၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ခုနစ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု အခြေအနေမြေဩဇာစစ်ဆေးခြင်း

ရက်စွဲ – ၁၄.၂.၂၀၁၉
နေရာ/မြို့နယ် /ကျေးရွာ – မေတ္တာမြို့၊ဖောင်းတောကျေးရွာ
အကြောင်းအရာ – မြေဩဇာဥပဒေအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း
စစ်ဆေးချက် – ရောင်းချသော မြေဩဇာများ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း ရှိမရှိနှင့် လိုင်စင်ယူထားခြင်း ရှိမရှိ