ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခများအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ် ကောက်ခံပေးသွင်းရန် ကိစ္စ