မြေအသုံးချရေး စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနစိတ် လုပ်ငန်းတာဝန်များ (Land use Administration Section)

(၁) ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်းဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းများ ထိန်းသိမ်းခြင်း။

(၂) ဝန်ထမ်းများ ရာထူးတိုး၊ အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စစာရင်းဇယားများပြုစုခြင်း။

(၃) နေ့စဉ် ရုံးတက်/ ရုံးဆင်း မှန်ကန်ရေးကိစ္စ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၄) ဝန်ထမ်းများ နှစ်တိုး၊ ခွင့်၊ ခရီးသွားလာခွင့် ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၅) ရုံးတွင်းအမိန့်နှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး တာဝန်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။