%, K2O : 19% ) ၉၃၂ ၇.၃.၂၀၂၁ Compound
573 အီဗိုဂရို ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Solar - Granular Urea ) 50 Kg ( N : 46% ) ၉၃၃ ၇.၃.၂၀၂၁ Nitrogen
574 အီဗိုဂရို ကုမ္ပဏီလီမိတက် ယူရီးယားဓာတ်မြေဩဇာ ( Solar ) 50 Kg ( N : 46% ) ၉၃၄ ၇.၃.၂၀၂၁ Nitrogen
575 မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမိုနီယမ်ဆာလ်ဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ (Kaung Thukha Marathon) 50 Kg ( N : 21%, S : 24% ) ၉၃၅ ၇.၃.၂၀၂၁ Nitrogen
576 မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (Kaung Thukha Marathon) ( 777 ) 50 Kg ( N : 16%, P2O5 : 16%, K2O : 16% ) ၉၃၆ ၇.၃.၂၀၂၁ Compound
577 မြန်မာကောင်းသုခ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (Kaung Thukha Marathon) ( 999 ) 50 Kg ( N : 19%, P2O5 : 9%, K2O : 19% ) ၉၃၇ ၇.၃.၂၀၂၁ Compound
578 မြန်မာရွှေဧရာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အထွက်နှုန်းတိုးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( သံကွင်းတံဆိပ် ) 50 Kg ( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% ) ၉၃၈ ၇.၃.၂၀၂၁ Compound
579 မြန်မာရွှေဧရာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (NPK -15-5-5+TE) ( မြင်းခေါင်း ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 5%, K2O : 5% + TE ) ၉၃၉ ၇.၃.၂၀၂၁ Compound
580 မြန်မာရွှေဧရာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( မြင်းခေါင်း ) (NPK -15-15-15-10S+TE) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 15%, K2O : 15%, S : 10% + TE ) ၉၄၀ ၇.၃.၂၀၂၁ Compound
581 မြန်မာရွှေဧရာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ ( Shwe Myinn ) (NPK -10-10-5+TE) 50 Kg ( N : 10%, P2O5 : 10%, K2O : 5% + TE ) ၉၄၁ ၇.၃.၂၀၂၁ Compound
582 မြန်မာရွှေဧရာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (NPK -15-7-5+TE) ( ရွှေမြင်း ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 7%, K2O : 5% + TE ) ၉၄၂ ၇.၃.၂၀၂၁ Compound
583 မြန်မာရွှေဧရာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (NPK -20-6-6+TE) ( Golden Horse ) 50 Kg ( N : 20%, P2O5 : 6%, K2O : 6% + TE ) ၉၄၃ ၇.၃.၂၀၂၁ Compound
584 မြန်မာရွှေဧရာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (NPK -25-0-5+TE) ( Golden Horse ) 50 Kg ( N : 25%, K2O : 5% + TE ) ၉၄၄ ၇.၃.၂၀၂၁ Compound
585 မြန်မာရွှေဧရာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ (NPK -16-0-16) ( Golden Horse ) 50 Kg ( N : 16%, K2O : 16% ) ၉၄၅ ၇.၃.၂၀၂၁ Compound
586 မြန်မာရွှေဧရာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် အထွက်နှုန်းတိုးကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( သံကွင်းတံဆိပ် ) (NPK -13-7-5) 50 Kg ( N : 13%, P2O5 : 7%, K2O : 5% ) ၉၄၆ ၇.၃.၂၀၂၁ Compound
587 မြန်မာရွှေဧရာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ ( သြရသ ) ( NPK - 15-10-5 + TE ) 50 Kg ( N : 15%, P2O5 : 10%, K2O : 5% + TE ) ၉၄၇ ၇.၃.၂၀၂၁ Compound
WordPress Tables Plugin

هاست

idm full crack

Crack IDM

IDM Crack 6.41

سرور مجازی

سرور اختصاصی

دانلود کرک نرم افزار

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7