၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ခုနစ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု အခြေအနေStone Dam, ကျောက်တုံးဆည်၊ Contour bund, ကွန်တိုကန်သင်း
(၁) မြို့သစ် မြို့နယ်၊ လေးတိုင်စင်ရွာ၊ တောင်သူ-ဦးလှထွေး၊
(၂) နုံးတားကန်သင်း၊ (Sediment storage bund) (SSB)
မြို့သစ် မြို့နယ်၊ လေးတိုင်စင်ရွာ၊ တောင်သူ-ဦးလှထွေး၊
(၃) ကွန်တိုကန်သင်းကန့်လုပ်ငန်း
မြို့သစ် မြို့နယ်၊ လေးတိုင်စင်ရွာ၊ တောင်သူ-ဦးပြုံးချို၊
(၄) မိုးရေထုတ်ပတ်မြောင်းတူးခြင်း၊
မြို့သစ် မြို့နယ်၊ လေးတိုင်စင်ရွာ၊ တောင်သူ-ဦးမြအေး၊
(၅) Stone dam၊
မြို့သစ် မြို့နယ်၊ လေးတိုင်စင်ရွာ၊ တောင်သူ-ဦးတာကြီး၊
(၆) ကွန်တိုကန်သင်းကန့်လုပ်ငန်း၊
မြို့သစ် မြို့နယ်၊ လေးတိုင်စင်ရွာ၊ တောင်သူ-ဦးကြည်ဝင်း၊
(၇) Check Dam,
မြို့သစ် မြို့နယ်၊ လေးတိုင်စင်ရွာ၊ တောင်သူ-ဦးကြည်ဝင်း၊
(၈) ကွန်တိုကန်သင်းကန့်လုပ်ငန်း၊
မြို့သစ် မြို့နယ်၊ လေးတိုင်စင်ရွာ၊ တောင်သူ-ဦးကြည်ဝင်း၊
(၉) ကွန်တိုကန်သင်းကန့်လုပ်ငန်း၊
မြို့သစ် မြို့နယ်၊ လေးတိုင်စင်ရွာ၊ တောင်သူ-ဦးကြည်ဝင်း၊
(၁၀) Stone dam၊
မြို့သစ် မြို့နယ်၊ လေးတိုင်စင်ရွာ၊ တောင်သူ-ဦးလှထွေး၊
(၁၁) (နုံတားကန်သင်း) (SSB) (Sediment Storage bund)
မြို့သစ် မြို့နယ်၊ လေးတိုင်စင်ရွာ၊ တောင်သူ-ဦးလှထွေး၊
(၁၂) Stone dam၊
မြို့သစ် မြို့နယ်၊ လေးတိုင်စင်ရွာ၊ တောင်သူ-ဦးတာကြီး၊
Water Saving Pond (ရေစုကန်)

ရေစုကန်/ Water saving pond,
မကွေးမြို့နယ်၊ သံဘိုလေးကျေးရွာ၊ တောင်သူ= ဦးကျော်လွင်

သီးနှံသစ်တောရောနှောစိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်း (Agroforestry)

(၁) မကွေးမြို့နယ်၊ မကြီးကန်ကျေးရွာ၊ တောင်သူ= ဦးဝေလင်းထွန်း၊
(၂) မကွေးမြို့နယ်၊ လျောင်းတော်ဦးကျေးရွာ၊ တောင်သူ= ဦးစိန်မိုး