မြေအသုံးချရေးငွေစာရင်းဌာနစိတ် (Land use Finance Section)

(၁) သာမန်အသုံးစရိတ် (Current) လုပ်ငန်းများ။

(၂) ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် (Capital) လုပ်ငန်းများ။

(၃) လစာလုပ်ငန်းများ။

(၄) ခရီးစရိတ်လုပ်ငန်းများ။

(၅) ပြင်ဆင် ထိန်းသိမ်းစရိတ် လုပ်ငန်းများ။

(၆) အခြား ငွေစာရင်းလုပ်ငန်းများ။

 

မြေအသုံးချရေးဌာနခွဲ၊ ငွေစာရင်းဌာနစိတ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(၁) သာမန်အသုံးစရိတ်(Current) လုပ်ငန်းများ

(၂) ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် (Capital) လုပ်ငန်းများ

(၁) သာမန်အသုံးစရိတ်(Current) လုပ်ငန်းများ

 • (က) သာမန်အသုံးစရိတ်စာရင်း
  • (၁) ရန်ပုံငွေရေးဆွဲခြင်း။
  • (၂) CASH FLOW ရေးဆွဲခြင်း။
  • (၃) ၃လပတ် ရန်ပုံငွေခွဲတမ်းစာရင်း ရေးဆွဲခြင်း။
  • (၄) ပြည်နယ် / တိုင်းဒေသကြီးများသို့ (၃)လပတ် ငွေကြေးသုံးစွဲခွင့်ပြုမိန့်များ ထုတ်ပေး ခြင်း။
  • (၅) ရန်ပုံငွေတိုး/လျော့/ညှိ စာရင်းရေးဆွဲခြင်း။
  • (၆) Demand များ တင်ပြတောင်းခံခြင်း။
  • (၇) ချက်ထုတ်ခြင်း၊ ချက်မှတ်ပုံတင် စာရင်းရေးသွင်းခြင်း။
  • (၈) နှစ်ချုပ် စာရင်းရေးဆွဲခြင်း။
 • (ခ) သာမန်ဝင်ငွေစာရင်း
  • (၁) လျာထားဝင်ငွေ ခန့်မှန်းရေးဆွဲခြင်း
  • (၂) ဓါတ်ခွဲခ/ မှတ်ပုံတင်/ လိုင်စင်ခများ စာရင်းသွင်း၍ လချုပ်ပေးပို့ခြင်း

(၂) ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် (Capital) လုပ်ငန်းများ

 • (က) ဌာနငွေလုံးငွေရင်း
  • (၁) လုပ်ငန်းသစ်များ
   • – ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ
   • – စက်ကိရိယာ တန်ဆာပလာများ ဝယ်ယူခြင်း/ တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ
   • – အခြားအသုံးစရိတ်များ
  • (၂) ရုံးသုံးစက်ကိရိယာများ၊ ပရိဘောဂများနှင့်ယာဉ်များ
   • – စက်ကိရိယာများ
   • – ပရိဘောဂများ
   • – အခြားပစ္စည်းများ
 • (ခ) Project ငွေလုံးငွေရင်း (ဆောင်ရွက်ဆဲ လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ)
  • – စက်ကိရိယာ၊ တန်ဆာပလာပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း များ
  • – အခြားအသုံးစရိတ်များ

 

(အထက်ပါလုပ်ငန်းများအား တင်ဒါခေါ်ယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း/ ဌာနအစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း)

ဌာန/ Project လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်-

 • – CASH FLOW ရေးဆွဲခြင်း။
 • – ဝန်ကြီးရုံး (၃)လပတ် စာရင်းပေးပို့ခြင်း/ လအလိုက်ဆောင်ရွက်မည့် ခွဲတမ်းစာရင်း ပြုစုပေးပို့ခြင်း။
 • – Demand များ တင်ပြတောင်းခံခြင်း။
 • – Section ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံခြင်း။
 • – ချက်ထုတ်ခြင်း၊ ချက်မှတ်ပုံတင် စာရင်းရေးသွင်းခြင်း။